Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer"

Transkript

1 2009 årsredovisning

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 14 Förslag till vinstdisposition 15 Finansiella rapporter 17 Styrelsens undertecknande 57 Revisionsberättelse 58 Styrelse 60 Företagsledning 62 Överstyrelse och revisorer 63 Ordlista 65 d

3 Alecta i korthet Fakta om Alecta Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar cirka 450 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och kundföretag i sammandrag Under 2009 stabiliserades kapitalmarknaderna. Världens aktiemarknader steg sammantaget med över 20 procent. Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 12,8 ( 7,4) procent. Den genomsnittliga avkastningen för de senaste fem åren blev 6,2 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än branschsnittet. Avkastningen för den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension uppgick till 22,9 ( 16,5) procent. Både konsolidering och solvens har stigit märkbart till följd av både stigande räntor och ökade tillgångsvärden. För de förmånsbestämda försäkringarna uppgick den kollektiva konsolideringsnivån till 141 (112) procent vid utgången av året. Solvensgraden var 163 (128) procent. Förvaltnings kostnadsprocenten sjönk till 0,24 (0,32). För pensionsprodukterna var den 0,17 (0,22). Den stora förändringen förklaras främst av att vårt nya försäkringssystem togs i drift I samband därmed gjordes en större nedjustering av värdet på systemet, vilket resulterade i ökade kostnader för det året. Under 2009 genomförde Alecta ett kostnadsbesparingsprogram, med bland annat personalneddragningar som följd. Åtgärden syftar till att stärka Alecta som ledande när det gäller kostnadseffektivitet. Låga driftskostnader är en förutsättning för att kunna erbjuda kunderna låga avgifter. Årets resultat efter skatt uppgick till 90,9 ( 95,7) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 18,6 (17,8) miljarder kronor. Efter premiesänkningarna under 2008 återgick Alecta till att debitera full premie under Till följd av den försämrade finansiella ställningen mot slutet av 2008 gjordes ingen höjning av intjänad pensionsrätt vid ingången av Beslut har dock fattats i Alectas styrelse att istället göra denna höjning vid ingången av Totalavkastning, 5 årsgenomsnitt Procent År Förvaltningskostnadsprocent Procent 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 År Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar Procent År

4 Ett starkt år med fokus på kostnader Under mitt första år som vd på Alecta har verksamheten i hög grad präglats av kostnadsbesparingar och förbättringsaktivteter, men också av en stark återhämtning efter finanskrisen. För mig och mina medarbetare innebär vår roll som ömsesidigt bolag att stå på kundernas sida. Oavsett om pensionsspararen vill vara aktiv eller inte ska vi erbjuda låga avgifter, en konkurrenskraftig avkastning och ständigt sätta kundernas behov i första rummet. Det känns tillfredsställande att kunna konstatera att Alecta klarat sig bra genom finanskrisen. Vår totalavkastning 2009 blev högre än den nedgång vi drabbades av Samtidigt som en del andra pensioner sänkts i år har vi, trots att konsumentpriserna fallit, kunnat hålla utgående pensioner oförändrade i den förmånsbestämda planen. I den fastställs pensionerna med utgångspunkt från slutlönen och efter pensionsdagen ska de, om det finns finansiellt utrymme, utvecklas i takt med konsumentprisindex. Inom det premiebestämda området, där pensionsnivån bestäms av avkastningen, har Alecta Optimal Pension klarat sig väl i både nedgången 2008 och uppgången Alecta återställde under 2009, genom betydande nyinvesteringar i aktier, sammansättningen i den totala placeringsportföljen till ett normalt läge efter krisen och fick därmed en god avkastning främst under andra halvåret. Avkastningen på den samlade portföljen blev 12,8 procent och den kollektiva konsolideringsnivån steg från 112 procent till 141 procent vid utgången av 2009 och ligger därmed väl inom det normalintervall som finns för konsolideringen. Alecta Optimal Pension stark och rättvis Alecta Optimal Pension har en högre aktieandel och här blev avkastningen 22,9 procent under förra året. Avkastningen fördelas varje månad rakt och rättvist direkt till de försäkrade. Det samlade värdet av löpande inbetalda premier i Alecta Optimal Pension har sedan starten fram till senaste årsskiftet, trots den allvarliga finanskrisen, stigit med drygt 13 procent. Kombinationen av låga kostnader och hög förväntad avkastning genom möjligheten att ha en hög andel aktier skapar även framåt förutsättningar för en konkurrenskraftig utveckling. Alectas kapitalförvaltning ser fortlöpande till att portföljen är placerad i lämpliga investeringsalternativ som har förmåga att över tiden ge en bra avkastning. Vi tar vårt ansvar som ickevalsleverantör Det finns en betydande valtrötthet bland våra kunder och vi kan se att andelen aktiva väljare ofta är låg. Det är inte ett behov hos de flesta kunder att ha en stor mängd alternativ att välja mellan och relativt få har intresse av att själva försöka skapa uthållig avkastning genom egen aktivitet. Vi har fått förtroendet som ickevalsleverantör i ITP 1 och det ställer höga krav på att leverera en bra lösning och en god pension. Det är vårt ansvar att se till att även de som inte väljer får en bra pension. 4

5 Vd har ordet Upphandlingar som levererar Upphandlingarna inom de olika avtalsområdena har visat att det går att erbjuda både bättre och billigare produkter för kunderna, men ändå riktas med jämna mellanrum kritik mot de pensionslösningar som arbetsmarknadens parter förhandlat fram. Jag anser att det varken finns konkurrens- eller konsumentpolitiska motiv för att ifrågasätta dessa upphandlingar. Parterna har visat att de förmår pressa fram effektiva lösningar. Vi arbetar för att sänka kostnaderna ytterligare Ett välskött ömsesidigt bolag som står på kundernas sida ska inte förbruka mer resurser än nödvändigt för att göra ett bra jobb. För att kunna erbjuda tjänstepension till låga avgifter krävs därför att vi ständigt omprövar arbetssätt och organisation efter de förutsättningar vi ser omkring oss. Under 2009 har vi genomfört ett besparingsprogram som innebär att kostnadsnivån kan sänkas med minst 150 miljoner kronor per år från Besparingarna har möjliggjorts genom att vi tagit ett nytt försäkringssystem i drift och i samband med det kunnat se över vår IT-verksamhet och försäkringsadministration. Vi har också sett över vårt marknadsarbete med målet att nå ut till våra kunder ännu mer kostnadseffektivt än tidigare. Att våra kunder känner till oss är en förutsättning för att de ska kunna värdera den trygghet som våra produkter ger. Även om vi minskar reklambudgeten kommer vi inte att upphöra med tv-reklam eftersom det är ett effektivt sätt att presentera oss, speciellt som vi varken har egen säljkår, något kontorsnät eller betalar provisioner till mellanhänder. Alecta ska skapa värde för sina kunder genom låga kostnader, hög avkastning och rätt service. Till sist vill jag rikta ett tack till Alectas medarbetare. Utan dem skulle inte Alecta vara det kostnadsmedvetna och engagerade tjänstepensionsföretag som vi är för våra kunder. Stockholm i mars 2010 Staffan Grefbäck Verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt avger härmed årsredovisning för 2009, bolagets 93:e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm, Sverige Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen i egen regi med undantag för delar av fastighetsförvaltningen och huvuddelen av IT-driften som köps av externa leverantörer. Carolina Johansson, Kundcenter Jag svarar på våra privatkunders pensionsfrågor som kommer in via telefon och mejl. Julian Jonsson, Kapitalförvaltningen Jag arbetar med förvärv och avyttringar i Alectas fastighetsbestånd. Det innebär både analys av potentiella förvärv och att bistå och driva transaktionsprocessen. Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta förvaltar tjänstepensionsförsäkringar. Med tjänstepensionsförsäkring avses försäkringar med ålders-, sjuk- och efterlevandepension, vilka är knutna till tjänsteförhållanden och för vilka arbetsgivaren betalar premien. ITP-planen är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan för privatanställda tjänstemän. På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). I den premiebestämda delen av planen ingår ITPK (kompletterande ålderspension för ITP 2) och den nya ITP-planen (ITP 1). Där är vi både ickevalsleverantör och en valbar leverantör av traditionell försäkring. Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären i ITP-planen. Vidare är Alecta ett valbart alternativ i Avtalspension SAF-LO för 1,2 miljoner privatanställda arbetare. Dessutom är vi ett valbart alternativ och ickevalsleverantör i det nya pensionsavtalet PA-KFS för cirka tjänstemän i kommunala bolag. Bägge planerna är premiebestämda. På uppdragsbasis administrerar Alecta delar av verksamheten i Försäkrings bolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt. Produkter I Alectas pensionsprodukter ingår huvudsakligen sparförsäkringarna ålderspension ITP 1 och ITP 2, ITPK och familjepension. Ålderspensionen ITP 2 och familjepensionen är förmåns bestämda. Ålderspensionen ITP 1 och ITPK:n är premiebestämda. För de premiebestämda försäkringarna erbjuds produkten Alecta Optimal Pension. I sjuk- och livförsäkringsprodukterna, som är förmånsbestämda, ingår risk försäkringarna sjukpension, premie befrielse, familjeskydd samt tjänstegrupp livförsäkring (TGL). Samtliga försäkringsavtal i Alecta är klassificerade som tjänstepensionsförsäkringar. 6

7 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Finanskrisens påverkan på Alecta Efter finanskrisens värsta år 2008 har kapitalmarknaderna återhämtat sig under Såväl aktiemarknaderna som marknadsräntorna steg och Alectas finansiella ställning har därmed förbättrats avsevärt. Vid utgången av 2008 var den kollektiva konsolideringsnivån på 112 procent den lägsta sedan Under 2009 har den kollektiva konsolideringsnivån stigit kraftigt och befann sig vid utgången av året väl inom normalintervallet som anges i konsolideringspolicyn. Riskmarginalerna enligt interna stresstester och Finansinspektionens (FI) trafikljusmodell har också ökat väsentligt, trots betydande nettoköp av aktier under året. Årets resultat Miljarder kronor Besparingsprogram Upphandlingarna på tjänstepensionsmarknaden sätter press på livförsäkringsbolagens avgifter och kostnadsnivåer. Inför den kommande ITP-upphandlingen av traditionell försäkring, som skjutits upp ett år till 2012, har Alecta under 2009 genomfört ett kostnadsbesparingsprogram för att uthålligt kunna erbjuda branschens lägsta avgifter. Programmet innebar bland annat en personalneddragning, en minskning av antalet konsulter och en utvidgad outsourcing av IT-driften. Personalneddragningen har till stor del kunnat genomföras till följd av effektiviseringar i försäkringsadministrationen, vilka möjliggjorts efter införandet av det nya försäkringssystemet. Ytterligare kostnadsminskningar kommer att uppnås framöver till följd av att Alecta dragit ned på den direkta kundbearbetningen och istället lägger fokus på en bredare ansats för kommunikationen med kunderna. Internetkontoret för privatkunder I januari 2009 öppnades ett internetkontor för Alectas privatkunder. Under året har arbete pågått med att ytterligare förbättra servicen för privatkunderna på hemsidan. Under första delen av 2010 kommer en beräkningsmodell för förtida pensionsuttag för kunder inom ITP 2 att lanseras. Internetkontoret utvecklas kontinuerligt i dialog med kunderna. 150 År Premieinkomst Miljarder kronor År Antal försäkrade Miljoner 2,0 Skattedom i Regeringsrätten I februari 2010 fick Alecta besked om bifall hos Regeringsrätten angående en tvist med Skatteverket. Tvisten handlade om principer för fördelning av kapitalavkastning mellan avkastningsbeskattad och inkomstbeskattad verksamhet. Den redovisade skattekostnaden för 2009 har minskats med 2,3 miljarder kronor med anledning av Regeringsrättens dom (se not 11 på sidorna 36 37). 1,8 1,6 1,4 1,2 Förväntad framtida utveckling Efter den starka återhämtningen på kapitalmarknaderna under 2009 räknar vi med en något lägre avkastningstakt kommande år. Alectas placeringsportfölj är väl positionerad för en fortsatt gradvis återhämtning av den globala ekonomin. Vårt goda finansiella utgångsläge tillsammans med en tät uppföljning av de 1,0 År

8 Räntebärande, landfördelning Euroländer 20% Total placeringsportfölj Fastigheter 6% Aktier 40 % Övriga svenska emittenter 16 % Utländska stater 17 % USA 5% Räntebärande, emittenttyp Övriga utländska emittenter 9 % Svenska bostadsinstitut 19 % Diagrammen visar fördelningen per 31 december Räntebärande 54% Sverige 75% Svenska staten 39 % finansiella riskerna gör att vi även har marginaler att klara ett scenario med förnyad finansiell turbulens. Den förmånsbestämda ITP-planen kommer att vara Alectas huvudaffär under lång tid framöver. Samtidigt rör vi oss mot en mer marknadsanpassad verksamhet där den premiebestämda affären växer kraftigt, om än från låga volymer. Privatkunderna kommer därmed att bli en allt mer betydelsefull grupp för Alecta. Under 2012 kommer nästa ITP-upphandling av traditionella försäkringar att äga rum. Det kommer att vara avgörande att hålla en låg kostnadsnivå då prispressen i upphandlingarna av olika tjänstepensionsplaner är hård. Besparingsprogrammet under 2009 har varit ett viktigt led i denna strävan. Arbete för att uppnå kostnadssänkningar kommer sannolikt att utgöra ett fokusområde inom Alecta under ett antal år framöver. Kod för bolagsstyrning Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har vi upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på alecta.se. Årets resultat Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 90,9 ( 95,7) miljarder kronor. Kapitalavkastning 2009 blev den stora återhämtningens år, även om inledningen var rejält skakig. MSCI:s världsindex för aktier steg under året med cirka 23 procent i lokala valutor. Stockholmsbörsen, som innehåller en stor andel konjunkturkänsliga bolag, steg med hela 50 procent. Även företagsobligationer, som föll stort i värde under 2008, återhämtade sig rejält och noterade tvåsiffriga avkastningstal. Statsobligationer med längre löptider tappade däremot i värde när investerarna vände tillbaka till placeringar med högre avkastning. Även fastigheter noterade negativa avkastningstal för 2009 även om ljusglimtar kunde skönjas under årets sista kvartal. Totalavkastningen för Alectas placeringar blev 12,8 ( 7,4) procent under Under året gjordes betydande investeringar i aktier vilket påverkade avkastningen positivt. Under de senaste fem åren har Alectas genomsnittliga avkastning på årsbasis varit 6,2 (5,8) procent. Avkastningen på aktier blev 37,3 ( 31,6) procent, vilket var något bättre än de jämförelseindex som används i den långsiktiga utvärderingen av aktieförvaltningen. Räntebärande värdepapper hade en avkastning på 3,6 (11,6) 8

9 Förvaltningsberättelse procent vilket var betydligt bättre än förvaltningens jämförelseindex. Framför allt gav investeringar i företagsobligationer en hög avkastning under året, medan statsobligationer med lång löptid gav låg eller negativ avkastning. Avkastningen på fastigheter uppgick till 4,1 ( 8,4) procent. Avkastningen på Alecta Optimal Pension blev under året 22,9 ( 16,5) procent vilket innebär att hela nedgången från 2008 återhämtades. Aktie andelen låg under stora delar av året över det långsiktiga riktmärket 60 procent, vilket bidrog positivt till avkastningen. I resultaträkningen uppgick kapitalavkastningen för koncernen, inklusive orealiserade värdeförändringar, till 51,5 ( 33,6) miljarder kronor. Placeringar Marknadsvärdet för placeringarna uppgick vid utgången av 2009 till 451,7 (402,7) miljarder kronor, en ökning med 49,0 miljarder kronor (se totalavkastningstabellen nedan). Andelen aktier har ökat med 13 procentenheter till 40 procent vid utgången av Placeringarna utgörs av de i balansräkningen redovisade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Aktier, landfördelning Övriga Europa 14 % Tyskland 6 % Storbritannien 10 % Frankrike 10 % Schweiz 11 % Aktier, branschfördelning Kraftförsörjning 3 % Material 7 % Energi 9 % Sällanköpsvaror 13 % Hälsovård 11 % IT 3 % Finans 21 % Sverige 49 % Industri 21 % Dagligvaror 4 % Telekom 8 % Totalavkastningstabell för placeringar, koncernen 1) Marknadsvärde Marknadsvärde MSEK % MSEK % 2009 Totalavkastning i procent Genomsnitt Aktier , ,8 37,3 8,8 Räntebärande placeringar , ,0 3,6 4,8 Fastigheter , ,2 4,1 5,7 Summa placeringar , ,0 12,8 6,2 Fastigheter, landfördelning Övriga 4 % Holland 5 % Storbritannien 22 % Sverige 46 % USA 23 % 1) Avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension uppgick till 22,9 procent för Alecta Optimal Pension har en högre andel aktier än övriga produkter. Fastigheter, kategori På grund av avrundning kan summeringar avvika från totalen. Totalavkastningen för respektive år och tillgångsslag för perioden , som ingår i den genomsnittliga totalavkastningen, finns i femårsöversikten på sidan 14. Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation. Redovisningen och värderingen av placeringarna överensstämmer inte med redovisningsprinciperna som tillämpas i de finansiella rapporterna. En avstämning mellan totalavkastningstabellen och de finansiella rapporterna finns i not 44 på sidan 51. Bostäder 3 % Industri 11 % Butik 39 % Kontor 47 % Diagrammen visar fördelningen per 31 december

10 Alectas fem största aktieinnehav per 31 december 2009 Aktie Bransch Marknadsvärde i miljoner kronor Andel av den totala aktieportföljen H&M Sällanköpsvaror ,3 % Telia Sonera Telekomoperatörer ,3 % SEB Finans ,2 % Roche Hälsovård ,2 % ABB Industri ,9 % Karin Öckert, Kundcenter I min roll som chef för Kundcenter ser jag tillsammans med mina medarbetare till att våra privatkunder får en bra, enkel och begriplig service. Matilda Blom, Kundservice Jag handlägger och utreder rätt till sjukpension och premiebefrielse inom förmånsbestämd och premiebestämd försäkring. Premieinkomst Premieinkomsten 2009 uppgick till 18,6 (17,8) miljarder kronor. Se även not 4 på sidan 34. Fakturerade premier utgjorde 96 (74) procent av den totala premieinkomsten. Alectas styrelse beslutade att återgå till full premie för 2009, efter att ha haft sänkta premienivåer för förmånsbestämd ålders- och familjepension samt för sjukpension och premiebefrielse under Höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) omfattar de förmånsbestämda pensionsprodukterna. Till följd av den finansiella oron och Alectas försämrade finansiella ställning under hösten 2008 beslutade Alectas styrelse att ingen fribrevsuppräkning skulle ske för För 2008 uppgick den till 2,19 procent, vilket motsvarade 3,2 miljarder kronor för ålders- och familjepension och 0,6 miljarder för ITPK. Fribrevsuppräkningen för ITPK tillfördes dock försäkringarna först i början av I slutet av 2009 beslutade styrelsen om en sammantagen uppräkning av intjänade pensionsrätter för 2009 och 2010 med 2,75 procent vid ingången av 2010 (se sidan 11). Fribrevsuppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs dels av utbetalda försäkringsersättningar som består av ersättning vid ålders pension, sjukdom och dödsfall samt driftskostnader för skadereglering, dels av förändringar i avsättning för oreglerade skador. De utbetalda försäkringsersättningarna uppgick till 13,0 (11,9) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering uppgick till 174 (347) miljoner kronor. Den högre driftskostnaden under 2008 beror främst på att det i samband med implementeringen av det nya försäkringssystemet gjordes en nedjustering av värdet på systemet. Se även sidan 12. Förändringen i avsättningen för oreglerade skador uppgick till 3,0 (0,8) miljarder kronor. 10

11 Förvaltningsberättelse Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet av bolagets garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal. Dessa avsättningar minskade under 2009 med sammanlagt 35,7 miljarder kronor. Den främsta förklaringen till minskningen är att den marknadsbaserade diskonteringsräntan, som används för kapitalvärdesberäkningen, steg med 1,04 procentenheter till 4,13 procent vid utgången av Ränteökningen medförde att de försäkringstekniska avsättningarna minskade med 40 miljarder kronor. Under 2009 har en översyn av de försäkringstekniska antagandena för kollektiv familjepension genomförts. Översynen resulterade i nya antaganden för bland annat sannolikheten att en avliden försäkrad har ersättningsberättigade efterlevande. De nya antagandena infördes i beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna i november 2009 och resulterade i en minskning av avsättningarna med 3,3 miljarder kronor. Återbäring För Alectas premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension fördelas överrespektive underskott månadsvis direkt på de försäkrade, varför den kollektiva konsolideringsnivån normalt alltid är cirka 100 procent. För de förmånsbestämda försäkringarna ska Alectas överskott återgå till för säkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av återbäring för det kommande året. För 2009 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående pensioner. Pensionstilläggen motsvarar, som tidigare, prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Mot bakgrund av Alectas försvagade finansiella ställning i slutet av 2008 beslutade dock kollektivavtalsparterna, efter begäran från Alecta, att höjningen av pensionstilläggen skulle finansieras med särskilda värdesäkringsmedel. Styrelsen beslutade även att ingen återbäring i form av höjning av intjänade pensionsrätter skulle ske för Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensionstillägg betalades ut under 2009 medan en del reserverades för utbetalning under kommande år. Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av det egna kapitalet. Koncernens samlade egna kapital uppgick den 31 december 2009 till 175,0 (88,7) miljarder kronor. För 2010 har Alectas styrelse beslutat om återbäring i form av oförändrade pensionstillägg, trots en sänkning av konsumentprisindex. Däremot ligger principen om följsamhet mot konsumentprisindex över tiden fast. Styrelsen har vidare beslutat att höja intjänade pensionsrätter med 2,75 procent. Det motsvarar de senaste två årens sammantagna prisutveckling. Höjningen, som uppgår till omkring 4 miljarder kronor, tilldelas ålders- och familjepensionen i ITP 2 under 2010 men är beaktad i beräkningen av den kollektiva konsolideringsnivån för de förmånsbestämda försäkringarna per 31 december Johanna Holmberg, IT Jag arbetar med analys och design ur ett IT-perspektiv inom områdena sjukfall, åldersfall och utbetalning. Peter Lööw, Kapitalförvaltningen Jag är chef för Risk Management som ansvarar för analys och beräkning av finansiella risker och avkastning. Vi utvecklar även modeller för att hantera dessa. 11

12 Förvaltat kapital Miljarder kronor År Kollektivt konsolideringskapital Miljarder kronor År Solvensgrad Procent Kollektiv konsolidering och solvens Den kollektiva konsolideringsnivån i koncernen för de förmånsbestämda försäkringarna var vid årets utgång 141 (112) procent. Det kollektiva kon solideringskapitalet uppgick till 124,2 (41,3) miljarder kronor. Alectas konsolideringspolicy för de förmånsbestämda försäkringarna anger att den kollektiva konsolideringsnivån normalt ska tillåtas variera mellan 125 och 155 procent med målnivån 140 procent. Om konsolideringen understiger 125 procent eller överstiger 155 procent, ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att den kollektiva konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Åtgärder som vidtagits under 2009 är dels att inte lämna några former av premiereduktioner, dels att höjningen av pensionstilläggen i takt med inflationen finansierades med särskilda värdesäkringsmedel, dels att ingen höjning gjordes av intjänade pensionsrätter i början av De premiebestämda försäkringarna hade en kollektiv konsolideringsnivå på 100 (100) procent, vilket är den nivå den normalt ska ligga på eftersom allt över- respektive underskott löpande fördelas på de försäkrade. Solvensgraden uppgick vid årets slut till 163 (128) procent. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick till 838 (989) miljoner kronor, en minskning med 15 procent. Minskningen förklaras främst av att det under 2008 gjordes en nedjustering av värdet på de aktiverade utvecklingskostnaderna för det nya försäkringssystemet. En annan förklaring till de lägre kostnaderna är minskade IT-kostnader, framför allt till följd av en minskning av antalet konsulter och en utökad outsourcing av IT-driften. Kostnaderna för 2009 inkluderar personalrelaterade poster av engångskaraktär, främst omställningskostnader till följd av besparingsprogrammet. Detta program som genomförts under 2009 får fullt genomslag först under Till följd av de minskade kostnaderna sjönk förvaltningskostnadsprocenten till 0,24 (0,32). För pensionsprodukterna uppgick den till 0,17 (0,22). Riskhantering För att skydda våra kunders och andra intressenters intressen ställs höga krav på riskhantering och riskkontroll. Hur Alecta arbetar med detta beskrivs närmare i not 3 på sidorna År

13 Förvaltningsberättelse Personal Under 2009 minskade antalet anställda i koncernen med 35 och uppgick till 560 vid utgången av Vid utgången av första kvartalet 2010 bedöms antalet anställda vara cirka 75 eller 13 procent färre än vid ingången av 2009, främst till följd av det genomförda kostnadsbesparingsprogrammet. Under 2009 hade Alectakoncernen i medeltal motsvarande 520 (562) heltidsanställda medarbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda) i koncernen, varav 485 (528) i moderbolaget. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 45 på sidorna Av noten framgår även principerna för fastställande av ersättningar och förmåner till nyckelpersoner i ledande ställning samt de berednings- och beslutsprocesser som tillämpas. Kompletterande uppgifter om ersättningar för 2009 publiceras på Alectas hemsida i mitten av april Medarbetarstatistik Mats Pettersson, Räknegruppen Jag gör beräkningar på alla typer av försäkringsändringar inom den förmånsbestämda delen av ITP. Personalstruktur Koncernen Antal anställda den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 45 Andel kvinnliga medarbetare 57 % Andel kvinnliga chefer 45 % Personalomsättning 2,8 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 32 % Helena Forsén, Kommunikation I min roll som internkommunikatör ingår att jobba både strategiskt och operativt. Ofta i samarbete med kollegor och chefer från andra enheter på Alecta. 13

14 Femårsöversikt Koncernen, miljoner kronor Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, netto Försäkringsersättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Förvaltat kapital 1) Försäkringstekniska avsättningar Kollektivt konsolideringskapital Kapitalbas 2) Erforderlig solvensmarginal 2) Nyckeltal Totalavkastning, procent 3) 12,8 7,4 4,8 8,4 14,2 varav aktier 37,3 31,6 5,5 17,2 31,4 varav räntebärande placeringar 3,6 11,6 2,6 1,3 5,1 varav fastigheter 4,1 8,4 10,3 16,5 17,0 Förvaltningskostnadsprocent 4) 0,24 0,32 0,20 0,18 0,18 varav pensionsprodukter 0,17 0,22 0,14 0,12 0,13 Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar, procent Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämda försäkringar, procent 5) Solvensgrad, procent ) Definieras som totala tillgångar med avdrag för finansiella skulder (andra avsättningar, skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter). 2) Uppgifterna avser moderbolaget. 3) Beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för samtliga år. 4) Beräknad som driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital. 5) Över-/underskott fördelas månadsvis på de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen normalt alltid är cirka 100 procent. Premiebestämda försäkringar infördes 2007, varför inga värden finns för tidigare år. Alecta har gjort en genomgång av vilka poster som bedömts som relevanta för bolaget att redovisa under ekonomisk ställning och nyckeltal. Dessa redovisas i femårsöversikten ovan. Det innebär både att det finns poster och nyckeltal i de allmänna råden i FFFS 2008:26 som inte tagits med här och att det finns poster medtagna i femårsöversikten som inte finns i de allmänna råden. De nyckeltal som presenteras används i Alecta och är därmed relevanta för verksamheten. 14

15 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att 2009 års vinst för moderbolaget om kronor, överförs till konsolideringsfonden. Förslag till överföring från konsolideringsfonden till garantifonden Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att i moderbolaget överföra ett belopp om kronor, från konsolideringsfonden till garantifonden, motsvarande garantifondens totalavkastning för 2009 efter avdrag för faktisk kapitalförvaltningskostnad och skatt. 15

16 16

17 Finansiella rapporter Finansiella rapporter Siffror sid Resultaträkningar 18 Resultatanalys 19 Balansräkningar 20 Förändringar i eget kapital 22 Kassaflödesanalyser 23 Noter 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget 25 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 30 3 Risker och riskhantering 31 4 Premieinkomst 34 5 Kapitalavkastning, intäkter 34 6 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 34 7 Utbetalda försäkringsersättningar 34 8 Driftskostnader 35 9 Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Skatt Andra immateriella tillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intressebolag Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder Värderingskategorier för finansiella instrument värderade till verkligt värde Upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde baserade på nivå Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Derivat Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Materiella tillgångar Upplupna ränte- och hyresintäkter Konsolideringsfond Garantifond Obeskattade reserver Livförsäkringsavsättning Avsättning för oreglerade skador Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för skatter Övriga avsättningar Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Avstämning av totalavkastningstabell mot finansiella rapporter Medeltal anställda samt löner och ersättningar Upplysning om revisors arvode Leasing Upplysningar om närstående 56 17

18 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i Avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

19 Finansiella rapporter Resultatanalys MODERBOLAGET 2009 Miljoner kronor Totalt Förmånsbestämd försäkring Direkt försäkring av svenska risker Tjänstepensionsförsäkring Avgiftsbestämd traditionell försäkring Tjänsteanknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring Övrig livförsäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond

20 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 17, 18, 19, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 17, 18, 19, Lån med säkerhet i fast egendom 17, 18, 19, Övriga lån 17, 18, 19, Derivat 17, 18, 19, Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar 17, Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 17, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

21 Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Konsolideringsfond Garantifond Årets resultat Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Oreglerade skador Andra avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Skatter Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Derivat 17, Övriga skulder 17, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17, SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden

22 Förändringar i eget kapital KONCERNEN Konsolideringsfond 1) Miljoner kronor Kollektiv konsolidering Diskretionära delar 2) Andra reserver Garantifond 3) Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Årets resultat Valutakursförändring Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Avkastning garantifond Övriga förändringar Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Valutakursförändring Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Kollektiv riskpremie Avkastning garantifond Övriga förändringar Utgående eget kapital MODERBOLAGET Konsolideringsfond 1) Miljoner kronor Kollektiv konsolidering Diskretionära delar 2) Andra reserver Garantifond 3) Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Årets resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Avkastning garantifond Övriga förändringar Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa redovisade intäkter och kostnader Föregående års vinstdisposition Fördelad återbäring Tilldelad återbäring Kollektiv riskpremie Avkastning garantifond Koncernbidrag Övriga förändringar Utgående eget kapital ) Se not 29 på sidorna ) Med diskretionära delar menas fördelad återbäring. Se not 29 på sidorna ) Fond för finansiering av kollektivavtalsgarantin samt för användning till informationsmedel. Se not 30 på sidan

23 Finansiella rapporter Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Förändring placeringstillgångar Förändring övriga rörelsetillgångar Förändring övriga rörelseskulder Pensionstillägg Utbetalning från garantifond Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Utbetalning av värdesäkringsmedel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid årets slut Erhållen ränta, not Erlagd ränta, not Erhållna utdelningar, not ) Av-/nedskrivningar, not 12, Utrangeringar/avyttringar, not 12, Valutakursvinster, not Valutakursförlust not Realisationsvinster, not Realisationsförluster, not Orealiserade vinster, not Orealiserade förluster, not Fribrevsuppräkning, not Premiereduktion not Förändring livförsäkringsavsättning Förändring avsättning för oreglerade skador Övrigt

24 24

25 Finansiella rapporter Noter Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. NOT 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget Denna årsredovisning avges per den 31 december 2009 och avser Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt med organisationsnummer och med säte i Stockholm. Postadressen är Stockholm. Besöksadressen till huvudkontoret är Regeringsgatan 107. Grunder för upprättandet av redovisningen Lagar och regler Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2008:26, som gäller från och med 1 januari 2009 för både moderbolag och koncern. Innebörden av Finansinspektionens föreskrift FFFS 2008:26 är att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2008:26. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av röstantalet för samtliga aktier och andelar eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Med bestämmande inflytande menas att Alecta har rätt att direkt eller indirekt styra ett företags finansiella och operativa verksamhet i syfte att erhålla förmåner från verksamheten. Upplysning om aktier och andelar i koncernföretag återfinns i not 14 på sidan 39. Resultatet från verksamheten i dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året tas upp i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten respektive fram till den tidpunkt när moderbolaget upphör att ha bestämmande inflytande. Alla koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader elimineras i sin helhet vid konsolideringen. I koncern redovisningen elimineras obeskattade reserver i juridisk person och en uppdelning sker på eget kapital och uppskjuten skatt. Företagsförvärv I redovisningen tillämpas förvärvsmetoden för såväl förvärv av andelar i företag som direkt förvärv av tillgångar och skulder i företag. Om förvärvet avser andelar i ett företag innebär metoden att förvärvet betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och eventualtillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till företagsförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller tillgångarna och skulderna, dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualför - pliktelser. Utländska dotterföretag Omräkning av utländska dotterföretags balansräkningar sker till balansdagens valutakurser. Omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar görs till genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning redovisas direkt mot eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. Försäkringsavtal Alecta tillhandahåller i egenskap av försäkringsgivare ett antal olika försäkringsprodukter. Alecta skiljer på pensionsprodukter och sjukoch livförsäkringsprodukter. Sjuk- och livförsäkringsprodukter är riskförsäkringar, där premien bestäms för ett år i taget. Dessa försäkringar innehåller inget sparmoment. För pensionsprodukterna intjänas pensionsrätt under premiebetalningstiden. Gemensamt för Alectas samtliga produkter är att de redovisningsmässigt klassificeras som försäkringsavtal. Ett försäkringsavtal karaktäriseras av att en betydande försäkringsrisk av något slag ingår. Fördelning av över- respektive underskottsmedel För Alecta Optimal Pension, som är en premiebestämd produkt, fördelas allt över- respektive underskott månadsvis på de försäkrade. Fördelat överskott utbetalas som ett tillägg till den garanterade pensionen, ett så kallat tilläggsbelopp. Överskottet är inte garanterat utan är en del av Alectas riskkapital. Över- respektive underskottets storlek beror på pensionskapitalets utveckling som i sin tur speglar det faktiska utfallet i det aktuella försäkringskollektivet av premiebestämda försäkringar avseende avkastning, skatt, dödlighet och driftskostnader. Bolaget fördelar över- respektive underskott genom att beräkna återbäringsräntan månadsvis i efterskott, vilket innebär att den kollektiva konsolideringsnivån normalt alltid ligger på cirka 100 procent. Överskottet redovisas som eget kapital i balansräkningen. Över- respektive underskott som uppstår i övriga produkter förs till Alectas konsolideringsfond. I första hand används konsolideringsfonden för att säkerställa Alectas förmåga att fullfölja sina försäkringsåtaganden, i andra hand för fördelning till försäkringstagare och försäkrade. Överskott som fördelas till försäkringstagare och försäkrade kan vara i form av pensionstillägg för pensioner under utbetalning, höjning av intjänad pensionsrätt, reduktion av försäkringspremie, kontant utbetalning samt fördelning till försäkringstagare som företagsanknutna medel. Pensionstillägg, premiereduktion och företagsanknutna medel blir garanterade i anslutning till utbetalning, inbetalning respektive användandet och i samband med det förs kapital från konsolideringsfonden. Höjning av intjänad pensionsrätt blir garanterad i anslutning till att den tillförs försäkringarna och leder till en försäkringsteknisk avsättning. Nya tillämpade standarder samt omklassificeringar IFRS 7 Upplysningar om finansiella instrument De utökade upplysningskraven innebär att företagen ska lämna mer detaljerad information om hur de bestämmer det verkliga värdet på finansiella instrument. Upplysningar ska lämnas om verkligt värde för varje klass av finansiellt instrument fördelat på en hierarki med tre olika nivåer av verkligt värde. Nivå 1 upplyser om publicerade prisnoteringar på en aktiv marknad, nivå 2 upplyser om värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata och nivå 3 upplyser om värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata. Denna hierarki återfinns i not 18 på sidan 44. De utökade kraven på information omfattar även likviditetsrisker. Upplysning om likviditetsrisker återfinns i not 3 på sidan 33. Omklassificering av derivat Derivat redovisas brutto på egna rader i balansräkningen. Detta är en förändring jämfört med tidigare år då de redovisades tillsammans med underliggande tillgång. Omklassificeringen har även gjorts för jämförelseåret De poster som berörs är byggnader och mark, aktier och andelar samt obligationer och andra räntebärande värdepapper. Beslutade men ännu inte tillämpade standarder Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2009 finns det standarder och tolkningar som publicerats men ännu inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på Alectas finansiella rapporter. 25

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 08 ÅRSREDOVISNING Innehåll Alecta i korthet 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 FINANSIELLA RAPPORTER 19 Styrelsens undertecknande 56 Revisionsberättelse

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Delårsrapport januari september Q3

Delårsrapport januari september Q3 Delårsrapport januari september 2007 07 Q3 Innehåll Finansiell information för t 2007 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport januari mars Q1

Delårsrapport januari mars Q1 Delårsrapport januari mars 2007 07 Q1 Alecta konkurrerar med lägsta avgiften Alecta blev en av leverantörerna i den nya ITP-planen. Vi fick förtroendet att erbjuda vår produkt som ett valbart alternativ

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 1 Finansiell information för januari juni 2014 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,4 procent för första halvåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Gäller från och med 1 april 2010 Försäkringstekniska riktlinjer 2010-04-01 1 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Bestämning av premie 4 2.1 Olika

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10 Årsredovisning 2003 Innehåll Alecta i korthet 1 Förvaltningsberättelse 2 Tioårsöversikt 7 Resultatanalys 8 Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Kassaflödesanalyser 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 14

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Årsredovisning 2005 1

Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Beslutade av Alectas styrelse den 17 mars 2016 Gäller från och med den 1 april 2016 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Halvårsrapport Januari-juni 2006

Halvårsrapport Januari-juni 2006 Halvårsrapport Januari-juni 2006 Ett bra halvår för spararna Första halvåret blev bra för spararna i AMF Pension, trots viss dramatik på finansmarknaden. Kortsiktiga börssvängningar betyder ganska lite

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer