Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning"

Transkript

1

2

3 Revisionsrapport Granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Hallsbergs kommun Johan Skeri Mars 2012

4 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 Bakgrund och revisionsfråga 1.1 Bakgrund 1.2 Revisionsfrågor 1.3 Avgränsning 1.4 Metod 2 Allmänt kring budget, ramprocess och ekonomistyrning Hallsbergs kommun 2.1 Övergripande styrmodell 3 Nulägesbeskrivning 3.1 Baseras ram- och budgetprocess på antaganden om framtida befolkningsutveckling och medborgarnas/verksamheternas framtida behov? Nuläge Bedömning 3.2 Finns det en koppling mellan kommunens vision/mål och de fördelade ekonomiska ramarna? Nuläge Bedömning 3.3 Prioriteringen mellan de olika verksamhetsområdena? Nuläge Bedömning 3.4 Ger ekonomistyrningsprinciperna incitament till ett beteende i organisationen som är i enlighet med god ekonomisk hushållning? Nuläge Bedömning 3.5 Finns det en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för ekonomifrågor för olika befattningshavare i kommunen? Nuläge Bedömning 3.6 Tydliggör ekonomistyrningen vilka uppföljningar och utvärderingar som respektive enhet, förvaltning och nämnd förväntas göra? Nuläge Bedömning

5 Sammanfattande bedömning Säkerställer kommunstyrelsen att det finns en ändamålsenlig ram- och budgetprocess? Bedömningen är att kommunens ram- och budgetprocess inte är helt ändamålsenlig. Trots en relativt lång process kan inte de antagna ramarna anses vara kvalitetssäkra med tanke på framtida behov och krav eftersom de till stor del bygger på historiska budgetramar och prognoser. En annan kritik som kan riktas mot rambeslutet är otydligheten i de politiska prioriteringarna och kopplingen mot den antagna visionen med dess inriktningsmål. Den relativt ensidiga starten av ram- och budgetprocessen, där politikerna utan någon form av diskussion med verksamheterna delar ut i stort sett hela ramen, medför att den senare delen av budgetprocessen blir ett givande och tagande mellan de olika nämnderna. Ram- och budgetprocessen i Hallsbergs kommun behöver utvecklas, förslagsvis genom att: Införa någon form av övergripande resursfördelningsmodell, där ramarna följer behoven för att underlätta processen att skapa ramarna Utveckla arbetet med att skapa en nulägesbild av var kommunen befinner sig för att kunna säkerställa en ändamålsenlig budget- och ramprocess Införa någon form av dialog innan ramarna beslutas i november/december Skapar ekonomistyrningen goda förutsättningar för en hållbar god ekonomisk hushållning? Teoretiskt finns det, med tanke på riktlinjerna som beslutas i KS , förutsättningar för en hållbar god ekonomisk hushållning i Hallsberg, om bara direktiven för ekonomistyrningen hade varit känd av alla berörda. Kommunen måste tydliggöra och utveckla sina riktlinjer kring ekonomistyrningen, riktlinjerna ska vara kända av alla som har någon form av ekonomiskt ansvar. För att ytterligare skapa förutsättningar för en hållbar god ekonomisk hushållning, bör kommunen införa ett gemensamt regelverk kring ekonomisk rapportering mellan nämnderna och kommunstyrelsen. Rapporteringen bör ske månatligen, för att på så sätt skapa förutsättningar för politikerna i styrelsen att kunna fatta strategiska och långsikta beslut. Dagens struktur på rapportering medför även att det blir svårt för kommunstyrelsen att hävda att uppsiktsplikten utövas på ett tillfredsställande vis om styrelsen inte får tätare rapporter om hur ekonomi och verksamhet utvecklar sig hos nämnderna. 1 av 8

6 1 Bakgrund och revisionsfråga 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun har givit PwC i uppdrag att granska nuläge i Hallsbergs kommuns ram- och budgetprocess samt den ekonomiprocess som sker under februari/mars samt september/oktober Budget- och ramprocessen har en central roll för styrning och resursfördelning i kommunen. En ändamålsenlig process är nödvändig, för att ramar och budget ska ha den precision som krävs för att kunna fungera som styrmedel. Kommunens principer för ekonomistyrning avgör vilket mandat nämnderna och förvaltningarnas olika enheter ges och hur uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske samt hur återrapportering till kommunfullmäktige ska gå till. 1.2 Revisionsfrågor Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Säkerställer kommunstyrelsen att det finns en ändamålsenlig budget- och ramprocess? Skapar ekonomistyrningen goda förutsättningar för en hållbar god ekonomisk hushållning? 1.3 Avgränsning Granskningen berör kommunstyrelsen och koncentreras till den kommunövergripande nivån. Granskningen avser endast driftbudgeten. Investeringsfrågor berörs således inte. 1.4 Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef, socialchef och kultur- och utbildningschef samt genom granskning av relevanta dokument om budgetprocessen och ekonomistyrningsprinciper. 2 av 8

7 2 Allmänt kring budget, ramprocess och ekonomistyrning Hallsbergs kommun 2.1 Övergripande styrmodell Enligt kommunens budgetdokument 2012 inklusive flerårsplan kan Hallsbergs övergripande styrmodell beskrivas enligt nedan. Demokrati/D ialog/delaktighet KF Nämnd Vision Inriktningsmål Effektmål Verksamhetsmål Policys/riktlinjer/Gröna nyckeltal Enligt kommunfullmäktiges beslut ska alla beslut i styrmodellen genomsyras av de tre ledorden; demokrati, dialog och delaktighet samt grundas på fattade policy, riktlinjer och kommunens gröna nyckeltal. Visionen är indelad i tre olika avsnitt och ska ha ett framtidsperspektiv: - Hallsberg är en hållbar kommun som erbjuder sina invånare delaktighet, god ser vice, ett brett utbud av tjänster och en stimulerande livsmiljö. - Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlik het stärks. Kommunen har över invånare år Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för logistik av internationell klass. Fullmäktige har beslutat om nio olika inriktningsmål som respektive nämnd ska bryta ner till egna effektmål och verksamhetsmål som ska vara möjliga att följa upp. 3 av 8

8 3 Nulägesbeskrivning 3.1 Baseras ram- och budgetprocess på antaganden om framtida befolkningsutveckling och medborgarnas/verksamheternas framtida behov? Nuläge Ramprocessen i Hallsbergs kommun påbörjas i november, drygt ett år innan budgetåret påbörjas, medan den slutliga budgeten för kommunen behandlas och processas under nästkommande vår och fastställs av kommunfullmäktige i juni. Anledningen till det tidiga antagandet av ramen, är att nämnderna ska ha tid på sig att uppnå helårseffekt på eventuella verksamhetsförändringar. När fullmäktige har antagit ramen skickar de ut gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) som ska ligga till grund när nämnderna skapar sina budgetförslag. Av intervjusvaren framgår att det delvis råder gemensam bild bland kommunens tjänstemän och politiker kring hur kommande års ramar framräknas och om de verkligen baseras på framtida behov. Steg 1 i processen, ramberäkningen, är till stora delar en politisk produkt, förutom de kalkyleringar som ekonomienheten genomför. Dagens ramprocess är inte baserad på en strukturell metod med en resursfördelningsmodell som följer förändringarna i kommunen (ex.vis minskat antal elever). Enligt ekonomichefen tas hänsyn till befolkningsprognosen och SKL:s prognoser för att beräkna de kommande årens intäkter, sedan medräknas prognostiserade parametrar såsom löneökningar och inflation. Utifrån dessa fakta beräknas kommande års ramar baserat på historiska budgetramar. Dessa preliminära ramar hamnar sedan i den politiska processen. De intervjuade tjänstemännen tror inte att framräkningen av kommande års ramar baserades på någon strukturerad metod för att kunna fånga framtidens åtaganden, utan att det till största delen handlar om politiskt godtycke. Politikerna medger att kommande års ramar baseras på en uppräkning av historiska ramar med vissa förändringar genom t ex befolkningsprognoser och politisk vilja. Tjänstemännen anser att dagens ram- och budgetprocess startar upp fel, där ramarna antas utan någon medverkan från tjänstemannaorganisationen och delas ut till sin helhet, eftersom detta innebär att eventuella förändringar medför förändrade ramar för andra nämnder Bedömning Kommunen börjar sin ram- och budgetprocess i ett tidigt skede. Trots detta klarar inte kommunen av att kvalitetssäkra att ramarna följer framtida behov och krav eftersom de till övervägande delen bygger på historiska budgetramar. 4 av 8

9 Processen börjar fel, eftersom dialogen kring ramarna påbörjas först efter det att de har antagits av kommunfullmäktige och sista kronan har fördelats ut. Risken med denna omvända ram- och budgetprocess är att dialogen mellan politiken och tjänstemännen blir en process där någon blir av med något till förmån till en rammottagare, vilket kommer att leda till tröghet i processen. Hallsbergs kommun bör införa någon form av övergripande resursfördelningsmodell, där ramarna följer behoven. Kommunen behöver även utveckla arbetet med att skapa en nulägesbild av var kommunen befinner sig idag för att kunna styra kommunen i önskad framtidsriktning. 3.2 Finns det en koppling mellan kommunens vision/mål och de fördelade ekonomiska ramarna? Nuläge Kommunen saknar en tydlig koppling mellan vision och de fördelade ramarna, en viss koppling anses finnas men det är på marginalen. Visions- respektive fördelningsprocessen uppfattas ske separat. Bland de intervjuade politikerna råder det delade meningar om huruvida visionen och inriktningsmålen harmonierar vid fördelningen av de ekonomiska ramarna. Få ansatser framkom i intervjuarbetet på hur kommunen ska kunna genomföra visionen (perspektiv på år) ur ett ekonomiskt perspektiv. Dagens strategiska satsningar och resursfördelning till exploateringsverksamheten för att främja företagsetableringar och bostadsbyggande samt vissa satsningar mot grundskolan har en koppling mot visionen. I övrigt framkom inget som antydde att kommunen hade en längre planeringshorisont än ramperioden (tre år). Vid intervjuerna uppkom en diskussion kring kommunens övergripande styrmodell (se kap. 2.1) och dess olika målnivåer. Kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål är svåra att följa upp ur ett ekonomiskt perspektiv pga. av deras övergripande och generella karaktär. Inriktningsmålen är nedbrutna i flertal effektmål ute på nämnderna. Det framkom att inga avstämningar har gjorts om alla effektmål verkligen harmonierar med de övergripande beslutade inriktningsmålen. Vid delårsrapport och årsbokslut gör nämnderna en avstämning om de har uppfyllt sina effektmål. Kommunen kännetecknas i dagsläget av att bestå av många stuprör, inte som EN sammanhållande enhet enligt några av de intervjuade Bedömning Kopplingen mellan vision/inriktningsmål och de ekonomiska ramarna bör bli tydligare. I samband med att budgeten antas av fullmäktige i juni bör kommunstyrelsen följa upp att de nämndsspecifika effektmålen harmonierar med kommunens övergripande vision och inriktningsmål. En gemensam ram- och budgetprocess skapar förutsättningar för synen på kommunen som en sammanhållande organisation. 5 av 8

10 3.3 Prioriteringen mellan de olika verksamhetsområdena? Nuläge Prioriteringen mellan de olika verksamheterna är inte helt transparant. När de nya ramarna ska beslutas består de till procent av historiska ramar. De intervjuade tjänstmännen har liten insyn i hur den politiska organisationen resonerar när de fördelar återstoden av de beräknade kommande intäkterna. Politikerna anser att de oftast fördelar ramarna efter framtidsbedömningar/prognoser och ambitioner. Ett flertal av de intervjuade anser att det händer att viss fördelning sker adhoc, det vill säga inte är riktigt underbyggt. Både tjänstemän och politiker var överens om att de kunde utveckla sitt arbete med nulägesbeskrivningen av kommunen Bedömning Kommunen har ingen tydlig prioritering mellan de olika verksamhetsområdena, vilket kan bero på en felaktig ram- och budgetprocess i kombination med en låg uppfattning om kommunens nuläge. 3.4 Ger ekonomistyrningsprinciperna incitament till ett beteende i organisationen som är i enlighet med god ekonomisk hushållning? Nuläge Begreppet ekonomiska styrprinciper används som ett samlingsbegrepp för styrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kommunens planering, budget, uppföljning och bokslut skall grundas på enhetliga strukturer vilka ska möjliggöra en återkoppling till de beslutade budgetramarna. Hallsbergs kommun reglerar/anvisar i sitt budgetbeslut 1 vad som gäller kring ekonomin det kommande året, bland annat anges att nämnderna ska hålla sin budget och att driftbudgetens nettoresultat kan överföras till kommande år. I ett kommunstyrelsebeslut2 från 2011 anges att kommunens uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske genom rapporter till KS genom den lagstadgade delårsrapporten och vid årsredovisningen. I beslutet anges även att varje nämnd fritt får besluta om hur de under året ska utföra sin uppföljning, samt att respektive förvaltningschef ska lämna någon form av rapport till kommundirektören som denne aggregerar upptill en kommungemensam rapport som avlämnas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. Förvaltningschefernas rapport ska belysa eventuella avvikelser från beslutad verksamhet, större förändringar etc. 1 KF 66 Budget för Hallsbergs kommun 2012, samt flerårsplaner för 2013 och KS 16 Uppföljning; rapporter om förvaltningarnas och nämnders verksamhet till kommunstyrelsen 6 av 8

11 Vid intervjuer med förvaltningscheferna framkom att de inte hade några egentliga rutiner/regler kring ekonomistyrningen i kommunen, förutom de att-satser som antas årligen i samband med att fullmäktige fattar budgetbeslutet. Tjänstemännen anser det vara en brist att det inte finns någon gemensam struktur eller frekventare rapportering ifrån nämnd till kommunstyrelse på eventuella avvikelser och prognoser Bedömning Fullmäktiges och styrelsens beslut kring budgetramarna och hur uppföljning ska ske i kommunen är dokument som övergripande reglerar hur kommunens tjänstemän och politiker ska agera i enlighet med god ekonomisk hushållning. Under intervjuerna visade det sig dock kännedomen om dessa beslut undermålig. Bedömningen är att besluten måste tydliggöras och göras kända ute i organisationen. 3.5 Finns det en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för ekonomifrågor för olika befattningshavare i kommunen? Nuläge Det råder delade meningar om huruvida det finns en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter kring ekonomifrågor. Ingen kunde svara på om det fanns några övergripande dokument som reglerar ansvar och befogenheter i ett ekonomistyrningsperspektiv. Kommunens tjänstemän och politiker har svårt med sina roller och ansvar när det handlar om VAD- och HUR-frågor. Tjänstemännen upplever att politikerna många gånger arbetar i ett mikroperspektiv och har svårt med stora strategiska frågor. Politikerna medger att de i vissa fall har svårt med de olika perspektiven, men tror att de kan bero på vakanser inom tjänstemannaorganisationen Bedömning Kommunen måste tydliggöra fördelningen av ansvar och befogenheter, det måste finnas en klar linje för vem som ansvarar för VAD- och HUR-frågor. Med den nuvarande modellen finns det risk att folk blir osäkra i sin roll. 3.6 Tydliggör ekonomistyrningen vilka uppföljningar och utvärderingar som respektive enhet, förvaltning och nämnd förväntas göra? Nuläge Enligt fullmäktiges budgetparagraf framgår att nämnderna ska rapportera lagstadgad delårsrapport och årsredovisningen enligt given avrapporteringsstruktur till KS. KS anger att KS inte ska ha några officiella månadsrapporter från nämnderna, däremot ska kommundirektören ge kortfattade aggregerade rapporter med väsentligt innehåll för att underlätta för politikerna i sitt arbete. Kommundirektörens rapport ska ge information, inte vara underlag för beslut i enskilda ärenden. 7 av 8

12 Nämnderna har de senaste åren accepterat faktumet att de inte ska lämna någon officiell rapport på periodens utfall, avvikelse eller prognos. Däremot finns det olika modeller för uppföljning internt ute på nämnderna. Tjänstemännen uppfattar de övergripande spelreglerna kring ekonomistyrning som utvecklingsbara, bland annat efterfrågas månadsuppföljningar ur både ett ekonomiskt och ett verksamhetsperspektiv Bedömning Eftersom nämnderna inte ska lämna någon formell regelbunden rapportering kring ekonomin och eventuella avvikelser kan det få konsekvensen att styrelsen vid delårsrapport eller årsredovisning får obehagliga överraskningar i form av negativa ekonomiska avvikelser eller att beslutade verksamhetsmål inte nås. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Vi menar att det blir svårt för kommunstyrelsen att hävda att uppsiktsplikten utövas på ett tillfredsställande sätt om styrelsen inte får tätare och formella rapporter om hur ekonomi och verksamhet utvecklar sig hos nämnderna. Johan Skeri Projektledare Marie Lindblad Uppdragsledare 8 av 8

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen Trelleborgs kommun Alf Wahlgren Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Uppföljning 2012 års granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning

Uppföljning 2012 års granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning 2012 års granskning av ramoch budgetprocess samt ekonomistyrning Hallsbergs kommun Johan Skeri Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga 1 1.1 Bakgrund 1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans

Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av socialnämndens förutsättningar för att ta fram en budget i balans Ängelholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vännäs kommun. Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet. Revisionsrapport. KPMG AB September 2015 Antal sidor: 10

Vännäs kommun. Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet. Revisionsrapport. KPMG AB September 2015 Antal sidor: 10 Granskning av kommunens styrmodell för ekonomi och verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och mål 2 4. Ansvarig nämnd 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer