Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser 20 Redovisningsprinciper 21 Noter 23 Innehav 38 Revisionsberättelse 56 Företagsledning 57 Styrelse 58 Överstyrelse och revisorer 60 Ordlista 61

3 Alecta i korthet Fakta om Alecta Vi har förvaltat pensionspengar till privatanställda tjänstemän sedan Vi förvaltar närmare 430 miljarder kronor åt 1,6 miljoner privatkunder och kundföretag. Alecta har kollektivavtalsparternas förtroende som leverantör till ickeväljarna i den nya ITP-planen och är dessutom ett av de valbara alternativen. På så sätt förs Alectas tradition med hög avkastning och låga kostnader vidare till den nya generationens kunder. Vi fortsätter att erbjuda den förmånsbaserade tjänstepensionen till 1,6 miljoner privatkunder i sammandrag Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 8,4 (14,3) procent. Det var framför allt aktier och fastigheter som uppvisade en god avkastning, 17,2 (31,6) respektive 17,6 (17,1) procent. Både konsolideringen och solvensen är fortsatt betryggande. Vid utgången av 2006 uppgick den kollektiva konsolideringsnivån till 143 (132) procent och solvenskvoten till 15,2 (12,1). Årets resultat efter skatt uppgick till 39,0 (20,4) miljarder kronor. Premieinkomsten för 2006 uppgick till 18,9 (18,0) miljarder kronor. Förvaltningskostnadsprocenten var 0,13 (0,13) för pensionsprodukter och 0,99 (0,77) för sjuk- och livförsäkringsprodukter. Tjänstepensionsdirektivet trädde i kraft den 1 januari Direktivet berör framför allt Alectas placeringsverksamhet och de försäkringstekniska avsättningarna. Exempelvis ska de försäkringstekniska avsättningarna marknadsvärderas, vilket gör att både konsolidering och solvens nu fluktuerar i större utsträckning eftersom marknadsräntorna ändras oftare än den tidigare av Finansinspektionen fastställda högsta räntan för beräkning av avsättningarna. Som en konsekvens av tjänstepensionsdirektivet ändrades Alectas konsolideringspolicy per den 30 juni 2006 så att den kollektiva konsolideringen normalt får variera mellan 125 och 155 procent. I april 2006 träffade Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK) en överenskommelse om en ny ITP-plan. I februari 2007 blev det klart att Alecta blir en av fem leverantörer som får förvalta den nya ITP-planen. Förutom dem som väljer Alectas lösning har vi även fått parternas förtroende att förvalta ITP-försäkringen för dem som inte gör ett aktivt val. Kollektiv konsolideringsnivå Procent 0 Solvenskvot Kvot Totalavkastning, 5-årsgenomsnitt Procent År År År

4 Vd har ordet Alecta i ny ITP-plan Alecta fick förtroendet att bli en av leverantörerna i den nya ITP-planen. Vi är oerhört stolta och glada över det. Efter en tuff upphandling blev det slutligen Alecta som får leverera ickevalslösningen och samtidigt erbjuda vår nya produkt som ett valbart alternativ. Jag kan lova att vi absolut inte har tagit något för givet. Visserligen har vi levererat tjänstepensioner till Sveriges privatanställda tjänstemän sedan 1917 och kan därmed räkna oss som specialister på området. Kanske bidrog det till att vi lyckades att vi har erfarenhet och bevisad kompetens. De senaste årens fokusering på avkastning och effektivitet har också haft betydelse. I dag tillhör vi eliten bland livbolagen när det gäller långsiktig avkastning och vi har branschens lägsta kostnader. Om fem år blir det en ny upphandling och vi och våra konkurrenter kommer att utsättas för ny granskning. Det tycker jag är bra det tvingar oss och de andra leverantörerna att göra vårt yttersta och ständigt förbättra vårt erbjudande. Vi måste bli mer kända I den nya planen är det viktigt för kunden att känna till vad de olika bolagen står för. Det är leverantörens förmåga att generera god avkastning och låga avgifter som gör det möjligt för kunden att få en bra pension. Vi har i flera stycken branschens bästa nyckeltal men många kunder vet inte om det och känner heller inte till oss i någon högre utsträckning. I den förmånsbaserade planen har vår marknadskommunikation varit riktad mot företagen, eftersom de varit vår primära kontakt. I den nya planen är det privatkunden som väljer leverantör till sin tjänstepension och därmed kommer vår kommunikation att riktas mer mot denna målgrupp än tidigare. Våra konkurrenter har under lång tid byggt sina varumärken och riktat sina erbjudanden till privatmarknaden. Några av dem har under årens lopp spenderat oerhört stora summor på marknadsföring och reklam. Det tänker inte vi göra, men vi behöver satsa en del för att kunna agera på en konkurrensutsatt marknad. Jag är dessutom övertygad om att det är viktigt att öka kunskapen om vad Alecta står för hos alla våra kunder. Vetskapen om att de har en bra tjänstepension hos oss ger ökad trygghet. Vi måste hitta sätt att kommunicera med våra kunder till så låg kostnad som möjligt. Det är inte i deras intresse att vi spenderar en krona mer än vad som behövs. Idag tillhör vi eliten bland livbolagen när det gäller långsiktig avkastning och vi har branschens lägsta kostnader. Avkastning i toppskiktet Alecta presterade återigen ett bra resultat vad gäller långsiktig avkastning med 6,5 procent i genomsnitt per år under den senaste femårsperioden. Det placerar oss i toppen bland de största livbolagen med 0,6 procentenheter över snittet. Det är viktigt att kunna visa bra avkastning eftersom det ökar trovärdigheten för att vi

5 kan leverera bra avkastning även framöver. Vår nya premiebaserade produkt, med en aktieandel om cirka 60 procent, förväntas ge cirka 6,5 procents avkastning. Lägst kostnader Våra kostnader är lägst i branschen med en förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter på 0,13. Många av våra konkurrenter har betydligt högre kostnader. För vår nya produkt kommer avgiften att vara 0,10 procent på det förvaltade kapitalet, vilket jag bedömer är mycket konkurrenskraftigt. Det kan jämföras med att många fondleverantörer tar ut avgifter på mellan en och två procent. För kunderna betyder det mycket mer än många tror. Låt mig belysa med ett exempel som har två olika avgiftsnivåer. Den ena avgiften är 0,13 procent och avser en traditionell livförsäkring och den andra avgiften avser en blandfond med 1 procentenhet högre avgift. Alternativet med låg avgift innebär ett pensionskapital på ungefär 5,2 miljoner kronor vid pensionering. Alternativet med en procentenhet högre avgift innebär istället ett pensionskapital vid pensionering på ungefär 4,2 miljoner kronor. En procentenhets lägre avgift leder med andra ord till att pensionen blir nära 25 procent högre. I exemplet antar vi att pensionen börjar tjänas in vid 25 års ålder och att pensionsåldern är 65 år. Vidare antar vi en årslön på kronor, en årlig löneutveckling på 3 procent och en årsavkastning på 6,5 procent. Jag skulle verkligen önska att media och andra opinionsbildare intresserar sig för de höga avgifterna i branschen. Det är svårt att sätta sig in i området, det är komplicerat och för många ointressant eftersom det handlar om saker som ska ske i framtiden. Och pensionsbolag och banker har inte heller vinnlagt sig om att förenkla på ett tillräckligt bra sätt. kunderna och det är därför viktigt att kostnaderna alltid bärs exakt av den kundgrupp som berörs. Vi är väldigt medvetna om detta. Den nya planens förmåga att bära risk är därför oberoende av den gamla planen. Det finns ingen subventionering mellan de olika planerna i Alectas verksamhet. En procentenhets lägre avgift leder till att pensionskapitalet blir nära 25 procent högre Hos oss mår pengar bra Det är samlingsnamnet för det sätt som vi kommer att kommunicera på framöver. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i att vi gör det vi är bäst på; att se till att våra kunders pengar mår bra och växer till den dag de behövs. Erfarenhet och bevisad kompetens, låg risk utan att vara passiv, att pengarna växer och inte minst sparsamhet. Vi vill vara det företag som står på kundens sida. tomas nicolin Verkställande direktör Fortsatt förtroende Den nya ITP-planen kommer att bli en viktig del i vår verksamhet. Men mycket av vår framgång kommer många år framöver att handla om förmågan att förvalta den förmånsbaserade ITPplanen. Den verksamheten kommer under ett antal decennier framöver att vara en mycket stor och central del. Här är sjuk- och livförsäkringen ett viktigt område som vi hittills haft förtroendet att hantera. Även i den nya ITP-planen är det Alecta som ska sköta denna affär. Vi kommer framöver att ha kundgrupper som tillhör olika planer. I en verksamhet som vår tillhör alltid kapitalet

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) avger härmed årsredovisning för 2006, bolagets 90e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen med undantag av en stor del av fastighetsförvaltningen och huvuddelen av IT-driften som köps av externa leverantörer. Det helägda dotterbolaget Collectum AB avyttrades till Svenskt Näringsliv och PTK samt vissa PTK-förbund den 1 januari 2006 i enlighet med tidigare tecknat optionsavtal. Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta har uppdraget från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta en stor del av ITP-planen. Kunderna i Alecta är dels försäkringstagarna, vilka utgörs av företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och företag som är bundna av hängavtal med ett PTK-förbund, dels de försäkrade. På uppdragsbasis administrerar Alecta även huvuddelen av verksamheten i PRI Pensionstjänst AB (PRI). Väsentliga händelser Ny ITP-plan Den 25 april 2006 träffade Svenskt Näringsliv och PTK en överenskommelse om en ny ITP-plan. Planen träder i kraft den 1 juli 2007, med retroaktiv tillämpning av de flesta delar från och med 1 januari 2007, och omfattar huvudsakligen tjänstemän födda 1979 och senare. Tjänstemän födda 1978 och tidigare omfattas även fortsättningsvis av den gamla ITP-planen. Den nya planen är premiebaserad och har konkurrensutsatts genom en upphandling av försäkringsgivare som genomfördes av Collectum inför beslut i ITP-nämnden. Alecta blev en av fem försäkringsgivare som valdes ut i den första upphandlingen. Det innebär att Alecta blir en aktör på den konkurrensutsatta delen av tjänstepensionsmarknaden. Alectas roll kommer huvudsakligen att vara oförändrad när det gäller ålderspensionen inom den gamla ITP-planen och när det gäller privattjänstemännens sjukförsäkring och familjeskydd inom både den gamla och nya ITP-planen. Tjänstepensionsdirektivet Tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut) har införlivats i svensk rätt från och med den 1 januari 2006 genom ändringar i bland annat försäkringsrörelselagen. Den nya regleringen är tillämplig på Alectas verksamhet eftersom bolaget är ett tjänstepensionsinstitut. Till grund för direktivet ligger den så kallade aktsamhetsprincipen som tar sikte på riskhantering och beslutsprocesser i det enskilda företaget. Denna princip anger bland annat att försäkringsåtagandena ska värderas med aktsamma antaganden. Exempelvis Årets resultat Miljarder kronor 0 Premieinkomst Miljarder kronor Antal försäkringar Miljoner,0 0 0, 0, 0 0, 0, År År, År

7 diskonteras därför försäkringstekniska avsättningar i tjänstepensionsföretag från och med 2006 med marknadsräntor. Alectas modell för beräkning av den marknadsränta som använts för diskontering av de försäkringstekniska avsättningarna under 2006 utgår ifrån svenska statsobligationskurvan, förlängd med swapräntor som justerats för bedömd riskpremie. Alecta har valt att använda samma diskonteringsränta för alla åtaganden. Vid utgången av 2006 uppgick denna ränta till 3,76 procent. I slutet av 2006 kom Finansinspektionen (FI) ut med föreskrifter om hur marknadsräntan för diskontering av tjänstepensioner ska beräknas från och med Enkelt uttryckt ska diskonteringsräntan väljas som genomsnittet av statsobligationsräntan och swapräntan med motsvarande löptid. För längre löptider ska swapräntan användas med ett avdrag. Hade denna diskonteringsränta tillämpats per den 31 december 2006 skulle de försäkringstekniska avsättningarna ha varit 7,4 miljarder kronor lägre till följd av att räntan var 0,22 procentenheter högre än den faktiskt tillämpade. Bolagets kollektiva konsolidering hade därmed ökat från 143 till 147 procent och solvenskvoten hade stigit från 15,2 till 16,3. Som en följd av tjänstepensionsdirektivet har FI under 2006 börjat tillämpa den så kallade trafikljusmodellen som tillsynsverktyg för att mäta om bolagen har tillräckligt med riskkapital i förhållande till den sammantagna finansiella risken i marknadsvärderade tillgångar och skulder för att med tillräcklig säkerhet anses kunna fullgöra sina garanterade åtaganden. Nettot uttrycker säkerhetsmarginalen, som ska vara positiv för att inte ge rött ljus. Alectas marginal vid utgången av 2006 var god, 75 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med knappt 21 miljarder kronor under Under 2007 kommer modellen att kompletteras med försäkringsrisker. Trafikljussystemet är inte en del av lagstiftningen, utan endast ett av flera tillsynsverktyg som FI använder. Kapitalförvaltningen Alecta har under 2006 byggt upp en egen enhet för analys, transaktioner och strategi för den svenska fastighetsportföljen. En konkurrensutsatt upphandling av såväl fastighetsförvaltning som fastighetsskötsel för de svenska fastigheterna har genomförts med verkan från och med Finansiering av Collectum Svenskt Näringsliv och PTK beslutade i januari 2006 att utnyttja 200 miljoner kronor av de särskilda värdesäkringsmedel som ingår i Alectas konsolideringsfond. Kapitalet syftar till att bygga upp Collectums verksamhet. De särskilda värdesäkringsmedlen disponeras av parterna och ska användas som en garanti för värdesäkring av utgående pensioner men kan också användas för annat pensionsfrämjande ändamål. Kollektivavtalsparterna har ansett att beslutad användning i Collectum utgör ett sådant pensionsfrämjande ändamål. De särskilda värdesäkringsmedlen uppgick till 20,5 miljarder kronor per den 31 december Lokalprojekt Under hösten 2005 påbörjades ett ombyggnadsprojekt inom Alecta för att sänka lokalkostnaderna. Bland annat byggs de befintliga kontorslokalerna om för att effektivisera lokalanvändningen. Projektet beräknas vara klart under våren 2007.

8 Kod för bolagsstyrning Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har Alecta upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på hemsidan alecta.se. Övergång till internationella redovisningsstandarder Den Europeiska unionen har förordnat att noterade företag ska upprätta koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). FI har föreskrivit att svenska finansiella företag för juridisk person ska upprätta sina finansiella rapporter enligt så kallad lagbegränsad IFRS. Koncernredovisningen för onoterade finansiella företag ska upprättas enligt IFRS alternativt lagbegränsad IFRS. Från och med den 1 januari 2007 kommer Alecta att upprätta finansiella rapporter i enlighet med lagbegränsad IFRS i såväl moderbolag som koncern. Delårsrapporten för första kvartalet 2007 kommer att vara den första finansiella rapporten som presenteras i enlighet med IFRS. Om de internationella redovisningsstandarderna hade varit införda per den 1 januari 2006 skulle Alectas egna kapital vid årets slut varit 278 miljoner kronor lägre än redovisat. Justeringen avser ändrade redovisningsprinciper för finansiella instrument och uppskjutna skatter. En beskrivning av effekterna av övergången till IFRS finns i not 1 på sidan 23. Alecta har infört segmentrapportering enligt IAS 14 redan i årsredovisningen för 2006 (se not 2 på sidan 24). I denna rapportering redovisas resultat- och balansräkningarna för koncernen uppdelade på produktområden; pension respektive sjuk- och livförsäkring. Förväntad framtida utveckling Under 2007 kommer bolaget att ställas inför stora förändringar. En av dessa förändringar är den nya rollen som leverantör i den nya ITP-planen. Det innebär en successiv förflyttning mot en allt mer konkurrensutsatt position i takt med att den nya planen ersätter den gamla. En annan stor förändring är införandet av ett nytt försäkringssystem, vilket ska ersätta nuvarande system som har varit i drift i drygt 30 år. Det kommer att ge Alecta ett avsevärt bättre verktyg för försäkringsadministrationen och möjliggöra ett mer effektivt och modernt arbetssätt. Produktionsstarten är planerad till den 1 oktober Årets resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 39,0 (20,4) miljarder kronor. Det goda resultatet beror huvudsakligen på en hög avkastning på placeringsportföljen. Avkastningen var dock lägre än under föregående år. Att resultatet ändå blev bättre förklaras till stor del av att marknadsräntorna steg under 2006 medan de sjönk under 2005, vilket fick till följd att resultatposten förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar fick en positiv påverkan på resultatet med 33,5 miljarder kronor jämfört med 2005.

9 Premieinkomst Premieinkomsten 2006 uppgick till 18,9 (18,0) miljarder kronor. Premieinkomst, miljoner kronor Löpande premier Engångspremier 280 Summa fakturerade premier Fribrevsuppräkning Tekniska tilläggspremier Summa premieinkomst Fakturerade premier utgjorde 95 (96) procent av den totala premieinkomsten. Av de fakturerade premierna reglerades 0,5 (0,7) miljarder kronor med företagsanknutna medel. Engångspremierna betalas bland annat vid inlösen av pensionsutfästelser som tryggats i PRI. Engångspremierna varierar kraftigt, bland annat beroende på konjunkturen och arbetsmarknadsläget. Fribrevsuppräkningen som redovisades under 2006 var 0,61 (0,54) procent och uppgick till 0,8 (0,7) miljarder kronor. Uppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 33,5 (49,3) miljarder kronor enligt resultaträkningen. I kapitalavkastningstabellen framgår att totalavkastningen uppgick till 8,4 (14,3) procent. Avkastningen på aktier blev 17,2 (31,6) procent, räntebärande värdepapper hade en avkastning på 1,2 (5,2) procent och avkastningen på fastigheter uppgick till 17,6 (17,1) procent. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av dels ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador samt driftskostnader för skadereglering. Försäkringsersättningarna uppgick till 9,6 (10,9) miljarder kronor, varav utbetalda pensioner (exklusive pensionstillägg) och erlagd premiebefrielse svarade för 10,4 (10,1) miljarder kronor. I resultatposten ingår även förändring i avsättningen för oreglerade skador, vilken var positiv med 0,9 (-0,7) miljarder kronor till följd av stigande marknadsräntor. Driftskostnader i samband med skadereglering och utbetalning av försäkringsersättningar uppgick till 154 (134) miljoner kronor. Utbetalda pensioner och erlagd premiebefrielse Grundbelopp före Pensions- Miljoner kronor värdesäkring tillägg Summa Ålderspension Sjukpension Premiebefrielse Familjepension 181 Kapitalbelopp Summa Kapitalavkastningstabell Marknadsvärde Netto- Marknadsvärde Genomsnitt Genomsnitt placering Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning Alecta MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % % MSEK % % Räntebärande exkl direktlån , , , ,8 4, ,2 5,7 Svenska , , , ,9 4, ,5 5,8 Utländska , , , ,2 4,8 25 0,1 5,3 Direktlån 1) 391 0, , ,1 38 9,7 6, ,5 8,2 Aktier , , , ,8 2, ,2 10,0 Svenska , , , ,5 3, ,3 15,1 Utländska , , , ,3 2, ,3 5,0 Fastigheter , , , ,7 6, ,6 12,2 Svenska , , , ,4 6, ,3 10,0 Utländska , , , ,0 7, ,7 14,1 Upplåning för placeringar 7 0, ,0 5 0,0 0-2,0 2,7 0-2,0 2,7 Summa placeringar , , , ,5 4, ,4 6,5 1) Direktlån omfattar sale and lease back-affärer och krediter.

10 Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till 0,6 ( 32,9) miljarder kronor. Beloppet påverkas dels av storleken på de fakturerade premierna, eftersom merparten av dem sätts av till försäkringskapitalet, dels av förändringar i marknadsräntan under året. Eftersom marknadsräntorna stigit under året har de påverkat resultatposten positivt. Om de nya föreskrifterna från FI angående diskonteringsräntan (se avsnittet om tjänstepensionsdirektivet på sidan 6 7) tillämpats per den 31 december 2006 hade resultatposten varit 7,4 miljarder kronor högre än redovisat. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick 2006 till 657 (532) miljoner kronor, en ökning med 23 procent. Ökningen är främst hänförbar till förmedlingsavtalet med Collectum (se not 43 på sidan 37). Under 2006 betalade Alecta 170 (37) miljoner kronor enligt detta avtal. Driftskostnadsprocenten i moderbolaget ökade och uppgick till 3,5 (2,9). Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg trots ökade driftskostnader, 0,20 (0,18), eftersom det förvaltade kapitalet steg under året. Förvaltningskostnaden uppgick till 0,13 (0,13) procent för pensionsprodukter och till 0,99 (0,77) procent för sjuk- och livförsäkringsprodukter. För sjuk- och livförsäkringsprodukterna har förvaltningskostnaderna stigit relativt mycket, främst på grund av de ökade kostnaderna enligt förmedlingsavtalet med Collectum. Eftersom det förvaltade kapitalet för dessa produkter är lågt, knappt 10 procent av det totala kapitalet, får de ökade kostnaderna stor påverkan på förvaltningskostnadsprocenten. Placeringar Marknadsvärdet av placeringarna uppgick vid utgången av 2006 till 429,3 (396,3) miljarder kronor, enligt uppställningen i kapitalavkastningstabellen på sidan 9. Placeringarna utgörs av de i balansräkningen redovisade placeringstillgångarna, kassa och bank samt övriga tillgångar och skulder som är relaterade till placeringstillgångarna. Alectas fem största aktieinnehav Andel av den Marknadsvärde totala aktie- Aktie Bransch i miljoner kronor portföljen H&M Sällanköpsvaror 290,3 % Handelsbanken Bank och försäkring 6,9 % Ericsson Telekommunikation 6,7 % Nordea Bank och försäkring 6,6 % Novartis Läkemedel,9 % Återbäring Alectas överskott ska återgå till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av överskottsmedel för det kommande året. För 2006 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående Total placeringsportfölj Räntebärande värdepapper Aktier Fastigheter Fastigheter % Euroländer % USA % USA % Japan % Övriga % Nederländerna % USA 0% Aktier % Räntebärande % Sverige % Sverige % Sverige % Europa % Storbritannien % 10

11 pensioner och höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) samt återbetalning av fördelad återbäring till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ITP-planen. Höjningen av utgående pensioner och fribrevshöjningen motsvarar prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensiontillägg betalades ut under 2006 medan en del reserveras för utbetalning under kommande år. Fribrevsuppräkningen är garanterad och skuldförs i balansräkningen vid ingången av uppräkningsåret, i detta fall vid ingången av Värdet av fribrevsuppräkningen för 2006 var 0,8 (0,7) miljarder kronor. Under året tog kundföretagen 0,7 (1,1) miljarder kronor i anspråk av de företagsanknutna medlen, varav 0,5 (0,7) användes för premiebetalningar i Alecta. Av de ursprungliga företagsanknutna medlen om 65,8 miljarder kronor återstod vid utgången av ,6 (1,3) miljarder kronor. Resterande medel kommer att utbetalas kontant till berörda kundföretag under första kvartalet 2007, med undantag för de företag som valt att låta kvarvarande medel användas till reduktion av kommande premier genom insättning på premiekonto hos Collectum. Vid utgången av 2006 ställde Alecta 1,6 miljarder kronor till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ramen för ITP-planen. Genom denna åtgärd återställdes delvis de överskottsmedel som tidigare överlämnats till kollektivavtalsparternas förfogande och som återtogs Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av det egna kapitalet. Koncernens samlade egna kapital uppgick den 31 december 2006 till 170,0 (136,1) miljarder kronor. Kollektiv konsolidering och solvens När det gäller kollektiv konsolidering och solvens har nyckeltalen påverkats av tjänstepensionsdirektivets införande 1 januari För en bättre jämförelse har nyckeltalen per den 31 december 2005 omräknats med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. Alectas konsolideringspolicy ändrades per den 30 juni 2006 till följd av införandet av tjänstepensionsdirektivet. Den kollektiva konsolideringen får nu normalt variera mellan 125 och 155 procent med 140 procent som långsiktigt riktvärde. Den kollektiva konsolideringsnivån var vid årets utgång 143 (132) procent, vilket var inom normalintervallet. Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick vid årets slut till 123,0 (92,0) miljarder kronor. Kapitalbasen var vid utgången av året 169,0 (135,4) miljarder kronor. Den enligt lag minsta tillåtna kapitalbasen, solvensmarginalen, uppgick för Alecta till 11,1 (11,2) miljarder kronor. Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick därmed vid årets slut till 15,2 (12,1). Förvaltat kapital Miljarder kronor 00 Driftskostnadsprocent Procent Förvaltningskostnadsprocent Procent 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, År År 0, År 11

12 Riskhantering I varje försäkringsavtal finns alltid ett visst risktagande inbyggt i överenskommelsen om premiestorlek och utfästelse om åtagande. Investering i värdepapper innebär exponering för olika typer av placeringsrisker, vilka kan indelas i marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Alecta använder en mängd olika system, regler, rutiner och analysmodeller för att styra och begränsa riskerna i försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen. Försäkringsrisk I försäkringsverksamheten baseras premier och åtaganden på försäkringstekniska antaganden om till exempel ränta (kapitalavkastning), dödlighet (livslängd), sjuklighet och driftskostnader. Antagandena grundas på erfarenheter och observationer av försäkringsbeståndet. Tjänstepensionsdirektivets införande innebär att aktsamma antaganden ska användas vid värdering av bolagets åtaganden. Antagandena väljs så att de ger en realistisk bild av bolagets åtaganden gentemot de försäkrade. För att säkerställa åtagandena måste det finnas tillgångar som med god marginal kan täcka bolagets skulder till de försäkrade. Alecta har en tillräckligt stor kundstock för att basera sina antaganden på det egna beståndet av försäkrade. Beståndet av försäkrade är homogent. Bolagets erfarenhet av tjänstepensioner ger goda förutsättningar att beräkna och hantera de försäkringsrisker som är förenade med försäkringsbeståndet. Marknadsrisk Den marknadsrisk Alecta har är risken att värdet på placeringarna påverkas negativt av förändringar i räntor, valutakurser eller priser på aktier eller fastigheter. För att begränsa marknadsrisken fördelas placeringarna mellan olika tillgångsslag och marknader. Dessutom finns det fastställda ramar för risknivån som syftar till att säkerställa att bolaget i lägen med negativ marknadsutveckling alltid klarar solvenskraven med god marginal. Alecta valutakurssäkrar hela innehavet av utländska obligationer och fastigheter och delar av innehavet av utländska aktier. Derivatinstrument i form av ränte-, aktie- och valutaterminer samt valutaswappar används för att minska riskerna vid stora kurssvängningar och för att göra förvaltningen mer kostnadseffektiv. Den totala valutaexponeringen (netto) uppgick vid utgången av året till 19,6 (17,0) procent av placeringstillgångarna. Valutaexponering Valuta Exponering i miljarder kronor EUR 0,2 USD,7 CHF,8 GBP,7 JPY,8 Övriga 0,1 12

13 I not 27 på sidan 32 visas i en känslighetsanalys hur marknadsvärdet på placeringarna, konsolideringen och solvensen skulle påverkas av en viss given ränte-, valuta- respektive prisförändring. Kreditrisk Risken för finansiella förluster på grund av att en emittent eller motpart kommer på obestånd kallas kreditrisk. Alecta analyserar de kreditrisker som är förbundna med olika typer av placeringar och fastställer kreditlimiter för emittenter och motparter. Dessutom finns det fastställda limiter för enhandsengagemang, det vill säga limiter för bolagets samlade innehav av aktier och räntebärande placeringar mot en och samma koncern. Räntebärande placeringar görs huvudsakligen i värdepapper från låntagare med mycket god kreditvärdighet. En mindre del av placeringarna går till olika former av så kallade företagsobligationer, där kreditrisken är något högre. Vid utgången av året var cirka 8 (7) procent av den räntebärande portföljen placerad i företagsobligationer. Alecta hade vid utgången av året inget engagemang som översteg 5 procent av balansomslutningen. Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för förlust på finansiella instrument på grund av att de inte omedelbart går att sälja utan att sänka priset. Likviditetsrisken begränsas genom att Alecta gör en stor del av sina placeringar i räntebärande värdepapper och aktier med god likviditet. Operativa risker En operativ risk är risken för ekonomisk förlust eller anseendeförlust till följd av brister i den löpande verksamheten som är relaterade till personal, processer, IT/system eller externa faktorer. Alecta kartlägger sina operativa risker med hjälp av en företagsgemensam självutvärderingsmetod, där olika enheter identifierar de operativa risker som finns i verksamheten. Varje risk värderas utifrån sannolikheten för att den ska inträffa och konsekvensen om den inträffar. De prioriterade riskerna, det vill säga de med hög sannolikhet och/eller betydande konsekvenser, utreds närmare och beslut fattas om vilka riskreducerande och ekonomiskt försvarbara åtgärder som ska vidtas. Vid nästa självutvärderingstillfälle revideras och kompletteras riskbilden. Alectas riskkontroll baseras bland annat på strama riktlinjer för sekretess och IT-säkerhet, effektivt systemstöd samt effektiva rutiner för intern kontroll. För projektarbete används vedertagna riskutvärderings- och kvalitetssäkringsmetoder. Intern kontroll Med intern kontroll menas en process genom vilken företagets styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås när det gäller att ha en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten, en tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler. Varje medarbetare och chef ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt god intern kontroll. Inom Alecta finns bland annat 13

14 en avdelning för compliance som stöder verksamheten i regelfrågor och en oberoende internrevisionsavdelning som stöder verksamheten genom att granska och utvärdera hur den interna kontrollen fungerar. Personal Under 2006 hade Alecta i medeltal motsvarande 576 (647) heltidsanställda medarbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda) i koncernen, varav 568 (566) i moderbolaget. Den stora skillnaden mellan åren för koncernen förklaras av att en del av personalen överflyttades till Collectum i mitten av Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 39 på sidorna Medarbetarstatistik Personalstrukturer Koncernen Antal anställda, den 31 december 200 Medelålder samtliga medarbetare Andel kvinnliga medarbetare % Andel kvinnliga chefer % Personalomsättning,3 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade % Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2006 års vinst för moderbolaget om kronor efter avdrag för avsättning till fond för orealiserade vinster om kronor, summa kronor, överföres till konsolideringsfonden. Resultatet av årets verksamhet samt bolagets ställning per 31 december 2006 framgår av vidstående resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen med därtill hörande noter. 14

15 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor ) 2006 Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning 1 Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt varav över-/undervärden (netto) Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringsåtaganden varav försäkringstekniska avsättningar 1) varav fördelad återbäring 2) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Driftskostnadsprocent 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 2,7 2,9 2,6 2,9 3,5 Förvaltningskostnadsprocent 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 0,25 0,29 0,19 0,18 0,20 Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter 3) 0,13 0,13 Förvaltningskostnadsprocent för sjuk- och livförsäkringsprodukter 3) 0,77 0,99 Administrationskostnadsprocent 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,19 0,22 0,15 0,14 0,16 Kollektiv konsolideringsnivå, % Solvenskvot 17,9 19,9 23,5 18,3 13,1 6,8 7,4 9,1 12,1 15,2 Kapitalförvaltning, miljarder kronor (koncernen) Placeringarnas direktavkastning, % 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 4,2 4,8 4,3 3,8 3,5 Placeringarnas totalavkastning, % 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 11,0 10,4 10,3 14,3 8,4 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkringar, tusental ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I fördelad återbäring ingår företagsanknutna medel med 561 (1 255) miljoner kronor. 3) Beräkning har ej gjorts för åren ) För en bättre jämförelse har siffror för 2005 i balans- och resultaträkningarna, ekonomisk ställning och nyckeltal räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 15

16 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT För en bättre jämförelse har siffror för 2005 räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 16

17 Resultatanalys 1) Moderbolaget 2006 Direkt försäkring av svenska risker Miljoner kronor Totalt Individuell försäkring Gruppförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar 2) Förändringar i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader 2) Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsfond Noter till resultatanalys för livförsäkringsrörelse Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar ) Resultatanalysen är upprättad i enlighet med FFFS 2003:13. Indelningen av produkter enligt dessa föreskrifter överensstämmer inte med produktområdena i segmentrapporteringen i not 2 på sidan 24. 2) Fördelningen av driftskostnader mellan individuell försäkring och gruppförsäkring har omarbetats under 2006 så att samma principer som i segmentrapporteringen används (se not 2 på sidan 24). Effekten av förändringen blev att gruppförsäkringen belastades med ytterligare 33 miljoner kronor. 17

18 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark 13, Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar 13, Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13, Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR För en bättre jämförelse har siffror för 2005 räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 18

19 Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 26,27 Konsolideringsfond Fond för orealiserade vinster Eget kapital i rörelsedrivande bolag Övriga medel Årets resultat Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Ansvarsförbindelser Åtaganden

20 Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt Justeringsposter som ej ingår i kassaflödet 1) Betald skatt Kassaflöde från verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Förändring övriga rörelsefordringar och skulder Tillgångar Skulder Förändring placeringstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Utbetalning värdesäkringsmedel Utbetalda företagsanknutna medel Pensionstillägg Värdesäkringsmedel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel 4 8 Likvida medel vid årets slut ) Av-/nedskrivningar, not 12, Utrangeringar/avyttringar, not Valutakursvinster, not Valutakursförluster, not Realisationsvinster, not Realisationsförluster, not Nedskrivningar, not 4, Orealiserade vinster, not Orealiserade förluster, not Avsättningar Kursdifferenser Beståndsöverföring Fribrevsuppräkning, not Övrigt Företagsanknutna medel Förändring försäkringstekniska avsättningar För en bättre jämförelse har siffror för 2005 räknats om med hänsyn till marknadsvärdering av livförsäkringsavsättningarna. 20

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

Händelserna Människorna Siffrorna

Händelserna Människorna Siffrorna Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar,

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer