Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan"

Transkript

1 Sveriges PROJEKTPLAN (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari en r Hand lingsnr Besl ut Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Bakgrund Inom näringslivet har ständiga förbättringar, kreativitet och innovationer varit viktiga begrepp när det gäller att effektivisera produktion, ta fram nya produkter och hitta nya marknader. Stöd till utveckling genom innovation inom företag finns i många former. Nyföretagarstöd, kuvöser, konsulttjänster och många andra koncept erbjuds de f6retag som behöver stöd. Inom den offentliga sektorn är det inte lika vanligt att arbeta med dessa begrepp. Många gånger finns det en outtalad uppfattning att detta sker av automatik ute på arbetsplatserna. Det är ovanligt att kommuner och landsting på ett mer samlat sätt tar sig an att systematisera arbetet med att utnyttja medarbetarnas kreativitet och för förbättra service till medborgarna. och landsting står inf6r stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper. Det ställer krav på nytänkande när det gäller att förbättra tjänster och öka effektiviteten för att kunna producera bra service tilllägre kostnad. Utmaningen för kommuner och landsting är att kunna f'anga upp kreativa ideer bland medarbetarna och sedan stödja och utveckla dem till förbättringar. I praktiken handlar det således om att ha en ordning och en kultur som uppmuntrar kreativitet och som tar hand om forslag och ideer från medarbetare. Har man lyckats finns ett ständigt flöde av förslag och ideer, från alla medarbetare, som bearbetas och prövas löpande. Från det lilla förbättringsförslaget som handlar om smärre justeringar i vardagsarbetet till större forslag som kräver mer omfattande insatser för att förändra och utveckla. Projektide och syfte Omkring 5-lOkommuner arbetar tillsammans i nätverksform. Målet är att respektive medverkande kommun tar fram ett system som tydliggör, forbättrar service och tjänster genom att uppmuntra, fånga upp, utveckla och förverkliga ideer från medarbetarna. Ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar, kreativitet och innovationer kan stärka kommunen exempelvis genom att: Sveriges Komm uner oc h Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: vä xel , Fax : Org nr: ,

2 Sveriges (5) och landsting Måluppfyllelse uppnås och det politiska uppdraget genomförs. Förbättringsarbete i kommunen kan verifieras och följas genom att det skapas möjligheter att mäta genomförda förbättringsförslag. Effektiviteten kan höjas då bättre service kan erbjudas utifrån begränsade resurser. Ansvar och delaktigheten ökar bland medarbetare. Attraktiviteten som arbetsgivare stärks. Möjligheten att attrahera befintliga och nya invånare ökar. Det gemensamma anslaget i projektet är att: deltagande kommuner på ett gemensamt sätt aktivt och löpande samlar in förbättringsförslag från sina medarbetare) förslagen sedan följas upp och värderas) beslut om genomförande av förbättringar ska tas och förbättringar ska genomföras) alla medarbetare ska engageras, mål ska sättas i kommunen för hur många förbättringar som ska genomföras per år och anställd. SKL har den sammanhållande funktionen och samordnar arbetet i projektet. Deltagare Förutom deltagande kommuner och SKL, deltar även VINNOVA genom att vara en stödjande kraft. Coca Cola, Sverige, deltar som inspiratör och erfarenhetsförmedlare. Kopplingar till universitet/högskola kommer att göras för utbildning, uppföljning och utvärdering. Genomförande Den gemensamma kärnan i projektet är att skapa en kontinuerlig bred ström av förbättringsförslag från anställda som tas omhand i kommunens förvaltningar. Ur alla dessa förslag till förbättringar, i smått som i stort, har ledningarna att besluta om och omsätta dessa till verksamhetsförbättringar. I projektet utmanas kommunerna att ta fram ett visst antal genomförda förbättringsförlag per medarbetare. Antalet inlämnade och genomförda förbättringsförslag per medarbetare blir också det mått som mäter projektets framgång. Inspiration till projektets hämtas från bl.a. Coca Cola Sverige. För att ta fram och driva ett bärkraftigt system som utvecklar verksamheten utifrån en aktiv förslagsverksamhet, krävs flera olika verktyg. Dessa kan exempelvis vara kopplade till: Ledarskapsutveckling/utbildning Medarbetarutveckling/utbildning Chefskontrakt System för information, intern och extern Stöd med kunskap och arbetstid för att förädla och utveckla inkomna ideer

3 Sveriges (5) Stöd med kunskap för hantering av rättigheter mm. System (!T-baserat eller manuellt) som kan f'anga upp, dokumentera och följa upp inkomna ideer. System för uppmuntran och belöning (lön, uppmärksamhet, utmärkelser, m. m.) De deltagande partema i projektet bygger under projekttiden en gemensam verktygslåda med verktyg som de medverkande kommunerna kan använda. I projektet handlar det om att i nätverksform skapa ett forum som ger stöd till det lokala arbetet med att införa kreativitetssystem i de medverkande kommunerna. Stöd och arbetsformer som kan komma till användning i nätverket är: Kunskapsspridning från forskning och föregångsorganisationer, både nationellt och internationellt Utbildningsinsatser riktat till dels chefer, dels medarbetare studiebesök hos organisationer som är framgångsrika Kollegiegransking Erfarenhetsutbyte Samordning av krav för systemstöd Hur projektet slutligt kommer att genomföras bestäms löpande i samråd med de medverkande kommunerna. Deras aktiva påverkan av projektet är en viktig förutsättning för dess genomförande. För framgång i de medverkande kommunerna krävs ett tydligt engagemang hos kommunledningen. Viktiga funktioner där är kommunchef, HR-chef och kvalitetsansvarig. Mål Alla medverkande kommuner ska under projekttiden ta fram och starta upp system som simulerar, f'angar upp och förverkligar förslag från medarbetarna. Resultat i projektet följs upp genom att återkommande mäta inlämnade och genomförda förbättringsförslag per medarbetare i respektive kommun. En gemensam definition för dessa mätningar används. En drivande utmaning blir att kora den kommun som förverkligar flest förbättringsförslag/medarbetare under projekttiden. Tidplan 1. Planeringsfas januari- mars 2013 Möte 9 januari - Informations- och diskussionsmöte bland intresserade kommuner. 6 februari -förslag till projektplan skickas ut till de intresserade kommunerna. 8 mars - sista anmälningsdag till projektet från kommunen.

4 Sveriges (5) och landsting 2 Genomförandefas april februari 2014 Startmöte 15maj-Kommunledningar och projektansvariga i medverkande kommuner, SKL, Vinnova. Innehåll- Presentation av projektet, kunskapsförmedling, inspiration, definition av uppgifter, m.m. Projektledarmöte 11 juni - arbetsmöte. Presentation av kommunernas handlingsplaner där varje kommun ska ha satt mål för antal förbättringsförslag, en strategi för hur detta ska implementeras i kommunen, planering av eventuella gemensamma insatser kring utbildning, systemstöd, m.m. Projektledarmöte 8 oktober - uppföljande arbetsmöte. Avstämningsmöte 4 februari 2014 Kommunledningar och projektansvariga i medverkande kommuner, SKL, Vinnova. Innehåll- Presentation av resultat i projektet, diskussion och beslut om fortsättning. 3. En fortsättning under 2014 Utifrån mötet i februari diskuteras vad som ska ske under steg två i projektet och beslut tas i februari 2014 om fortsättning av projektet. Kostnader och finansiering SKL avsätter personalresurser för proj ektledning. Dessa resurser kan användas för projektledning, riktat stöd till enskilda kommuner, gemensamma nätverksträffar, utbildning, information, studiebesök, m.m. VINNOV A fö rslås skjuta till resurser för t.ex. utbildning, uppföljning, utvärdering, information, koppling till universitet/högskola. betalar för eventuella resor och övernattningar samt för de insatser som krävs i den egna kommunens arbete. Uppföljning och informationsspridning Under projekttiden Projektet och de medverkande kommunernas utveckling dokumenteras och fö ljs upp löpande under projektettiden. En gemensam proj ektplats skapas (www.projectplace.se). Projektets arbete presenteras på lämpliga semiarier (kvalitetsmässan, annat). Projektet redovisas på SKL:s och VINNOV As hemsida. slutredovisning s lutredovisning av projektet presenteras i en skrift. En informationsfilm tas fram som redovisar resultatet i projektet. Ett seminarium arrangeras för att lyfta projektet och de medverkande kommunerna.

5 Sveriges (5) Lars Strid, LeifEld ås och Gunnar Gidenstam Sektionen för Demokrati och styrning Sveriges

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

KOMMUNKOMPASSEN ANALYS AV KARLSKOGA KOMMUN 2014

KOMMUNKOMPASSEN ANALYS AV KARLSKOGA KOMMUN 2014 KOMMUNKOMPASSEN ANALYS AV KARLSKOGA KOMMUN 2014 Britt-Marie Hedlund, Knivsta kommun Henrik Bergström, Gunnar Gidenstam, SKL 2014-09-30 Sveriges Kommuner och Landsting 14-09-30 2 (31) Innehåll 1 Vad är

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009 Sektionen för Demokrati och styrning SLUTRAPPORT 2009-05-13 1 (36) Kommunkompassen Analys av Stockholms Stad Januari 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Stockholms Stad i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

RAPPORT 2007-02-12 1 (28) Kommunkompassen. Analys. av Ale kommun. 8-9 november 2006

RAPPORT 2007-02-12 1 (28) Kommunkompassen. Analys. av Ale kommun. 8-9 november 2006 RAPPORT 2007-02-12 1 (28) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Ale kommun 8-9 november 2006 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 KommunKompassen ANALYS AV AVESTA KOMMUN 2014 Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-04 2 (28) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Avesta kommun i förhållande

Läs mer