Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse 68 Företagsledning 70 Överstyrelse och revisorer 71 Ordlista 72

3 Alecta i korthet Alecta i korthet Fakta om Alecta Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 440 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,6 miljoner privatkunder och kundföretag i sammandrag Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 4,8 (8,4) procent, vilket var bättre än branschsnittet med 0,9 (0,1) procentenheter. Den genomsnittliga årsavkastningen för de senaste fem åren blev 9,5 procent. Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg, 0,14 (0,12) för pensionsprodukter och 1,09 (0,96) för sjuk- och livförsäkringsprodukter. Både konsolideringen och solvensen är fortsatt betryggande. För de förmånsbestämda försäkringarna uppgick vid utgången av året den kollektiva konsolideringsnivån till 152 (143) procent, att jämföra med målkonsolideringen på 140 procent. Solvenskvoten var 17,5 (15,2). För att förebygga framtida överkonsolidering har premienivåerna för 2008 sänkts med mellan 40 och 50 procent. I februari 2007 blev det klart att Alecta valts ut som en av fem leverantörer att förvalta den traditionella försäkringen i den nya ITP-planen för åringar. Vi fick förtroendet att vara både ett valbart alternativ och ickevalsalternativet. I november presenterades resultatet av valet där Alecta fick mer än 70 procent av premierna och 25 procent av de aktiva valen. Alecta blev även ett valbart alternativ i upphandlingen av FTP-planen, försäkringsbranschens egen pensionsplan. Testperioden för vårt nya försäkringssystem förlängs och produktionsstarten är framskjuten till 1 april I vår strävan att effektivisera verksamheten och dra ner på våra kostnader har 45 medarbetare accepterat ett erbjudande om ett frivilligt avgångspaket. Hela kostnaden för neddragningen om 35 miljoner kronor har redovisats under Årets resultat efter skatt uppgick till 31,6 (39,1) miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick till 19,2 (18,9) miljarder kronor. Totalavkastning, 5-årsgenomsnitt Procent År Förvaltningskostnadsprocent Procent 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 År Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar Procent År

4 Hos oss mår pengar bra Jag hoppas att du som följer Alecta har noterat vårt budskap Hos oss mår pengar bra. Vår uppgift som pensionsförvaltare är att ta hand om premieinbetalningar och omvandla dem till pensioner så effektivt och bra som möjligt. Vi har identifierat ett par saker som är särskilt viktiga för att vi ska vara lyckosamma i vårt arbete. Kapitalet måste ges en god avkastning under tiden vi har hand om det. Vi måste minimera bortfall i form av kostnader. Våra placeringar stod emot börsfall och oro på kreditmarknaden väl. Som jag skrev i fjolårets årsredovisning är det inte lätt att känna sig trygg med sin tjänstepension om man inte känner till vem det är som sköter den och ännu mindre känner till vad det företaget står för. Det är bakgrunden till vårt arbete med att göra Alecta mer känt. Vi har gått från att vara det minst kända till ett av de mest kända pensionsbolagen på ett år. I Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som mäter kundförtroende, rankades Alecta högst bland alla livförsäkringsbolag. Det är glädjande men eftersom livförsäkringsbranschen som helhet har mindre kundförtroende än många andra branscher finns det mycket kvar att göra. För att bli framgångsrik räcker det inte med att vara känd utan också att bli vald. För Alecta var det ett stort steg att gå från den obligatoriska förmånsbestämda planen till att få privatkunder att välja oss istället för någon av våra konkurrenter. Att Alecta Optimal Pension var den mest valda produkten i höstens ITP-val ser vi som en stor framgång och en förtroendeyttring som vi måste klara av att leva upp till. Avkastning i toppskiktet De senaste fem åren har vi nått en genomsnittlig totalavkastning på 9,5 procent per år. Det är 1,0 procentenhet bättre än branschsnittet. Vår totalavkastning för 2007 uppgick till 4,8 procent. Det innebär att våra placeringar stod emot börsfall och oro på kreditmarknaden väl. Under året lanserade vi vår nya produkt för premiebestämt pensionssparande, Alecta Optimal Pension. De första premierna betalades in i slutet av augusti. Den oroliga utvecklingen på finansmarknaderna, med börsfall på omkring 10 procent på Stockholmsbörsen under årets sista fyra månader, påverkade avkastningen för Alecta Optimal Pension negativt. Med portföljens defensiva egenskaper blev fallet begränsat till 2,0 procent för Kostnader viktigt Man måste fråga sig varför kostnader ägnas så liten uppmärksamhet av både pensionsföretag och kunder. En procentenhet lägre kostnader leder faktiskt till 25 procent högre pension i ett normalt pensionssparande. Aktörer som erbjuder fondförsäkring, med en kostnadsnivå på en eller till och med två procentenheter högre än Alectas, brukar framhålla möjligheterna till högre avkastning. Men att förvaltningen paketeras i en fond leder inte självklart till högre avkastning. Kostnaden för Alectas förvaltning 2007 var 0,20 procent av det förvaltade kapitalet och kapitalförvaltningskostnaden uppgick till 0,04 procent. Våra pensionsprodukter kostar endast 0,14 procent. Alla andra leverantörer av pensionsförvaltning är dyrare och i genomsnitt har de gett en sämre avkastning än Alecta under den senaste femårsperioden. 4

5 Vd har ordet Premiesänkning för våra kunder I december 2007 beslutade Alecta om sänkningar av premierna i den förmånsbestämda planen. Tyvärr gav vissa aktörer på marknaden en felaktig bild av innebörden av premiesänkningen. Låt mig därför förklara hur den förmånsbestämda planen fungerar. Den är resultatet av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK-förbunden. Företagen kan välja mellan att försäkra bort ansvaret för pensioner till de anställda eller att under vissa förutsättningar sätta av pengar själva (genom så kallade PRI-lösningar) och på så sätt behålla ansvaret men även kontroll över kapitalet. Om företaget väljer att försäkra sig i Alecta beräknar vi en premie som vi enligt avtalet inte får höja under försäkringens löptid. Det innebär att premien måste sättas så att vi är säkra på att klara av åtagandet även om exempelvis avkastningen blir betydligt sämre än förväntat eller livslängden ökar mer än i våra antaganden. I vissa lägen kommer vi att kunna konstatera att vår säkerhetsmarginal i premien är onödigt stor. Det är vid sådana tillfällen som vi kan sänka premien. Först när konsolideringen överstiger normalintervallet i konsolideringspolicyn har Alecta överskottskapital, men det har inte varit fallet när styrelsen fattat beslut i den här frågan de senaste åren. Premiesänkningen ska ses som en för oss självklar strävan att inte debitera högre premier än vad som behövs för att möta det åtagande vi tar på oss genom försäkringsavtalet med våra kunder. Alecta svarar också för sjukförsäkringen i ITP-planen. Tack vare färre långtidssjuka kunde vi även här sänka premien. Sänkningen uppgick för 2007 till 25 procent genom att vi inte debiterade premier för det fjärde kvartalet. För 2008 har vi sänkt premien med 50 procent. Jag tror det finns goda förutsättningar för den traditionella pensionsförsäkringen med en portfölj som innehåller en sund mix av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Framåtblick Det nya året har inletts med oro på kapitalmarknaderna. Även om mantrat att aktier ger bättre avkastning på sikt har visat sig vara sant, så brukar det kännas bra att inte ha alla ägg i samma korg. Jag tror att det finns goda förutsättningar för den traditionella pensionsförsäkringen med en portfölj som innehåller en sund mix av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. För Alecta kommer året säkert att innehålla många utmaningar. En som vi förberett oss väl för är bytet av försäkringssystem. Ett modernt systemstöd kommer att vara avgörande för att kunna möta kundkraven i framtiden. Genom att skapa värde för våra kunder i form av hög avkastning och låga kostnader vill vi visa att vi står på kundernas sida och att pengar mår bra hos Alecta. Detta är först och främst mina medarbetares förtjänst. Tillsammans bygger vi Alectas framgång genom att se på vår verksamhet med kundernas bästa för ögonen. tomas nicolin Verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt avger härmed årsredovisning för 2007, bolagets 91:a verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm, Sverige Den sortens pengar som vi på Alecta sysslar med är inte den enda sorten som funnits. På Fiji skattade man förr polerade valtänder högt. De förekommer fortfarande på Fijis 20-centsmynt. Det var länge populärt att använda boskap som pengar. Det engelska ordet»capital«har till och med ett gemensamt ursprung med ordet»cattle«som betyder just boskap. Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen med undantag av delar av fastighetsförvaltningen och huvuddelen av IT-driften som köps av externa leverantörer. Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta har uppdraget från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta den förmånsbestämda ITP-planen. Från och med 1 juli 2007 är vi en av fem leverantörer av traditionell försäkring i den nya premiebestämda ITPplanen. På uppdragsbasis administrerar Alecta även huvuddelen av verksamheten i PRI Pensionstjänst AB (PRI). Väsentliga händelser Ny ITP-plan Den nya ITP-planen trädde i kraft den 1 juli 2007, med retroaktiv tillämpning av de flesta delar från och med 1 januari Planen omfattar huvudsakligen tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas även fortsättningsvis av den gamla ITP-planen. Den nya planen är premiebestämd och har konkurrensutsatts genom en upphandling av försäkringsgivare med beslut i ITP-nämnden i februari Alecta blev en av fem försäkringsgivare av traditionell försäkring som valdes ut i den första upphandlingen som ett valbart alternativ och blev samtidigt utsett till ickevalsleverantör. Vår roll är i huvudsak oförändrad när det gäller såväl ålderspensionen inom den gamla ITPplanen som privattjänstemännens sjukförsäkring och familjeskydd inom både den gamla och nya ITP-planen. Vår produkt i den nya ITP-planen är Alecta Optimal Pension. Avgiften för den nya produkten uppgår till 0,10 procent av det förvaltade kapitalet och kapitalförvaltningskostnaden är 0,04 procent. Portföljen för den nya produkten har som långsiktig målnivå 60 procent aktier mot omkring 40 procent i portföljen för de förmånsbestämda produkterna. Alecta Optimal Pension innehåller en garanti som innebär att den försäkrade vid pensionering har ett pensions-

7 Förvaltningsberättelse kapital lägst motsvarande totalt inbetalda premier. Under juli oktober 2007 genomfördes valet i den nya ITP-planen. Vi hade stor framgång i valet. Alecta fick mer än 70 procent av premierna och 25 procent av de aktiva valen. Årets resultat Miljarder kronor 60 Andra pensionsplaner Alecta var även med i upphandlingen av försäkringsbranschens egen pensionsplan, FTP-planen, där vi blev ett valbart alternativ. Under året startade även upphandlingen av de privatanställda arbetarnas pensionsplan, Avtalspension SAF-LO, där vi lämnade en offert. Upphandlingen avbröts dock i slutet av 2007 och kommer att återupptas under Alectas produktsegment Alecta har två produktsegment; pension samt sjuk- och livförsäkring. I pensionsprodukter ingår sparprodukterna ålderspension, ITPK (kompletterande ålderspension) och familjepension. Huvuddelen av ålderspensionen samt familjepensionen är förmånsbestämd. Ålderspensionen i den nya ITP-planen och ITPK:n är premiebestämda. ITPK och familjepension ingår inte i den nya ITPplanen. För de premiebestämda försäkringarna erbjuder vi Alecta Optimal Pension. I sjuk- och livförsäkringsprodukter ingår riskförsäkringarna sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Nytt försäkringssystem Produktionsstarten för det nya försäkringssystemet, som egenutvecklats sedan 2000, var planerad till den 1 oktober 2007 men har skjutits upp till den 1 april Anledningen är att testperioden för systemet har förlängts. Garantifond Överstyrelsen beslutade i april 2007 att inrätta en särskild garantifond för användning till den så kallade kollektivavtalsgarantin samt för information och utbildning om ITP- respektive TGL-avtalet (informationsmedel). Sammanlagt har 2 miljarder kronor överförts från partsmedlen, kollektivavtalsparternas fördelade återbäring, i konsolideringsfonden till garantifonden per den 1 januari Partsmedlen disponeras enligt beslut av kollektivavtalsparterna. Fonden ska årligen uppräknas med en ränta motsvarande totalavkastningen efter avdrag för faktisk kapitalförvaltningskostnad och skatt. Skulle denna vara negativ sätts fonden ned med motsvarande räntesats. Såväl kapitalet som tillförd ränta får användas av kollektivavtalsparterna för avsedda ändamål. Under 2007 utbetalades 71 ( ) miljoner kronor ur garantifonden, varav 56 miljoner kronor avsåg informationsmedel. Finansiering av Collectum I december 2007 beslutade kollektivavtalsparterna att skjuta till ytterligare 25 miljoner kronor av de särskilda värdesäkringsmedlen i Alectas konsoliderings- 40 År Förvaltat kapital Miljarder kronor År Antal försäkringar Miljoner 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 År

8 fond för uppbyggnaden av verksamheten i Collectum, administrationsbolaget för ITP. I januari 2006 avsattes 200 miljoner kronor för detta ändamål. Under 2006 och 2007 har sammanlagt 207 miljoner kronor utbetalats till Collectum. Överlåtelse av försäkringsbestånd I enlighet med det särskilda avtalet med bolaget SAS skedde under andra kvartalet en överlåtelse av hela försäkringsbeståndet för piloterna inom SAS. Överlåtelsen gjordes till den svenska filialen för Handelsbanken Life & Pension Ltd. Från Alecta överfördes ett pensionskapital om totalt 7,7 miljarder kronor. I gamla tider var det så att om man hade höns och gott om ägg, så använde man äggen som betalning för att köpa exempelvis mjölk. Salt har använts som pengar på många platser i världen. I en del kulturer byttes salt lika mot guld. Det sägs att det engelska ordet för lön (salary) är hämtat från det latinska namnet för salt (salarium). Nytt sätt att beräkna diskonteringsräntan I slutet av 2006 kom Finansinspektionen (FI) ut med föreskrifter om hur marknadsräntan för diskontering av tjänstepensioner skulle beräknas från och med Enklare uttryckt ska diskonteringsräntan väljas som genomsnittet av statsobligationsräntan och swapräntan med motsvarande löptid. Hade denna diskonteringsränta tillämpats vid utgången av 2006 skulle de försäkringstekniska avsättningarna ha varit 7,4 miljarder kronor lägre till följd av att räntan var 0,22 procentenheter högre än den faktiskt tillämpade. Tillämpning av en högre räntesats påverkar både konsolideringen och solvensen positivt. Se även känslighetsanalysen i not 4 på sidan 30. Trafikljusmodellen Som en följd av tjänstepensionsdirektivets införande 1 januari 2006 tillämpar FI den så kallade trafikljusmodellen som tillsynsverktyg. Modellen mäter om bolagen har tillräckligt med riskkapital i förhållande till den sammantagna finansiella risken i marknadsvärderade tillgångar och skulder för att med tillräcklig säkerhet anses kunna fullgöra sina garanterade åtaganden. Nettot uttrycker säkerhetsmarginalen, som ska vara positiv för att inte ge rött ljus. Under 2007 kompletterades modellen med en beräkning för försäkringsrisker och driftskostnadsrisker. Trafikljussystemet är inte en del av lagstiftningen, utan endast ett av flera tillsynsverktyg som FI använder. Se även not 4 under Matchning av tillgångar och skulder på sidan 30. Kod för bolagsstyrning Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har vi upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på alecta.se. Anpassning till internationella redovisningsstandarder Från och med 2007 har det regelverk Alecta tillämpar för att upprätta årsoch koncernredovisning anpassats till internationella redovisningsstandarder. Anpassningen har skett genom att de föreskrifter och allmänna råd från FI (FFFS 2006:17) som Alecta tillämpar inte längre är detaljreglerande utan istället

9 Förvaltningsberättelse hänvisar till godkända internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) i den utsträckning detta är möjligt enligt svensk lag eller annan författning. Om dessa redovisningsstandarder hade varit införda per den 1 januari 2006 skulle Alectas egna kapital vid samma tidpunkt varit 363 miljoner kronor lägre i koncernen än tidigare redovisat. Övergången till de nya redovisningsprinciperna innebar ett minskat marknadsvärde för skuldtäckningstillgångarna med 320 miljoner kronor. En beskrivning av effekterna av övergången till de nya redovisningsstandarderna finns i not 2 på sidorna Förväntad framtida utveckling Alecta befinner sig i en omfattande förändringsprocess där vi förflyttar oss successivt mot en allt mer konkurrensutsatt situation. Arbetet med att göra varumärket Alecta mer känt kommer att fortsätta. För att vara konkurrenskraftiga har vi valt att fokusera på hög avkastning och låga kostnader. Det nya försäkringssystemet har utvecklats under en lång period och kommer att produktionssättas under Den första tiden systemet är i drift måste betraktas som en stabiliseringsperiod och eventuella rationaliseringseffekter av systemet kommer sannolikt först under Under 2008 kommer vi också att avsevärt förbättra vår service för våra privatkunder på Alectas hemsida. Nordamerikas indianer använde bland annat fjädrar som pengar. Ju färggrannare, desto värdefullare. Årets resultat Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 31,6 (39,1) miljarder kronor. Av resultatet svarar pensionsprodukter för 29,6 (38,1) miljarder kronor samt sjuk- och livförsäkringsprodukter för 2,1 (1,0) miljarder kronor. Se även not 5 på sidan 31. Kapitalavkastning Alectas placeringar stod emot börsfallen och oron på kreditmarknaderna under andra halvåret väl. Avkastningen för helåret 2007 blev 4,8 (8,4) procent, endast knappt en halv procentenhet under nivån vid halvårsskiftet. En bidragande orsak till årets förhållandevis starka resultat är vår aktieförvaltning, som präglas av koncentrerade portföljer och en indexoberoende strategi. Positivt var även att våra ränteportföljer hade en låg riskexponering då kreditoron startade. Ytterligare en bidragande faktor är vår framgångsrika fastighetsförvaltning. Under de senaste fem åren har Alectas genomsnittliga avkastning på årsbasis varit 9,5 procent. Avkastningen på aktier blev 5,5 (17,2) procent, räntebärande värdepapper hade en avkastning på 2,6 (1,3) procent och avkastningen på fastigheter uppgick till 10,3 (16,5) procent. Alecta Optimal Pension, som ingår i våra pensionsprodukter, startade först i slutet av augusti 2007 och innehåller en högre andel aktier än den förmånsbe-

10 Totalavkastningstabell för placeringar, koncernen Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent Genomsnitt MSEK % MSEK % Aktier , ,9 5,5 17,8 Räntebärande placeringar , ,7 2,6 4,5 Fastigheter , ,4 10,3 13,3 Summa placeringar , ,0 4,8 9,5 När européer på 1800-talet hittade till ön Yap i nuvarande Mikronesien fann man att folket där betalade med platta stenar, en del med en diameter på hela fyra meter. Totalavkastningstabell för placeringar, pensionsprodukter 1) Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent MSEK % MSEK % 2007 Aktier , ,7 5,5 Räntebärande placeringar , ,9 2,6 Fastigheter , ,4 10,3 Summa placeringar , ,0 4,7 Totalavkastningstabell för placeringar, sjuk- och livförsäkringsprodukter Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent MSEK % MSEK % 2007 Aktier , ,0 5,5 Räntebärande placeringar , ,6 2,5 Fastigheter , ,4 10,3 Summa placeringar , ,0 4,8 1) Avkastningen för den nya premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension uppgick till 2,0 procent och avser perioden 31 augusti 31 december Alecta Optimal Pension har en högre andel aktier än övriga produkter. På grund av avrundning kan summeringar avvika från totalen. Totalavkastningen för respektive år och tillgångsslag för perioden , som ingår i den genomsnittliga totalavkastningen, finns i femårsöversikten på sidan 16. Segmenten pensionsprodukter samt sjuk- och livförsäkringsprodukter infördes Totalavkastning per segment för den senaste femårsperioden har därför inte beräknats. Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendation och ersätter från och med 2007 den så kallade Kapitalavkastningstabellen. Omläggningen har inneburit förändringar i hur avkastningen beräknas och vilka tillgångar som omfattas. Redovisningen och värderingen av placeringarna överensstämmer inte med redovisningsprinciperna som tillämpas i de finansiella rapporterna. En avstämning mellan totalavkastningstabellen och de finansiella rapporterna finns i not 44 på sidan

11 Förvaltningsberättelse stämda placeringsportföljen. Trots den högre aktieandelen stod portföljen emot de allmänna kursfallen väl tack vare en aktieportfölj som har fokus på företag med sunda finanser och stabil verksamhet. Avkastningen för Alecta Optimal Pension blev under perioden 2,0 procent samtidigt som exempelvis Stockholmsbörsen gick ned med 10,5 procent under motsvarande period. Avkastningen för Alectas totala portfölj under årets sista fyra månader uppgick till 1,0 procent. I resultaträkningen uppgick kapitalavkastningen för koncernen, inklusive orealiserade värdeförändringar, till 20,5 (33,5) miljarder kronor. Av kapitalavkastningen är 18,9 (33,1) miljarder kronor hänförligt till pensionsprodukterna. Se även not 5 på sidan 31. Total placeringsportfölj Fastigheter % Aktier 40% Räntebärande värdepapper Räntebärande 52% Placeringar Marknadsvärdet av placeringarna uppgick vid utgången av 2007 till 437,7 (429,4) miljarder kronor, enligt uppställningen i totalavkastningstabellen på sidan 10. Av marknadsvärdet svarar pensionsprodukter för 405,8 (397,6) miljarder kronor medan sjuk- och livförsäkringsprodukterna har placeringar till ett marknadsvärde av 31,9 (31,8) miljarder kronor. Placeringarna utgörs av de i balansräkningen redovisade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Alectas fem största aktieinnehav Euroländer 1% USA % Aktier Japan 3% USA 13% Sverige % Sverige 44% Aktie Bransch Marknadsvärde i miljoner kronor Andel av den totala aktieportföljen H&M Sällanköpsvaror ,5 % Handelsbanken Bank och försäkring ,0 % Banque Paribas Bank och försäkring ,0 % Atlas Copco Fordon och maskiner ,6 % SEB Bank och försäkring ,3 % Premieinkomst Premieinkomsten 2007 uppgick till 19,2 (18,9) miljarder kronor. Av beloppet svarar pensionsprodukter för 16,0 (14,2) miljarder kronor medan sjuk- och livförsäkringssegmentet svarar för 3,2 (4,7) miljarder kronor. Se även not 6 på sidan 32. Fakturerade premier utgjorde 79 (95) procent av den totala premieinkomsten. Höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) omfattar endast pensionsprodukterna. Den uppgick till 1,47 (0,61) procent för ålders- och familjepension samt 5,8 ( ) procent för ursprunglig ITPK och uppgick sammanlagt till 3,7 (0,8) miljarder kronor. Uppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Europa 40% USA 1% Storbritannien 22% Fastigheter Nederländerna 4% Övriga 1% Sverige 54% 11

12 Ingen värdesäkringsavgift har debiterats från och med Denna avgift uppgick till 1,1 miljard kronor för En hög konsolidering inom sjuk- och livförsäkringssegmentet har medgett ett minskat premieuttag. Under de tre första kvartalen gavs en premiereduktion och under det sista kvartalet debiterades inga premier för de flesta produkterna inom segmentet. För att förebygga framtida överkonsolidering har premienivåerna för 2008 sänkts med 40 procent för förmånsbestämd ålders- och familjepension samt med 50 procent för sjukpension och premiebefrielse. Snäckor har använts som valuta bland annat i Kina och Indien. I Burkina Faso användes kaurisnäckor lokalt som pengar så sent som Aztekerna använde kakaobönor som pengar. Montezuma, deras sista kejsare, hade en privat förmögenhet på över 1000 ton torkade bönor. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av dels utbetalda försäkringsersättningar som består av ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall samt driftskostnader för skadereglering, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador. De utbetalda försäkringsersättningarna uppgick till 11,1 (10,5) miljarder kronor, varav pensionsprodukter svarade för 8,0 (8,1) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering uppgick till 177 (142) miljoner kronor. Se not 9 på sidan 33. Förändringen i avsättningen för oreglerade skador var positiv med 1,4 (0,9) miljarder kronor till följd av stigande marknadsräntor. Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet av bolagets garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal. Dessa avsättningar minskade under 2007 med 10,7 miljarder kronor. I årsbokslutet 2007 har en förstärkning av Alectas dödlighetsantaganden vid beräkning av livförsäkringsavsättningarna införts. Dessutom har en justering av den försäkringstekniska avsättningen för efterlevandepension gjorts. Dessa två åtgärder medförde att de försäkringstekniska avsättningarna ökade med sammanlagt 8,6 miljarder kronor. Nya föreskrifter från FI för beräkning av diskonteringsräntan tillämpas från och med 2007 (se sidan 8). Hade den nya diskonteringsräntan tillämpats vid ingången av året skulle de försäkringstekniska avsättningarna då ha varit 7,4 miljarder kronor lägre. Effekten av den förändrade ränteberäkningen redovisades under Återbäring För vår nya premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension fördelas överrespektive underskott månadsvis på de försäkrade så att den kollektiva konsolideringsnivån alltid är cirka 100 procent. Överskott är inte garanterade. För de förmånsbestämda försäkringarna ska Alectas överskott återgå till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av överskottsmedel för det kommande året. För 2007 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående pensioner 12

13 Förvaltningsberättelse och fribrevsuppräkning samt återbetalning av fördelad återbäring till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ITP-planen. Höjningen av utgående pensioner och fribrevshöjningen motsvarar, som tidigare, prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensionstillägg betalades ut under 2007 medan en del reserveras för utbetalning under kommande år. Fribrevsuppräkningen är garanterad och skuldförs i balansräkningen vid ingången av uppräkningsåret, i detta fall vid ingången av Under året utnyttjades resterande 0,6 miljarder kronor av de företagsanknutna medlen, som ursprungligen uppgick till 65,8 miljarder kronor. Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av det egna kapitalet. Koncernens samlade egna kapital uppgick den 31 december 2007 till 190,4 (169,7) miljarder kronor. Kollektiv konsolidering och solvens Den kollektiva konsolideringsnivån i koncernen för de förmånsbestämda försäkringarna var vid årets utgång 152 (143) procent. Enligt Alectas konsolideringspolicy får den kollektiva konsolideringsnivån variera mellan 125 och 155 procent med en målnivå på 140 procent. De premiebestämda försäkringarna hade en kollektiv konsolidering på 100 ( ) procent, vilket är den nivå den normalt ska ligga på eftersom allt överskott löpande fördelas på de försäkrade. Kapitalbasen i moderbolaget var vid utgången av året 188,6 (168,7) miljarder kronor. Den enligt lag minsta tillåtna kapitalbasen, solvensmarginalen, uppgick för Alecta till 10,8 (11,1) miljarder kronor. Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick därmed vid årets slut till 17,5 (15,2). Solvensgraden, de totala tillgångarna i förhållande till de garanterade åtagandena, uppgick för koncernen till 176 (165) procent. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick till 704 (605) miljoner kronor, en ökning med 16 procent. Ökningen är främst hänförlig till ökade varumärkeskostnader och IT-kostnader samt engångskostnader till följd av en personalneddragning inom marknadsorganisationen om 35 miljoner kronor. Utgifter för informationsmedel kostnadsförs inte från och med 2007 utan tas istället från en garantifond (se sidan 7). Kostnaderna för informationsmedlen under 2006 uppgick till 42 miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten ökade något och uppgick till 3,7 (3,2). Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg trots ökade driftskostnader, 0,20 (0,18). Förvaltningskostnaden uppgick till 0,14 (0,12) procent för pensionsprodukter och till 1,09 (0,96) procent för sjuk- och livförsäkringsprodukter. Premieinkomst Miljarder kronor År Solvenskvot Kvot År Driftskostnadsprocent Procent År

14 Riskhantering I not 4 på sidorna finns en beskrivning över Alectas riskhantering. Redan romarna använde glaspärlor som betalningsmedel. Efter upptäckten av Amerika blev pärlor en viktig valuta när européerna gjorde affärer med ursprungsbefolkningen. Personal En personalneddragning genomfördes under året inom Alectas marknadsorganisation för att effektivisera verksamheten och dra ned på kostnaderna. Totalt 45 medarbetare antog ett frivilligt avgångspaket. Under 2007 hade Alecta i medeltal motsvarande 597 (576) heltidsanställda medarbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda) i koncernen, varav 559 (568) i moderbolaget. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 45 på sidorna Medarbetarstatistik Personalstrukturer Koncernen Antal anställda, den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 43 Andel kvinnliga medarbetare 56 % Andel kvinnliga chefer 44 % Personalomsättning (exkl neddragningsprogram) 6,7 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 32 % 14

15 Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att 2007 års vinst för moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt om kronor överföres till konsolideringsfonden fördelat på produktområden enligt följande: Konsolideringsfond Kronor Pensionsprodukter varav premiebestämda produkter Sjuk- och livförsäkringsprodukter Summa Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per 31 december 2007 framgår av vidstående resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen med därtill hörande noter. Förslag till överföring till garantifonden Styrelsen och verkställande direktören föreslår till överstyrelsen att i moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt överföra ett belopp om kronor från konsolideringsfonden till garantifonden, motsvarande garantifondens totalavkastning för 2007 efter avdrag för faktisk kapitalförvaltningskostnad och skatt. 15

16 Femårsöversikt 1) Koncernen, miljoner kronor Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning, netto Försäkringsersättningar Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas 2) Erforderlig solvensmarginal 3) Nyckeltal Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar, procent Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämda försäkringar, procent 4) 100 Konsolideringsgrad, procent Solvensgrad, procent Solvenskvot 2) 17,5 15,2 12,1 9,1 7,4 Förvaltningskostnadsprocent 0,20 0,18 0,18 0,19 0,29 varav förvaltningskostnadsprocent pensionsprodukter 5) 0,14 0,12 0,13 varav förvaltningskostnadsprocent sjuk- och livförsäkringsprodukter 5) 1,09 0,96 0,77 Driftskostnadsprocent 3,7 3,2 3,0 2,6 2,9 Direktavkastning, procent 6) 3,4 3,5 3,8 4,3 4,8 Totalavkastning, procent 7) 4,8 8,4 14,2 10,4 10,3 varav aktier 5,5 17,2 31,4 13,7 23,1 varav räntebärande placeringar 2,6 1,3 5,1 8,2 5,4 varav fastigheter 10,3 16,5 17,0 13,1 9,6 1) Jämförelsesiffror för 2006 har räknats om med avseende på övergången till nya redovisningsprinciper från och med 2007 enligt FFFS 2006:17. För effekterna i balans- och resultaträkningarna av de nya redovisningsstandarderna se not 2 på sidorna Jämförelsesiffror för har inte räknats om. 2) Uppgifterna avser moderbolaget. 3) Uppgifterna avser moderbolaget och koncernen. 4) Över-/underskott fördelas månadsvis på de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen alltid är cirka 100 procent. Premiebestämda försäkringar infördes 2007, varför inga värden finns för tidigare år. 5) Indelningen i produktgrupper gjordes först under 2006, varför beräkning inte gjorts för åren 2003 och ) För 2007 är direktavkastningen beräknad i förhållande till det dagsviktade förvaltade kapitalet enligt placeringarna i totalavkastningstabellen (se sidan 10), vilket är i enlighet med FFFS 2006:17. För är beräkningen gjord enligt den tidigare redovisade kapitalavkastningstabellen. 7) Beräknad enligt Försäkringsförbundets rekommendation för samtliga år. 16

17 Finansiella rapporter Innehåll finansiella rapporter Siffror Resultaträkningar 18 Resultatanalys 19 Balansräkningar 20 Förändringar i eget kapital 22 Kassaflödesanalyser 23 Noter Not 1 Redovisningsprinciper i koncernen och moderbolaget 24 Not 2 Förändringar i redovisningsprinciper 27 Not 3 Väsentliga överväganden och bedömningar som påverkar redovisningen 28 Not 4 Risker och riskhantering 29 Not 5 Resultat- och balansräkning per segment 31 Not 6 Premieinkomst 32 Not 7 Kapitalavkastning, intäkter 32 Not 8 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 32 Not 9 Utbetalda försäkringsavsättningar 33 Not 10 Driftskostnader 33 Not 11 Kapitalavkastning, kostnader 33 Not 12 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 33 Not 13 Skatt 34 Not 14 Andra immateriella tillgångar 35 Not 15 Derivat 35 Not 16 Byggnader och mark 35 Not 17 Aktier och andelar i koncernföretag 36 Not 18 Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag 37 Not 19 Aktier och andelar i intressebolag 37 Not 20 Aktier och andelar 37 Not 21 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 38 Not 22 Lån med säkerhet i fast egendom 38 Not 23 Övriga lån 38 Not 24 Fordringar avseende direkt försäkring 38 Not 25 Övriga fordringar 38 Not 26 Materiella tillgångar 38 Not 27 Upplupna ränte- och hyresintäkter 38 Not 28 Konsolideringsfond 39 Not 29 Garantifond 40 Not 30 Obeskattade reserver 40 Not 31 Livförsäkringsavsättning 41 Not 32 Avsättning för oreglerade skador 41 Not 33 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 41 Not 34 Avsättning för skatter 42 Not 35 Övriga avsättningar 42 Not 36 Skulder avseende direkt försäkring 42 Not 37 Övriga skulder 42 Not 38 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 Not 39 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser 42 Not 40 Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 43 Not 41 Ansvarsförbindelser 43 Not 42 Åtaganden 43 Not 43 Eventualförpliktelser 43 Not 44 Avstämning av totalavkastningstabell mot finansiella rapporter 43 Not 45 Medelantal anställda samt löner och ersättningar 44 Not 46 Upplysning om revisors arvode 47 Not 47 Leasing 47 Not 48 Upplysningar om närstående 47 17

18 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Övriga kostnader 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

19 Finansiella rapporter Resultatanalys 1) MODERBOLAGET 2007 Miljoner kronor Totalt Direkt försäkring av svenska risker Tjänstepensionsförsäkring Förmånsbestämd Avgiftsbestämd traditionell Tjänsteanknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring Övrig försäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond ) Resultatanalysen är upprättad i enlighet med FFFS 2006:17. Indelningen av produkter enligt dessa föreskrifter överensstämmer inte med produktområdena i segmentrapporteringen i not 5 på sidan

20 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark 15, Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 15, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15, Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer