Årsredovisning Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

2 Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots att vi lever i en värld som snarare skulle beskriva 2013 som oroligt och instabilt. Men ibland är det skönt att kunna stänga ute den otryggheten och istället fokusera på vår värld vårt kommunalförbund. I slutet av 2012 fick förbundsledningen i uppdrag att göra en översyn kring verksamheterna i vårt förbund. Det arbete som genomfördes i organisationen var brett. Ledningsgruppen lyckades mycket bra med att involvera många i detta arbete med att på ett tydligt sätt genomlysa hela verksamheten. När rapporten Utredning av verksamhet och organisation med sikte på god ekonomisk hushållning fr.o.m. 2015, kom till direktionen för beslut fanns det flera olika förbättringsförslag framtagna. En del är redan genomförda, andra kommer att bli det under kommande år och andra på betydligt längre sikt. Förbättringsarbetet har sedan fortsatt inom organisationen. I juni stod stationen i Grums klar för invigning efter omfattande renovering. Det är otroligt positivt att vi sakta men säkert betar av lokal efter lokal för att få till omklädningsrum för både kvinnor och män. Efter sommaren var det dags för ytterligare ett historiskt spadtag, eller släckningsarbete, Väse nya brandstation är äntligen på gång och den kommer att stå färdig under första halvåret Under hösten hade vi äran att vara värdar för två stora nationella konferenser. I slutet av september var det dags för Karlstad att stå värd för över 500 personer med Skadeplats Denna konferens riktar sig främst till de operativa inom räddningstjänsten och utformas och genomförs av Svenska brandskyddsföreningen. Även nästa år, 2014, har vi äran att få stå som värd för denna konferens. I oktober fortsatte vårt lyckosamma värdskap med POSOM-konferensen som lockade 1300 deltagare från hela landet. Denna heldagskonferens riktar sig till alla som på något sätt arbetar med eller har intresse för människor som drabbats av svåra livssituationer. En viktig dag som både ger kunskapspåfyllning och en möjlighet för de verksamma att mötas. Så i december, då kom den. Vår första FIP-bil, en donation till Kils kommun, som vi får förvalta. Denna Första-Insats-Person bil ger oss en otrolig möjlighet att få prova en ny teknik, ett nytt angreppssätt, i praktiken. För den som drabbas av en brand/olycka innebär det att vi kommer fram fortare. Jag personligen tror och hoppas mycket på detta så det ska bli spännande att följa utvecklingen. Så efter den här titten i backspegeln kan jag bara konstatera att 2013 har varit ett positivt år med fokus på ständiga förbättringar. Vad framtiden och 2014 kommer att resultera i vet vi inte ännu, men en sak vet jag vi fortsätter vårt arbete mot ett tryggt och säkert samhälle! Malin Hedberg (FP) Ordförande i direktionen 2

3 Förbundsdirektörens tankar det breda uppdraget i en föränderlig tid Det gångna året har i stor utsträckning präglats av samhällelig oro i spåren av den ekonomiska krisen. Flera av länderna i Europa har drabbats hårt av arbetslöshet och sociala svårigheter. Inte heller Sverige har gått oberört. Oron för arbetslöshet påverkar både ungdomar och andra grupper i samhället och bidrar till känslor av marginalisering och utanförskap. I detta läge har vi genom vårt samhällsuppdrag ett särskilt ansvar att ingjuta framtidstro. Räddningstjänsten har en möjlighet att spela en aktiv roll som trygghetsskapare i människors vardag. I vårt förbund har våra förtroendevalda varit tydliga med den inriktningen. Det är inte bara människors faktiska säkerhet vi bryr oss om. Vi vill stärka upplevelsen av trygghet bland dem som bor och vistas i Karlstadsregionen och på så sätt bidra till att vardagens utmaningar blir mer hanterbara för var och en. Under 2013 har det breda uppdraget och trygghetsfrågorna varit i fortsatt fokus i vår verksamhet. Trygghetscenter i Karlstad har fortsatt att utveckla sin verksamhet i samverkan med kommunen, polisen och olika organisationer. Ungdomar för trygghet gör en konkret insats i vardagen när de finns tillgängliga i skolan, på fritidsgården, i bostadsområdet och i gatumiljön. Verksamheten har utvärderats ur ett genusperspektiv för att kvalitetssäkra och utveckla den ytterligare. Grunden har också lagts till ett bredare trygghetsarbete i övriga medlemskommuner. Genom behovsinventeringar och prioriteringar finns nu ett underlag för att påbörja ett brett trygghetsarbete i hela förbundet. Vi är särskilt glada över polisens ökade engagemang i denna samverkan. Vår strävan att förebygga och minska antalet olyckor och samhällsstörningar fortsätter med full kraft. När olyckan trots allt är framme, när strömmen går eller dricksvattnet är borta, ska vi bistå med snabb, uthållig och rätt hjälp. Handlingsplaner ska finnas och dessa ska vara övade och kända för berörda aktörer. Det är min bestämda uppfattning att Räddningstjänsten Karlstadsregionen har en stabil och professionell verksamhet i dessa avseenden. Förbundet har också en ordnad ekonomi sedan ett flertal år tillbaka. Direktionen har i god tid vidtagit åtgärder för att behålla en ekonomi i balans långsiktigt. Redan under 2012 gjordes en översyn av riskbilden inom förbundet. En förändrad riskbild konstaterades på Hammarö genom Akzo Nobels nedläggning, varvid direktionen beslutade om en minskning av räddningsstyrkan som nu är genomförd. Under 2013 har utredningen God ekonomisk hushållning renderat i ytterligare åtgärder. Besparingar har beslutats, framförallt inom administrationen. Kvalitetssäkring av rutiner ska också säkerställa rätt intäkter för våra tjänster. Fordonsparken ses över på nytt. Vi ska också vara öppna för ny teknik, nya metoder och moderna arbetssätt. Ett fortsatt aktivt arbete med jämställdhet och mångfald är absolut nödvändigt för att vi ska klara samhällets förväntningar på en modern räddningstjänst. Arbetet har två perspektiv. Alla människor som möter räddningstjänsten ska få ett professionellt och likvärdigt bemötande. Det är en central demokratisk fråga som ytterst handlar om mänskliga rättigheter. Vi behöver också tillföra ny kompetens och skilda perspektiv till organisationen för att lösa framtidens arbetsuppgifter. Under 2014 fortsätter vi arbetet med trygghetsutveckling i samtliga medlemskommuner. Exempelvis kommer utryckningsstyrkan i Karlstad att mer strukturerat samverka med Trygghetscenter för trygghetsskapande aktiviteter ute i samhället. Räddningstjänsten kan också spela en betydelsefull roll i arbetet med suicidprevention. Ett nytt arbetssätt ska införas under året. Målet är att med befintliga resurser rädda fler liv. Slutligen ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners. Tillsammans och oförtröttligt bygger vi Ett tryggt och säkert samhälle i Karlstadsregionen. Åsa Bergsten förbundsdirektör 3

4 Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett kommunalförbund som på bred front arbetar med trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor i sex medlemskommuner. Arbetet bedrivs förebyggande och operativt på hela riskskalan från oönskade vardagshändelser och olyckor till större samhällsstörningar. Styrande lagstiftningar är bl a arbetsmiljölagen (AML), lagen om skydd mot olyckor (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lagen om kommuners och landstings ansvar inför och vid extraordinära händelser (LEH). Förbundets huvudstation finns på Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad. Här finns förbundsledning, förebyggande- och säkerhetsavdelning, utbildningsenhet samt gemensamma stödfunktioner såsom administration, information och verkstad. I Karlstad finns också en operativ räddningsstyrka i tjänst på heltid, dvs 24 timmar om dygnet alla årets dagar, samt en flexstyrka som arbetar såväl förebyggande som operativt. Utryckningsstyrkor med räddningstjänstpersonal i beredskap finns i Forshaga, Deje, Grums, Hammarö, Molkom, Väse, Vålberg, Kil, Högboda och Munkfors. I Värmskog finns ett Räddningsvärn. Förbundet ansvarar också för Trygghetscenter i Karlstad som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsfrågor. Förbundets vision är: Ett tryggt och säkert samhälle Viktigare händelser Invigning av nyrenoverade lokaler på stationen i Grums. Konferensen Skadeplats har genomförts i samverkan med Svenska Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl. POSOM- kris- och beredskapskonferens har genomförts i samverkan med flera lokala och regionala aktörer. Ett länsgemensamt nätverk för arbete med eldstadsrelaterade bränder är bildat. Satsning på medieutbildning för chefer och nyckelpersoner i förbundet. Premiär för erfarenhetsseminarium från inträffade samhällsstörningar i förbundet. Sveriges nya informationsnummer startade den 11 mars Utvärdering av Ungdomar för trygghets (UFT) arbete ur jämställdhetsperspektiv. Utredningen God ekonomisk hushållning 2015 har genomförts. Byggstart för ny brandstation i Väse. Behovsinventering av trygghetsarbete i fem kommuner. Uppmärksammad brand i cellplast i samband med nybyggnation vid Centralsjukhuset. Fip bil (Första insatsperson) skänktes av privatperson till stationen i Kil. Temadag om medarbetarskap har genomförts för all heltidspersonal. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har som första räddningstjänst i länet infört e-tjänster. 4

5 Uppföljning av verksamhetens aktivitetsmål Övergripande mål 1 Vi ska vara en drivande kraft i regionens gemensamma trygghets- och säkerhetsarbete. Effektmål Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av olycka ska vara lägre än 25 % i Karlstadsregionen. Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av allvarlig samhällsstörning ska vara lägre än 10 % i Karlstadsregionen. Antalet bostadsbränder i Karlstadsregionen ska minska i förhållande till 2010 års nivå. Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ska öka årligen under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Direktionen har antagit ny förbundsordning och nytt reglemente. De nya dokumenten speglar förbundets breda uppdrag på ett bättre sätt och stödjer fortsatt utveckling. Direktionen har under året också tagit initiativ till att intensifiera det förebyggande arbetet mot social oro. En plan redovisades under hösten där förtroendeskapande aktiviteter i samhället står i fokus. Ett konkret exempel är en utbildning i kulturkunskap och mångfald för personalen inom räddningstjänsten som planeras under Förbundet har prioriterat eldstadsrelaterade bränder och har genomfört en rad aktiviteter i det förebyggande arbetet. En av aktiviteterna var förbundets öppet hus, på Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad, där det informerades om eldstäder och eldning. För att utveckla arbetet ytterligare så har ett länsgemensamt nätverk för arbete med eldstadsrelaterade bränder bildats. Förbundet medverkade i MSB:s förebyggandekonferens som handlade om integrering av nationell strategi för brandskydd i handlingsprogrammet och uppföljning av eldstadsrelaterade bränder. Förbundet har inlett en samverkan med medlemskommunerna för en identifiering av särskilt riskutsatta när det gäller bostadsbränder. Detta för att kommunerna ska kunna skapa en säkrare miljö kring dessa individer. Tillsynsplanen är beslutad och själva tillsynsarbetet följer planen. Skallkrav vid tillsyn förtydligas numera i förelägganden, helt i enlighet med MSB:s rekommendationer. Räddningstjänsten har genomfört brandskyddsutbildning i skolor. Det systematiska brandskyddsarbetet på medlemskommunernas arbetsplatser utvecklas genom möten med arbetsgrupper. Det är främst vård- och omsorgsverksamheterna som prioriterats. Samverkan mellan polisen och Karlstads kommun utvecklas i enlighet med det samverkansavtal som tecknades under Räddningstjänsten samordnar det operativa arbetet. 5

6 Larmpatrullerna inom hemtjänsten och skolvaktmästare i Karlstads kommun har genomgått säkerhetsoch HLR-utbildning och utrustats med bl a defibrillatorer. Erfarenhetsseminarium från inträffade händelser har genomförts. På seminariet summerades erfarenheter från större händelser i Forshaga (vattenläcka), Hammarö (elavbrott) och Karlstad (vattenläcka på Kronoparken). Med utgångspunkt i erfarenheterna diskuterades hur förmågan att hantera liknande händelser skulle kunna stärkas och utvecklas. Riskanalyser på förvaltningsnivå har genomförts i flera av våra kranskommuner för att identifiera risker för verksamheten och ta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder. Ny egendoms-, ansvars- och olycksfallsförsäkring har tecknats för Karlstads kommun och som en följd av det har nya rutiner utvecklats för skadeanmälningar m m. Rekrytering av stödpersoner har genomförts i Munkfors som numera ingår i den gemensamma POSOM-gruppen för Grums, Forshaga och Karlstad. Räddningstjänsten har för första gången fört tillsynsärenden till Förvaltningsrätten och ett vidare till Kammarrätten för avgörande. Kommunens plan för räddningsinsatser på Gruvön reviderad enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten Ungdomar för trygghet har utvärderats genom att en enkät har skickats ut till både elever och personal på fyra av de sju skolor där UFT bedriver verksamhet. Överlag ges verksamheten ett mycket gott betyg. Reflektion kring måluppfyllelse Det finns inga nya mätningar att tillgå när det gäller oron för olyckor eller samhällsstörningar (nästa genomförs vintern/våren 2014). Det förebyggande arbetet med förtroendeskapande aktiviteter och informationsinsatser ska bidra till en bättre kunskap hos medborgarna som i sin tur leder till en minskad oro för att drabbas av olyckor och samhällsstörningar. Erfarenhetsspridning från inträffade händelser och riskanalyser som mynnar ut i beredskaps- och handlingsplaner ger våra medlemskommuner en bättre förmåga att hantera krissituationer och att informera om vilken beredskap som finns. Det ger sannolikt en större upplevd trygghet och minskad oro hos kvinnor och män. Ingen dödsbrand inträffade i förbundet under Antalet bränder i bostäder minskade något jämfört med referensåret Minskningen skedde i villor medan antalet i flerbostadshus var lika. För att mäta måluppfyllelsen måste jämförelser ske över en längre tidsperiod. Det är dock inte bara antalet som är intressant. Brandorsaker och skadornas omfattning är i hög grad viktiga faktorer. Dessa kommer också att kunna följas upp på ett bättre sätt genom ökad kvalitet på insatsrapporterna, medverkan i Brandforskningsprojektet om bränder i bostäder samt den utökade uppföljningen av eldstadsrelaterade bränder. Under 2013 har andelen eldstads- och spisrelaterade bränder ökat varför detta kommer att bli ett prioriterat område Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ligger fortfarande på en mycket hög nivå. Antalet är lägre för 2013 än 2012, dock var 2012 ett extremt bra år för utbildningsverksamheten. För att öka kunskapen i samhället kommer utbildningsverksamheten att bredda och utveckla kursutbudet i samarbete med Brandskyddsföreningen Värmland. Trygghets- och säkerhetsverksamheten har genomförts med god måluppfyllelse. Arbetet i medlemskommunerna bidrar till att säkerheten i verksamheten har stärkts både när det gäller hantering av hän- 6

7 delser (klotter, larm, bevakning m m) samt planering för att förebygga och förbereda för att händelser, olyckor och kriser inte ska inträffa. Övergripande mål 2 Vi ska vara en modern räddningstjänst som tar tillvara samhällets kompetens och mångfald Effektmål Andelen kvinnor i räddningstjänsten ska vara minst 15 % av de anställda år Antalet män och kvinnor från Karlstadsregionen som söker utbildningen skydd mot olyckor skall årligen öka under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Ytterligare en kvinna har fått fast tjänst som brandman på heltid. En kvinna har anställts på stationen i Molkom vilket är den första där. Ytterligare en kvinna har anställts på stationen på Hammarö. Stationen i Grums har renoverats under året och nu finns omklädningsutrymmen för både kvinnor och män. Räddningstjänsten deltog i Grums kommuns mångfaldsvecka med öppet hus på brandstationen. Vi medverkade också tillsammans med MSB och andra räddningstjänster i Pride-festivalen i Stockholm. Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Trygghetscenter var också representerade vid Värmland Pride. Framförallt deltog ett stort antal av våra ungdomar för trygghet. Verksamheten Ungdomar för trygghet (UFT) har utvärderats genom att en enkät har skickats ut till både elever och personal på fyra av de sju skolor där UFT bedriver verksamhet. Överlag ges verksamheten ett mycket gott betyg, men undersökningen har även gett underlag för verksamhetsutveckling. Utvärderingen ingår i SKL:s projekt Jämställdhet i Räddningstjänsten JiR i samverkan med fem andra räddningstjänster. En av förbundets medarbetare har genomgått en processtödjarutbildning i jämställdhet och mångfald samt Karlstads kommuns utbildning i Verktyg för jämställdhetsarbete. Vi har mött arbetssökande ungdomar på Arbetsförmedlingen under en rekryterings- och informationsdag. Möjligheterna att HBTQ-certifiera verksamheterna vid Trygghetscenter har undersökts och utbildning kommer att genomföras under Reflektion kring måluppfyllelse Antalet kvinnor i förbundet är 12 % vilket är detsamma som föregående år. Totalt finns det nu två kvinnliga brandmän anställda på heltid. På våra RiB-stationer finns det en högre andel kvinnor, och fler har rekryterats under perioden. Arbetet går vidare med att informera om yrket för att få en bra rekryteringsgrund av både kvinnor och män. Antalet sökande från förbundet till SMO utbildningen hade under året ökat marginellt från 45 till 46 personer däremot har antalet kvinnor ökat från 14 till 16 under året vilket motsvarar nästan 35 % av det totala antalet sökande. 7

8 Övergripande mål 3 Vi ska vara tillgängliga och möta kvinnor och män med förståelse och öppenhet samt underlätta för den enskilde att kunna ta sitt ansvar Effektmål Minst 90 % av de kvinnor, män, flickor och pojkar som deltar i räddningstjänstens utbildning ska uppleva att de har ökat sina kunskaper. Minst 90 % av de kvinnor och män som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva ett professionellt bemötande. Andelen besvarade telefonsamtal skall vara minst 95 %. (Teknisk lösning för att ta fram uppgifterna saknas för tillfället). Redovisning av aktivitetsmål Information är en viktig del i att skapa säkerhet och trygghet för medborgaren. Utveckling av informationskanaler och hur informationen presenteras är en förmodad framgångsfaktor för att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar. Arbete pågår med att ta fram förbundets nya webbsida som beräknas lanseras i början av Förbättringar på den befintliga webbsidan har gjorts och pågår vad det gäller information om förbundets utbildningar. Under hösten infördes e-tjänster. Det innebär att medborgare, företagare eller föreningar kan utföra flera ärenden genom vår webbsida, utan att kontakta räddningstjänsten personligen. Det är tjänster inom olika områden som handlar om att meddela något eller ansöka om tillstånd. Hantering av remisser och rådgivning samt information i brandskyddsfrågor sker löpande vilket ska ge den enskilde kunskap och förmåga att ta sitt ansvar. Som tidigare har räddningstjänsten deltagit på barnmässan i Karlstad. Att ge barnen kunskap bidrar till arbetet med ett tryggt och säkert samhälle, då de är goda ambassadörer för brandskydd och säkerhet. Ur rekryteringssynpunkt är mässan också ett viktigt forum för att skapa intresse hos våra unga invånare för ett framtida yrke inom räddningstjänsten. En dialog har förts med medlemskommunernas informationsavdelningar vad gäller samsynen på trygg- och säkerhetsinformation på respektive hemsida. Det för att ge en enhetlig information om förbundets verksamhet oberoende på vilken kommuns hemsida som informationen ges. Kontinuerlig utveckling av kvalitetssäkring av våra kurser och anpassning av kursinnehåll efter kundernas behov och önskemål. Ett led i att tillgodose kundernas önskemål är att ytterligare en utbildningscontainer är anskaffad. Reflektion kring måluppfyllelse Under 2013 har utvärdering skett av kurserna Grundläggande brand och HLR, vilka är två av kurserna med flest antal deltagare. Utvärderingen visar att 100 % är nöjda eller mycket nöjda med den utbildning de fått. Målet är alltså väl uppfyllt. Vi saknar för närvarande verktyg för att mäta hur de som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden upplever bemötandet. En undersökning av detta, med jämställdhetsperspektiv, planeras för

9 Vi arbetar med en ny modern hemsida som ska öka vår tillgänglighet och bidra till den enskildes kunskaper och möjligheter att ta sitt ansvar. Hemsidan lanseras under första halvåret Övergripande mål 4 Vi ska ge snabb, uthållig och rätt hjälp med hög kompetens och modern teknik Effektmål Samtliga räddningsstyrkor ska erhålla förlarm inom en minut. Kommunerna i Karlstadsregionen ska ha god förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter i kris. Redovisning av aktivitetsmål Investeringar i ny modern teknik görs löpande. Införandet av ny teknik medför att kompetensen hos personalen ständigt måste ökas vilket sker med hjälp av utbildning och övning. Underhåll av lokaler och utrustning sker också kontinuerligt för att upprätthålla den tekniska standarden. Under perioden har ett större underhållsarbete genomförts på reservkraftanläggningen på Sandbäcken. En ny digital karttjänst har under perioden installerats i vårt verksamhetssystem. På förbundets digitala kartmaterial har vi bytt till nytt koordinatsystem (SWEREF 99 TM), som är det officiella referenssystemet i Sverige. Insatskortet för vattenverket på Sörmon är färdigställt och det är genomgånget med all berörd personal. Insatskortet ska ge en effektivare insats vid driftstörningen eller sabotage. Gemensamma befälsövningar är genomförda för att öka kompetensen för insatsledning. Ett informations- och erfarenhetsutbyte med installatörer av gasolutrustningar har genomförts. Det för att uppnå en ökad säkerhet både vid installation och vid räddningsinsats i samband med gasololyckor. Förbundet har börjat revideringen av kommunernas planer för räddningsinsatser enligt Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen reglerar kommunernas ansvar för förebyggande och begränsning av allvarliga kemikalieolyckor. Oljeskyddsplan för berörda kommuner har tagits fram. Arbetet med beredskapsplaner för dammbrott i Klarälven pågår. Arbetet samordnas av länsstyrelsen. Karlstadsbuss övergång till att köra sina bussar på gas har medfört att utbildningsinsatser och genomgång av den nya gasbussdepån, med all utryckningspersonal, har genomförts. Anskaffning och införande av mobilt datastöd i räddningsfordonen är genomfört. Revidering av räddningsinstruktion för Karlstad Airport påbörjad liksom planläggning av övningar i anslutning till detta. Rekrytering och utbildning av sex stabschefer till den gemensamma krisledningsorganisationen har genomförts. 9

10 Beredskapsplan för översvämning i Karlstads kommun har färdigställts och beslutats av berörd nämnd. Nödvattenplanering för Karlstads kransorter pågår och kommer att slutföras under 2014 för Kil, Forshaga, Grums och Munkfors kommuner. Krisledningsnämnden och beredningsgruppen har haft ett möte och en övning under temat social oro. Reflektion kring måluppfyllelse Under året har SOS skickat ut förlarm till förbundet styrkor inom 54 sekunder varför målet uppfylls. Informations- och erfarenhetsspridning samt framtagande av olika handlingsplaner för våra medlemskommuner ger dem förutsättningar till att ha en bra förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i kris. I 2013 års "Öppna jämförelser" anges förmågan att upprätthålla viktiga verksamheter i kris som helt uppnådd för alla sex medlemskommuner. Övergripande mål 5 Vi ska genom ökad samverkan, kreativitet och förnyelse säkerställa god ekonomisk hushållning i all verksamhet Effektmål Antalet samverkansprojekt och lösningar ska öka årligen under mandatperioden. Med hjälp av modern teknik ska fortsatt effektivisering av rutiner genomföras. Redovisning av aktivitetsmål Vi har under året arbetat med utredningen God ekonomisk hushållning 2015 i syfte att behålla god ekonomi och effektiv verksamhet med knappare resurser. Bland annat har två dialogdagar genomförts tillsammans med alla chefer och fackliga företrädare inom såväl heltidskåren som RiB-kårerna. Direktionen har arbetat med utredningen under två dagar och den lades fram för beslut i samband med budget i oktober. I samarbete med Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl genomfördes konferensen Skadeplats 2013 den september. I samverkan med Karlstads kommun, länsstyrelsen, landstinget, Karlstads Universitet m fl genomfördes POSOM-konferensen den 7 oktober med över deltagare. Nytt för i år var att bonusseminarier på olika teman erbjöds kvällen före konferensen. Elektronisk ärendehantering har införts, vilket ska underlätta för ledamöterna i direktionen samt effektivisera administrationen kring sammanträdena. En förstudie om införande av ett rationellare bokningssystem för våra kurser är påbörjat. Syftet är att bättre informera om våra utbildningar och att förenkla anmälan till kurserna. Nytt personaladministrativt system, Heroma, har införts. 10

11 Ett nytt webbaserat avtalshanteringssystem har införts. Det skall underlätta att uppsägningar och förlängningar av avtal kan hanteras effektivt och i tid. Informationsavdelningen har under året tagit fram ett antal foldrar själva. Det innebär ett snabbare arbetsflöde och kompetensutveckling av den egna personalen. I samarbetet med Brandskyddsföreningen Värmland har förbundet fokuserat på att ta fram och utveckla nya informationskoncept. Två utbildningsomgångar för ny räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har genomförts med deltagare från hela Mellansverige. Representanter från förbundet har i samverkan med Brandskyddsföreningen besökt räddningstjänsten i Girona-regionen i Spanien. Representanter från Girona-regionens räddningstjänst har också besökt Karlstad och diskuterat ett eventuellt framtida samarbete. UBC (Union of the Baltic Cities) har genomfört sitt möte i Karlstad under året. UBC är ett nätverk med fokus på hållbar utveckling som bl a arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor. Samverkan med Polisen har under året utvecklats på alla nivåer inte minst med koppling till kommunernas trygghetsarbete. Reflektion kring måluppfyllelse Utredningen god ekonomisk hushållning 2015 har givit en genomlysning av ekonomin och verksamheten som kommer att bli värdefull för alla i organisationen. Utredningen ska ge en ökad kunskap och förståelse för hur varje medarbetare kan påverka vår ekonomi i positiv riktning. Som ovan nämnts har flera samverkansformer utvecklats under året, liksom nya rutiner med stöd av ny teknik. Införandet av e-tjänster effektiviserar administrationen och höjer servicenivån för medborgarna. Övergripande mål 6 Vi ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att i det vardagliga arbetet agera miljö- och klimatmedvetet Effektmål Andelen bränsleförbrukning med fossila bränslen skall minska. Energiförbrukningen ska minska under mandatperioden. Mängden osorterat avfall ska minska under mandatperioden. Redovisning av aktivitetsmål Arbetet med energieffektivisering är prioriterat. Nytt är att vi vid möten med kommunernas fastighetsförvaltare alltid ska lyfta frågor om el, värme och belysning på våra brandstationer. En checklista har tagits fram. 11

12 Våra tjänstebilar drivs med biogas. Tjänstecykling uppmuntras. Möten och konferenser via telefon eller Internet har blivit vanligare. Längre tjänsteresor sker mestadels med tåg och flygresor är mycket ovanliga. Källsortering och mätning av osorterat avfall fortsätter. Vi serverar rättvisemärkt kaffe och kakao i våra dryckesautomater. All utbildning som bedrivs på övningsfältet och i mobila utbildningscontainern ska vara miljösäkrad. Reflektion kring måluppfyllelse Måluppfyllelsen för miljömålen kan påverkas av särskilda händelser eller insatser enskilda år. Därför måste miljömålen mätas över en längre tid för att kunna utvärdera måluppfyllnaden. Räddningstjänsten har under året kört mil med våra tjänstefordon. Vi har under året kört på miljövänliga bränslen (gas, etanol) till 89,7 % vilket är en marginell ökning mot tidigare år. En bidragande orsak till att vi inte ökar mer är att vi haft 5 deltagare på befälsutbildningar i Sandö. Avståndet samt avsaknad av tankställen för gas gör att detta påverkar vår procentsats. Energiförbrukningen minskade totalt under El samt vatten och avlopp minskade men fjärrvärmen ökade något. Man skall då komma ihåg att vi hade en kall vår. Totalt minskade kostnaden mot budget med kr. Mängden osorterat avfall var under året liter vilket är en marginell ökning från fjolåret. Orsaken till ökningen är att konferensen Skadeplats genomfördes dag 2 på vårt övningsfält med 600 deltagare samt utställare som genererade mer avfall än normalt. Övergripande mål 7 Vi ska tillsammans skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt och stimulera individuell utveckling för kvinnor och män Effektmål Andelen kvinnor och män som är upplever sitt utvecklingssamtal som meningsfullt ska vara minst 90 %. Ingen anställd inom räddningstjänsten ska uppleva att de utsätts för mobbning eller trakasserier. Räddningstjänsten ska vara fri från allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud. Redovisning av aktivitetsmål För att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö är det viktigt att kontinuerligt föra samtal kring förbundets värdegrunder. Det har gjorts under våren på morgonmötena med personalen, vid arbetsplatsträffar på avdelningarna samt kårchefsmöten. Temadag i medarbetarskap med professor Gerry Larsson från Försvarshögskolan har genomförts för heltidspersonalen. Arbetsolyckor och tillbud följs systematiskt upp i samverkansgrupperna. Förslag på åtgärder för att förhindra arbetsskador och allvarliga tillbud görs därigenom kontinuerligt. 12

13 En arbetsmiljökonsekvensutredning har genomförts avseende eventuell etablering av helikopterbas på Sandbäcken. En lönepolicy för räddningstjänsten har tagits fram under året. Till policyn hör riktlinjer och ett nytt material för resultat- och utvecklingssamtal. Utbildning för samtlig heltidspersonal har genomförts. Ett nytt introduktionsprogram för nyanställda har tagits fram. Rutiner för uppföljning när personer slutar inom förbundet ska också tas fram. Utvecklingssamtal är genomfört med samtliga medarbetare. Utifrån dessa planeras kompetensutveckling individuellt för den enskilde medarbetaren. En utbildningsdag har genomförts med säkerhets- och förebyggandeavdelningen för att utveckla samarbete, tydliggöra roller inom och mellan avdelningarna samt stärka rollen som internkonsulter. Arbetsmiljöinvesteringarna har fortsatt med torkskåp för larmkläder och diskmaskin för rökskydd. Rutiner har tagits fram för hantering av nedsmutsad utrustning i syfte att förebygga cancer hos brandmän. Under våren 2014 kommer förbundet att ansluta sig till ett webbaserat informationssystem som AFA försäkring har tagit fram. Det skall fungera som en kunskapsbas i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet när det gäller att förebygga arbetsolyckor och tillbud. Reflektion kring måluppfyllelse I nästa LMU (Ledar- och medarbetarundersökning) som genomförs i februari 2014 kommer vi att mäta den andel som upplever utvecklingssamtalet som meningsfullt. Ambitionen är att vårt nya material för resultat- och utvecklingssamtal ska öka måluppfyllelsen. För mobbning och sexuella trakasserier är det nolltolerans. Effektmålet mäts i 2014 års LMUundersökning. Under 2013 har inga allvarliga tillbud eller arbetsolyckor inträffat som föranlett anmälan till Arbetsmiljöverket. 13

14 Verksamhetsstatistik i urval januari t o m augusti 2013 Operativ räddningstjänst Larm, totalt antal Forshaga Grums Hammarö Karlstad Kil Munkfors Fördelning på objekt - brand i byggnad brand ej i byggnad trafikolycka automatlarm, ej brand utsläpp farligt ämne drunkningstillbud I väntan på ambulans övrigt Kommentar: Det är en marginell ökning av antalet larm. Det som kan noteras är att det är första året där alla stationer åker på IVPA larm. Antalet spisrelaterade bränder har ökat från 13 till 25. Detta är också ett prioriterat område i våra aktivitetsplaner 2014 Dimensionering, räddningsstyrkan 2013 Karlstad Heltidsstyrka Vålberg 1+4 Räddningspersonal i beredskap Molkom 1+4 Räddningspersonal i beredskap Väse 1+4 Räddningspersonal i beredskap Hammarö 1+5 Räddningspersonal i beredskap Kil 1+4 Räddningspersonal i beredskap Grums 1+5 Räddningspersonal i beredskap Forshaga 1+4 Räddningspersonal i beredskap Deje 1+4 Räddningspersonal i beredskap Munkfors 1+4 Räddningspersonal i beredskap Högboda 1+2 Räddningspersonal i beredskap Värmskog 15 man Räddningsvärn Kommentarer: Dessutom tjänstgör Räddningschef i beredskap (C10), Brandmästare (BM) och Brandman i beredskap (Karlstad). 14

15 Förebyggande Tillsyner*, totalt enligt LSO samplanerad LSO/LBE - enligt LBE bostadstillsyn kvällstillsyn jultillsyn tillsyn hamnar, camping- och badplatser 85 - tillsyn fyrverkeriförsäljning Tillstånd LBE, totalt brandfarlig vara explosiv vara anmälan tillf. innehav brandfarlig vara anmälan föreståndare brandfarlig vara Godkännande föreståndare explosiv vara 3 1 Ansökningar, egen sotning Remisser/yttranden, totalt - brandfarlig vara polistillstånd serveringstillstånd alkohol planärenden byggärenden övriga remisser Remisser brandfarlig vara är inte längre aktuellt eftersom räddningstjänsten numera svarar för all tillståndsgivning. Kommentar: * är tillsyner med formell dokumentation i form av föreläggande eller tjänsteanteckning. Bostadstillsyner har liksom tidigare genomförts genom dörrknackning i bostadsområden. Kvällstillsyner genomförs i första hand på restauranger och hotell. Jultillsyn genomförs i detaljhandeln under december månad. Tillsyn av fyrverkeriförsäljning sker främst mellan jul och nyår. Tillsynen av hamnar, camping- och badplatser avser främst utrustning för livräddning. Förkortningar: LSO= Lagen om skydd mot olyckor LBE= Lagen om brandfarliga och explosiva varor 15

16 Statistik från verksamheten - utbildningsenheten Externutbildning Antal utbildade personer * Antal utbildningstillfällen * Kommentar: * Avser utbildningar genomförda av utbildningsenheten. Till detta ska läggas säkerhetsavdelningens och flexstyrkans utbildningar som omfattat följande antal utbildade: Personsäkerhetsutbildning 166 personer, Upp i rök 168 personer (riktad utbildning till högstadiet med huvudsakligt syfte att förebygga anlagda bränder i skolor), förskolor/lågstadiet 190 personer, Skogens dagar 500 personer, Barnmässan 300 personer, Flammys brandskola Bergvik 200 personer samt utbildning i samband med insats- och utrymningsövningar. 60 personer. Totalt antal utbildade blir därmed st. Statistik från verksamheten extern utbildning Antal utbildade personer totalt Brand och livräddning Förebyggande brand Personsäkerhet Krisledning Antal utbildningstillfällen* Kommentar: Avser utbildningar genomförda av utbildningsenheten Utbildningstillfällen fördelade på kurstyp Grundläggande brand + HOF/Brandsäkert hem Heta arbeten LABC-HLR Brandskyddsansvarig/SBA Brandskyddsombud/Brandskyddskontrollant Anläggningsskötare automatlarm Hjälp på väg Brandfarlig vara Praktik Arbetsplatsbesök/rådgivning Övriga Kommentar: I ovanstående ingår inte personsäkerhetsutbildningar, Barnmässan, Skogens dagar, Flammys brandskola Bergvik, Upp i rök, förskolor/lågstadiet samt utbildning i samband med insatsoch utrymningsövningar. Förklaring: HOF = Hem och fritid. LABC-HLR = Utbildning i första hjälpen och hjärt-/lungräddning 16

17 SBA = Systematiskt brandskyddsarbete Praktik=Enbart praktisk utbildning, främst handbrandsläckare och brand i kläder. Personal Personalen utgör den enskilt största och viktigaste resursen i verksamheten. Närmare tre fjärdedelar av förbundets budget används till personal, det vill säga löner och omkostnader. Personalredovisningen är ett viktigt instrument för uppföljning och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och verksamheten i stort. Policydokument Inom det arbetsrättsliga området åligger det en arbetsgivare att arbeta fram policydokument inom en rad områden, t.ex. arbetsmiljö och jämställdhet. Det finns också i de centrala kollektivavtalen rekommendationer om ytterligare arbetsgivarfrågor som ska lösas av varje arbetsgivare. Genom avtal använder sig förbundet av Karlstads kommuns policydokument, om inte det finns särskilda skäl att arbeta fram egna dokument för vår specifika verksamhet. Under 2013 har en egen lönepolicy tagits fram och gäller från år Antal anställda Personalstruktur Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Antal anställda - dagtid timavlönade heltid, utryckning RiB, utryckning Summa TOTALT, kv. o män varav kvinnor, % 10,4 12,0 11,8 - varav män, % 89,6 88,0 88,2 Vid mättillfället den 1 november hade förbundet 315 anställda. Det är en minskning med nio mot föregående år. Andelen kvinnor är 12 % vilket är detsamma som föregående år. Personalomsättning Personalomsättningen har under året har varit 10,1 % för heltidspersonalen. Fyra personer har avgått med pension och en har gått till nytt arbete inom koncernen. Den relativt höga personalomsättningen beror på att tjänster tillsatts internt vilket slår igenom i statistiken. Inom RiB-kåren slutade 14 personer vilket motsvarar en personalomsättning på 6,2 procent. Åldersstruktur Åldersstrukturen i förbundet redovisas i nedanstående diagram. Åldersfördelningen är jämn mellan åldersgrupperna upp till 60 år för heltidsanställda. För RiB är den största delen mellan RiB har en större andel över 60 år än heltidsanställda. För räddningstjänstpersonal är flest anställda i åldersgruppen samt Genomsnittsåldern 2013 är för den heltidsanställda (semestertjänst heltid) personalen 44,2 år. Medelåldern för kvinnor är 40,8 år och 44,7 år för män. Medelåldern för heltidsbrandmän är 43,6 år och för räddningstjänstpersonal i beredskap är genomsnittsåldern 41,3 år. 17

18 antal personer Åldersfördelning Heltid RiB år Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Sjukfrånvaro - antal dagar, totalt dagar/heltidsanställd och år 1,5 3,6 17,6 5,0 2,3 3,5 8,2 5,7 TOTALT antal dagar, kvinnor och män Arbetsskador, tillbud - antal rapporterade Sjukfrånvaron har under 2013 varit högre än föregående år. Största orsaken är tre långtidssjukskrivningar. Snittet per heltidsanställd ökade från 3,3 till 6,5 dagar har det rapporterats 16 arbetsskador/tillbud. Efter en insats under året skadades en brandman vilket ledde till en längre sjukskrivning. I övrigt är det halk- och klämskador samt skador vid fysisk träning som är vanligast. Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen så att förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen. Fördelningen mellan de olika sjukperioderna framgår närmare av diagrammet nedan. 18

19 Antal sjukdagar fördelade efter sjukperiod Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Tre långtidssjukskrivningar under året har gjort att antalet dagar är högt både totalt och för frånvaro mer än 15 dagar. Antal sjukdagar dagar dagar/anställd Antal sjukdagar Antal sjukdagar per anställd Att erbjuda goda möjligheter till fysisk träning är en viktig del i arbetet med att förebygga såväl sjukdom som arbetsskador. För utryckningspersonalen (heltid) ingår fysisk träning i den schemalagda arbetstiden. Övrig heltidspersonal har möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid. Träningslokaler med utrustning finns på huvudstationen i Karlstad och på deltidsstationerna. Fri träning erbjuds också på förbundets företagshälsovård. 19

20 Enligt kommunal redovisningslag ska räkenskapsårets sjukfrånvaro också redovisas i procent av ordinarie arbetstid, totalt samt uppdelat på kön och olika ålderskategorier. Dessutom ska andelen sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar särskilt anges. Månadsavlönade Helår 2013, % Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid 1,82 Andel > 60 dagar 35,66 Andel sjukfrånvaro, kvinnor 2,83 Andel sjukfrånvaro, män 1,64 Andel sjukfrånvaro, -29 år 0,35 Andel sjukfrånvaro, år 2,91 Andel sjukfrånvaro, 50- år 1,8 20

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Diarienummer 720.2015.00161

Årsredovisning 2014. Diarienummer 720.2015.00161 Årsredovisning 2014 Diarienummer 720.2015.00161 Ordföranden har ordet Vilket år, med blicken i backspegeln är det nu dags att summera 2014. Detta sista år på mandatperioden när handlingsprogram och verksamhetsplaner

Läs mer

Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Verksamhetsinriktning och budget 2017 samt plan för 2018-2019 För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen Strategisk styrning Förbundsövergripande plan Dnr 50-2016-00622 Beslutad av: Direktionen Beslutsdatum:

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Budgetramar för perioden planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund sid 5 (6) DIREKTIONEN Protokoll 2013-04-25 2 Budgetramar för perioden 2014 2016 planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens beslut Upprättat förslag

Läs mer

Ny mandatperiod kräver nya grepp?!

Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ny mandatperiod kräver nya grepp?! Ökad samverkan för mindre och färre bränder i Karlstadsregionen jörn Johansson och Ulf Hjälmerhag Grums Munkfors Forshaga Kil Karlstad Hammarö 6 kommuner ett räddningstjänstförbund

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015

Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31 samt årsprognos 2015 1) Verksamhetsbeskrivning Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016

Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 Verksamhetsplan & handlingsprogram 2016 samt budget för 2016 med ekonomisk plan för 2017 2018 Räddningstjänsten Skåne Nordväst 2015 Diarienummer: Förord Olyckorna ska vara få och små! 2016 års Handlingsprogram/Verksamhetsplan

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Sid 1(38) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN ÅRSREDOVISNING 2015 RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Räddningstjänsten Karlstadsregionen Webbplats raddningkarlstad.se E-post raddningstjansten@karlstad.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

för färre bränder i Karlstadsregionen

för färre bränder i Karlstadsregionen Ökad samverkan mellan sotar n och räddningstjänsten för färre bränder i Karlstadsregionen U Ulf Hjälmerhag och Björn Johansson - RTJ Karlstadsregionen Vårt förbund en blandning av nytt och gammalt! Munkfors

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14.

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer 2009-12-14. Revisionsrapport Granskning av riktlinjer och rutiner för hantering av akuta omvärldssituationer Nerikes Brandkår 2009-12-14 Ref Roger Wallin 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

2016 Verksamhetsplan och budget

2016 Verksamhetsplan och budget Ärende: Verksamhetsplan och budget 2016. Med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2016-2017. Diarienummer: 2015-xxxxxx Beslutad: Direktionen 2015-11-25 XX 2016 Verksamhetsplan och budget Värends

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer