Utbildnings- och fritidsnämnden (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)"

Transkript

1 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl Ajournering för lunch kl Beslutande ledamöter Åsa Ahlberg-Jonsson (m), ordförande Birgita Sigfridsson (c) Kent-Erik Mattsson (s) Lena Malm (s) Åke Strandgren (c) Sven-Åke Granberg (kd) Maria Svensson (s) Övriga deltagande Lars Johansson, förvaltningschef Anders Wikström, förskolechef, 133, 143 Carina Jonsson, förskolelärare, 133 Lars Andersson, Friluftsfrämjandet, 133 Helena Lundgren, Ungdomsforum i Norr, 138 Håkan Ahlman, ekonomichef, Malin Nilsson, sekreterare Utses att justera Kent-Erik Mattsson Sekreterare. Malin Nilsson Paragraf: Ordförande. Åsa Ahlberg-Jonsson..... Kent-Erik Mattsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och fritidsnämnden Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Malin Nilsson Datum för anslagets nedtagande

2 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 132 Dnr 12.U Information: Avrapportering genomförda dialogmöten Framtida vägval Förvaltningschef Lars Johansson informerar att det hittills har varit dialogmöten i Tvärålund, Hällnäs och Åmsele. Dessa möten har varit bra med en konstruktiv dialog. Minnesanteckningar förs av ordförande vid varje möte. Lars Johansson kommer att maila ut dessa till ledamöterna i UFN och även lägga ut dem fortlöpande på SchoolSoft. Beslutsunderlag 3 st minnesanteckningar från genomförda dialogmöten i Tvärålund, Hällnäs och Åmsele. Informationen är delgiven.

3 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 133 Dnr 12.U Information: Besök av förskolan Äventyret: Ur o skur Förskolelärare Carina Jonsson förskolan Äventyret och Lars Andersson Friluftsfrämjandet informerar om förskolans Ur o Skurverksamhet. Carina berättar bl. a. om att Ur o Skur-verksamheten startade upp år 2011 i Vindeln. Ur och Skur-verksamheten utgår från utomhuspedagogik där bland annat allemansrätten och hållbart miljötänkande är centrala delar för verksamheten. Diskuterades vikten av att informera om Ur och skur-verksamheten, både internt och externt. Verksamheten har gett mycket positiva effekter bland barn, personal och föräldrar. Noteras att förskolan har behov av inköp för kompostering och utomhuskåta. Informationen är delgiven.

4 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 134 Dnr 12.U Information: Kläppaspåret Förvaltningschef Lars Johansson informerar att en ny spårsladd är beställd. Diskussioner pågår gällande skötsel av Kläppaspåret. Ett förslag finns gällande personal som ska drifta spåret. En avstämning gällande detta ska göras med tekniska chefen Christer Nygren. Informationen är delgiven.

5 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 135 Dnr 12.U Information: Avstämning av uppdrag från nämnd/arbetsutskott till förvaltningschef Förvaltningschef Lars Johansson informerar att han sedan hösten 2011, fått uppdrag i 67 st paragrafer från nämnd och arbetsutskott. De uppdrag som inte är avslutade är följande: - 17 (11.U0175): Uppföljning av offentliga lokaler: Lars Johansson skall stämma av med Miljö- och Bygg. Detta skall sedan vara klart till nämnden den 19 december (12.U0035): Elev med behov av stöd: Lars Johansson återkommer i detta under våren (12.U0047): Riktlinjer kulturverksamhet: Kommer i budgetarbetet (12.U0112): Skrivelsen från Vindelns tennisklubb: Ingenting är fortfarande gjort, och det är heller ingen deadline i detta ärende. Det kommer dock att vara klart under våren (12.U0020): Utredningsuppdrag från Socialdemokraterna till UFN inför det fortsatta budgetarbetet 2013 och framåt. Beräknas vara klart under våren (12.U0025): Uppvaktning av idrottsprestationer: Det skall planeras för uppvaktningen på Nationalälvsdagen. Det som i övrigt är kvar i ärendet är utredning av en Hall of fame. Kommer att vara klart under våren (12.U0020): Budgetberedning: Detta är pågående, och rullar på. Det kommer att vara klart under våren (12.U0071): ERUP: Uppdraget pågår. Kontakt med kringliggande kommuner skall göras.

6 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) (12.U0058): Skateboarding i ishallen: Utredningen skall vara klar under våren (12.U0190): Utredning av assistentkostnader: Klart till första nämndsmötet den 10 januari Informationen är delgiven.

7 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 136 Dnr 12.U Information: Avrapportering Renforsskolan Förvaltningschef Lars Johansson informerar att golvmattor i expeditionsdelen och i ett samtalsrum har rivits ut på grund av eventuell misstanke om indikation på fukt i dessa mattor. Provtagning pågår. Det har även lagts ut lite extra information om Renforsskolan på kommunens hemsida. Den 12 december kommer det att vara ett uppföljningsmöte angående Renforsskolan. Informationen är delgiven.

8 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 137 Dnr 12.U Information: Köksorganisation Förvaltningschef Lars Johansson lämnar en nulägesrapport angående omorganisation av köksorganisationen. Lars Johansson presenterar även en konsekvensanalys, vilken visar att det i nuläget blir en kostnadsökning för Utbildnings- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Konsekvensanalys förändring av köksorganisation inom UFN, daterad: , och Dnr 12.U0185, 50. Informationen är delgiven.

9 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 138 Dnr 11.U Information: Avrapportering ungdomsgård Helena Lundgren, Ungdomsforum i Norr, informerar den nyöppnade ungdomsgården i Fritidscentrum. Premiären av ungdomscaféet var den 21 november där ca ungdomar anslöt. Helena informerar att bl. a. studieförbund, bildningsförbund och ett antal föreningar även kommer att vara delaktiga i ungdomsprojektet. Ungdomscaféet kommer att hålla öppet onsdagar och torsdagar under vårterminen. Helena Lundgren har gjort en sammanfattning som kommer att läggas ut på Vindelns kommuns hemsida och på Schoolsoft. Beslutsunderlag från Helena Lundgren: Projektnytt Ungdomsforum i Norr/Ung i Vindeln, november-12 (Dnr 11.U0124). Informationen är delgiven.

10 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 139 Dnr 12.U ERUP Förvaltningschef Lars Johansson går igenom ERUP-rapporten. Beslutsunderlag ERUP-rapporten: Analys av skolverksamheten i Vindeln kommun. Hösten Den 12 december kl skall arbetsutskottet träffas och gå igenom och korrekturläsa ERUP-rapporten. Nämnden vill att rapporten kompletteras med följande: - Älvbrinken och Renforsskolans analys tas fram. - Specificering av kostnaderna gällande förskola. - Specificering av skolskjutsar per skola.

11 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 140 Dnr 12.U Rekryteringsärenden Förvaltningschef Lars Johansson informerar om två aktuella rekryteringsärenden. Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att gå vidare med rekryteringarna.

12 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 141 Dnr 11.U Information: Arbetsutskott utgår blir nämnd (den 19 december) Det tidigare inplanerade arbetsutskottet, den 20 december, kommer att utgå och istället ersättas med en nämnd, den 19 december. Fokus skall ligga på genomförda dialogmöten och inkomna synpunkter gällande framtida vägval. Informationen är delgiven.

13 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 142 Dnr 12.U Information: Läsårstider 2013/2014 Förvaltningschef Lars Johansson presenterar läsårstiderna för läsåren 2013/2014. Dessa kommer att vidarebefordras till Region Västerbotten. Beslutsunderlag Läsårstider 2013/2014. Informationen är delgiven.

14 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 143 Dnr 11.U Avrapportering taxor och avgifter Nuddisar Nämnden beslutade, , följande: Nämnden beslutar enligt förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut: Att Nuddis med touch skärmar införs i förskoleverksamheten och i fritidshemmen. Att kostnaden läggs som en äskning för investeringsbudget 2013 i första hand för förskoleverksamheten. Fritidshemmen kan successivt införas under Förslag att driftskostnad läggs på konto oförutsedda kostnader. Nämnden ser införandet av Nuddisar som ett planeringsverktyg. Nämnden beslutar att skjuta på införandet av Nuddis taxor. Detta ärende bordläggs till UFN:s arbetsutskott den 11 oktober. Utredning från förskolechef Anders Wikström angående tidsregistrering barnomsorg: Vi har under 2012 en testperiod på tidsregistrering (Nuddis) inom barnomsorgen med skärmar som Tempus lånat ut. Vi har infört det på förskolan Klövern och förskolan Växthuset. Testperioden kommer att pågå till Tempus kommer att genomföra en utvärdering till alla berörda, personal, föräldrar, administratörer och sedan sammanställer de resultat av utvärderingen som de sedan redovisar för oss. En upphandling inom Umeå regionen pågår där Vindelns kommun ingår och den beräknas bli klar inom några månader. Vi måste avvakta denna för att kunna gå vidare med inköp. Den upphandlingen kommer att gälla i 4 år med möjlighet att förlänga avtalet. Tempus har även lagt fram ett förslag om att utöka testperioden nästa år i hela barnomsorgsverksamheten, förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Då berörs inte vi av upphandlingen under testperioden utan då skulle vi leasa skärmar (enligt Tempus).

15 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Här kommer exempel på kommuner i Västerbotten som genomfört Tempus tidsregistrering i barnomsorgen och de flesta har skärmar. Exempel från kommuner Malå kommun har sedan långt tillbaka infört systemet och har en timtaxa. Vilhelmina kommun har infört systemet och har en timtaxa Norsjö kommun har infört systemet och har timtaxa som de har reviderat, då de förlorade för mycket pengar i föräldraintäkter. De har inte tagit föräldraavgift där hushållets inkomster ligger under kr. Bjurholms kommun har infört systemet och har infört timtaxa. Umeå kommun har infört taxa i delar av kommunen men har inte någon timtaxa kopplat till detta. Skellefteå kommun genomför en test. De har inte tagit ut föräldraavgift där hushållets inkomster ligger under kr. Lycksele kommun genomför ett fullskaligt test i alla verksamheter och har ännu inte infört timtaxa. Vännäs kommun väntar på upphandling som Umeå kommun gör. Nordmalings kommun genomför ett test. Timtaxa kopplat till tidsregistreringssystemet: Malå har i många år haft en timtaxa, men då de införde taxan långt innan maxtaxan i barnomsorgen infördes så är det svårt att jämföra med deras utfall. Norsjö och Bjurholm som infört taxa liknade den i Malå kommun har fått rätt stort underkott av föräldraavgifter, och Norsjö har reviderat sin taxa. Våra taxor är följande Maxtaxan Barn 1-5 år placerade i förskola och pedagogisk omsorg = Förskoleverksamhet Barn nr 1 3% av inkomsten, dock högst kr /mån Barn nr 2 2% av inkomsten, dock högst 840 kr /mån

16 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Barn nr 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån Barn nr 4 Ingen avgift Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret (10 mån). Reduceringen fördelas på 12 månader. Gäller fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år. Barn 6 12 år placerade i pedagogisk omsorg och fritidshem = Skolbarnsomsorg Barn nr 1 2% av inkomsten, dock högst 840 kr /mån. Barn nr 2 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån. Barn nr 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån. Barn nr 4 Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr 1. Vad kostar då barnomsorgen i de olika kommunerna? Förutsättningar: Hushållets inkomster är kr. Barnet vistas 30 tim per vecka (126 tim/mån). Exempel på avgift på det barn som är yngst. Vindelns kommun, i vår egen taxa i Vindelns kommun betalar hushållet 900 kr per månad. (gäller barn upp till 3 år) Har bidrag från maxtaxan. Högsta avgift är 1260 kr/månad. Malås taxa, Om barnet är 30 tim/ vecka. ( 126 tim/mån). Då betalar hushållet föräldraavgift för ett barn under 3 år 1179 kr, förutsatt att barnet är alla 126 timmarna/ månad. Hushåll med inkomster under kr betalar en lägre timavgift (5,35 kr). Har bidrag från maxtaxan. Högst avgift är 1260 kr/månad. Vilhelminas taxa, om barnet är 30 tim per/vecka ( 126 tim/mån). Då betalar hushållet för ett barn under 3 år 1179 förutsatt att barnet är alla 126 tim/mån. Hushåll med inkomster under kr betalar en lägre timavgift. Nyss infört taxa, första faktura för oktober 2012.Bokad tid på lov där tider lagts in och barnet uteblir under semesterperioden juni -augusti, vid jullov, sportlov, påsklov får betala en avgift på 300 kr/ vecka. Har bidrag från maxtaxan. Högst avgift är 1260 kr/månad. Norsjös taxa, De har nyss omarbetat sin taxa då de förlorade för mycket intäkter. Har inte klart för mig hur taxan är konstruerad då de alldeles nyss ändrat den.

17 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Bjurholms taxa, de har haft en taxa som gett betydligt lägre intäkter av föräldraavgifter. De nämner att de tappat intäkter på ca kr, och då är de en kommun som har lägre antal barn i barnomsorg är vad vi har. Som exemplen visar så skulle kommuner med timavgift ha en större intäkt om barnet är alla timmar på en månad enligt exemplet. Erfarenheten från kommuner som har timtaxa är att intäkterna minskar jämfört med tidigare taxa, detta på grund av att hushållet betalar endast för stämplad tid, bortfall sker vi barnets sjukdom, ledighet, semesterperiod mm. Intäktsminskningen är svår att beräkna men jag skulle tro att det kan röra sig om kr/ år. En första grov analys visar på en minskning av intäkter på föräldraavgifter om timtaxa införs liknande Malås taxa. Förskolechef Anders Wikström förslag till beslut Att nämnden ger förskolechef och förvaltningschef i uppgift att fortsätta utreda taxa gällande föräldraavgifter. Återrapport sker till nämndsmötet i juni Beslutsunderlag Taxa från Vilhelmina kommun och Malå kommun. Nämnden beslutar enligt förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut. Nämnden beslutar att under arbetets gång få en delrapport till arbetsutskottet i mars från förskolechef Anders Wikström.

18 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 144 Dnr 12.U Information: Internkontrollplan för Utbildnings- och fritidsnämnden Förvaltningschef Lars Johansson informerar att arbete pågår med att ta fram en internkontrollplan för Utbildnings- och fritidsnämnden, efter uppdrag från Kommunledningsgruppen. Lars Johansson kommer att lämna en nulägesbeskrivning i ärendet till nämnden, den 19 december. Informationen är delgiven.

19 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 145 Dnr 12.U Budget 2012 Ekonomichef Håkan Ahlman redogör för budgetprognosen. Angående budget 2012, så tyder prognosen i dagsläget på ett årsresultat på mkr (exkl. gymnasieskola). Inklusive kapitaltjänst är resultatet: mkr. Prognosen innehåller särskilt beslutade åtgärder som kostnadsföring av datorer och videokanoner tkr och utlokalisering av Renforsskolan 202 tkr. Rensat för dessa kostnader blir budgetavvikelsen 93 tkr. Beslutsunderlag Budgetprognos 2012 UFN, Informationen är delgiven. Ett personalärende beräknas i dagsläget ytterligare belasta budgeten med 100 tkr. Arbetet fortsätter med att få budget i balans. Fortsatt återhållsamhet och översyn gäller för alla verksamheter avseende budget 2012.

20 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 146 Dnr 12.U Omfördelning i investeringsbudget 2013 (från arbetsutskottet: 51, ): Enligt den prognos som kommunstyrelsen fick den 11 september 2012 väntas kommunstyrelsen göra ett årsresultat på tkr vilket är tkr bättre än budget. Ekonomichef Håkan Ahlman har tagit fram ett förslag på investeringar som kan belasta 2012 års resultat och totalt föreslås investeringar för tkr. För utbildnings- och fritidsnämndens del innebär det att investeringar kan göras på totalt tkr. En satsning kommer att göras på datorer och videokanoner. Av tkr kommer tkr att läggas på utbildnings- och fritidsnämndens driftsbudget, resterande medel 566 tkr går mot investeringsbudget och fördelas ut till övriga investeringskostnader. Arbetsutskottets beslut Förvaltningschef Lars Johansson får i uppdrag att utreda frågan om det är rimligt att tkr ska läggas på utbildnings- och fritidsnämndens driftbudget då det kommer att påverka budgetutfall 2012 negativt. Återrapport till nämnden den 22 november Beslutsunderlag Beslut, UFN:s arbetsutskott, 51, Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att kommunen kommer att göra ett positivt resultat avseende 2012, därför har Kommunstyrelsen beslutat att vissa investeringar läggs på nämndens driftsbudget gällande Informationen är delgiven.

21 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 147 Dnr 12.U Överenskommelse SISU SISU Idrottsutbildarna Västerbotten är villiga att samarbeta med idrottsföreningarna och föreningsutveckling i Vindelns kommun mot en ersättning på kronor per år. I dag finns en konsult avdelad som ansvarig och sammanhållande för verksamhet som genomförs i Vindeln. Ärendet är tidigare bordlagt till nämndsmötet den 22/11. Beslutsunderlag Utbildnings- och fritidsnämndens beslut , 116. Nämnden godkänner ett 2-årigt samarbetsavtal med SISU Idrottsutbildarna Västerbotten. Kostnaden skall belasta föreningsstödskontot från och med Det uppdras till förvaltningschef Lars Johansson att upprätta ett avtal med SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.

22 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 148 Dnr 12.U Bredbandsuppkoppling i skyttehallen En ombyggnad och installation av elektroniska banor i skyttehallen har genomförts av Ramselefors Skytteförening efter att Allmänna arvsfonden beviljade föreningen 1 miljon kronor i bidrag. I samband med Vindelskyttet gjordes en nyinvigning av skyttehallen och då installerades ett tillfälligt IP-nummer till skyttehallen som nu är stängt ner. Föreningar som nyttjar hallen är i behov av bredbandsuppkoppling för att kunna sända sina tävlingar live via nätet. Beslutsunderlag Skrivelse från Bert-Ove Hägglund, Ramselefors SKF. Inkommen via e-post, Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att utreda ärendet vidare, och komma med ett förslag till nämnden den 19 december.

23 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 149 Dnr 12.U Strandskydd i Umeåregionen Umeåregionen har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanerna för strandskydd i Umeåregionen, även kallas LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Planen är nu i ett utställningsskede innan den kan antas i kommunfullmäktige. Den översiktsplan som finns i respektive kommun redovisar förslag till framtida vatten- och markanvändning. Planen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunen och andra myndigheters planering. Tillägget om landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att bli en del i den kommuntäckande översiktsplanen. Strandskydd i Umeåregionen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner, med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillägg till översiktsplan med samrådsredogörelse, har ställts ut för granskning. Granskningstiden är 1 november till 31 december Planen består av kommungemensamma allmänna delar samt ett specifikt avsnitt för respektive kommun. I det bifogade dokumentet har de specifika avsnitten för övriga kommuner tagits bort men finns på Utbildnings- och fritidsnämnden har beretts tillfälla att yttra sig angående översiktsplanen. Yttrandet ska vara Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 31 december. Beslutsunderlag Strandskydd i Umeåregionen utställning av tillägg till översiktsplan. Nämnden har tagit del av handlingarna, och har ej någon erinran.

24 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 150 Dnr 12.U Val av ordinarie ledamot + ersättare för S i UFN:s arbetsutskott Ordinarie ledamot i utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott Erik Persson har avsagt sig uppdraget. Utbildnings- och fritidsnämnden har i uppdrag att utse ordinarie ledamot samt ersättare i utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott. Nämnden utser Kent-Erik Mattsson (s) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet. Ersättare blir roterande inom S.

25 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 151 Dnr 12.U Utredningsmallar (Fritidscentrum och Älvbrinken) Föreningslivet i Vindeln, genom Korpen och Vindelns Idrottsförening har önskemål om till- och ombyggnationer på Älvbrinkens gymnastiksal där man önskar få bl. a. ett nytt förråd. Utredningsmall är gjord och kostnadsberäknad. Samma föreningar har önskemål om ombyggnationer på Fritidscentrum. Även här är utredningsmall och kostnadsberäkning gjord. Utbildnings- och fritidsnämnden har att ta ställning till hur nämnden vill gå vidare i ärendet. Vissa avskrivningskostnader kan komma att belasta utbildnings- och fritidsnämndens budget. Beslutsunderlag Utredningsmallar för Fritidscentrum och Älvbrinken. Dessa ärenden bordlägges till hösten 2013, då nämnden har tagit inriktningsbeslut för skola, fritid och ungdomar. Fortsatt dialog med brukare ska dock ske. Gällande utredningsmall för Tvärålunds skola, så skall rektor Ann- Katrin Brändström skriva en ny mall och informera eleverna på skolan.

26 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 152 Dnr 12.U Simskolan Det har skett en omstrukturering av simhallens öppettider, och därmed kommer simskolan inte att vara igång under söndagarna. Simskolan har istället lagts ut på en eftermiddag på en vardag. Brukare i Vindelns ytterområden är bekymrade hur de ska hinna på simskola på en vardag. Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att följa upp ärendet.

27 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 153 Dnr 12.U Kurs- och konferensinbjudningar Ingen kurs- eller konferensinbjudan är uppe i dagens sammanträde. Nämnden önskar förbättrade rutiner gällande inbjudningarna, och vill att de skall finnas med i kallelsen till sammanträdet, samt att sista anmälningsdatum skall finnas med. Kurs- och konferensinbjudningarna mailas ut till nämndens ledamöter och förvaltningschef Lars Johansson

28 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 154 Anmälan delegeringsbeslut Dnr 12.U ) Redovisning av delegationsbeslut, samt ansökan från Lions Club i Vindeln. Dnr 12.U ) Redovisning av delegationsbeslut med bidragslista. Delegeringsbesluten är anmälda.

29 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 155 Meddelanden Dnr 12.U ) Polisanmälan: Egenmäktigt förfarande, Vindelns simhall. Dnr 12.U ) Polisanmälan: Stöld genom inbrott, Fritidscentrum, Vindeln. Dnr 12.U ) Protokoll från samverkansgrupp UFN: , och Dnr 12.U ) Avtal mellan Umeå kommun och Vindelns kommun, gällande "hyra" av elevassistent. Dnr 12.U ) Val av ledamot i utbildnings- och fritidsnämnden. Dnr 12.U ) Beslut: Ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Dnr 12.U ) Beslut: Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun. Dnr 12.U ) Beslut: Godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Dnr 12.U ) Anmälningar till Lärarlyftet II våren Dnr 12.U ) Minnesanteckningar från Fältgruppen och Dnr 12.U ) Information: Statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2012.

30 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Dnr 12.U ) Uppföljningsbeslut: Uppföljning efter riktad tillsyn av huvudmännens klagomålshantering i Vindelns kommun. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 125, : Bokslutsprognos 2012, förslag till åtgärder. Dnr 11.U ) Balansrapport o budget ung i Vindeln. Dnr 12.U ) Meddelande om beslut: Stöd ur Allmänna arvsfonden för uppbyggnation av multisportarena i Vindeln. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 124, : Budgetprognos. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 130, : Sammanträdesplan Dnr 12.U ) Beslut från KS, 115, : Övergripande mål Kommunfullmäktige 2013, process Dnr 12.U ) Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län. Meddelandena är delgivna.

Sekreterare Malin Nilsson Paragrafer 1-26. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Malin Nilsson Paragrafer 1-26. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 27 februari 2014, Kl. 08.00-16.10. Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Övriga deltagande Åsa

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-09-04 1(23)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-09-04 1(23) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-09-04 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, tisdag den 4 september 2012 kl 08.00-15.45 Ajournering för lunch kl. 12.25-13.15. Beslutande Åsa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 21-26

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 ... Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 21-26 2015-04-15 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 april 2015, kl 18 00 20 30 Beslutande Lars Waltari, ordförande Magnus Hedman Övriga deltagande Christer Nygren, VD Per Eriksson, Vindelns Alpina

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 1(1) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.30 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

HOFORS KOMMUN 1 (9) Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-13

HOFORS KOMMUN 1 (9) Barn- och ungdomsnämnden 2006-12-13 HOFORS KOMMUN 1 (9) Tid och plats Kommunhuset, konferensrum Stollen 13:15-15:45 ande Diana Blomgren (s) ordförande Birgitta Lööf (s) Maria Pärssinen (s) Tomas Fröjd (s) Josephine Yawe (kd) ersätter Yvonne

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-06-10 1. Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11. Marung-Saiens Kommun SammanträdesprotokoH 2016-06-10 1 Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 08:00-11.00 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Maria

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer