Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser 20 Redovisningsprinciper 21 Noter 23 Innehav 38 Revisionsberättelse 56 Företagsledning 57 Styrelse 58 Överstyrelse och revisorer 60 Ordlista 61

3 Alecta i korthet Fakta om Alecta Vi har förvaltat pensionspengar till privatanställda tjänstemän sedan Vi förvaltar närmare 430 miljarder kronor åt 1,6 miljoner privatkunder och kundföretag. Alecta har kollektivavtalsparternas förtroende som leverantör till ickeväljarna i den nya ITP-planen och är dessutom ett av de valbara alternativen. På så sätt förs Alectas tradition med hög avkastning och låga kostnader vidare till den nya generationens kunder. Vi fortsätter att erbjuda den förmånsbaserade tjänstepensionen till 1,6 miljoner privatkunder i sammandrag Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 8,4 (14,3) procent. Det var framför allt aktier och fastigheter som uppvisade en god avkastning, 17,2 (31,6) respektive 17,6 (17,1) procent. Både konsolideringen och solvensen är fortsatt betryggande. Vid utgången av 2006 uppgick den kollektiva konsolideringsnivån till 143 (132) procent och solvenskvoten till 15,2 (12,1). Årets resultat efter skatt uppgick till 39,0 (20,4) miljarder kronor. Premieinkomsten för 2006 uppgick till 18,9 (18,0) miljarder kronor. Förvaltningskostnadsprocenten var 0,13 (0,13) för pensionsprodukter och 0,99 (0,77) för sjuk- och livförsäkringsprodukter. Tjänstepensionsdirektivet trädde i kraft den 1 januari Direktivet berör framför allt Alectas placeringsverksamhet och de försäkringstekniska avsättningarna. Exempelvis ska de försäkringstekniska avsättningarna marknadsvärderas, vilket gör att både konsolidering och solvens nu fluktuerar i större utsträckning eftersom marknadsräntorna ändras oftare än den tidigare av Finansinspektionen fastställda högsta räntan för beräkning av avsättningarna. Som en konsekvens av tjänstepensionsdirektivet ändrades Alectas konsolideringspolicy per den 30 juni 2006 så att den kollektiva konsolideringen normalt får variera mellan 125 och 155 procent. I april 2006 träffade Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) en överenskommelse om en ny ITP-plan. I februari 2007 blev det klart att Alecta blir en av fem leverantörer som får förvalta den nya ITP-planen. Förutom dem som väljer Alectas lösning har vi även fått parternas förtroende att förvalta ITP-försäkringen för dem som inte gör ett aktivt val. Kollektiv konsolideringsnivå Procent 0 Solvenskvot Kvot Totalavkastning, 5-årsgenomsnitt Procent År År År

4 Vd har ordet Alecta i ny ITP-plan Alecta fick förtroendet att bli en av leverantörerna i den nya ITP-planen. Vi är oerhört stolta och glada över det. Efter en tuff upphandling blev det slutligen Alecta som får leverera ickevalslösningen och samtidigt erbjuda vår nya produkt som ett valbart alternativ. Jag kan lova att vi absolut inte har tagit något för givet. Visserligen har vi levererat tjänstepensioner till Sveriges privatanställda tjänstemän sedan 1917 och kan därmed räkna oss som specialister på området. Kanske bidrog det till att vi lyckades att vi har erfarenhet och bevisad kompetens. De senaste årens fokusering på avkastning och effektivitet har också haft betydelse. I dag tillhör vi eliten bland livbolagen när det gäller långsiktig avkastning och vi har branschens lägsta kostnader. Om fem år blir det en ny upphandling och vi och våra konkurrenter kommer att utsättas för ny granskning. Det tycker jag är bra det tvingar oss och de andra leverantörerna att göra vårt yttersta och ständigt förbättra vårt erbjudande. Vi måste bli mer kända I den nya planen är det viktigt för kunden att känna till vad de olika bolagen står för. Det är leverantörens förmåga att generera god avkastning och låga avgifter som gör det möjligt för kunden att få en bra pension. Vi har i flera stycken branschens bästa nyckeltal men många kunder vet inte om det och känner heller inte till oss i någon högre utsträckning. I den förmånsbaserade planen har vår marknadskommunikation varit riktad mot företagen, eftersom de varit vår primära kontakt. I den nya planen är det privatkunden som väljer leverantör till sin tjänstepension och därmed kommer vår kommunikation att riktas mer mot denna målgrupp än tidigare. Våra konkurrenter har under lång tid byggt sina varumärken och riktat sina erbjudanden till privatmarknaden. Några av dem har under årens lopp spenderat oerhört stora summor på marknadsföring och reklam. Det tänker inte vi göra, men vi behöver satsa en del för att kunna agera på en konkurrensutsatt marknad. Jag är dessutom övertygad om att det är viktigt att öka kunskapen om vad Alecta står för hos alla våra kunder. Vetskapen om att de har en bra tjänstepension hos oss ger ökad trygghet. Vi måste hitta sätt att kommunicera med våra kunder till så låg kostnad som möjligt. Det är inte i deras intresse att vi spenderar en krona mer än vad som behövs. Idag tillhör vi eliten bland livbolagen när det gäller långsiktig avkastning och vi har branschens lägsta kostnader. Avkastning i toppskiktet Alecta presterade återigen ett bra resultat vad gäller långsiktig avkastning med 6,5 procent i genomsnitt per år under den senaste femårsperioden. Det placerar oss i toppen bland de största livbolagen med 0,6 procentenheter över snittet. Det är viktigt att kunna visa bra avkastning eftersom det ökar trovärdigheten för att vi

5 kan leverera bra avkastning även framöver. Vår nya premiebaserade produkt, med en aktieandel om cirka 60 procent, förväntas ge cirka 6,5 procents avkastning. Lägst kostnader Våra kostnader är lägst i branschen med en förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter på 0,13. Många av våra konkurrenter har betydligt högre kostnader. För vår nya produkt kommer avgiften att vara 0,10 procent på det förvaltade kapitalet, vilket jag bedömer är mycket konkurrenskraftigt. Det kan jämföras med att många fondleverantörer tar ut avgifter på mellan en och två procent. För kunderna betyder det mycket mer än många tror. Låt mig belysa med ett exempel som har två olika avgiftsnivåer. Den ena avgiften är 0,13 procent och avser en traditionell livförsäkring och den andra avgiften avser en blandfond med 1 procentenhet högre avgift. Alternativet med låg avgift innebär ett pensionskapital på ungefär 5,2 miljoner kronor vid pensionering. Alternativet med en procentenhet högre avgift innebär istället ett pensionskapital vid pensionering på ungefär 4,2 miljoner kronor. En procentenhets lägre avgift leder med andra ord till att pensionen blir nära 25 procent högre. I exemplet antar vi att pensionen börjar tjänas in vid 25 års ålder och att pensionsåldern är 65 år. Vidare antar vi en årslön på kronor, en årlig löneutveckling på 3 procent och en årsavkastning på 6,5 procent. Jag skulle verkligen önska att media och andra opinionsbildare intresserar sig för de höga avgifterna i branschen. Det är svårt att sätta sig in i området, det är komplicerat och för många ointressant eftersom det handlar om saker som ska ske i framtiden. Och pensionsbolag och banker har inte heller vinnlagt sig om att förenkla på ett tillräckligt bra sätt. kunderna och det är därför viktigt att kostnaderna alltid bärs exakt av den kundgrupp som berörs. Vi är väldigt medvetna om detta. Den nya planens förmåga att bära risk är därför oberoende av den gamla planen. Det finns ingen subventionering mellan de olika planerna i Alectas verksamhet. En procentenhets lägre avgift leder till att pensionskapitalet blir nära 25 procent högre Hos oss mår pengar bra Det är samlingsnamnet för det sätt som vi kommer att kommunicera på framöver. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i att vi gör det vi är bäst på; att se till att våra kunders pengar mår bra och växer till den dag de behövs. Erfarenhet och bevisad kompetens, låg risk utan att vara passiv, att pengarna växer och inte minst sparsamhet. Vi vill vara det företag som står på kundens sida. tomas nicolin Verkställande direktör Fortsatt förtroende Den nya ITP-planen kommer att bli en viktig del i vår verksamhet. Men mycket av vår framgång kommer många år framöver att handla om förmågan att förvalta den förmånsbaserade ITPplanen. Den verksamheten kommer under ett antal decennier framöver att vara en mycket stor och central del. Här är sjuk- och livförsäkringen ett viktigt område som vi hittills haft förtroendet att hantera. Även i den nya ITP-planen är det Alecta som ska sköta denna affär. Vi kommer framöver att ha kundgrupper som tillhör olika planer. I en verksamhet som vår tillhör alltid kapitalet

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) avger härmed årsredovisning för 2006, bolagets 90e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen med undantag av en stor del av fastighetsförvaltningen och huvuddelen av IT-driften som köps av externa leverantörer. Det helägda dotterbolaget Collectum AB avyttrades till Svenskt Näringsliv och PTK samt vissa PTK-förbund den 1 januari 2006 i enlighet med tidigare tecknat optionsavtal. Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta har uppdraget från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta en stor del av ITP-planen. Kunderna i Alecta är dels försäkringstagarna, vilka utgörs av företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och företag som är bundna av hängavtal med ett PTK-förbund, dels de försäkrade. På uppdragsbasis administrerar Alecta även huvuddelen av verksamheten i PRI Pensionstjänst AB (PRI). Väsentliga händelser Ny ITP-plan Den 25 april 2006 träffade Svenskt Näringsliv och PTK en överenskommelse om en ny ITP-plan. Planen träder i kraft den 1 juli 2007, med retroaktiv tillämpning av de flesta delar från och med 1 januari 2007, och omfattar huvudsakligen tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas även fortsättningsvis av den gamla ITP-planen. Den nya planen är premiebaserad och har konkurrensutsatts genom en upphandling av försäkringsgivare som genomfördes av Collectum inför beslut i ITP-nämnden. Alecta blev en av fem försäkringsgivare som valdes ut i den första upphandlingen. Det innebär att Alecta blir en aktör på den konkurrensutsatta delen av tjänstepensionsmarknaden. Alectas roll kommer huvudsakligen att vara oförändrad när det gäller ålderspensionen inom den gamla ITP-planen och när det gäller privattjänstemännens sjukförsäkring och familjeskydd inom både den gamla och nya ITP-planen. Tjänstepensionsdirektivet Tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut) har införlivats i svensk rätt från och med den 1 januari 2006 genom ändringar i bland annat försäkringsrörelselagen. Den nya regleringen är tillämplig på Alectas verksamhet eftersom bolaget är ett tjänstepensionsinstitut. Till grund för direktivet ligger den så kallade aktsamhetsprincipen som tar sikte på riskhantering och beslutsprocesser i det enskilda företaget. Denna princip anger bland annat att försäkringsåtagandena ska värderas med aktsamma antaganden. Exempelvis Årets resultat Miljarder kronor 0 Premieinkomst Miljarder kronor Antal försäkringar Miljoner,0 0 0, 0, 0 0, 0, År År, År

7 diskonteras därför försäkringstekniska avsättningar i tjänstepensionsföretag från och med 2006 med marknadsräntor. Alectas modell för beräkning av den marknadsränta som använts för diskontering av de försäkringstekniska avsättningarna under 2006 utgår ifrån svenska statsobligationskurvan, förlängd med swapräntor som justerats för bedömd riskpremie. Alecta har valt att använda samma diskonteringsränta för alla åtaganden. Vid utgången av 2006 uppgick denna ränta till 3,76 procent. I slutet av 2006 kom Finansinspektionen (FI) ut med föreskrifter om hur marknadsräntan för diskontering av tjänstepensioner ska beräknas från och med Enkelt uttryckt ska diskonteringsräntan väljas som genomsnittet av statsobligationsräntan och swapräntan med motsvarande löptid. För längre löptider ska swapräntan användas med ett avdrag. Hade denna diskonteringsränta tillämpats per den 31 december 2006 skulle de försäkringstekniska avsättningarna ha varit 7,4 miljarder kronor lägre till följd av att räntan var 0,22 procentenheter högre än den faktiskt tillämpade. Bolagets kollektiva konsolidering hade därmed ökat från 143 till 147 procent och solvenskvoten hade stigit från 15,2 till 16,3. Som en följd av tjänstepensionsdirektivet har FI under 2006 börjat tillämpa den så kallade trafikljusmodellen som tillsynsverktyg för att mäta om bolagen har tillräckligt med riskkapital i förhållande till den sammantagna finansiella risken i marknadsvärderade tillgångar och skulder för att med tillräcklig säkerhet anses kunna fullgöra sina garanterade åtaganden. Nettot uttrycker säkerhetsmarginalen, som ska vara positiv för att inte ge rött ljus. Alectas marginal vid utgången av 2006 var god, 75 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med knappt 21 miljarder kronor under Under 2007 kommer modellen att kompletteras med försäkringsrisker. Trafikljussystemet är inte en del av lagstiftningen, utan endast ett av flera tillsynsverktyg som FI använder. Kapitalförvaltningen Alecta har under 2006 byggt upp en egen enhet för analys, transaktioner och strategi för den svenska fastighetsportföljen. En konkurrensutsatt upphandling av såväl fastighetsförvaltning som fastighetsskötsel för de svenska fastigheterna har genomförts med verkan från och med Finansiering av Collectum Svenskt Näringsliv och PTK beslutade i januari 2006 att utnyttja 200 miljoner kronor av de särskilda värdesäkringsmedel som ingår i Alectas konsolideringsfond. Kapitalet syftar till att bygga upp Collectums verksamhet. De särskilda värdesäkringsmedlen disponeras av parterna och ska användas som en garanti för värdesäkring av utgående pensioner men kan också användas för annat pensionsfrämjande ändamål. Kollektivavtalsparterna har ansett att beslutad användning i Collectum utgör ett sådant pensionsfrämjande ändamål. De särskilda värdesäkringsmedlen uppgick till 20,5 miljarder kronor per den 31 december Lokalprojekt Under hösten 2005 påbörjades ett ombyggnadsprojekt inom Alecta för att sänka lokalkostnaderna. Bland annat byggs de befintliga kontorslokalerna om för att effektivisera lokalanvändningen. Projektet beräknas vara klart under våren 2007.

8 Kod för bolagsstyrning Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har Alecta upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på hemsidan alecta.se. Övergång till internationella redovisningsstandarder Den Europeiska unionen har förordnat att noterade företag ska upprätta koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). FI har föreskrivit att svenska finansiella företag för juridisk person ska upprätta sina finansiella rapporter enligt så kallad lagbegränsad IFRS. Koncernredovisningen för onoterade finansiella företag ska upprättas enligt IFRS alternativt lagbegränsad IFRS. Från och med den 1 januari 2007 kommer Alecta att upprätta finansiella rapporter i enlighet med lagbegränsad IFRS i såväl moderbolag som koncern. Delårsrapporten för första kvartalet 2007 kommer att vara den första finansiella rapporten som presenteras i enlighet med IFRS. Om de internationella redovisningsstandarderna hade varit införda per den 1 januari 2006 skulle Alectas egna kapital vid årets slut varit 278 miljoner kronor lägre än redovisat. Justeringen avser ändrade redovisningsprinciper för finansiella instrument och uppskjutna skatter. En beskrivning av effekterna av övergången till IFRS finns i not 1 på sidan 23. Alecta har infört segmentrapportering enligt IAS 14 redan i årsredovisningen för 2006 (se not 2 på sidan 24). I denna rapportering redovisas resultat- och balansräkningarna för koncernen uppdelade på produktområden; pension respektive sjuk- och livförsäkring. Förväntad framtida utveckling Under 2007 kommer bolaget att ställas inför stora förändringar. En av dessa förändringar är den nya rollen som leverantör i den nya ITP-planen. Det innebär en successiv förflyttning mot en allt mer konkurrensutsatt position i takt med att den nya planen ersätter den gamla. En annan stor förändring är införandet av ett nytt försäkringssystem, vilket ska ersätta nuvarande system som har varit i drift i drygt 30 år. Det kommer att ge Alecta ett avsevärt bättre verktyg för försäkringsadministrationen och möjliggöra ett mer effektivt och modernt arbetssätt. Produktionsstarten är planerad till den 1 oktober Årets resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 39,0 (20,4) miljarder kronor. Det goda resultatet beror huvudsakligen på en hög avkastning på placeringsportföljen. Avkastningen var dock lägre än under föregående år. Att resultatet ändå blev bättre förklaras till stor del av att marknadsräntorna steg under 2006 medan de sjönk under 2005, vilket fick till följd att resultatposten förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar fick en positiv påverkan på resultatet med 33,5 miljarder kronor jämfört med 2005.

9 Premieinkomst Premieinkomsten 2006 uppgick till 18,9 (18,0) miljarder kronor. Premieinkomst, miljoner kronor Löpande premier Engångspremier 280 Summa fakturerade premier Fribrevsuppräkning Tekniska tilläggspremier Summa premieinkomst Fakturerade premier utgjorde 95 (96) procent av den totala premieinkomsten. Av de fakturerade premierna reglerades 0,5 (0,7) miljarder kronor med företagsanknutna medel. Engångspremierna betalas bland annat vid inlösen av pensionsutfästelser som tryggats i PRI. Engångspremierna varierar kraftigt, bland annat beroende på konjunkturen och arbetsmarknadsläget. Fribrevsuppräkningen som redovisades under 2006 var 0,61 (0,54) procent och uppgick till 0,8 (0,7) miljarder kronor. Uppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 33,5 (49,3) miljarder kronor enligt resultaträkningen. I kapitalavkastningstabellen framgår att totalavkastningen uppgick till 8,4 (14,3) procent. Avkastningen på aktier blev 17,2 (31,6) procent, räntebärande värdepapper hade en avkastning på 1,2 (5,2) procent och avkastningen på fastigheter uppgick till 17,6 (17,1) procent. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av dels ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador samt driftskostnader för skadereglering. Försäkringsersättningarna uppgick till 9,6 (10,9) miljarder kronor, varav utbetalda pensioner (exklusive pensionstillägg) och erlagd premiebefrielse svarade för 10,4 (10,1) miljarder kronor. I resultatposten ingår även förändring i avsättningen för oreglerade skador, vilken var positiv med 0,9 (-0,7) miljarder kronor till följd av stigande marknadsräntor. Driftskostnader i samband med skadereglering och utbetalning av försäkringsersättningar uppgick till 154 (134) miljoner kronor. Utbetalda pensioner och erlagd premiebefrielse Grundbelopp före Pensions- Miljoner kronor värdesäkring tillägg Summa Ålderspension Sjukpension Premiebefrielse Familjepension 181 Kapitalbelopp Summa Kapitalavkastningstabell Marknadsvärde Netto- Marknadsvärde Genomsnitt Genomsnitt placering Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning Alecta MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % % MSEK % % Räntebärande exkl direktlån , , , ,8 4, ,2 5,7 Svenska , , , ,9 4, ,5 5,8 Utländska , , , ,2 4,8 25 0,1 5,3 Direktlån 1) 391 0, , ,1 38 9,7 6, ,5 8,2 Aktier , , , ,8 2, ,2 10,0 Svenska , , , ,5 3, ,3 15,1 Utländska , , , ,3 2, ,3 5,0 Fastigheter , , , ,7 6, ,6 12,2 Svenska , , , ,4 6, ,3 10,0 Utländska , , , ,0 7, ,7 14,1 Upplåning för placeringar 7 0, ,0 5 0,0 0-2,0 2,7 0-2,0 2,7 Summa placeringar , , , ,5 4, ,4 6,5 1) Direktlån omfattar sale and lease back-affärer och krediter.

10 Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till 0,6 ( 32,9) miljarder kronor. Beloppet påverkas dels av storleken på de fakturerade premierna, eftersom merparten av dem sätts av till försäkringskapitalet, dels av förändringar i marknadsräntan under året. Eftersom marknadsräntorna stigit under året har de påverkat resultatposten positivt. Om de nya föreskrifterna från FI angående diskonteringsräntan (se avsnittet om tjänstepensionsdirektivet på sidan 6 7) tillämpats per den 31 december 2006 hade resultatposten varit 7,4 miljarder kronor högre än redovisat. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick 2006 till 657 (532) miljoner kronor, en ökning med 23 procent. Ökningen är främst hänförbar till förmedlingsavtalet med Collectum (se not 43 på sidan 37). Under 2006 betalade Alecta 170 (37) miljoner kronor enligt detta avtal. Driftskostnadsprocenten i moderbolaget ökade och uppgick till 3,5 (2,9). Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg trots ökade driftskostnader, 0,20 (0,18), eftersom det förvaltade kapitalet steg under året. Förvaltningskostnaden uppgick till 0,13 (0,13) procent för pensionsprodukter och till 0,99 (0,77) procent för sjuk- och livförsäkringsprodukter. För sjuk- och livförsäkringsprodukterna har förvaltningskostnaderna stigit relativt mycket, främst på grund av de ökade kostnaderna enligt förmedlingsavtalet med Collectum. Eftersom det förvaltade kapitalet för dessa produkter är lågt, knappt 10 procent av det totala kapitalet, får de ökade kostnaderna stor påverkan på förvaltningskostnadsprocenten. Placeringar Marknadsvärdet av placeringarna uppgick vid utgången av 2006 till 429,3 (396,3) miljarder kronor, enligt uppställningen i kapitalavkastningstabellen på sidan 9. Placeringarna utgörs av de i balansräkningen redovisade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Alectas fem största aktieinnehav Andel av den Marknadsvärde totala aktie- Aktie Bransch i miljoner kronor portföljen H&M Sällanköpsvaror 290,3 % Handelsbanken Bank och försäkring 6,9 % Ericsson Telekommunikation 6,7 % Nordea Bank och försäkring 6,6 % Novartis Läkemedel,9 % Återbäring Alectas överskott ska återgå till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av överskottsmedel för det kommande året. För 2006 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående Total placeringsportfölj Räntebärande värdepapper Aktier Fastigheter Fastigheter % Euroländer % USA % USA % Japan % Övriga % Nederländerna % USA 0% Aktier % Räntebärande % Sverige % Sverige % Sverige % Europa % Storbritannien % 10

11 pensioner och höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) samt återbetalning av fördelad återbäring till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ITP-planen. Höjningen av utgående pensioner och fribrevshöjningen motsvarar prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensiontillägg betalades ut under 2006 medan en del reserveras för utbetalning under kommande år. Fribrevsuppräkningen är garanterad och skuldförs i balansräkningen vid ingången av uppräkningsåret, i detta fall vid ingången av Värdet av fribrevsuppräkningen för 2006 var 0,8 (0,7) miljarder kronor. Under året tog kundföretagen 0,7 (1,1) miljarder kronor i anspråk av de företagsanknutna medlen, varav 0,5 (0,7) användes för premiebetalningar i Alecta. Av de ursprungliga företagsanknutna medlen om 65,8 miljarder kronor återstod vid utgången av ,6 (1,3) miljarder kronor. Resterande medel kommer att utbetalas kontant till berörda kundföretag under första kvartalet 2007, med undantag för de företag som valt att låta kvarvarande medel användas till reduktion av kommande premier genom insättning på premiekonto hos Collectum. Vid utgången av 2006 ställde Alecta 1,6 miljarder kronor till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ramen för ITP-planen. Genom denna åtgärd återställdes delvis de överskottsmedel som tidigare överlämnats till kollektivavtalsparternas förfogande och som återtogs Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av det egna kapitalet. Koncernens samlade egna kapital uppgick den 31 december 2006 till 170,0 (136,1) miljarder kronor. Kollektiv konsolidering och solvens När det gäller kollektiv konsolidering och solvens har nyckeltalen påverkats av tjänstepensionsdirektivets införande 1 januari För en bättre jämförelse har nyckeltalen per den 31 december 2005 omräknats med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. Alectas konsolideringspolicy ändrades per den 30 juni 2006 till följd av införandet av tjänstepensionsdirektivet. Den kollektiva konsolideringen får nu normalt variera mellan 125 och 155 procent med 140 procent som långsiktigt riktvärde. Den kollektiva konsolideringsnivån var vid årets utgång 143 (132) procent, vilket var inom normalintervallet. Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick vid årets slut till 123,0 (92,0) miljarder kronor. Kapitalbasen var vid utgången av året 169,0 (135,4) miljarder kronor. Den enligt lag minsta tillåtna kapitalbasen, solvensmarginalen, uppgick för Alecta till 11,1 (11,2) miljarder kronor. Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick därmed vid årets slut till 15,2 (12,1). Förvaltat kapital Miljarder kronor 00 Driftskostnadsprocent Procent Förvaltningskostnadsprocent Procent 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, År År 0, År 11

12 Riskhantering I varje försäkringsavtal finns alltid ett visst risktagande inbyggt i överenskommelsen om premiestorlek och utfästelse om åtagande. Investering i värdepapper innebär exponering för olika typer av placeringsrisker, vilka kan indelas i marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Alecta använder en mängd olika system, regler, rutiner och analysmodeller för att styra och begränsa riskerna i försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen. Försäkringsrisk I försäkringsverksamheten baseras premier och åtaganden på försäkringstekniska antaganden om till exempel ränta (kapitalavkastning), dödlighet (livslängd), sjuklighet och driftskostnader. Antagandena grundas på erfarenheter och observationer av försäkringsbeståndet. Tjänstepensionsdirektivets införande innebär att aktsamma antaganden ska användas vid värdering av bolagets åtaganden. Antagandena väljs så att de ger en realistisk bild av bolagets åtaganden gentemot de försäkrade. För att säkerställa åtagandena måste det finnas tillgångar som med god marginal kan täcka bolagets skulder till de försäkrade. Alecta har en tillräckligt stor kundstock för att basera sina antaganden på det egna beståndet av försäkrade. Beståndet av försäkrade är homogent. Bolagets erfarenhet av tjänstepensioner ger goda förutsättningar att beräkna och hantera de försäkringsrisker som är förenade med försäkringsbeståndet. Marknadsrisk Den marknadsrisk Alecta har är risken att värdet på placeringarna påverkas negativt av förändringar i räntor, valutakurser eller priser på aktier eller fastigheter. För att begränsa marknadsrisken fördelas placeringarna mellan olika tillgångsslag och marknader. Dessutom finns det fastställda ramar för risknivån som syftar till att säkerställa att bolaget i lägen med negativ marknadsutveckling alltid klarar solvenskraven med god marginal. Alecta valutakurssäkrar hela innehavet av utländska obligationer och fastigheter och delar av innehavet av utländska aktier. Derivatinstrument i form av ränte-, aktie- och valutaterminer samt valutaswappar används för att minska riskerna vid stora kurssvängningar och för att göra förvaltningen mer kostnadseffektiv. Den totala valutaexponeringen (netto) uppgick vid utgången av året till 19,6 (17,0) procent av placeringstillgångarna. Valutaexponering Valuta Exponering i miljarder kronor EUR 0,2 USD,7 CHF,8 GBP,7 JPY,8 Övriga 0,1 12

13 I not 27 på sidan 32 visas i en känslighetsanalys hur marknadsvärdet på placeringarna, konsolideringen och solvensen skulle påverkas av en viss given ränte-, valuta- respektive prisförändring. Kreditrisk Risken för finansiella förluster på grund av att en emittent eller motpart kommer på obestånd kallas kreditrisk. Alecta analyserar de kreditrisker som är förbundna med olika typer av placeringar och fastställer kreditlimiter för emittenter och motparter. Dessutom finns det fastställda limiter för enhandsengagemang, det vill säga limiter för bolagets samlade innehav av aktier och räntebärande placeringar mot en och samma koncern. Räntebärande placeringar görs huvudsakligen i värdepapper från låntagare med mycket god kreditvärdighet. En mindre del av placeringarna går till olika former av så kallade företagsobligationer, där kreditrisken är något högre. Vid utgången av året var cirka 8 (7) procent av den räntebärande portföljen placerad i företagsobligationer. Alecta hade vid utgången av året inget engagemang som översteg 5 procent av balansomslutningen. Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för förlust på finansiella instrument på grund av att de inte omedelbart går att sälja utan att sänka priset. Likviditetsrisken begränsas genom att Alecta gör en stor del av sina placeringar i räntebärande värdepapper och aktier med god likviditet. Operativa risker En operativ risk är risken för ekonomisk förlust eller anseendeförlust till följd av brister i den löpande verksamheten som är relaterade till personal, processer, IT/system eller externa faktorer. Alecta kartlägger sina operativa risker med hjälp av en företagsgemensam självutvärderingsmetod, där olika enheter identifierar de operativa risker som finns i verksamheten. Varje risk värderas utifrån sannolikheten för att den ska inträffa och konsekvensen om den inträffar. De prioriterade riskerna, det vill säga de med hög sannolikhet och/eller betydande konsekvenser, utreds närmare och beslut fattas om vilka riskreducerande och ekonomiskt försvarbara åtgärder som ska vidtas. Vid nästa självutvärderingstillfälle revideras och kompletteras riskbilden. Alectas riskkontroll baseras bland annat på strama riktlinjer för sekretess och IT-säkerhet, effektivt systemstöd samt effektiva rutiner för intern kontroll. För projektarbete används vedertagna riskutvärderings- och kvalitetssäkringsmetoder. Intern kontroll Med intern kontroll menas en process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås när det gäller att ha en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten, en tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler. Varje medarbetare och chef ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt god intern kontroll. Inom Alecta finns bland annat 13

14 en avdelning för compliance som stöder verksamheten i regelfrågor och en oberoende internrevisionsavdelning som stöder verksamheten genom att granska och utvärdera hur den interna kontrollen fungerar. Personal Under 2006 hade Alecta i medeltal motsvarande 576 (647) heltidsanställda medarbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda) i koncernen, varav 568 (566) i moderbolaget. Den stora skillnaden mellan åren för koncernen förklaras av att en del av personalen överflyttades till Collectum i mitten av Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 39 på sidorna Medarbetarstatistik Personalstrukturer Koncernen Antal anställda, den 31 december 200 Medelålder samtliga medarbetare Andel kvinnliga medarbetare % Andel kvinnliga chefer % Personalomsättning,3 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade % Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2006 års vinst för moderbolaget om kronor efter avdrag för avsättning till fond för orealiserade vinster om kronor, summa kronor, överföres till konsolideringsfonden. Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per 31 december 2006 framgår av vidstående resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen med därtill hörande noter. 14

15 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor ) 2006 Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning 1 Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt varav över-/undervärden (netto) Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringsåtaganden varav försäkringstekniska avsättningar 1) varav fördelad återbäring 2) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Driftskostnadsprocent 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 2,7 2,9 2,6 2,9 3,5 Förvaltningskostnadsprocent 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 0,25 0,29 0,19 0,18 0,20 Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter 3) 0,13 0,13 Förvaltningskostnadsprocent för sjuk- och livförsäkringsprodukter 3) 0,77 0,99 Administrationskostnadsprocent 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,19 0,22 0,15 0,14 0,16 Kollektiv konsolideringsnivå, % Solvenskvot 17,9 19,9 23,5 18,3 13,1 6,8 7,4 9,1 12,1 15,2 Kapitalförvaltning, miljarder kronor (koncernen) Placeringarnas direktavkastning, % 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 4,2 4,8 4,3 3,8 3,5 Placeringarnas totalavkastning, % 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 11,0 10,4 10,3 14,3 8,4 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkringar, tusental ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I fördelad återbäring ingår företagsanknutna medel med 561 (1 255) miljoner kronor. 3) Beräkning har ej gjorts för åren ) För en bättre jämförelse har siffror för 2005 i balans- och resultaträkningarna, ekonomisk ställning och nyckeltal räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 15

16 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT För en bättre jämförelse har siffror för 2005 räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 16

17 Resultatanalys 1) Moderbolaget 2006 Direkt försäkring av svenska risker Miljoner kronor Totalt Individuell försäkring Gruppförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar 2) Förändringar i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader 2) Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond Noter till resultatanalys för livförsäkringsrörelse Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar ) Resultatanalysen är upprättad i enlighet med FFFS 2003:13. Indelningen av produkter enligt dessa föreskrifter överensstämmer inte med produktområdena i segmentrapporteringen i not 2 på sidan 24. 2) Fördelningen av driftskostnader mellan individuell försäkring och gruppförsäkring har omarbetats under 2006 så att samma principer som i segmentrapporteringen används (se not 2 på sidan 24). Effekten av förändringen blev att gruppförsäkringen belastades med ytterligare 33 miljoner kronor. 17

18 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark 13, Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 13, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13, Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR För en bättre jämförelse har siffror för 2005 räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 18

19 Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 26,27 Konsolideringsfond Fond för orealiserade vinster Eget kapital i rörelsedrivande bolag Övriga medel Årets resultat Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Ansvarsförbindelser Åtaganden

20 Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt Justeringsposter som ej ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Förändring övriga rörelsefordringar och skulder Tillgångar Skulder Förändring placeringstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Utbetalning värdesäkringsmedel Utbetalda företagsanknutna medel Pensionstillägg Värdesäkringsmedel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel 4 8 Likvida medel vid årets slut ) Av-/nedskrivningar, not 12, Utrangeringar/avyttringar, not Valutakursvinster, not Valutakursförluster, not Realisationsvinster, not Realisationsförluster, not Nedskrivningar, not 4, Orealiserade vinster, not Orealiserade förluster, not Avsättningar Kursdifferenser Beståndsöverföring Fribrevsuppräkning, not Övrigt Företagsanknutna medel Förändring försäkringstekniska avsättningar För en bättre jämförelse har siffror för 2005 räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 20

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Årsredovisning 2005 1

Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer 2009 årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 14 Förslag till vinstdisposition 15 Finansiella rapporter 17 Styrelsens undertecknande 57 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen

Utvecklingen i livförsäkringsbolagen 2002-11-28 PROMEMORIA Dnr 02-8856-399 Utvecklingen i livförsäkringsbolagen Osäkra omvärldsförutsättningar Den ekonomiska utvecklingen under 2002 har mycket präglats av osäkerhet och förändringar i negativ

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20) 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer