JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel (M) Susanne Agerbring (KD) kl , Ingemar Ericsson (KD) ersätter Susanne Agerbring (KD) 63, kl Ingegerd Hugosson (C) kl , 50-63d Maggy Larsson (M) ersätter Ingegerd Hugosson (C) 63e-f, kl Anders Norgren (MP) Lynn Carlsson (S) Lars-Evert Sahlin (S) ersätter Kjell Ekelund (S) 50-62, kl Johanna Reistad (S) ersätter Kjell Ekelund (S) 63, kl Karin Widerberg (S) kl , Faraon Koj (S) ersätter Karin Widerberg (S) 63, kl Johanna Reistad (S) ersätter Pelle Nordin (S) 50 kl, Pelle Nordin (S) kl , Övriga närvarande Maggy Larsson (M) Ingemar Ericsson (KD) Margaretha Strömberg (KD) kl Dag Jonasson (FP) Johanna Reistad (S) Faraon Koj (S) Kenneth Kindblom (V) kl Elisabeth Mejersjö, socialdirektör Nils Zadik, bitr socialdirektör Anna Brita Nilsson, chef Nämndskansliet Caroline Aelsson, utvecklingsledare kost, 63 Marianne Lillieberg, chef Myndighetsenheten, 63 Ingegerd Hugosson ( 50-63d) Lynn Carlsson ( 63e-f) Paragrafer Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Löfwing Eva Stråth Organ Datum för sammanträdet Ingegerd Hugosson ( 50-63d) Lynn Carlsson ( 63e-f) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping Underskrift ) Linda Löfwing

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 50 Föredragning i sakärenden 3 51 Partigruppvisa överläggningar 4 52 Meddelanden 5 53 Anmälan om delegationsbeslut 6 54 Yttrande över remiss kommunrevisionens rapport Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i etern regi 7 55 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm 9 57 Brukarinflytande på äldreboenden Digitalisering av kallelse och handlingar till nämndens sammanträden Ansökan om bidrag till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) Registerkontroll i samband med nyanställningar inom äldreomsorgen Ersättare för 2:e vice ordförande Kurser och konferenser Information 18

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 50 Föredragning i sakärenden Följande ärenden föredras: - Brukarinflytande på äldreboenden Föredragande: Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson - Digital hantering av nämndshandlingar Föredragande: Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 51 Partigruppvisa överläggningar Äldrenämndens sammanträde ajourneras 25 minuter ( :15) Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 52 Meddelanden a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att begäras Dnr 2011:21 c) Sociala områdesnämnden östers beslut Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning Dnr 2010:262 Sociala områdesnämnden söders beslut Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning Dnr 2010:262 Sociala områdesnämnden västers beslut Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning Dnr 2010:262 d) Kommunfullmäktiges beslut / Kommunprogram för mandatperioden Dnr 2011:67 e) Samarbete Landsting och Kommuner LAKO Reg i Le f) Inspektionsrapport från miljökontoret avseende Lärlingens äldreboende Dnr 2011:54 Äldrenämnden godkänner redovisningen.

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 53 Anmälan om delegationsbeslut a) Delegationsbeslut i personalärende nr 5 Dnr 2011:27 b) Beslut daterat med anledning av anmälan enligt Le Sarah Dnr 2011:3 c) Yttrande till kommunstyrelsen angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling samt handbok, daterat Dnr 2011:56 Äldrenämnden godkänner redovisningen.

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 54 Yttrande över remiss kommunrevisionens rapport Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i etern regi Än/2011: Sammanfattning Äldrenämnden har möjlighet att lämna synpunkter över remiss rörande den revisionsrapport som Ernst & Young sammanställt på uppdrag av Kommunrevisionen. Revisionsrapporten behandlar barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och äldrenämndens uppföljning av verksamheter i etern regi. Äldrenämndens yttrande ligger till grund för kommunstyrelsens behandling av ärendet under juni månad. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Revisionsrapport: Insyn och uppföljning av verksamheter i etern regi. Förvaltningens förslag Förslag till kommunstyrelsen Vad som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över revisionsrapporten. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förslag till kommunstyrelsen Vad som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över revisionsrapporten. Justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet epedieras till: Stadskontoret

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 55 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 Än/2011: Sammanfattning Äldrenämnden har möjlighet att under 2011 ansöka till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier. Ansökan skall vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 7 juni. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år Förvaltningens förslag Ansökan görs till Socialstyrelsen om kr för förberedelse av införande av värdighetsgarantier. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Ansökan görs till Socialstyrelsen om kr för förberedelse av införande av värdighetsgarantier. Beslutet epedieras till: Elisabeth Mejersjö Ingeborg Esping Marie Drougge

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 56 Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm Än/2011: Sammanfattning Stadskontoret har översänt en motion inlämnad av Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) angående avskaffande av avgift för brukare med trygghetslarm till äldrenämnden för yttrande. Beslutsunderlag Motion daterad Tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag Yttrande till kommunstyrelsen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion om avskaffande av avgifter för trygghetslarm. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Yttrande till kommunstyrelsen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion om avskaffande av avgifter för trygghetslarm. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Ingeborg Esping Börje Olsson Marianne Lillieberg

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brukarinflytande på äldreboenden Än/2011: Sammanfattning Socialnämnden beslutade att genomföra försök med brukarstyrelser vid några äldreboenden och gruppboenden för funktionshindrade. Försöket inleddes som en följd av den demokratiutredning som Kommunfullmäktige genomfört i mitten av 1990-talet och som resulterade i en uppmaning till kommunens nämnder att genomföra försöksverksamhet med s k Brukarstyrelser. Syftet var att öka brukarnas inflytande över kommunens olika verksamheter. Efter en försöksperiod beslutade socialnämnden i september 1999 att förtroenderåden på äldreboendena successivt skulle ersättas med lokala styrelser/brukarråd. Förvaltningen föreslår nu att reglerna för kollektivt brukarinflytande görs om. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag till hantering av kollektivt brukarinflytande på kommunens äldreboenden fastställs. Det tidigare fastställda regelverket ska inte längre tillämpas. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Lynn Carlsson (S) yrkar, för oppositionen, att ärendet ska återremitteras för förtydliganden samt att ärendet ska behandlas i Kommunala Pensionärsrådet innan beslut fattas. Ingegerd Hugosson (C) yrkar, för majoriteten, bifall till förvaltningens förslag. På förslag av ordföranden ajourneras sammanträdet tio minuter för enskilda överläggningar i respektive partigrupp. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om ärendet ska avgöras nu eller ej. Ordföranden finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras nu.

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Ylva Larsson (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel (M) Eva Stråth (KD) Susanne Agerbring (KD) Ingegerd Hugosson (C) Anders Norgren (MP) Lynn Carlsson (S) Lars-Evert Sahlin (S) Karin Widerberg (S) Pelle Nordin (S) Summa 7 4 Äldrenämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på Ingegerd Hugossons (C) yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förvaltningens förslag till hantering av kollektivt brukarinflytande på kommunens äldreboenden fastställs. Det tidigare fastställda regelverket ska inte längre tillämpas. Reservationer Pelle Nordin (S) för socialdemokratiska gruppen reserverar sig emot beslutet och anför följande: Vi reserverar oss mot detta beslut till förmån för vårt återremissyrkande, där vi ville ha en grundligare utredning, på nedanstående grunder 1. Vi ser det som anmärkningsvärt att dagen innan politiker träffar Kommunala pensionärsrådet (KPR) anser majoriteten att frågan ändå ska avgöras vid dagens sammanträde. Det mest entydiga i beslutet är att KPR ska hållas utanför brukarinflytande på äldreboenden. Att då inte majoriteten vill lyssna på deras synpunkter inför förändringen är pinsamt. 2. Beslutet innebär att det är fritt fram att reducera brukarinflytandet till två informationsmöten per år. Några regler för att säkerställa inflytande finns inte, ej heller regler för vilka frågor som ska tas upp annat än frågor som berör de boendes vardag. När brukarinflytande infördes 1999 var avsikten att åstadkomma ett reellt inflytande i vissa ekonomiska och organisatoriska

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 frågor. Nu har detta reducerats till trivselfrågor. En mer stringent utredning hade varit värdefull. 3. Det är upp till enhetschefen i samråd med områdeschefen att besluta hur det ska se ut, inte brukarna, de kan bli helt utan inflytande. Beslutet epedieras till: Områdesnämnderna Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pensionärsorganisationerna ingående i KPR Ingeborg Esping Områdescheferna inom ÄO

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Digitalisering av kallelse och handlingar till nämndens sammanträden Än/2011: Sammanfattning Kommunstyrelsen har gett klartecken för kommunens nämnder att införa digital hantering i stället för pappershantering av kallelse inklusive handlingar till nämndernas sammanträden. Varje nämnd har dock att själv besluta om och i så fall när en sådan ändring ska genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 418 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Ärendet överlämnas utan förslag från förvaltningen. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Susanne Agerbring (KD), för majoriteten, yrkar att digitalisering av nämndshandlingar införs i januari Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till Susanne Agerbrings (KD) förslag. Äldrenämndens beslut Digitalisering av nämndshandlingar införs i januari Beslutet epedieras till: Linda Löfwing Hans Haraldsson, stadskansliet

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ansökan om bidrag till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) Än/2011: Sammanfattning Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) ansöker om ett bidrag till en friskvårdssatsning under Ansökan omfattar 4000 kr och äskas utöver det föreningsbidrag som ges utifrån föreningens medverkan i kommunala pensionärsrådet. Beslutsunderlag Ansökan från Riksförbundet PensionärsGemenskap med verksamhetsberättelse för 2010 och ekonomisk sammanställning, Tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag Ansökan från Riksförbundet PensionärsGemenskap om bidrag till friskvårdssatsning avslås. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Ansökan från Riksförbundet PensionärsGemenskap om bidrag till friskvårdssatsning avslås. Beslutet epedieras till: Curt Ankarberg, RPG

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Registerkontroll i samband med nyanställningar inom äldreomsorgen Än/2011: Ärendet utgår.

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ersättare för 2:e vice ordförande Än/2011: Sammanfattning Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder, antagna av kommunfullmäktige , kan nämnden vid förfall för 2:e vice ordförande utse ersättare. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar att Kjell Ekelund (S) utses som ersättare vid förfall för 2:e vice ordföranden. Äldrenämndens beslut Kjell Ekelund (S) utses som ersättare vid förfall för 2:e vice ordföranden. Beslutet epedieras till: Kjell Ekelund (S)

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kurser och konferenser Äldreomsorgsdagarna oktober på Stockholmsmässan, Älvsjö. Äldrenämndens beslut Eva Stråth (KD) och Lynn Carlsson (S) utses att deltaga. Som ersättare utses Anders Norgren (MP) och Kjell Ekelund (S).

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information a) Temainformation: Kostverksamhet Utvecklingsledare Caroline Aelsson informerar om äldreomsorgens kostverksamhet. Caroline redogör för äldreomsorgens kostpolicy som syftar till att stärka de äldres hälsa och bevara eller öka deras sociala, fysiska och psykiska välbefinnande. b) Sekretess Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson informerar om offentlighetsprincipen samt offentlighets- och sekretesslagen. c) Rapport angående betalningsansvar för utskrivningsklara Chef för Myndighetsenheten Marianne Lillieberg informerar om processen från det att sjukhuset kallar till vårdplanering fram till att patienten skrivs ut från sjukhuset. Marianne ger en nulägesbeskrivning gällande betalningsansvaret för utskrivningsklara. d) Verksamhetsrapport april 2011 Rapport Äldrenämnden Jönköpings kommun, april 2011 har utsänts till nämnden inför dagens sammanträde. Rapporten, som grundas på bokförda kostnader och intäkter t o m april, visar på ett beräknat budgetunderskott vid årets slut på 8,5 miljoner kronor. Bitr. socialdirektör Nils Zadik kommenterar rapporten. Färdtjänsten visar på ett försämrat resultat på 0,5 miljoner kronor. I övrigt följer utvecklingen det som redovisats i tidigare rapporter. Inför VIP har från kommunledningen aviserats att intäktskravet avseende medfinansiering av Ekhagens gästhem och rehabenheterna tas bort. e) Nytt inom förvaltningen Socialdirektör Elisabeth Mejersjö informerar kort om följande: - Nämnden uppmärksammas på målarbetet som påbörjas den 8 juni. Arbetet fortsätter den 8-9 september då nämnden har ett lunch till lunch möte. Konsult Arne Svensson kommer att delta vid båda tillfällena. - Ett utomhusgym på Esplanaden i Huskvarna, som äldreomsorgens fritidskonsulenter varit initiativtagare till, invigs den 20 maj kl Inbjudan delas ut. Bitr. socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande: - Den genomsnittliga nivån gällande tidsregistrering inom hemtjänsten är låg. Försök pågår nu med ny teknisk utrustning hos Carema, Torpa och Ekhagens hemtjänst.

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 - Redogörelse för utvärderingskriterierna och den fortsatta tidsplanen gällande upphandling av Kavlagården. f) Rapport från Äldrenämndens presidium Eva Stråth (KD) informerar om att hon har besökt en anhöriggrupp till anhöriga på äldreboende den 9 maj samt att hon deltagit i Kund- och närståenderåd på Tornets äldreboende den 17 maj. Ordföranden redogör även kort för arbetsmiljöutbildningen på Kungsporten, Huskvarna, den 5 maj 2011 där hon deltog.

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-15.50 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-18 1 Plats och tid Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-22 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.05 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sofiahuset rum 145, Kapellgatan 21, Jönköping kl. 13.00-16.05 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-19 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Sofiahuset, Jönköping, kl. 13.15 16.00 Beslutande Ingegerd Hugosson (C), ordförande Thomas Bäuml

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.45-16.50 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.40 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2013-05-22

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2013-05-22 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.50 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.15 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Ylva Larsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.35 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00-11.15 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Torpa Seniorboende, Jönköping, kl. 13.00 17.15 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) kl. 15.00-17.15, del

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-21 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.35 Beslutande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08.30 11.50 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 17.20 Beslutande Övriga närvarande Thomas Bäuml (M) Anton Eriksson

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-21 1 Plats och tid Samlingssalen, Bruksgatans äldreboende, kl. 13.00 16.40 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.20 Beslutande Eva Stråth (KD), ordförande Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-10-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Cecilia Hjorth Attefall (KD),

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-18 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping,, kl. 13.00 16.05 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Socialnämnden Föredragning i sakärenden, mm Partigruppsvisa överläggningar 4

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Socialnämnden Föredragning i sakärenden, mm Partigruppsvisa överläggningar 4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.10-16.35 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M) Bodil Düringer (M) ersätter

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 1 Plats och tid Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, kl. 13:00 16:55 Beslutande Cecilia Hjorth Attefall (KD), ordförande Thomas Bäuml (M) Anna Nordenankar (M) ersätter Anton Eriksson (M) Ingegerd Hugosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Socialnämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-18.45 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-19 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.45 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden (7)

Omsorgsnämnden (7) Omsorgsnämnden 2012-01-25 1 (7) Plats och tid Daglig verksamhet i Hyltebruk, kl: 14.00-16.00 Beslutande Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Ann Brodin Thorsson (KD) Harri Kytöharju (KV) Birgit Gabrielsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer