Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer"

Transkript

1 2009 årsredovisning

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 14 Förslag till vinstdisposition 15 Finansiella rapporter 17 Styrelsens undertecknande 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 60 Företagsledning 62 Överstyrelse och revisorer 63 Ordlista 65 d

3 Alecta i korthet Fakta om Alecta Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar cirka 450 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och kundföretag i sammandrag Under 2009 stabiliserades kapitalmarknaderna. Världens aktiemarknader steg sammantaget med över 20 procent. Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 12,8 ( 7,4) procent. Den genomsnittliga avkastningen för de senaste fem åren blev 6,2 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än branschsnittet. Avkastningen för den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension uppgick till 22,9 ( 16,5) procent. Både konsolidering och solvens har stigit märkbart till följd av både stigande räntor och ökade tillgångsvärden. För de förmånsbestämda försäkringarna uppgick den kollektiva konsolideringsnivån till 141 (112) procent vid utgången av året. Solvensgraden var 163 (128) procent. Förvaltnings kostnadsprocenten sjönk till 0,24 (0,32). För pensionsprodukterna var den 0,17 (0,22). Den stora förändringen förklaras främst av att vårt nya försäkringssystem togs i drift I samband därmed gjordes en större nedjustering av värdet på systemet, vilket resulterade i ökade kostnader för det året. Under 2009 genomförde Alecta ett kostnadsbesparingsprogram, med bland annat personalneddragningar som följd. Åtgärden syftar till att stärka Alecta som ledande när det gäller kostnadseffektivitet. Låga driftskostnader är en förutsättning för att kunna erbjuda kunderna låga avgifter. Årets resultat efter skatt uppgick till 90,9 ( 95,7) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 18,6 (17,8) miljarder kronor. Efter premiesänkningarna under 2008 återgick Alecta till att debitera full premie under Till följd av den försämrade finansiella ställningen mot slutet av 2008 gjordes ingen höjning av intjänad pensionsrätt vid ingången av Beslut har dock fattats i Alectas styrelse att istället göra denna höjning vid ingången av Totalavkastning, 5 årsgenomsnitt Procent År Förvaltningskostnadsprocent Procent 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 År Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar Procent År

4 Ett starkt år med fokus på kostnader Under mitt första år som vd på Alecta har verksamheten i hög grad präglats av kostnadsbesparingar och förbättringsaktivteter, men också av en stark återhämtning efter finanskrisen. För mig och mina medarbetare innebär vår roll som ömsesidigt bolag att stå på kundernas sida. Oavsett om pensionsspararen vill vara aktiv eller inte ska vi erbjuda låga avgifter, en konkurrenskraftig avkastning och ständigt sätta kundernas behov i första rummet. Det känns tillfredsställande att kunna konstatera att Alecta klarat sig bra genom finanskrisen. Vår totalavkastning 2009 blev högre än den nedgång vi drabbades av Samtidigt som en del andra pensioner sänkts i år har vi, trots att konsumentpriserna fallit, kunnat hålla utgående pensioner oförändrade i den förmånsbestämda planen. I den fastställs pensionerna med utgångspunkt från slutlönen och efter pensionsdagen ska de, om det finns finansiellt utrymme, utvecklas i takt med konsumentprisindex. Inom det premiebestämda området, där pensionsnivån bestäms av avkastningen, har Alecta Optimal Pension klarat sig väl i både nedgången 2008 och uppgången Alecta återställde under 2009, genom betydande nyinvesteringar i aktier, sammansättningen i den totala placeringsportföljen till ett normalt läge efter krisen och fick därmed en god avkastning främst under andra halvåret. Avkastningen på den samlade portföljen blev 12,8 procent och den kollektiva konsolideringsnivån steg från 112 procent till 141 procent vid utgången av 2009 och ligger därmed väl inom det normalintervall som finns för konsolideringen. Alecta Optimal Pension stark och rättvis Alecta Optimal Pension har en högre aktieandel och här blev avkastningen 22,9 procent under förra året. Avkastningen fördelas varje månad rakt och rättvist direkt till de försäkrade. Det samlade värdet av löpande inbetalda premier i Alecta Optimal Pension har sedan starten fram till senaste årsskiftet, trots den allvarliga finanskrisen, stigit med drygt 13 procent. Kombinationen av låga kostnader och hög förväntad avkastning genom möjligheten att ha en hög andel aktier skapar även framåt förutsättningar för en konkurrenskraftig utveckling. Alectas kapitalförvaltning ser fortlöpande till att portföljen är placerad i lämpliga investeringsalternativ som har förmåga att över tiden ge en bra avkastning. Vi tar vårt ansvar som ickevalsleverantör Det finns en betydande valtrötthet bland våra kunder och vi kan se att andelen aktiva väljare ofta är låg. Det är inte ett behov hos de flesta kunder att ha en stor mängd alternativ att välja mellan och relativt få har intresse av att själva försöka skapa uthållig avkastning genom egen aktivitet. Vi har fått förtroendet som ickevalsleverantör i ITP 1 och det ställer höga krav på att leverera en bra lösning och en god pension. Det är vårt ansvar att se till att även de som inte väljer får en bra pension. 4

5 Vd har ordet Upphandlingar som levererar Upphandlingarna inom de olika avtalsområdena har visat att det går att erbjuda både bättre och billigare produkter för kunderna, men ändå riktas med jämna mellanrum kritik mot de pensionslösningar som arbetsmarknadens parter förhandlat fram. Jag anser att det varken finns konkurrens- eller konsumentpolitiska motiv för att ifrågasätta dessa upphandlingar. Parterna har visat att de förmår pressa fram effektiva lösningar. Vi arbetar för att sänka kostnaderna ytterligare Ett välskött ömsesidigt bolag som står på kundernas sida ska inte förbruka mer resurser än nödvändigt för att göra ett bra jobb. För att kunna erbjuda tjänstepension till låga avgifter krävs därför att vi ständigt omprövar arbetssätt och organisation efter de förutsättningar vi ser omkring oss. Under 2009 har vi genomfört ett besparingsprogram som innebär att kostnadsnivån kan sänkas med minst 150 miljoner kronor per år från Besparingarna har möjliggjorts genom att vi tagit ett nytt försäkringssystem i drift och i samband med det kunnat se över vår IT-verksamhet och försäkringsadministration. Vi har också sett över vårt marknadsarbete med målet att nå ut till våra kunder ännu mer kostnadseffektivt än tidigare. Att våra kunder känner till oss är en förutsättning för att de ska kunna värdera den trygghet som våra produkter ger. Även om vi minskar reklambudgeten kommer vi inte att upphöra med tv-reklam eftersom det är ett effektivt sätt att presentera oss, speciellt som vi varken har egen säljkår, något kontorsnät eller betalar provisioner till mellanhänder. Alecta ska skapa värde för sina kunder genom låga kostnader, hög avkastning och rätt service. Till sist vill jag rikta ett tack till Alectas medarbetare. Utan dem skulle inte Alecta vara det kostnadsmedvetna och engagerade tjänstepensionsföretag som vi är för våra kunder. Stockholm i mars 2010 Staffan Grefbäck Verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt avger härmed årsredovisning för 2009, bolagets 93:e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm, Sverige Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen i egen regi med undantag för delar av fastighetsförvaltningen och huvuddelen av IT-driften som köps av externa leverantörer. Carolina Johansson, Kundcenter Jag svarar på våra privatkunders pensionsfrågor som kommer in via telefon och mejl. Julian Jonsson, Kapitalförvaltningen Jag arbetar med förvärv och avyttringar i Alectas fastighetsbestånd. Det innebär både analys av potentiella förvärv och att bistå och driva transaktionsprocessen. Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta förvaltar tjänstepensionsförsäkringar. Med tjänstepensionsförsäkring avses försäkringar med ålders-, sjuk- och efterlevandepension, vilka är knutna till tjänsteförhållanden och för vilka arbetsgivaren betalar premien. ITP-planen är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan för privatanställda tjänstemän. På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). I den premiebestämda delen av planen ingår ITPK (kompletterande ålderspension för ITP 2) och den nya ITP-planen (ITP 1). Där är vi både ickevalsleverantör och en valbar leverantör av traditionell försäkring. Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären i ITP-planen. Vidare är Alecta ett valbart alternativ i Avtalspension SAF-LO för 1,2 miljoner privatanställda arbetare. Dessutom är vi ett valbart alternativ och ickevalsleverantör i det nya pensionsavtalet PA-KFS för cirka tjänstemän i kommunala bolag. Bägge planerna är premiebestämda. På uppdragsbasis administrerar Alecta delar av verksamheten i Försäkrings bolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Produkter I Alectas pensionsprodukter ingår huvudsakligen sparförsäkringarna ålderspension ITP 1 och ITP 2, ITPK och familjepension. Ålderspensionen ITP 2 och familjepensionen är förmåns bestämda. Ålderspensionen ITP 1 och ITPK:n är premiebestämda. För de premiebestämda försäkringarna erbjuds produkten Alecta Optimal Pension. I sjuk- och livförsäkringsprodukterna, som är förmånsbestämda, ingår risk försäkringarna sjukpension, premie befrielse, familjeskydd samt tjänstegrupp livförsäkring (TGL). Samtliga försäkringsavtal i Alecta är klassificerade som tjänstepensionsförsäkringar. 6

7 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Finanskrisens påverkan på Alecta Efter finanskrisens värsta år 2008 har kapitalmarknaderna återhämtat sig under Såväl aktiemarknaderna som marknadsräntorna steg och Alectas finansiella ställning har därmed förbättrats avsevärt. Vid utgången av 2008 var den kollektiva konsolideringsnivån på 112 procent den lägsta sedan Under 2009 har den kollektiva konsolideringsnivån stigit kraftigt och befann sig vid utgången av året väl inom normalintervallet som anges i konsolideringspolicyn. Riskmarginalerna enligt interna stresstester och Finansinspektionens (FI) trafikljusmodell har också ökat väsentligt, trots betydande nettoköp av aktier under året. Årets resultat Miljarder kronor Besparingsprogram Upphandlingarna på tjänstepensionsmarknaden sätter press på livförsäkringsbolagens avgifter och kostnadsnivåer. Inför den kommande ITP-upphandlingen av traditionell försäkring, som skjutits upp ett år till 2012, har Alecta under 2009 genomfört ett kostnadsbesparingsprogram för att uthålligt kunna erbjuda branschens lägsta avgifter. Programmet innebar bland annat en personalneddragning, en minskning av antalet konsulter och en utvidgad outsourcing av IT-driften. Personalneddragningen har till stor del kunnat genomföras till följd av effektiviseringar i försäkringsadministrationen, vilka möjliggjorts efter införandet av det nya försäkringssystemet. Ytterligare kostnadsminskningar kommer att uppnås framöver till följd av att Alecta dragit ned på den direkta kundbearbetningen och istället lägger fokus på en bredare ansats för kommunikationen med kunderna. Internetkontoret för privatkunder I januari 2009 öppnades ett internetkontor för Alectas privatkunder. Under året har arbete pågått med att ytterligare förbättra servicen för privatkunderna på hemsidan. Under första delen av 2010 kommer en beräkningsmodell för förtida pensionsuttag för kunder inom ITP 2 att lanseras. Internetkontoret utvecklas kontinuerligt i dialog med kunderna. 150 År Premieinkomst Miljarder kronor År Antal försäkrade Miljoner 2,0 Skattedom i Regeringsrätten I februari 2010 fick Alecta besked om bifall hos Regeringsrätten angående en tvist med Skatteverket. Tvisten handlade om principer för fördelning av kapitalavkastning mellan avkastningsbeskattad och inkomstbeskattad verksamhet. Den redovisade skattekostnaden för 2009 har minskats med 2,3 miljarder kronor med anledning av Regeringsrättens dom (se not 11 på sidorna 36 37). 1,8 1,6 1,4 1,2 Förväntad framtida utveckling Efter den starka återhämtningen på kapitalmarknaderna under 2009 räknar vi med en något lägre avkastningstakt kommande år. Alectas placeringsportfölj är väl positionerad för en fortsatt gradvis återhämtning av den globala ekonomin. Vårt goda finansiella utgångsläge tillsammans med en tät uppföljning av de 1,0 År

8 Räntebärande, landfördelning Euroländer 20% Total placeringsportfölj Fastigheter 6% Aktier 40 % Övriga svenska emittenter 16 % Utländska stater 17 % USA 5% Räntebärande, emittenttyp Övriga utländska emittenter 9 % Svenska bostadsinstitut 19 % Diagrammen visar fördelningen per 31 december Räntebärande 54% Sverige 75% Svenska staten 39 % finansiella riskerna gör att vi även har marginaler att klara ett scenario med förnyad finansiell turbulens. Den förmånsbestämda ITP-planen kommer att vara Alectas huvudaffär under lång tid framöver. Samtidigt rör vi oss mot en mer marknadsanpassad verksamhet där den premiebestämda affären växer kraftigt, om än från låga volymer. Privatkunderna kommer därmed att bli en allt mer betydelsefull grupp för Alecta. Under 2012 kommer nästa ITP-upphandling av traditionella försäkringar att äga rum. Det kommer att vara avgörande att hålla en låg kostnadsnivå då prispressen i upphandlingarna av olika tjänstepensionsplaner är hård. Besparingsprogrammet under 2009 har varit ett viktigt led i denna strävan. Arbete för att uppnå kostnadssänkningar kommer sannolikt att utgöra ett fokusområde inom Alecta under ett antal år framöver. Kod för bolagsstyrning Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har vi upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på alecta.se. Årets resultat Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 90,9 ( 95,7) miljarder kronor. Kapitalavkastning 2009 blev den stora återhämtningens år, även om inledningen var rejält skakig. MSCI:s världsindex för aktier steg under året med cirka 23 procent i lokala valutor. Stockholmsbörsen, som innehåller en stor andel konjunkturkänsliga bolag, steg med hela 50 procent. Även företagsobligationer, som föll stort i värde under 2008, återhämtade sig rejält och noterade tvåsiffriga avkastningstal. Statsobligationer med längre löptider tappade däremot i värde när investerarna vände tillbaka till placeringar med högre avkastning. Även fastigheter noterade negativa avkastningstal för 2009 även om ljusglimtar kunde skönjas under årets sista kvartal. Totalavkastningen för Alectas placeringar blev 12,8 ( 7,4) procent under Under året gjordes betydande investeringar i aktier vilket påverkade avkastningen positivt. Under de senaste fem åren har Alectas genomsnittliga avkastning på årsbasis varit 6,2 (5,8) procent. Avkastningen på aktier blev 37,3 ( 31,6) procent, vilket var något bättre än de jämförelseindex som används i den långsiktiga utvärderingen av aktieförvaltningen. Räntebärande värdepapper hade en avkastning på 3,6 (11,6) 8

9 Förvaltningsberättelse procent vilket var betydligt bättre än förvaltningens jämförelseindex. Framför allt gav investeringar i företagsobligationer en hög avkastning under året, medan statsobligationer med lång löptid gav låg eller negativ avkastning. Avkastningen på fastigheter uppgick till 4,1 ( 8,4) procent. Avkastningen på Alecta Optimal Pension blev under året 22,9 ( 16,5) procent vilket innebär att hela nedgången från 2008 återhämtades. Aktie andelen låg under stora delar av året över det långsiktiga riktmärket 60 procent, vilket bidrog positivt till avkastningen. I resultaträkningen uppgick kapitalavkastningen för koncernen, inklusive orealiserade värdeförändringar, till 51,5 ( 33,6) miljarder kronor. Placeringar Marknadsvärdet för placeringarna uppgick vid utgången av 2009 till 451,7 (402,7) miljarder kronor, en ökning med 49,0 miljarder kronor (se totalavkastningstabellen nedan). Andelen aktier har ökat med 13 procentenheter till 40 procent vid utgången av Placeringarna utgörs av de i balansräkningen redovisade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Aktier, landfördelning Övriga Europa 14 % Tyskland 6 % Storbritannien 10 % Frankrike 10 % Schweiz 11 % Aktier, branschfördelning Kraftförsörjning 3 % Material 7 % Energi 9 % Sällanköpsvaror 13 % Hälsovård 11 % IT 3 % Finans 21 % Sverige 49 % Industri 21 % Dagligvaror 4 % Telekom 8 % Totalavkastningstabell för placeringar, koncernen 1) Marknadsvärde Marknadsvärde MSEK % MSEK % 2009 Totalavkastning i procent Genomsnitt Aktier , ,8 37,3 8,8 Räntebärande placeringar , ,0 3,6 4,8 Fastigheter , ,2 4,1 5,7 Summa placeringar , ,0 12,8 6,2 Fastigheter, landfördelning Övriga 4 % Holland 5 % Storbritannien 22 % Sverige 46 % USA 23 % 1) Avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension uppgick till 22,9 procent för Alecta Optimal Pension har en högre andel aktier än övriga produkter. Fastigheter, kategori På grund av avrundning kan summeringar avvika från totalen. Totalavkastningen för respektive år och tillgångsslag för perioden , som ingår i den genomsnittliga totalavkastningen, finns i femårsöversikten på sidan 14. Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation. Redovisningen och värderingen av placeringarna överensstämmer inte med redovisningsprinciperna som tillämpas i de finansiella rapporterna. En avstämning mellan totalavkastningstabellen och de finansiella rapporterna finns i not 44 på sidan 51. Bostäder 3 % Industri 11 % Butik 39 % Kontor 47 % Diagrammen visar fördelningen per 31 december

10 Alectas fem största aktieinnehav per 31 december 2009 Aktie Bransch Marknadsvärde i miljoner kronor Andel av den totala aktieportföljen H&M Sällanköpsvaror ,3 % Telia Sonera Telekomoperatörer ,3 % SEB Finans ,2 % Roche Hälsovård ,2 % ABB Industri ,9 % Karin Öckert, Kundcenter I min roll som chef för Kundcenter ser jag tillsammans med mina medarbetare till att våra privatkunder får en bra, enkel och begriplig service. Matilda Blom, Kundservice Jag handlägger och utreder rätt till sjukpension och premiebefrielse inom förmånsbestämd och premiebestämd försäkring. Premieinkomst Premieinkomsten 2009 uppgick till 18,6 (17,8) miljarder kronor. Se även not 4 på sidan 34. Fakturerade premier utgjorde 96 (74) procent av den totala premieinkomsten. Alectas styrelse beslutade att återgå till full premie för 2009, efter att ha haft sänkta premienivåer för förmånsbestämd ålders- och familjepension samt för sjukpension och premiebefrielse under Höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) omfattar de förmånsbestämda pensionsprodukterna. Till följd av den finansiella oron och Alectas försämrade finansiella ställning under hösten 2008 beslutade Alectas styrelse att ingen fribrevsuppräkning skulle ske för För 2008 uppgick den till 2,19 procent, vilket motsvarade 3,2 miljarder kronor för ålders- och familjepension och 0,6 miljarder för ITPK. Fribrevsuppräkningen för ITPK tillfördes dock försäkringarna först i början av I slutet av 2009 beslutade styrelsen om en sammantagen uppräkning av intjänade pensionsrätter för 2009 och 2010 med 2,75 procent vid ingången av 2010 (se sidan 11). Fribrevsuppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs dels av utbetalda försäkringsersättningar som består av ersättning vid ålders pension, sjukdom och dödsfall samt driftskostnader för skadereglering, dels av förändringar i avsättning för oreglerade skador. De utbetalda försäkringsersättningarna uppgick till 13,0 (11,9) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering uppgick till 174 (347) miljoner kronor. Den högre driftskostnaden under 2008 beror främst på att det i samband med implementeringen av det nya försäkringssystemet gjordes en nedjustering av värdet på systemet. Se även sidan 12. Förändringen i avsättningen för oreglerade skador uppgick till 3,0 (0,8) miljarder kronor. 10

11 Förvaltningsberättelse Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet av bolagets garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal. Dessa avsättningar minskade under 2009 med sammanlagt 35,7 miljarder kronor. Den främsta förklaringen till minskningen är att den marknadsbaserade diskonteringsräntan, som används för kapitalvärdesberäkningen, steg med 1,04 procentenheter till 4,13 procent vid utgången av Ränteökningen medförde att de försäkringstekniska avsättningarna minskade med 40 miljarder kronor. Under 2009 har en översyn av de försäkringstekniska antagandena för kollektiv familjepension genomförts. Översynen resulterade i nya antaganden för bland annat sannolikheten att en avliden försäkrad har ersättningsberättigade efterlevande. De nya antagandena infördes i beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna i november 2009 och resulterade i en minskning av avsättningarna med 3,3 miljarder kronor. Återbäring För Alectas premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension fördelas överrespektive underskott månadsvis direkt på de försäkrade, varför den kollektiva konsolideringsnivån normalt alltid är cirka 100 procent. För de förmånsbestämda försäkringarna ska Alectas överskott återgå till för säkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av återbäring för det kommande året. För 2009 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående pensioner. Pensionstilläggen motsvarar, som tidigare, prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Mot bakgrund av Alectas försvagade finansiella ställning i slutet av 2008 beslutade dock kollektivavtalsparterna, efter begäran från Alecta, att höjningen av pensionstilläggen skulle finansieras med särskilda värdesäkringsmedel. Styrelsen beslutade även att ingen återbäring i form av höjning av intjänade pensionsrätter skulle ske för Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensionstillägg betalades ut under 2009 medan en del reserverades för utbetalning under kommande år. Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av det egna kapitalet. Koncernens samlade egna kapital uppgick den 31 december 2009 till 175,0 (88,7) miljarder kronor. För 2010 har Alectas styrelse beslutat om återbäring i form av oförändrade pensionstillägg, trots en sänkning av konsumentprisindex. Däremot ligger principen om följsamhet mot konsumentprisindex över tiden fast. Styrelsen har vidare beslutat att höja intjänade pensionsrätter med 2,75 procent. Det motsvarar de senaste två årens sammantagna prisutveckling. Höjningen, som uppgår till omkring 4 miljarder kronor, tilldelas ålders- och familjepensionen i ITP 2 under 2010 men är beaktad i beräkningen av den kollektiva konsolideringsnivån för de förmånsbestämda försäkringarna per 31 december Johanna Holmberg, IT Jag arbetar med analys och design ur ett IT-perspektiv inom områdena sjukfall, åldersfall och utbetalning. Peter Lööw, Kapitalförvaltningen Jag är chef för Risk Management som ansvarar för analys och beräkning av finansiella risker och avkastning. Vi utvecklar även modeller för att hantera dessa. 11

12 Förvaltat kapital Miljarder kronor År Kollektivt konsolideringskapital Miljarder kronor År Solvensgrad Procent Kollektiv konsolidering och solvens Den kollektiva konsolideringsnivån i koncernen för de förmånsbestämda försäkringarna var vid årets utgång 141 (112) procent. Det kollektiva kon solideringskapitalet uppgick till 124,2 (41,3) miljarder kronor. Alectas konsolideringspolicy för de förmånsbestämda försäkringarna anger att den kollektiva konsolideringsnivån normalt ska tillåtas variera mellan 125 och 155 procent med målnivån 140 procent. Om konsolideringen understiger 125 procent eller överstiger 155 procent, ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att den kollektiva konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Åtgärder som vidtagits under 2009 är dels att inte lämna några former av premiereduktioner, dels att höjningen av pensionstilläggen i takt med inflationen finansierades med särskilda värdesäkringsmedel, dels att ingen höjning gjordes av intjänade pensionsrätter i början av De premiebestämda försäkringarna hade en kollektiv konsolideringsnivå på 100 (100) procent, vilket är den nivå den normalt ska ligga på eftersom allt över- respektive underskott löpande fördelas på de försäkrade. Solvensgraden uppgick vid årets slut till 163 (128) procent. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick till 838 (989) miljoner kronor, en minskning med 15 procent. Minskningen förklaras främst av att det under 2008 gjordes en nedjustering av värdet på de aktiverade utvecklingskostnaderna för det nya försäkringssystemet. En annan förklaring till de lägre kostnaderna är minskade IT-kostnader, framför allt till följd av en minskning av antalet konsulter och en utökad outsourcing av IT-driften. Kostnaderna för 2009 inkluderar personalrelaterade poster av engångskaraktär, främst omställningskostnader till följd av besparingsprogrammet. Detta program som genomförts under 2009 får fullt genomslag först under Till följd av de minskade kostnaderna sjönk förvaltningskostnadsprocenten till 0,24 (0,32). För pensionsprodukterna uppgick den till 0,17 (0,22). Riskhantering För att skydda våra kunders och andra intressenters intressen ställs höga krav på riskhantering och riskkontroll. Hur Alecta arbetar med detta beskrivs närmare i not 3 på sidorna År

13 Förvaltningsberättelse Personal Under 2009 minskade antalet anställda i koncernen med 35 och uppgick till 560 vid utgången av Vid utgången av första kvartalet 2010 bedöms antalet anställda vara cirka 75 eller 13 procent färre än vid ingången av 2009, främst till följd av det genomförda kostnadsbesparingsprogrammet. Under 2009 hade Alectakoncernen i medeltal motsvarande 520 (562) heltidsanställda medarbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda) i koncernen, varav 485 (528) i moderbolaget. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 45 på sidorna Av noten framgår även principerna för fastställande av ersättningar och förmåner till nyckelpersoner i ledande ställning samt de berednings- och beslutsprocesser som tillämpas. Kompletterande uppgifter om ersättningar för 2009 publiceras på Alectas hemsida i mitten av april Medarbetarstatistik Mats Pettersson, Räknegruppen Jag gör beräkningar på alla typer av försäkringsändringar inom den förmånsbestämda delen av ITP. Personalstruktur Koncernen Antal anställda den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 45 Andel kvinnliga medarbetare 57 % Andel kvinnliga chefer 45 % Personalomsättning 2,8 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 32 % Helena Forsén, Kommunikation I min roll som internkommunikatör ingår att jobba både strategiskt och operativt. Ofta i samarbete med kollegor och chefer från andra enheter på Alecta. 13

14 Femårsöversikt Koncernen, miljoner kronor Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, netto Försäkringsersättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Förvaltat kapital 1) Försäkringstekniska avsättningar Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas 2) Erforderlig solvensmarginal 2) Nyckeltal Totalavkastning, procent 3) 12,8 7,4 4,8 8,4 14,2 varav aktier 37,3 31,6 5,5 17,2 31,4 varav räntebärande placeringar 3,6 11,6 2,6 1,3 5,1 varav fastigheter 4,1 8,4 10,3 16,5 17,0 Förvaltningskostnadsprocent 4) 0,24 0,32 0,20 0,18 0,18 varav pensionsprodukter 0,17 0,22 0,14 0,12 0,13 Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar, procent Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämda försäkringar, procent 5) Solvensgrad, procent ) Definieras som totala tillgångar med avdrag för finansiella skulder (andra avsättningar, skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter). 2) Uppgifterna avser moderbolaget. 3) Beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för samtliga år. 4) Beräknad som driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital. 5) Över-/underskott fördelas månadsvis på de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen normalt alltid är cirka 100 procent. Premiebestämda försäkringar infördes 2007, varför inga värden finns för tidigare år. Alecta har gjort en genomgång av vilka poster som bedömts som relevanta för bolaget att redovisa under ekonomisk ställning och nyckeltal. Dessa redovisas i femårsöversikten ovan. Det innebär både att det finns poster och nyckeltal i de allmänna råden i FFFS 2008:26 som inte tagits med här och att det finns poster medtagna i femårsöversikten som inte finns i de allmänna råden. De nyckeltal som presenteras används i Alecta och är därmed relevanta för verksamheten. 14

15 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att 2009 års vinst för moderbolaget om kronor, överförs till konsolideringsfonden. Förslag till överföring från konsolideringsfonden till garantifonden Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att i moderbolaget överföra ett belopp om kronor, från konsolideringsfonden till garantifonden, motsvarande garantifondens totalavkastning för 2009 efter avdrag för faktisk kapitalförvaltningskostnad och skatt. 15

16 16

17 Finansiella rapporter Finansiella rapporter Siffror sid Resultaträkningar 18 Resultatanalys 19 Balansräkningar 20 Förändringar i eget kapital 22 Kassaflödesanalyser 23 Noter 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget 25 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 30 3 Risker och riskhantering 31 4 Premieinkomst 34 5 Kapitalavkastning, intäkter 34 6 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 34 7 Utbetalda försäkringsersättningar 34 8 Driftskostnader 35 9 Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Skatt Andra immateriella tillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intressebolag Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder Värderingskategorier för finansiella instrument värderade till verkligt värde Upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde baserade på nivå Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Derivat Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Materiella tillgångar Upplupna ränte- och hyresintäkter Konsolideringsfond Garantifond Obeskattade reserver Livförsäkringsavsättning Avsättning för oreglerade skador Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Övriga avsättningar Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Avstämning av totalavkastningstabell mot finansiella rapporter Medeltal anställda samt löner och ersättningar Upplysning om revisors arvode Leasing Upplysningar om närstående 56 17

18 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i Avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

19 Finansiella rapporter Resultatanalys MODERBOLAGET 2009 Miljoner kronor Totalt Förmånsbestämd försäkring Direkt försäkring av svenska risker Tjänstepensionsförsäkring Avgiftsbestämd traditionell försäkring Tjänsteanknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring Övrig livförsäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond

20 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 17, 18, 19, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17, 18, 19, Lån med säkerhet i fast egendom 17, 18, 19, Övriga lån 17, 18, 19, Derivat 17, 18, 19, Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar 17, Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 17, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

21 Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Konsolideringsfond Garantifond Årets resultat Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Oreglerade skador Andra avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Skatter Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Derivat 17, Övriga skulder 17, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17, SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

22 Förändringar i eget kapital KONCERNEN Konsolideringsfond 1) Miljoner kronor Kollektiv konsolidering Diskretionära delar 2) Andra reserver Garantifond 3) Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Årets resultat Valutakursförändring Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Avkastning garantifond Övriga förändringar Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Valutakursförändring Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Kollektiv riskpremie Avkastning garantifond Övriga förändringar Utgående eget kapital MODERBOLAGET Konsolideringsfond 1) Miljoner kronor Kollektiv konsolidering Diskretionära delar 2) Andra reserver Garantifond 3) Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Årets resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Avkastning garantifond Övriga förändringar Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Kollektiv riskpremie Avkastning garantifond Koncernbidrag Övriga förändringar Utgående eget kapital ) Se not 29 på sidorna ) Med diskretionära delar menas fördelad återbäring. Se not 29 på sidorna ) Fond för finansiering av kollektivavtalsgarantin samt för användning till informationsmedel. Se not 30 på sidan

23 Finansiella rapporter Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Förändring placeringstillgångar Förändring övriga rörelsetillgångar Förändring övriga rörelseskulder Pensionstillägg Utbetalning från garantifond Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Utbetalning av värdesäkringsmedel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta, not Erlagd ränta, not Erhållna utdelningar, not ) Av-/nedskrivningar, not 12, Utrangeringar/avyttringar, not 12, Valutakursvinster, not Valutakursförlust not Realisationsvinster, not Realisationsförluster, not Orealiserade vinster, not Orealiserade förluster, not Fribrevsuppräkning, not Premiereduktion not Förändring livförsäkringsavsättning Förändring avsättning för oreglerade skador Övrigt

24 24

25 Finansiella rapporter Noter Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. NOT 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget Denna årsredovisning avges per den 31 december 2009 och avser Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt med organisationsnummer och med säte i Stockholm. Postadressen är Stockholm. Besöksadressen till huvudkontoret är Regeringsgatan 107. Grunder för upprättandet av redovisningen Lagar och regler Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26, som gäller från och med 1 januari 2009 för både moderbolag och koncern. Innebörden av Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:26 är att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2008:26. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av röstantalet för samtliga aktier och andelar eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Med bestämmande inflytande menas att Alecta har rätt att direkt eller indirekt styra ett företags finansiella och operativa verksamhet i syfte att erhålla förmåner från verksamheten. Upplysning om aktier och andelar i koncernföretag återfinns i not 14 på sidan 39. Resultatet från verksamheten i dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året tas upp i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten respektive fram till den tidpunkt när moderbolaget upphör att ha bestämmande inflytande. Alla koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader elimineras i sin helhet vid konsolideringen. I koncern redovisningen elimineras obeskattade reserver i juridisk person och en uppdelning sker på eget kapital och uppskjuten skatt. Företagsförvärv I redovisningen tillämpas förvärvsmetoden för såväl förvärv av andelar i företag som direkt förvärv av tillgångar och skulder i företag. Om förvärvet avser andelar i ett företag innebär metoden att förvärvet betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och eventualtillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till företagsförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller tillgångarna och skulderna, dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualför - pliktelser. Utländska dotterföretag Omräkning av utländska dotterföretags balansräkningar sker till balansdagens valutakurser. Omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar görs till genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning redovisas direkt mot eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. Försäkringsavtal Alecta tillhandahåller i egenskap av försäkringsgivare ett antal olika försäkringsprodukter. Alecta skiljer på pensionsprodukter och sjukoch livförsäkringsprodukter. Sjuk- och livförsäkringsprodukter är riskförsäkringar, där premien bestäms för ett år i taget. Dessa försäkringar innehåller inget sparmoment. För pensionsprodukterna intjänas pensionsrätt under premiebetalningstiden. Gemensamt för Alectas samtliga produkter är att de redovisningsmässigt klassificeras som försäkringsavtal. Ett försäkringsavtal karaktäriseras av att en betydande försäkringsrisk av något slag ingår. Fördelning av över- respektive underskottsmedel För Alecta Optimal Pension, som är en premiebestämd produkt, fördelas allt över- respektive underskott månadsvis på de försäkrade. Fördelat överskott utbetalas som ett tillägg till den garanterade pensionen, ett så kallat tilläggsbelopp. Överskottet är inte garanterat utan är en del av Alectas riskkapital. Över- respektive underskottets storlek beror på pensionskapitalets utveckling som i sin tur speglar det faktiska utfallet i det aktuella försäkringskollektivet av premiebestämda försäkringar avseende avkastning, skatt, dödlighet och driftskostnader. Bolaget fördelar över- respektive underskott genom att beräkna återbäringsräntan månadsvis i efterskott, vilket innebär att den kollektiva konsolideringsnivån normalt alltid ligger på cirka 100 procent. Överskottet redovisas som eget kapital i balansräkningen. Över- respektive underskott som uppstår i övriga produkter förs till Alectas konsolideringsfond. I första hand används konsolideringsfonden för att säkerställa Alectas förmåga att fullfölja sina försäkringsåtaganden, i andra hand för fördelning till försäkringstagare och försäkrade. Överskott som fördelas till försäkringstagare och försäkrade kan vara i form av pensionstillägg för pensioner under utbetalning, höjning av intjänad pensionsrätt, reduktion av försäkringspremie, kontant utbetalning samt fördelning till försäkringstagare som företagsanknutna medel. Pensionstillägg, premiereduktion och företagsanknutna medel blir garanterade i anslutning till utbetalning, inbetalning respektive användandet och i samband med det förs kapital från konsolideringsfonden. Höjning av intjänad pensionsrätt blir garanterad i anslutning till att den tillförs försäkringarna och leder till en försäkringsteknisk avsättning. Nya tillämpade standarder samt omklassificeringar IFRS 7 Upplysningar om finansiella instrument De utökade upplysningskraven innebär att företagen ska lämna mer detaljerad information om hur de bestämmer det verkliga värdet på finansiella instrument. Upplysningar ska lämnas om verkligt värde för varje klass av finansiellt instrument fördelat på en hierarki med tre olika nivåer av verkligt värde. Nivå 1 upplyser om publicerade prisnoteringar på en aktiv marknad, nivå 2 upplyser om värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata och nivå 3 upplyser om värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Denna hierarki återfinns i not 18 på sidan 44. De utökade kraven på information omfattar även likviditetsrisker. Upplysning om likviditetsrisker återfinns i not 3 på sidan 33. Omklassificering av derivat Derivat redovisas brutto på egna rader i balansräkningen. Detta är en förändring jämfört med tidigare år då de redovisades tillsammans med underliggande tillgång. Omklassificeringen har även gjorts för jämförelseåret De poster som berörs är byggnader och mark, aktier och andelar samt obligationer och andra räntebärande värdepapper. Beslutade men ännu inte tillämpade standarder Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2009 finns det standarder och tolkningar som publicerats men ännu inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på Alectas finansiella rapporter. 25