Projektplan - implementering av innovationssystem i Motala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan - implementering av innovationssystem i Motala kommun"

Transkript

1 Slutversion Sida 1 (19) Kommunledningsförvaltningen Jan Holmberg Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress Projektplan - implementering av innovationssystem i Motala kommun 1 Bakgrund Genom att systematiskt arbeta med idéer, förslag och innovationer ska medarbetarna engageras för att uppnå vision och mål utifrån medborgares och kunders behov. Kommunens framtida utmaningar innefattar bland annat - en hållbar tillväxt, - barns/ ungas hälsa/skolresultat samt - omsorg och boende för äldre. Utmaningarna ska mötas med sannolikt minskade resurser. Det krävs ett systematiskt arbete både med förbättringar och nya innovativa lösningar för att klara framtidens välfärd. Visionen säger att "Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka". Motala kommuns kärnvärden är öppna, stolta och nyskapande. Ett innovationssystem blir bevis för trovärdigheten mot vision, kärnvärden och mål. Det stärker också ett positivt arbetsklimat och bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Inom socialförvaltningen i Motala kommun finns en bred erfarenhet av att engagera medarbetare i innovationsarbete genom PIMM ett projekt som drevs mellan åren PIMM syftade till att ta vara på medarbetarnas idéer till nya arbetssätt, tjänster eller produkter som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården och omsorgen. Efter PIMM-projektet 2010 ställde sig kommunens samtliga nämnder positiva till ett kommungemensamt verktyg för idéer och förbättringar från de anställda. Den 19 februari 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett innovationssystem för Motala kommun, med ett övergripande förhållningssätt till idéer, förbättringsförslag och innovationer, som ska utgöra en del av kommunens ledningssystem LedMot. Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med övriga förvaltningar införa innovationssystemet. Ett arbete har pågått under 2013 och första delen av 2014 med avsikten att innovationssystemet ska bli en integrerad del av verksamhetsutveckling med syftet att ta vara på medarbetarnas kreativitet. Projektplanen är skriven av personalstrateg Ewa Soame, idélots Annika Nordström och utvecklingschef Jan Holmberg. En omfattande dialog har skett med representanter för kommunens förvaltningar och med direkt stöd av företrädare för Helix vid Linköpings Universitet, Regionförbundet Östsam och Crearum AB. Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats Motala Drottninggatan motala.se

2 2 Förväntad nytta 2.1 Ledningssystem - LedMot Motala kommun har ett ledningssystem sedan LedMot. Innovationssystemet ska utgöra en integrerad del av LedMot och vårt arbete med verksamhetsutveckling i den gemensamma ledningen och styrningen av kommunen. Ständiga förbättringar är en strategi (Figur 1) för verksamhetsutveckling i syfte att nå vår vision och våra mål. Strukturen utgörs av LedMot (fig 2) med verktyg som bland annat servicegarantier, synpunktshanteringssystem och innovationssystem. Kulturen är den uppsättning av värderingar som är förhärskande i en organisation. Värderingarna är avgörande för om organisationen faktiskt handlar enligt fastslagen strategi och struktur för att uppnå vision och mål. Figur 1: Referens: Martin Sande Kommunen ska arbeta med både ständiga förbättringar och innovationer för att få en synergieffekt som ger ökad utvecklingsförmåga. Många idéer från våra medarbetare ska ge både förbättringar och innovationer. Implementeringsprojektet ska visa hur denna strategi ger ökad utvecklingskraft. Innovationssystemet ska vara en naturlig del av verksamheten. Kommunens verksamheter ska styra mot vision och mål genom att sätta mål och mäta på genomförda förbättringar och innovationer per medarbetare och år. Varje förvaltning ska formulera sina utmaningar i implementeringsprojektet för att direkt koppla ihop en nytta till innovationssystemet. Servicegarantier och synpunktshantering för medborgare och kunder är befintliga verktyg för verksamhetsutveckling. Innovationssystemet ska samverka med dessa verktyg och bidra till uppfyllande av servicegarantierna. Servicegarantierna visar vilken nivå medborgare och kunder kan förvänta sig av kommunens tjänster. Synpunktshanteringen ger möjlighet att enkelt återkoppla på kommunens service. Inkomna synpunkter utgör sedan ett underlag för medarbetarnas arbete med förbättringar och innovationer. Erfarenheterna från PIMM-projektet och den långa förankringsprocessen, vid införande av ett kommungemensamt system, visar att varje förvaltning, enhet och medarbetare måste göra innovationsbegreppet till sitt eget. Detta kräver en omfattande kommunikation och delaktighet som leder till en kultur som bejakar innovationsarbete. Inte minst viktigt är att bygga på det idéarbete som redan finns i förvaltningarna. Centralt är också hur arbetet med förbättringar och innovationer organiseras och leds för att skapa gynnsamma förutsättningar för den kreativitet som blir drivkraften i innovationssystemet. 2

3 Figur 2 Ledningssystemet i Motala kommun är ett ramverk för hur vi styr, driver och utvecklar vår verksamhet och våra tjänster. Bilden ovan visar ledningssystemet i sin helhet. Innovationssystemet är ett av verktygen för verksamhetsutveckling. Innovationssystemet (Figur 3) ska bestå av många olika delar som tillsammans bygger en struktur för hur kommunen systematiskt kan arbeta med idéer, ständiga förbättringar och innovationer. Verktyget består av fler stöttande strukturer. Figur 3 Innovationssystem 3

4 1.3 Kund- och medborgarperspektiv Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet. Genom systematiskt arbete och dialog ska medborgare och kunder känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka utbud och kvalité på tjänster och service. Medarbetardrivna förbättringar och innovationer ska kopplas till kund- och medborgardialogen. Innovationssystemet ska stärka kommunens varumärke som arbetsgivare och locka såväl nya medarbetare som medborgare, vilket också ska bidrar till ökad tillväxt i kommunen och regionen. 1.4 Medarbetarskap och samverkan Innovationssystemet ska bidra till en ökad måluppfyllelse genom integrering i mål- och resursplan samt verksamhetsplan. Detta genom att arbetet bland annat ska bidra till att uppfylla kommunens inriktningsmål och resultatmål för medarbetare: Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. Medarbetarna ska uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap, delaktighet i verksamheten samt att deras kompetens tas tillvara. Motala kommun har ett samverkansavtal mellan arbetsgivare och personalorganisationer. Samverkansavtalet stödjer innovationssystemet och vice versa. Ett av målen med kommunens samverkansavtal är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och en arbetsmiljö som präglas av inflytande, delaktighet och utveckling för medarbetarna. Syftet med samverkansavtalet är att bland annat att underlätta samverkan mellan parterna och nå en gemensam syn på problem och dess lösningar i den dagliga verksamheten. Samverkansavtalet har även som syfte att stödja utvecklingen av kompetens, såväl yrkesmässig som personlig, och ge samtliga medarbetare möjlighet och förutsättningar för detta. Ett systematiskt arbete med medarbetardrivna innovationer ska bidra till större medvetenhet hos den enskilde medarbetaren om hans/hennes betydelse för organisationens och arbetsplatsens utveckling. Det ska även ge ökad självkänsla och förmåga till idétänkande och problemlösande hos medarbetaren samt bidra till ett kreativt klimat. En medarbetarroll med ökat fokus på kreativitet förutsätter en förändrad ledarroll. Ledaren i en innovativ organisation är coachande jämfört med traditionen expert/problemlösare. En grund för innovationsarbete är arbetsplatsträffen. Avsikten är att inom ramen för projektet skapa en systematik för idéarbete vid arbetsplatsträffen t.ex. genom styrning av dagordning och former för dokumentation och genomförande. 3 Projektets uppdrag Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utveckla och införa ett innovationssystem i hela Motala kommuns organisation enligt beslut fattat av kommunstyrelsen den 19 februari Uppdraget ska genomföras i samverkan med hela förvaltningsorganisastionen. 4

5 Ett planeringsprojekt med ekonomiskt stöd av Vinnova har genomförts i samverkan med Regionförbundet Östsam och forskningsprogrammet Helix vid Linköpings Universitet, med syftet att ta fram en projektplan för implementering av innovationssystemet. Regionförbundets avsikt med sin medverkan är att möjliggöra spridning av innovationsarbete till fler kommuner och organisationer i regionen. Helix samverkar med kommunen i syftar till att följeforska på implementeringen och innovationssystemets påverkan på organisationen. Under implementeringsprojektet ska dess resultat dokumenteras så att även andra kommuner och organisationer ska kunna ta lärdom av erfarenheter. Innovationssystemet ska även beskrivas i en metodbok så att erfarenheterna kan bli tillämpbara för enskilda arbetsgrupper både inom privat och offentlig verksamhet. Projektets slutprodukt är en hållbar organisation inklusive både struktur och kultur för Motala kommuns innovationsarbete. Detta ska uppnås genom att genomföra projektplanens aktiviteter för att uppnå projektmålen. 4 Projektets mål 4.1 Övergripande mål Samtliga förvaltningar ska organisera för och använda innovationssystemet som ett verktyg för att ta tillvara medarbetarnas idéer i arbetet med verksamhetsutveckling. I detta mål ingår att främja ledarskap för innovationer. Samtliga medarbetare i Motala kommun ska ges kunskap om innovationsarbete och vara delaktiga i innovationssystemets tillämpning. I detta mål ingår att främja medarbetarskap för innovationer. Andra kommuner och organisationer ska kunna dra lärdom och nytta av de erfarenheter som Motala kommun får vid införande av ett innovationssystem. 4.2 Mål för delprojekt Motala kommun ska uppfylla samtliga delar i SIS-standarden. Mål, indikatorer och nyckeltal för innovationsarbete ska fastställas. Kompetenshöjande insatser ska vara genomförda inom samtliga nivåer. Idébank för att sprida goda exempel ska vara genomförd och i funktion Kommunikationsplanen ska vara genomförd i alla delar. Spridning ska har genomförts kontinuerligt och dokumenterats. Kvalitetsdagar ska ha genomförts enligt plan. Ett koncept för kreativa miljöer, mötesplatser och verktyg ska tas fram och minst två piloter genomförts. Idéutvecklingsmodell med innovationsprocess ska vara implementerad. Innovationspanelen ska vara införd och etablerad. 5

6 5 Avgränsningar Ständiga förbättringar är en strategi för verksamhetsutveckling och innovationssystemet utgör ett av verktygen för verksamhetsutveckling tillsammans med servicegarantier och synpunktshanteringssystem. Projektet ska inte arbeta med att utveckla de övriga verktygen för verksamhetsutveckling men förhålla sig till strategin som grund och tydliggöra hur arbetet med verktygen kan integreras. Projektet ska inte avsätta särskilda resurser för att följa upp mål och nyckeltal under projektperioden. Uppföljningen sker i delårsrapport och bokslut enligt gängse rutiner. Projektet ansvarar inte för övriga delar som omfattas av Kvalitetsdagarna, exempelvis arbetet med årets hälsoarbetsplats, årets miljöarbetsplats, med mera. Projektplanen innefattar inte resurser för följeforskning. Helix vid Linköpings Universitet har sökt särskilda medel för detta från Vinnova inom MIO-projektet. 6 Beröringspunkter LedMot integration i ledning och styrning genom politiska riktlinjer för innovationsarbete i ledningssystemet SKL:s projekt Ständiga förbättringar spridning till SKL och övriga kommuner i detta projekt inklusive lärande av de andra kommunernas arbete Hälsoombudsorganisationen förebild samverkan kommunikation Hälsoinspiration förebild samverkan kommunikation Ledarutvecklingsprogrammet integration - ska innehålla insatser avseende ledarskap för innovation Rekryteringsanvisningar tydliggöra rekrytering för att främja innovationer Personalpolitiskt program stödjer innovationsarbetet och ska integreras tydliggöra innebörden av medarbetarskap för att främja innovationer Mer innovation i offentlig sektor MIO parallellt projekt för följeforskning Samverkansorganisation stödjer innovationsarbetet och ska integreras Kompetensförsörjning projektets erfarenheter ska utgöra underlag för övergripande kompetensförsörjning med framtida utbildningsinsatser på olika nivåer 7 Intressenter Medborgare och kunder har stort intresse av att kommunen använder resurser effektivt, håller en hög och jämn kvalitet och hela tiden utvecklar och förbättrar verksamheten. De förtroendevalda i Motala kommun har ansvar för att tjänstemannaorganisationen styrs så att den skapar största möjliga nytta för våra medborgare och kunder Medarbetare och chefer i Motala kommun förväntas bidra med och genomföra idéer till nya arbetssätt, tjänster eller produkter. Dessa intressenter samt personalorganisationerna har intresse av att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Motalas näringslivsbolag - Tillväxt Motala och Nyföretagarcentrum i Motala har intresse av att kommunen lever upp till sin vision och samverkar med näringslivet för 6

7 att nå sitt mål med ökad tillväxt. Motala kommuns innovationsarbete tar höjd även för att medarbetare utvecklar innovationer till eget företagande. Kvalitetsnätverket Q-Öst, Regionförbundet Östsam, Linköpings universitet (LiU) inklusive Helix och Centrum för kommunstrategiska studier, Almi, Vinnova, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt andra kommuner, företag och organisationer som vill följa Motalas arbete. 8 Genomförande Implementeringsprojektet genomförs enligt den struktur som beskrivs i Motala kommuns gemensamma anvisningar för projektarbete, se figur 4 nedan. Figur 4 Motala kommuns projektmodell Nedan beskrivs huvudaktiviteter i implementeringsprojektet: 8.1 SIS-CEN/TS :2013 Del 1 - Ledningssystem för innovation (Innovation Management System) SIS (Swedish Standards Institute) är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS är marknadsledande på standarder i Sverige. SIS dotterbolag, SIS Förlag AB, ger ut och säljer standarder och handböcker samt erbjuder utbildning och konsulttjänster. SIS har sedan 2009 arbetat med att ta fram en standard för Innovation management. Motala kommun använder som första kommun den nya SIS-standarden som ger vägledning för vilka strategiska delar som ett innovationsledningssystem behöver innehålla. Genom att använda standarden ökar repeterbarheten och förutsättningarna för spridning till andra som vill lära av Motala. Vid implementeringen av innovationssystemet ska Motala kommun använda den nya SIS-standarden för att säkerställa funktionen för innovationssystemet. Regelbundet ska återkommande skattningar göras av nuläget i innovationsarbetet för att kunna mäta implementeringens effekter. Efterhand skattningarna genomförs fokuseras på förstärkta insatser för att höja uppfyllandenivån på ledningssystemets delar enligt uppsatt projektmål och kopplat till huvudaktiviteterna i projektet. De övergripande delarna i SIS-standarden är: Definitioner och begrepp Organisationens omvärld/kontext och intressenter 7

8 Ledarskap för innovation: vision, strategi, ledningens ansvar, innovationskultur, roller och ansvar Planering av systemet: risker och möjligheter Möjliggörare för innovation: organisering, resurser, kommunikation, IPR, samverkan Innovationsprocessen: nyckelkomponenter och utvärdering Utvärdering och förbättring av ledningssystemet för innovation 8.2 Mål, indikatorer och nyckeltal Projektet ska ta fram kommungemensamma mål och indikatorer/nyckeltal och rutiner för hur innovationssystemet ska kunna följas upp, mätas och förbättras. Målen ska ha en bäring på genomförda förbättringar/innovationer per medarbetare och år. Inom ramen för projektet ska också problematiseras om och hur genomförda förbättringar och innovationer faktiskt leder till effektivare resultat med nöjdare kunder. Förbättringar och innovationer ska ytterst ha bäring på kommunens vision, politiska prioriteringar och mål. Varje förvaltning ska under projekttiden beskriva sina utmaningar för att nå sina mål. Detta ska vara ett led i arbetet med att implementera innovationssystemet. 8.3 Kompetenshöjande insatser Projektet ska beskriva roller och ansvar för innovationsprocessen samt identifiera resurspersoner på olika nivåer i respektive förvaltning. I implementeringsprojektet ska kompetenshöjande insatser genomföras för medarbetare på kommunövergripande nivå, förvaltningsnivå, och enhetsnivå. Nya roller med anledning av innovationssystem innebär inte att nya befattningar behöver inrättas utan är en del av arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket och att finna alternativa karriärvägar för medarbetare. Samtliga chefer, politiker, fackliga organisationer och medarbetare får utbildning och/eller information inom ramen för projektet. De organisationer som följer vårt arbete ges möjlighet att delta vid utbildningar. Innehållet i utbildningarna ska i första hand utgå från: - Idéutvecklingsmodell och process enligt metodbok - SIS-standardens delar (se avsnitt 8.1 ) - Mål, nyckeltal och indikatorer i Motala kommun 8.4 Idébank I projektet ska en idébank skapas på intranätet och på den publika webbsidan motala.se/ kommun för att sprida goda exempel på förbättringar och innovationer. Genom att kommunicera goda exempel stimuleras fler idéer. Ett formulär ska utformas i IT-stödet för synpunktshantering som idag hanterar synpunkter från medborgare och kunder. Idébeskrivningsformuläret ska användas för att medarbetare och chefer enkelt ska kunna 8

9 dokumentera idéer och hantera genomförande. Idébanken har även som funktion att ge statistik och underlag för uppföljning av genomförda förbättringar och innovationer. En ambition inom projektet är också efterhand att regelmässigt värdera resultatet av genomförda förbättringar och innovationer. 8.5 Informations- och utbildningsmaterial En central del av implementeringsarbetet består av att med stöd av informationsmaterial kommunicera både internt och extern. Behovet av informationsinsatser och verktyg beskrivs i kommunikationsplanen. Projektet ska använda tydlig ledningskommunikation. Med stöd av informationsmaterial ska cheferna kommunicera projektet från den högsta ledningen till alla arbetsplatser och den enskilde medarbetaren. På motsvarande sätt ska också kommunikationen gå andra vägen från medarbetarna upp till ledningen. Med hjälp av webbenkät till alla medarbetare följs projektets och innovationssystemets kännedom och effekter upp vid två tillfällen. En metodbok ska tas fram för Motala kommun innovationsarbete som kan utgöra grund för de utbildningar som sak genomföras på olika nivåer i organisationen. 8.6 Kreativa miljöer, mötesplatser och verktyg En av förutsättningarna för att erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats och att ta vara på medarbetarnas kreativitet är att skapa innovativa miljöer. Detta kan vara i form av exempelvis kreativa rum, spontana mötesplatser, med verktyg och material som uppmuntrar och visualiserar kreativt tänkande. Kreativa miljöer är viktiga ur en symbolik som visar på ett helhetsgrepp kring en innovativ organisation. 8.7 Kvalitetsdagar För att lyfta och synliggöra goda exempel planeras kvalitetsdagar i likhet med kommunens hälsoinspirationsdagar. Kvalitetsdagarna syftar till att inspirera innovationsarbetet samt uppmärksamma kreativa och innovativa arbetsplatser som förbättrat sin verksamhet. Vid dessa tillfällen kommuniceras även hur projektet fortskrider. Målgrupp för kvalitetsdagarna är kommunledning och nyckelpersoner inom projektet. Målgrupp är också företag och organisationer i vårt lokala nätverk för innovationer (se avsnitt 8.9) samt kommuner som följer Motalas arbete. 8.8 Idéutvecklingsmodell med innovationsprocess En central del i innovationssystemet är idéutvecklingsmodellen (Figur 5). Den modell som beskrivs nedan ska vidareutvecklas och fastställas i projektet. Denna ska också kompletteras med en beskrivning av hur innovationsprocessen hanteras i organisationen bl.a. genom ett IT-stöd kopplat till en idébank. Ideutvecklingsmodellen och innovationsprocessen blir centrala delar i den metodbok som ska tas fram inom projektet. 9

10 Figur 5 Motala kommuns idéutvecklingsmodell 8.9 Spridning och följeforskning Andra kommuner, företag och organisationer erbjuds ta del av och inspireras av Motalas innovationssystem. Våra erfarenheter vid implementeringen av innovationssystemet ska spridas systematiskt. För att underlätta spridning har projektets huvudaktiviteter fokus på repeterbarhet. Regionförbundet Östsam kommer under implementeringsprojektet att följa utvecklingen och vara en av de parter som sprider information och lärdomar till andra kommuner och organisationer i regionen. Regionförbundets kommer bland annat att bidra med stöd för att ta fram en metodbok som med slutsatser, lärdomar och metoder beskriver hur en kommunal organisation systematiskt kan arbeta med ständiga förbättringar och innovationer. Från 2015 ombildas Regionförbundet till regionkommun med en regionstyrelse som har ansvar för både regionala utvecklingsfrågor och sjukvård. Detta underlättar spridning och samverkan med sjukvården kring medarbetardrivna innovationer. Via Q-Öst, finansierat av CKS (Centrum för kommunstrategiska studier vid LiU) och deltagande kommuner, kommer Motala kommuns systematiska arbete med medarbetardrivna innovationer att följas. Q-Öst är ett regionalt kvalitetsnätverk där sju kommuner i Östergötland ingår samt Tranås. Deltagarna kommer att bjudas in till gemensamma informationstillfällen, utbildningsdagar och få ta del av material som publiceras. Avsikten är också en återkommande dialog i vid Q-Öst-nätverkets månatliga träffar för att få återkoppling på hur kommunerna uppfattar Motalas arbete. Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver projektet Ständiga förbättringar. Där ingår förutom Motala kommun även Piteå, Vetlanda, Malung/Sälen och Borås. Ett syfte med projektet är att deltagande kommuner ska sätta mål för antalet inlämnade och förverkligade idéer och förbättringsförslag per medarbetare. Motala kommun har även 10

11 avsikten att sprida implementeringsprojektet till dessa kommuner och föra en dialog kring erfarenheter. Kommunen ska samverka med näringsliv, föreningar och andra myndigheter kring lokalt innovationsarbete i Motala. Tillsammans med näringslivsbolaget Tillväxt Motala organiseras ett lokalt nätverk under våren Genom detta nätverk ska samarbete och spridning av goda exempel underlättas. En del av detta är att främja att innovationer från kommunala medarbetare kan leda till företagsidéer och nyföretagande. Under de senaste fyra åren har V45, en regional innovationsvecka, arrangerats på initiativ från Linköpings universitet. Denna vecka hålls seminarier med fokus på innovationer i näringsliv, privata näringslivet och i föreningslivet. Från 2014 kommer denna veckas aktiviteter i Motala samordnas av ovan angivet nätverk och bli en manifestation av det lokala innovationsarbetet. I implementeringsprojektet ska samverkan med bildningsförvaltningen avseende entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande främjas. Arbetet kommer att redovisas vid heldag med öppet hus under V45. Motala kommun ska sprida goda exempel med en kombinerad extern och intern idébank på webben. Avsikten är att bygga upp en systematik för att enkelt och intresseväckande kunna sprida goda exempel från medarbetare och kunder/medborgare. Det goda exemplets makt är stark och lockar till fler innovativa idéer. Motalas arbete med spridning av implementeringen och utveckling av innovationssystemets effekter på organisationen, underlättas av den följeforskning som görs genom Helix. Helix är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet. Helix arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, näringsliv, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer så kallat Triple-helix-samarbete. Genom fortsatt utveckling av det fleråriga samarbetet med universitetet, finns ett omfattande material om hur Motala kommun tagit fram sitt innovationssystem. För fortsatt följeforskning har Helix ansökt om projektfinansiering inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering, utlysningen Innovativ organisering (MIO Mer innovation i offentlig sektor). Dokumentationen vid följeforskningen ger möjlighet för andra kommuner att se framgångsfaktorer och risker Innovationspanel Tillsammans med det lokala nätverket i Motala, där offentliga verksamheter, privata företag och ideella organisationer kan ingå, ska en innovationspanel skapas. Till innovationspanelen inbjuds även representanter för Linköpings universitet. Panelen ska bestå av personer med stort intresse för och kompetens vad avser innovationer. Syftet är att lyfta särskilt intressanta idéer från medarbetare både inom det privata näringslivet, offentliga verksamheter och ideella organisationer. Innovationspanelen ska ge råd och stöd för medarbetaren att vidareutveckla sina idéer. Ett förslag är också att innovationspanelen varje år utser pristagare inom ovan angivna kategorier. Pristagarna kan lämpligen utses vid innovationsveckan v

12 9 Övergripande tidplan med aktiviteter Implementeringsprojektet startar den 15 maj 2014 och pågå till den 14 november Med hänsyn till projektledarens start kan projekttiden behöva förskjutas. Nedan redovisas en översiktlig tids- och aktivitetsplan. När projektledaren anställts ska den Tidoch aktivitetsplan som detta avsnitt bygger fastställas med en högre detaljeringsnivå. 9.1 Rekrytering av projektledare. Rekryteringsunderlag är framtaget i planeringsprojektet och annons går ut omgående efter beslut om medel. En extern rekryteringsprocess kan leda till att projektledaren inte är på plats förrän efter sommaruppehållet med hänsyn till eventuella uppsägningstider. Även interna sökanden uppmuntras. Kostnader kr Ansvar: Projektledare planeringsprojekt Jan Holmberg 9.2 Projektgrupp och styrgrupp Temporär projektledare utses för projektet ska kunna starta. Vidare säkerställs att projektgrupp och styrgrupp är organiserad vid projektstart. Ansvar: Projektledare planeringsprojekt Jan Holmberg 9.3 SIS-standard Genomgångar av innehåll och självskattning av SIS-standard på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå kan påbörjas under våren. Självskattningen ska vara en årligen återkommande aktivitet under projektet. Första gången denna aktivitet genomförs under hösten 2014 utnyttjas konsultstöd. Kostnad för konsult och genomförande av workshops vid samtliga förvaltningarna: kr Ansvar: Projektgrupp och förvaltningschefer 9.4 Mål, indikator och nyckeltal Arbetet påbörjas omgående med tidplan att integreras med mål och resursplan för 2015 dvs grundarbetet genomför innan sommaruppehållet Kostnad: Omvärldsspaning - utbildning/konferens/studiebesök kr Ansvar: Projektledare 12

13 9.5 Kompetenshöjande insatser Under 2014 genomförs mindre insatser som enstaka utbildningar genom direktupphandling. En mer omfattande upphandling av kompetenshöjande insatser på olika nivåer i organisationen genomförs under hösten Stor vikt ska läggas vid att specificera krav på utbildningsinsatserna. Den övervägande delen av de kompetenshöjande insatserna genomförs under 2015 och I de kompetenshöjande insatser finns separata medel för SIS-standardens användning och genomförande av kvalitetsdagar. För varje utbildningsaktivitet sker en separat utvärdering. Kostnader för kompetenshöjande insatser: kronor Ansvar: Projektledare med stöd av personalstrateger/personalkonsulter 9.6 Idébank Arbetet med en digital idébank påbörjas omgående. Inledningsvis sker enklare redovisning på extern och intern webb manuellt med goda exempel. Avsikten är att under projektet göra en digital idébank kopplat till kommunens IT-stöd för externa synpunkter och interna förslag till förbättringar och innovationer. Det ska vara enkelt att kommunicera goda exempel och de ska redovisas på attraktivt sätt. Arbetet inleds med en kravspecifikation med konsultstöd. Därefter sker en upphandling av själva IT-stödet för idébanken. I uppdraget ingår ett formulär för den interna hanteringen av förbättringsförslag och innovationer. Tidplanen är idébanken är i funktion vid årsskiftet 2014/2015. Kostnad för konsultinsatser: kronor Ansvar projektledare med stöd av IT-enhet och kommunikatörer 9.7 Informations- och utbildningsmaterial Kontinuerligt under projektet genomförs kommunikationsinsatser enligt projektets kommunikationsplan. En fullständig kommunikationsplan fastställs i en första version med högsta prioritet. Kommunikationsplanen ska revideras efterhand uppföljningar genomförts. En metodbok för innovationsarbete tas i en första version fram under hösten Metodboken tas enbart fram i en digital version inom projektet. Kostnad för kommunikationsstrategi, grafisk utformning och layout samt produktion av material kronor Ansvar projektledare och kommunikatörer 9.8 Kreativa miljöer, mötesplatser och verktyg Aktiviteten bygger på att i kommunen administrativa lokaler och verksamhetslokaler skapa kreativa miljöer och mötesplatser försedda med olika verktyg som underlättar ett innovativt arbete. Till exempel kreativa rum med lämplig möblering, dekoration och 13

14 verktyg eller öppna mötesplatser som ger goda möjligheter till spontana eller återkommande dagliga möten. Ett första steg under 2014 är att med konsultstöd ta fram ett koncept för hur de kreativa miljöerna ska utformas. Under 2014 påbörjas två piloter i samverkan med en arbetsplats i kommunhuset och en arbetsplats i en verksamhet. Med erfarenheter från piloter fortsätter genomförande. Kostnader för studiebesök, konsultstöd och materialkostnader kr Ansvarig: Projektledare i samverkan med berörd arbetsplats. 9.9 Kvalitetsdagar Inom projektet genomförs 3 kvalitetsdagar Vid kvalitetsdagar ges inspirationsföreläningar och goda exempel på förbättringar och innovationer redovisas. Eventuell sker samordning med aktiviteter under innovationsveckan v 45. Ansvar projektledaren Kostnad för föreläsare, lokaler och förtäring kr 9.10 Idéutvecklingsmodell En vidareutveckling av idéutvecklingsmodellen påbörjas omgående. Inkluderar även processen att dokumentera, besluta och genomföra förbättringar och innovationer. Klar för tillämpning från 1 januari Genomförs i samverkan med konsulter. Ideutvecklingsmodellen och innovationsprocessen utgör centrala delar i metodboken. Samordning sker med aktiviteten avseende idébank. Ansvar projektledare Kostnad för konsultarvoden kr 9.11 Innovationspanel Avsikten är att starta innovationspanelen under hösten 2014 efter förberedelser under våren. Panelen träffas två gånger per år och utser vid sitt höstmöte pristagare inom kategorierna privat verksamhet, offentlig verksamhet och ideella organisationer. Inga arvoden utgår för panelens ledamöter. Kostnader för panelens sammanträden. Ansvar projektledare Kostnad kr 14

15 10 Kvalitetssäkring och uppföljning Kvalitetssäkring och uppföljning kommer att ske genom: o Styrgruppsmöten o Projektgruppsmöten o Dialog i ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar (APT) o Nämndssammanträden (delårsrapport/årsbokslut) o Centrala samverkanskommittén (CSK) Implementeringen ska utvärderas fortlöpande genom dessa forum och processen formas kontinuerligt efter organisationens behov. Projektmålen följs upp av projektledaren i samband med ordinarie delårsrapport och årsbokslut. Med hjälp av webbenkät till alla medarbetare ska projektet vid ett tillfälle 2015 och vid ett tillfälle 2016 undersöka kännedom och uppfattning om projektet och innovationssystemet. Webbenkäten utformas och utvärderas i dialog med Helix. Helix interaktiva följeforskning blir en del av kvalitetssäkring och uppföljning. 11 Rapporteringsrutiner Kommunchefens ledningsgrupp Styrgruppens ordförande och projektledaren återkopplar en gång per kvartal till kommunchefens ledningsgrupp: o Hur projektet fortlöper i förhållande till tids- och aktivitetsplan samt projektmål o Projektets ekonomiska status o Problem och behov som uppstår under projektets gång Styrgrupp Löpande rapportering ska ske till styrgrupp inför och vid styrgruppsmöten. Projektledaren är ansvarig för att rapportera: o Hur projektet fortlöper i förhållande till tids- och aktivitetsplan samt projektmål o Projektets ekonomiska status o Problem och behov som uppstår under projektets gång 15

16 Projektgrupp Ansvarig för respektive delområde/delprojekt ska rapportera läget inför och vid projektgruppsmöten. o Vilka aktiviteter är genomförda? - delprojektledare. o Vilka aktiviteter pågår? - delprojektledare o Projektets status i förhållande till uppsatta mål - projektledaren o Projektets ekonomiska status - projektledaren o Hur fortlöper projektet i förhållande till tids- och aktivitetsplan? - projektledaren o Problem och behov? hela projektgruppen Projektet rapporteras efterhand enligt Vinnovas krav. Vinnova och projektpartners får kontinuerligt den uppföljning som sker av projektet i delårsrapport och årsbokslut. Genom delårsrapport och årsbokslut rapporteras och återkopplas projektet även till den politiska organisationen i Motala kommun. 12 Kommunikation Projektet är mycket kommunikationsintensivt både avseende att föra ut innovationssystemet och den kultur som ska stödja systemets tillämpning. Ledningskommunikation riktas kontinuerligt till chefer och medarbetare. Cheferna har ansvar för att säkerställa att informationen nått vidare ut i organisationen till respektive arbetsgrupp/medarbetare. Den kostnadsberäkning som är upptagen i projektplanen bygger på ett förslag till kommunikationsplan. En mer detaljerad kommunikationsplan fastställs inom projektet med högsta prioritet. Kommunikationsplanen kan justeras efter uppföljningar. 13 Överlämnade Slutredovisning sker till projektets styrgrupp, kommunchefens ledningsgrupp kommunstyrelsen, Regionförbundet Östsam, Helix vid LiU och Vinnova och genom en skriftlig och vid önskemål muntlig rapport. Därutöver redovisas projektets erfarenheter i en metodbok som beskriver hur en kommun kan arbeta systematiskt med innovationer. 16

17 14 Risker Väsentliga hot och risker samt åtgärder för att minimera dem anges nedan: Svagheter Delar av organisationen har en negativ inställning till ytterligare ITsystem. Otydligt/ojämnt engagemang/stöd för innovationssystemet i de olika förvaltningarna. Konsekvenser och åtgärder Minimera fokus på IT-system för innovationssystemet och fokusera på syftet med det systematiska arbetssättet. Informera och utbilda chefer och nyckelpersoner för att driva utvecklingen i positiv riktning. Poängtera vikten av att det är deras ansvar att bära budskapet och föra vidare detta genom information till verksamheterna. Information om innovationssystemet har hittills bara varit övergripande. Lång process för implementeringen upplevelse att man står och stampar. Medarbetare och chefer kan uppleva begreppet Innovation som skrämmande och komplicerat. Hot Att organisationen inte förstår nyttan av att arbeta systematiskt med innovationer. Kommunikationskedjan bryts och informationen når inte hela vägen ut i organisationen. Att innovationssystemet inte blir en förankrad del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. Tydliggör och förenkla konceptet, informera och utbilda kontinuerligt. Påbörja ett praktiskt implementeringsarbete. Visa planen för implementering och involvera medarbetare och chefer från respektive förvaltningen från början. Definiera och på lättförståeliga sätt förklara vad begreppet står för. Ge goda exempel att inspireras av. Konsekvenser och åtgärder Förenkla och förtydliga budskapen. Ge goda exempel. Systematisk uppföljning - informera i varje förvaltnings ledningsgrupp. Kompetensutveckla på olika nivåer i organisationen. Beskriv helhetsbilden och förklara hur innovationssystemet förhåller sig till övriga delar i ledningssystemet (LedMot). 15 Projektorganisation Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen Beställare: Kommunchef, Peter Ingesson Styrgrupp: Då innovationssystemet är ett kommunövergripande verktyg för verksamhetsutveckling behövs nyckelpersoner och/eller chefer som representerar kommunens samtliga förvaltningars ledningsgrupper. Styrgruppen ska sammanträda en gång varannan månad under implementeringsprojektet. Projektledare: Projektledare för implementeringsprojektet rekryteras enligt den kravspecifikation och rekryteringsunderlag som tagits fram under planeringsprojektet. Delprojektledare: Utses av projektledaren inom projektgruppen. Delprojektledarna ska vara aktiva ambassadörer för projektet. 17

18 Projektgrupp: Projektgruppen ska bestå av deltagare från kommunens samtliga förvaltningar (exempelvis deltager från arbetsgruppen Program för verksamhetsutveckling). Deltagarna i projektgruppen tilldelas olika ansvarsområden utifrån kompetens och yrkesroll. Projektgruppen sammanträdes månadsvis eller vid behov. Interna mottagare: Förvaltningschefer Referensgrupper: Kommunens kommunikationsnätverk (internkommunikatör, informatörer, kommunikationsansvarig, webbkommunikatör), HR-forum (personal/hrrepresentanter för samtliga förvaltningar). Fler referensgrupper kan tillkomma under implementeringen. Referensgrupperna utnyttjas vid behov. Externa uppdragstagare: Flera aktiviteter involverar konsultuppdrag (exempelvis information och kompetensutveckling) och upphandlas externt. 16 Projektbudget Nedanstående budget beskriver dels en ekonomisk finansiering i kronor och dels en medfinansiering i form av arbetstid motsvarande ca 6900 timmar under 30 mån (15 maj november 2016). Kostnadspost Vinnova Tidsåtgång (timmar) Timpris (valfritt) Kostnad (SEK) Interna kostnader Rekrytering projektledare SIS-standard Mål, indikatorer och nyckeltal Kompetensutveckling Nivå 1 (enhetsnivå) Kompetensutveckling Nivå 2 (förvaltningsnivå) Kompetensutveckling Nivå 3 (kommunövergripande) Kompetensutveckling Nivå 4 (chefer) Idébank Informations- och utbildningsmaterial Kreativa miljöer, mötesplatser och verktyg Kvalitetsdagar Idéutvecklingsmodell Spridning och följeforskning Innovationspanel Delfinansiering Projektledare 75% Summa Kostnadspost Motala kommun Tidsåtgång (timmar) Timpris (ink. PO) Kostnad (SEK) Interna kostnader Delfinansiering Projektledare 25 % Regionförbundet Östsam Resurstid fördelat på medarbetare i Motala kommun , Summa

19 17 Centrala definitioner Införande av innovationssystem eller motsvarande förutsätter att centrala begrepp är definierade på ett liktydigt sätt av berörda. Nedan är centrala begrepp i innovationssystemet definierade: Innovationssystem en organisatorisk systematik och kultur för att uppmuntra och utveckla idéer fram till genomförda innovationer. Förbättringsförslag en dokumenterad idé i syfte att förbättra en tjänst, ett arbetssätt eller en produkt. Innovation ett förbättringsförslag som utvecklats till en förnyelse av eller en helt ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller ny produkt. Kreativitet förmåga att ofta komma med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt till nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Innovationspanel en sammansättning av kompetenser från exempelvis näringsliv, kommun, landsting och universitetet som kan ge värdefull feedback på idéer i en mycket tidig utvecklingsfas. Förbättringsförslag och innovation är definierade för att kunna sätta entydiga mål som ska uppnås och mätas. Innovationssystemet bygger att det finns en utvecklingslinje som börjar med en idé, fortsätter till ett förbättringsförslag som i vissa fall kan utvecklas till en innovation. Kreativitet är en central egenskap vi eftersträvar vid rekrytering och kompetensutveckling. Definitionen är hämtad från Motala kommuns rekryteringsanvisningar. Peter Ingesson Kommunchef Jan Holmberg Utvecklingschef 19

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Tre megautmaningar Ungas hälsa och skolresultat

Läs mer

Innovationssystem för Motala kommun

Innovationssystem för Motala kommun Personalnämnden Tjänsteskrivelse 2012-11-12 Sida 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Stab Utvecklingschef Jan Holmberg Telefon 0141-225010 Mobiltelefon 070-5642738 Telefax 0141-57714 e-postadress jan.holmberg@motala.se

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

MEDARBETARKRAFT I MOTALA KOMMUN!

MEDARBETARKRAFT I MOTALA KOMMUN! MEDARBETARKRAFT I MOTALA KOMMUN! 1 Motala den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden! 2 Hur startade våra tankar kring medarbetardriven innovation Produktförnyelse inom vård och omsorg År 2006-2010 Ett

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget PROJEKTPLAN 1(11) Handläggare, titel, telefon Tina Vennerholm, projektledare 011-15 11 25 Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget Version 1.0, Projektplanen är framtagen av projektledaren

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Aktuella postadresser till Tillväxtverket finns längst ned på denna sida. Ansökan skickas även in elektroniskt till: projektmedel@tillvaxtverket.se. Ange i e-postmeddelandets ärenderad

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer