Q, Barn- och utbildningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q, Barn- och utbildningskontoret"

Transkript

1 f---: a ~ BASTADS KOMMUN Q, Barn- och utbildningskontoret Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem Föräldrar Förskola, familjedaghem, försko/ek/ass, årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2 Helene Steinlein Utvecklingsledare Katarina Johansson Assistent 09051Q\t\helene\f1iräJdraenkät\rappon skola hem09.doc\h

2 Inledning Kommunen har genom rektorer och i enlighet med läroplan för förskolan, Lpfö 98, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 samt läroplan för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94, ett ansvar för att utveckla verksamheten i riktning mot ökad måluppfyllelse. Förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm anger en skyldighet för kommunen att följa upp och utvärdera verksamheten mot målen i läroplanerna. Denna rapport mäter måluppfyllelse i enlighet med de mål som har att göra med samverkan mellan respektive verksamhetsform och hem. I detta fall avses: barnomsorg d v s familjedaghem och förskola i enlighet med Lpfö 98. Familjedaghem och förskolor arbetar i Båstads kommun i enlighet med Lpfö 98. Familjedaghemmen arbetar även i enlighet med allmänna råd för familjedaghem. skolbarnsomsorg d v s fritidshem i enlighet med Lpo grundskola, i detta fall förskoleklass, åk 2, 5 och 8 i enlighet med Lpo 94. gymnasieskolan åk 2 i enlighet med Lpf 94. Föräldrarna har svarat på ett antal positiva påståenden som är utformade i enlighet med målen i styrdokumenten. De har haft fem svarsalternativ att välja mellan. Resultaten redovisas för varje verksamhetsform i form av diagram har kommunen lagt ut enkäten på webben. Det har väsentligt underlättat arbetet med att sammanställa svaren men samtidigt har det inneburit att färre föräldrar har svarat. Svarsfrekvensen i familjedaghem och förskola var 52%. I förskoleklass, grundskola och gymnasium var svarsfrekvensen 36%. Kommunen räknar med att svarsfrekvensen kommer att öka när föräldrar vant sig vid att svara på webben. Bakgrund Nedan följer utdrag ur läroplanerna som visar vilka målområden som undersökts. Ur Lpfö 98: "Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. n "Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklås efter sina förutsättningar. " 'Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen \t:\helene\föräldtaenklll\rappor1 skola hem09.doe\h

3 Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan." Ur Lpo 94: "Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap.' 2 ). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. "Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande." Ur Lpf94: "När det gäller ungdomar skall skolan samverka med hemmen". Om enkäten Påståendena i enkäten delas in i två områden: 1. Trivsel och verksamhet 2. Kontakt och information Sammanfattning Resultatet av årets undersökning visar att de flesta föräldrar anser att deras barn trivs i den verksamhet de befinner sig, att verksamheten ger deras barn möjlighet till engagemang och utveckling samt att man har förtroende för personalen i kontakten med verksamheten. Det är dock skillnad i svaren beroende på vilken ålder barnet har. Föräldrar tenderar att vara mer nöjda i de lägre åldrarna/årskurserna. Föräldrar till barn i förskolan uttrycker oro för barngruppernas storlek, stress hos personalen och ökad olycksrisk. Man uttrycker också ett stort förtroende för personalen. Arets undersökning visar att några områden för utveckling bl. a. finns i åk 2 på gymnasiet. Det handlar om huruvida skolan dels anpassar verksamheten efter mitt barns förutsättningar dels om eleverna får det stöd de behöver. Diskussion Information om hur föräldrar ser på den verksamhet som deras barn frivilligt eller av plikt deltar i är central för utvecklingsarbetet avseende måluppfyllelse. Den ger i det arbetet också grund för en god dialog inom verksamheterna. Krav och förväntningar från föräldrar gentemot skolan ökar med barnens ålder. Men hur stora krav och förväntningar kan föräldrar ha? Vad eller vem bestämmer nivån på kvaliteten i verksamheterna? Finns det en konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som skall styra. Men budgeten är inte statisk, den påverkas av lagstiftning, värderingar och prioriteringar bl. a. men påverkas den av verksamhetens eller föräldrars röster? Hur stor kunskap om verksamheten behövs för att få fatta de avgörande besluten och vem avgör hur stor den kunskapen skall vara? När lever vi inte upp till läroplansmålen och hur vet vi det? 090S11\l:\helene\fdrällfraenkät\rapport skola hem09.doc\h

4 Varför svarar föräldrar till barn i de högre årskurserna i generellt mindre grad med alternativen "stämmer ganska bra, stämmer till viss del eller stämmer ganska dåligt"? Man kan fundera över om vi möter dessa elever på ett mindre bra'sätt i de högre årskurserna eller om det finns andra förklaringar till enkätresultaten, Styrdokumenten anger verksamheternas uppdrag och mål för vad de professionella ska arbeta med och föl Målen skall kommuniceras och diskuteras med barn, elever och föräldral I samband med den kommunikationen kan man också föra en dialog om definitioner av förväntningar som föräldrar kan ha, Men då måste ledning och pedagoger veta var gränserna går och hur stort utrymme det finns för att lyssna till föräldrars synpunktel Föräldrar synpunkter måste alltid kopplas till det uppdrag verksamheterna hal En annan del i diskussionen är att ju äldre barnen blir desto svårare blir föräldrarolien, Barnen utvecklas och skall bli ungdomar, unga vuxna och slutligen vuxna, Vi vet att i åk 8 är kraften i ungdomarnas frigörelse från föräldrarna stark, Ungdomarna tänjer gränsel I skolan sker gränssättning i förhållande till framförallt gruppen, I hemmet står individen mer i centrum, Förhållningssätten är givetvis olika, både rörande den faktiska gränssättningen men också ungdomars uppfattning om dem, Brist på kunskap, ungdomars frigörelse, oro, negativa kommentarer från barnen om skolan samt föräldrars svårigheter att få information genom sina barn kan hos föräldrar leda till frustration, misstänksamhet och en känsla av vanmakt Detta kan skapa bilder av verkligheten som kan vara missvisande, I det läget är det givetvis av än större vikt att samverkan upprätthålls genom dialog med hemmen för att i möjligaste mån undvika missförstånd. Men det är dock heller inte alltid så att föräldrar är intresserade aven dialog med skolan trots försök. När barnen blir unga vuxna och börjar på gymnasiet är de på god väg att bli myndiga vilket givetvis kan leda till att kontakten mellan skola och hem minskar eller upphör helt Föräldrar till framförallt förskolebarn men även till grundskolebarn uttrycker oro både för barnen och personalen. Kvaliteten i förskolan, med avseende på arbete i enlighet med Lpfö 98 men även i de andra verksamheterna har under de senaste åren utvecklats i positiv riktning. Skolinspektionen tydliggjorde detta i sin rapport. Satsningar på kvalitetsutvecklare och lärande samtal i syfte att öka medvetenheten inom olika områden t ex. det kompetenta barnet, mitt eget förhållningssätt och hur man kan se på den yttre och inre miljön i förhållande till verksamhet och måluppfyllelse, har givit märkbara resultat Man kan konstatera att frågan om samverkan mellan verksamhet och hem är komplex och av stor vikt för att verksamheterna skall lyckas i arbetet med barnens/elevernas måluppfyllelse, Det går inte att dra några förenklade slutsatser \t:\heleoe\lörälW"aenkäl\rapport skola hem09.doc\h

5 BÄSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra hur svaren har varit mot föreg ende enkäter och se om det finns n gon genomg ende trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: l. g3rl förskola 2. familjedaghem 27 (100%) O 1 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: som heter/finns I 1 Äppelbyn 2 Päronbyn 3 Malen 4 Snapphanebyn S Skogsbyn 1 (4%) 1 (4%) :. - _;. - -.'. - _:. - _:. - _;, - - o",.; :._ 6 Ängsbyn Backabyn Klockarebyn FIskebyn BåstadjÖstra Karup FOrslöv/Grevle 16 (S9%) 9 (33%) O - - -, orw

6 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 18 (67%) 9 (33%) D D 2. Trivsel/Verksamhet Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn blir väl bemött av personalen. Medel: 4,95 1 (4%) 26 (96%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Personalen arbetar för mitt barns bästa. Medel: 4,78 O (O%) 6 (22%) 21 (78%)

7 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten bör kunna ge/ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex sprakllg förmaga, visa hänsyn, samarbeta). Medel: 4,59 11 (41%) 16 (59%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn trivs i förskolan/familjedaghemmet. Stämmer till viss dej Medel: 4,74 2 (7%) 3 (11%) 22 (81%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn tycker maten är god. Medel: 4,96 1 (4%) 26 (96%)

8 Besvarad l. av: 27 (100%) Ej besvarad av: 0(0 1 '10) Verksamheten stimulerar och engagerar mitt barn. 2. O {O%} (11%) 4 6 (22%) 18 (67%) Medel: 4,56 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Personalen anpassar verksamheten efter mitt barns förutsättningar. Stä mrrier ganska bra Medel: 4,52 1(4%) O (O%) 10 (37%) 16 (59%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn får det stöd det behöver. Medel: 4,74 O (O%) 1 (4%) 5 (19%) 21 (78%)

9 3. Kontakt/Information Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen SUmmer helt och hållet Medel: 4,93 o (O%) 2 (7%) 25 (93%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Jag känner förtroende för personalen I frågor som rör mitt barn. Stammer ganska bra Medel: 4,93 2 (7%) 25 (93%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barns personal lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Medel: 4,78 6 (22%) 21 (78%)

10 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Utvecklingssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla Medel: 4,52 2 (7%) 9 (33'10) 16 (59%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Jag far som förälder bra Information om förskolans/familjedaghemmets verksamhet. SUmmer inte alls Stämmer ganska d~ligt 5. Medel: 4,63 1 (4%) 8 (30%) 18 (67%)

11 o BASTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 214 (100%) Ej besvarad av: gårl 1. förskola 2. familjedaghem 214 (100%) o 2 Besvarad av: 214 (1.00%) Ej besvarad av: som heter/finns f 1 Äppelbyn 35 (16%) 2 Päronbyn 27 (13%) 3 Malen 26 (12%) 4 Snapphanebyn 22 (10%) 5 Skogsbyn 19 (9%) 6 Ängsbyn 24 (11%) 7 Backabyn 16 (7%) B l_ Klockarebyn 25 (12%) 9 FIskebyn 12 (6%) 10. Båstad/Östra Karup 11 Förs!övjGrevle 8 (4%) o '-1 ' , ~ ~ -,- --- r= - Il -...'-_.. _-_ JL J B

12 Besvarad av: 214 (100%) Ej besvarad av: O (0%) och är 1. Pojke 2. Flicka 103 (48%) 111 (52%) o 2. Trivsel/Verksamhet Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Mitt barn blir väl bemött av personalen. Medel: 4,73 1(0%) 5(2%) 44 (21%) 162 (76%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Personalen arbetar för mitt barns bästa. Medel: 4,5 o (Q%) 2 (1%) 18 (8%) 64 (30%) 128 (60%)

13 Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Verksamheten bör kunna gelger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex språklig förmåga, visa hänsyn,5amarbeta). SUmmer helt och hållet Medel: 4,45 4 (2%) 17 (8%) 70 (33%) 121 (57%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Mitt barn trivs i förskolan/familjedaghemmet. Medel: 4,55 o (O%) 2 (1%) 11 (5%) 47 (22%) 152 (72%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Mitt barn tycker maten är god. Stämmer ganska dallgt Medel: 4,29 6 (3%) 6 (3%) 23 (11%) 63 (30%) 114 (54%)

14 Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) 1. Verksamheten 2. stimulerar och engagerar mitt barn. S (2%) S. 3 23(11%) 4 62 (29%) 122 (58%) Medel: Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Personalen anpassar verksamheten efter mitt barns förutsättningar. SUmmer Inte alls Stämmer till viss del Medel: 4,28 1(0%) 7 (3%) 30 (14%) 67 (32%) 107 (50%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) 1. Mitt 2. barn får det stöd det behöver. 1 (0%) 5. 3 (1%) 3 19 (9%) 4 77 (36%) 112 (53%) Medel: 4,4

15 3. Kontakt/Information Besvarad l. av: 211 (99%) EJ besvarad av: 3 (1%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen. SUmmer Inte alls 2. 2 (1%) 3 21 (10%) 4 SUmmer ganska bra 53 (25%) (64%) Medel: 4,52 Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) Jag känner förtroende ror personalen I fragor som rör mitt barn Medel: 4,54 5 (2%) 19 (9%) 45 (21%) 142 (67%) Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) Mitt barns personal lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Stämmer till viss del Medel: 4,5 2 (1%) 23 (11%) 54 (26%) 132 (63%)

16 Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) UtvecklIngssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och klnns meningsfulla. Medel: 4,43 2 (1%) 9 (4%) 16 (8%) 54 (26%) 130 (62%) Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) Jag far som förälder bra Infannatian om förskolans/familjedaghemmets verksamhet. Medel: 4,31 2 (1%) 8 (4%) 22 (10%) 70 (33%) 109 (52%)

17 BASTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra hur svaren har varit mot föregllende enkäter och se om det finns n1\gon genomg1\ende trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 41 (100%) EJ besvarad av: gir pi 1. Strandängsskolan 2. Östra Karups skola 10 (24%) 5 (12%) ~ _ :;: -- _ Förslövs skola 4 Backaskolan S. Västra Karups skola 6. Sandlyckeskolan 7 Såstads Gymnasium 10 (24%) 6 (15%) 5 (12%) 5 (12%) ~ :. r'1 5 ii --II D Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: 1. Ange klass/årskurs 2. Iförskoleklass 41 (100%) I grundskolans årskurs 2 3 I grundskolans årskurs I grundskolans årskurs 8 I gymnasiet årskurs " : : ' D

18 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 29 (71%) 12 (29%) O 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt 2. barn blir väl bemött av personaler Medel: 4,85 1 (2%) 4 (10%) 36 (88%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Personalen 2. samarbeter för mitt barns bästa (5%) 4 6 (15%) (80%) Medel: 4,76

19 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta) Medel: 4,73 O (O%) 2 (5%) 7 (17%) 32 (78%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn trivs I förskoleklassen/skolan. Medel: 4,75 O (O%) 10 (24%) 31 (76%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn tycker maten är god. Medel: 4,17 2 (S%) 6 (15%) 16 (39%) 17 (41%)

20 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn. 5 (12%) 7 (17%) 29 (71%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Personalen/Lärama anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar. St05mmer ganska dåligt Medel: 4,44 1 (2%) 2 (5%) 3 (7%) 7 (17%) 28 (68%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt bam får det stöd det behöver i verksamheten. Stämmer ganska dåljgt Stämmer tl1l viss del Medel: 4,68 1 (2%) 2 (5%) 6 (15%) 32 (78%)

21 3. Kontakt/Information Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Jag blir som förälder väl bemött av personalen{1 skolan. Medel: 4,78 1 (2%) 7 (17%) 33 (80%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Jag känner förtroende för personalen/skolans personal I fragor som rör mitt barn. Stämmer helt och h~liet Medel: 4,76 1 (2%) 8 (20%) 32 (78%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Medel: 4,63 3 (7%) 9 (22%) 29 (71%)

22 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: O (O%) Utvecklingssamtalen 2. rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla (2%) 3 5 (12%) 4 5 (12%) 5. Stämmer helt och hililet 30 (73%) Medel: 4,54 Besvarad av: 41 (100%) EJ besvarad av: O (O%) 1. Jag 2. får som förälder bra Information om fönokoleklassens/skolans verksamhet. 1 (2%) (2%) 4 5 (12%) 34 (83%) Medel: 4,76

23 BÄSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämförahur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 51 (100%) EJ besvarad av: gir pi 1. Strandängsskolan 2. Östra Kamps skola 12 (24%) 8 (16%) 30 J ~ ~_---~----~---~----~ F6rslövs skola Backaskolan Västra.Karups skola Sandlyckeskolan Båstads Gymnasium 15 (29%) 5 (10%) 8 (16%) 3 (6%) ~---I --I -- 5 O Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Iförskoleklass i grundskolans årskurs 2 51 (100%) :---- Ange klass/arskurs 5. 3 I grundskolans årskurs 5 4 I grundskolans årskurs B I gymnasiet årskurs _ ~----_ _.' ~ " O

24 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: och är Pojke Flicka 34 (67%) 17 (33%) O 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattningi Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn blir v51 bemött av personaler (2%) 4 15 (29%) 3S (69%) Mede!: 4,67 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Personalen 2. samarbeter för mitt barns bästa (2%) 4 21 (41%) 29 (57%) Mede!: 4,55

25 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa 2. hänsyn, samarbeta). 1 (2%) 3 1 (2%) 4 5. Medel: 4,63 14 (27%) 35 (69%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn trivs I förskoleklassen/skolan. o (O%) (4%) 4 18 (35%) 31 (61%) Medel: 4,57 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn tycker maten är god. Stämmer inte alls 2 (4%) 2 (4%) (31%) 4 23 (45%) 8 (16 D /D) Medel: 3,65

26 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn. Medel: 4,45 O (O%) 3 (6%) 22 (43%) 26 (51%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Personalen/Lärarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar. SUmmer till viss del Medel: 4,49 4 (8%) 18 (35%) 29 (57%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn får det stöd det behöver I verksamheten. Medel: 4,51 O (O%) 5(10%) 15 (29%) 31 (61%)

27 3. Kontakt/Information Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 0(0 % ) Jag blir som förälder väl bemött av personalenii skolan Medel: 4,67 17 (33%) 34 (67%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Jag känner förtroende för personalen/skolans personal I tragor som rör mitt barn Medel: 4,59 4 (8%) 13 (25%) 34 (67%) Besvarad av: 51 (loo%) Ej besvarad av: Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Medel: 4,59 o (0"/0) 4 (8%) 13 (25%) 34 (67%)

28 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: UtvecklIngssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla. Medel: 4;67 2 (4%) 13 (25%) 36 (71%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Jag fär som förälder bra information om förskojeklassens/skolans verks.mhet. Medel: 4,59 2 (4%) 17 (33%) 32 (63%)

29 o BASTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra.hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 39 (100%) Ej besvarad av: 1. gir pi 2. Strandängsskolan 9 (23%) s. Östra Karups skola 5 (13%) 3 Förslövs skola 11 (28%) ackaskolan 3 (8%) 20 Västra Karups skola 6 (15%) Sandlyckeskolan 5 (13%) 15 7 Båstads Gymnasium ~----~---~----~ ~----~---~----~ o Besvarad av: 39 (100%) Ej besvarad av: Ange klzlss/arskurs Iförskoleklass I grundskolans årskurs 2 I grundskolans årskurs 5 I grundskolans årskurs B J gymnasiet årskurs 2 o (O%) 39 (100%) , ~-----~ O

30 Besvarad av: 39 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 23 (59%) 16 (41%) o 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barn bur väl bemött av personaler. Medel: 4,42 o (O%) 1 (3%) 3 (8%) 13 (34%) 21 (55%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Personalen samarbeter för mitt barns bästa. SUimmer ganska bra Medel: 4,45 2 (5%) 1 (3%) 13 (34%) 22 (58%)

31 Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta). Medel: 4,24 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%) 15 (39%) 18 (47%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3'Vo) Mitt barn trivs I förskoleklassen/skolan. Medel: 4,5 1(3%) 1(3%) 2 (5%) 8 (21%) 26 (68%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barn tycker maten är god Medel: 3,34 1(3%) 5 (13 0 /0) 15 (39%) 14 (37%) 3 (8%)

32 Besvarad av: 38 (97%) EJ besvarad av: 1 (3%) Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn Medel: 3,97 1(3%) 2 (5'10) 6 (16%) 17 (45%) 12 (32%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Personalen/Lirarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar. Medel: 4,16 1(3%) 3 (8%) 3 (8%) 13 (34'10) 18 (47%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barn fär det stöd det behöver I verksamheten. Medel: 4,11 1 (3%) 4 (11%) 3 (8%) 12 (32%) 18 (47%)

33 3. Kontakt/Information Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Jag blir som förälder vii bemött av personalenii skolan. SUmmer Inte alls Medel: 4,58 1(3%) 1 (3%) 11 (29%) 25 (66%) Besvarad av: 38 (97%) EJ besvarad av: 1 (3%) Jag känner förtroende för personalen/skolans personal I frågor som rör mitt barn. Medel: 4,32 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%) 12 (32%) 21 (55%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med Medel: 4,39 2 (5%) 1 (3%) 15 (39%) 20 (53%)

34 Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) UtvecklIngssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla (5%) 3 3 (8%) 4 12 (32%) (55%) Medel: 4,37 Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Jag far som förälder bra information om förskoleklassens/skolans verksamhet (3%) 2. Stämmer ganska d~ligt 3 4 (11%) 4 16 (42%) (45%) Medel: 4,26

35 BÅSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra.hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 57 (100%) Ej besvarad av: går på 1. Strandängsskolan 2. Östra Karups skola 3 Förslövs skola Backaskolan Västra Karups skola Sandlyckeskolan Båstads Gymnasium 24 (42%) 33 (58%) _ ' ~ ~ _:, _: ~._ ,._ ', _: O --;.---"-:;3:"----:: Besvarad av: 57 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Ange klass/årskurs Irörskoleklass I grundskolans årskurs 2 I grundskolans årskurs 5 i grundskolans årskurs 8 I gymnasiet årskurs 2 57 (100%) _._.-----~ " : O

36 Besvarad av: 57 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 27 (47%) 30 (53%) O 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Mitt barn blir väl bemött av personaler Medel: 4,2 2 (4%) 8 (15%) 22 (40%) 23 (42%) Besvarad l. av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Personalen samarbeter för mitt barns bästa (5%) 3 Stämmer till viss del 9 (16%) 4 29 (53%) (25%) Medel: 3,98

37 Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta). Medel: 4,11 2 (4%) 1 (2%) 4 (7%) 30 (55%) 18 (33%) Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) 1. Mitt 2. barn trivs i förskoleki8ssen/skolan. D (D%) 5. 2 (4%) 3 10 (18%) 4 24 (44%) 19 (35'10) Medel: 4,09 Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) 1. Mitt 2. barn tycker maten är god. 16 (29%) 5. 9 (16%) 3 Stämmer t1l1 viss del 19 (35%) 4 9 (16%) 2 (4%) Medel: 2,49

38 Besvarad av: 55 (96%) EJ besvarad av: 2 (4%) Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn Stämmer till viss del 4 5. Medel: 3,78 1 (2%) 5 (9%) 7 (13%) 34 (62%) B (15%) Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Personalen/Lärarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar (7%) 2. 3 (5%) 3 Stämmer till viss del 7 (13%) 4 30 (55%) (20%) Medel: 3,75 Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Mitt barn får det stöd det behöver I verksamheten S. Medel: 3,85 2 (4%) 5 (9%) 5 (9%) 30 (55'10) 13 (24%)

39 3. Kontakt/Information Besvarad av: 54 (95%) EJ besvarad av: 3 (5%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen!1 skojan Medel: 4,5 1 (2%) 1 (2%) 22 (41%) 30 (56%) Besvarad av: 53 (93%) Ej besvarad av: 4 (7%) 1. Jag känner förtroende för personalen/skolans personal i fr.agor som rör mitt barn (8%) 3 5 (9%) 4 26 (49%) (34%) Medel: 4,09 Besvarad av: 53 (93%) Ej besvarad av: 4 (7%) Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. 4 (8%) 7 (13%) 24 (45%) 18 (34%)

40 Besvarad av: 53 (93%) EJ besvarad av: 4 (7%) UtvecklIngssamtalen rörande mitt bam fungerar bra och känns meninggfulla (2%) 2. Stämmer ganska dällgt 3 (6%) 3 12 (23%) 4 19 (36%) (34%) Medel: 3,94 Besvarad av: 53 (93%) Ej besvarad av: 4 (7%) Jag flr som förälder bra information om för5koleklassens/skolans verksamhet. SUmmer ganska dåligt SUmmer ganska bra Medel: 3,68 2 (4%) 4 (8%) 13 (25%) 24 (45%) 10 (19%)

41 BÅSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra.hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 20 (100%) EJ besvarad av: O (0%) går på Strandängsskolan Östra Karups skola _._--_._ _._---~---~--- Förstövs skola Backaskolan , ' _:.. -- Västra Karups skola Sandlyckeskolan Båstads Gymnasium 20 (100%) 50 ~---~_---H_---~_ c. _ o Besvarad av: 20 (100%) EJ besvarad av: Ange klass/årskurs Iförskoleklass I grundskolans årskurs I grundskolans årskurs 5 I grundskolans årskurs B 75 i gymnasiet årskurs 2 20 (100%) , ' _: ~ O

42 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: och är l. Pojke 2. Flicka 9 (45%) 11 (55%) o 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn blir väl bemött av personaler Stammer ganska dåligt Medel: 3,8 l (S%) 1 (5%) 3 (15%) 11 (55%) 4 (20%) Besvarad l. av: 20 (100%) Ej besvarad av: Personalen samarbeter för mitt barns bästa (5%) 2 (10%) 3 5 (25%) 4 9 (45%) 5. 3 (15%) Medel: 3,55

43 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta) (5%) 1 (5%) 3 6 (30%) 4 9 (45%) 5. 3 (15%) Medel: 3,6 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn trivs I förskoleklassen/skolan. 1 (5%) S. 3 Stämmer tjii viss del 2 (10%) 4 11 (55%) 6 (30%) Medel: 4,1 Besvarad l. av: 20 (100%) Ej besvarad av: Mitt 2. barn tycker maten är god. 3 (15%) 3 (15%) (30%) 4 6 (30%) 2 (10%) Medel: 3,05

44 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn. 1. Stämmer inte alls Medel: 3,1 1 (S%) 3 (15%) 10 (50%) S (25%) 1 {5%} Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Personalen/Lärarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar Medel: 3 2 (10%) 2 (10%) 10 (50%) 6 (30%) O (O%) Besvaläd av: 20 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn får det stöd det behöver J verksamheten. 1. Stämmer inte alls Medel: 3 3 (15'10) 1 (5%) 9 (45'10) 7 (35%) O (0 /0)

45 3. Kontakt/Information Besvarad av: 20 (100%) EJ besvarad av: O (0%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen/i skolan. Medel: 4,05 4 (20%) 11 (55%) 5 (25%) Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Jag khnner förtroende för personalen/skolans personal i fragor som rör mitt barn Stämmer till viss dej 4 5. Medel: 3,35 1 (5%) 1 (5%) 10 (50%) 6 (30 tl /D) 2 (10%) Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: O (0%) 1. Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar tul sig synpunkter som jag kommer med. 2. 1(5%) 1 (S%) 3 9 (45%) 4 6 (30%) 5. Stammer helt och hållet 3 (15%) Medel: 3,45

46 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Utvecklingssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla. Medel: 3,6 3 (15%) 6 (30%) 7 (35%) 4 (20%) Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av; Jag far som förälder bra Information om förskoleklsssens/skolans verksamhet (20%) 2. 2 (10%) 3 5 (25%) 4 8 (40%) 5. 1 (5%) Mede': 3

47 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret l (19) Dntum Handläggare Helene SteinIein Vårt dnr Bilaga till föräldraenkät Sammanställning av öppna svar \9\b Postadress Box 1043,26921 Båstad Gntundrcss Vlmgavägcn 2 Telefon vx Telcfnx E-post Webbplllts Plusgiro II II 11-1 OrganisaUoDsDummcr

48 2 (19) Alla fritidshem 4. Övriga synpunkterl Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Ditt barns vistelse i fritidshemmet om Du inte tycker att det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Mycket bra fritidshem med trevlig personal. Vår familj ger Västra Kamps fritidshem högsta betyg!!! Tycker att de skall bli bättre på att se till att barnen har jacka och mössa på sig när de går ut. Många rosor till alla på Förslövs skolas fritidshem. Mycket kompetent och engagerad personal på Östra Kamps fritidshem. Förljänar lönelyft!!!!!!!! Dra absolut inte ner på personal! Fritids är den del som hela tiden rar större grupper och färre pedagoger. För att kunna följa läroplaner och kunna ha koll är det absolut en motsats att ha färre vuxna. Gärna mer personal så att fler kan ingå i barnens lekar.tack. Man märker att personalen trivs med sitt jobb det "smittar" av sig på både barn och vuxna. Helt underbar personal. Personalen är alltid mycket hjälpsamma om jag behöver ändra tider en dag. Min dotter älskar sitt fritids!!! Känner mig inte trygg med vad de gäller om de skulle gå brandlarm. Och de kommer finnas för få brandmän i Förslöv för att få göra en rökdykning själva. Jag tycker det är roligt när fritids gör lite extra roliga saker för barnen på tex höstlov och sportlov mm. Kul att dom försöker hitta på lite aktiviteter.utöver det vanliga, som när dom åkte till Ishallen i Ängelholm. Även att det gjordes Is på skolan. Känner att dom är alltid glada och hjälpsamma. En del högljudda pojkar gör att vistelsen på fritidshemmet blir tröttande. Vår pojke bar när vi fyller i denna enkät slutat på fritidshemmet. Vi som föräldrar var mycket nöjda med personal och verksamheten på fritids, men grabben kände att han nu var "för stor" för fritids. Jag tycker att personalen gör ett fantastiskt jobb och tänker nytt med tanke på antal barn och barnens ålder. Jag tycker personalen är bra och flexibla och accepterar mina åsikter och hav jag har. Känns bra att det aldrig är "surt" då man ändrar tider för barnet!!! Känns bra att det alltid e helt ok att ändra tider för barnet!!! Trevligt bemötande bra och kunnig personal. Mellanmålen ger inte barnen den energi de behöver! Mycket tomma kalorier gör att de är vråihungriga redan efter en timme! Trevlig o positiv personal. Påhittiga. Det känns som att ni trivs att jobba här. Vi ser fritidshemmet endast som en förvaring för våra barn när vi arbetar. Det är för många barn på Korallen, borde delas i mindre grupper. Barnen har ingen möjlighet till valfrihet. Personalen har fastnat i gamla traditioner som inte uppskattas av barnen. 0906I7\91b Postndress Båstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefnx E-post Hcmsldn Postgiro II II II-I Organisationsnummer

49 3 (19) Varför görs inget extra roligt för barnen på loven? Detta är dock en verksamhet vi betalar ror. Vi ser fritidshe=et endast som en förvaring Tör våra barn när vi arbetar. Det är för många barn på Korallen, borde delas i mindre grupper. Personalen verkar vara där för egen del ej för att skapa dagar med nya inslag, aktiviteter och ideer för barnen. Fråga personalen vilka utökade aktiviteter som Töretogs under sportlovet! Inga! Detta trots att tex luftgevärsskytte finns i byggnaden. Personalen ska ha en eloge, Tör att dom tar sig tid med det enskilda barnet, trots överinslaivning på avdelningen och många bullriga pojkar, som ofta tar all uppmärksamhet. Eftersom mitt barn har ett funktionshinder har det varit särskilt stor tacksamhet att det har fungerat så bra. Svaren är såvitt jag vet. Mycket händerju utan att jag ser. Familjärt och tryggt. Bra plats att spendera lite av sin fritid på. Alla förskoleklasser 4. Övriga synpunkterl Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Ditt barns skola om Du inte tycker att det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Besvarad av: 12 (29%) Ej besvarad av: 29 (71 %) Jag är laitisk till att man har dragit ner påkulturutbudet inom skolan. Mycket dåligt att man tog bort danspedagogen t.ex. Hon fick jobb i Ängelholms ko=un istället, där fanns det pengar!! Läs Jan Eklunds insändare idag, mycket bra! Jag är även laitisk till att man har försämrat mat och grönsaker i skolan. Skolan ska vara en hälsoskola ändå drar man ner på grönsakerna!!! Servera gurka, morötter och annat som de flesta barn tycker om, men som ändå är förhållandevis billigt. At en dag i skolan och då serverades det konstiga sallader med russin och persilja som inga barn ville ha?! Den dagen var det pizza som mat som var så hård att barnen fick äta med händerna ror det gick inte att använda besticken?! Jag tycker att vissa främst äldre personal som jobbat länge på sa=a ställe inte tillgodogör de krav och förväntningar vi har på dem. Det finns också fritidspersonal som inte mitt barn gillar pga. att det suckas och pustas så fort det blir någon förändring ifrån det vanliga.( då också äldre personal) Som förälder tycker jag det är viktigt att mitt barn känner sig tryggt med alla på hela skolan, därför är jag mycket positiv till ejevröra som det brukar vara. Fantastiska lärare. De tar väl hand om både barnen och föräldrarna. Känner dock en viss oro för gruppens storlek. Jag vet att det är direkt avgörande hur många "'"17\9\h Postndrcss BAstad Gatuadress Fridhcmsviigcn 3 Telefon vx Telefax E post Bcmsid3 w\vw.baslad.sc Postgiro II II II-I Organisationsnummer Q944

50 4 (19) vuxna det finns per barn får att undervisningen ska bli lyckad. Så skär inte ner bara får att vi är nöjda med verksamheten. Östra Kamps skola är en liten skola där alla känner varandra det gör att barn och vuxna Känner mig inte trygg med vad de gäller om de skulle gå brandlarm. Ocli de kommer finnas får få brandmän i Förslöv får att få göra en rökdykning själva. Tycker mycket bra om personalen for fårskoleklassen. Lyssnar alltid och hjälper till så gott det går. Bra pedagogik och"lär barnen att hantera olika sociala tillfållen i livet. ros till båda. Vi har de allra bästa lärarna i f-klass som alltid tar väl hand om barnen och är mycket trevliga får oss fåräldrar att ha att göra med! Det kan inte vara bättre!! Det känns som om att skolan använder sig lite av Montessori pedagogiken, vilket känns spännande. Speciellt får de barn som utvecklas på sitt eget lilla sätt. Bra! Vår skola är enligt mitt tycke en mycket bra skola med engagerade lärare och övrig personal Just att det är en liten skola med relativt få barn ger trygghet både får vårt barn och oss fåräldrar. Båstad kommun MÅSTE värna om dessa små skolor och till vaije pris bevara dem. I marknadsföringen av vår kommun kan poängteras att vi har flera mindre skolor vilket är något vi ska vara stolta över istället får att se att vi måste centralisera allting. Tveksam till att personalresurserna anpassas till klassens verkliga behov med avseende på klassens sammansättning. Elever med speciella behov (koncentrationssvårigheter) kan upplevas ta mycket resurser från övriga elever. Min åsikt är att det är helt underbara lärare och fårtjänar all beröm de kan få. De gör ett toppen jobb. Lärarna på fritids (Solrosen) är oxå toppen. Jag tycker man glömmer bort dom ibland. Men de har oxå en viktig del i barnens liv. Alla åk 2 4. Övriga synpunkterl Här har du möjlighet all med egna ord skriva ner det Du vill säga om Dill barns skola om Du inte tycker att det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Besvarad av: 15 (29%) Ej besvarad av: 36 (71 %) Det blev mycket lugnare när fritids delades i 2 avdelningar. BRA! Stor eloge till alla på Förslövs skola. De lärare som vi är i kontakt med är bra även fritidslärarna är mycket bra, Potatisen är väl den mat som barnen inte gillar men i övrigt är den bra. Det som man kan vara mer observant på är så att inte mobbning fårekommer. Våra barn och vi blir oerhört positivt bemötta av all personal. Postndress Båstnd Gatuadress Fridhemsv5.gen 3 Telefon vx Telefax &post Hcmsidn Postgiro 11 Il 11-1 Organlsntionsnummcr

51 5 (19) Vi tycker personalen är fantastisk.! SkolområdetJlokalerna toppen! Skolmaten gillar barnen inte. De tycker inte om de artificiella smakerna maten har. Det är mat utan den näringen som barn i skolåldern behöver. Risgrynsgröt tex, är det verkligen en måltid som ger barnen den näring de behöver för att de skall orka vara koncentrerade resten av dagen. Det är bara en massa socker, höjer blodsockret och efter en halvtimme är barnen superlrötta, precis lagom att gå in och sätta sig i bänken. Vi hoppas verkligen att man ser över skolmaten och ser till att den blir näringsrik. Ja, även att man köper närodlade saker.om inte bara ur närings synpunkt, så kan man se det utbildningsmässigt för barnen. De lär sig att tänka på miljön. Östra Karups skola är en mycket liten och trevlig skola. lhland rar man lite dålig respons av rektor och lärare när problem påtalas. Jag tycker att det är tråkigt att man tagit bort stora delar av sallads bordet som förut fanns speciellt med tanke på att man bör uppmuntra till ett hälsosamt leverne. Annars tycker jag att det känns som alla gör sitt bästa efter de förutsättningar som finns! Jag tycker att skolan är kanon för mitt barn, lärare, undervisning, allt. Östra Karups skola är mycket bra. En fin skola med toppenpersonal. Tack! BRA!! Östra Karup är en utmärkt skola med en kanonbra och engagerad rektor och bra personal! Vissa frågor är för allmänt hållna. En lärare kan vara bra medan annan personal är sämre... Hur svarar man då? Mitt barn går idag i kombinerad 1-2:a. Hoppas verkligen att hon nästa år kommer att vara "yngst" i klassen, dvs att det bildas en ny 1-2:a och min dotter blir i en 3-4:a. Personalen på skolan är fantastisk. Mycket engagerade och bryr sig om sina elever. Denna skola ger en fantastisk start till fortsatta studier, där alla barn hinns med. Lägg inte ner denna skola!!!!! Alla åk 5 4. Övriga synpunkter! Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Dill barns skola om Du inte tycker all det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Besvarad av: 9 (23%) Ej besvarad av: 30 (77%) Postadress Bllstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefax &post Hemsidn Postgiro 1\1\11-1 Organisationsnummer

52 6 (19) Vårt barn har ingen bra skolsituation. Detta beror på ett mycket tråkigt bemötande från lärare och rektor. Undervisningen håller en låg nivå och vi kan inte se någon utveckling av vårt barns lärande. Det fokuseras på det som är negativt, beröm existerar inte. Informationen till föräldrarna är mycket bristfåilig, vi vet inget om vad de arbetår med i skolan. Eleverna rar inga mål att sträva mot. De arbetar nu med Europa men har ingen aning om vad de ska kunna när arbetet är avslutat. Det är helt upp till den enskilda läraren hur kvaliteten på undervisningen är,. som förälder upplever vi att skolan saknar en pedagogisk ledare. Det ska inte vara så ojämn kvalitet på undervisningen som det är idag. En skola där tyvärr elever med problem Oäs och slaiv) lätt hamnar i kläm pga för dåliga resurser. Hänvisas alltid till ekonomin och det är inte försvarbart då dessa elever kommer att kosta samhället mer pengar i ett ev utanförskap. Barnen får det svårt att hävda sig rent kunskapsmässigt när de kommer till högstadiet i Båstad. Lägg extra krut på de som verkligen behöver det, med en öppen och rak dialog med föräldrarna. Man kan inte heller leva i sin lilla bubbla att vår skola är så bra, för det är den inte längre. Det visade skolverket och det har de nationella proven också bevisat. Positiva o trevliga lärare. Mycket bra klassföreståndare! Inte samma förtroende för rektor, organisation och övriga förutsättningar för lärande. Jag tycker att samtliga pedagoger gör ett fatj.iastisktjobb. Är dock rädd för att det krävs för mycket administrativt arbete som tar energi från lusten till att lära ut. Varför alla dessa områdesbeslaivningar? Ja det är bra att veta vad mitt barn gör i skolan, men hur detta kopplas till läroplanen kan jag som förälder själv kolla på skolverkets sidor - om jag är intresserad. Som förälder är det viktigt att mitt barn rar känna lust och glädje till kunskap och då måste den lusten komma från personalen, vilka måste ha ork och energi till att sprida lust och glädje! Slutsats: använd personalens energi på ett sätt som är bra för barnen, vi föräldrar rar själv ta ansvar för vad vi vill veta om skolans mål. Vid sjukdom rar vi inte alltid hem läxa, trots att syskon varit och frågat om det. Vi har fullt förtroende för klassläraren, men för resursläraren/extra hjälpen från feb 09 känner vi (förälder och elev) inget förtroende fcir. Efter bytande av lärare har nu NN efter mycket arbete börjat få klassen att fungera bra, vilket börjar ge resultat i kunskaper. Mer direkt infonnation via mail istället fcir via hemsidan. Alternativt en RSS funktion på klassens aktuellt hemsida. Sandlyckeskolan är en fantastisk skola. alla barn blir sedda och får uppmärksamhet samt att problem snabbt kan lösas. Detta visas ju också genom bra resultat och nöjda barn. Detta är en \h Pos(ndress Båstad Gatundress Fridhemsv5gen 3 Telefon vx Telefax E-post HcmsidD ww\y.bnstad.sc Postgiro 11 Il II-I Organisationsnummer

53 7 (19) skola att satsa på! Alla åk 8 4. Övriga synpunkter! Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Ditt barns skola om Du inte tycker att det kommer fram I de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar.. Besvarad av: 31 (53%) Ej besvarad av: 27 (47%) PersonalJlärare på skolan är jättebra. Stämningen är mycket god. Däremot är skolmaten under all kritik, bara for att man måste spara behöver den inte vara äcklig. Matpersonal skulle kunna var lite hövligare mot de äldre eleverna på högstadiet. Beter man sig trevligt så blir man vänligt bemött tillbaka. Maten är dålig, ej tillräckligt. Eleven f'ar dåligt med energi, for att kunna orka hela dagen. Jag har inget att tillägga Tycker att utvecklingssamtalen går som på löpande band. Man hinner knappt prata med lärarna. De pratar mest med eleven och går igenom omdömena, ibland undrar man varfor man sitter med. Känner sig stressad for när omdömena är genomgångna står näste man och väntar på sin tur. Hade känts bättre med 45 min. Annars tycker jag det fungerar bra. Trevliga klassföreståndare och bra trivsel i skolan. Det skulle vara bra att kunna träffa andra lärare än klassfåreståndarna på kvällstid någon gång under terminen. En framtida kontakt via skolans nya Rexnet kanske ger en möjlighet till bättre kontakt?!! Bespara inte isönder vår skola!!!!! Det är ungdomarna som skall ta över efter oss! Det är ganska oklart for eleven hur man betygsätter deras arbete och vad som krävs i varje betygsnivå. Det är en luddig definition som skolverket har skrivit men som skolan skulle kunna göra mer konkret. Man borde få betyg i allt man gör och inte bara på prov. Man borde få veta exakt vilka saker man ska göra for att kunna höja sitt betyg så att eleven blir motiverad att göra sitt bästa. Aug. maten så är det konstigt att man fortfarande idag serverar mat som elever inte gillar och mat som de tycker om f'ar de knappast bli mätta på. Växande ungdomar som idrottstränar hårt under veckan kräver mycket och bra mat som gör att de kan hänga med i skolan. Det är inte bra att fylla barnen med en massa kolhydrater som bara gör barnen hyperaktiva och sedan hungriga igen efter en liten stund. Skolan kunde även bli lite mer flexibla när det gäller elever som har andra aktiviteter utanfor skolan och "räkna" med det i barnens resultat. Det finns många som har träning inom t.ex idrott eller musik och lägger ner många timmar på detta som då skulle kunna räknas med i...,,"'" Poslndrcss Båstnd Gatuadress Fridhemsvägcn 3 Telefon VO< Telefax E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

54 8 (19) betygen. Variera mer på maten. Personalen somliga av dem är riktigt besvärliga mot barnen och passar inte för sitt jobb, i matsalen. Bör vara mycket mer kreativ vad det gäller maten. Bra lärare över lag på skolan och framfor allt en snygg o trevlig skola, med tack o lov inte de stora problemen som finns på andra platser, även om de finns här... Över lag en bra skola. Kan alltid bli bättre! Jag tycker att skolan pressar ungdomarna genom att man pratar mycket betyg. Ungdomarna blir stressade av detta. Skolan har en mycket bra rektor. En rektor som kanske inte skulle vara så styvnackad i sin uppfattning att han vet bäst, alltid. Annars bra personal som är trevlig och kunnig. I det stora hela är vi väldigt nöjda med skolan, det finns dock en lärare som inte lyssnar på varken elever eller föräldrar. Denna lärare undervisar i matematik, och eleverna får höra en hel del som dom inte borde höra. Tycker att skolan fungerar väldigt bra, och det känns som om rektorn verkligen gör ett bra arbete for att det ska va den positiva andan bland lärare och elever. IRONI hör ej he=a i undervisningen. ELEVER som blir utsatta för detta av lärare tar ej till sig information under denna lektion. Lyhörda pedagoger som verkar trivas!.' Skolmaten tyvärr ganska ofta "dissad". Tycker att gymnastiken skulle få daglig plats på schemat. De lärare som tycker att mitt barn inte når sitt mål av olika anledningar, tycker jag ska sitta med på utvecklingssamtalet så man rar pratamed dem om Varför de inte når sina mål. Oprofessionell personal som inte utvecklas utan bara lönearbetar. Trötta och slitna lärare utan engagemang. Genomför lektioner, utvecklingssarnta1 för att de ska - handlar sällan om att positivt utveckla eller stärka de unga. Flertalet lärare kan inte ens hantera en dator eller göra utskick via mail, alternativt lägga upp uppgifter på hemsidan. Maten i skolan är under all kritik!!! Barnen har för mycket hemarbete (läxor). En del lärare är sjuka och borta mycket vilket resulterar i att barnen inte lär sig det dom ska. Barnen borde ha mer gympa... Pga dyslexi önskas "egen" daisyspelare, vilket ännu inte tillgodosetts. Skolmaten är inte tillräckligt bra. För att kunna koncentrera sig en hel dag behöver man bra mat. Min dotter önskar mer varierad veganrnat, om det går att ordna. Med tanke på att antalet \9\Jl Postadress Bästad Gatuadress Fridhemsv5gen 3 Telefon VJ( Telefax E-post Hcmsidn Pllstgiro Organisationsnummer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Värmdö skoldialog. Slutrapport

Värmdö skoldialog. Slutrapport Värmdö skoldialog Slutrapport Ann Lundqvist och Sara Blücher Maj 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 Inledning... 4 BAKGRUND... 4 DIALOGPROCESSEN... 5 Några utgångspunkter för dialogen... 5 Syfte och mål

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Tertialrapport 1 år 2014

Tertialrapport 1 år 2014 Utbildningsnämnden Tertialrapport 1 år 2014 Sammanställning alla enheter UN:s mål: Borgholms barn är trygga i alla våra verksamheter NKI för elever och föräldrar i T1 2015 För femte gången har vi i våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda

Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Kvalitetsredovisning 2005 för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och förskoleklass i Område 2 Läreda Det finns separata redovisningar för enheterna Ljungdalaskolan, Stoby förskola och skola,

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Båda. typ. är bäst, Rapport från barnens myndighet

Båda. typ. är bäst, Rapport från barnens myndighet Båda är bäst, typ Rapport från barnens myndighet Barnombudsmannen 2001 Det är bra att vara tjej när man är ledsen eller liknande för då har man tjejkompisar som tröstar en och inte tycker att man är mesig

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Pedagogers förhållningssätt till matvanor i förskolan en studie om barns aptit och miljön runt matsituationerna

Pedagogers förhållningssätt till matvanor i förskolan en studie om barns aptit och miljön runt matsituationerna Institutionen för pedagogik Pedagogers förhållningssätt till matvanor i förskolan en studie om barns aptit och miljön runt matsituationerna Charlotte Ekvall Falk Susanne Gröhn Examensarbete 10 poäng i

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2009. Bildningsnämnden

BÅSTADS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2009. Bildningsnämnden BÅSTADS KOMMUN Bildningsnämnden I (21) Datum 2010-04-30 Handläggare UtveckJingsledllre Helene Steiniein Vårt dnr 339/09-600.3 Kvalitetsredovisning 2009. I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning

Läs mer