OPM QUALITY COMPANIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPM QUALITY COMPANIES"

Transkript

1 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. Läs även viktig information längst bak i denna presentation. Faktablad och informationsbroschyrer finner ni på OPM QUALITY COMPANIES Globala kvalitetsbolag att äga länge November 2016 Emilie Taube Head of Investor Relations +46 (0) (0)

2 Investerar med globala kvalitetsbolag - nyckeln för bästa möjliga långsiktiga avkastning till lägsta möjliga risk OPM Quality Companies är en aktiefond som investerar med globala kvalitetsbolag. Innehaven kännetecknas av låg operationell risk, stark internationell marknadsposition, starka kassaflöden och god tillväxt. Fonden är byggd för långsiktigt ägande vilket innebär att aktierna väljs baserat på förväntan om långsiktiga kassaflöden och långsiktig operationell risk. Fonden har ett tydligt metodik för att nå sitt förvaltningsmål om att slå MSCI World TR i SEK över en börscykel samtidigt som risken är lägre. 1. Låg operationell risk 2. Stark internationell marknadsposition 3. Starka kassaflöden 4. God tillväxt Svenska kvalitetsbolag som platsar Portföljen kompletterar en traditionell bred svensk aktieportfölj då bolagens operativa utveckling är betydligt stabilare och betydligt mindre konjunkturkänslig än svenska börsens som helhet. Fonden förvaltas enligt det globala initiativet PRI, granskas av ISS-Ethix och ansvarsfulla investeringar är även en strategi för alfa. 2

3 Kassaflöde, tillväxt och risk felprisätts systematiskt vilket utnyttjas för att skapa såväl överavkastning som risksänkning Marknaden prissätter bolag i allt för hög grad efter enkla PE tal trots att detta inte är en korrekt akademisk ansats. Anledningen är att investerare ofta är relativt kortsiktiga och felprissättningarna väntas bestå varför investerare då hellre försöker göra kortsiktiga prognoser på aktiekursens utveckling istället för att försöka förstå bolagets verkliga värde. Situationen gör att marknaden systematiskt felprissätter fritt kassaflöde, organisk tillväxt och systematisk risk (Beta). OPM har utvecklat egna fundamentala modeller (OPM DCFM, Discounted Cash Flow Multiples) utifrån en utveckling av en Gordonmodellen där kassaflödet härleds ur den potentiella utdelningskvoten. Fördelen mot traditionella DCF modeller är att detta ger nyckeltal som enkelt kan jämföras mellan olika aktier. Nedan visas en variant (DCFM 1) som visar olika motiverade PE tal som en funktion av långsiktig organisk tillväxt och långsiktig avkastning på eget kapital (ROE) baserat på ett visst avkastningskrav (RF + riskpremie). Motivated PE matrix, OPM DCFM 1 Rf 1,0% Risk Premium 5,0% ROE Growth 5% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 1% % % % % Attraktivt med aktier med lägre risk (Beta) då marknaden generellt i allt för låg grad beaktar risk vid värdering av aktier (0,8 i Beta ger exempelvis ett avkastningskrav om 5% istället för 6%). Ungefärlig snittvärdering för börsen (MSCI World) idag (12% ROE, 2% tillväxt och 6% avkastningskrav). Attraktivt med högt ROE och långsiktig tillväxt över BNP då bolag generellt ej värderas till motiverade multiplar av marknaden. 3

4 Människor gör systematiska fel i sina aktieval vilket även det utnyttjas för att skapa såväl överavkastning som risksänkning Bilden visar resultatet från en studie som visar att en lågriskportfölj inte bara har en lägre risk utan även slår en indexportfölj över tid. Merparten av allt kapital investeras kortsiktigt och med målsättning om att slå index i ett starkt börsklimat. Situationen gör att investerare naturligt söker bolag med hög operativ risk och hög påverkan av en förväntad stärkt konjunktur. Aktier med låg risk blir därmed mindre efterfrågade och därför omotiverat billiga. The University of Chicago har gjort en studie över tidsperioden där de jämfört en portfölj med minimal risk (std) med en indexportfölj. Resultatet från studien visade att lågriskportföljen haft 11% risk mot 16% för marknaden samtidigt som avkastningen varit ca 1% högre. Resultatet var konsistent över tid och förklarades inte av enskilda perioder. Studien visar således på ett negativt samband mellan risk och avkastning tvärt emot hur marknaden borde prissätta risk om den var rationell och om man följde de teorier Harry Markowitz fick nobelpris för. Warren Buffet är en investerare som utnyttjat denna systematiska felprissättning under lång tid genom att investera i stabila bolag som många andra investerare upplever som tråkiga. 4

5 Dominerande bolag blir bara starkare, globala trender är förutsägbara och bra bolag är ännu bättre än man tror Med dominerande global marknadsposition får ett bolag ett svårintaget övertag med: Skalfördelar i produktion Skalfördelar i marknadsföring Skalfördelar i forskning Marknadsledare kan dessutom ofta ta mer betalt Globala trender som växer mer än BNP: Teknik/IT Globalisering / export Urbanisering Förändrad demografi Miljöpåverkan Dessutom tenderar bra bolag att vara ännu bättre än man tror (samtidigt som svagare bolag tenderar att vara ännu sämre). 5

6 Strukturerad ansats för att identifiera långsiktiga vinnare för att sedan bygga en portfölj med lägsta möjliga risk >2000 bolag 200 bolag bolag Fundamental Scanning - Identifiera ca 200 bolag med goda operationella nyckeltal Hög lönsamhet Högt kassaflöde God tillväxt Låg skuldsättning Stabilitet i lönsamhet DJ Sustainability Indices Norm-Based Screening OK multiplar för värdering Fundamental Analys - Är de operationella nyckeltalen uthålliga? Stark marknadsposition Höga R&D investeringar Bra företagskultur Gynnas av globala trender a. Teknik/IT b. Globalisering c. Urbanisering d. Förändrad demografi e. Miljöpåverkan Fundamental Portföljkonstruktion - Hur bygger vi ett optimalt nytt aggregerat bolag? Stabilitet i resultatutveckling Riskspridning - geografiskt Riskspridning branscher Diversifiering - OMX Viktning mellan 2-4% Prisdata används som ett sista steg Uppföljning och Norm-Based Screening 6

7 Ansvarfulla investeringar integrerad strategi för ökat alfa med både positivt och negativt urval Fundamental Scanning Positivt urval från DJ Sustainability Indices, Global 100 Corporate Knights etc. Normbased screening av ISS Ethix. Fundamental Analys Företagskultur och hur bolagen adresserar ESG frågor Uppföljning Norm-based screening och fortsatt hållbarhetsanalys OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag fonden investerar i vilket gör att avkastningen väntas öka och risken väntas minska som en följd av vald inriktning. Det innebär att ansvarsfulla investeringar även är en strategi för ökat alfa i förvaltningen. I korthet arbetar vi med både positivt val och negativa val. Inom positiva val söker vi bolag som utmärker sig positivt. Inom negativt urval samarbetar vi med ISS Ethix som även kontrollerar våra innehav. Vidare har vi helt valt bort industrier inom fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak och pornografi. 7

8 Simon Reinius började utveckla förvaltningsmodellen redan på sin tid på Investor AB Simon Reinius (ansvarig förvaltare) Chef för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även med analys inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux. En av grundarna av Speed Ventures NV. Speed Ventures var ett holländskt investmentbolag som arbetade med Private Equity investeringar och hade namn som Goldman Sachs bland investerarna. Företaget såldes Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i aktiefonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Emanuel Furubo (analytiker) Master in Finance and Economics från Warwick Business School. Henrik Hedblom (riskansvarig) Analytiker på Iggesund. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. 8

9 40 av världens främsta kvalitetsbolag samlade i en portfölj Geografisk allokering Sektor allokering Exempel på innehav Data per

10 Överrepresenterar goda bolag utöver att vi väljer bort dåliga bolag och tveksamma industrier Väljer in: Index bestående av de 10 % högst rankade bolagen inom respektive sektor. 14 av 40 bolag i OPM Quality Companies är med i indexet. Lista över de 100 mest hållbara bolagen i världen. 12 av 40 bolag i OPM Quality Companies är med på listan. Väljer bort: Alkohol Pornografi Tobak Vapen Olja / Gas OPM Quality Companies Ja Ja Ja Ja Ja 10

11 Fokus på sektorer med låg miljöpåverkan MSCI ACWI Carbon Intensity by sector (tco2e / m USD revenues) OPM QC Ca 40% allokering Ca 60% allokering Source: Trucost 11

12 Extremt bra fundamentala nyckeltal utan att värderingen påverkats nämnvärt Data per Avser snittet för innehaven i QC portföljen. Källa: Bloomberg 12

13 Låg operativ risk där bolagen i snitt är skuldfria och det operativa resultatet i låg grad påverkas av konjunkturen Utveckling av underliggande vinster i QC portföljen relativt MSCI World Avser snittet för innehaven i QC portföljen. Källa: Bloomberg 13

14 Betydligt snabbare återhämtning efter kursfall Vid börsnedgångar faller portföljen inledningsvis med index när investerare fokuserar på att sälja av risk. Bolagen i QCportföljen är typiskt likvida och indextungabolag som följer med index. Efter det initiala fallet på index tenderar investerare att återigen fokusera mer på bolags unika intjäning. Eftersom den operativa verksamheten hos våra bolag är mindre konjunkturkänslig jämfört med ett genomsnittligt börsbolag har bolagen i QC-portföljen en snabbare återhämtning jämfört index. Aktiepriser uttryckta i lokal valuta. Källa: Bloomberg 14

15 Kompletterar en traditionell svensk aktieportfölj genom annan sektorfördelning, högre tillväxt och lägre konjunkturkänslighet Sektor fördelning i QC portföljen relativt OMX Utveckling av underliggande vinster i QC portföljen relativt OMX Data per Avser snittet för innehaven i QC portföljen. Källa: Nasdaq, Bloomberg 15

16 Globala aktier representerar idag den likvida tillgång som har bäst utbyte mellan avkastning och risk i en portfölj OPM ESA prognoser H

17 Med OPM Quality Companies förbättras utbytet mellan risk och avkastning ytterligare OPM QC OPM ESA prognoser H

18 Avkastning Utveckling sedan start Månatliga avkastningar* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt ,11% -0,36% 0,56% -1,92% 4,42% 1,04% 5,17% -0,13% 0,62% 0,65% 5,75% ,12% -5,69% 7,19% -7,81% -2,29% 10,29% 1,11% -3,87% -2,27% Avkastning och risk (beta) sedan start* 5% Kumulativ avkastning sedan start* 5% 4% 0% 3% 2% 1% 0,80 0,90 1,00 1,10 Risk (beta) OPM Quality Companies B MSCI World TR Net Index USD (i SEK) -5% -10% -15% -20% maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 OPM Quality Companies B MSCI World TR Net Index USD (i SEK) *Avkastning för klass B från och med maj Innan dess avkastning för klass A justerat för avgift. Data per

19 Sektoravkastning relativt MSCI World Data per Medelavkastning för sektorer och jämförelseindex i SEK. 19

20 Lägre värdetapp relativt båda globala och svenska aktier Sedan start till

21 Högre avkastning och lägre risk än andra globalfonder Sedan start till

22 Toppbetyg i etik och hållbarhet Fond Morningstar Hållbarhetsbetyg OPM Quality Companies Carnegie Worldwide Danske SRI Global SEB Global Hållbarhetsfond Skandia Världen Swedbank Robur Ethica Global Öhman Hållbar 22

23 UCITS struktur med daglig likviditet Fond QC klass A QC klass B ISIN SE SE Ticker OPMQCOM - Fondstruktur UCITS UCITS Handel Daglig Daglig Fast förvaltningsavgift 1,00% 0,40% Administrationsavgift 0,20% 0,20% Rörlig förvaltningsavgift Nej Nej Tröskel nm nm High Watermark nm nm Förvaringsinstitut SEB SEB Revisor PwC PwC Administrationsavgift WS WS Tillsyn FI FI KIID risk 5 5 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. OPM QC befinner sig på nivå 5 på CECRs 7-gradiga skala. Det innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. 23

24 Appendix 1: Portföljbolag 24

25 3M 25

26 Accenture 26

27 Alfa Laval 27

28 Alphabet 28

29 Apple 29

30 Atlas Copco 30

31 Autoliv 31

32 BlackRock 32

33 Burberry 33

34 Cisco 34

35 Coca-Cola 35

36 Colgate-Palmolive 36

37 Comcast 37

38 Continental 38

39 CVS 39

40 Gilead Sciences 40

41 H&M 41

42 IBM 42

43 Inditex 43

44 Intel 44

45 Johnson & Johnson 45

46 Kellogg 46

47 L Oréal 47

48 MasterCard 48

49 Medtronic 49

50 Merck Co 50

51 Microsoft 51

52 Munich RE 52

53 Nestlé 53

54 Nike 54

55 Novo Nordisk 55

56 Pepsico 56

57 Qualcomm 57

58 Roche 58

59 Sanofi 59

60 SAP 60

61 SGS 61

62 Shire 62

63 Unilever 63

64 Walt Disney 64

65 Appendix 2: Om OPM 65

66 Om OPM Svenskt fondbolag grundat 2003 Arbetar inom globala alternativa tillgångar som kompletterar traditionella institutionella pensionsportföljer. Missionen är att leverera bästa möjliga riskjusterade avkastning i kombination attraktiva korrelations mönster för att effektiviserar hela kundens portfölj. Institutionellt fokus men fonderna kan även köpas av privatpersoner via utvalda partners. Utvecklar även proprietär metodik och teknologi för institutionell portföljförvaltning vilket används internt inom diskretioner förvaltning samt externt hos vissa utvalda kunder. OPM ägs till 50% av Carnegie Investment Bank och står under tillsyn av FI. 66

67 Aktiv analysdriven förvaltningsfilosofi med fyra hörnstenar Risk, korrelation och avkastning All förvaltning sker med tydlig målsättning avseende risk, korrelation och avkastning med mål att skapa mervärde i alla tre dimensioner. Flertalet lösningar optimeras för att erbjuda låg systematisk risk relativt aktier. Detta görs då flertalet lösningar optimeras att utgöra komponenter i portföljer och aktierisk är den dominerande risken i nära alla finansiella portföljer. Systematiska beslutskriterier och strukturerade processer OPM utvecklar kontinuerligt systematiska beslutskriterier som ständigt utvärderas och uppdateras. Detta gör vi för att kunna leverera ett konsistent och förutsägbart mervärde. För att minimera fel och effektivisera det operationella arbetet har detaljerade processer implementerats inom fondförvaltning, riskhantering och administrativa rutiner. Dessa processer följs med hög disciplin och uppdateras kontinuerligt. Teori och innovation Utgångspunkten för varje steg i OPM:s förvaltningsarbete är att utnyttja den senast fastlagda teoribilden inom såväl fundamental som kvantitativ analys. OPM ifrågasätter sedan ständigt dessa etablerade teorier och samband för att skapa egna hypoteser, teorier, modeller och strategier. Långsiktighet Inom de olika förvaltningsmomenten läggs fokus på de långsiktiga värdedrivande variablerna. Kortsiktiga beslutskriterier simuleras över längre perioder för att säkerställa att de adderar värde över tid. 67

68 Utvecklingen mot effektivare portföljer drivs av de amerikanska universitetsfonderna Yale 1985 Yale 2014 Snitt 2014 Universitet PE 0% 31% 10% Absolute Return 0% 20% 23% Domestic Equity 62% 6% 19% Foreign Equity 10% 13% 22% Fixed Income 18% 5% 13% Real Assets 10% 25% 13% Utvecklingen mot bättre riskspridning startade i mitten av 80-talet med Yale som drivande institution. Portföljerna är mycket långsiktiga och de nya tillgångsslagen som adderats är mindre likvida än de aktier och räntebärande investeringarna som tidigare dominerade portföljerna. Källa: Yale 68

69 Ansvarsfulla investeringar integrerad strategi för ökat alfa OPM bedömer att det finns ett generellt positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt eller indirekt investerar i. Det innebär att ansvarsfulla investeringar även är en strategi för ökat alfa i förvaltningen. Ansvarsfulla investeringar hanteras rent praktiskt i två huvudsakliga led där det för varje enskild fond arbetats fram konkreta riktlinjer för hur OPM skall agera. 1. OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare, PRI Principles for Responsible Investments, och har även åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna. Ansatsen är integrerad i hela investeringsprocessen. 2. Samtliga fonders innehav granskas av ISS-Ethix. Granskningen är en Norm-Based Screening för att identifiera företag som bedöms vara involverade i överträdelser av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Ansatsen är aktivt inriktad med målsättning om att påverka bolag till ökad långsiktighet och ökat ansvar. OPM har även en uttalad ambition att vara en positiv kraft inom finansmarknaden för ökat ansvar och social delaktighet. 69

70 Organisation Simon Reinius (VD, CIO och styrelseledamot) Chef för Investor AB:s Equity Trading. Simon arbetade även med analys inom de strategiska innehaven med ansvar för ABB och Electrolux.. En av grundarna av Speed Ventures NV. Speed Ventures var ett holländskt investmentbolag som arbetade med Private Equity investeringar och hade namn som Goldman Sachs bland investerarna. Företaget såldes Utvecklare av makroekonomiska modeller på Stiftelsen Det Naturliga Steget. Dessa modeller implementerades sedan i fonden Svensk Miljöfond som idag förvaltas av Robur. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Henrik Hedblom (Riskansvarig) Analytiker på Iggesund. Civilekonom från Stockholms Universitet, finansiell inriktning. Emanuel Furubo (Analytiker) Warwick Business School, MSc Finance and Economics. Emilie Taube (Head of Investor Relations) Key Account Manager, Folksam. Master of Political Science från Stockholms Universitet. Martin Alm (Ansvarig för Hedgefonder och vvd) CFO, Wahlstedt Sageryd Financial Services. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Tom Berggren (Ansvarig för Private Equity) VD Svenska Riskkapitalföreningen. VD Berggren Investment Management AB med investeringar och styrelseuppdrag i private equity-finansierade bolag. Konsult LEK Partnership i London, Boston och Bryssel. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, finansiell inriktning. Göran Emtesjö (Styrelseordförande) Business Director, Folksam. Senior Advisor, Folksam. Björn Jansson (Styrelseledamot) VD, Carnegie Investment Bank AB. Co-head för SEB Enskilda Securities. Björn Wendleby (Regelansvarig & Klagomålsansvarig) Jurist på SEB Jurist på Finansinspektionen. 70

71 Operationell struktur Integritet Styrelse Göran Emtesjö Björn Jansson Simon Reinius Intern revision PWC Investerare SEB Revision CEO Simon Reinius Compliance Björn Wendleby Magnusson Förvaringsinstitut Omega Vega Absolute Managers LPE QC Portfolio Management CIO: Simon Reinius Risk Management Henrik Hedblom Back Office Valuation Ekonomi CFO: Martin Alm IT High Performance Systems Marginalen Verksamhet utanför ren förvaltning sköts genom partnerskap med ledande aktörer Detta är endast en översiktlig bild av struktur och ledande befattningsinnehavare, mer exakt information behandlas i informationsbroschyrer och investeringsmemorandum. 71

72 Plattformar vi finns på Plattform AM LPE Vega Omega QC Avanza Carnegie Danica Folksam Handelsbanken MFEX Movestic Nasdaq Nordnet Nord Fondkommission Skandia Garantum Strukturinvest Swedbank 72

73 Viktig information Detta är ett förenklat informationsmaterial och materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Ytterligare information om fonderna kan rekvireras från fondbolaget eller hämtas på Ingen del av denna publikationen skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå eller utföra några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i publikationen återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i denna publikation tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Materialet skall ej användas som underlag för investeringsbeslut. Emilie Taube Head of Investor Relations +46 (0) (0)

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt

OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt OPM Global Quality Companies Globala kvalitetsbolag att äga långsiktigt Augusti 2017 Part of CARAM - Carnegie Affiliated Managers OPM fondbolag med fokus på likvida alternativa investeringar sedan årsskiftet

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM QUALITY COMPANIES

OPM QUALITY COMPANIES Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM Global Quality Companies

OPM Global Quality Companies OPM Global Quality Companies Internationella kvalitetsbolag med låg risk att äga långsiktigt Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Investera med globala kvalitetsaktier som effektiviserar din portfölj

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder

Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder Private Equity, Kvalitetsbolag och Hedgefonder OPM introduktion Part of Carnegie Affiliated Managers 1 Globala alternativa investeringar för institutionella kunder OPM är ett svensk fondbolag grundat 2003

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION

GLOBALA HEDGEFONDER MED LÅG AKTIEKORRELATION Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized.

OPM OPM. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015. Driven by research. www.optimized. Hedgefonder som alternativ till räntebärande placeringar inför 2015 Grand Hotell, 22 januari 2015 i korthet Svenskt fondbolag grundat 2003 Inriktning på hedgefonder, Private Equity och portföljkonstruktion

Läs mer

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management

OPM. Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 OPM. Driven by research. www.optimized.se. Optimized Portfolio Management Private Equity i en lågräntemiljö - Grand Hotel 26 mars 2015 Agenda Marknadsläge Private Equity i nuvarande räntemiljö Listed Private Equity inför 2015 2 Internationella långräntor 3 Source: Ekonomifakta

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity www.optimized.se Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST

VIETNAM KENYA FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM +59% KENYA +30% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST FRONTIER DE NYA TILLVÄXTMARKNADERNA FEBRUARI 2016 VIETNAM VIETNAM +59% THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST THE FRONTIER MARKETS SPECIALIST KENYA KENYA +30% Viktigt: Läs denna information/disclaimer Denna presentation

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015 KKS100 v2.0 2007-12-06 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR 2015 Sammanfattande rapport om årets arbete inom ramen för ansvarsfulla investeringar STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Mäster Samuelsgatan

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Hållbarhet vägen framåt

Hållbarhet vägen framåt Hållbarhet vägen framåt Moderator: Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson 2 Emma Sjöström, Ek dr, Handelshögskolan Stockholm Peter Van Berlekom Förvaltare Alfred Berg fonder Eva Gottfridsdotter-Nilsson,

Läs mer

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox.

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox. Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer