Karriärtjänster för lärare. Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärtjänster för lärare. Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare"

Transkript

1 Karriärtjänster för lärare Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare

2 Inledning Regeringen inför två karriärtjänster för lärare, lektor och förstelärare, från och med 1 juli Karriärtjänster för lärare ger många yrkesskickliga en möjlighet till nya spännande utmaningar och en alternativ karriärväg. Huvudmännen kan med denna reform utveckla sina skolor genom att planera, anpassa och erbjuda tjänster som baseras på enheters differentierade behov av att förstärka undervisningen. Reformen lämnar möjligheter för varje huvudman att utse karriärtjänster för lärare. Samtidigt står varje huvudman också inför utmaningen att tillvarata denna reform på bästa sätt så att den ger maximal genomslagskraft. Det handlar dels om rekrytering men också hur dessa lärartjänster på bästa sätt ska implementeras i befintlig verksamhet. Detta material togs fram på uppdrag av Utbildningschefsgruppen våren 2013 är ett stöd gällande kompetensprofil för förstelärare. Bakgrund och syfte med karriärtjänster Syftet med regeringens karriärreform är att öka elevernas måluppfyllelse i skolan genom att stötta lärarna, den viktigaste faktorn för elevernas studieresultat. Syftet med karriärtjänsterna är att genom att tillföra skolan ökad kunskapsmängd och genom systematiskt arbete med kunskaps- och didaktikuppdraget ge alla elever de bästa förutsättningarna för måluppfyllelse. Grundläggande kvalifikationer Lektor en särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning är legitimerad kravet gäller inte de tjänster som tillsätts under 2013 har avlagt en examen på forskarnivå har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola undantas) Förstelärare är legitimerad kravet gäller inte de tjänster som tillsätts under 2013 kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 2

3 Uppdrag Lektor Lektors arbete ska stärka det vetenskapliga förhållningssättet i verksamheten. Valet av konkreta arbetsuppgifter ska vara en del av kommunens gemensamma och enheternas specifika systematiska kvalitetsarbete. Lektor ska föra in forskning i verksamheten samt att söka forskningsfrågor inom förskolans och skolans verksamhet, gärna tillsamman med forskare. Lektor ska skapa och upprätthålla kontakter med högskolor och universitet samt skapa mötesplatser för pedagogiska samtal för samtliga kommunens förskolor. Lektor ska delta i utvecklingsarbete och utgöra ett stöd för övriga pedagoger att utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten med stöd av forskning och beprövad erfarenhet. Förstelärare Försteläraren ska arbeta klassrumsnära i syfte att utveckla undervisningen och nå högre måluppfyllelse. Valet av konkreta arbetsuppgifter bör vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Exempel på förstelärerens arbetsuppgifter; Försteläraren har en tydlig koppling till den direkta undervisningen och de särskilda arbetsuppgifterna som tillkommer utöver den egna undervisningen. Ta ett särskilt ansvar för ämnesutveckling eller ämnesdidaktik. Även ansvar för ämnesövergripande frågor som värdegrund kan vara en förstelärares särskilda utvecklingsansvar. Ta fram stödverktyg och läromedel som ska användas i undervisningen. Det kan även handla om att studera kollegornas undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt samt vara involverad i forskning inom de områden som är relevanta för skolan. Utveckla de didaktiska delarna av undervisningen och kollegornas arbetssätt i klassrummen. Fungera som ett direkt, nära stöd till de pedagoger som varje dag möter eleverna, och utgör således ett utvecklande nav i lärarlaget. Utbilda och coacha andra lärare för att få maximal utväxling av varje pedagog och elev. Det kan handla om lektionsobservationer, metoddiskussioner i grupp och med enskilda kollegor. Att skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner. Stötta blivande kollegor genom handledning under den verksamhetsförlagda undervisningen (vfu) och introduktionsåret. 3

4 Ett exempel på rekryteringsprocess Förutom de formella kraven gällande förstelärare och lektor behöver huvudmannen göra en problem- och behovsanalys där resultatet ligger till grund för de karriärtjänster som tillsätts. Behoven ser olika ut mellan huvudmän och skolor och detta bör tas i beaktan. När det är bestämt vad för typ av tjänster som ska tillsättas och de önskade kompetenserna är det viktig med en strukturerad och transparent rekryteringsprocess.. Den kan exempelvis bestå av denna process: 1. Lärare med grundkvalifikationerna söker tjänsten. 2. Rektor lämnar en referens/ett utlåtande utifrån kompetensprofil för lärare enligt Skolverket. (SKOLFS 2011:37) Den består av mötet med eleven, ledarskap, samverkan och ansvar för lärande och yrkesutveckling. Den sökande ska vara särskilt skicklig inom dessa områden. 3. Därefter sker ett intervjuförfarande med dem (eller ett urval) som passerar rektors första bedömning och därefter utses lämplig förstelärare. Kompetensprofil för förstelärare Detta förslag på kompetensprofil för förstelärare utgår från SKLs dokument Ett samlat karriärsystem för lärare, som bland annat beskriver vad en förstelärare kan ha för arbetsuppgifter. Detta stödmaterial består av ett antal förslag på kompetenser kopplade till respektive uppgift samt ett antal intervjufrågor som belyser dessa och kan användas i intervjuer. Vidare finns också ett stöd gällande kompetenskriterier avseende förstelärarens kompetens/förmåga gällande samverkan med kollegor och förmåga att skapa ett elevengagemang 1, Arbeta klassrumsnära i syfte att utveckla undervisningen och nå högre måluppfyllelse. Nyfikenhet på lärande Elevers lust att lära Förmågan och vilja att driva och utveckla nya metoder. Relationell kompetens så att den egna närvaron i klassrummet blir positiv. Styrdokumentskompetens. Förmågan att omsätta teori i praktik. Observationskompetens Vad är det bästa med att undervisa? Hur gör du för att skapa relationer i klassrummet? Hur utvecklar du människors förmågor att lära? Vad kännetecknar ett dynamiskt klassrum? 4

5 Hur arbetar du för att få en bild av hur olika undervisningsmetoder ger olika förutsättningar och konsekvenser för olika individer? Hur gör du för att se om olika metoder har god effekt på individers lärande? 2, Ämnesutveckling och utveckla de didaktiskt delarna av undervisningen. Ämneskompetens Kompetens inom ämnesdidaktik för sitt ämne. Kompetens inom aktuell ämnesforskning. Kompetens inom ämnesmetodik för det aktuella ämnet. Kompetens inom bedömning för lärande, både allmänt och ämnesspecifikt. Pedagogisk, digital kompetens. Nätverkskompetens, så att ämnesutvecklingen hålls levande och hela tiden utvecklas. Läroplanskompetens ur ett övergripande perspektiv Grupputveckling Omvärldsbevakning Kritiskt tänkande På vilket sätt skulle du beskriva att ditt arbete förändrats i och med läroplansreformen? Utifrån ditt/dina ämnesområden, vad behöver din skola utveckla förändra för att bättre svara mot uppdraget enligt styrdokumenten? Hur gör du för att hålla dig ajour och fortsätta att utveckla dina ämnesdidaktiska kompetenser? Beskriv ditt ämnes viktigaste roll i elevernas lärprocess. Hur är du med och driver utvecklingen av dina ämnen på skolan? 3, Ta fram stödverktyg och läromedel som ska användas i undervisningen Kompetens inom allmändidaktik, Ämneskompetens Kompetens inom ämnesdidaktik för sitt ämne. Kompetens inom aktuell ämnesforskning. Kompetens inom ämnesmetodik för det aktuella ämnet. Gedigen kursplanekompetens och förståelse för läroplanen. Kompetens inom bedömning för lärande, både allmänt och ämnesspecifikt. Pedagogisk, digital kompetens. Monteringskunskap: Hur man kan kombinera ljud, text, bild och grafiskt material i stödmaterialet. Kunskap i att webbpublicera och flippa klassrummet så att stödmaterialen kan spridas effektivt. Om du tittar på de läromedel som marknaden erbjuder idag, vad anser du vara bra/dåligt med dessa? Berätta hur du gör idag för att skapa stödverktyg och egna läromedel i din undervisning 5

6 Kan du ge exempel på stödmaterial och läromedel som du utformat? Varför har du utformat dessa? Hur ser du att dessa ger dig ett bättre stöd i ditt uppdrag än det material du hade tillgängligt redan innan? Hur kan modern teknik underlätta arbetet med att ta fram stödverktyg och läromedel/lärresurser till undervisningen? 4, Utbilda och coacha andra lärare för att få maximal utväxling av varje pedagog och elev. I det kan metoddiskussioner utifrån enskilda klassrumsobservationer ingå. Relationell kompetens Situationsanpassat ledarskap Kompetens kring modeller för lärande samtalsmodeller och coachande förhållningssätt. Observationskompetens Förmågan att kommunicera framåtsyftande kring lärande. Förmågan att koppla teorier till lärares undervisningspraktik. Kompetens inom forskning kring lärares professionsutveckling En stor verktygslåda full av olika metoder och verktyg inom aktuellt ämne Vad anser du krävs för att en lärare ska utvecklas inom sin undervisning? Hur arbetar du för att hitta olika individers styrkor och utvecklingsbehov? Hur gör du idag för att få dina kollegor att växa? Beskriv hur du tänker när det gäller att leda människor mot nya, högre mål? Tänk dig att du har en kollega som verkligen behöver stöd i undervisningen. Kollegan är dessvärre inte riktigt medveten om det själv. Hur gör du då? Om du besöker ett klassrum för att göra observationer, hur strukturerar du och lägger upp detta? Vilka delar är de du först letar efter vid ett sådant besök? Vad tror du att du har svårast att se vid klassrumsobservationer? 5, Studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt Relationell kompetens Kompetens inom forskningsmetoder för handledning/coaching Lärande samtal/coachande samtal Situationsanpassat ledarskap. Observationskompetens Förmågan att kommunicera framåtsyftande kring lärande. Förmågan att koppla teorier till lärares undervisningspraktik. Vad krävs för att en observation/skuggning av kollega ska bli lyckad? Vad finns det för vetenskapligt förankrade framgångsfaktorer inom undervisning? Hur ser du på dem? 6

7 Hur kan man implementera och starta upp forskningscirklar på skolan för att lära tillsammans? Beskriv vad ett vetenskapligt förhållningssätt betyder? Hur applicerar du detta förhållningssätt i ditt möte med dina kollegor? 6, Vara involverad/följa forskning som är relevant för skolan Allmän forskning kring framgångsfaktorer i undervisning. Forskning kring lärande Ämnesdidaktisk forskning Forskning kring bedömning Forskning kring utveckling av lärares profession Koll på skolverkets definition av Skola på vetenskaplig grund, evidens och beprövad erfarenhet Kompetens inom styrdokumenten och läroplanen förmågan att koppla till skolforskning Hur gör du för att hålla dig ajour med aktuell forskning? Vilka forskningsteorier kring lärande och undervisning har inspirerat dig? Varför just de? Hur kan vi stötta upp verksamma lärare så att de lättare kan hänga med i aktuell forskning? Utifrån svensk och internationell skolforskning, vad saknar du mest av på din skola idag? Hur ser du att ni som skola bör arbeta för att tydligare koppla relevant forskning till ert dagliga arbete? 7, Skapa mötesplatser på skolan för pedagogiska diskussioner Kompetens att initiera, planera, driva och utvärdera projekt som syftar till att skapa mötesplatser. Kunskap om forskning kring lärande organisationer Digital kompetens Social kompetens Nätverkskompetens Kommunikativ kompetens Kompetens inom hur man skapar kreativa lärmiljöer. Exempelvis kompetens inom gruppdynamik, Leda Lärande samtal, PDSA (Plan, Do, Study, Act) Vad är en kreativ lärmiljö enligt dig? Vad kännetecknar en lärande organisation? Hur kan man gå tillväga för att systematiskt skapa en positiv delakultur på en skola? Hur bör man agera för att all personal ska känna ett delägarskap i utvecklingsfrågor? Tänk dig att du blir förstelärare på en skola där Jante jobbar. Det finns i nuläget inte så många effektiva mötesplatser för pedagogiska diskussioner. Du får i uppdrag att planera kommande termins pedagogiska samtal. Hur gör du? 7

8 8, Handledning av verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) Kompetens inom handledning/coaching/mentorskap Lärande samtal/coachande samtal Situationsanpassat ledarskap. Observationskompetens Kunskap om den lärarutbildning som studenten går. Bra övergripande insikt om den egna skolans styrkor och svagheter samt vad som är unikt på den egna skolan och hur denna kan skilja sig ifrån andra skolor, så att studenten får en bredare inblick i skolvardagen. Vad har du för erfarenhet av VFU? Tänk dig att du är student och kommer till din skola. Hur skulle du då vilja att VFU:n fungerade? Vad är viktigt att en lärarstudent får med sig ifrån VFU? Hur hjälper VFU-studenter dig att utvecklas i ditt uppdrag? 9, Ta hand om introduktionsåret på skolan Relationell kompetens Kunskap om aktuell lärarutbildning så att det finns en förståelse för den nyutexaminerade lärarens förkunskaper. Kompetens inom handledning/coaching/mentorskap Lärande samtal/coachande samtal Situationsanpassat ledarskap. Observationskompetens Förmågan att kommunicera framåtsyftande kring lärande. Förmågan att koppla teorier till lärares undervisningspraktik. Hur kan och bör man stötta nya lärare första året? Vad skulle du fokusera på om du var ansvarig för en nyexaminerad lärares introduktionsår? Vilka utmaningar ser du med introduktionsåret? Hur gör en bra coach/mentor? Vad är de mest centrala delarna för en nyutexaminerad lärare att utvecklas inom under introduktionsåret? 8

9 Kompetenskriterier avseende förstelärarens kompetens/förmåga gällande samverkan med kollegor och förmåga att skapa ett elevengagemang. Försteläraren ska ha en särskilt god förmåga i förhållande till nedanstående kriterier Är en positiv kommunikatör med mycket god förmåga att skapa en gynnsam miljö för lärande hos såväl elever som kollegor Tillför entusiasm och energi och är duktig på skapa engagemang bland sina kollegor. Utmanar sina kollegors uppfattningar om lärande och vad som är riktigt bra undervisning Har ett gott anseende bland kollegor och är en uppskattad medarbetare av sin rektor. Är lyhörd och smidig i umgänget med sina kollegor, visar respekt, hänsyn och omtanke. Agerar på ett lugnt och stabilt sätt i mötet med sina kollegor och rektor samt agerar övertygande och tillitsfullt. Är väl medveten om sina personliga egenskaper och kan beskriva sina egna styrkor och utvecklingsområden. Ser möjlighet till förändringar och bidrar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Har en god överblick gällande skolområdet och har ett starkt samhällsintresse. Tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv för att hålla sig à jour med omvärlden. Skapar ett engagemang hos eleverna och ser en utmaning i att få eleverna att vilja lära hittar fram till elevernas motivation Är lyhörd för elevers och kollegors synpunkter och förmår vidareutveckla sin undervisning utifrån dessa Skapar ett gott arbetsklimat i klassrummet och i samverkan med sina kollegor Är initiativrik och förmår tillämpa många olika metoder och varierande arbetssätt Är resultatorienterad, analytisk och har ledarförmåga. 9

Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad. Agneta Wessman Alsin Erika Gelotte Åsa Jouper Jaan

Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad. Agneta Wessman Alsin Erika Gelotte Åsa Jouper Jaan Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad Agneta Wessman Alsin Erika Gelotte Åsa Jouper Jaan Identifiera var du befinner dig? Vad krävs för att gå från bra till mycket bra? Excellent Mycket bra Bra Ganska

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Kollegialt lärande, professionella samtal och kollegahandledning

Kollegialt lärande, professionella samtal och kollegahandledning Kollegialt lärande, professionella samtal och kollegahandledning RUN, Seminarieserie för förstelärare Träff 1: Förstelärares uppdrag och förutsättningar för uppdrag 1 Kvalifikationer? ha visat särskilt

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare Dnr 97-2013 Sara Talling Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Fördelning och krav... 3

Läs mer

Karriärtjänster för lärare

Karriärtjänster för lärare ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI STOCKHOLM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0071- 1.1 SID 1 (5) 2013-04-10 Handläggare: Leif Styfberg Till Arbetsmarknadsnämnden den 16 april 2013 Ärende 8 Arbetsmarknadsförvaltningens

Läs mer

Karriärvägar för lärare i skolväsendet

Karriärvägar för lärare i skolväsendet Karriärvägar för lärare i skolväsendet En utredning från utbildningsdepartementet. Remissinstanserna skall svara regeringen senast den 21 december 2012 Utredare: Anita Ferm Karriärvägar för lärare Bakgrund

Läs mer

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Det har varit tydligt att kollegiala samtal mellan lärare i olika årskurser, skolor och mellan de två tätorterna är mycket viktigt för kommunen. När vi känner

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

Karriärvägar mm ifråga om lärare i skolväsendet, U 2012/4904/S

Karriärvägar mm ifråga om lärare i skolväsendet, U 2012/4904/S UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-08 Handläggare: Katarina Arkehag Telefon: 08-508 33 032 Till Utbildningsnämnden 2012-10-25 Karriärvägar mm ifråga om lärare

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (6) 2013-03-28 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad )

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad ) UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET FRITIDSHEM För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Innan man startar en insats för lärare med fokus på kollegialt lärande, kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas.

Innan man startar en insats för lärare med fokus på kollegialt lärande, kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Innan man startar en insats för lärare med fokus på kollegialt lärande, kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. I det här diskussionsunderlaget finns det dels information om Lärportalens

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan. ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET 7-9 & Gy För studenter antagna fr.o.m. H 11 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare)

INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare) INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare) Varför ansöker Eksjö kommun om statsbidrag för karriärtjänster? Ett sätt att: göra karriär utan att lämna undervisningen, hitta former

Läs mer

Gemensam programförklaring för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Gemensam programförklaring för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 2011-03-21 1 (9) Gemensam programförklaring för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,

Läs mer

Förstelärares aktionsforskning i Kungsbacka

Förstelärares aktionsforskning i Kungsbacka Förstelärares aktionsforskning i Kungsbacka Presentation förstelärarna Statliga satsningen på karriärtjänster för lärare Kungsbacka kommuns satsning på karriärtjänster för lärare Förutsättningar för försteläraruppdraget

Läs mer

FÖRSTE LÄRARE I KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

FÖRSTE LÄRARE I KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN FÖRSTE LÄRARE I KLIPPANS KOMMUN - BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Vision: En förskola och skola att längta till... Klippan som skolkommun Klippan har som mål att

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan

Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Strategi för en utvecklande skola i Vårgårda ökad måluppfyllelse i grundskolan och grundsärskolan Beslutat av: Kommunfullmäktige för beslut: 11 januari 2017 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Ansvarig

Läs mer

Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem

Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem Grundskoleavdelningen Goda exempel Sida 1 (6) Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem Hämtad från komptensförsörningsenheten Publicerad: 2018-10-15 En gemensam kompetensprofil bidrar till att

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (7) studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6PE234 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med andra kurser kan

Läs mer

Läraruppdraget UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN AUGUSTI I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

Läraruppdraget UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN AUGUSTI I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN AUGUSTI 2010 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att

Läs mer

DIGITAL UTVECKLINGSPLAN

DIGITAL UTVECKLINGSPLAN DIGITAL UTVECKLINGSPLAN 2018-2022 1. INLEDNING Digital utvecklingsplan ersätter IT-policy för förskola och grundskola i Ystads kommun 2010. Ystads kommun prioriterar digitaliseringen av utbildningsverksamheten.

Läs mer

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN 2014 I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier Läraruppdraget Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens

Läs mer

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016 Utvärdering av förstelärare i Höör 2013-15 29 september 2016 Så många förstelärare har vi Statsbidrag från Skolverket Vi har fått följande ram från Skolverket beviljad: 2013-14 4 lärare 2014-15 15 lärare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11

UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6. För studenter antagna fr.o.m. H 11 UTVECKLINGSGUIDE GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 OCH 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2018-2019 Vision Östra skolan skall inrikta sin utveckling mot nästa generations behov av kunskap

Läs mer

Förstelärare i Leksands kommun

Förstelärare i Leksands kommun Förstelärare i Leksands kommun Förstelärare är en karriärtjänst som berättigar till statsbidrag och ska omfatta särskilt yrkesskickliga lärare. Från och med hösten 2013 ska kommuner kunna utse förstelärare

Läs mer

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III

Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under VFU-period I-III Umeå universitet Lärarhögskolan 901 87 Umeå 2015-06-03 RIKTLINJER-VFU Innehållsligt fokus i de skilda VFU-perioderna Sid 1 (11) Riktlinjer beträffande innehållsligt fokus och för studenters placering under

Läs mer

Utbildningsplan för handledare inom Läslyftet läsåret 2018/19

Utbildningsplan för handledare inom Läslyftet läsåret 2018/19 1 (5) Utbildningsplan för handledare inom Läslyftet läsåret 2018/19 Skolverket har fastställt denna utbildningsplan i samverkan med Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Luleå

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober Skolplan 2016-2019 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2015 1 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011, och reviderad för antagna fr. o. m 2015 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte

Läs mer

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun Neglinge gårds förskola Nacka kommun Observationen genomfördes av: Inger Dobson Ekerö kommun Anita Fröberg Ekerö kommun v 19 2017 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete som plattform för ett forskningsbaserat arbetssätt Att kritiskt granska vad man gör och varför Att ta in ny kunskap och

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Workshop för rektorer Med BFL-glasögon i klassrummen 2013-09-19 Mål med dagen: Bidra med tankar om vad man som rektor kan se, fråga efter och följa upp i arbetet med bedömning för

Läs mer

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan Det Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan I Huddinge ska alla för skolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk platt form. Den

Läs mer

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan

Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform. Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan Det Huddinges här är rubrik pedagogiska för en broschyr plattform Underrubrik 1 Så här arbetar förskolan och skolan I Huddinge ska alla för skolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk platt form. Den

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stad. Bildningsstaden Borås

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stad. Bildningsstaden Borås Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Bildningsstaden Borås Definition av begrepp Skolväsendet Skolväsendet i Borås omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

lärare verksamma i kommunens skolor. Det är vad Södertörns högskola avser att skapa inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor.

lärare verksamma i kommunens skolor. Det är vad Södertörns högskola avser att skapa inom ramen för försöksverksamheten med övningsskolor. DNR 1.2.3-00143-2014 CENTRUM FÖR PROFESSIONSUTVECKLING I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN FÖRSÖKSVERKSAMHET MED ÖVNINGSSKOLOR OCH ÖVNINGSFÖRSKOLOR VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS LÄRARUTBILDNING Härmed ansöker Södertörns

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning och utbildning! Skolverkets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Lesson study - Att lära av varandra. Staffan Åkerlund

Lesson study - Att lära av varandra. Staffan Åkerlund Lesson study - Att lära av varandra Staffan Åkerlund Hur kommer all kunskap som erbjuds vid kompetensutveckling in i våra klassrum? Hur tar vi tillvara på kollegors kompetens och erfarenhet? Lärare behöver

Läs mer

Små barns lärande utvecklingsarbete och forskning i samspel. Skövde mars

Små barns lärande utvecklingsarbete och forskning i samspel. Skövde mars Små barns lärande utvecklingsarbete och forskning i samspel Skövde mars 2013 jan.hakansson@lnu.se Utgångspunkter Skollagen 1 kap 5 : Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag

Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag Magnus Klingberg 5. Hur kan förstelärare bli motorer i det

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Läslyftet - uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling. Erica Jonvallen projektledare

Läslyftet - uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling. Erica Jonvallen projektledare Läslyftet - uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i läs- och skrivutveckling Erica Jonvallen projektledare Varför Läslyft? Regeringsuppdrag Vad är Läslyftet? Utgångspunkter Genomförande -

Läs mer

Förskolans pedagogiska kvalitet & Systematiska kvalitetsarbete

Förskolans pedagogiska kvalitet & Systematiska kvalitetsarbete Förskolans pedagogiska kvalitet & Systematiska kvalitetsarbete Sonja Sheridan Sonja.sheridan@ped.gu.se I fokus q Varför förskolor av hög kvalitet q Ekologiska teorier förskolans kvalitet och systematiskt

Läs mer

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA.

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA. Skola Rektor SKA-samtal 18/19 Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser. Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där

Läs mer

Skolverkets identifierade behov och stöd för kvalitetsarbete. En presentation av behov som identifierats i uppdraget om Samverkan för bästa skola

Skolverkets identifierade behov och stöd för kvalitetsarbete. En presentation av behov som identifierats i uppdraget om Samverkan för bästa skola Skolverkets identifierade behov och stöd för kvalitetsarbete En presentation av behov som identifierats i uppdraget om Samverkan för bästa skola Samverkan för bästa skola Regeringen har idag gett Skolverket

Läs mer

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola

VÅGA VISA frågebank vid observation på skola 1 VÅGA VISA frågebank vid observation på skola Frågebanken är avsedd att användas som stödmaterial vid förberedelse inför intervjuer vid observation. Tänk igenom i förväg vad ni vill få reda på i varje

Läs mer

Karriärtjänster inom skolan

Karriärtjänster inom skolan Karriärtjänster inom skolan hur kan de bidra -ll a/ utveckla undervisningen genom kollegialt lärande? Anna Davidsson Hkr Agenda Vem ska vi välja? Vad ska de göra? Hur ska vi ta död på Jante? Hur ska vi

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling

Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet - fortbildning i läs- och skrivutveckling Erica Jonvallen projektledare 2014-10-28 Målgrupper och läsår Målgrupper Lärare i förskoleklass, den obligatoriska skolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

VFU-bedömningsmallen. Fastställd (dnr G /09)

VFU-bedömningsmallen. Fastställd (dnr G /09) VFU-bedömningsmallen. Fastställd 090923 (dnr G 219 499/09) 1. visar yrkesrelevant kunskap i det aktuella ämnet/ ämnesområdet 1. visar bredd och djup inom inriktningens ämne/ämnesområde, både ämnesteoretiskt

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet. Dir. 2017:27

Kommittédirektiv. Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet. Dir. 2017:27 Kommittédirektiv Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet Dir. 2017:27 Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 2017 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Barns möte med naturen. -samarbete mellan Spira förskola och Luleå tekniska universitet

Barns möte med naturen. -samarbete mellan Spira förskola och Luleå tekniska universitet Barns möte med naturen -samarbete mellan Spira förskola och Luleå tekniska universitet Projektet Barns möte med naturen LTU:s Projekt: Examensarbetet och praxisnära, ämnesdidaktisk forskning Syfte: Att

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Daggkåpans förskola. Nacka kommunen

Daggkåpans förskola. Nacka kommunen Daggkåpans förskola Nacka kommunen Observationen genomfördes av: Inger Dobson Ekerö kommun Anita Fröberg Ekerö kommun v. 20 2017 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer