Utbildnings- och fritidsnämnden (30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)"

Transkript

1 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl Ajournering för lunch kl Beslutande ledamöter Åsa Ahlberg-Jonsson (m), ordförande Birgita Sigfridsson (c) Kent-Erik Mattsson (s) Lena Malm (s) Åke Strandgren (c) Sven-Åke Granberg (kd) Maria Svensson (s) Övriga deltagande Lars Johansson, förvaltningschef Anders Wikström, förskolechef, 133, 143 Carina Jonsson, förskolelärare, 133 Lars Andersson, Friluftsfrämjandet, 133 Helena Lundgren, Ungdomsforum i Norr, 138 Håkan Ahlman, ekonomichef, Malin Nilsson, sekreterare Utses att justera Kent-Erik Mattsson Sekreterare. Malin Nilsson Paragraf: Ordförande. Åsa Ahlberg-Jonsson..... Kent-Erik Mattsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och fritidsnämnden Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Malin Nilsson Datum för anslagets nedtagande

2 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 132 Dnr 12.U Information: Avrapportering genomförda dialogmöten Framtida vägval Förvaltningschef Lars Johansson informerar att det hittills har varit dialogmöten i Tvärålund, Hällnäs och Åmsele. Dessa möten har varit bra med en konstruktiv dialog. Minnesanteckningar förs av ordförande vid varje möte. Lars Johansson kommer att maila ut dessa till ledamöterna i UFN och även lägga ut dem fortlöpande på SchoolSoft. Beslutsunderlag 3 st minnesanteckningar från genomförda dialogmöten i Tvärålund, Hällnäs och Åmsele. Informationen är delgiven.

3 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 133 Dnr 12.U Information: Besök av förskolan Äventyret: Ur o skur Förskolelärare Carina Jonsson förskolan Äventyret och Lars Andersson Friluftsfrämjandet informerar om förskolans Ur o Skurverksamhet. Carina berättar bl. a. om att Ur o Skur-verksamheten startade upp år 2011 i Vindeln. Ur och Skur-verksamheten utgår från utomhuspedagogik där bland annat allemansrätten och hållbart miljötänkande är centrala delar för verksamheten. Diskuterades vikten av att informera om Ur och skur-verksamheten, både internt och externt. Verksamheten har gett mycket positiva effekter bland barn, personal och föräldrar. Noteras att förskolan har behov av inköp för kompostering och utomhuskåta. Informationen är delgiven.

4 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 134 Dnr 12.U Information: Kläppaspåret Förvaltningschef Lars Johansson informerar att en ny spårsladd är beställd. Diskussioner pågår gällande skötsel av Kläppaspåret. Ett förslag finns gällande personal som ska drifta spåret. En avstämning gällande detta ska göras med tekniska chefen Christer Nygren. Informationen är delgiven.

5 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 135 Dnr 12.U Information: Avstämning av uppdrag från nämnd/arbetsutskott till förvaltningschef Förvaltningschef Lars Johansson informerar att han sedan hösten 2011, fått uppdrag i 67 st paragrafer från nämnd och arbetsutskott. De uppdrag som inte är avslutade är följande: - 17 (11.U0175): Uppföljning av offentliga lokaler: Lars Johansson skall stämma av med Miljö- och Bygg. Detta skall sedan vara klart till nämnden den 19 december (12.U0035): Elev med behov av stöd: Lars Johansson återkommer i detta under våren (12.U0047): Riktlinjer kulturverksamhet: Kommer i budgetarbetet (12.U0112): Skrivelsen från Vindelns tennisklubb: Ingenting är fortfarande gjort, och det är heller ingen deadline i detta ärende. Det kommer dock att vara klart under våren (12.U0020): Utredningsuppdrag från Socialdemokraterna till UFN inför det fortsatta budgetarbetet 2013 och framåt. Beräknas vara klart under våren (12.U0025): Uppvaktning av idrottsprestationer: Det skall planeras för uppvaktningen på Nationalälvsdagen. Det som i övrigt är kvar i ärendet är utredning av en Hall of fame. Kommer att vara klart under våren (12.U0020): Budgetberedning: Detta är pågående, och rullar på. Det kommer att vara klart under våren (12.U0071): ERUP: Uppdraget pågår. Kontakt med kringliggande kommuner skall göras.

6 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) (12.U0058): Skateboarding i ishallen: Utredningen skall vara klar under våren (12.U0190): Utredning av assistentkostnader: Klart till första nämndsmötet den 10 januari Informationen är delgiven.

7 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 136 Dnr 12.U Information: Avrapportering Renforsskolan Förvaltningschef Lars Johansson informerar att golvmattor i expeditionsdelen och i ett samtalsrum har rivits ut på grund av eventuell misstanke om indikation på fukt i dessa mattor. Provtagning pågår. Det har även lagts ut lite extra information om Renforsskolan på kommunens hemsida. Den 12 december kommer det att vara ett uppföljningsmöte angående Renforsskolan. Informationen är delgiven.

8 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 137 Dnr 12.U Information: Köksorganisation Förvaltningschef Lars Johansson lämnar en nulägesrapport angående omorganisation av köksorganisationen. Lars Johansson presenterar även en konsekvensanalys, vilken visar att det i nuläget blir en kostnadsökning för Utbildnings- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Konsekvensanalys förändring av köksorganisation inom UFN, daterad: , och Dnr 12.U0185, 50. Informationen är delgiven.

9 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 138 Dnr 11.U Information: Avrapportering ungdomsgård Helena Lundgren, Ungdomsforum i Norr, informerar den nyöppnade ungdomsgården i Fritidscentrum. Premiären av ungdomscaféet var den 21 november där ca ungdomar anslöt. Helena informerar att bl. a. studieförbund, bildningsförbund och ett antal föreningar även kommer att vara delaktiga i ungdomsprojektet. Ungdomscaféet kommer att hålla öppet onsdagar och torsdagar under vårterminen. Helena Lundgren har gjort en sammanfattning som kommer att läggas ut på Vindelns kommuns hemsida och på Schoolsoft. Beslutsunderlag från Helena Lundgren: Projektnytt Ungdomsforum i Norr/Ung i Vindeln, november-12 (Dnr 11.U0124). Informationen är delgiven.

10 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 139 Dnr 12.U ERUP Förvaltningschef Lars Johansson går igenom ERUP-rapporten. Beslutsunderlag ERUP-rapporten: Analys av skolverksamheten i Vindeln kommun. Hösten Den 12 december kl skall arbetsutskottet träffas och gå igenom och korrekturläsa ERUP-rapporten. Nämnden vill att rapporten kompletteras med följande: - Älvbrinken och Renforsskolans analys tas fram. - Specificering av kostnaderna gällande förskola. - Specificering av skolskjutsar per skola.

11 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 140 Dnr 12.U Rekryteringsärenden Förvaltningschef Lars Johansson informerar om två aktuella rekryteringsärenden. Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att gå vidare med rekryteringarna.

12 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 141 Dnr 11.U Information: Arbetsutskott utgår blir nämnd (den 19 december) Det tidigare inplanerade arbetsutskottet, den 20 december, kommer att utgå och istället ersättas med en nämnd, den 19 december. Fokus skall ligga på genomförda dialogmöten och inkomna synpunkter gällande framtida vägval. Informationen är delgiven.

13 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 142 Dnr 12.U Information: Läsårstider 2013/2014 Förvaltningschef Lars Johansson presenterar läsårstiderna för läsåren 2013/2014. Dessa kommer att vidarebefordras till Region Västerbotten. Beslutsunderlag Läsårstider 2013/2014. Informationen är delgiven.

14 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 143 Dnr 11.U Avrapportering taxor och avgifter Nuddisar Nämnden beslutade, , följande: Nämnden beslutar enligt förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut: Att Nuddis med touch skärmar införs i förskoleverksamheten och i fritidshemmen. Att kostnaden läggs som en äskning för investeringsbudget 2013 i första hand för förskoleverksamheten. Fritidshemmen kan successivt införas under Förslag att driftskostnad läggs på konto oförutsedda kostnader. Nämnden ser införandet av Nuddisar som ett planeringsverktyg. Nämnden beslutar att skjuta på införandet av Nuddis taxor. Detta ärende bordläggs till UFN:s arbetsutskott den 11 oktober. Utredning från förskolechef Anders Wikström angående tidsregistrering barnomsorg: Vi har under 2012 en testperiod på tidsregistrering (Nuddis) inom barnomsorgen med skärmar som Tempus lånat ut. Vi har infört det på förskolan Klövern och förskolan Växthuset. Testperioden kommer att pågå till Tempus kommer att genomföra en utvärdering till alla berörda, personal, föräldrar, administratörer och sedan sammanställer de resultat av utvärderingen som de sedan redovisar för oss. En upphandling inom Umeå regionen pågår där Vindelns kommun ingår och den beräknas bli klar inom några månader. Vi måste avvakta denna för att kunna gå vidare med inköp. Den upphandlingen kommer att gälla i 4 år med möjlighet att förlänga avtalet. Tempus har även lagt fram ett förslag om att utöka testperioden nästa år i hela barnomsorgsverksamheten, förskola, fritidshem och dagbarnvårdare. Då berörs inte vi av upphandlingen under testperioden utan då skulle vi leasa skärmar (enligt Tempus).

15 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Här kommer exempel på kommuner i Västerbotten som genomfört Tempus tidsregistrering i barnomsorgen och de flesta har skärmar. Exempel från kommuner Malå kommun har sedan långt tillbaka infört systemet och har en timtaxa. Vilhelmina kommun har infört systemet och har en timtaxa Norsjö kommun har infört systemet och har timtaxa som de har reviderat, då de förlorade för mycket pengar i föräldraintäkter. De har inte tagit föräldraavgift där hushållets inkomster ligger under kr. Bjurholms kommun har infört systemet och har infört timtaxa. Umeå kommun har infört taxa i delar av kommunen men har inte någon timtaxa kopplat till detta. Skellefteå kommun genomför en test. De har inte tagit ut föräldraavgift där hushållets inkomster ligger under kr. Lycksele kommun genomför ett fullskaligt test i alla verksamheter och har ännu inte infört timtaxa. Vännäs kommun väntar på upphandling som Umeå kommun gör. Nordmalings kommun genomför ett test. Timtaxa kopplat till tidsregistreringssystemet: Malå har i många år haft en timtaxa, men då de införde taxan långt innan maxtaxan i barnomsorgen infördes så är det svårt att jämföra med deras utfall. Norsjö och Bjurholm som infört taxa liknade den i Malå kommun har fått rätt stort underkott av föräldraavgifter, och Norsjö har reviderat sin taxa. Våra taxor är följande Maxtaxan Barn 1-5 år placerade i förskola och pedagogisk omsorg = Förskoleverksamhet Barn nr 1 3% av inkomsten, dock högst kr /mån Barn nr 2 2% av inkomsten, dock högst 840 kr /mån

16 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Barn nr 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån Barn nr 4 Ingen avgift Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret (10 mån). Reduceringen fördelas på 12 månader. Gäller fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år. Barn 6 12 år placerade i pedagogisk omsorg och fritidshem = Skolbarnsomsorg Barn nr 1 2% av inkomsten, dock högst 840 kr /mån. Barn nr 2 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån. Barn nr 3 1% av inkomsten, dock högst 420 kr /mån. Barn nr 4 Ingen avgift Det yngsta barnet räknas som barn nr 1. Vad kostar då barnomsorgen i de olika kommunerna? Förutsättningar: Hushållets inkomster är kr. Barnet vistas 30 tim per vecka (126 tim/mån). Exempel på avgift på det barn som är yngst. Vindelns kommun, i vår egen taxa i Vindelns kommun betalar hushållet 900 kr per månad. (gäller barn upp till 3 år) Har bidrag från maxtaxan. Högsta avgift är 1260 kr/månad. Malås taxa, Om barnet är 30 tim/ vecka. ( 126 tim/mån). Då betalar hushållet föräldraavgift för ett barn under 3 år 1179 kr, förutsatt att barnet är alla 126 timmarna/ månad. Hushåll med inkomster under kr betalar en lägre timavgift (5,35 kr). Har bidrag från maxtaxan. Högst avgift är 1260 kr/månad. Vilhelminas taxa, om barnet är 30 tim per/vecka ( 126 tim/mån). Då betalar hushållet för ett barn under 3 år 1179 förutsatt att barnet är alla 126 tim/mån. Hushåll med inkomster under kr betalar en lägre timavgift. Nyss infört taxa, första faktura för oktober 2012.Bokad tid på lov där tider lagts in och barnet uteblir under semesterperioden juni -augusti, vid jullov, sportlov, påsklov får betala en avgift på 300 kr/ vecka. Har bidrag från maxtaxan. Högst avgift är 1260 kr/månad. Norsjös taxa, De har nyss omarbetat sin taxa då de förlorade för mycket intäkter. Har inte klart för mig hur taxan är konstruerad då de alldeles nyss ändrat den.

17 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Bjurholms taxa, de har haft en taxa som gett betydligt lägre intäkter av föräldraavgifter. De nämner att de tappat intäkter på ca kr, och då är de en kommun som har lägre antal barn i barnomsorg är vad vi har. Som exemplen visar så skulle kommuner med timavgift ha en större intäkt om barnet är alla timmar på en månad enligt exemplet. Erfarenheten från kommuner som har timtaxa är att intäkterna minskar jämfört med tidigare taxa, detta på grund av att hushållet betalar endast för stämplad tid, bortfall sker vi barnets sjukdom, ledighet, semesterperiod mm. Intäktsminskningen är svår att beräkna men jag skulle tro att det kan röra sig om kr/ år. En första grov analys visar på en minskning av intäkter på föräldraavgifter om timtaxa införs liknande Malås taxa. Förskolechef Anders Wikström förslag till beslut Att nämnden ger förskolechef och förvaltningschef i uppgift att fortsätta utreda taxa gällande föräldraavgifter. Återrapport sker till nämndsmötet i juni Beslutsunderlag Taxa från Vilhelmina kommun och Malå kommun. Nämnden beslutar enligt förskolechef Anders Wikströms förslag till beslut. Nämnden beslutar att under arbetets gång få en delrapport till arbetsutskottet i mars från förskolechef Anders Wikström.

18 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 144 Dnr 12.U Information: Internkontrollplan för Utbildnings- och fritidsnämnden Förvaltningschef Lars Johansson informerar att arbete pågår med att ta fram en internkontrollplan för Utbildnings- och fritidsnämnden, efter uppdrag från Kommunledningsgruppen. Lars Johansson kommer att lämna en nulägesbeskrivning i ärendet till nämnden, den 19 december. Informationen är delgiven.

19 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 145 Dnr 12.U Budget 2012 Ekonomichef Håkan Ahlman redogör för budgetprognosen. Angående budget 2012, så tyder prognosen i dagsläget på ett årsresultat på mkr (exkl. gymnasieskola). Inklusive kapitaltjänst är resultatet: mkr. Prognosen innehåller särskilt beslutade åtgärder som kostnadsföring av datorer och videokanoner tkr och utlokalisering av Renforsskolan 202 tkr. Rensat för dessa kostnader blir budgetavvikelsen 93 tkr. Beslutsunderlag Budgetprognos 2012 UFN, Informationen är delgiven. Ett personalärende beräknas i dagsläget ytterligare belasta budgeten med 100 tkr. Arbetet fortsätter med att få budget i balans. Fortsatt återhållsamhet och översyn gäller för alla verksamheter avseende budget 2012.

20 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 146 Dnr 12.U Omfördelning i investeringsbudget 2013 (från arbetsutskottet: 51, ): Enligt den prognos som kommunstyrelsen fick den 11 september 2012 väntas kommunstyrelsen göra ett årsresultat på tkr vilket är tkr bättre än budget. Ekonomichef Håkan Ahlman har tagit fram ett förslag på investeringar som kan belasta 2012 års resultat och totalt föreslås investeringar för tkr. För utbildnings- och fritidsnämndens del innebär det att investeringar kan göras på totalt tkr. En satsning kommer att göras på datorer och videokanoner. Av tkr kommer tkr att läggas på utbildnings- och fritidsnämndens driftsbudget, resterande medel 566 tkr går mot investeringsbudget och fördelas ut till övriga investeringskostnader. Arbetsutskottets beslut Förvaltningschef Lars Johansson får i uppdrag att utreda frågan om det är rimligt att tkr ska läggas på utbildnings- och fritidsnämndens driftbudget då det kommer att påverka budgetutfall 2012 negativt. Återrapport till nämnden den 22 november Beslutsunderlag Beslut, UFN:s arbetsutskott, 51, Förvaltningschef Lars Johansson informerar om att kommunen kommer att göra ett positivt resultat avseende 2012, därför har Kommunstyrelsen beslutat att vissa investeringar läggs på nämndens driftsbudget gällande Informationen är delgiven.

21 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 147 Dnr 12.U Överenskommelse SISU SISU Idrottsutbildarna Västerbotten är villiga att samarbeta med idrottsföreningarna och föreningsutveckling i Vindelns kommun mot en ersättning på kronor per år. I dag finns en konsult avdelad som ansvarig och sammanhållande för verksamhet som genomförs i Vindeln. Ärendet är tidigare bordlagt till nämndsmötet den 22/11. Beslutsunderlag Utbildnings- och fritidsnämndens beslut , 116. Nämnden godkänner ett 2-årigt samarbetsavtal med SISU Idrottsutbildarna Västerbotten. Kostnaden skall belasta föreningsstödskontot från och med Det uppdras till förvaltningschef Lars Johansson att upprätta ett avtal med SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.

22 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 148 Dnr 12.U Bredbandsuppkoppling i skyttehallen En ombyggnad och installation av elektroniska banor i skyttehallen har genomförts av Ramselefors Skytteförening efter att Allmänna arvsfonden beviljade föreningen 1 miljon kronor i bidrag. I samband med Vindelskyttet gjordes en nyinvigning av skyttehallen och då installerades ett tillfälligt IP-nummer till skyttehallen som nu är stängt ner. Föreningar som nyttjar hallen är i behov av bredbandsuppkoppling för att kunna sända sina tävlingar live via nätet. Beslutsunderlag Skrivelse från Bert-Ove Hägglund, Ramselefors SKF. Inkommen via e-post, Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att utreda ärendet vidare, och komma med ett förslag till nämnden den 19 december.

23 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 149 Dnr 12.U Strandskydd i Umeåregionen Umeåregionen har tagit fram ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanerna för strandskydd i Umeåregionen, även kallas LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Planen är nu i ett utställningsskede innan den kan antas i kommunfullmäktige. Den översiktsplan som finns i respektive kommun redovisar förslag till framtida vatten- och markanvändning. Planen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunen och andra myndigheters planering. Tillägget om landsbygdsutveckling i strandnära lägen kommer att bli en del i den kommuntäckande översiktsplanen. Strandskydd i Umeåregionen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner, med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillägg till översiktsplan med samrådsredogörelse, har ställts ut för granskning. Granskningstiden är 1 november till 31 december Planen består av kommungemensamma allmänna delar samt ett specifikt avsnitt för respektive kommun. I det bifogade dokumentet har de specifika avsnitten för övriga kommuner tagits bort men finns på Utbildnings- och fritidsnämnden har beretts tillfälla att yttra sig angående översiktsplanen. Yttrandet ska vara Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 31 december. Beslutsunderlag Strandskydd i Umeåregionen utställning av tillägg till översiktsplan. Nämnden har tagit del av handlingarna, och har ej någon erinran.

24 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 150 Dnr 12.U Val av ordinarie ledamot + ersättare för S i UFN:s arbetsutskott Ordinarie ledamot i utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott Erik Persson har avsagt sig uppdraget. Utbildnings- och fritidsnämnden har i uppdrag att utse ordinarie ledamot samt ersättare i utbildnings- och fritidsnämndens arbetsutskott. Nämnden utser Kent-Erik Mattsson (s) som ordinarie ledamot i arbetsutskottet. Ersättare blir roterande inom S.

25 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 151 Dnr 12.U Utredningsmallar (Fritidscentrum och Älvbrinken) Föreningslivet i Vindeln, genom Korpen och Vindelns Idrottsförening har önskemål om till- och ombyggnationer på Älvbrinkens gymnastiksal där man önskar få bl. a. ett nytt förråd. Utredningsmall är gjord och kostnadsberäknad. Samma föreningar har önskemål om ombyggnationer på Fritidscentrum. Även här är utredningsmall och kostnadsberäkning gjord. Utbildnings- och fritidsnämnden har att ta ställning till hur nämnden vill gå vidare i ärendet. Vissa avskrivningskostnader kan komma att belasta utbildnings- och fritidsnämndens budget. Beslutsunderlag Utredningsmallar för Fritidscentrum och Älvbrinken. Dessa ärenden bordlägges till hösten 2013, då nämnden har tagit inriktningsbeslut för skola, fritid och ungdomar. Fortsatt dialog med brukare ska dock ske. Gällande utredningsmall för Tvärålunds skola, så skall rektor Ann- Katrin Brändström skriva en ny mall och informera eleverna på skolan.

26 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 152 Dnr 12.U Simskolan Det har skett en omstrukturering av simhallens öppettider, och därmed kommer simskolan inte att vara igång under söndagarna. Simskolan har istället lagts ut på en eftermiddag på en vardag. Brukare i Vindelns ytterområden är bekymrade hur de ska hinna på simskola på en vardag. Nämnden ger förvaltningschef Lars Johansson i uppdrag att följa upp ärendet.

27 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 153 Dnr 12.U Kurs- och konferensinbjudningar Ingen kurs- eller konferensinbjudan är uppe i dagens sammanträde. Nämnden önskar förbättrade rutiner gällande inbjudningarna, och vill att de skall finnas med i kallelsen till sammanträdet, samt att sista anmälningsdatum skall finnas med. Kurs- och konferensinbjudningarna mailas ut till nämndens ledamöter och förvaltningschef Lars Johansson

28 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 154 Anmälan delegeringsbeslut Dnr 12.U ) Redovisning av delegationsbeslut, samt ansökan från Lions Club i Vindeln. Dnr 12.U ) Redovisning av delegationsbeslut med bidragslista. Delegeringsbesluten är anmälda.

29 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) 155 Meddelanden Dnr 12.U ) Polisanmälan: Egenmäktigt förfarande, Vindelns simhall. Dnr 12.U ) Polisanmälan: Stöld genom inbrott, Fritidscentrum, Vindeln. Dnr 12.U ) Protokoll från samverkansgrupp UFN: , och Dnr 12.U ) Avtal mellan Umeå kommun och Vindelns kommun, gällande "hyra" av elevassistent. Dnr 12.U ) Val av ledamot i utbildnings- och fritidsnämnden. Dnr 12.U ) Beslut: Ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Dnr 12.U ) Beslut: Ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun. Dnr 12.U ) Beslut: Godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Umeå kommun. Dnr 12.U ) Anmälningar till Lärarlyftet II våren Dnr 12.U ) Minnesanteckningar från Fältgruppen och Dnr 12.U ) Information: Statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2012.

30 Utbildnings- och fritidsnämnden (30) Dnr 12.U ) Uppföljningsbeslut: Uppföljning efter riktad tillsyn av huvudmännens klagomålshantering i Vindelns kommun. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 125, : Bokslutsprognos 2012, förslag till åtgärder. Dnr 11.U ) Balansrapport o budget ung i Vindeln. Dnr 12.U ) Meddelande om beslut: Stöd ur Allmänna arvsfonden för uppbyggnation av multisportarena i Vindeln. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 124, : Budgetprognos. Dnr 12.U ) Beslut från KS, 130, : Sammanträdesplan Dnr 12.U ) Beslut från KS, 115, : Övergripande mål Kommunfullmäktige 2013, process Dnr 12.U ) Vägledande ansvarsfördelning i Västerbottens län. Meddelandena är delgivna.

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 11 april 2013, kl 08 00-16.25. Ajournerig för lunch 12.15-13.15.

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 11 april 2013, kl 08 00-16.25. Ajournerig för lunch 12.15-13.15. 2013-04-11 1(15) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, torsdagen den 11 april 2013, kl 08 00-16.25. Ajournerig för lunch 12.15-13.15. Beslutande Åsa Ahlberg Jonsson (m), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, Vindeln, torsdagen den 11 september, kl Ajournering för lunch

Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, Vindeln, torsdagen den 11 september, kl Ajournering för lunch 2014-09-11 1(30) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, Vindeln, torsdagen den 11 september, kl 08 00-14 30. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl.08.00-16.00. Ajurnering f. lunch kl.12-13.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl.08.00-16.00. Ajurnering f. lunch kl.12-13. 2014-04-29 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, tisdagen den 29 april 2014, kl.08.00-16.00. Ajurnering f. lunch kl.12-13. Beslutande Övriga deltagande Åsa Ahlberg Jonsson

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Sekreterare Malin Nilsson Paragrafer 1-26. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Malin Nilsson Paragrafer 1-26. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 27 februari 2014, Kl. 08.00-16.10. Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Övriga deltagande Åsa

Läs mer

Vindelns kommun, kommunhuset, stora sammanträdesrummet, den 17 februari 2016, kl , lunch kl

Vindelns kommun, kommunhuset, stora sammanträdesrummet, den 17 februari 2016, kl , lunch kl 2016-02-17 1(21) Plats och tid Vindelns kommun, kommunhuset, stora sammanträdesrummet, den 17 februari 2016, kl. 08.50-14.45, lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 3 oktober 2013, Kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 3 oktober 2013, Kl 2013-10-03 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret Vindeln, torsdagen den 3 oktober 2013, Kl. 08.00-15.20. Beslutande Åsa Ahlberg Jonsson (m), ordförande Birgita Sigfridsson (c) Maria

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Sekreterare Gudrun Lycksell Paragrafer 56-79. Sammanträdesdatum 2015-06-05 Anslaget sätts upp 2015-06-10

Sekreterare Gudrun Lycksell Paragrafer 56-79. Sammanträdesdatum 2015-06-05 Anslaget sätts upp 2015-06-10 2015-06-05 1(29) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 5 juni 2015, kl 08 30-15 30. Ajournering för lunch 12 05-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 maj 2016, kl , lunch

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 maj 2016, kl , lunch 2016-05-12 1(23) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 maj 2016, kl 08 30-14 25, lunch 12 00-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande Simon Karström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, tosdagen den 10 september, kl , lunch kl

Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, tosdagen den 10 september, kl , lunch kl 2015-09-10 1(23) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, tosdagen den 10 september, kl. 08 30-15.30, lunch kl. 11.50 12.50 Britt-Louise Eriksson, ordförande (s) Thomas

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson (C)

Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson (C) BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-09-25 Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-11.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V) och Kjell Hjalmarsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Tove Frostvik, barn- och bildningschef Helen Källvik, ekonom, 09:40-10:35 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:40 11:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut Protokoll Innehållsförteckning 19 Utbildning 20 Bokslut 21 Omdisponering av anslag i investeringsbudgeten från 2010 till 2011 22 Beslut fattade enligt delegation 23 Delgivningar 24 Information 25 Extra

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 1 (2) Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 13.00 16.15 Beslutande: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Roland Ahlstrand (kd) Anneli Kousmanen (s) Birgit Johansson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-09-04 1(23)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-09-04 1(23) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-09-04 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, tisdag den 4 september 2012 kl 08.00-15.45 Ajournering för lunch kl. 12.25-13.15. Beslutande Åsa

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Hyllan, Centrumhuset, kl 13.00 16.45 Beslutande Staffan Nordqvist, (S) ordförande Pia Sjöblom (S) ersättare för Anna Schönning (S) Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Kenneth

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-13 1. Annikki Oscarsson (KD) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson. Justerande/Annikki Oscarsson

Barn- och utbildningsnämnden 2013-05-13 1. Annikki Oscarsson (KD) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Håkan Johansson. Justerande/Annikki Oscarsson 2013-05-13 1 Plats och tid Sammanträde i Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 13 maj 2013, klockan 09:00-10:25 Beslutande Håkan Johansson (M), ordförande Annicki Oscarsson (KD), 1:e

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9)

PROTOKOLL 1 (9) PROTOKOLL 1 (9) 2016-04-12 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet, Skeppargatan 16 kl 14-15 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-20 1 Innehållsförteckning Ärende 74 Information om systematiskt kvalitetsarbete... 3 75 Besök från Bäckgatans förskola... 4 76 Tertial 2 med delårsbokslut... 5 77 Måltidsservice Sodexo... 6 78

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer