JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel (M) Susanne Agerbring (KD) kl , Ingemar Ericsson (KD) ersätter Susanne Agerbring (KD) 63, kl Ingegerd Hugosson (C) kl , 50-63d Maggy Larsson (M) ersätter Ingegerd Hugosson (C) 63e-f, kl Anders Norgren (MP) Lynn Carlsson (S) Lars-Evert Sahlin (S) ersätter Kjell Ekelund (S) 50-62, kl Johanna Reistad (S) ersätter Kjell Ekelund (S) 63, kl Karin Widerberg (S) kl , Faraon Koj (S) ersätter Karin Widerberg (S) 63, kl Johanna Reistad (S) ersätter Pelle Nordin (S) 50 kl, Pelle Nordin (S) kl , Övriga närvarande Maggy Larsson (M) Ingemar Ericsson (KD) Margaretha Strömberg (KD) kl Dag Jonasson (FP) Johanna Reistad (S) Faraon Koj (S) Kenneth Kindblom (V) kl Elisabeth Mejersjö, socialdirektör Nils Zadik, bitr socialdirektör Anna Brita Nilsson, chef Nämndskansliet Caroline Aelsson, utvecklingsledare kost, 63 Marianne Lillieberg, chef Myndighetsenheten, 63 Ingegerd Hugosson ( 50-63d) Lynn Carlsson ( 63e-f) Paragrafer Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Linda Löfwing Eva Stråth Organ Datum för sammanträdet Ingegerd Hugosson ( 50-63d) Lynn Carlsson ( 63e-f) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping Underskrift ) Linda Löfwing

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 50 Föredragning i sakärenden 3 51 Partigruppvisa överläggningar 4 52 Meddelanden 5 53 Anmälan om delegationsbeslut 6 54 Yttrande över remiss kommunrevisionens rapport Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i etern regi 7 55 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm 9 57 Brukarinflytande på äldreboenden Digitalisering av kallelse och handlingar till nämndens sammanträden Ansökan om bidrag till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) Registerkontroll i samband med nyanställningar inom äldreomsorgen Ersättare för 2:e vice ordförande Kurser och konferenser Information 18

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 50 Föredragning i sakärenden Följande ärenden föredras: - Brukarinflytande på äldreboenden Föredragande: Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson - Digital hantering av nämndshandlingar Föredragande: Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 51 Partigruppvisa överläggningar Äldrenämndens sammanträde ajourneras 25 minuter ( :15) Äldrenämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 52 Meddelanden a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att begäras Dnr 2011:21 c) Sociala områdesnämnden östers beslut Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning Dnr 2010:262 Sociala områdesnämnden söders beslut Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning Dnr 2010:262 Sociala områdesnämnden västers beslut Komplettering av områdesnämndernas delegationsordning Dnr 2010:262 d) Kommunfullmäktiges beslut / Kommunprogram för mandatperioden Dnr 2011:67 e) Samarbete Landsting och Kommuner LAKO Reg i Le f) Inspektionsrapport från miljökontoret avseende Lärlingens äldreboende Dnr 2011:54 Äldrenämnden godkänner redovisningen.

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 53 Anmälan om delegationsbeslut a) Delegationsbeslut i personalärende nr 5 Dnr 2011:27 b) Beslut daterat med anledning av anmälan enligt Le Sarah Dnr 2011:3 c) Yttrande till kommunstyrelsen angående Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling samt handbok, daterat Dnr 2011:56 Äldrenämnden godkänner redovisningen.

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 54 Yttrande över remiss kommunrevisionens rapport Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i etern regi Än/2011: Sammanfattning Äldrenämnden har möjlighet att lämna synpunkter över remiss rörande den revisionsrapport som Ernst & Young sammanställt på uppdrag av Kommunrevisionen. Revisionsrapporten behandlar barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och äldrenämndens uppföljning av verksamheter i etern regi. Äldrenämndens yttrande ligger till grund för kommunstyrelsens behandling av ärendet under juni månad. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Revisionsrapport: Insyn och uppföljning av verksamheter i etern regi. Förvaltningens förslag Förslag till kommunstyrelsen Vad som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över revisionsrapporten. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förslag till kommunstyrelsen Vad som redovisas i tjänsteskrivelsen utgör nämndens yttrande över revisionsrapporten. Justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Beslutet epedieras till: Stadskontoret

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 55 Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 Än/2011: Sammanfattning Äldrenämnden har möjlighet att under 2011 ansöka till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier. Ansökan skall vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 7 juni. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ansökan om prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år Förvaltningens förslag Ansökan görs till Socialstyrelsen om kr för förberedelse av införande av värdighetsgarantier. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Ansökan görs till Socialstyrelsen om kr för förberedelse av införande av värdighetsgarantier. Beslutet epedieras till: Elisabeth Mejersjö Ingeborg Esping Marie Drougge

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 56 Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm Än/2011: Sammanfattning Stadskontoret har översänt en motion inlämnad av Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) angående avskaffande av avgift för brukare med trygghetslarm till äldrenämnden för yttrande. Beslutsunderlag Motion daterad Tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag Yttrande till kommunstyrelsen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion om avskaffande av avgifter för trygghetslarm. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Yttrande till kommunstyrelsen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som yttrande över motion om avskaffande av avgifter för trygghetslarm. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Ingeborg Esping Börje Olsson Marianne Lillieberg

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Brukarinflytande på äldreboenden Än/2011: Sammanfattning Socialnämnden beslutade att genomföra försök med brukarstyrelser vid några äldreboenden och gruppboenden för funktionshindrade. Försöket inleddes som en följd av den demokratiutredning som Kommunfullmäktige genomfört i mitten av 1990-talet och som resulterade i en uppmaning till kommunens nämnder att genomföra försöksverksamhet med s k Brukarstyrelser. Syftet var att öka brukarnas inflytande över kommunens olika verksamheter. Efter en försöksperiod beslutade socialnämnden i september 1999 att förtroenderåden på äldreboendena successivt skulle ersättas med lokala styrelser/brukarråd. Förvaltningen föreslår nu att reglerna för kollektivt brukarinflytande görs om. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag till hantering av kollektivt brukarinflytande på kommunens äldreboenden fastställs. Det tidigare fastställda regelverket ska inte längre tillämpas. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Lynn Carlsson (S) yrkar, för oppositionen, att ärendet ska återremitteras för förtydliganden samt att ärendet ska behandlas i Kommunala Pensionärsrådet innan beslut fattas. Ingegerd Hugosson (C) yrkar, för majoriteten, bifall till förvaltningens förslag. På förslag av ordföranden ajourneras sammanträdet tio minuter för enskilda överläggningar i respektive partigrupp. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om ärendet ska avgöras nu eller ej. Ordföranden finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras nu.

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för bifall till att ärendet ska återremitteras. Omröstningsresultat Ledamot Ja Nej Avstår Ylva Larsson (M) Inger Krantz (M) Lars Hoel (M) Eva Stråth (KD) Susanne Agerbring (KD) Ingegerd Hugosson (C) Anders Norgren (MP) Lynn Carlsson (S) Lars-Evert Sahlin (S) Karin Widerberg (S) Pelle Nordin (S) Summa 7 4 Äldrenämnden har alltså med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på Ingegerd Hugossons (C) yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Förvaltningens förslag till hantering av kollektivt brukarinflytande på kommunens äldreboenden fastställs. Det tidigare fastställda regelverket ska inte längre tillämpas. Reservationer Pelle Nordin (S) för socialdemokratiska gruppen reserverar sig emot beslutet och anför följande: Vi reserverar oss mot detta beslut till förmån för vårt återremissyrkande, där vi ville ha en grundligare utredning, på nedanstående grunder 1. Vi ser det som anmärkningsvärt att dagen innan politiker träffar Kommunala pensionärsrådet (KPR) anser majoriteten att frågan ändå ska avgöras vid dagens sammanträde. Det mest entydiga i beslutet är att KPR ska hållas utanför brukarinflytande på äldreboenden. Att då inte majoriteten vill lyssna på deras synpunkter inför förändringen är pinsamt. 2. Beslutet innebär att det är fritt fram att reducera brukarinflytandet till två informationsmöten per år. Några regler för att säkerställa inflytande finns inte, ej heller regler för vilka frågor som ska tas upp annat än frågor som berör de boendes vardag. När brukarinflytande infördes 1999 var avsikten att åstadkomma ett reellt inflytande i vissa ekonomiska och organisatoriska

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 frågor. Nu har detta reducerats till trivselfrågor. En mer stringent utredning hade varit värdefull. 3. Det är upp till enhetschefen i samråd med områdeschefen att besluta hur det ska se ut, inte brukarna, de kan bli helt utan inflytande. Beslutet epedieras till: Områdesnämnderna Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pensionärsorganisationerna ingående i KPR Ingeborg Esping Områdescheferna inom ÄO

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Digitalisering av kallelse och handlingar till nämndens sammanträden Än/2011: Sammanfattning Kommunstyrelsen har gett klartecken för kommunens nämnder att införa digital hantering i stället för pappershantering av kallelse inklusive handlingar till nämndernas sammanträden. Varje nämnd har dock att själv besluta om och i så fall när en sådan ändring ska genomföras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 418 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Ärendet överlämnas utan förslag från förvaltningen. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Susanne Agerbring (KD), för majoriteten, yrkar att digitalisering av nämndshandlingar införs i januari Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till Susanne Agerbrings (KD) förslag. Äldrenämndens beslut Digitalisering av nämndshandlingar införs i januari Beslutet epedieras till: Linda Löfwing Hans Haraldsson, stadskansliet

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ansökan om bidrag till Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) Än/2011: Sammanfattning Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) ansöker om ett bidrag till en friskvårdssatsning under Ansökan omfattar 4000 kr och äskas utöver det föreningsbidrag som ges utifrån föreningens medverkan i kommunala pensionärsrådet. Beslutsunderlag Ansökan från Riksförbundet PensionärsGemenskap med verksamhetsberättelse för 2010 och ekonomisk sammanställning, Tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag Ansökan från Riksförbundet PensionärsGemenskap om bidrag till friskvårdssatsning avslås. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Eva Stråth (KD), för majoriteten, och Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar bifall till förvaltningens förslag. Äldrenämndens beslut Ansökan från Riksförbundet PensionärsGemenskap om bidrag till friskvårdssatsning avslås. Beslutet epedieras till: Curt Ankarberg, RPG

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Registerkontroll i samband med nyanställningar inom äldreomsorgen Än/2011: Ärendet utgår.

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ersättare för 2:e vice ordförande Än/2011: Sammanfattning Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder, antagna av kommunfullmäktige , kan nämnden vid förfall för 2:e vice ordförande utse ersättare. ÄLDRENÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Lynn Carlsson (S), för oppositionen, yrkar att Kjell Ekelund (S) utses som ersättare vid förfall för 2:e vice ordföranden. Äldrenämndens beslut Kjell Ekelund (S) utses som ersättare vid förfall för 2:e vice ordföranden. Beslutet epedieras till: Kjell Ekelund (S)

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kurser och konferenser Äldreomsorgsdagarna oktober på Stockholmsmässan, Älvsjö. Äldrenämndens beslut Eva Stråth (KD) och Lynn Carlsson (S) utses att deltaga. Som ersättare utses Anders Norgren (MP) och Kjell Ekelund (S).

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information a) Temainformation: Kostverksamhet Utvecklingsledare Caroline Aelsson informerar om äldreomsorgens kostverksamhet. Caroline redogör för äldreomsorgens kostpolicy som syftar till att stärka de äldres hälsa och bevara eller öka deras sociala, fysiska och psykiska välbefinnande. b) Sekretess Chef för nämndskansliet Anna Brita Nilsson informerar om offentlighetsprincipen samt offentlighets- och sekretesslagen. c) Rapport angående betalningsansvar för utskrivningsklara Chef för Myndighetsenheten Marianne Lillieberg informerar om processen från det att sjukhuset kallar till vårdplanering fram till att patienten skrivs ut från sjukhuset. Marianne ger en nulägesbeskrivning gällande betalningsansvaret för utskrivningsklara. d) Verksamhetsrapport april 2011 Rapport Äldrenämnden Jönköpings kommun, april 2011 har utsänts till nämnden inför dagens sammanträde. Rapporten, som grundas på bokförda kostnader och intäkter t o m april, visar på ett beräknat budgetunderskott vid årets slut på 8,5 miljoner kronor. Bitr. socialdirektör Nils Zadik kommenterar rapporten. Färdtjänsten visar på ett försämrat resultat på 0,5 miljoner kronor. I övrigt följer utvecklingen det som redovisats i tidigare rapporter. Inför VIP har från kommunledningen aviserats att intäktskravet avseende medfinansiering av Ekhagens gästhem och rehabenheterna tas bort. e) Nytt inom förvaltningen Socialdirektör Elisabeth Mejersjö informerar kort om följande: - Nämnden uppmärksammas på målarbetet som påbörjas den 8 juni. Arbetet fortsätter den 8-9 september då nämnden har ett lunch till lunch möte. Konsult Arne Svensson kommer att delta vid båda tillfällena. - Ett utomhusgym på Esplanaden i Huskvarna, som äldreomsorgens fritidskonsulenter varit initiativtagare till, invigs den 20 maj kl Inbjudan delas ut. Bitr. socialdirektör Nils Zadik informerar kort om följande: - Den genomsnittliga nivån gällande tidsregistrering inom hemtjänsten är låg. Försök pågår nu med ny teknisk utrustning hos Carema, Torpa och Ekhagens hemtjänst.

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 - Redogörelse för utvärderingskriterierna och den fortsatta tidsplanen gällande upphandling av Kavlagården. f) Rapport från Äldrenämndens presidium Eva Stråth (KD) informerar om att hon har besökt en anhöriggrupp till anhöriga på äldreboende den 9 maj samt att hon deltagit i Kund- och närståenderåd på Tornets äldreboende den 17 maj. Ordföranden redogör även kort för arbetsmiljöutbildningen på Kungsporten, Huskvarna, den 5 maj 2011 där hon deltog.

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer