Delårsrapport januari mars Q1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari mars Q1"

Transkript

1 Delårsrapport januari mars Q1

2 Alecta konkurrerar med lägsta avgiften Alecta blev en av leverantörerna i den nya ITP-planen. Vi fick förtroendet att erbjuda vår produkt som ett valbart alternativ och dessutom ta hand om tjänstepensionen för de som avstår från att välja förvaltare. Vi lanserar en helt ny typ av sparprodukt som har hög förväntad avkastning, den lägsta avgiften på tjänstepensionsmarknaden samtidigt som vi garanterar värdet av inbetalda premier. De låga avgifterna i den nya ITP-planen är definitivt ett trendbrott. Jag är nöjd med att Alecta kan dra nytta av effektiv förvaltning och erbjuda en avgift som är mindre än hälften jämfört med den näst billigaste produkten i den nya planen. Äntligen ser vi samma sak hända inom detta område som länge varit en självklarhet i andra branscher. Min förhoppning är att konsumenten blir allt mer medveten om avgifternas betydelse och att prispressen också når leverantörer av fondförsäkringar som i mitt tycke många gånger tar enormt mycket betalt för i princip samma produkt som en traditionell livförsäkringsprodukt. Fortsatt bra avkastning Vi fortsätter att hålla en god långsiktig avkastning med 6,9 procent i genomsnitt per år under den senaste femårsperioden till och med första kvartalet Vid årsskiftet var Alectas femårsavkastning 0,6 procentenheter bättre än branschens genomsnitt, vilket innebär att Alecta är ett av bolagen i det absoluta toppskiktet vad gäller långsiktig avkastning. Totalavkastningen för det första kvartalet 2007 blev 3,3 procent. Hög avkastning är dock inte mycket värt för en pensionssparare om den äts upp av höga kostnader. Därför är ett av våra viktigaste mål att hålla låga kostnader. Förvaltningskostnadsprocenten blev 0,12 för våra pensionsprodukter under det första kvartalet, vilket innebär att vi har branschens lägsta kostnader. Hög konsolidering Konsolideringen per den 31 mars 2007 uppgick till 153 procent vilket är inom konsolideringspolicyns normalintervall. När konsolideringen överstiger målnivån 140 procent finns ett finansiellt utrymme att utöver sedvanlig värdesäkring av pensionsförmåner akualisera frågan om annan återbäring i form av till exempel premierabatter. När och i vilken omfattning detta kommer att ske är ett beslut som fattas av Alectas styrelse. Samtidigt ska man komma ihåg att konsolideringsnivån varierar eftersom värdet på pensionsskulden beräknas till marknadsränta. Det innebär att vi kommer att avvakta utfallet under kommande kvartal innan eventuella åtgärder tas. Hos oss mår pengar bra För att börja bygga kännedom lanserade vi en långsiktig varumärkeskampanj i början av mars. Konceptet handlar om att pengar mår bra hos Alecta. Kampanjen har fallit väl ut och kännedom om Alectas varumärke ökar. Kampanjen kommer även att användas i samband med valet till den nya ITP-planen. tomas nicolin Verkställande direktör

3 Kommentar till koncernens bokslut Resultat Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till 24,0 (22,7) miljarder kronor. Resultatet för pensionsprodukterna uppgick till 22,1 (21,3) miljarder kronor och resultatet för sjuk- och livförsäkringsprodukter blev 2,0 (1,4) miljarder kronor (se not 3 sidan 8). Premieinkomsten uppgick till 7,4 (5,0) miljarder kronor. I resultatposten inkluderas återbäring för fribrevsuppräkning av pensioner för hela 2007 med 1,47 (0,6 procent. Kapitalavkastningen uppgick till 14,2 (12,3) miljarder kronor. Från och med 2007 gäller Finansinspektionens (FI) föreskrifter om hur marknadsräntan för diskontering av tjänstepensioner ska beräknas. Diskonteringsräntan ska väljas som genomsnittet av statsobligationsräntan och swapräntan med motsvarande löptid. För längre löptider ska swapräntan användas med ett avdrag. Hade denna ränta tillämpats per den 31 december skulle de försäkringstekniska avsättningarna ha varit 7,4 miljarder kronor lägre och den kollektiva konsolideringsnivån hade ökat med 4 procentenheter till 147 procent. Effekten av bytet av diskonteringsränta redovisas i resultaträkningen under första kvartalet Driftskostnader Försäkringsrörelsens driftskostnader redovisades till 165 (140) miljoner kronor. Av driftskostnaderna svarar ersättning enligt förmedlingsavtalet med Collectum för 46 (49) miljoner kronor. Redovisningsprincipen för internhyra har ändrats från och med 2007 (se not 1 sidan 7). Effekten av denna ändring blev att driftskostnaderna för första kvartalet minskade med 18 (19) miljoner kronor jämfört med tidigare tillämpade princip, varav 14 (14) miljoner kronor avsåg driftskostnader i försäkringsrörelsen. Ökningen i driftskostnaderna kan bland annat förklaras av ökade IT-kostnader och varumärkeskostnader. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,12 (0,1 för pensionsprodukterna och till 0,96 (0,74) för sjuk- och livförsäkringsprodukterna (se även Ekonomisk ställning och nyckeltal på sidan 4). Kapitalförvaltning Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 3,3 (3, procent för kvartalet. Liksom föregående år var det aktier som hade den högsta avkastningen. På rullande femårsbasis är den årsvisa avkastningen per mars ,9 procent. Marknadsvärdet på placeringarna enligt totalavkastningstabellen (se sidan 4) uppgick per den 31 mars till 442,7 miljarder kronor, en ökning med 13,3 miljarder kronor sedan årsskiftet. Nya redovisningsstandarder Alecta har infört internationella redovisningsstandarder genom att tillämpa så kallad lagbegränsad IFRS från och med 1 januari Denna delårsrapport är den första finansiella rapporten som presenteras i enlighet med lagbegränsad IFRS. Om de internationella redovisningsstandarderna varit implementerade vid ingången av skulle det egna kapitalet vid utgången av samma år varit 278 miljoner kronor lägre än redovisat. I not 1 beskrivs de viktigaste förändringarna i redovisningsprinciperna och i not 2 finns en beskrivning av effekterna av övergången till de nya principerna. Samtliga jämförelsesiffror för i rapporten är justerade med avseende på övergången till lagbegränsad IFRS. Trafikljusmodell Den 6 mars 2007 presenterade FI en ny version av trafikljusmodellen, som är ett av flera tillsynsverktyg som FI använder för livförsäkringsbolag. En förändring är att den nu även omfattar risker för försäkring och driftskostnader. När det gäller de finansiella riskerna är modellen i stort sett oförändrad. Alecta ska rapportera enligt den nya trafikljusmodellen första gången per den 31 mars Garantifond Kollektivavtalsparterna har kommit överens om att hemställa hos Alecta att bolaget ska inrätta en särskild garantifond för användning till den så kallade kollektivavtalsgarantin samt för information och utbildning om ITP- respektive TGL-avtalet (infomedel). Därmed skulle överskottsmedel om totalt 2 miljarder kronor överföras till garantifonden per den 1 januari Alectas överstyrelse fattade vid sitt ordinarie möte den 17 april 2007 beslut om inrättandet av fonden genom ett tillägg till Alectas bolagsordning. Den nya bolagsordningen måste stadfästas av FI. Enligt beslutet ska fonden årligen uppräknas med en ränta motsvarande totalavkastningen på Alectas placeringstillgångar. Såväl kapitalet i fonden som tillförd ränta får användas av kollektivavtalsparterna för avsedda ändamål. En konsekvens för Alecta blir att infomedlen inte längre kommer att redovisas som en driftskostnad. För kostnadsfördes 42 miljoner kronor i infomedel.

4 Ekonomisk ställning och nyckeltal, koncernen Ekonomisk ställning, MSEK Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal 2) Nyckeltal Kollektiv konsolideringsnivå (%) Solvenskvot 17,3 14,5 15,2 Förvaltningskostnadsprocent 3) 0,18 0,16 0,18 varav förvaltningskostnadsprocent pensionsprodukter 3, 4) 0,12 0,11 0,12 varav förvaltningskostnadsprocent sjuk- och livförsäkringsprodukter 3, 5) 0,96 0,74 0,91 Uppgifterna avser moderbolaget. 2) Uppgifterna avser moderbolaget och koncernen. 3) Inkluderar inte kostnader för kapitalförvaltning. Nyckeltalet är beräknat på rullande 12 månaders utfall. 4) Pensionsprodukter utgörs av ITP, ITPK (kompletterande ålderspension) och familjepension. 5) Sjuk- och livförsäkringsprodukter utgörs av sjukpension, familjeskydd och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Jämförelsesiffror för har räknats om med avseende på dels övergången till lagbegränsad IFRS enligt FFFS :17, dels ändrad redovisningsprincip för internhyra. Totalavkastningstabell för placeringar, koncernen Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent mån 12 mån 5-årsgenomsnitt Jan mars April April 2002 MSEK % MSEK % 2007 mars 2007 mars 2007 Aktier , ,9 7,3 15,1 8,9 Räntebärande värdepapper , ,7 0,4 2,7 5,8 Fastigheter , ,4 2,3 18,5 12,3 Summa placeringar , ,0 3,3 8,7 6,9 För åren är avkastningen beräknad i enlighet med den tidigare redovisade kapitalavkastningstabellen. På grund av avrundning kan summeringar avvika från totalen. Försäkringsförbundet har tagit fram en rekommendation om en totalavkastningstabell, vilken ersätter den tidigare redovisade kapitalavkastningstabellen. Rekommendationen gäller från och med Totalavkastningstabellen innehåller de placeringstillgångar som omfattas av Alectas placeringsriktlinjer och totalavkastningen beräknas som en dagligt tidsviktad avkastning. I den tidigare kapitalavkastningstabellen beräknades totalavkastningen som den totala avkastningen ställd i relation till genomsnittligt förvaltat kapital. Kapitalet var tidsviktat månadsvis och nettoinflödet eller -utflödet antogs vara jämnt fördelat över redovisningsperioden. I kapitalavkastningstabellen ingick även andra poster än de som fanns med i placeringsriktlinjerna. Redovisningen och värderingen av placeringarna i totalavkastningstabellen överensstämmer inte med redovisningsprinciperna enligt lagbegränsad IFRS. Dessa skillnader kommer att redovisas i årsredovisningen 2007.

5 Resultaträkning i sammandrag för koncernen MSEK s 2007 s jan dec TEKNISK REDOVISNING Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Övrigt 0 Skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag för koncernen MSEK 31 mars mars 31 dec Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Fordringar Andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Eget kapital Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder I posten per 31 mars 2007 ingår goodwill hänförlig till företagsförvärv med 445 miljoner kronor (se not 4 sidan 8). Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen MSEK s 2007 s jan dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Omklassificering har genomförts från finansieringsverksamhten till den löpande verksamheten avseende utbetalda företagsanknutna medel och pensionstillägg. Jämförelsesiffror för har justerats. Jämförelsesiffror för i balans- och resultaträkningarna ovan har räknats om med avseende på dels övergången till lagbegränsad IFRS enligt FFFS :17, dels ändrad redovisningsprincip för internhyra. Kassaflödesanalysen påverkas ej av de nya redovisningsprinciperna. 5

6 Redogörelse för förändringar i eget kapital i koncernen MSEK s 2007 s jan dec Utgående eget kapital i enlighet med fastställd balansräkning för föregående år Effekt av byte av redovisningsprincip Ingående eget kapital efter övergång till lagbegränsad IFRS Tilldelad återbäring Pensionstillägg Fribrevsuppräkning Omtariffering 0 16 Premiereduktion 134 Förändring värdesäkringsmedel Uttag till Collectum Uttag övrigt Förändring företagsanknutna medel Övriga förändringar Periodens resultat Utgående eget kapital Se not 2 för avstämning av eget kapital och vinst enligt tidigare redovisningsprinciper till lagbegränsad IFRS enligt FFFS :17. Noter NOT 1 Förändringar i redovisningsprinciper Alecta upprättar från och med 2007 finansiella rapporter enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS :17. Dessa nya föreskrifter skiljer sig från de tidigare föreskrifterna som Alecta tillämpat (FFFS 2003:13 med tillägg och anpassningar i övergångsbestämmelser enligt FFFS 2005:34) genom att de hänvisar till av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) och RR 32 Redovisning för juridiska personer, dock med vissa tillägg och begränsningar till dessa regler. Finansinspektionen kallar de nya redovisningsreglerna lagbegränsad IFRS. Implementeringen av lagbegränsad IFRS, som Alecta tillämpar i såväl moderföretag som koncern, innebär att vissa redovisningsprinciper ändrats. Nedan följer kommentarer till de för Alecta viktigaste nya redovisningsreglerna och en beskrivning av de mest väsentliga ändringarna i redovisningsprinciperna. Omräkning har skett av balans- och resultaträkningar jämfört med vad som redovisats under tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Se även not 2. För övriga oförändrade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen. Rörelseförvärv Förvärv av rörelser, oavsett om förvärvet avser andelar i annat företag eller ett direkt förvärv av tillgångar och skulder, redovisas enligt förvärvsmetoden. Om förvärvet avser andelar i ett företag innebär metoden att förvärvet betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Den del av anskaffningsvärdet som överstiger det verkliga värdet på nettotillgångarna utgör koncernmässig goodwill. Den koncernmässiga goodwillen skrivs av enligt bedömd nyttjandeperiod och genomgår årliga test av nedskrivningsbehov. 6

7 NOT 1 Förändringar i redovisningsprinciper forts Redovisning och värdering av placeringstillgångar Alecta klassificerar sina finansiella placeringstillgångar i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Verkligt värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad är den aktuella köpkursen. Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av olika värderingstekniker. Årets värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas via resultaträkningen i den period de uppstår. Anskaffningsvärdet för placeringstillgångar är exklusive transaktionskostnader. Från och med 1 januari 2007 redovisas transaktionskostnader som är direkt hänförliga till köp och försäljningar av finansiella placeringstillgångar över resultaträkningen, och ingår i posten kapitalavkastning. Transaktionskostnader hänförliga till köp till och med 31 december redovisas som en ökning av anskaffningsvärdet, vilket innebär att dessa påverkar ackumulerat orealiserat resultat. De ackumulerade utgifterna för transaktionskostnader till och med kommer således att återföras mot orealiserat resultat i takt med att placeringstillgångarna realiseras samt att motsvarande belopp samtidigt reducerar det realiserade resultatet, med andra ord ingen effekt på årets resultat. Balansräkningen påverkas inte eftersom tillgångarna bokförs till marknadsvärde, det vill säga anskaffningsvärde med justering för värdeförändringar. Såväl förvaltningsfastigheter som rörelsefastigheter redovisas som förvaltningsfastigheter. Fastigheterna värderas till verkligt värde, där värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Försäkringsavtal Alecta har gjort en genomgång av samtliga försäkringsavtal. Genomgången har inte resulterat i någon omklassificering av avtalen. Värdering av den försäkringstekniska avsättningen, bestämning av premier och fördelning av överskottsmedel sker enligt tidigare principer. Inkomstskatter Med inkomstskatter avses aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Vid tillgångsförvärv beaktas inte den temporära skillnad som uppkommer vid första redovisningen av tillgångar och skulder. Internhyra Alecta bedriver huvudsakligen verksamhet i fastigheter som bolaget äger. Fram till och med har marknadshyran för dessa lokaler belastat bolagets driftskostnader. Från och med 2007 ersätts den interndebiterade hyran med fastigheternas drifts- och underhållskostnader i bolagets driftskostnadsredovisning. Kapitalavkastningen minskar därmed med nettobeloppet av marknadshyran och fastigheternas drifts- och underhållskostnader. NOT 2 Övergång till internationella redovisningsstandarder Effekter på eget kapital av övergången till nya redovisningsprinciper MSEK 31 dec 31 mars 1 jan Eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt på eget kapital efter övergång till lagbegränsad IFRS förändring av redovisning och värdering av finansiella instrument till köpkurs förändring av redovisning av uppskjuten skatt vid tillgångsförvärv 2) Total effekt på eget kapital Eget kapital enligt lagbegränsad IFRS NOT 2 Övergång till internationella redovisningsstandarder forts Effekter på vinsten av övergången till nya redovisningsprinciper MSEK jan dec s Vinst enligt tidigare redovisningsprinciper Förändring av redovisning och värdering av finansiella instrument till köpkurs Förändring av redovisning av uppskjuten skatt vid tillgångsförvärv 2) 4 Vinst enligt lagbegränsad IFRS Tidigare användes flera olika pristyper vid värdering till verkligt värde. 2) Uppskjuten skatt ska inte redovisas i samband med tillgångsförvärv enligt lagbegränsad IFRS. Effekter på resultaträkningarna av övergången till nya redovisningsprinciper MSEK jan dec s Teknisk redovisning Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar 2) 12 3 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader 2) Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Övrigt Skatt 2 Periodens resultat Av beloppet svarar ändrad redovisningsprincip avseende interna hyror för 64 miljoner kronor under perioden jan dec och 17 miljoner kronor under perioden s. 2) Avser ändrad redovisningsprincip avseende interna hyror. Effekter på balansräkningarna av övergången till nya redovisningsprinciper MSEK 31 dec 31 mars 1 jan Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Fordringar Andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Eget kapital Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder

8 NOT 3 Rapportering för segment I pensionsprodukter ingår ålderspension, ITPK (kompletterande ålderspension) och familjepension. I sjuk- och livförsäkringsprodukter ingår sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Fördelningen av resultatposter har gjorts på samma sätt som beskrivits i årsredovisningen för med undantag av kapitalavkastningen, där fördelningen fastställts utifrån portföljsammansättning för respektive segment. Resultaträkning per segment Koncernen, MSEK 2007 Pension Sjuk- och livförsäkring Koncernen jan dec Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat jan dec 2007 jan dec Övrigt Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Inga preliminära beräkningar för inkomstskatt gjordes i moderbolaget under första kvartalet. Därför redovisades ingen skattekostnad för sjuk- och livförsäkringsprodukter för denna period. Jämförelsesiffror för i resultaträkningarna ovan har räknats om med avseende på dels övergången till lagbegränsad IFRS enligt FFFS :17, dels ändrad redovisningsprincip för internhyra. Omräkning av jämförelsesiffrorna avseende den nya fördelningen av kapitalavkastningen har inte gjorts. NOT 4 Företagsförvärv Den 1 februari 2007 förvärvade Alecta, genom ett dotterbolag, 100 procent av andelarna i Vasaterminalen AB. Bolaget är moderbolag i en fastighetsförvaltande koncern med ytterligare två dotterbolag; World Trade Center Stockholm AB och WTC Parkering AB. De förvärvade enheternas bidrag till koncernens intäkter uppgick till 37 miljoner kronor och till koncernens resultat med 28 miljoner kronor under första kvartalet Om förvärvet hade skett den 1 januari 2007 hade koncernens intäkter varit 53 miljoner kronor högre och koncernens resultat 35 miljoner kronor högre. De förvärvade nettotillgångarna avseende Vasaterminalen AB framgår nedan. Den slutliga förvärvsanalysen har ännu inte fastställts. Koncernmässig goodwill MSEK Köpeskillning för aktier Direkta förvärvskostnader 5 Summa anskaffningsvärde I ett av de förvärvade bolagen bedrivs rörelse, vilket gör att hela förvärvet klassificeras som ett rörelseförvärv. Vid rörelseförvärv ska uppskjutna skatter beaktas i förvärvsanalysen. Den redovisningsmässiga konsekvensen blir att motsvarande koncernmässig goodwill uppstår. Bolagets bedömning är att den uppskjutna skatten sannolikt aldrig kommer att betalas. De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande: MSEK Verkligt värde Förvärvat bokfört värde Likvida medel Anläggningstillgångar Övriga fordringar Övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa förvärvade nettotillgångar Inga rörelseförvärv genomfördes under. Förvärvade nettotillgångar till verkligt värde Koncernmässig goodwill 445 Stockholm den 25 april 2007 tomas nicolin Verkställande direktör 8

9 Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för perioden 1 januari 31 mars Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag. Stockholm den 25 april 2007 catarina ericsson Auktoriserad revisor ulla nordin buisman Auktoriserad revisor 9

10 Ordlista Erforderlig solvensmarginal Ett minimikrav för kapitalbasens storlek. Solvensmarginalen bestäms något förenklat som vissa procentsatser av dels försäkringstekniska avsättningar, dels bolagets försäkringsrisker. Förmedlingsavtalet med Collectum Avtal där Collectum ska utföra administrativa tjänster avseende ITP-planen åt Alecta. Förvaltningskostnadsprocent Beräknas som driftskostnaderna i försäkringsrörelsen och skaderegleringskostnaderna (uppräknade till årskostnad) i förhållande till det genomsnittliga förvaltade kapitalet. Kapitalbas Skillnaden mellan bolagets tillgångar (minskat med finansiella skulder och obeskattade reserver) och de försäkringstekniska avsättningarna. Kollektivavtalsgarantin Om arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-planen men försummat att teckna eller upprätthålla ITP-avtalet ska den försäkrade tillgodoräknas avgifter och andra förmåner i samma utsträckning som om arbetsgivare fullgjort sina skyldigheter enligt ITP-planen. Kollektivavtalsgarantin administreras av Collectum. Kollektiv konsolideringsnivå Fördelningsbara tillgångar i förhållande till åtagandena till försäkringstagare och försäkrade (garanterade åtaganden och fördelad återbäring). Konsolideringskapital Eget kapital, obeskattade reserver samt över- och undervärden i placeringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen. Vid beräkning av konsolideringskapitalet återläggs avsättning för uppskjuten skatt. Placeringar De i balansräkningen marknadsvärderade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Placeringstillgångar Tillgångar som har karaktär av kapitalplacering, det vill säga räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Solvenskvot Beräknas som kapitalbasen dividerad med den erfoderliga solvensmarginalen. Begreppet används av Finansinspektionen vid tillsyn av livförsäkringsbolag. Ett livförsäkringsbolag ska enligt lag alltid ha en solvenskvot som är minst ett (. Fakta om Alecta Vi har förvaltat pensionspengar till privatanställda tjänstemän sedan Vi förvaltar cirka 440 miljarder kronor åt 1,6 miljoner privatkunder och kundföretag. Alecta har förtroendet som leverantör till ickeväljarna i den nya ITPplanen och är dessutom ett av de valbara alternativen. På så sätt förs Alectas tradition med hög avkastning och låga kostnader vidare till den nya generationens kunder. Vi fortsätter att leverera den förmånsbaserade tjänstepensionen till 1,6 miljoner privatkunder. 80xx Produktion Alecta 10

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Delårsrapport januari september Q3

Delårsrapport januari september Q3 Delårsrapport januari september 2007 07 Q3 Innehåll Finansiell information för t 2007 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell för

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2013

Delårsrapport. Januari juni 2013 Delårsrapport Januari juni 2013 1 Finansiell information för januari juni 2013 Totalavkastningen uppgick till 2,8 procent för första halvåret 2013. För den senaste femårsperioden var totalavkastningen

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 1 Finansiell information för januari juni 2014 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,4 procent för första halvåret

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Org nr 502006-1619 Folksam ömsesidig sakförsäkring Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB (publ)

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB (publ) Halvårsrapport 27 Coeli Private Equity 26 AB (publ) INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel, tillhandahålla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer