Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfråga och avgränsning Metod 1 2 Trelleborgs budgetmodell 2 3 Granskningsresultat Kontrollmål Erfarenheter från tidigare utfall används som underlag Resursfördelningsmodellen utgör grund för budgetprocessen Omvärldsanalyser och bedömningar av behovsutvecklingen inom olika områden utgör underlag för budgeten Tydliga anvisningar finns för budgetprocessen Det finns en koppling mellan beslutad vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen Övriga iakttagelser 7 4 Sammanfattande bedömning 9 PwC Revisionsrapport, Granskning av budgetprocessen, Trelleborgs kommun 2012.

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte De förtroendevalda revisorerna har beslutat att genomföra en granskning av kommunens budgetprocess. Bakgrunden till granskningen är att budgetprocessen ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv har identifierats som ett viktigt område att granska. Utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv har det konstaterats att en ny resursfördelningsmodell tillämpas från och med budget 2010 och ligger till grund för framtagandet av budgeten. 1.2 Revisionsfråga och avgränsning Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning är om kommunstyrelsens arbete med budgetprocessen är ändamålsenligt? Följande kontrollmål har använts för att svara på revisionsfrågan: Det finns en tydlig processägare med ansvar för budgetprocessen Erfarenheter från tidigare utfall används som underlag Resursfördelningsmodellen utgör grund för budgetprocessen Omvärldsanalyser och bedömningar av behovsutvecklingen inom olika områden utgör underlag för budgeten Tydliga anvisningar finns för budgetprocessen Det finns en koppling mellan beslutad vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen Granskningen avser dels den övergripande budgetprocessen och dels nämndernas budgetprocess. Granskningen har avgränsats till bildningsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, fritidsnämnden samt kulturnämnden. 1.3 Metod Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Vidare har intervjuer genomförts med förvaltningschefer samt medarbetare inom bildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, socialförvaltningen, fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen. Intervjuer har även gjorts med kommundirektör, ekonomidirektör samt budgetchef. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade. 1 av 10

4 2 Trelleborgs budgetmodell I dokumentet Vart tar pengarna vägen? En modell för resursfördelning i Trelleborgs kommun från år 2008 beskrivs bakgrund och syfte med den nya modellen. Enligt dokumentet syftar en resursfördelningsmodell till att integrera ekonomistyrning med verksamhetsstyrning och ge kommunen ett effektivt styrinstrument i arbetet med den vision och de mål politiskt uttrycks för Trelleborgs framtid. Resursfördelningsmodellen består av fem olika sk fundament där befolkningsprognosen utgör basen: Befolkningsprognos Prognosen bildar grund för den volymbaserade resursfördelningen. Enligt dokumentet så ställer det krav på att prognosen håller god tillförlitlighet och har hög acceptans hos både politiker och tjänstemän Fördelningsnyckeltal Fördelningsnyckeltalen baseras på befolkningsunderlaget enligt prognosen och tar sin utgångspunkt i befolkningens ålder, åldersgruppens volym samt verksamhet (exempelvis vård av vuxna 0-64 år, förskoleklass/grundskola 6-15 år). Budgetmarginaler För att kunna möta nya behov och oförutsedda händelser ska särskilda medel avsättas i en sk budgetmarginal utöver de anslag som fördelas till facknämnderna. Dessa medel står till fullmäktiges förfogande. Jämförelsekommuner Som underlag för jämförelser med andra kommuner används ett snitt av samtliga skånska kommuner inom olika verksamhetsområden. Över- och underskott Tydliga styrprinciper som styr och reglerar förutsättningarna för facknämnder att justera över- respektive underskott till kommande års ram inrättas i samband med en ny resursfördelningsmodell för att garantera en god budgetdisciplin och efterlevnad. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars år 2009 fattades beslut om direktiv för budgetarbetet enligt den nya budgetmodellen. Av beslutet framgick bland annat följande: att befolkningsprognosen för ska gälla som underlag för planeringen att de i direktiven föreslagna finansiella målen ska utgöra utgångspunkt för den ekonomiska planeringen att den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsidén och visionen ska utgöra utgångspunkt för de effektmål som nämnderna ska presentera under våren enligt tidplan att de angivna fördelningsnyckeltalen ska gälla för budget av 10

5 3 Granskningsresultat 3.1 Kontrollmål Det finns en tydlig processägare med ansvar för hela budgetprocessen Kommunstyrelsen ansvarar, i enlighet med kommunallagen kapitel 8, för kommunens ekonomiska förvaltning. I detta kapitel regleras både budgetens innehåll, budgetprocessen samt räkenskapsföring och redovisning m.m. Kommunstyrelsen bestämmer när övriga nämnder ska lämna in sina särskilda budgetförslag. De bestämmer också när övriga nämnder och bolag ska redovisa sin medelsförvaltning, vilken ligger till grund för delårsrapporter, årsredovisning och övrig uppföljning. Under inledningen av januari 2012 beslutade kommunstyrelsen om ekonomisk tidplan det vill säga det officiella körschemat för hela budgetprocessen. I början på mars månad föreslog kommunstyrelsen omfattningen på de tekniska ramarna, fördelningsnyckeltal baserat på befolkningsunderlag, anslagsramar samt befolkningsprognos. En övervägande del av de intervjuade uppger att kommunstyrelsen är processägare för den övergripande budgetprocessen i så motto att kommunstyrelsen styr processen med beslut om ekonomisk tidplan och anvisningar. Dock är uppfattningen att ägarskapet av budgetprocessen är otydligt i det praktiska arbetet. De ramar som tas fram i mars månad är av teknisk karaktär och därmed en ren tjänstemannaprodukt. Därefter tar den politiska behandlingen vid. Flera av de intervjuade beskriver att det är femklövern under ledning av kommunstyrelsens ordförande som lägger fram förslag till budget för nästkommande period. Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet varken i kommunstyrelsens Au eller i kommunstyrelsen när ärendet behandlades. Det förslag som femklövern lade fram till kommunstyrelsen hade inte beretts av berörda tjänstemän. När det gäller processägarskapet för budgetprocessen på nämndsnivå så uppfattas det som relativt tydligt vem som äger processen. Oftast är det förvaltningens ekonom eller controller som praktiskt utövar processägarskapet. Någon större skillnad vad gäller tydlighet i processägarskapet i förhållande till den gamla budgetprocessen anser inte de intervjuade att det finns, utan ägarskapet var tydligt också i den tidigare budgetprocessen. En övervägande del av de intervjuade uppger att processägarskapet är tydligare för driftbudgeten än för investeringsbudgeten. Anledningen till det uppgavs vara de omfattande investeringsäskanden som inkommer från nämnderna vilket får konsekvenser för nämndernas driftbudgetar. I sammanhanget framfördes 3 av 10

6 synpunkten att driftskonsekvenserna av investeringarna oftast saknar koppling till driftbudgetramen. Bedömning I formell mening är det tydligt att kommunstyrelsen är processägare för budgetprocessen vilket manifesteras genom kommunstyrelsens beslut om tidplan för budgetprocessen samt tekniska ramar. När det gäller processägarskapet i praktiken så menade många av de intervjuade att ägarskapet egentligen endast omfattades av femklövern. Den uppfattningen förstärks av att oppositionen inte deltagit i besluten och det faktum att tjänstemän inte tagit fram budgetförslag till beredning av kommunstyrelsen i plenum. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att det har funnit en tydlig processägare med ansvar för hela budgetprocessen men att detta processägarskap inte omfattat hela kommunstyrelsen. 3.2 Erfarenheter från tidigare utfall används som underlag I samband med kommunstyrelsens sammanträde i mars fattades följande beslut: 1. att de av kommunfullmäktige beslutade strategiska inriktningsmålen, de finansiella målen och befolkningsmålet ska ligga till grund för Budget 2013 med flerårsplan att en oförändrad utdebitering om 20,36 kr per skattekrona ska gälla som underlag för planeringen, 3. att befolkningsprognosen för ska gälla som underlag för planeringen, 4. att de angivna fördelningsnyckeltalen och ekonomiska ramarna är utgångspunkt för arbetet med budget 2013, 5. att den av kommunfullmäktige fastställda Budget 2012 med Flerårsplan ska utgöra underlag för styrelsens och nämndernas förslag till investeringsplan för att direktiven i övrigt gäller som underlag för arbetet med Budget 2013 med flerårsplan samt 7. att uppdra åt nämnderna att, i samband med mål- och budgetdialogen, lämna synpunkter och förslag på förbättringar i budgetprocessen. Av dessa beslut framgår att erfarenheter från tidigare utfall inte används i samband med budgetprocessen. Det bekräftas i intervjuerna där den centrala nivån uppger att erfarenheter från tidigare utfall inte används i någon större utsträckning utan mer punktvis och att det övergripande underlaget i första hand utgörs av föregående års budget som räknas upp tekniskt. I årets budgetdialog har enligt kommunalrådet ca 10 procent av tiden lagts på att reflektera över föregående år medan resterande 90 procent har haft ett framtidsfokus. På nämndsnivå däremot uppger företrädare för nämnderna att de använder sig av utfallet i bokslutet och andra erfarenheter från föregående år i sitt internbudgetarbete. Dock menade några att de i ännu större utsträckning borde använt årsredovisningen som underlag. 4 av 10

7 Bedömning När det gäller den övergripande budgetprocessen gör vi bedömningen att erfarenheter från tidigare utfall inte används som underlag i någon större utsträckning. I nämndernas budgetprocesser används däremot erfarenheter från tidigare utfall i större utsträckning och då främst i samband med budgetdialogen. 3.3 Resursfördelningsmodellen utgör grund för budgetprocessen Utifrån den ovan beskrivna resursfördelningsmodellen framgår det att bildningsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknadsnämnden är de nämnder som omfattas av modellen. Övriga nämnder inklusive kommunstyrelsen är anslagsfördelade enligt traditionell modell. Ekonomiskt innebär det att cirka åttio procent av budgeten fördelas enligt resursfördelningsmodellen och resterande tjugo procent som rena anslag. De intervjuade är tydliga i sin uppfattning att resursfördelningsmodellen utgör grund för budgetprocessen. Dock framfördes uppfattningen att det i de politiska diskussionerna om exempelvis utökning av budget, inte diskuteras i termer av x antal kronor mer per barn, utan snarare i termer av generella tilläggsanslag. I resursfördelningsmodellen ingår ett antal fördelningsnyckeltal och på frågan om dessa tillämpas så anges att nyckeltalen används i den tekniska beräkningen och stäms av i samband med bokslutet. Kompensation för löne- och prisökningar ingår inte i fördelningsnyckeltalen vilket har resulterat i, menade en intervjuad, att resursfördelningsmodellen inte gett den koppling mellan kvalitet och pris som var syftet. En liknande uppfattning framfördes när det gäller kopplingen mellan driftoch investeringsbudget som bedömdes som svag. Bedömning Vi bedömer att resursfördelningsmodellen till övervägande del utgör grund för budgetprocessen då 80 procent av budgeten fördelas enligt resursfördelningsmodellen och resterande tjugo procent som rena anslag. Dock framgår det av intervjuerna att modellen inte är implementerad fullt ut eftersom det enligt uppgift finns nämndsföreträdare som diskuterar mer i termer av tilläggsanslag snarare än att göra ändringar i fördelningsnyckeltalen. 3.4 Omvärldsanalyser och bedömningar av behovsutvecklingen inom olika områden utgör underlag för budgeten Befolkningsprognoser är ett av de grundläggande fundamenten i resursfördelningsmodellen. På frågan om vilka variabler och omvärldsanalyser, utöver befolkningsprognosen, som utgör underlag för den övergripande budgeten nämns deltagande i SKL:s jämförelseprojekt, egna jämförelser mot Skåne län samt medborgarenkäter. 5 av 10

8 Av intervjuerna framgår det att bildningsnämnden och socialnämnden tar fram egna underlag för sina budgetar. Exempelvis tog socialnämnden fram en analys av orsakerna till kostnadsökningarna inom sina verksamheter. Bildningsnämnden hade en intern budgetdialog med varje chef. Bedömning Av granskningen framgår att socialnämnden och bildningsnämnden tar fram kompletterande omvärldsanalyser och bedömningar som underlag för budgetdialogen med kommunstyrelsen och deras interna budgetdialog. Av intervjuerna framgår det inte att de anslagsfinansierade nämnderna använder egna omvärldsanalyser eller jämförelser i sin interna budgetprocess. Vi bedömer att omvärldsanalyser och bedömningar av behovsutvecklingen inom olika områden utgör underlag för budgeten i den övergripande budgetprocessen. Deltagandet i SKL:s jämförelseprojekt, framtagande av egna jämförelser inom Skåne Län samt egna medborgarenkäter bedömer vi sammantaget utgör ett relevant och tillförlitligt underlag. 3.5 Tydliga anvisningar finns för budgetprocessen Anvisningarna för budgetarbetet tillsammans med tidplan fastställs av fullmäktige och publiceras sedan på kommunens intranät. Nya mallar har tagits fram från och med i år i syfte att underlätta nämndernas budgetarbete. I intervjuerna framfördes synpunkter på att anvisningarna var otydliga när det gällde vilket tidsperspektiv som skulle tillämpas avseende måluppfyllelsen i nämndernas budgetförslag. En annan synpunkt som framfördes var det begränsade tidsutrymme som nämnderna hade från att de fått anvisningarna till att nämndens förslag skulle presenteras på budgetdialogen. Dock menade många av de intervjuade att det tidiga budgetbeslutet i juni innebar att arbetet förvisso fick forceras under våren men att vinsten låg i att mer tid kunde läggas på en genomarbetad internbudget under hösten. Detta skapade även större möjligheter för nämnderna att hinna vidta eventuella åtgärder för att anpassa verksamheten inför det nya budgetåret. För att tidplanen ska hålla, menade en av de intervjuade, förutsätter det att alla som är involverade i budgetprocessen är överens. En annan synpunkt som framfördes var att anvisningarna inför själva budgetdialogen varit otydliga. Detta medförde att nämnderna ansåg det vara svårt att veta vad som förväntades från kommunstyrelsens sida och vad de därmed skulle förbereda. Bedömning Av intervjuerna framgår att flera nämnder uppfattat att målen skulle uppfyllas under det kommande budgetåret istället för under den tre-åriga planperioden som åsyftades. Flera av de intervjuade menade också att anvisningarna inför 6 av 10

9 budgetdialogen varit otydliga och att kommunstyrelsen inte uttalat vilka förväntningar som fanns på nämndernas presentationer. Vi bedömer därför att anvisningarna för budgetprocessen inte varit tydliga i de delar som beskriver nämndernas måluppfyllelse men att anvisningarna i övrigt varit tydliga. 3.6 Det finns en koppling mellan beslutad vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen I dokumentet Var tar pengarna vägen? En resursfördelningsmodell för Trelleborgs kommun framgår att modellen syftar till att integrera ekonomistyrningen med verksamhetsstyrningen. På så sätt ska kommunen få ett effektivt styrinstrument i arbetet med den vision och de mål som politiken uttryckt. Samtliga intervjuade uppger att tillämpningen av resursfördelningsmodellen är en pågående process och att den inte har framskridit så långt att det går att utläsa om det finns en koppling mellan beslutad vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen. Den bristande kopplingen kommenterades med bland annat följande uttalanden:.i dagsläget finns det ingen koppling mellan beslutad etc, vi är inte där än,.det är svårt att redan nu svara på frågan,.en brist var att Visionen antogs gälla till 2015 vilket skapade en onödig stress i organisationen, vi blir bättre men där blev en otydlighet i mål- och budgetarbetet i början på Bedömning Av intervjuerna framgår tydligt att det i nuläget inte finns någon koppling mellan beslutad vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen. Vi instämmer i de intervjuades uppfattning och kan konstatera att det i budgetanvisningarna saknas en beskrivning som på ett pedagogiskt sätt tydliggör sambanden mellan vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen. Det har medfört att integrationen mellan ekonomistyrningen och verksamhetsstyrningen i nuläget inte blivit förverkligad. 3.7 Övriga iakttagelser I samband med att kommunfullmäktige beslutade om direktiv för arbetet med budget 2013 gavs ett uppdrag åt nämnderna att i samband med mål- och budgetdialogen, lämna synpunkter och förslag på förbättringar i budgetprocessen. Av intervjuerna framgår det att nämnderna i allmänhet inte lämnat några synpunkter och förslag till förbättringar eller som en intervjuad uttryckte det överraskande lite synpunkter. Däremot framkom det i intervjuerna en del allmänna synpunkter och kommentarer kring budgetprocessen som redovisas nedan: - Nämnderna har inte uppfattat att målen är långsiktiga. De tror att allt ska hända nu och har därmed begärt resurser utifrån detta. - Dialogen med nämnderna har varit otillräcklig vilket gjort att det blivit missuppfattningar. - Behov av att tydliggöra kopplingen mellan drift- och investeringsbudget. 7 av 10

10 - Det är ett pedagogiskt problem att inte kompensation för löne- och omkostnadsökningar ingår i de tekniska ramarna. - Nämnderna tycker att det är en flaskhals att verksamhetsplanen ska vara klar till september. - Det saknas en budgetberedning. Tjänstemännen får veta de politiska budgeterna för sent. Önskar att ekonomiavdelningen och förvaltningscheferna kunde spela en mer aktiv roll i budgetprocessen. - Skatteprognosen i mars är styrande för när förslag kommer och det borde egentligen inte hindra nämnderna att börja sitt eget budgetarbete innan dess. - Den nya budgetprocessen förutsatte en budgetberedning i december året innan och att budgetdialogen ursprungligen var tänkt som en slags budgetberedning i april istället för i maj månad. - Budgetdialogen är ett bra forum nämnderna vill ha mer instruktioner om vad de ska prata om. Av synpunkterna ovan framgår att det finns utrymme till förbättringar i budgetprocessen avseende exempelvis dialogen mellan kommunstyrelse och nämnder, kopplingen mellan drifts- och investeringsbudget samt kompensation för löne- och omkostnadsökningar. 8 av 10

11 4 Sammanfattande bedömning Den revisionsfråga som granskningen ska svara på har varit om kommunstyrelsens arbete med budgetprocessen varit ändamålsenligt. Granskningen har visat att: det har funnit en tydlig processägare med ansvar för hela budgetprocessen men att detta processägarskap inte omfattat hela kommunstyrelsen. erfarenheter från tidigare utfall inte används som underlag i någon större utsträckning. I nämndernas budgetprocesser används däremot erfarenheter från tidigare utfall i större utsträckning och då främst i samband med budgetdialogen. resursfördelningsmodellen till övervägande del utgör grund för budgetprocessen då 80 procent av budgeten fördelas enligt resursfördelningsmodellen och resterande tjugo procent som rena anslag. modellen inte är implementerad fullt ut eftersom det enligt uppgift finns nämndsföreträdare som diskuterar mer i termer av tilläggsanslag snarare än att göra ändringar i fördelningsnyckeltalen. socialnämnden och bildningsnämnden tar fram egna analyser och bedömningar som underlag för budgetdialogen med kommunstyrelsen och deras interna budgetdialog. det framgår inte av granskningen om de anslagsfinansierade nämnderna använder egna omvärldsanalyser eller jämförelser i sin interna budgetprocess. omvärldsanalyser och bedömningar av behovsutvecklingen inom olika områden utgör underlag för budgeten i den övergripande budgetprocessen. medverkan i SKL:s jämförelseprojekt, framtagande av egna jämförelser inom Skåne Län samt egna medborgarenkäter utgör ett relevant och tillförlitligt underlag. anvisningarna för budgetprocessen har inte varit tydliga i de delar som beskriver nämndernas måluppfyllelse men att anvisningarna i övrigt varit tydliga. det i budgetanvisningarna saknas en beskrivning som på ett pedagogiskt sätt tydliggör sambanden mellan vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen, vilket medfört att integrationen mellan ekonomistyrningen och verksamhetsstyrningen i nuläget inte blivit förverkligad. Utifrån gjorda iakttagelser och bedömningar av kontrollmålen anser vi att kommunstyrelsens arbete med budgetprocessen inte i alla delar varit ändamålsenligt. 9 av 10

12 I samband med denna granskning har vi identifierat några förbättringsområden inom budgetprocessen som vi särskilt vill framhålla: Investeringsbudgeten bör ges en tydligare koppling till kommunens finansiella mål och de ekonomiska förutsättningar som finns. Vidare behöver kopplingen mellan investerings- och driftbudgeten artikuleras, i synnerhet på nämndsnivå för att tydliggöra möjligt investeringsutrymme. För att säkerställa en effektiv budgetprocess anser vi att berörda tjänstemän i större utsträckning bör involveras i framtagandet av den slutliga budgeten. Vår uppfattning är att detta skulle bidra till att öka den tekniska kvalitén på budgeten och ge beslutsfattaren ett mer kvalitativt underlag. Sambanden mellan vision, strategiska inriktningar, nämndernas effektmål samt budgetprocessen är i nuläget inte tydliga. Genom att bygga en gemensam logik mellan dessa olika delar skapas förutsättningar för en ökad helhetssyn samt bidra till en förbättrad transparens. Styrelse och nämnder bör vidta åtgärder så att det nämndsinterna budgetarbetet kan påbörjas tidigare för att på så sätt skapa en bättre framförhållning i förhållande till gällande tidplan Carl-Gustaf Folkeson, Projektledare Alf Wahlgren, Uppdragsledare 10 av 10

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun

Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun Revisionsrapport Budgetprocessen. Ragunda kommun 14 februari 2013 Innehåll Sammanfattning...1 1. Inledning...2 2. Budgetprocessen...3 3. Revisionell bedömning...7 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning

Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Hallsbergs kommun Johan Skeri Mars 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 Bakgrund och revisionsfråga 1.1 Bakgrund

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Rolf Hammar Helena Carlson Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Rolf Hammar Helena Carlson Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rolf Hammar Helena Carlson Budget- och uppföljningsprocessen Sandvikens kommun Budget- och uppföljningsprocessen Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Bakgrund

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess.

Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess. Tidplan för arbete med budget och verksamhetsplan 2018--2019/2020 Datum Delprocess Anmärkning Deltagare 2017-01-17 Planeringsförutsättningar drift och investeringsplan, Omvärldsanalys Mål=Förståelse och

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-03-05 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Budget 2017, plan

Budget 2017, plan DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-01-08 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 om delvis förändrad budgetprocess som i huvudsak

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Effekter av ny styrmodell

Effekter av ny styrmodell Revisionsrapport Effekter av ny styrmodell Halmstads kommun April 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Linköpings kommuns revisorer har i sin revisionsplan för 2016 beslutat om en fördjupad granskning för att undersöka om ändamålsenliga

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer