Utbildnings- och fritidsnämnden (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)"

Transkript

1 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl Ajournering för lunch kl Beslutande ledamöter Åsa Ahlberg-Jonsson (m), ordförande Birgita Sigfridsson (c) Kent-Erik Mattsson (s) Lena Malm (s) Åke Strandgren (c) Sven-Åke Granberg (kd) Maria Svensson (s) Övriga deltagande Lars Johansson, förvaltningschef Anders Wikström, förskolechef, 133, 143 Carina Jonsson, förskolelärare, 133 Lars Andersson, Friluftsfrämjandet, 133 Helena Lundgren, Ungdomsforum i Norr, 138 Håkan Ahlman, ekonomichef, Malin Nilsson, sekreterare Utses att justera Kent-Erik Mattsson Sekreterare. Malin Nilsson Paragraf: Ordförande. Åsa Ahlberg-Jonsson..... Kent-Erik Mattsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och fritidsnämnden Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Malin Nilsson Datum för anslagets nedtagande

2 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 132 Dnr 12.U Information: Avrapportering genomförda dialogmöten Framtida vägval Förvaltningschef Lars Johansson informerar att det hittills har varit dialogmöten i Tvärålund, Hällnäs och Åmsele. Dessa möten har varit bra med en konstruktiv dialog. Minnesanteckningar förs av ordförande vid varje möte. Lars Johansson kommer att maila ut dessa till ledamöterna i UFN och även lägga ut dem fortlöpande på SchoolSoft. Beslutsunderlag 3 st minnesanteckningar från genomförda dialogmöten i Tvärålund, Hällnäs och Åmsele. Informationen är delgiven.

3 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 133 Dnr 12.U Information: Besök av förskolan Äventyret: Ur o skur Förskolelärare Carina Jonsson förskolan Äventyret och Lars Andersson Friluftsfrämjandet informerar om förskolans Ur o Skurverksamhet. Carina berättar bl. a. om att Ur o Skur-verksamheten startade upp år 2011 i Vindeln. Ur och Skur-verksamheten utgår från utomhuspedagogik där bland annat allemansrätten och hållbart miljötänkande är centrala delar för verksamheten. Diskuterades vikten av att informera om Ur och skur-verksamheten, både internt och externt. Verksamheten har gett mycket positiva effekter bland barn, personal och föräldrar. Noteras att förskolan har behov av inköp för kompostering och utomhuskåta. Informationen är delgiven.

4 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 134 Dnr 12.U Information: Kläppaspåret Förvaltningschef Lars Johansson informerar att en ny spårsladd är beställd. Diskussioner pågår gällande skötsel av Kläppaspåret. Ett förslag finns gällande personal som ska drifta spåret. En avstämning gällande detta ska göras med tekniska chefen Christer Nygren. Informationen är delgiven.

5 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 135 Dnr 12.U Information: Avstämning av uppdrag från nämnd/arbetsutskott till förvaltningschef Förvaltningschef Lars Johansson informerar att han sedan hösten 2011, fått uppdrag i 67 st paragrafer från nämnd och arbetsutskott. De uppdrag som inte är avslutade är följande: - 17 (11.U0175): Uppföljning av offentliga lokaler: Lars Johansson skall stämma av med Miljö- och Bygg. Detta skall sedan vara klart till nämnden den 19 december (12.U0035): Elev med behov av stöd: Lars Johansson återkommer i detta under våren (12.U0047): Riktlinjer kulturverksamhet: Kommer i budgetarbetet (12.U0112): Skrivelsen från Vindelns tennisklubb: Ingenting är fortfarande gjort, och det är heller ingen deadline i detta ärende. Det kommer dock att vara klart under våren (12.U0020): Utredningsuppdrag från Socialdemokraterna till UFN inför det fortsatta budgetarbetet 2013 och framåt. Beräknas vara klart under våren (12.U0025): Uppvaktning av idrottsprestationer: Det skall planeras för uppvaktningen på Nationalälvsdagen. Det som i övrigt är kvar i ärendet är utredning av en Hall of fame. Kommer att vara klart under våren (12.U0020): Budgetberedning: Detta är pågående, och rullar på. Det kommer att vara klart under våren (12.U0071): ERUP: Uppdraget pågår. Kontakt med kringliggande kommuner skall göras.

6 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) (12.U0058): Skateboarding i ishallen: Utredningen skall vara klar under våren (12.U0190): Utredning av assistentkostnader: Klart till första nämndsmötet den 10 januari Informationen är delgiven.

7 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 136 Dnr 12.U Information: Avrapportering Renforsskolan Förvaltningschef Lars Johansson informerar att golvmattor i expeditionsdelen och i ett samtalsrum har rivits ut på grund av eventuell misstanke om indikation på fukt i dessa mattor. Provtagning pågår. Det har även lagts ut lite extra information om Renforsskolan på kommunens hemsida. Den 12 december kommer det att vara ett uppföljningsmöte angående Renforsskolan. Informationen är delgiven.

8 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 137 Dnr 12.U Information: Köksorganisation Förvaltningschef Lars Johansson lämnar en nulägesrapport angående omorganisation av köksorganisationen. Lars Johansson presenterar även en konsekvensanalys, vilken visar att det i nuläget blir en kostnadsökning för Utbildnings- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Konsekvensanalys förändring av köksorganisation inom UFN, daterad: , och Dnr 12.U0185, 50. Informationen är delgiven.

9 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 138 Dnr 11.U Information: Avrapportering ungdomsgård Helena Lundgren, Ungdomsforum i Norr, informerar den nyöppnade ungdomsgården i Fritidscentrum. Premiären av ungdomscaféet var den 21 november där ca ungdomar anslöt. Helena informerar att bl. a. studieförbund, bildningsförbund och ett antal föreningar även kommer att vara delaktiga i ungdomsprojektet. Ungdomscaféet kommer att hålla öppet onsdagar och torsdagar under vårterminen. Helena Lundgren har gjort en sammanfattning som kommer att läggas ut på Vindelns kommuns hemsida och på Schoolsoft. Beslutsunderlag från Helena Lundgren: Projektnytt Ungdomsforum i Norr/Ung i Vindeln, november-12 (Dnr 11.U0124). Informationen är delgiven.

10 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 139 Dnr 12.U ERUP Förvaltningschef Lars Johansson går igenom ERUP-rapporten. Beslutsunderlag ERUP-rapporten: Analys av skolverksamheten i Vindeln kommun. Hösten Den 12 december kl skall arbetsutskottet träffas och gå igenom och korrekturläsa ERUP-rapporten. Nämnden vill att rapporten kompletteras med följande: - Älvbrinken och Renforsskolans analys tas fram. - Specificering av kostnaderna gällande förskola. - Specificering av skolskjutsar per skola.

11 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 140 Dnr 12.U Rekryteringsärenden Förvaltningschef Lars Johansson informerar om två aktuella rekryteringsärenden. Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att gå vidare med rekryteringarna.

12 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 141 Dnr 11.U Information: Arbetsutskott utgår blir nämnd (den 19 december) Det tidigare inplanerade arbetsutskottet, den 20 december, kommer att utgå och istället ersättas med en nämnd, den 19 december. Fokus skall ligga på genomförda dialogmöten och inkomna synpunkter gällande framtida vägval. Informationen är delgiven.

13 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 142 Dnr 12.U Information: Läsårstider 2013/2014 Förvaltningschef Lars Johansson presenterar läsårstiderna för läsåren 2013/2014. Dessa kommer att vidarebefordras till Region Västerbotten. Beslutsunderlag Läsårstider 2013/2014. Informationen är delgiven.

14 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 143 Dnr 11.U Avrapportering taxor och avgifter Nuddisar Nämnden beslutade, , följande: Nämnden beslutar enligt förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut: Att Nuddis med touch skärmar införs i förskoleverksamheten och i fritidshemmen. Att kostnaden läggs som en äskning för investeringsbudget 2013 i första hand för förskoleverksamheten. Fritidshemmen kan successivt införas under Förslag att driftskostnad läggs på konto oförutsedda kostnader. Nämnden ser införandet av Nuddisar som ett planeringsverktyg. Nämnden beslutar att skjuta på införandet av Nuddis taxor. Detta ärende bordläggs till UFN:s arbetsutskott den 11 oktober. Utredning från förskolechef Anders Wikström angående tidsregistrering barnomsorg: Vi har under 2012 en testperiod på tidsregistrering (Nuddis) inom barnomsorgen med skärmar som Tempus lånat ut. Vi har infört det på förskolan Klövern och förskolan Växthuset. Testperioden kommer att pågå till Tempus kommer att genomföra en utvärdering till alla berörda, personal, föräldrar, administratörer och sedan sammanställer de resultat av utvärderingen som de sedan redovisar för oss. En upphandling inom Umeå regionen pågår där Vindelns kommun ingår och den beräknas bli klar inom några månader. Vi måste avvakta denna för att kunna gå vidare med inköp. Den upphandlingen kommer att gälla i 4 år med möjlighet att förlänga avtalet. Tempus har även lagt fram ett förslag om att utöka testperioden nästa år i hela barnomsorgsverksamheten, förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Då berörs inte vi av upphandlingen under testperioden utan då skulle vi leasa skärmar (enligt Tempus).

15 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Här kommer exempel på kommuner i Västerbotten som genomfört Tempus tidsregistrering i barnomsorgen och de flesta har skärmar. Exempel från kommuner Malå kommun har sedan långt tillbaka infört systemet och har en timtaxa. Vilhelmina kommun har infört systemet och har en timtaxa Norsjö kommun har infört systemet och har timtaxa som de har reviderat, då de förlorade för mycket pengar i föräldraintäkter. De har inte tagit föräldraavgift där hushållets inkomster ligger under kr. Bjurholms kommun har infört systemet och har infört timtaxa. Umeå kommun har infört taxa i delar av kommunen men har inte någon timtaxa kopplat till detta. Skellefteå kommun genomför en test. De har inte tagit ut föräldraavgift där hushållets inkomster ligger under kr. Lycksele kommun genomför ett fullskaligt test i alla verksamheter och har ännu inte infört timtaxa. Vännäs kommun väntar på upphandling som Umeå kommun gör. Nordmalings kommun genomför ett test. Timtaxa kopplat till tidsregistreringssystemet: Malå har i många år haft en timtaxa, men då de införde taxan långt innan maxtaxan i barnomsorgen infördes så är det svårt att jämföra med deras utfall. Norsjö och Bjurholm som infört taxa liknade den i Malå kommun har fått rätt stort underkott av föräldraavgifter, och Norsjö har reviderat sin taxa. Våra taxor är följande Maxtaxan Barn 1-5 år placerade i förskola och pedagogisk omsorg = Förskoleverksamhet Barn nr 1 3% av inkomsten, dock högst kr /mån Barn nr 2 2% av inkomsten, dock högst 840 kr /mån

16 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Barn nr 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån Barn nr 4 Ingen avgift Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret (10 mån). Reduceringen fördelas på 12 månader. Gäller fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år. Barn 6 12 år placerade i pedagogisk omsorg och fritidshem = Skolbarnsomsorg Barn nr 1 2% av inkomsten, dock högst 840 kr /mån. Barn nr 2 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån. Barn nr 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån. Barn nr 4 Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr 1. Vad kostar då barnomsorgen i de olika kommunerna? Förutsättningar: Hushållets inkomster är kr. Barnet vistas 30 tim per vecka (126 tim/mån). Exempel på avgift på det barn som är yngst. Vindelns kommun, i vår egen taxa i Vindelns kommun betalar hushållet 900 kr per månad. (gäller barn upp till 3 år) Har bidrag från maxtaxan. Högsta avgift är 1260 kr/månad. Malås taxa, Om barnet är 30 tim/ vecka. ( 126 tim/mån). Då betalar hushållet föräldraavgift för ett barn under 3 år 1179 kr, förutsatt att barnet är alla 126 timmarna/ månad. Hushåll med inkomster under kr betalar en lägre timavgift (5,35 kr). Har bidrag från maxtaxan. Högst avgift är 1260 kr/månad. Vilhelminas taxa, om barnet är 30 tim per/vecka ( 126 tim/mån). Då betalar hushållet för ett barn under 3 år 1179 förutsatt att barnet är alla 126 tim/mån. Hushåll med inkomster under kr betalar en lägre timavgift. Nyss infört taxa, första faktura för oktober 2012.Bokad tid på lov där tider lagts in och barnet uteblir under semesterperioden juni -augusti, vid jullov, sportlov, påsklov får betala en avgift på 300 kr/ vecka. Har bidrag från maxtaxan. Högst avgift är 1260 kr/månad. Norsjös taxa, De har nyss omarbetat sin taxa då de förlorade för mycket intäkter. Har inte klart för mig hur taxan är konstruerad då de alldeles nyss ändrat den.

17 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Bjurholms taxa, de har haft en taxa som gett betydligt lägre intäkter av föräldraavgifter. De nämner att de tappat intäkter på ca kr, och då är de en kommun som har lägre antal barn i barnomsorg är vad vi har. Som exemplen visar så skulle kommuner med timavgift ha en större intäkt om barnet är alla timmar på en månad enligt exemplet. Erfarenheten från kommuner som har timtaxa är att intäkterna minskar jämfört med tidigare taxa, detta på grund av att hushållet betalar endast för stämplad tid, bortfall sker vi barnets sjukdom, ledighet, semesterperiod mm. Intäktsminskningen är svår att beräkna men jag skulle tro att det kan röra sig om kr/ år. En första grov analys visar på en minskning av intäkter på föräldraavgifter om timtaxa införs liknande Malås taxa. Förskolechef Anders Wikström förslag till beslut Att nämnden ger förskolechef och förvaltningschef i uppgift att fortsätta utreda taxa gällande föräldraavgifter. Återrapport sker till nämndsmötet i juni Beslutsunderlag Taxa från Vilhelmina kommun och Malå kommun. Nämnden beslutar enligt förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut. Nämnden beslutar att under arbetets gång få en delrapport till arbetsutskottet i mars från förskolechef Anders Wikström.

18 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 144 Dnr 12.U Information: Internkontrollplan för Utbildnings- och fritidsnämnden Förvaltningschef Lars Johansson informerar att arbete pågår med att ta fram en internkontrollplan för Utbildnings- och fritidsnämnden, efter uppdrag från Kommunledningsgruppen. Lars Johansson kommer att lämna en nulägesbeskrivning i ärendet till nämnden, den 19 december. Informationen är delgiven.

19 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 145 Dnr 12.U Budget 2012 Ekonomichef Håkan Ahlman redogör för budgetprognosen. Angående budget 2012, så tyder prognosen i dagsläget på ett årsresultat på mkr (exkl. gymnasieskola). Inklusive kapitaltjänst är resultatet: mkr. Prognosen innehåller särskilt beslutade åtgärder som kostnadsföring av datorer och videokanoner tkr och utlokalisering av Renforsskolan 202 tkr. Rensat för dessa kostnader blir budgetavvikelsen 93 tkr. Beslutsunderlag Budgetprognos 2012 UFN, Informationen är delgiven. Ett personalärende beräknas i dagsläget ytterligare belasta budgeten med 100 tkr. Arbetet fortsätter med att få budget i balans. Fortsatt återhållsamhet och översyn gäller för alla verksamheter avseende budget 2012.

20 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 146 Dnr 12.U Omfördelning i investeringsbudget 2013 (från arbetsutskottet: 51, ): Enligt den prognos som kommunstyrelsen fick den 11 september 2012 väntas kommunstyrelsen göra ett årsresultat på tkr vilket är tkr bättre än budget. Ekonomichef Håkan Ahlman har tagit fram ett förslag på investeringar som kan belasta 2012 års resultat och totalt föreslås investeringar för tkr. För utbildnings- och fritidsnämndens del innebär det att investeringar kan göras på totalt tkr. En satsning kommer att göras på datorer och videokanoner. Av tkr kommer tkr att läggas på utbildnings- och fritidsnämndens driftsbudget, resterande medel 566 tkr går mot investeringsbudget och fördelas ut till övriga investeringskostnader. Arbetsutskottets beslut Förvaltningschef Lars Johansson får i uppdrag att utreda frågan om det är rimligt att tkr ska läggas på utbildnings- och fritidsnämndens driftbudget då det kommer att påverka budgetutfall 2012 negativt. Återrapport till nämnden den 22 november Beslutsunderlag Beslut, UFN:s arbetsutskott, 51, Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att kommunen kommer att göra ett positivt resultat avseende 2012, därför har Kommunstyrelsen beslutat att vissa investeringar läggs på nämndens driftsbudget gällande Informationen är delgiven.

21 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 147 Dnr 12.U Överenskommelse SISU SISU Idrottsutbildarna Västerbotten är villiga att samarbeta med idrottsföreningarna och föreningsutveckling i Vindelns kommun mot en ersättning på kronor per år. I dag finns en konsult avdelad som ansvarig och sammanhållande för verksamhet som genomförs i Vindeln. Ärendet är tidigare bordlagt till nämndsmötet den 22/11. Beslutsunderlag Utbildnings- och fritidsnämndens beslut , 116. Nämnden godkänner ett 2-årigt samarbetsavtal med SISU Idrottsutbildarna Västerbotten. Kostnaden skall belasta föreningsstödskontot från och med Det uppdras till förvaltningschef Lars Johansson att upprätta ett avtal med SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.

22 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 148 Dnr 12.U Bredbandsuppkoppling i skyttehallen En ombyggnad och installation av elektroniska banor i skyttehallen har genomförts av Ramselefors Skytteförening efter att Allmänna arvsfonden beviljade föreningen 1 miljon kronor i bidrag. I samband med Vindelskyttet gjordes en nyinvigning av skyttehallen och då installerades ett tillfälligt IP-nummer till skyttehallen som nu är stängt ner. Föreningar som nyttjar hallen är i behov av bredbandsuppkoppling för att kunna sända sina tävlingar live via nätet. Beslutsunderlag Skrivelse från Bert-Ove Hägglund, Ramselefors SKF. Inkommen via e-post, Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att utreda ärendet vidare, och komma med ett förslag till nämnden den 19 december.

23 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 149 Dnr 12.U Strandskydd i Umeåregionen Umeåregionen har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanerna för strandskydd i Umeåregionen, även kallas LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Planen är nu i ett utställningsskede innan den kan antas i kommunfullmäktige. Den översiktsplan som finns i respektive kommun redovisar förslag till framtida vatten- och markanvändning. Planen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunen och andra myndigheters planering. Tillägget om landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att bli en del i den kommuntäckande översiktsplanen. Strandskydd i Umeåregionen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner, med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillägg till översiktsplan med samrådsredogörelse, har ställts ut för granskning. Granskningstiden är 1 november till 31 december Planen består av kommungemensamma allmänna delar samt ett specifikt avsnitt för respektive kommun. I det bifogade dokumentet har de specifika avsnitten för övriga kommuner tagits bort men finns på Utbildnings- och fritidsnämnden har beretts tillfälla att yttra sig angående översiktsplanen. Yttrandet ska vara Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 31 december. Beslutsunderlag Strandskydd i Umeåregionen utställning av tillägg till översiktsplan. Nämnden har tagit del av handlingarna, och har ej någon erinran.

24 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 150 Dnr 12.U Val av ordinarie ledamot + ersättare för S i UFN:s arbetsutskott Ordinarie ledamot i utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott Erik Persson har avsagt sig uppdraget. Utbildnings- och fritidsnämnden har i uppdrag att utse ordinarie ledamot samt ersättare i utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott. Nämnden utser Kent-Erik Mattsson (s) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet. Ersättare blir roterande inom S.

25 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 151 Dnr 12.U Utredningsmallar (Fritidscentrum och Älvbrinken) Föreningslivet i Vindeln, genom Korpen och Vindelns Idrottsförening har önskemål om till- och ombyggnationer på Älvbrinkens gymnastiksal där man önskar få bl. a. ett nytt förråd. Utredningsmall är gjord och kostnadsberäknad. Samma föreningar har önskemål om ombyggnationer på Fritidscentrum. Även här är utredningsmall och kostnadsberäkning gjord. Utbildnings- och fritidsnämnden har att ta ställning till hur nämnden vill gå vidare i ärendet. Vissa avskrivningskostnader kan komma att belasta utbildnings- och fritidsnämndens budget. Beslutsunderlag Utredningsmallar för Fritidscentrum och Älvbrinken. Dessa ärenden bordlägges till hösten 2013, då nämnden har tagit inriktningsbeslut för skola, fritid och ungdomar. Fortsatt dialog med brukare ska dock ske. Gällande utredningsmall för Tvärålunds skola, så skall rektor Ann- Katrin Brändström skriva en ny mall och informera eleverna på skolan.

26 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 152 Dnr 12.U Simskolan Det har skett en omstrukturering av simhallens öppettider, och därmed kommer simskolan inte att vara igång under söndagarna. Simskolan har istället lagts ut på en eftermiddag på en vardag. Brukare i Vindelns ytterområden är bekymrade hur de ska hinna på simskola på en vardag. Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att följa upp ärendet.

27 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 153 Dnr 12.U Kurs- och konferensinbjudningar Ingen kurs- eller konferensinbjudan är uppe i dagens sammanträde. Nämnden önskar förbättrade rutiner gällande inbjudningarna, och vill att de skall finnas med i kallelsen till sammanträdet, samt att sista anmälningsdatum skall finnas med. Kurs- och konferensinbjudningarna mailas ut till nämndens ledamöter och förvaltningschef Lars Johansson

28 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 154 Anmälan delegeringsbeslut Dnr 12.U ) Redovisning av delegationsbeslut, samt ansökan från Lions Club i Vindeln. Dnr 12.U ) Redovisning av delegationsbeslut med bidragslista. Delegeringsbesluten är anmälda.

29 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 155 Meddelanden Dnr 12.U ) Polisanmälan: Egenmäktigt förfarande, Vindelns simhall. Dnr 12.U ) Polisanmälan: Stöld genom inbrott, Fritidscentrum, Vindeln. Dnr 12.U ) Protokoll från samverkansgrupp UFN: , och Dnr 12.U ) Avtal mellan Umeå kommun och Vindelns kommun, gällande "hyra" av elevassistent. Dnr 12.U ) Val av ledamot i utbildnings- och fritidsnämnden. Dnr 12.U ) Beslut: Ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Dnr 12.U ) Beslut: Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun. Dnr 12.U ) Beslut: Godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Dnr 12.U ) Anmälningar till Lärarlyftet II våren Dnr 12.U ) Minnesanteckningar från Fältgruppen och Dnr 12.U ) Information: Statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2012.

30 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Dnr 12.U ) Uppföljningsbeslut: Uppföljning efter riktad tillsyn av huvudmännens klagomålshantering i Vindelns kommun. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 125, : Bokslutsprognos 2012, förslag till åtgärder. Dnr 11.U ) Balansrapport o budget ung i Vindeln. Dnr 12.U ) Meddelande om beslut: Stöd ur Allmänna arvsfonden för uppbyggnation av multisportarena i Vindeln. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 124, : Budgetprognos. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 130, : Sammanträdesplan Dnr 12.U ) Beslut från KS, 115, : Övergripande mål Kommunfullmäktige 2013, process Dnr 12.U ) Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län. Meddelandena är delgivna.

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 11 juni 2013 kl. 13:00-16:00 Stora sarrunanträdesrummet Håkan Laack (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S),

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer