Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper 19 Noter 21 Innehav 31 Förslag till vinstdisposition 47 Revisionsberättelse 48 Överstyrelse och revisorer 49 Styrelse 50 Företagsledning 52 Ordlista 53 För 2005 har Alecta även gjort en årsöversikt, Ett år med Alecta. Den kan hämtas eller beställas på eller Alecta Kommunikation Stockholm Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) Mejl 2

3 Alecta i korthet Fakta om Alecta Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK). Inom ramen för sjukförsäkringen som ingår i ITP arbetar Alecta även med att öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Alecta förvaltar närmare 400 miljarder kronor och ger service till kundföretag och 1,6 miljoner privatpersoner i sammandrag Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 14,3 (10,3) procent. Avkastningen var god för både aktier, räntebärande placeringar och fastigheter. Både konsolideringen och solvensen är fortsatt betryggande. Vid utgången av 2005 uppgick den kollektiva konsolideringsnivån till 129 (128) procent och solvenskvoten till 11,1 (9,1). Årets resultat efter skatt uppgick till 35,2 (28,3) miljarder kronor. Premieinkomsten för 2005 uppgick till 18,0 (18,8) miljarder kronor, vilket var något lägre än föregående år. Minskningen förklaras av en lägre återbäringstilldelning i form av fribrevsuppräkning. Driftskostnadsprocenten uppgick till 2,9 (2,6) och förvaltningskostnadsprocenten var 0,18 (0,19). Avskiljandet och uppbyggnaden av dotterbolaget Collectum, administrationsbolaget för ITP, pågick under hela Betydande arbete har lagts ned under året på förberedelser inför implementeringen av tjänstepensionsdirektivet som trädde i kraft den 1 januari Direktivet berör framför allt Alectas placeringsverksamhet och de försäkringstekniska avsättningarna. Kollektiv konsolideringsnivå Procent 150 Solvenskvot Kvot 25 Totalavkastning Procent År År År 3

4 Vd har ordet Ny syn på risk och vem som ska bära den Ett nytt ITP-avtal ändrar förutsättningarna för många aktörer på marknaden för tjänstepensioner. För vår del kan ett nytt avtal innebära att vi fullt ut kan vara med och konkurrera med andra företag utan de begränsningar som finns idag. Med 14,3 procent i totalavkastning är vi ett livbolag som skapat resultat som ligger klart bättre än genomsnittet av övriga bolag. Det gör vi även om man tittar fem år tillbaka. Samtidigt ligger våra förvaltningskostnader på 0,18 procent, vilket är bland de lägsta i branschen. Det är angenäma nyckeltal som visar vår styrka som förvaltare och vår förmåga att pressa verksamhetens kostnader. I och med att nya regler träder i kraft under 2006 får livbolagens kollektiva konsolidering en annan betydelse. Konsolideringsnivån kommer, på grund av skuldsidans marknadsvärdering, att variera i högre utsträckning än vad den gjort hittills. Vår styrelse har därför beslutat att se över konsolideringspolicyns målintervall för den kollektiva konsolideringen. Dagens intervall är procent. De nya reglerna medför att kapitalförvaltningen får nya riskförutsättningar. Tidigare innebar ett riskfritt placeringsalternativ att kapitalet lades i kassan. Från och med 2006 är det placeringar, primärt statspapper, med lång löptid som motsvarar det riskfria alternativet. Verkligheten när det gäller våra åtaganden och våra placeringsalternativ är dock densamma och det så kallade tjänstepensionsdirektivet får inte någon större inverkan på vår placeringsinriktning. Den kanske viktigaste händelsen för Alectas och våra kunders vidkommande är förhandlingarna mellan kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt ITP-avtal. Den ursprungliga planen kom till 1960 men ändringar i planen har skett kontinuerligt. Alecta har dock hela tiden haft förtroendet att förvalta ITP-planen. Vi står nu inför en förändring av ITP-planen som antagligen innebär att den blir premiebestämd. Förmodligen blir den nya planen konkurrensutsatt i större utsträckning. Redan idag tävlar vi med andra livbolag om ungefär hälften av ITP-premierna i form av bland annat tiotaggarlösningar och ITPK. Men Alecta tävlar inte på lika villkor. Vår förhoppning är att vi framöver får samma förutsättningar som övriga leverantörer i ITP-planen samtidigt som vi fortsätter att vara ett bra basalternativ för de flesta. Alectas uppgift i ett premiebestämt system blir att hjälpa till att bära pensionsrisken för dem som kommer att omfattas. Vad innebär ett nytt avtal för företag och försäkrade? I den nuvarande förmånsbestämda planen bestäms pensionen av slutlönen. Arbetsgivarnas premiebetalningar används för att säkerställa pensionsutfästelserna. I premiebestämda planer bestäms pensionerna av inbetalda premier, avkastningen på kapitalet och förvaltningskostnaderna. Skulle förhandlingarna som pågår resultera i en premiebestämd plan så innebär det en risköverföring från kundföretagen till de försäkrade eftersom premien kommer att vara given medan pensionerna i högre grad beror på den avkast- 4

5 ning som marknaden ger. Men på samma sätt innebär ett premiebestämt system att pensionen kan bli hög under långvarigt gynnsamma förhållanden. Alectas uppgift i ett premiebestämt system blir att hjälpa till att hantera risken för de försäkrade. Det kan vi göra genom att vara skickliga på att förvalta kapital och genom att ta relevant risk för att nå hög avkastning. De som inte är vardagligt intresserade av att hantera sitt eget pensionskapital ska kunna lämna över ansvaret till oss. Vi har historiskt, i det förmånsbestämda systemet, visat vår förmåga att leverera hög avkastning till låg kostnad. I ett nytt system vet jag att vi kommer att kunna vara framgångsrika i att ge våra kunder en trygg lösning. Riskhantering är dock inte så enkelt som att lämna höga garantier. Höga garantier riskerar att ge låg avkastning genom att förvaltaren tvingas placera pensionskapitalet till låg risk. Du får den pension du är garanterad men har inte någon större chans att få något utöver garantin vid pensionering. Vi hjälper till att fördela risken Jag vill att Alecta ska vara det bolag som bäst tar hand om de risker som ett nytt avtal innebär för de försäkrade. Att fördela och sprida risker är hela grundtanken med en försäkringsverksamhet och det är något som vi varit duktiga på sedan Det var det som gjorde att vi 1960 fick parternas förtroende som leverantör av ITP-planen. Det är det som förhoppningsvis gör att parterna ser oss som det bästa grundalternativet i den nya planen och det är det som förhoppningsvis gör att många kommer att välja oss som leverantör av sin tjänstepension. tomas nicolin Verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (Alecta) avger härmed årsredovisning för 2005, bolagets 89e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm Organisation Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen med undantag av en stor del av fastighetsförvaltningen, som köps av externa leverantörer, och huvuddelen av IT-driften, som hanteras av WM-data. Det helägda dotterbolaget Collectum AB avyttrades till Svenskt Näringsliv och PTK samt vissa PTK-förbund den 1 januari Verksamheten Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda) och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta har uppdraget från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta en stor del av ITP-planen. Kunderna i Alecta är dels försäkringstagarna, vilka utgörs av företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och företag som är bundna av hängavtal med ett PTK-förbund, dels de försäkrade. På uppdragsbasis administrerar Alecta även huvuddelen av Pensionsregistreringsinstitutets (PRI) verksamhet. Verksamheten i KAF Kollektivavtalsförsäkring, ömsesidigt (KAF), som tidigare hanterades av Alecta överfördes till Alecta per den 1 januari I överlåtelsen ingick KAFs försäkringsbestånd. Väsentliga händelser Collectum Collectum AB etablerades på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK vid årsskiftet 2002/2003 i syfte att samla den centrala ITPadministrationen i ett bolag. Collectum tar in samtliga grunduppgifter som krävs för fullgörandet av respektive försäkringsbolags uppdrag för ITP-planen. Vidare handhar Collectum administrationen av ITPK-valet, sköter fakturering och förmedling av samtliga ITPK-premier samt företräder Alecta när det gäller tecknande av pensioneringsavtal för ITP och TGL. För Alectas premier hanterar Collectum en samordnad fakturering och förmedling av ITP, ITPK och TGL. Alecta administrerade Collectums verksamhet fram till juni 2005, då delar av personalen överflyttades till Collectum som tog över merparten av hanteringen av sin verksamhet. Ett projekt har löpt under hela 2005 för att avskilja Collectum från Alecta och bygga upp Collectum, så att bolaget får bästa tänkbara förutsättningar för sin verksamhet. Projektet har genomförts enligt plan och avslutades vid årsskiftet. Alecta och Collectum kommer dock under de närmaste två åren att fortsätta med ett visst samarbete vad gäller IT-systemstöd. Svenskt Näringsliv och PTK samt vissa PTK-förbund förvärvade Collectum per den 1 januari 2006 till ett pris av kronor i enlighet med tidigare tecknat optionsavtal. Under 2005 erhöll Collectum ett villkorligt aktieägartillskott om 25 miljoner kronor från Alecta. Aktieägartillskottet ska återbetalas senast den 31 juli Bolagsstyrning Alecta är en av de större ägarna på Stockholmsbörsen. Som ägare är aktiviteterna i första hand inriktade på förberedande arbete inför bolagsstämmorna i portföljbolagen. En central del av detta Årets resultat Miljarder kronor 60 Premieinkomst Miljarder kronor 25 Antal försäkringar Miljoner 2, , , , , År År 1, År 6

7 arbete är de 15-tal nomineringsprocesser i svenska börsbolag där Alecta varit representerat under Alecta har även bland annat aktivt deltagit i diskussioner kring bolagens incitamentsprogram. Vidare har Alecta avgivit remissvar på lagrådsremissen om ersättning till ledande befattningshavare. Alecta följer den svenska koden för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I enlighet med denna kod har Alecta upprättat en bolagsstyrningsrapport som finns publicerad på hemsidan alecta.se. Tjänstepensionsdirektivet Tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut) syftar till att skapa en inre europeisk marknad för tjänstepensionsinstitut och möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital genom frigörande av kapital samtidigt som pensionstagarnas trygghet garanteras. Tjänstepensionsdirektivet har införlivats i svensk rätt genom ändringar i bland annat försäkringsrörelselagen, vilka trätt i kraft den 1 januari Den nya regleringen är tillämplig på Alectas verksamhet eftersom bolaget är ett tjänstepensionsinstitut. Till grund för direktivet ligger den så kallade aktsamhetsprincipen som tar sikte på riskhantering och beslutsprocesser i det enskilda företaget. Denna princip anger bland annat att försäkringsåtagandena ska värderas med realistiska antaganden. Exempelvis kommer därför försäkringstekniska avsättningar i tjänstepensionsföretag från och med 2006 att diskonteras med marknadsräntor. Om tjänstepensionsdirektivet hade varit infört per den 31 december 2005 skulle Alectas försäkringstekniska avsättningar varit 8,7 miljarder kronor lägre än det nu redovisade beloppet. De lägre avsättningarna beror huvudsakligen på övergången från diskontering med Finansinspektionens (FI) högsta tillåtna ränta till diskontering med marknadsräntan 3,44 procent, som gällde vid årsskiftet, men också på grund av att vissa säkerhetstillägg tagits bort i överensstämmelse med aktsamhetsprincipen. Bolagets konsolidering hade därmed ökat från 129 till 132 procent och solvenskvoten hade stigit från 11,1 till 12,1 procent. Alectas modell för beräkning av den marknadsränta som ska användas för diskontering av de försäkringstekniska avsättningarna från och med 2006 utgår ifrån svenska statsobligationskurvan, förlängd med swapräntor som justerats för bedömd riskpremie. Alecta har valt att använda samma diskonteringsränta för alla åtaganden. Till följd av tjänstepensionsdirektivet har FI tagit fram ett tillsynsverktyg, kallat trafikljusmodellen, som ska hjälpa FI att i ett tidigt skede kunna identifiera tjänstepensionsföretag med för hög finansiell risk i förhållande till sina åtaganden och tillgängligt riskkapital. Trafikljussystemet är inte en del av lagstiftningen utan endast ett av flera tillsynsverktyg som FI använder. Alecta har redan tidigare arbetat med en riskstyrningsmodell liknande trafikljusmodellen. Förhandlingar om ITP-planen Nya förhandlingar om ITP-planen upptogs av Svenskt Näringsliv och PTK i oktober Skulle förhandlingarna leda till ett positivt resultat kommer antagligen en ny ITP-plan på ett avgörande sätt att ändra förutsättningarna för den svenska tjänstepensionsmarknaden och därmed också för Alecta. En ny plan blir förmodligen mer konkurrensutsatt än den nuvarande, vilket i sin tur kan möjliggöra för Alecta att på jämbördiga villkor konkurrera med andra försäkringsbolag. Kapitalförvaltningen Alecta har beslutat att under 2006 bygga upp en enhet för till- Kapitalavkastningstabell Marknadsvärde Netto- Marknadsvärde Genomsnitt Genomsnitt placering Värdeförändring Direktavkastning Totalavkastning Alecta MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % % MSEK % % Räntebärande exkl direktlån , , , ,1 5, ,2 6,4 Svenska , , , ,1 4, ,4 6,3 Utländska , , , ,0 5, ,7 6,6 Direktlån 1) 515 0, , ,1 22 4,2 6,1 20 3,8 6,2 Aktier , , , ,0 2, ,6 4,6 Svenska , , , ,4 3, ,6 7,3 Utländska , , , ,7 2, ,8 1,6 Fastigheter , , , ,0 7, ,1 11,3 Svenska , , , ,2 6, ,6 8,9 Utländska , , , ,0 7, ,6 13,4 Upplåning för placeringar 8 0, ,0 7 0,0 0 1,4 3,4 0 1,4 3,4 Summa placeringar , , , ,8 4, ,3 4,6 1) Direktlån omfattar sale and lease back-affärer och krediter. 7

8 gångsförvaltningen av den svenska fastighetsportföljen. Sedan 1997 har tillgångs- och fastighetsförvaltningen samt fastighetsskötseln hanterats av Aberdeen Property Investors. Alecta kommer även fortsättningsvis att upphandla både fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Under 2005 genomförde Alecta fastighetsköp för miljoner kronor, varav en kontorsfastighet i Stockholm svarade för 620 miljoner kronor och en butiksgalleria i Eskilstuna svarade för 354 miljoner kronor. Fastighetsförsäljningarna uppgick till 854 miljoner kronor. Utvecklingsprojekt Arbetet med Alectas största projekt, att utveckla ett helt nytt försäkringssystem, intensifierades under Projektet engagerar stora delar av verksamheten. Det nya systemet kommer att vara bättre anpassat för verksamheten och effektivisera administrationen. Implementering av systemet beräknas ske den 1 april Övriga väsentliga händelser Svenskt Näringsliv och PTK beslutade i januari 2006 att lyfta 200 miljoner kronor av de särskilda värdesäkringsmedel som ingår i Alectas konsolideringsmedel. Pengarna ska användas för uppbyggnad av Collectums verksamhet. De särskilda värdesäkringsmedlen disponeras av parterna och ska användas som en garanti för värdesäkring av utgående pensioner men kan också användas för annat pensionsfrämjande ändamål. Kollektivavtalsparterna har ansett att beslutad användning i Collectum utgör ett sådant pensionsfrämjande ändamål. Alecta har ingen annan uppfattning i frågan. De särskilda värdesäkringsmedlen uppgick till 19,6 miljarder kronor per den 31 december Under hösten 2005 påbörjades ett lokalprojekt inom Alecta för att sänka lokalkostnaderna. Bland annat byggs de befintliga kontorslokalerna om för att effektivisera lokalanvändningen. Projektet beräknas vara klart i slutet av En helt ny försäkringsavtalslag började gälla den 1 januari Den nya lagen innebär en modernisering av reglerna om personförsäkring. Bland annat har kollektivavtalad försäkring, som tidigare saknat särskild reglering, fått ett eget kapitel. De nya reglerna för kollektivavtalad försäkring stämmer väl överens med den praxis som Alecta sedan tidigare tillämpar och får därför ingen väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Årets resultat Årets resultat för koncernen uppgick till 35,2 (28,3) miljarder kronor. Det goda resultatet beror huvudsakligen på en hög kapitalavkastning på placeringsportföljen. Premieinkomst Premieinkomsten 2005 uppgick till 18,0 (18,8) miljarder kronor. Premieinkomst, miljoner kronor Löpande premier Engångspremier Summa fakturerade premier Fribrevsuppräkning Premiereduktion 1) 9 Tekniska tilläggspremier Summa premieinkomst ) Beloppet för 2004 avser retroaktiva premier hänförliga till Förvaltat kapital Miljarder kronor 500 Driftskostnadsprocent Procent 5 Förvaltningskostnadsprocent Procent 0, , , , , År År 0, År 8

9 Fakturerade premier utgjorde 96 (90) procent av den totala premieinkomsten. Av de fakturerade premierna reglerades 0,7 (1,1) miljarder kronor med företagsanknutna medel. Engångspremierna betalas bland annat vid inlösen hos Alecta av pensionsutfästelser som tryggats i PRI. Engångspremierna varierar kraftigt, bland annat beroende på konjunkturen och arbetsmarknadsläget. Fribrevsuppräkningen som redovisades under 2005 var 0,54 (1,53) procent och uppgick till 0,7 (1,9) miljarder kronor. Uppräkningen utgör en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, framför allt för att kompensera för inflationen. Premiereduktioner är en återbäring där en del av det samlade överskottet återförs till försäkringstagarna. Reduceringarna ingår i Alectas premieinkomst. Liksom under de två föregående åren gavs inga premiereduktioner under Kapitalavkastning Kapitalavkastningen, inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 49,3 (32,1) miljarder kronor enligt resultaträkningen. I kapitalavkastningstabellen framgår att totalavkastningen uppgick till 14,3 (10,3) procent. Avkastningen var god för alla tre tillgångsslagen. Avkastningen på aktier blev 31,6 (13,8) procent, räntebärande värdepapper hade en totalavkastning på 5,2 (8,3) procent och avkastningen på fastigheter uppgick till 17,1 (13,6) procent. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs av dels ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador samt driftskostnader för skadereglering. Försäkringsersättningarna uppgick till 10,5 (9,8) miljarder kronor, varav utbetalda pensioner exklusive pensionstillägg svarade för 10,1 (9,4) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering och utbetalning av försäkringsersättningar uppgick till 134 (138) miljoner kronor. Utbetalda pensioner Grundbelopp före Pensions- Miljoner kronor värdesäkring tillägg Summa Ålderspension Sjukpension Familjepension Kapitalbelopp Summa Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar Förändringar i andra försäkringstekniska avsättningar uppgick till 18,5 ( 10,4) miljarder kronor. Den negativa resultatposten visar att försäkringsåtagandena ökat under året. Beloppet påverkas av storleken på de fakturerade premierna, eftersom merparten av dem sätts av till försäkringskapitalet. Under 2005 sänkte Finansinspektionen den högsta tillåtna räntan för beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Alecta anpassade därmed motsvarande ränta i sin beräkning. Detta medförde en ökad kostnad om 8,6 miljarder kronor och utgör den främsta förklaringen till att kostnadsposten är betydligt högre än föregående år. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick 2005 till 532 9

10 (496) miljoner kronor, en ökning med 7 procent. Ökningen är hänförbar till uppbyggnaden av Collectums verksamhet. Driftskostnadsprocenten i moderbolaget ökade något och uppgick till 2,9 (2,6). Ökningen förklaras både av ökningen av driftskostnader och en något lägre premieinkomst. Förvaltningskostnadsprocenten var fortsatt låg trots ökade driftskostnader, 0,18 (0,19), eftersom det förvaltade kapitalet steg under året. Placeringar Marknadsvärdet av placeringarna uppgick vid utgången av 2005 till 396,3 (345,3) miljarder kronor, enligt uppställningen i kapitalavkastningstabellen. Placeringarna utgörs av balansräkningens placeringstillgångar samt andra tillgångar och skulder som handhas av kapitalförvaltningen. Alectas fem största aktieinnehav Andel av den Marknadsvärde totala aktie- Aktie Bransch i miljoner kronor portföljen Ericsson Telekommunikation ,0 % H&M Sällanköpsvaror ,8 % Nordea Bank och försäkring ,4 % Handelsbanken Bank och försäkring ,2 % Volvo Fordon och maskiner ,2 % Återbäring Alectas överskott ska återgå till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Varje år beslutar Alectas styrelse om fördelning av överskottsmedel för det kommande året. För 2005 beslutades om återbäring i form av pensionstillägg för utgående pensioner och höjning av intjänad pensionsrätt (fribrevsuppräkning) samt återställande av fördelad återbäring till kollektivavtalsparternas förfogande för kostnadstäckning av förbättringsåtgärder inom ITP-planen. Höjningen av utgående pensioner och fribrevshöjningen motsvarar prisutvecklingen enligt konsumentprisindex. Pensionstilläggen betalas ut löpande och bokförs mot konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. De blir formellt garanterade först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensiontillägg betalades ut under 2005 medan en del reserveras för utbetalning under kommande år. Fribrevsuppräkningen är garanterad och skuldförs i balansräkningen vid ingången av uppräkningsåret, i detta fall vid ingången av Värdet av fribrevsuppräkningen för 2005 var 0,7 (1,9) miljarder kronor. Under året tog kundföretagen 1,1 (2,1) miljarder kronor i anspråk av de företagsanknutna medlen, varav 0,7 (1,1) användes för premiebetalningar i Alecta. Av de ursprungliga företagsanknutna medlen om 65,8 miljarder kronor återstod 1,3 (2,4) miljarder kronor vid utgången av Beslutad återbäring, som inte är formellt garanterad, redovisas som en del av konsolideringsmedlen. De samlade konsolideringsmedlen uppgick vid utgången av 2005 till 127,8 (97,4) miljarder kronor. Kollektiv konsolidering och solvens Den kollektiva konsolideringsnivån var vid årets utgång 129 (128) procent, vilket var inom det av styrelsen fastställda normalintervallet på procent. Ökningen i konsolideringsnivån blev begränsad trots den positiva utvecklingen för placeringarna under Förklaringen är att konsolideringsräntan sänktes två gånger Total placeringsportfölj Räntebärande värdepapper Aktier Fastigheter Fastigheter 7% Euroländer 15% USA 7% USA 13% Japan 5% Nederländerna 5% USA 21% Övriga 1% Aktier 38% Räntebärande 55% Sverige 78% Sverige 46% Sverige 47% Europa 36% Storbritannien 26% 10

11 under året till att motsvara samma ränta som används vid beräkning av bolagets försäkringstekniska avsättningar. Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick vid årets slut till 83,3 (71,7) miljarder kronor. Kapitalbasen var vid utgången av året 127,0 (96,8) miljarder kronor. Den enligt lag minsta tillåtna kapitalbasen, solvensmarginalen, uppgick för Alecta till 11,5 (10,7) miljarder kronor. Solvenskvoten, kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen, uppgick därmed vid årets slut till 11,1 (9,1). Riskhantering I varje försäkringsavtal finns alltid ett visst risktagande inbyggt i överenskommelsen om premiestorlek och utfästelse om åtagande. Investering i värdepapper innebär exponering för olika typer av placeringsrisker, vilka kan indelas i marknads-, kredit- och likviditetsrisker. Alecta använder en mängd olika system, regler, rutiner och analysmodeller för att styra och begränsa riskerna i försäkringsrörelsen och kapitalförvaltningen. Försäkringsrisk I försäkringsverksamheten baseras premier och åtaganden på försäkringstekniska antaganden om till exempel ränta (kapitalavkastning), dödlighet (livslängd), sjuklighet och driftskostnader. Dessa antaganden ska vara betryggande. De grundas på erfarenheter och observationer av försäkringsbeståndet. Alecta har en tillräckligt stor kundstock för att basera sina antaganden på det egna beståndet av försäkrade. Beståndet av försäkrade är homogent. Bolagets erfarenhet av tjänstepensioner ger goda förutsättningar att beräkna och hantera de försäkringsrisker som är förenade med försäkringsbeståndet. Marknadsrisk Den marknadsrisk Alecta har är risken att värdet på placeringarna påverkas negativt av förändringar i räntor, valutakurser eller priser på aktier eller fastigheter. För att begränsa marknadsrisken fördelas placeringarna mellan olika tillgångsslag och marknader. Dessutom finns det fastställda ramar för risknivån som syftar till att säkerställa att bolaget i lägen med negativ marknadsutveckling alltid klarar solvenskraven med god marginal. Alecta valutakurssäkrar innehavet i utländska obligationer och fastigheter. Derivatinstrument i form av ränteterminer, aktiefutures, valutaterminer, valutaswappar och värdepapperslån används för att minska riskerna vid stora kurssvängningar och för att göra förvaltningen mer kostnadseffektiv. Den totala valutaexponeringen (netto) uppgick vid utgången av året till 17,0 (14,7) procent av placeringstillgångarna. Valutaexponering Valuta Exponering i miljarder kronor EUR 24,8 USD 19,8 GBP 7,7 JPY 7,5 CHF 6,9 Övriga 0,8 I not 23 på sidan 26 visas i en känslighetsanalys hur marknadsvärdet på placeringarna skulle påverkas av en viss given ränte-, valuta- respektive prisförändring. 11

12 Kreditrisk Risken för finansiella förluster på grund av att en emittent eller motpart kommer på obestånd kallas kreditrisk. Alecta analyserar de kreditrisker som är förbundna med olika typer av placeringar och fastställer kreditlimiter för emittenter och motparter. Dessutom finns det fastställda limiter för enhandsengagemang, det vill säga limiter för bolagets samlade innehav av aktier och räntebärande placeringar mot en och samma koncern. Räntebärande placeringar görs huvudsakligen i värdepapper från låntagare med mycket god kreditvärdighet. En mindre del av placeringarna går till olika former av så kallade företagsobligationer, där kreditrisken är något högre. Vid utgången av året var cirka 7 (7) procent av den räntebärande portföljen placerad i företagsobligationer. Alecta hade vid utgången av året inget engagemang som översteg 5 procent av balansomslutningen. Likviditetsrisk Likviditetsrisken är risken för förlust på finansiella instrument på grund av att de inte omedelbart går att sälja utan att sänka priset. Likviditetsrisken begränsas genom att Alecta gör en stor del av sina placeringar i räntebärande värdepapper och aktier med god likviditet. Operativa risker Operativ risk är risken för ekonomisk förlust eller anseendeförlust till följd av brister i den löpande verksamheten som är relaterade till personal, processer, IT/system eller externa faktorer. Alecta begränsar de operativa riskerna med hjälp av bland annat fastställda riktlinjer vad gäller behörigheter och befogenheter, effektiva rutiner för intern kontroll, skilda behörighetsnivåer i olika system samt effektivt systemstöd. Alecta har dessutom inlett ett arbete med att systematiskt kartlägga de operativa riskerna i bolaget. Arbetet med att upprätthålla hög säkerhet i IT-systemen pågår kontinuerligt. Arbetet täcker i första hand frågor om tillgänglighet, spårbarhet, sekretess, riktighet och jämförbarhet. Personal Under 2005 hade Alecta i medeltal motsvarande 647 (677) heltidsanställda medarbetare i koncernen, varav 566 (665) i moderbolaget. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 34 på sidorna Medarbetarstatistik Personalstrukturer Koncernen Antal tillsvidareanställda, den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 42 Andel kvinnliga medarbetare 56 % Andel kvinnliga chefer 44 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 29 % Utbildningskostnad som andel av personalkostnaden 2,0 % 12

13 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav latent skatt varav övervärden Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringsåtaganden varav försäkringstekniska avsättningar 1) varav fördelad återbäring 2) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Nyckeltal Driftskostnadsprocent 3,1 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 2,7 2,9 2,6 2,9 Förvaltningskostnadsprocent 0,21 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 0,25 0,29 0,19 0,18 Administrationskostnadsprocent 0,16 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,19 0,22 0,15 0,14 Administrationskostnadsprocent sparprodukter 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,21 0,25 0,28 0,19 0,18 Administrationskostnadsprocent riskprodukter 3,15 4,54 4,79 3,95 4,13 3,67 4,55 5,31 3,51 3,40 Kollektiv konsolideringsnivå, % Solvenskvot 18,6 17,9 19,9 23,5 18,3 13,1 6,8 7,4 9,1 11,1 Kapitalförvaltning, miljarder kronor (koncernen) Placeringarnas direktavkastning, % 7,0 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 4,2 4,8 4,3 3,8 Placeringarnas totalavkastning, % 18,8 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 11,0 10,4 10,3 14,3 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkringar, tusental ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I fördelad återbäring ingår företagsanknutna medel med (2 357) miljoner kronor. 13

14 Resultatanalys MODERBOLAGET 2005 Direkt försäkring av svenska risker Grupp- och tjänste- Gruppliv- och tjänste- Miljoner kronor Totalt pensionsförsäkring grupplivförsäkring Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Förändringar i livförsäkringsavsättningar Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar Konsolideringsmedel Noter till resultatanalys för livförsäkringsrörelse Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar

15 Resultaträkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Övriga intäkter 9 74 Övriga kostnader 9 86 Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

16 Balansräkningar Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Lån med säkerhet i fast egendom Övriga lån Övriga finansiella placeringstillgångar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

17 Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Konsolideringsmedel 22,23 Konsolideringsfond Fond för orealiserade vinster Bundet eget kapital i rörelsedrivande företag Ansamlad förlust i rörelsedrivande företag Övriga medel Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättning Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättningar för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Ansvarsförbindelser Åtaganden

18 Kassaflödesanalyser Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor Den löpande verksamheten Årets resultat före skatt Justeringsposter som ej ingår i kassaflödet 1) Aktuell skatt Kassaflöde från verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Förändring övriga rörelsefordringar och skulder Tillgångar Skulder Förändring placeringstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Utbetalda företagsanknutna medel Pensionstillägg Värdesäkringsmedel Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel 8 2 Likvida medel vid årets slut ) Avskrivningar Valutakursvinster Valutakursförluster Realisationsvinster Nedskrivningar Orealiserade vinster Orealiserade förluster Avsättningar 99 Kursdifferenser 16 Beståndsöverföring Fribrevsuppräkning Premiereduktion 9 9 Övrigt Företagsanknutna medel Förändring försäkringstekniska avsättningar

19 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2003:13. De tillämpade redovisningsprinciperna är gemensamma för koncern och moderbolag. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt och de företag i vilka moderbolagets röstvärde överstiger 50 procent genom direkt eller indirekt ägande eller moderbolaget har ett bestämmande inflytande och innehavet är av långsiktig karaktär. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation. Omräkning av de utländska koncernbolagens balansräkningar har skett till balansdagens valutakurs. Resultaträkningarna har omräknats till årets genomsnittskurser. Den omräkningsdifferens som uppstår har förts till eget kapital. Redovisning och värdering av placeringstillgångar Placeringstillgångar redovisas till verkligt värde med undantag för aktier och andelar i koncernföretag samt räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, koncernföretag vilka värderas till anskaffningsvärde, efter avdrag för erforderliga nedskrivningar. Köp och försäljning av placeringstillgångar redovisas i balansräkningen per affärsdagen. Ej likvidreglerade affärer per balansdagen redovisas som fordran på respektive skuld till motparten under övriga fordringar eller övriga skulder. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor efter balansdagens valutakurs med undantag av aktier i utländska dotterföretag vilka omräknas till kursen vid investeringstillfället. Verkligt värde för svenska fastigheter har framräknats enligt kassaflödesmetoden. För utländska fastigheter har verkligt värde beräknats enligt gällande värderingsmetod i respektive land, vilket i vissa fall innebär en värdering enligt kassaflödesmetoden och i vissa fall enligt en direktavkastningsmodell. Externa värderingar har skett av samtliga fastigheter i Europa. I USA externvärderas samtliga fastigheter med ett verkligt värde överstigande 25 miljoner dollar. Fastigheter med ett verkligt värde under 25 miljoner dollar externvärderas minst vart fjärde år. Resultat av aktie- och räntefutures redovisas som realisationsvinst eller -förlust, netto i posten övriga finansiella placeringstillgångar i noten för kapitalavkastning, intäkter/kostnader. Derivat som används för säkring av valutarisk redovisas tillsammans med underliggande tillgång. Samtliga derivat värderas till verkligt värde. Ersättning för utlånade värdepapper redovisas som ränteintäkter i noten för kapitalavkastning, intäkter. Årets värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, redovisas över resultaträkningen. Ackumulerade värdeförändringar för aktier och fastigheter utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde och för räntebärande instrument av skillnaden mellan upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Med upplupet anskaffningsvärde avses det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonterade nuvärdet av framtida betalningar. Därmed beaktas eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets återstående löptid. Ackumulerade orealiserade vinster på placeringstillgångar per balansdagen redovisas i en fond för orealiserade vinster under konsolideringsmedel i balansräkningen. Fond för orealiserade vinster består av skillnaden mellan det totala anskaffningsvärdet (upplupet anskaffningsvärde för räntebärande placeringar) och totala verkliga värdet för respektive tillgångspost i originalvaluta omräknat till balansdagens valutakurs förutom för byggnader och mark. För byggnader och mark beräknas orealiserad vinst på individuell basis. Fond för orealiserade vinster avseende byggnader och mark består således av summan av samtliga orealiserade vinster hänförliga till enskilda byggnader där verkligt värde överstiger anskaffningsvärdet. Värdering av övriga tillgångsposter Enligt FFFS 2003:13 bör ickenoterade försäkringsbolag från och med 2004 tillämpa Redovisningsrådets rekommendation för redovisning av immateriella tillgångar (RR 15). Internt och externt upparbetade immateriella tillgångar i koncernen värderas till anskaffningsvärde bestämt som de direkta och indirekta utgifterna för utveckling av datasystem som förväntas ge bolaget ekonomiska fördelar i framtiden. Aktivering sker enbart av utgifter kopplade till nyutveckling och större systemförändringar. Aktiverade utvecklingskostnader avskrivs från tidpunkten för tillgångens produktionssättning och över dess uppskattade nyttjandeperiod. Materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker enligt planer utifrån nyttjandeperiod. 19

20 Värdering av försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar består av livförsäkringsavsättning och avsättning för oreglerade skador samt övriga försäkringstekniska avsättningar. Avsättningarna är beräknade enligt vedertagna aktuariella principer. Det innebär att avsättningarna nuvärdeberäknas och att beräkningarna baseras på försäkringstekniska antaganden om ränta (kapitalavkastning), dödlighet, sjuklighet och driftskostnader. Livförsäkringsavsättningen är kapitalvärdet av utfästa förmåner enligt ingångna avtal inklusive förväntade utbetalningskostnader minskat med kapitalvärdet av framtida premier för dessa förmåner. Avsättning för oreglerade skador består främst av det beräknade kapitalvärdet av bolagets ansvarighet för sjukpensioner och premiebefrielse för redan inträffade sjukfall. En mindre del avser försäkringsbelopp som utfallit till betalning men där utbetalning inte skett samt belopp för förväntade men ännu ej kända sjukfall. Vid beräkning av kollektiv konsolidering utgörs bolagens åtaganden av fördelad återbäring och intjänade förmåner beräknade som tekniskt återköpsvärde. Skatt Skatten beräknas individuellt för varje bolag i respektive land i enlighet med gällande skatteregler. I årets skattekostnad ingår avkastningsskatt, inkomstskatt, kupongskatt avseende erhållna utdelningar samt skatt på utländska direktägda fastigher. I inkomstskatten ingår uppskjuten skatt på resultat i den inkomstskattepliktiga delen av Alectakoncernens verksamhet. De verksamhetsgrenar som beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) utgörs av premiebefrielse, sjukpension och grupplivförsäkring (TGL). Den fördelningsprincip som Alecta använder innebär att kapitalavkastningen för de inkomstbeskattade verksamheterna, med anledning av deras kortare duration, beräknas som en ränta på en obligationsportfölj. Leasingavtal Enligt RR 6:99 ska leasegivare lämna upplysningar om framtida leasingavgifter. För fastigheter som redovisas som placeringstillgångar lämnar Alecta inga upplysningar om framtida hyresinkomster. Orsaken är att moderbolagets och koncernens fastigheter innehas i placeringssyfte och utgör därmed placeringstillgångar. De uthyres i enlighet med marknadsmässiga villkor och hyreskontraktens löptid varierar. Fastigheterna omsätts samt marknadsvärderas löpande varför upplysningar om framtida hyresinkomster saknar relevans. Tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd En ny årsredovisningslag för försäkringsföretag (ÅRFL) började tillämpas den 1 januari 2005, vilken innehåller krav på fullständig redovisning enligt IAS/IFRS i såväl moderbolag som koncern. Lagen innnehåller dock en övergångsregel som gör det möjligt att tillämpa de äldre reglerna till och med Alecta utnyttjar denna övergångsregel, varför effekterna av ändrade redovisningsprinciper kommer att uppstå först under Under 2005 har en förberedande studie gjorts om vilka effekter redovisning enligt IAS/IFRS får för såväl moderbolag som koncern. Arbetet med övergången till IAS/IFRS kommer att slutföras under

21 Noter Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. NOT 1 Premieinkomst Koncernen Moderbolaget Inbetalda och tillgodoförda premier Tilldelad återbäring för fribrevsuppräkning Tilldelad återbäring för premiereduktion 9 9 Tekniska tilläggspremier Premieskatt Premieinkomsten har tecknats av företag i Sverige. NOT 2 Kapitalavkastning, intäkter Koncernen Moderbolaget Driftsöverskott från byggnader och mark hyresintäkter driftskostnader Erhållna utdelningar varav koncernföretag Ränteintäkter m m obligationer och andra räntebärande värdepapper obligationer och andra räntebärande värdepapper, koncernföretag övriga ränteintäkter övriga ränteintäkter, koncernföretag 0 0 Återförda nedskrivningar aktier och andelar Valutakursvinst Realisationsvinster, netto byggnader och mark aktier och andelar aktier och andelar i koncernföretag 145 räntebärande värdepapper NOT 3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Koncernen Moderbolaget Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Derivat NOT 4 Utbetalda försäkringsersättningar Koncernen Moderbolaget Utbetalda försäkringsersättningar Annullationer och återköp Driftskostnader för skadereglering NOT 5 Driftskostnader Koncernen Moderbolaget Administrationskostnader Summa driftskostnader i försäkringsrörelsen Skadereglering 1) Kapitalförvaltning 2,3) Fastighetsförvaltning 4) Övriga kostnader Collectum 86 Övriga intäkter Collectum 74 Totala driftskostnader Specifikation av totala driftskostnader: Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar IT-kostnader Övrigt Förvaltningsersättningar Totala driftskostnader ) Redovisas under utbetalda försäkringsersättningar i resultaträkningen. 2) Redovisas under kapitalavkastning, kostnader i resultaträkningen. 3) I 2005 års siffror ingår kostnaden för hela utfallet av ett flerårigt incitamentsprogram. 4) Redovisas under kapitalavkastning, intäkter i resultaträkningen. NOT 6 Kapitalavkastning, kostnader Koncernen Moderbolaget Kapitalförvaltningskostnader 1) Räntekostnader m m fastighetslån obligationer och andra räntebärande värdepapper övriga räntekostnader övriga räntekostnader, koncernföretag 1 1 Av- och nedskrivningar 1 4 aktier i koncernföretag 1 4 Valutakursförluster, netto ) Förutom dessa kostnader har även externa arvoden om cirka 18 (24) miljoner kronor erlagts avseende investeringar i onoterade private equity-tillgångar. Dessa arvoden har redovisats som negativ värdeförändring på innehavet och ingår därmed i nettobeloppet avseende orealiserade vinster på aktier under not 3. NOT 7 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Koncernen Moderbolaget Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga finansiella placeringstillgångar NOT 8 Övriga tekniska kostnader Koncernen Moderbolaget Omstruktureringskostnader Övrigt

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10 Årsredovisning 2003 Innehåll Alecta i korthet 1 Förvaltningsberättelse 2 Tioårsöversikt 7 Resultatanalys 8 Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Kassaflödesanalyser 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 14

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Orgnr Delårsrapport

Orgnr Delårsrapport Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari september Q3

Delårsrapport januari september Q3 Delårsrapport januari september 2007 07 Q3 Innehåll Finansiell information för t 2007 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell för

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet; SFS 2017:230 Utkom från trycket den 11 april 2017 utfärdad den 30 mars 2017. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer 2009 årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 14 Förslag till vinstdisposition 15 Finansiella rapporter 17 Styrelsens undertecknande 57 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer