NavPartners arbete under 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NavPartners arbete under 2012"

Transkript

1 NavPartners arbete under 2012 I januari 2012 integrerades NavPartners utvecklingsarbete i Barnmissionen som alltså sedan dess står som huvudman för projekten som bedrivs i NavPartners namn i Afrika. Därför läggs denna redovisning som bilaga tll Intresseföreningen NavPartners årsredovisning. I bilagan berätar vi om de utvecklingsprocesser som pågåt under Lärandeprocess för entreprenörsutveckling i Afrika NavPartners huvudinriktning är at tllsammans med missionsorganisatonen Navigatörerna (The Navigators) skapa förutsätningar för tusentals företag at starta och utvecklas i Afrika. Navigatörerna i Afrika samarbetar med näringsliv, myndigheter, kyrkor och andra organisatoner för at deta ska kunna ske. NavPartners och nu också Barnmissionen är en strategisk partner i deta. Som et led i deta arbete genomfördes en lärandeprocess under I denna ingick en läranderesa tll Kenya för deltagare från 10 länder som delade sina erfarenheter kring entreprenörsutbildning, mentorskap, fnansiering mm. Man lärde sig också av erfarenheterna från Kenya. Läranderesan följdes sedan upp med resor tll Zambia, Malawi, Elfenbenskusten och Kamerun. Här deltog medlemmar i ledningsgruppen för entreprenörsutvecklingsinitatvet för at se, stödja och lära av det som sker i dessa länder. Genom lärandeprocessen har vi set nya entreprenörsutvecklingsinitatv komma igång i Zambia, Malawi och Kamerun. De pågående utbildningarna i Uganda, Burkina Faso och Kongo Brazzaville har utvecklats vidare. Steg har tagits för at starta i Nigeria. De initatv som kommer igång utvecklas främst med lokala resurser vilket ger bätre förutsätningar för at de ska bli hållbara. Yterligare strategiska insatser kommer at göras under 2013 för at förstärka det som är på gång,

2 SEAL Skapar nya förutsättningar för gymnasieungdomar i Kenya NavPartners har samarbetat med I Choose Life Africa (ICL) och Economic Projects Transformatonal Facility (EPTF) i många år. Under 2010 påbörjade de tllsammans et pilotnitatv för at skapa bätre förutsätningar för elever i gymnasier i Nairobiprovinsen, Kenya. Idén är at möta de utmaningar som ungdomar har på väg in i vuxenlivet. I SEAL integreras frågor om sexuell (S) och reproduktv hälsa, entreprenörskap och sparande (E), kvalitet i undervisning (A, Academic) och studier samt ledarskap (L) och at kunna ta respektve utkräva ansvar. ICL och EPTF arbetar i projektet med at påverka myndigheter så at de skapar bätre förutsätningar för at eleverna ska få god utbildning som de också praktskt kan tllämpa. Deta sker bl.a. genom at påverka utbildningsplanerna. Insatsen tar också et familjeperspektv genom at föräldrarna involveras och stärks så at de kan försörja sig bätre. Genom SEAL har över ungdomar fåt ökad kunskap om sexuell och reproduktv hälsa. 87 elever, 102 föräldrar och 17 lärare har också fåt utbildning i hur de startar och utvecklar företag. Deta har framförallt get mycket goda resultat bland föräldrarna. Många har kunnat komma igång med företag eller utveckla sina afärsverksamheter. Hushållens inkomster har på så sät ökat och gjort det lätare för familjerna at klara av skolavgifer och minskat risken för at eleverna ska dras in i prosttuton och kriminalitet. Under hösten 2012 startade et projekt med samma upplägg, men ännu mer fokuserat på fickors skolgång, i Machakos län. Deta projekt är fnansierat av Radiohjälpen och fortsäter under Även Nairobiinitatvet - fnansierat av SMR och Barnmissionen/NavPartners - fortsäter och utökas tll Uasin Gisho län i Rif Valley. Genom at samverkan sker med skolorna och de regionala och natonella myndigheterna och aktörerna som kan påverka utvecklingen i skolsektorn ser vi stora möjligheter at ICL och EPTF inom några år ska kunna påverka så at utbildningen, livet och framtdsutsikterna ska bli mycket bätre för skolungdomar i stora delar av Kenya. Efersom vi också når föräldrarna kan initatvet påverka den ekonomiska utvecklingen i samhällena, regionerna och hela natonen. Entreprenörsutbildning i Kenya NavPartners har arbetat med Economic Projects Transformatonal Facility EPTF - i Kenya sedan Vi har tllsammans utvecklat den entreprenörsutbildning som har blivit en förebild för fera andra länder. Under 2012 har samarbetet förändrats så at NavPartners bidrar tll at utveckla EPTFs organisatoriska kapacitet och roll så at EPTF kan bli en möjliggörande aktör för entreprenörsutveckling i Kenya genom och i samarbete med andra aktörer och organisatoner. Under året har man t.ex. arbetat med lärandeprocesser inom entreprenörskap med grupper av ledare inom

3 kyrkor. På sikt kommer det at leda tll at kyrkorna får igång arbete för at mobilisera och utveckla entreprenörer i Kenya. Efersom arbetssätet håller på at förändras utbildades färre unga kenyaner, endast 154, inom den gamla entreprenörsutbildningen. EPTF utvecklar också sit arbete för at påverka samhället at gynna utvecklingen av småföretag och entreprenörsanda i landet. Under 2012 har EPTF genomgåt en strategisk process för utveckling av organisatonen så at den är anpassad för det förändrade arbetet och nya samarbeten som kommit in under åren och som håller på at expandera. Entreprenörsutbildning i Elfenbenskusten Under 2012 kunde arbetet med entreprenörsutbildning och -utveckling (fnanserat av SMR och med insamlade medel) fortsäta efer at i princip ha legat nere under 2011 på grund av inbördeskriget efer presidentvalet i december Under året utbildades 210 personer i tre områden i Abidjan samt i städerna Yamoussoukro och Bouaké. 70 företag kunde startas eller utvecklas vidare. Under året beviljades också et projekt för tre års yterligare samarbete för at utveckla FMPs kapacitet at bedriva entreprenörsutveckling i de festa regionerna i Elfenbenskusten. Entreprenörs-och landsbygdsutveckling i Uganda Under 2012 startade et nyt projekt I samarbete med Centre for Evangelism (CFE) i Uganda. Målsätningen är at på tre år stärka 690 ungdomar i regionen så at de kan få inkomster. Deta sker genom entreprenörsutbildning och genom yrkesutbildning som lärlingar. Medlemmar i hushåll och i 60 självhjälpsgrupper ska också stärkas genom entreprenörskunskap så at de får betydligt högre inkomster än innan projektet startade. Under 2012 gjorde CFE stora framsteg med samtliga målgrupper och samarbetade också väl med lokala myndigheter och andra lokala aktörer. Det ger en god grund för fortsätningen

4 Kenya Mpya Det nya Kenya Ledaren för I Choose Life Africa, Mike Mutungi, skrev under hösten 2011 boken Kenya Mpya selectng county and natonal leaders and holding them to account. Den handlar om hur Kenya inom ramen för den nya konsttutonen kan ta ordentliga steg för at bli et välutvecklat samhälle. För at göra det måste man planera strategiskt och i den demokratska processen välja ledare som kan leverera den utveckling medborgarna önskar och behöver. I boken visar han idéer om vad som behöver göras för at nå målet at bli et välutvecklat land. Flera verktyg presenteras för den politska processen, som at göra strategiska planer för varje län, få igång processer at identfera goda kandidater för de olika politska uppdragen och at arrangera debater där kandidater får debatera om hur man ska nå målen. Tillsammans med I Choose Life- Africa (ICL) utvecklade vi och fck fnansiering för et pilotprojekt i Machakos County (et av de 47 länen i Kenya). Här har fera tusen invånare involverats at ta fram et strategiskt ramverk för utveckling i länet. Under de sista månaderna före valet den 4 mars 2013 ordnades politska debater genom Kenya Mpya för at få kandidaterna at adressera de viktga frågorna som rör utvecklingen. Intresset har varit mycket stort och initatv pågår för at ta erfarenheterna vidare tll yterligare 10 län och sedan tll hela landet. I Machakos samarbetade ICL mycket nära med Machakos County Development Forum (MCDF), et initatv med representanter från det civila samhället, kristna och muslimska samfund, näringslivet m.f. Tillsammans har MCDF och ICL arbetat för at lyfa utvecklingsfrågorna. MCDF har underorganisatoner i varje valkrets och når även ut med representaton i samhällena. Kenya Mpya har krafigt stärkt deta initatv i det civila samhället och gör dem tll en viktg aktör för ansvarsutkrävande gentemot ledarna som väljs i valet 4 mars Under våren 2013 avslutas projektet och en utvärdering kommer göras för at samla in lärdomarna så väl som möjligt.

5 Getter i Uganda och Malawi Sedan 2010 har bidrag för inköp av geter kanaliserats från Barnmissionen tll NavPartners samarbetsorganisatoner i Uganda och Malawi. I Uganda distribuerades geter under 2012 och distributon av yterligare 500 påbörjades. I Malawi avslutades distributonen av de första geterna, et projekt som påbörjades 2011 och distributon av yterligare påbörjades. Genom projekten i Malawi har vi börjat bygga kapacitet at genomföra yterligare utvecklingsinsatser tllsammans med Navigatörerna och andra aktörer i landet. Bäste NavPartners vän, Vi vill säga et STORT TACK tll dig som varit med och stöt NavPartners projekt inom Barnmissionen under Vi vill visa på at dina insatser har get et got resultat som vi tackar Gud för. Vi ger här en kort ekonomisk redogörelse för de projekt som NavPartners drivit. Intäkter Från Sida och Radiohjälpen Från NavPartners givare Summa intäkter projekt Kostnader Sida och Radiohjälpen projekt Summa kostnader projekt Vi har alltså et plusresultat på i ovanstående projekt. Utöver deta har vi drivit getprojekt i Uganda och Malawi fnansierade av Barnmissionen. Nils Lindh Projektsamordnare Per-Olof Edström Senior Advisor NavPartners En verksamhet inom Barnmissionen

6 VI STÖDER NAVPARTNERS PROJEKT INOM BARNMISSIONEN ORGANISATIONER Bifrostkyrkan Lantbruksgatan 2, Mölndal Pingstkyrkans Biståndscenter Ågatan 10, Mölndal Skövde Baptstörsamling Badhusgatan 27, Skövde FÖRETAG Advokatirman Woxlin Kristnehöjdsgatan 10, Göteborg Eskilstuna Fastghets AB Västermarksgatan 30, Eskilstuna FOKUS Herrljunga Torget 2, Herrljunga Grafsk Konsult AB Box 7, Partlle Hotel Royal Drotninggatan 67, Göteborg LDP Engineering AB Anbudsvägen 5, Täby Mark & Landskap Sturegatan 31, Borås Matas Bygg AB Stgbergsgatan 3, Tranås Nilcon Engineering AB Bangårdsvägen 25, Kållered Nilton AB Älgvägen 1, Kållered SAMKO Mjölnesjögatan 155, Angered Totalinstallaton i Gbg AB Flöjelbergsgatan 11, Mölndal För mer informaton angående företagen se annonser på NavPartners Skritgatan 6D MÖLNDAL Plusgiro: Telefon/fax Bankgiro: