Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse 68 Företagsledning 70 Överstyrelse och revisorer 71 Ordlista 72

3 Alecta i korthet Alecta i korthet Fakta om Alecta Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 440 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,6 miljoner privatkunder och kundföretag i sammandrag Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 4,8 (8,4) procent, vilket var bättre än branschsnittet med 0,9 (0,1) procentenheter. Den genomsnittliga årsavkastningen för de senaste fem åren blev 9,5 procent. Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg, 0,14 (0,12) för pensionsprodukter och 1,09 (0,96) för sjuk- och livförsäkringsprodukter. Både konsolideringen och solvensen är fortsatt betryggande. För de förmånsbestämda försäkringarna uppgick vid utgången av året den kollektiva konsolideringsnivån till 152 (143) procent, att jämföra med målkonsolideringen på 140 procent. Solvenskvoten var 17,5 (15,2). För att förebygga framtida överkonsolidering har premienivåerna för 2008 sänkts med mellan 40 och 50 procent. I februari 2007 blev det klart att Alecta valts ut som en av fem leverantörer att förvalta den traditionella försäkringen i den nya ITP-planen för åringar. Vi fick förtroendet att vara både ett valbart alternativ och ickevalsalternativet. I november presenterades resultatet av valet där Alecta fick mer än 70 procent av premierna och 25 procent av de aktiva valen. Alecta blev även ett valbart alternativ i upphandlingen av FTP-planen, försäkringsbranschens egen pensionsplan. Testperioden för vårt nya försäkringssystem förlängs och produktionsstarten är framskjuten till 1 april I vår strävan att effektivisera verksamheten och dra ner på våra kostnader har 45 medarbetare accepterat ett erbjudande om ett frivilligt avgångspaket. Hela kostnaden för neddragningen om 35 miljoner kronor har redovisats under Årets resultat efter skatt uppgick till 31,6 (39,1) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 19,2 (18,9) miljarder kronor. Totalavkastning, 5-årsgenomsnitt Procent År Förvaltningskostnadsprocent Procent 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 År Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar Procent År

4 Hos oss mår pengar bra Jag hoppas att du som följer Alecta har noterat vårt budskap Hos oss mår pengar bra. Vår uppgift som pensionsförvaltare är att ta hand om premieinbetalningar och omvandla dem till pensioner så effektivt och bra som möjligt. Vi har identifierat ett par saker som är särskilt viktiga för att vi ska vara lyckosamma i vårt arbete. Kapitalet måste ges en god avkastning under tiden vi har hand om det. Vi måste minimera bortfall i form av kostnader. Våra placeringar stod emot börsfall och oro på kreditmarknaden väl. Som jag skrev i fjolårets årsredovisning är det inte lätt att känna sig trygg med sin tjänstepension om man inte känner till vem det är som sköter den och ännu mindre känner till vad det företaget står för. Det är bakgrunden till vårt arbete med att göra Alecta mer känt. Vi har gått från att vara det minst kända till ett av de mest kända pensionsbolagen på ett år. I Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som mäter kundförtroende, rankades Alecta högst bland alla livförsäkringsbolag. Det är glädjande men eftersom livförsäkringsbranschen som helhet har mindre kundförtroende än många andra branscher finns det mycket kvar att göra. För att bli framgångsrik räcker det inte med att vara känd utan också att bli vald. För Alecta var det ett stort steg att gå från den obligatoriska förmånsbestämda planen till att få privatkunder att välja oss istället för någon av våra konkurrenter. Att Alecta Optimal Pension var den mest valda produkten i höstens ITP-val ser vi som en stor framgång och en förtroendeyttring som vi måste klara av att leva upp till. Avkastning i toppskiktet De senaste fem åren har vi nått en genomsnittlig totalavkastning på 9,5 procent per år. Det är 1,0 procentenhet bättre än branschsnittet. Vår totalavkastning för 2007 uppgick till 4,8 procent. Det innebär att våra placeringar stod emot börsfall och oro på kreditmarknaden väl. Under året lanserade vi vår nya produkt för premiebestämt pensionssparande, Alecta Optimal Pension. De första premierna betalades in i slutet av augusti. Den oroliga utvecklingen på finansmarknaderna, med börsfall på omkring 10 procent på Stockholmsbörsen under årets sista fyra månader, påverkade avkastningen för Alecta Optimal Pension negativt. Med portföljens defensiva egenskaper blev fallet begränsat till 2,0 procent för Kostnader viktigt Man måste fråga sig varför kostnader ägnas så liten uppmärksamhet av både pensionsföretag och kunder. En procentenhet lägre kostnader leder faktiskt till 25 procent högre pension i ett normalt pensionssparande. Aktörer som erbjuder fondförsäkring, med en kostnadsnivå på en eller till och med två procentenheter högre än Alectas, brukar framhålla möjligheterna till högre avkastning. Men att förvaltningen paketeras i en fond leder inte självklart till högre avkastning. Kostnaden för Alectas förvaltning 2007 var 0,20 procent av det förvaltade kapitalet och kapitalförvaltningskostnaden uppgick till 0,04 procent. Våra pensionsprodukter kostar endast 0,14 procent. Alla andra leverantörer av pensionsförvaltning är dyrare och i genomsnitt har de gett en sämre avkastning än Alecta under den senaste femårsperioden. 4

5 Vd har ordet Premiesänkning för våra kunder I december 2007 beslutade Alecta om sänkningar av premierna i den förmånsbestämda planen. Tyvärr gav vissa aktörer på marknaden en felaktig bild av innebörden av premiesänkningen. Låt mig därför förklara hur den förmånsbestämda planen fungerar. Den är resultatet av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK-förbunden. Företagen kan välja mellan att försäkra bort ansvaret för pensioner till de anställda eller att under vissa förutsättningar sätta av pengar själva (genom så kallade PRI-lösningar) och på så sätt behålla ansvaret men även kontroll över kapitalet. Om företaget väljer att försäkra sig i Alecta beräknar vi en premie som vi enligt avtalet inte får höja under försäkringens löptid. Det innebär att premien måste sättas så att vi är säkra på att klara av åtagandet även om exempelvis avkastningen blir betydligt sämre än förväntat eller livslängden ökar mer än i våra antaganden. I vissa lägen kommer vi att kunna konstatera att vår säkerhetsmarginal i premien är onödigt stor. Det är vid sådana tillfällen som vi kan sänka premien. Först när konsolideringen överstiger normalintervallet i konsolideringspolicyn har Alecta överskottskapital, men det har inte varit fallet när styrelsen fattat beslut i den här frågan de senaste åren. Premiesänkningen ska ses som en för oss självklar strävan att inte debitera högre premier än vad som behövs för att möta det åtagande vi tar på oss genom försäkringsavtalet med våra kunder. Alecta svarar också för sjukförsäkringen i ITP-planen. Tack vare färre långtidssjuka kunde vi även här sänka premien. Sänkningen uppgick för 2007 till 25 procent genom att vi inte debiterade premier för det fjärde kvartalet. För 2008 har vi sänkt premien med 50 procent. Jag tror det finns goda förutsättningar för den traditionella pensionsförsäkringen med en portfölj som innehåller en sund mix av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Framåtblick Det nya året har inletts med oro på kapitalmarknaderna. Även om mantrat att aktier ger bättre avkastning på sikt har visat sig vara sant, så brukar det kännas bra att inte ha alla ägg i samma korg. Jag tror att det finns goda förutsättningar för den traditionella pensionsförsäkringen med en portfölj som innehåller en sund mix av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. För Alecta kommer året säkert att innehålla många utmaningar. En som vi förberett oss väl för är bytet av försäkringssystem. Ett modernt systemstöd kommer att vara avgörande för att kunna möta kundkraven i framtiden. Genom att skapa värde för våra kunder i form av hög avkastning och låga kostnader vill vi visa att vi står på kundernas sida och att pengar mår bra hos Alecta. Detta är först och främst mina medarbetares förtjänst. Tillsammans bygger vi Alectas framgång genom att se på vår verksamhet med kundernas bästa för ögonen. tomas nicolin Verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt avger härmed årsredovisning för 2007, bolagets 91:a verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm, Sverige Den sortens pengar som vi på Alecta sysslar med är inte den enda sorten som funnits. På Fiji skattade man förr polerade valtänder högt. De förekommer fortfarande på Fijis 20-centsmynt. Det var länge populärt att använda boskap som pengar. Det engelska ordet»capital«har till och med ett gemensamt ursprung med ordet»cattle«som betyder just boskap. Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen med undantag av delar av fastighetsförvaltningen och huvuddelen av IT-driften som köps av externa leverantörer. Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta har uppdraget från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta den förmånsbestämda ITP-planen. Från och med 1 juli 2007 är vi en av fem leverantörer av traditionell försäkring i den nya premiebestämda ITPplanen. På uppdragsbasis administrerar Alecta även huvuddelen av verksamheten i PRI Pensionstjänst AB (PRI). Väsentliga händelser Ny ITP-plan Den nya ITP-planen trädde i kraft den 1 juli 2007, med retroaktiv tillämpning av de flesta delar från och med 1 januari Planen omfattar huvudsakligen tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas även fortsättningsvis av den gamla ITP-planen. Den nya planen är premiebestämd och har konkurrensutsatts genom en upphandling av försäkringsgivare med beslut i ITP-nämnden i februari Alecta blev en av fem försäkringsgivare av traditionell försäkring som valdes ut i den första upphandlingen som ett valbart alternativ och blev samtidigt utsett till ickevalsleverantör. Vår roll är i huvudsak oförändrad när det gäller såväl ålderspensionen inom den gamla ITPplanen som privattjänstemännens sjukförsäkring och familjeskydd inom både den gamla och nya ITP-planen. Vår produkt i den nya ITP-planen är Alecta Optimal Pension. Avgiften för den nya produkten uppgår till 0,10 procent av det förvaltade kapitalet och kapitalförvaltningskostnaden är 0,04 procent. Portföljen för den nya produkten har som långsiktig målnivå 60 procent aktier mot omkring 40 procent i portföljen för de förmånsbestämda produkterna. Alecta Optimal Pension innehåller en garanti som innebär att den försäkrade vid pensionering har ett pensions-

7 Förvaltningsberättelse kapital lägst motsvarande totalt inbetalda premier. Under juli oktober 2007 genomfördes valet i den nya ITP-planen. Vi hade stor framgång i valet. Alecta fick mer än 70 procent av premierna och 25 procent av de aktiva valen. Årets resultat Miljarder kronor 60 Andra pensionsplaner Alecta var även med i upphandlingen av försäkringsbranschens egen pensionsplan, FTP-planen, där vi blev ett valbart alternativ. Under året startade även upphandlingen av de privatanställda arbetarnas pensionsplan, Avtalspension SAF-LO, där vi lämnade en offert. Upphandlingen avbröts dock i slutet av 2007 och kommer att återupptas under Alectas produktsegment Alecta har två produktsegment; pension samt sjuk- och livförsäkring. I pensionsprodukter ingår sparprodukterna ålderspension, ITPK (kompletterande ålderspension) och familjepension. Huvuddelen av ålderspensionen samt familjepensionen är förmånsbestämd. Ålderspensionen i den nya ITP-planen och ITPK:n är premiebestämda. ITPK och familjepension ingår inte i den nya ITPplanen. För de premiebestämda försäkringarna erbjuder vi Alecta Optimal Pension. I sjuk- och livförsäkringsprodukter ingår riskförsäkringarna sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Nytt försäkringssystem Produktionsstarten för det nya försäkringssystemet, som egenutvecklats sedan 2000, var planerad till den 1 oktober 2007 men har skjutits upp till den 1 april Anledningen är att testperioden för systemet har förlängts. Garantifond Överstyrelsen beslutade i april 2007 att inrätta en särskild garantifond för användning till den så kallade kollektivavtalsgarantin samt för information och utbildning om ITP- respektive TGL-avtalet (informationsmedel). Sammanlagt har 2 miljarder kronor överförts från partsmedlen, kollektivavtalsparternas fördelade återbäring, i konsolideringsfonden till garantifonden per den 1 januari Partsmedlen disponeras enligt beslut av kollektivavtalsparterna. Fonden ska årligen uppräknas med en ränta motsvarande totalavkastningen efter avdrag för faktisk kapitalförvaltningskostnad och skatt. Skulle denna vara negativ sätts fonden ned med motsvarande räntesats. Såväl kapitalet som tillförd ränta får användas av kollektivavtalsparterna för avsedda ändamål. Under 2007 utbetalades 71 ( ) miljoner kronor ur garantifonden, varav 56 miljoner kronor avsåg informationsmedel. Finansiering av Collectum I december 2007 beslutade kollektivavtalsparterna att skjuta till ytterligare 25 miljoner kronor av de särskilda värdesäkringsmedlen i Alectas konsoliderings- 40 År Förvaltat kapital Miljarder kronor År Antal försäkringar Miljoner 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 År

8 fond för uppbyggnaden av verksamheten i Collectum, administrationsbolaget för ITP. I januari 2006 avsattes 200 miljoner kronor för detta ändamål. Under 2006 och 2007 har sammanlagt 207 miljoner kronor utbetalats till Collectum. Överlåtelse av försäkringsbestånd I enlighet med det särskilda avtalet med bolaget SAS skedde under andra kvartalet en överlåtelse av hela försäkringsbeståndet för piloterna inom SAS. Överlåtelsen gjordes till den svenska filialen för Handelsbanken Life & Pension Ltd. Från Alecta överfördes ett pensionskapital om totalt 7,7 miljarder kronor. I gamla tider var det så att om man hade höns och gott om ägg, så använde man äggen som betalning för att köpa exempelvis mjölk. Salt har använts som pengar på många platser i världen. I en del kulturer byttes salt lika mot guld. Det sägs att det engelska ordet för lön (salary) är hämtat från det latinska namnet för salt (salarium). Nytt sätt att beräkna diskonteringsräntan I slutet av 2006 kom Finansinspektionen (FI) ut med föreskrifter om hur marknadsräntan för diskontering av tjänstepensioner skulle beräknas från och med Enklare uttryckt ska diskonteringsräntan väljas som genomsnittet av statsobligationsräntan och swapräntan med motsvarande löptid. Hade denna diskonteringsränta tillämpats vid utgången av 2006 skulle de försäkringstekniska avsättningarna ha varit 7,4 miljarder kronor lägre till följd av att räntan var 0,22 procentenheter högre än den faktiskt tillämpade. Tillämpning av en högre räntesats påverkar både konsolideringen och solvensen positivt. Se även känslighetsanalysen i not 4 på sidan 30. Trafikljusmodellen Som en följd av tjänstepensionsdirektivets införande 1 januari 2006 tillämpar FI den så kallade trafikljusmodellen som tillsynsverktyg. Modellen mäter om bolagen har tillräckligt med riskkapital i förhållande till den sammantagna finansiella risken i marknadsvärderade tillgångar och skulder för att med tillräcklig säkerhet anses kunna fullgöra sina garanterade åtaganden. Nettot uttrycker säkerhetsmarginalen, som ska vara positiv för att inte ge rött ljus. Under 2007 kompletterades modellen med en beräkning för försäkringsrisker och driftskostnadsrisker. Trafikljussystemet är inte en del av lagstiftningen, utan endast ett av flera tillsynsverktyg som FI använder. Se även not 4 under Matchning av tillgångar och skulder på sidan 30. Kod för bolagsstyrning Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har vi upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på alecta.se. Anpassning till internationella redovisningsstandarder Från och med 2007 har det regelverk Alecta tillämpar för att upprätta årsoch koncernredovisning anpassats till internationella redovisningsstandarder. Anpassningen har skett genom att de föreskrifter och allmänna råd från FI (FFFS 2006:17) som Alecta tillämpar inte längre är detaljreglerande utan istället

9 Förvaltningsberättelse hänvisar till godkända internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) i den utsträckning detta är möjligt enligt svensk lag eller annan författning. Om dessa redovisningsstandarder hade varit införda per den 1 januari 2006 skulle Alectas egna kapital vid samma tidpunkt varit 363 miljoner kronor lägre i koncernen än tidigare redovisat. Övergången till de nya redovisningsprinciperna innebar ett minskat marknadsvärde för skuldtäckningstillgångarna med 320 miljoner kronor. En beskrivning av effekterna av övergången till de nya redovisningsstandarderna finns i not 2 på sidorna Förväntad framtida utveckling Alecta befinner sig i en omfattande förändringsprocess där vi förflyttar oss successivt mot en allt mer konkurrensutsatt situation. Arbetet med att göra varumärket Alecta mer känt kommer att fortsätta. För att vara konkurrenskraftiga har vi valt att fokusera på hög avkastning och låga kostnader. Det nya försäkringssystemet har utvecklats under en lång period och kommer att produktionssättas under Den första tiden systemet är i drift måste betraktas som en stabiliseringsperiod och eventuella rationaliseringseffekter av systemet kommer sannolikt först under Under 2008 kommer vi också att avsevärt förbättra vår service för våra privatkunder på Alectas hemsida. Nordamerikas indianer använde bland annat fjädrar som pengar. Ju färggrannare, desto värdefullare. Årets resultat Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 31,6 (39,1) miljarder kronor. Av resultatet svarar pensionsprodukter för 29,6 (38,1) miljarder kronor samt sjuk- och livförsäkringsprodukter för 2,1 (1,0) miljarder kronor. Se även not 5 på sidan 31. Kapitalavkastning Alectas placeringar stod emot börsfallen och oron på kreditmarknaderna under andra halvåret väl. Avkastningen för helåret 2007 blev 4,8 (8,4) procent, endast knappt en halv procentenhet under nivån vid halvårsskiftet. En bidragande orsak till årets förhållandevis starka resultat är vår aktieförvaltning, som präglas av koncentrerade portföljer och en indexoberoende strategi. Positivt var även att våra ränteportföljer hade en låg riskexponering då kreditoron startade. Ytterligare en bidragande faktor är vår framgångsrika fastighetsförvaltning. Under de senaste fem åren har Alectas genomsnittliga avkastning på årsbasis varit 9,5 procent. Avkastningen på aktier blev 5,5 (17,2) procent, räntebärande värdepapper hade en avkastning på 2,6 (1,3) procent och avkastningen på fastigheter uppgick till 10,3 (16,5) procent. Alecta Optimal Pension, som ingår i våra pensionsprodukter, startade först i slutet av augusti 2007 och innehåller en högre andel aktier än den förmånsbe-

10 Totalavkastningstabell för placeringar, koncernen Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent Genomsnitt MSEK % MSEK % Aktier , ,9 5,5 17,8 Räntebärande placeringar , ,7 2,6 4,5 Fastigheter , ,4 10,3 13,3 Summa placeringar , ,0 4,8 9,5 När européer på 1800-talet hittade till ön Yap i nuvarande Mikronesien fann man att folket där betalade med platta stenar, en del med en diameter på hela fyra meter. Totalavkastningstabell för placeringar, pensionsprodukter 1) Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent MSEK % MSEK % 2007 Aktier , ,7 5,5 Räntebärande placeringar , ,9 2,6 Fastigheter , ,4 10,3 Summa placeringar , ,0 4,7 Totalavkastningstabell för placeringar, sjuk- och livförsäkringsprodukter Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent MSEK % MSEK % 2007 Aktier , ,0 5,5 Räntebärande placeringar , ,6 2,5 Fastigheter , ,4 10,3 Summa placeringar , ,0 4,8 1) Avkastningen för den nya premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension uppgick till 2,0 procent och avser perioden 31 augusti 31 december Alecta Optimal Pension har en högre andel aktier än övriga produkter. På grund av avrundning kan summeringar avvika från totalen. Totalavkastningen för respektive år och tillgångsslag för perioden , som ingår i den genomsnittliga totalavkastningen, finns i femårsöversikten på sidan 16. Segmenten pensionsprodukter samt sjuk- och livförsäkringsprodukter infördes Totalavkastning per segment för den senaste femårsperioden har därför inte beräknats. Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation och ersätter från och med 2007 den så kallade Kapitalavkastningstabellen. Omläggningen har inneburit förändringar i hur avkastningen beräknas och vilka tillgångar som omfattas. Redovisningen och värderingen av placeringarna överensstämmer inte med redovisningsprinciperna som tillämpas i de finansiella rapporterna. En avstämning mellan totalavkastningstabellen och de finansiella rapporterna finns i not 44 på sidan

11 Förvaltningsberättelse stämda placeringsportföljen. Trots den högre aktieandelen stod portföljen emot de allmänna kursfallen väl tack vare en aktieportfölj som har fokus på företag med sunda finanser och stabil verksamhet. Avkastningen för Alecta Optimal Pension blev under perioden 2,0 procent samtidigt som exempelvis Stockholmsbörsen gick ned med 10,5 procent under motsvarande period. Avkastningen för Alectas totala portfölj under årets sista fyra månader uppgick till 1,0 procent. I resultaträkningen uppgick kapitalavkastningen för koncernen, inklusive orealiserade värdeförändringar, till 20,5 (33,5) miljarder kronor. Av kapitalavkastningen är 18,9 (33,1) miljarder kronor hänförligt till pensionsprodukterna. Se även not 5 på sidan 31. Total placeringsportfölj Fastigheter % Aktier 40% Räntebärande värdepapper Räntebärande 52% Placeringar Marknadsvärdet av placeringarna uppgick vid utgången av 2007 till 437,7 (429,4) miljarder kronor, enligt uppställningen i totalavkastningstabellen på sidan 10. Av marknadsvärdet svarar pensionsprodukter för 405,8 (397,6) miljarder kronor medan sjuk- och livförsäkringsprodukterna har placeringar till ett marknadsvärde av 31,9 (31,8) miljarder kronor. Placeringarna utgörs av de i balansräkningen redovisade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Alectas fem största aktieinnehav Euroländer 1% USA % Aktier Japan 3% USA 13% Sverige % Sverige 44% Aktie Bransch Marknadsvärde i miljoner kronor Andel av den totala aktieportföljen H&M Sällanköpsvaror ,5 % Handelsbanken Bank och försäkring ,0 % Banque Paribas Bank och försäkring ,0 % Atlas Copco Fordon och maskiner ,6 % SEB Bank och försäkring ,3 % Premieinkomst Premieinkomsten 2007 uppgick till 19,2 (18,9) miljarder kronor. Av beloppet svarar pensionsprodukter för 16,0 (14,2) miljarder kronor medan sjuk- och livförsäkringssegmentet svarar för 3,2 (4,7) miljarder kronor. Se även not 6 på sidan 32. Fakturerade premier utgjorde 79 (95) procent av den totala premieinkomsten. Höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) omfattar endast pensionsprodukterna. Den uppgick till 1,47 (0,61) procent för ålders- och familjepension samt 5,8 ( ) procent för ursprunglig ITPK och uppgick sammanlagt till 3,7 (0,8) miljarder kronor. Uppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Europa 40% USA 1% Storbritannien 22% Fastigheter Nederländerna 4% Övriga 1% Sverige 54% 11

12 Ingen värdesäkringsavgift har debiterats från och med Denna avgift uppgick till 1,1 miljard kronor för En hög konsolidering inom sjuk- och livförsäkringssegmentet har medgett ett minskat premieuttag. Under de tre första kvartalen gavs en premiereduktion och under det sista kvartalet debiterades inga premier för de flesta produkterna inom segmentet. För att förebygga framtida överkonsolidering har premienivåerna för 2008 sänkts med 40 procent för förmånsbestämd ålders- och familjepension samt med 50 procent för sjukpension och premiebefrielse. Snäckor har använts som valuta bland annat i Kina och Indien. I Burkina Faso användes kaurisnäckor lokalt som pengar så sent som Aztekerna använde kakaobönor som pengar. Montezuma, deras sista kejsare, hade en privat förmögenhet på över 1000 ton torkade bönor. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av dels utbetalda försäkringsersättningar som består av ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall samt driftskostnader för skadereglering, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador. De utbetalda försäkringsersättningarna uppgick till 11,1 (10,5) miljarder kronor, varav pensionsprodukter svarade för 8,0 (8,1) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering uppgick till 177 (142) miljoner kronor. Se not 9 på sidan 33. Förändringen i avsättningen för oreglerade skador var positiv med 1,4 (0,9) miljarder kronor till följd av stigande marknadsräntor. Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet av bolagets garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal. Dessa avsättningar minskade under 2007 med 10,7 miljarder kronor. I årsbokslutet 2007 har en förstärkning av Alectas dödlighetsantaganden vid beräkning av livförsäkringsavsättningarna införts. Dessutom har en justering av den försäkringstekniska avsättningen för efterlevandepension gjorts. Dessa två åtgärder medförde att de försäkringstekniska avsättningarna ökade med sammanlagt 8,6 miljarder kronor. Nya föreskrifter från FI för beräkning av diskonteringsräntan tillämpas från och med 2007 (se sidan 8). Hade den nya diskonteringsräntan tillämpats vid ingången av året skulle de försäkringstekniska avsättningarna då ha varit 7,4 miljarder kronor lägre. Effekten av den förändrade ränteberäkningen redovisades under Återbäring För vår nya premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension fördelas överrespektive underskott månadsvis på de försäkrade så att den kollektiva konsolideringsnivån alltid är cirka 100 procent. Överskott är inte garanterade. För de förmånsbestämda försäkringarna ska Alectas överskott återgå till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av överskottsmedel för det kommande året. För 2007 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående pensioner 12

13 Förvaltningsberättelse och fribrevsuppräkning samt återbetalning av fördelad återbäring till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ITP-planen. Höjningen av utgående pensioner och fribrevshöjningen motsvarar, som tidigare, prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensionstillägg betalades ut under 2007 medan en del reserveras för utbetalning under kommande år. Fribrevsuppräkningen är garanterad och skuldförs i balansräkningen vid ingången av uppräkningsåret, i detta fall vid ingången av Under året utnyttjades resterande 0,6 miljarder kronor av de företagsanknutna medlen, som ursprungligen uppgick till 65,8 miljarder kronor. Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av det egna kapitalet. Koncernens samlade egna kapital uppgick den 31 december 2007 till 190,4 (169,7) miljarder kronor. Kollektiv konsolidering och solvens Den kollektiva konsolideringsnivån i koncernen för de förmånsbestämda försäkringarna var vid årets utgång 152 (143) procent. Enligt Alectas konsolideringspolicy får den kollektiva konsolideringsnivån variera mellan 125 och 155 procent med en målnivå på 140 procent. De premiebestämda försäkringarna hade en kollektiv konsolidering på 100 ( ) procent, vilket är den nivå den normalt ska ligga på eftersom allt överskott löpande fördelas på de försäkrade. Kapitalbasen i moderbolaget var vid utgången av året 188,6 (168,7) miljarder kronor. Den enligt lag minsta tillåtna kapitalbasen, solvensmarginalen, uppgick för Alecta till 10,8 (11,1) miljarder kronor. Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick därmed vid årets slut till 17,5 (15,2). Solvensgraden, de totala tillgångarna i förhållande till de garanterade åtagandena, uppgick för koncernen till 176 (165) procent. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick till 704 (605) miljoner kronor, en ökning med 16 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökade varumärkeskostnader och IT-kostnader samt engångskostnader till följd av en personalneddragning inom marknadsorganisationen om 35 miljoner kronor. Utgifter för informationsmedel kostnadsförs inte från och med 2007 utan tas istället från en garantifond (se sidan 7). Kostnaderna för informationsmedlen under 2006 uppgick till 42 miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten ökade något och uppgick till 3,7 (3,2). Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg trots ökade driftskostnader, 0,20 (0,18). Förvaltningskostnaden uppgick till 0,14 (0,12) procent för pensionsprodukter och till 1,09 (0,96) procent för sjuk- och livförsäkringsprodukter. Premieinkomst Miljarder kronor År Solvenskvot Kvot År Driftskostnadsprocent Procent År

14 Riskhantering I not 4 på sidorna finns en beskrivning över Alectas riskhantering. Redan romarna använde glaspärlor som betalningsmedel. Efter upptäckten av Amerika blev pärlor en viktig valuta när européerna gjorde affärer med ursprungsbefolkningen. Personal En personalneddragning genomfördes under året inom Alectas marknadsorganisation för att effektivisera verksamheten och dra ned på kostnaderna. Totalt 45 medarbetare antog ett frivilligt avgångspaket. Under 2007 hade Alecta i medeltal motsvarande 597 (576) heltidsanställda medarbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda) i koncernen, varav 559 (568) i moderbolaget. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 45 på sidorna Medarbetarstatistik Personalstrukturer Koncernen Antal anställda, den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 43 Andel kvinnliga medarbetare 56 % Andel kvinnliga chefer 44 % Personalomsättning (exkl neddragningsprogram) 6,7 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 32 % 14

15 Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att 2007 års vinst för moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt om kronor överföres till konsolideringsfonden fördelat på produktområden enligt följande: Konsolideringsfond Kronor Pensionsprodukter varav premiebestämda produkter Sjuk- och livförsäkringsprodukter Summa Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per 31 december 2007 framgår av vidstående resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen med därtill hörande noter. Förslag till överföring till garantifonden Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att i moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt överföra ett belopp om kronor från konsolideringsfonden till garantifonden, motsvarande garantifondens totalavkastning för 2007 efter avdrag för faktisk kapitalförvaltningskostnad och skatt. 15

16 Femårsöversikt 1) Koncernen, miljoner kronor Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, netto Försäkringsersättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas 2) Erforderlig solvensmarginal 3) Nyckeltal Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar, procent Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämda försäkringar, procent 4) 100 Konsolideringsgrad, procent Solvensgrad, procent Solvenskvot 2) 17,5 15,2 12,1 9,1 7,4 Förvaltningskostnadsprocent 0,20 0,18 0,18 0,19 0,29 varav förvaltningskostnadsprocent pensionsprodukter 5) 0,14 0,12 0,13 varav förvaltningskostnadsprocent sjuk- och livförsäkringsprodukter 5) 1,09 0,96 0,77 Driftskostnadsprocent 3,7 3,2 3,0 2,6 2,9 Direktavkastning, procent 6) 3,4 3,5 3,8 4,3 4,8 Totalavkastning, procent 7) 4,8 8,4 14,2 10,4 10,3 varav aktier 5,5 17,2 31,4 13,7 23,1 varav räntebärande placeringar 2,6 1,3 5,1 8,2 5,4 varav fastigheter 10,3 16,5 17,0 13,1 9,6 1) Jämförelsesiffror för 2006 har räknats om med avseende på övergången till nya redovisningsprinciper från och med 2007 enligt FFFS 2006:17. För effekterna i balans- och resultaträkningarna av de nya redovisningsstandarderna se not 2 på sidorna Jämförelsesiffror för har inte räknats om. 2) Uppgifterna avser moderbolaget. 3) Uppgifterna avser moderbolaget och koncernen. 4) Över-/underskott fördelas månadsvis på de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen alltid är cirka 100 procent. Premiebestämda försäkringar infördes 2007, varför inga värden finns för tidigare år. 5) Indelningen i produktgrupper gjordes först under 2006, varför beräkning inte gjorts för åren 2003 och ) För 2007 är direktavkastningen beräknad i förhållande till det dagsviktade förvaltade kapitalet enligt placeringarna i totalavkastningstabellen (se sidan 10), vilket är i enlighet med FFFS 2006:17. För är beräkningen gjord enligt den tidigare redovisade kapitalavkastningstabellen. 7) Beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för samtliga år. 16

17 Finansiella rapporter Innehåll finansiella rapporter Siffror Resultaträkningar 18 Resultatanalys 19 Balansräkningar 20 Förändringar i eget kapital 22 Kassaflödesanalyser 23 Noter Not 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget 24 Not 2 Förändringar i redovisningsprinciper 27 Not 3 Väsentliga överväganden och bedömningar som påverkar redovisningen 28 Not 4 Risker och riskhantering 29 Not 5 Resultat- och balansräkning per segment 31 Not 6 Premieinkomst 32 Not 7 Kapitalavkastning, intäkter 32 Not 8 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 32 Not 9 Utbetalda försäkringsavsättningar 33 Not 10 Driftskostnader 33 Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 33 Not 12 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 33 Not 13 Skatt 34 Not 14 Andra immateriella tillgångar 35 Not 15 Derivat 35 Not 16 Byggnader och mark 35 Not 17 Aktier och andelar i koncernföretag 36 Not 18 Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag 37 Not 19 Aktier och andelar i intressebolag 37 Not 20 Aktier och andelar 37 Not 21 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 38 Not 22 Lån med säkerhet i fast egendom 38 Not 23 Övriga lån 38 Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring 38 Not 25 Övriga fordringar 38 Not 26 Materiella tillgångar 38 Not 27 Upplupna ränte- och hyresintäkter 38 Not 28 Konsolideringsfond 39 Not 29 Garantifond 40 Not 30 Obeskattade reserver 40 Not 31 Livförsäkringsavsättning 41 Not 32 Avsättning för oreglerade skador 41 Not 33 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 41 Not 34 Avsättning för skatter 42 Not 35 Övriga avsättningar 42 Not 36 Skulder avseende direkt försäkring 42 Not 37 Övriga skulder 42 Not 38 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 Not 39 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser 42 Not 40 Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 43 Not 41 Ansvarsförbindelser 43 Not 42 Åtaganden 43 Not 43 Eventualförpliktelser 43 Not 44 Avstämning av totalavkastningstabell mot finansiella rapporter 43 Not 45 Medelantal anställda samt löner och ersättningar 44 Not 46 Upplysning om revisors arvode 47 Not 47 Leasing 47 Not 48 Upplysningar om närstående 47 17

18 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Övriga kostnader 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

19 Finansiella rapporter Resultatanalys 1) MODERBOLAGET 2007 Miljoner kronor Totalt Direkt försäkring av svenska risker Tjänstepensionsförsäkring Förmånsbestämd Avgiftsbestämd traditionell Tjänsteanknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring Övrig försäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond ) Resultatanalysen är upprättad i enlighet med FFFS 2006:17. Indelningen av produkter enligt dessa föreskrifter överensstämmer inte med produktområdena i segmentrapporteringen i not 5 på sidan

20 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark 15, Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 15, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15, Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 08 ÅRSREDOVISNING Innehåll Alecta i korthet 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 FINANSIELLA RAPPORTER 19 Styrelsens undertecknande 56 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Delårsrapport januari september Q3

Delårsrapport januari september Q3 Delårsrapport januari september 2007 07 Q3 Innehåll Finansiell information för t 2007 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell för

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport januari mars Q1

Delårsrapport januari mars Q1 Delårsrapport januari mars 2007 07 Q1 Alecta konkurrerar med lägsta avgiften Alecta blev en av leverantörerna i den nya ITP-planen. Vi fick förtroendet att erbjuda vår produkt som ett valbart alternativ

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer 2009 årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 14 Förslag till vinstdisposition 15 Finansiella rapporter 17 Styrelsens undertecknande 57 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10 Årsredovisning 2003 Innehåll Alecta i korthet 1 Förvaltningsberättelse 2 Tioårsöversikt 7 Resultatanalys 8 Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Kassaflödesanalyser 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 14

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2005 1

Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 1 Finansiell information för januari juni 2014 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,4 procent för första halvåret

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer