Innovationssystem för Motala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationssystem för Motala kommun"

Transkript

1 Personalnämnden Tjänsteskrivelse Sida 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Stab Utvecklingschef Jan Holmberg Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress Diarienummer 12/PN 0047 Innovationssystem för Motala kommun Sammanfattning Syftet med ett innovationssystem är att engagera medarbetarna för att uppnå vision och mål med medborgare och kunder i fokus. Innovationssystemet är ett av verktygen för att arbeta med ständiga förbättringar inom verksamhetsutveckling. Det kan därtill vara ett bevis som ökar kommunens trovärdighet mot vision, devis, kärnvärden och mål. Syftet är också att stärka arbetsklimatet och bilden av kommunen som attraktiv arbetsgivare. Inom socialförvaltningen i Motala finns en bred erfarenhet av att engagera medarbetare i innovationsarbete genom PIMM-projektet. Kommunens nämnder har vid en remiss 2010 avseende ett underlag om idé- och förslagsverksamhet för anställda ställt sig positiva ett kommungemensamt verktyg inom detta område. Hösten 2011 beslutade personalnämnden om att delta i ett regionalt pilotprojekt för att ta fram kommunala innovationspolicies. Kommunledningsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till innovationssystem för Motala kommun. Förslaget innehåller politiska riktlinjer med ett förhållningssätt till idéer, förbättringsförslag och innovationer som ska utgöra en del av kommunens ledningssystem LedMot. Det innehåller en systematik för hur kommunens medarbetare ges förutsättningar att arbeta med detta förhållningssätt som ett nytt gemensamt verktyg för verksamhetsutveckling. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till politiska riktlinjer för innovationssystem i Motala kommun. 2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att införa föreslaget innovationssystem utifrån föreliggande skrivelse. Bakgrund: Motala kommuns vision lyfter fram att vi ska vara en attraktiv och innovativ del av Östgötaregionen. Devisen i vår kommunikationsplattform säger att Motala är platsen där människor och möjligheter möts. Ett att våra kärnvärden är nyskapande. I våra mål för medarbetare lyfter vi fram kompetens, kreativitet och engagemang. Motala kommun har alla skäl att bevisa dessa formuleringar och värdeord i den egna organisationen. Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats e-postadress Motala Drottninggatan motala.se

2 PIMM-projektet Projektets syfte var att kommersialisera innovativa idéer från medarbetare inom offentlig vård och omsorg och skapa nya arbetstillfällen. Det unika med PIMM var satsningen på en bred uppsökande verksamhet ute på arbetsplatser inom vård och omsorg. Inriktningen mot enkla vardagsnära produkter inom vård, omsorg och hälsa liksom på licensiering till företag skiljde sig från det då gängse inom innovationsverksamhet. PIMM-projektet pågick i 4 år med nationellt stöd av Vinnova. ALMI Företagspartner Östergötland var ansvarig organisation. De som deltog var Landstinget i Östergötland, Norrköpings kommun samt under två år från 2007 till 2009 även Motala kommun. PIMM var ett delprojekt i Hälsans nya verktyg. Socialnämnden i Motala kommun deltog i projektet med intern finansiering även från personalnämnden och kommunstyrelsen. De flesta idéerna som kom fram var enkla och vardagsnära. Följeforskning kring PIMM (Helix vid LiU) och liknande verksamheter i andra kommuner har visat att ett systematiskt arbete för att stimulera idéer och förslag har en inverkan på det innovativa klimatet. Personalens delaktighet och ansvar för utveckling har stor betydelse för arbetsklimatet. Idé- och förslagsverksamhet i Motala kommun I samband med beslut om en fortsättning på PIMM i juni 2009 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram underlag för beslut om idé- och förslagsverksamhet (IFM) för hela Motala kommun. Syftet med IFM angavs till att förbättra kvalitén och effektivera verksamheten i linje med kommunens vision och mål. IFM förslogs bli ett obligatoriskt verktyg för verksamhetsutveckling kopplat till kommunens ledningssystem. Avsikten var att låta arbetsplatsen var basen för IFM och att stimulera alla medarbetare att delta. Vidare föreslogs särskilda idélotsar och en innovationspanel för att ge råd och stöd till den som har idéer och förslag. Vid den politiska remissen under hösten 2010 var kommunens nämnder i grunden positiva till förslaget med vissa synpunkter på systemets ambitionsnivå. Pilotprojekt för kommunala innovationspolicies våren 2011 erbjöd Regionförbundet Östsam länets kommuner att delta i ett pilotprojekt kring kommunala innovationspolicies. Till stöd för projektet anlitades konsultföretaget Crearum. Deltagande kommuner var förutom Motala Linköping, Norrköping, Kinda och Åtvidaberg. Erbjudandet innebar att kommunen i ett regionalt nätverk med konsultstöd systematiskt och enligt en fastställd tidplan tar fram ett lokalt upplägg för att hantera innovationer i den egna organisationen. Inom projekt erbjöds också följeforskning genom Helixprogrammet vid Linköpings universitet. Personalnämnden beslutade i september 2011 om Motala kommuns deltagande i pilotprojektet. Kommunchefens ledningsgrupp tillsatte ett innovationsteam för att hantera pilotprojektets uppdrag. I teamet ingår utvecklingschef Jan Holmberg (sammankallande), personalchef Rose-Marie Andersson, personalstrateg Ewa Soame alla från kommunledningsförvaltningen samt idelots/utredningssekreterare Annika Nordström, personalkonsult Christer Goldring och stabschef Håkan Nilsson från socialförvaltningen. Avsikten med teamets sammansättning var att skapa ett kommungemensamt verktyg utifrån socialförvaltningens erfarenheter. Mot bakgrund av erfarenheter från pilotprojektet finns nu ett underlag för beslut om ett innovationssystem för Motala kommun. Avsikten är kommunen stegvis inför innovationssystemet enligt denna skrivelse. Förslaget ska presenteras vid Centrala samverkanskommitténs sammanträde den 22 november. Information och beredning av förslaget har också skett i kommunchefens ledningsgrupp. Sida 2 (6)

3 Centrala definitioner Erfarenheter av införande av innovationssystem eller motsvarande förutsätter att centrala begrepp är definierade på ett liktydigt sätt av berörda. Nedan är tre centrala begrepp i innovationssystemet definierade: Förbättringsförslag en dokumenterad idé i syfte att förbättra en tjänst, ett arbetssätt eller en produkt. Innovation ett förbättringsförslag som utvecklats till en förnyelse av eller en helt ny tjänst, ett nytt arbetssätt eller ny produkt. Kreativitet förmåga att ofta komma med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt till nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Förbättringsförslag och innovation är definierade för att kunna sätta entydiga mål som ska uppnås och mätas. Innovationssystemet bygger på att det finns en utvecklingslinje som börjar med en idé, fortsätter till ett förbättringsförslag som i vissa fall kan utvecklas till en innovation. Kreativitet är en central egenskap vi eftersträvar vid rekrytering och kompetensutveckling. Definitionen är hämtad från Motala kommuns rekryteringsanvisningar. Vad avser ordet innovationspolicy har Motala kommun valt att kalla vårt förhållningssätt politiska riktlinjer enligt terminologin i ledningssystemet (LedMot). Politisk riktlinje Den politiska riktlinjen anger ett förhållningssätt för hela kommunorganisationen. Vi efterfrågar idéer som stödjer kommunens vision och mål i syfte att förbättra verksamheten för medborgare och kunder. Vi främjar ett ledarskap som stimulerar innovationer och ger utrymme för kreativa medarbetare. Detta innebär att: Vi efterfrågar många och små idéer för att även få stora innovationer. Vi prövar förbättringsförslag från medarbetare, medborgare och kunder. Vi sätter mål och mäter för att få många förbättringsförslag och innovationer. Vi rekryterar och kompetensutvecklar chefer och medarbetare för att främja kreativitet. Det ovan angivna förhållningssättet är tillsammans med kommunens vision och kärnvärden grunden för den kultur som måste finnas i organisationen för att ett innovationssystem ska leda till nytta för medborgare och kunder. Denna kultur måste bäras av den högsta ledningens representanter och sedan genomsyra hela organisationen till första linjens medarbetare. Kulturen måste också stödjas av ett system för att hantera idéer, förbättringsförslag och innovationer. Det är nödvändigt att skapa ett verktyg för ett systematiskt arbete där förbättringsförslag och innovationer kan målsättas och följas upp. Verktyget ska initialt vara så enkelt som möjligt men säkerställa kommunicerbarhet och möjlighet att visa goda exempel. Efterhand kulturen kring innovationssystemet stärks och nyttan kan påvisas kan verktyget bestå av fler och mer avancerade stöttande strukturer. Sida 3 (6)

4 Innovationssystemet är en del av verksamhetsutveckling i LedMot Verksamhetsutveckling är en av delarna kommunens ledningssystem. Syftet med verksamhetsutveckling är att Utforma våra tjänster utifrån behov Utföra resurseffektivt Förbättra Till modellen för verksamhetsutveckling hör även ett s.k. förbättringshjul planera, genomföra, följa upp, agera. I dag finns två gemensamma verktyg för verksamhetsutveckling; servicegarantier och synpunktshantering. F.n. pågår ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett politiskt beslutat program för verksamhetsutveckling för att skapa en helhet kring de verktyg kommunen arbetar med. Detta program ska kunna presenteras parallellt med ett införande av innovationssystemet. Grundläggande delar i ett innovationssystem A.Samverkansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Grunden för innovationssystemet är samverkan på arbetsplatsen vilken regleras i vårt lokala samverkansavtal. Innovationssystemet omfattar samtliga medarbetare och chefen har ansvar för att skapa utrymme för kreativa möten inom ramen för arbetsplatsträffar eller andra forum. I samband med den utvärdering som pågår av vårt lokala samverkansavtal ska denna inriktning särskilt uppmärksammas. B. Kompetensutveckling. Alla chefer och nyckelpersoner i Motala kommun, ca 150 anställda, kommer från november 2012 och till september 2013 erhålla en dags utbildning i ständiga förbättringar. Denna utbildningsdag stärker kompetensen kring förbättringsarbete i verksamhetsutveckling. Vidare kommer samma målgrupp den 4 december delta i en utbildningsdag kring värdegrundsarbete med fokus på Motala kommuns kärnvärden. Denna utbildningsdag är en del av ett långsiktigt arbete med organisationens värdegrund. Båda utbildningarna genomförs inom ramen för pågående ESF-projekt kring generationsväxling och verksamhetsutveckling. Vid beslut om innovationssystemet kommer ytterligare insatser föreslås i den reguljära kompetensutvecklingsplaneringen. C. En resursperson ska utses vid varje förvaltning. En idélots har uppdraget som del av sin tjänst till stöd för chefer och anställda med rådgivning kring innovationssystemet. I uppdraget ingår även ansvar för uppföljning i samband med delårsrapport och årsbokslut. Kommunledningsförvaltningen utser en central idélots med kommunövergripande ansvar för rådgivning, uppföljning och aktiviteter. Idélotsen bör ha en särskilt kompetens och ansvar för verksamhetsutvecklingsfrågor. Den utbildning som omfattar 4 steg i ständiga förbättringar i ESF-projektet (4 personer från Motala kommun deltar) bör ge en lämplig grund för uppdraget. D. IT-stöd. För att administrera och kommunicera innovationssystemet krävs ett IT-stöd. IT-stödet innebär att förbättringsförslagen kan dokumenteras, dirigeras till ansvarig för handläggning och att statistik kan sammanställas över antal inkomna förslag och genomförande. IT-stödet möjliggör också en rationell publicering av förbättringsförslag som goda exempel. Samma IT-stöd som för Dialog Motala kan användas. En koppling ska finnas till synpunktshanteringen för medborgare och kunder. Genom uppföljning av den externa synpunktshanteringen ges uppslag för medarbetarna att ta fram förbättringsförslag. Ett särskilt formulär läggs på kommunens intranät som styr inriktningen av förbättringsförslagen mot kommunens vision och mål. Sida 4 (6)

5 E. Mål för antal genomförda förbättringsförslag. Det vi sätter mål för och mäter får genomslag i organisationen. SKL har startat ett nätverk för kommuner som vill sätta mål och mäta antal genomförda förbättringsförslag. Motala kommun har anmält intresse för att delta i detta nätverk. Kommunledningsförvaltningen föreslår att innovationssystemet införs hösten I uppdraget att införa innovationssystemet ingår att formulera mål och indikatorer för att mäta genomförda förbättringsförslag och innovationer. F. Bank med förbättringsförslag på intranätet. Ett vanligt och enkelt sätt att få ett driv i ett innovationssystem är att lyfta fram exempel på förbättringsförslag. Förslag görs tillgängliga för alla medarbetare via kommunens intranät. Varje månad görs en särskild nyhet kring ett förbättringsförslag som utgör ett gott exempel. G. Affärssekretess/friskrivning. Kommunen ser positivt på att medarbetare utvecklar affärsidéer och skapar nya produkter och tjänster för kommersialisering i enlighet med den hantering som skett inom PIMM. Detta innebär en friskrivning av kommunens rätt till idén/förslaget och att arbetstagaren tillåts utveckla produkten/tjänsten på sin fritid. Denna friskrivning bedöms kunna användas även i det nya innovationssystemet. Uppstår behov av affärssekretess ska dessa förslag hanteras med åtkomst enbart för berörda. Med ovan angivna grundläggande delar kan kommunen relativt omgående förbereda och sätta ett innovationssystem i drift utan ett tillskott av resurser. Personresurser för varje förvaltning ska i ett första skede prövas inom ramen för befintlig bemanning. Fortsatta steg för att utveckla innovationssystemet H. Teman/kampanjer. Utgångspunkt för innovationssystemet är målstyrningsprocessen och aktiviteter i verksamhetsplanen. För att ge särskild uppmärksamhet till en högt prioriterad fråga kan teman/kampanjer drivas t.ex. avseende En skola för alla, Centrumvision, Framtidens vård och boende i hemmet. Kampanjerna kan vara både externa och interna och efterfråga förbättringsförslag och innovationer inom ett särskilt område. Vid kampanjer är det viktigt att avsätta tid för resurspersoner att driva marknadsföring och svara för återkoppling mot idégivare. En naturlig och viktig del är också att knyta förbättringsförslag från medarbetare till uppdraget att säkerställa uppfyllelsen av de servicegarantier som antagits. I. Belöningar/evenemang. Erfarenheter visar att individuella belöningar är svåra att hantera i ett innovationssystem. Forskning visar också att individuella belöningar inte är den största personliga drivkraften. Kollektiva belöningar kan tillämpas framförallt i syfte att visa upp positiva exempel. Det kan vara arbetsplatser som skapar kreativa möten och sammantaget levererar många förbättringsförslag. Dessa goda exempel kan visas på intranätet och gärna lyftas fram t.ex. vid medarbetardagar. Ett exempel är bästa hälsoarbetsplats som utses varje år i Motala kommun. J. Innovationspanel. För rådgivning avseende kvalificerade idéer och förslag kan en innovationspanel inrättas. Panelen föreslås innehålla företrädare för kommun och samarbetspartners från universitet, näringslivet, Almi och andra organisationer. Medlemmarna i panelen ska utses både med hänsyn till personligt intresse och kompetens. Panelen kan leda till ökat samarbete på lokal och regional nivå och vara ett led i kommunikationen av innovationssystemet. K. Lokalt nätverk för innovationer/entreprenörskap mellan kommun, universitet och näringsliv kan ha ett stort värde för erfarenhetsutbyte. Inom Nyföretagarcentrum/ Tillväxt Motala finns ambitionen att göra en förstudie för att skapa en inkubatorverksamhet i Motala för nya företag. Motala kommuns arbete med ett innovationssystem för den egna verksamheten bör vara en del i förstudien. På sikt kan det vara eftersträvansvärt med ett lokalt innovationscentrum i samverkan mellan det offentliga och privata och med stöd av akademin. Sida 5 (6)

6 Slutsatser Förslaget till införande av ett innovationssystem bygger på att det finns möjligheter att i högre grad ta vara på medarbetarnas kreativitet. Ska detta bli verklighet krävs både en kulturförändring och en systematik som är en uppgift för kommunens ledning att ta ansvar för. Innovationsteamet bedömer att den möjlighet som ges till ökad effektivisering, bättre arbetsklimat och ett stärkt varumärke överträffar de kostnader och de resurser som krävs för att införa och hantera ett innovationssystem. Att införa systemets grundläggande delar, efterhand utvärdera och ta fortsatta steg är en rationell strategi att tillämpa. För en hög verkningsgrad förutsätts en kommungemensam plattform med en helhetssyn för arbetet med verksamhetsutveckling. Sida 6 (6) Kommunledningsförvaltningen Peter Ingesson Kommunchef Jan Holmberg Utvecklingschef Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Samtliga nämnder och strategiberedning för kännedom. Godkänd av: Titel: Datum:

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Tre megautmaningar Ungas hälsa och skolresultat

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

MEDARBETARKRAFT I MOTALA KOMMUN!

MEDARBETARKRAFT I MOTALA KOMMUN! MEDARBETARKRAFT I MOTALA KOMMUN! 1 Motala den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden! 2 Hur startade våra tankar kring medarbetardriven innovation Produktförnyelse inom vård och omsorg År 2006-2010 Ett

Läs mer

Projektplan - implementering av innovationssystem i Motala kommun

Projektplan - implementering av innovationssystem i Motala kommun 2014-03-20 Slutversion Sida 1 (19) Kommunledningsförvaltningen Jan Holmberg Telefon 0141 22 50 10 Mobiltelefon 070 564 27 38 Telefax 0141 57714 e-postadress jan.holmberg@motala.se Projektplan - implementering

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-04-16 Sida 1 (8))

Tjänsteskrivelse 2013-04-16 Sida 1 (8)) Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 2013-04-16 Sida 1 (8)) Kommunledningsförvaltningen Stab Utvecklingschef Jan Holmberg Telefon 0141-225010 Mobiltelefon 070-5642738 Telefax 0141-57714 e-postadress jan.holmberg@motala.se

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Genomförande av kostpolicy

Genomförande av kostpolicy Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 2013-12-23 Sida 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Stab Utvecklingschef Jan Holmberg Telefon 0141-225010 Mobiltelefon 070-5642738 Telefax 0141-57714 e-postadress jan.holmberg@motala.se

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen).

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen). 1(5) Anne-Chatrine Älgevik 2006-014810 Samverkansavtal 1. Avsikt Alla chefer, medarbetare och personalorganisationer har ansvar för Kriminalvårdens verksamhet, dess utveckling, värdegrund och vision Bättre

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-17 KS/2016:188 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer