Q, Barn- och utbildningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q, Barn- och utbildningskontoret"

Transkript

1 f---: a ~ BASTADS KOMMUN Q, Barn- och utbildningskontoret Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem Föräldrar Förskola, familjedaghem, försko/ek/ass, årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2 Helene Steinlein Utvecklingsledare Katarina Johansson Assistent 09051Q\t\helene\f1iräJdraenkät\rappon skola hem09.doc\h

2 Inledning Kommunen har genom rektorer och i enlighet med läroplan för förskolan, Lpfö 98, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 samt läroplan för det frivilliga skolväsendet, Lpf 94, ett ansvar för att utveckla verksamheten i riktning mot ökad måluppfyllelse. Förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm anger en skyldighet för kommunen att följa upp och utvärdera verksamheten mot målen i läroplanerna. Denna rapport mäter måluppfyllelse i enlighet med de mål som har att göra med samverkan mellan respektive verksamhetsform och hem. I detta fall avses: barnomsorg d v s familjedaghem och förskola i enlighet med Lpfö 98. Familjedaghem och förskolor arbetar i Båstads kommun i enlighet med Lpfö 98. Familjedaghemmen arbetar även i enlighet med allmänna råd för familjedaghem. skolbarnsomsorg d v s fritidshem i enlighet med Lpo grundskola, i detta fall förskoleklass, åk 2, 5 och 8 i enlighet med Lpo 94. gymnasieskolan åk 2 i enlighet med Lpf 94. Föräldrarna har svarat på ett antal positiva påståenden som är utformade i enlighet med målen i styrdokumenten. De har haft fem svarsalternativ att välja mellan. Resultaten redovisas för varje verksamhetsform i form av diagram har kommunen lagt ut enkäten på webben. Det har väsentligt underlättat arbetet med att sammanställa svaren men samtidigt har det inneburit att färre föräldrar har svarat. Svarsfrekvensen i familjedaghem och förskola var 52%. I förskoleklass, grundskola och gymnasium var svarsfrekvensen 36%. Kommunen räknar med att svarsfrekvensen kommer att öka när föräldrar vant sig vid att svara på webben. Bakgrund Nedan följer utdrag ur läroplanerna som visar vilka målområden som undersökts. Ur Lpfö 98: "Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. n "Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklås efter sina förutsättningar. " 'Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen \t:\helene\föräldtaenklll\rappor1 skola hem09.doe\h

3 Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan." Ur Lpo 94: "Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap.' 2 ). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. "Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande." Ur Lpf94: "När det gäller ungdomar skall skolan samverka med hemmen". Om enkäten Påståendena i enkäten delas in i två områden: 1. Trivsel och verksamhet 2. Kontakt och information Sammanfattning Resultatet av årets undersökning visar att de flesta föräldrar anser att deras barn trivs i den verksamhet de befinner sig, att verksamheten ger deras barn möjlighet till engagemang och utveckling samt att man har förtroende för personalen i kontakten med verksamheten. Det är dock skillnad i svaren beroende på vilken ålder barnet har. Föräldrar tenderar att vara mer nöjda i de lägre åldrarna/årskurserna. Föräldrar till barn i förskolan uttrycker oro för barngruppernas storlek, stress hos personalen och ökad olycksrisk. Man uttrycker också ett stort förtroende för personalen. Arets undersökning visar att några områden för utveckling bl. a. finns i åk 2 på gymnasiet. Det handlar om huruvida skolan dels anpassar verksamheten efter mitt barns förutsättningar dels om eleverna får det stöd de behöver. Diskussion Information om hur föräldrar ser på den verksamhet som deras barn frivilligt eller av plikt deltar i är central för utvecklingsarbetet avseende måluppfyllelse. Den ger i det arbetet också grund för en god dialog inom verksamheterna. Krav och förväntningar från föräldrar gentemot skolan ökar med barnens ålder. Men hur stora krav och förväntningar kan föräldrar ha? Vad eller vem bestämmer nivån på kvaliteten i verksamheterna? Finns det en konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som skall styra. Men budgeten är inte statisk, den påverkas av lagstiftning, värderingar och prioriteringar bl. a. men påverkas den av verksamhetens eller föräldrars röster? Hur stor kunskap om verksamheten behövs för att få fatta de avgörande besluten och vem avgör hur stor den kunskapen skall vara? När lever vi inte upp till läroplansmålen och hur vet vi det? 090S11\l:\helene\fdrällfraenkät\rapport skola hem09.doc\h

4 Varför svarar föräldrar till barn i de högre årskurserna i generellt mindre grad med alternativen "stämmer ganska bra, stämmer till viss del eller stämmer ganska dåligt"? Man kan fundera över om vi möter dessa elever på ett mindre bra'sätt i de högre årskurserna eller om det finns andra förklaringar till enkätresultaten, Styrdokumenten anger verksamheternas uppdrag och mål för vad de professionella ska arbeta med och föl Målen skall kommuniceras och diskuteras med barn, elever och föräldral I samband med den kommunikationen kan man också föra en dialog om definitioner av förväntningar som föräldrar kan ha, Men då måste ledning och pedagoger veta var gränserna går och hur stort utrymme det finns för att lyssna till föräldrars synpunktel Föräldrar synpunkter måste alltid kopplas till det uppdrag verksamheterna hal En annan del i diskussionen är att ju äldre barnen blir desto svårare blir föräldrarolien, Barnen utvecklas och skall bli ungdomar, unga vuxna och slutligen vuxna, Vi vet att i åk 8 är kraften i ungdomarnas frigörelse från föräldrarna stark, Ungdomarna tänjer gränsel I skolan sker gränssättning i förhållande till framförallt gruppen, I hemmet står individen mer i centrum, Förhållningssätten är givetvis olika, både rörande den faktiska gränssättningen men också ungdomars uppfattning om dem, Brist på kunskap, ungdomars frigörelse, oro, negativa kommentarer från barnen om skolan samt föräldrars svårigheter att få information genom sina barn kan hos föräldrar leda till frustration, misstänksamhet och en känsla av vanmakt Detta kan skapa bilder av verkligheten som kan vara missvisande, I det läget är det givetvis av än större vikt att samverkan upprätthålls genom dialog med hemmen för att i möjligaste mån undvika missförstånd. Men det är dock heller inte alltid så att föräldrar är intresserade aven dialog med skolan trots försök. När barnen blir unga vuxna och börjar på gymnasiet är de på god väg att bli myndiga vilket givetvis kan leda till att kontakten mellan skola och hem minskar eller upphör helt Föräldrar till framförallt förskolebarn men även till grundskolebarn uttrycker oro både för barnen och personalen. Kvaliteten i förskolan, med avseende på arbete i enlighet med Lpfö 98 men även i de andra verksamheterna har under de senaste åren utvecklats i positiv riktning. Skolinspektionen tydliggjorde detta i sin rapport. Satsningar på kvalitetsutvecklare och lärande samtal i syfte att öka medvetenheten inom olika områden t ex. det kompetenta barnet, mitt eget förhållningssätt och hur man kan se på den yttre och inre miljön i förhållande till verksamhet och måluppfyllelse, har givit märkbara resultat Man kan konstatera att frågan om samverkan mellan verksamhet och hem är komplex och av stor vikt för att verksamheterna skall lyckas i arbetet med barnens/elevernas måluppfyllelse, Det går inte att dra några förenklade slutsatser \t:\heleoe\lörälW"aenkäl\rapport skola hem09.doc\h

5 BÄSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra hur svaren har varit mot föreg ende enkäter och se om det finns n gon genomg ende trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: l. g3rl förskola 2. familjedaghem 27 (100%) O 1 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: som heter/finns I 1 Äppelbyn 2 Päronbyn 3 Malen 4 Snapphanebyn S Skogsbyn 1 (4%) 1 (4%) :. - _;. - -.'. - _:. - _:. - _;, - - o",.; :._ 6 Ängsbyn Backabyn Klockarebyn FIskebyn BåstadjÖstra Karup FOrslöv/Grevle 16 (S9%) 9 (33%) O - - -, orw

6 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 18 (67%) 9 (33%) D D 2. Trivsel/Verksamhet Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn blir väl bemött av personalen. Medel: 4,95 1 (4%) 26 (96%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Personalen arbetar för mitt barns bästa. Medel: 4,78 O (O%) 6 (22%) 21 (78%)

7 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten bör kunna ge/ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex sprakllg förmaga, visa hänsyn, samarbeta). Medel: 4,59 11 (41%) 16 (59%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn trivs i förskolan/familjedaghemmet. Stämmer till viss dej Medel: 4,74 2 (7%) 3 (11%) 22 (81%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn tycker maten är god. Medel: 4,96 1 (4%) 26 (96%)

8 Besvarad l. av: 27 (100%) Ej besvarad av: 0(0 1 '10) Verksamheten stimulerar och engagerar mitt barn. 2. O {O%} (11%) 4 6 (22%) 18 (67%) Medel: 4,56 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Personalen anpassar verksamheten efter mitt barns förutsättningar. Stä mrrier ganska bra Medel: 4,52 1(4%) O (O%) 10 (37%) 16 (59%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn får det stöd det behöver. Medel: 4,74 O (O%) 1 (4%) 5 (19%) 21 (78%)

9 3. Kontakt/Information Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen SUmmer helt och hållet Medel: 4,93 o (O%) 2 (7%) 25 (93%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Jag känner förtroende för personalen I frågor som rör mitt barn. Stammer ganska bra Medel: 4,93 2 (7%) 25 (93%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Mitt barns personal lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Medel: 4,78 6 (22%) 21 (78%)

10 Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Utvecklingssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla Medel: 4,52 2 (7%) 9 (33'10) 16 (59%) Besvarad av: 27 (100%) Ej besvarad av: Jag far som förälder bra Information om förskolans/familjedaghemmets verksamhet. SUmmer inte alls Stämmer ganska d~ligt 5. Medel: 4,63 1 (4%) 8 (30%) 18 (67%)

11 o BASTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 214 (100%) Ej besvarad av: gårl 1. förskola 2. familjedaghem 214 (100%) o 2 Besvarad av: 214 (1.00%) Ej besvarad av: som heter/finns f 1 Äppelbyn 35 (16%) 2 Päronbyn 27 (13%) 3 Malen 26 (12%) 4 Snapphanebyn 22 (10%) 5 Skogsbyn 19 (9%) 6 Ängsbyn 24 (11%) 7 Backabyn 16 (7%) B l_ Klockarebyn 25 (12%) 9 FIskebyn 12 (6%) 10. Båstad/Östra Karup 11 Förs!övjGrevle 8 (4%) o '-1 ' , ~ ~ -,- --- r= - Il -...'-_.. _-_ JL J B

12 Besvarad av: 214 (100%) Ej besvarad av: O (0%) och är 1. Pojke 2. Flicka 103 (48%) 111 (52%) o 2. Trivsel/Verksamhet Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Mitt barn blir väl bemött av personalen. Medel: 4,73 1(0%) 5(2%) 44 (21%) 162 (76%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Personalen arbetar för mitt barns bästa. Medel: 4,5 o (Q%) 2 (1%) 18 (8%) 64 (30%) 128 (60%)

13 Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Verksamheten bör kunna gelger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex språklig förmåga, visa hänsyn,5amarbeta). SUmmer helt och hållet Medel: 4,45 4 (2%) 17 (8%) 70 (33%) 121 (57%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Mitt barn trivs i förskolan/familjedaghemmet. Medel: 4,55 o (O%) 2 (1%) 11 (5%) 47 (22%) 152 (72%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Mitt barn tycker maten är god. Stämmer ganska dallgt Medel: 4,29 6 (3%) 6 (3%) 23 (11%) 63 (30%) 114 (54%)

14 Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) 1. Verksamheten 2. stimulerar och engagerar mitt barn. S (2%) S. 3 23(11%) 4 62 (29%) 122 (58%) Medel: Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) Personalen anpassar verksamheten efter mitt barns förutsättningar. SUmmer Inte alls Stämmer till viss del Medel: 4,28 1(0%) 7 (3%) 30 (14%) 67 (32%) 107 (50%) Besvarad av: 212 (99%) Ej besvarad av: 2 (1%) 1. Mitt 2. barn får det stöd det behöver. 1 (0%) 5. 3 (1%) 3 19 (9%) 4 77 (36%) 112 (53%) Medel: 4,4

15 3. Kontakt/Information Besvarad l. av: 211 (99%) EJ besvarad av: 3 (1%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen. SUmmer Inte alls 2. 2 (1%) 3 21 (10%) 4 SUmmer ganska bra 53 (25%) (64%) Medel: 4,52 Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) Jag känner förtroende ror personalen I fragor som rör mitt barn Medel: 4,54 5 (2%) 19 (9%) 45 (21%) 142 (67%) Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) Mitt barns personal lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Stämmer till viss del Medel: 4,5 2 (1%) 23 (11%) 54 (26%) 132 (63%)

16 Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) UtvecklIngssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och klnns meningsfulla. Medel: 4,43 2 (1%) 9 (4%) 16 (8%) 54 (26%) 130 (62%) Besvarad av: 211 (99%) Ej besvarad av: 3 (1%) Jag far som förälder bra Infannatian om förskolans/familjedaghemmets verksamhet. Medel: 4,31 2 (1%) 8 (4%) 22 (10%) 70 (33%) 109 (52%)

17 BASTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra hur svaren har varit mot föregllende enkäter och se om det finns n1\gon genomg1\ende trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 41 (100%) EJ besvarad av: gir pi 1. Strandängsskolan 2. Östra Karups skola 10 (24%) 5 (12%) ~ _ :;: -- _ Förslövs skola 4 Backaskolan S. Västra Karups skola 6. Sandlyckeskolan 7 Såstads Gymnasium 10 (24%) 6 (15%) 5 (12%) 5 (12%) ~ :. r'1 5 ii --II D Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: 1. Ange klass/årskurs 2. Iförskoleklass 41 (100%) I grundskolans årskurs 2 3 I grundskolans årskurs I grundskolans årskurs 8 I gymnasiet årskurs " : : ' D

18 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 29 (71%) 12 (29%) O 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt 2. barn blir väl bemött av personaler Medel: 4,85 1 (2%) 4 (10%) 36 (88%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Personalen 2. samarbeter för mitt barns bästa (5%) 4 6 (15%) (80%) Medel: 4,76

19 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta) Medel: 4,73 O (O%) 2 (5%) 7 (17%) 32 (78%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn trivs I förskoleklassen/skolan. Medel: 4,75 O (O%) 10 (24%) 31 (76%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn tycker maten är god. Medel: 4,17 2 (S%) 6 (15%) 16 (39%) 17 (41%)

20 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn. 5 (12%) 7 (17%) 29 (71%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Personalen/Lärama anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar. St05mmer ganska dåligt Medel: 4,44 1 (2%) 2 (5%) 3 (7%) 7 (17%) 28 (68%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt bam får det stöd det behöver i verksamheten. Stämmer ganska dåljgt Stämmer tl1l viss del Medel: 4,68 1 (2%) 2 (5%) 6 (15%) 32 (78%)

21 3. Kontakt/Information Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Jag blir som förälder väl bemött av personalen{1 skolan. Medel: 4,78 1 (2%) 7 (17%) 33 (80%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Jag känner förtroende för personalen/skolans personal I fragor som rör mitt barn. Stämmer helt och h~liet Medel: 4,76 1 (2%) 8 (20%) 32 (78%) Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Medel: 4,63 3 (7%) 9 (22%) 29 (71%)

22 Besvarad av: 41 (100%) Ej besvarad av: O (O%) Utvecklingssamtalen 2. rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla (2%) 3 5 (12%) 4 5 (12%) 5. Stämmer helt och hililet 30 (73%) Medel: 4,54 Besvarad av: 41 (100%) EJ besvarad av: O (O%) 1. Jag 2. får som förälder bra Information om fönokoleklassens/skolans verksamhet. 1 (2%) (2%) 4 5 (12%) 34 (83%) Medel: 4,76

23 BÄSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämförahur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 51 (100%) EJ besvarad av: gir pi 1. Strandängsskolan 2. Östra Kamps skola 12 (24%) 8 (16%) 30 J ~ ~_---~----~---~----~ F6rslövs skola Backaskolan Västra.Karups skola Sandlyckeskolan Båstads Gymnasium 15 (29%) 5 (10%) 8 (16%) 3 (6%) ~---I --I -- 5 O Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Iförskoleklass i grundskolans årskurs 2 51 (100%) :---- Ange klass/arskurs 5. 3 I grundskolans årskurs 5 4 I grundskolans årskurs B I gymnasiet årskurs _ ~----_ _.' ~ " O

24 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: och är Pojke Flicka 34 (67%) 17 (33%) O 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattningi Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn blir v51 bemött av personaler (2%) 4 15 (29%) 3S (69%) Mede!: 4,67 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Personalen 2. samarbeter för mitt barns bästa (2%) 4 21 (41%) 29 (57%) Mede!: 4,55

25 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa 2. hänsyn, samarbeta). 1 (2%) 3 1 (2%) 4 5. Medel: 4,63 14 (27%) 35 (69%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn trivs I förskoleklassen/skolan. o (O%) (4%) 4 18 (35%) 31 (61%) Medel: 4,57 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn tycker maten är god. Stämmer inte alls 2 (4%) 2 (4%) (31%) 4 23 (45%) 8 (16 D /D) Medel: 3,65

26 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn. Medel: 4,45 O (O%) 3 (6%) 22 (43%) 26 (51%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Personalen/Lärarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar. SUmmer till viss del Medel: 4,49 4 (8%) 18 (35%) 29 (57%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn får det stöd det behöver I verksamheten. Medel: 4,51 O (O%) 5(10%) 15 (29%) 31 (61%)

27 3. Kontakt/Information Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: 0(0 % ) Jag blir som förälder väl bemött av personalenii skolan Medel: 4,67 17 (33%) 34 (67%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Jag känner förtroende för personalen/skolans personal I tragor som rör mitt barn Medel: 4,59 4 (8%) 13 (25%) 34 (67%) Besvarad av: 51 (loo%) Ej besvarad av: Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. Medel: 4,59 o (0"/0) 4 (8%) 13 (25%) 34 (67%)

28 Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: UtvecklIngssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla. Medel: 4;67 2 (4%) 13 (25%) 36 (71%) Besvarad av: 51 (100%) Ej besvarad av: Jag fär som förälder bra information om förskojeklassens/skolans verks.mhet. Medel: 4,59 2 (4%) 17 (33%) 32 (63%)

29 o BASTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra.hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 39 (100%) Ej besvarad av: 1. gir pi 2. Strandängsskolan 9 (23%) s. Östra Karups skola 5 (13%) 3 Förslövs skola 11 (28%) ackaskolan 3 (8%) 20 Västra Karups skola 6 (15%) Sandlyckeskolan 5 (13%) 15 7 Båstads Gymnasium ~----~---~----~ ~----~---~----~ o Besvarad av: 39 (100%) Ej besvarad av: Ange klzlss/arskurs Iförskoleklass I grundskolans årskurs 2 I grundskolans årskurs 5 I grundskolans årskurs B J gymnasiet årskurs 2 o (O%) 39 (100%) , ~-----~ O

30 Besvarad av: 39 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 23 (59%) 16 (41%) o 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barn bur väl bemött av personaler. Medel: 4,42 o (O%) 1 (3%) 3 (8%) 13 (34%) 21 (55%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Personalen samarbeter för mitt barns bästa. SUimmer ganska bra Medel: 4,45 2 (5%) 1 (3%) 13 (34%) 22 (58%)

31 Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta). Medel: 4,24 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%) 15 (39%) 18 (47%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3'Vo) Mitt barn trivs I förskoleklassen/skolan. Medel: 4,5 1(3%) 1(3%) 2 (5%) 8 (21%) 26 (68%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barn tycker maten är god Medel: 3,34 1(3%) 5 (13 0 /0) 15 (39%) 14 (37%) 3 (8%)

32 Besvarad av: 38 (97%) EJ besvarad av: 1 (3%) Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn Medel: 3,97 1(3%) 2 (5'10) 6 (16%) 17 (45%) 12 (32%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Personalen/Lirarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar. Medel: 4,16 1(3%) 3 (8%) 3 (8%) 13 (34'10) 18 (47%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barn fär det stöd det behöver I verksamheten. Medel: 4,11 1 (3%) 4 (11%) 3 (8%) 12 (32%) 18 (47%)

33 3. Kontakt/Information Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Jag blir som förälder vii bemött av personalenii skolan. SUmmer Inte alls Medel: 4,58 1(3%) 1 (3%) 11 (29%) 25 (66%) Besvarad av: 38 (97%) EJ besvarad av: 1 (3%) Jag känner förtroende för personalen/skolans personal I frågor som rör mitt barn. Medel: 4,32 1 (3%) 2 (5%) 2 (5%) 12 (32%) 21 (55%) Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med Medel: 4,39 2 (5%) 1 (3%) 15 (39%) 20 (53%)

34 Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) UtvecklIngssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla (5%) 3 3 (8%) 4 12 (32%) (55%) Medel: 4,37 Besvarad av: 38 (97%) Ej besvarad av: 1 (3%) Jag far som förälder bra information om förskoleklassens/skolans verksamhet (3%) 2. Stämmer ganska d~ligt 3 4 (11%) 4 16 (42%) (45%) Medel: 4,26

35 BÅSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra.hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 57 (100%) Ej besvarad av: går på 1. Strandängsskolan 2. Östra Karups skola 3 Förslövs skola Backaskolan Västra Karups skola Sandlyckeskolan Båstads Gymnasium 24 (42%) 33 (58%) _ ' ~ ~ _:, _: ~._ ,._ ', _: O --;.---"-:;3:"----:: Besvarad av: 57 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Ange klass/årskurs Irörskoleklass I grundskolans årskurs 2 I grundskolans årskurs 5 i grundskolans årskurs 8 I gymnasiet årskurs 2 57 (100%) _._.-----~ " : O

36 Besvarad av: 57 (100%) Ej besvarad av: och är 1. Pojke 2. Flicka 27 (47%) 30 (53%) O 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Mitt barn blir väl bemött av personaler Medel: 4,2 2 (4%) 8 (15%) 22 (40%) 23 (42%) Besvarad l. av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Personalen samarbeter för mitt barns bästa (5%) 3 Stämmer till viss del 9 (16%) 4 29 (53%) (25%) Medel: 3,98

37 Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta). Medel: 4,11 2 (4%) 1 (2%) 4 (7%) 30 (55%) 18 (33%) Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) 1. Mitt 2. barn trivs i förskoleki8ssen/skolan. D (D%) 5. 2 (4%) 3 10 (18%) 4 24 (44%) 19 (35'10) Medel: 4,09 Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) 1. Mitt 2. barn tycker maten är god. 16 (29%) 5. 9 (16%) 3 Stämmer t1l1 viss del 19 (35%) 4 9 (16%) 2 (4%) Medel: 2,49

38 Besvarad av: 55 (96%) EJ besvarad av: 2 (4%) Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn Stämmer till viss del 4 5. Medel: 3,78 1 (2%) 5 (9%) 7 (13%) 34 (62%) B (15%) Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Personalen/Lärarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar (7%) 2. 3 (5%) 3 Stämmer till viss del 7 (13%) 4 30 (55%) (20%) Medel: 3,75 Besvarad av: 55 (96%) Ej besvarad av: 2 (4%) Mitt barn får det stöd det behöver I verksamheten S. Medel: 3,85 2 (4%) 5 (9%) 5 (9%) 30 (55'10) 13 (24%)

39 3. Kontakt/Information Besvarad av: 54 (95%) EJ besvarad av: 3 (5%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen!1 skojan Medel: 4,5 1 (2%) 1 (2%) 22 (41%) 30 (56%) Besvarad av: 53 (93%) Ej besvarad av: 4 (7%) 1. Jag känner förtroende för personalen/skolans personal i fr.agor som rör mitt barn (8%) 3 5 (9%) 4 26 (49%) (34%) Medel: 4,09 Besvarad av: 53 (93%) Ej besvarad av: 4 (7%) Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar till sig synpunkter som jag kommer med. 4 (8%) 7 (13%) 24 (45%) 18 (34%)

40 Besvarad av: 53 (93%) EJ besvarad av: 4 (7%) UtvecklIngssamtalen rörande mitt bam fungerar bra och känns meninggfulla (2%) 2. Stämmer ganska dällgt 3 (6%) 3 12 (23%) 4 19 (36%) (34%) Medel: 3,94 Besvarad av: 53 (93%) Ej besvarad av: 4 (7%) Jag flr som förälder bra information om för5koleklassens/skolans verksamhet. SUmmer ganska dåligt SUmmer ganska bra Medel: 3,68 2 (4%) 4 (8%) 13 (25%) 24 (45%) 10 (19%)

41 BÅSTADS KOMMUN 1. Mitt barn För att vi ska kunna jämföra.hur svaren har varit mot föregående enkäter och se om det finns någon genomgående trend behöver vi dessa uppgifter om Ditt barn. Besvarad av: 20 (100%) EJ besvarad av: O (0%) går på Strandängsskolan Östra Karups skola _._--_._ _._---~---~--- Förstövs skola Backaskolan , ' _:.. -- Västra Karups skola Sandlyckeskolan Båstads Gymnasium 20 (100%) 50 ~---~_---H_---~_ c. _ o Besvarad av: 20 (100%) EJ besvarad av: Ange klass/årskurs Iförskoleklass I grundskolans årskurs I grundskolans årskurs 5 I grundskolans årskurs B 75 i gymnasiet årskurs 2 20 (100%) , ' _: ~ O

42 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: och är l. Pojke 2. Flicka 9 (45%) 11 (55%) o 2. Trivsel/Verksamhet Markera det alternativ som bäst stämmer överens med Din uppfattning! Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn blir väl bemött av personaler Stammer ganska dåligt Medel: 3,8 l (S%) 1 (5%) 3 (15%) 11 (55%) 4 (20%) Besvarad l. av: 20 (100%) Ej besvarad av: Personalen samarbeter för mitt barns bästa (5%) 2 (10%) 3 5 (25%) 4 9 (45%) 5. 3 (15%) Medel: 3,55

43 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Skolan ger mitt barn goda möjligheter till personlig utveckling (t ex ta ansvar, bli självständig, visa hänsyn, samarbeta) (5%) 1 (5%) 3 6 (30%) 4 9 (45%) 5. 3 (15%) Medel: 3,6 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: 1. Mitt 2. barn trivs I förskoleklassen/skolan. 1 (5%) S. 3 Stämmer tjii viss del 2 (10%) 4 11 (55%) 6 (30%) Medel: 4,1 Besvarad l. av: 20 (100%) Ej besvarad av: Mitt 2. barn tycker maten är god. 3 (15%) 3 (15%) (30%) 4 6 (30%) 2 (10%) Medel: 3,05

44 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Verksamheten/Undervisningen stimulerar och engagerar mitt barn. 1. Stämmer inte alls Medel: 3,1 1 (S%) 3 (15%) 10 (50%) S (25%) 1 {5%} Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Personalen/Lärarna anpassar verksamheten/undervisningen efter mitt barns förutsättningar Medel: 3 2 (10%) 2 (10%) 10 (50%) 6 (30%) O (O%) Besvaläd av: 20 (100%) Ej besvarad av: Mitt barn får det stöd det behöver J verksamheten. 1. Stämmer inte alls Medel: 3 3 (15'10) 1 (5%) 9 (45'10) 7 (35%) O (0 /0)

45 3. Kontakt/Information Besvarad av: 20 (100%) EJ besvarad av: O (0%) Jag blir som förälder väl bemött av personalen/i skolan. Medel: 4,05 4 (20%) 11 (55%) 5 (25%) Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: O (0%) Jag khnner förtroende för personalen/skolans personal i fragor som rör mitt barn Stämmer till viss dej 4 5. Medel: 3,35 1 (5%) 1 (5%) 10 (50%) 6 (30 tl /D) 2 (10%) Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: O (0%) 1. Mitt barns personal/lärare lyssnar och tar tul sig synpunkter som jag kommer med. 2. 1(5%) 1 (S%) 3 9 (45%) 4 6 (30%) 5. Stammer helt och hållet 3 (15%) Medel: 3,45

46 Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av: Utvecklingssamtalen rörande mitt barn fungerar bra och känns meningsfulla. Medel: 3,6 3 (15%) 6 (30%) 7 (35%) 4 (20%) Besvarad av: 20 (100%) Ej besvarad av; Jag far som förälder bra Information om förskoleklsssens/skolans verksamhet (20%) 2. 2 (10%) 3 5 (25%) 4 8 (40%) 5. 1 (5%) Mede': 3

47 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret l (19) Dntum Handläggare Helene SteinIein Vårt dnr Bilaga till föräldraenkät Sammanställning av öppna svar \9\b Postadress Box 1043,26921 Båstad Gntundrcss Vlmgavägcn 2 Telefon vx Telcfnx E-post Webbplllts Plusgiro II II 11-1 OrganisaUoDsDummcr

48 2 (19) Alla fritidshem 4. Övriga synpunkterl Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Ditt barns vistelse i fritidshemmet om Du inte tycker att det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Mycket bra fritidshem med trevlig personal. Vår familj ger Västra Kamps fritidshem högsta betyg!!! Tycker att de skall bli bättre på att se till att barnen har jacka och mössa på sig när de går ut. Många rosor till alla på Förslövs skolas fritidshem. Mycket kompetent och engagerad personal på Östra Kamps fritidshem. Förljänar lönelyft!!!!!!!! Dra absolut inte ner på personal! Fritids är den del som hela tiden rar större grupper och färre pedagoger. För att kunna följa läroplaner och kunna ha koll är det absolut en motsats att ha färre vuxna. Gärna mer personal så att fler kan ingå i barnens lekar.tack. Man märker att personalen trivs med sitt jobb det "smittar" av sig på både barn och vuxna. Helt underbar personal. Personalen är alltid mycket hjälpsamma om jag behöver ändra tider en dag. Min dotter älskar sitt fritids!!! Känner mig inte trygg med vad de gäller om de skulle gå brandlarm. Och de kommer finnas för få brandmän i Förslöv för att få göra en rökdykning själva. Jag tycker det är roligt när fritids gör lite extra roliga saker för barnen på tex höstlov och sportlov mm. Kul att dom försöker hitta på lite aktiviteter.utöver det vanliga, som när dom åkte till Ishallen i Ängelholm. Även att det gjordes Is på skolan. Känner att dom är alltid glada och hjälpsamma. En del högljudda pojkar gör att vistelsen på fritidshemmet blir tröttande. Vår pojke bar när vi fyller i denna enkät slutat på fritidshemmet. Vi som föräldrar var mycket nöjda med personal och verksamheten på fritids, men grabben kände att han nu var "för stor" för fritids. Jag tycker att personalen gör ett fantastiskt jobb och tänker nytt med tanke på antal barn och barnens ålder. Jag tycker personalen är bra och flexibla och accepterar mina åsikter och hav jag har. Känns bra att det aldrig är "surt" då man ändrar tider för barnet!!! Känns bra att det alltid e helt ok att ändra tider för barnet!!! Trevligt bemötande bra och kunnig personal. Mellanmålen ger inte barnen den energi de behöver! Mycket tomma kalorier gör att de är vråihungriga redan efter en timme! Trevlig o positiv personal. Påhittiga. Det känns som att ni trivs att jobba här. Vi ser fritidshemmet endast som en förvaring för våra barn när vi arbetar. Det är för många barn på Korallen, borde delas i mindre grupper. Barnen har ingen möjlighet till valfrihet. Personalen har fastnat i gamla traditioner som inte uppskattas av barnen. 0906I7\91b Postndress Båstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefnx E-post Hcmsldn Postgiro II II II-I Organisationsnummer

49 3 (19) Varför görs inget extra roligt för barnen på loven? Detta är dock en verksamhet vi betalar ror. Vi ser fritidshe=et endast som en förvaring Tör våra barn när vi arbetar. Det är för många barn på Korallen, borde delas i mindre grupper. Personalen verkar vara där för egen del ej för att skapa dagar med nya inslag, aktiviteter och ideer för barnen. Fråga personalen vilka utökade aktiviteter som Töretogs under sportlovet! Inga! Detta trots att tex luftgevärsskytte finns i byggnaden. Personalen ska ha en eloge, Tör att dom tar sig tid med det enskilda barnet, trots överinslaivning på avdelningen och många bullriga pojkar, som ofta tar all uppmärksamhet. Eftersom mitt barn har ett funktionshinder har det varit särskilt stor tacksamhet att det har fungerat så bra. Svaren är såvitt jag vet. Mycket händerju utan att jag ser. Familjärt och tryggt. Bra plats att spendera lite av sin fritid på. Alla förskoleklasser 4. Övriga synpunkterl Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Ditt barns skola om Du inte tycker att det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Besvarad av: 12 (29%) Ej besvarad av: 29 (71 %) Jag är laitisk till att man har dragit ner påkulturutbudet inom skolan. Mycket dåligt att man tog bort danspedagogen t.ex. Hon fick jobb i Ängelholms ko=un istället, där fanns det pengar!! Läs Jan Eklunds insändare idag, mycket bra! Jag är även laitisk till att man har försämrat mat och grönsaker i skolan. Skolan ska vara en hälsoskola ändå drar man ner på grönsakerna!!! Servera gurka, morötter och annat som de flesta barn tycker om, men som ändå är förhållandevis billigt. At en dag i skolan och då serverades det konstiga sallader med russin och persilja som inga barn ville ha?! Den dagen var det pizza som mat som var så hård att barnen fick äta med händerna ror det gick inte att använda besticken?! Jag tycker att vissa främst äldre personal som jobbat länge på sa=a ställe inte tillgodogör de krav och förväntningar vi har på dem. Det finns också fritidspersonal som inte mitt barn gillar pga. att det suckas och pustas så fort det blir någon förändring ifrån det vanliga.( då också äldre personal) Som förälder tycker jag det är viktigt att mitt barn känner sig tryggt med alla på hela skolan, därför är jag mycket positiv till ejevröra som det brukar vara. Fantastiska lärare. De tar väl hand om både barnen och föräldrarna. Känner dock en viss oro för gruppens storlek. Jag vet att det är direkt avgörande hur många "'"17\9\h Postndrcss BAstad Gatuadress Fridhcmsviigcn 3 Telefon vx Telefax E post Bcmsid3 w\vw.baslad.sc Postgiro II II II-I Organisationsnummer Q944

50 4 (19) vuxna det finns per barn får att undervisningen ska bli lyckad. Så skär inte ner bara får att vi är nöjda med verksamheten. Östra Kamps skola är en liten skola där alla känner varandra det gör att barn och vuxna Känner mig inte trygg med vad de gäller om de skulle gå brandlarm. Ocli de kommer finnas får få brandmän i Förslöv får att få göra en rökdykning själva. Tycker mycket bra om personalen for fårskoleklassen. Lyssnar alltid och hjälper till så gott det går. Bra pedagogik och"lär barnen att hantera olika sociala tillfållen i livet. ros till båda. Vi har de allra bästa lärarna i f-klass som alltid tar väl hand om barnen och är mycket trevliga får oss fåräldrar att ha att göra med! Det kan inte vara bättre!! Det känns som om att skolan använder sig lite av Montessori pedagogiken, vilket känns spännande. Speciellt får de barn som utvecklas på sitt eget lilla sätt. Bra! Vår skola är enligt mitt tycke en mycket bra skola med engagerade lärare och övrig personal Just att det är en liten skola med relativt få barn ger trygghet både får vårt barn och oss fåräldrar. Båstad kommun MÅSTE värna om dessa små skolor och till vaije pris bevara dem. I marknadsföringen av vår kommun kan poängteras att vi har flera mindre skolor vilket är något vi ska vara stolta över istället får att se att vi måste centralisera allting. Tveksam till att personalresurserna anpassas till klassens verkliga behov med avseende på klassens sammansättning. Elever med speciella behov (koncentrationssvårigheter) kan upplevas ta mycket resurser från övriga elever. Min åsikt är att det är helt underbara lärare och fårtjänar all beröm de kan få. De gör ett toppen jobb. Lärarna på fritids (Solrosen) är oxå toppen. Jag tycker man glömmer bort dom ibland. Men de har oxå en viktig del i barnens liv. Alla åk 2 4. Övriga synpunkterl Här har du möjlighet all med egna ord skriva ner det Du vill säga om Dill barns skola om Du inte tycker att det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Besvarad av: 15 (29%) Ej besvarad av: 36 (71 %) Det blev mycket lugnare när fritids delades i 2 avdelningar. BRA! Stor eloge till alla på Förslövs skola. De lärare som vi är i kontakt med är bra även fritidslärarna är mycket bra, Potatisen är väl den mat som barnen inte gillar men i övrigt är den bra. Det som man kan vara mer observant på är så att inte mobbning fårekommer. Våra barn och vi blir oerhört positivt bemötta av all personal. Postndress Båstnd Gatuadress Fridhemsv5.gen 3 Telefon vx Telefax &post Hcmsidn Postgiro 11 Il 11-1 Organlsntionsnummcr

51 5 (19) Vi tycker personalen är fantastisk.! SkolområdetJlokalerna toppen! Skolmaten gillar barnen inte. De tycker inte om de artificiella smakerna maten har. Det är mat utan den näringen som barn i skolåldern behöver. Risgrynsgröt tex, är det verkligen en måltid som ger barnen den näring de behöver för att de skall orka vara koncentrerade resten av dagen. Det är bara en massa socker, höjer blodsockret och efter en halvtimme är barnen superlrötta, precis lagom att gå in och sätta sig i bänken. Vi hoppas verkligen att man ser över skolmaten och ser till att den blir näringsrik. Ja, även att man köper närodlade saker.om inte bara ur närings synpunkt, så kan man se det utbildningsmässigt för barnen. De lär sig att tänka på miljön. Östra Karups skola är en mycket liten och trevlig skola. lhland rar man lite dålig respons av rektor och lärare när problem påtalas. Jag tycker att det är tråkigt att man tagit bort stora delar av sallads bordet som förut fanns speciellt med tanke på att man bör uppmuntra till ett hälsosamt leverne. Annars tycker jag att det känns som alla gör sitt bästa efter de förutsättningar som finns! Jag tycker att skolan är kanon för mitt barn, lärare, undervisning, allt. Östra Karups skola är mycket bra. En fin skola med toppenpersonal. Tack! BRA!! Östra Karup är en utmärkt skola med en kanonbra och engagerad rektor och bra personal! Vissa frågor är för allmänt hållna. En lärare kan vara bra medan annan personal är sämre... Hur svarar man då? Mitt barn går idag i kombinerad 1-2:a. Hoppas verkligen att hon nästa år kommer att vara "yngst" i klassen, dvs att det bildas en ny 1-2:a och min dotter blir i en 3-4:a. Personalen på skolan är fantastisk. Mycket engagerade och bryr sig om sina elever. Denna skola ger en fantastisk start till fortsatta studier, där alla barn hinns med. Lägg inte ner denna skola!!!!! Alla åk 5 4. Övriga synpunkter! Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Dill barns skola om Du inte tycker all det kommer fram i de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar. Besvarad av: 9 (23%) Ej besvarad av: 30 (77%) Postadress Bllstad Gatuadress Fridhemsvägen 3 Telefon vx Telefax &post Hemsidn Postgiro 1\1\11-1 Organisationsnummer

52 6 (19) Vårt barn har ingen bra skolsituation. Detta beror på ett mycket tråkigt bemötande från lärare och rektor. Undervisningen håller en låg nivå och vi kan inte se någon utveckling av vårt barns lärande. Det fokuseras på det som är negativt, beröm existerar inte. Informationen till föräldrarna är mycket bristfåilig, vi vet inget om vad de arbetår med i skolan. Eleverna rar inga mål att sträva mot. De arbetar nu med Europa men har ingen aning om vad de ska kunna när arbetet är avslutat. Det är helt upp till den enskilda läraren hur kvaliteten på undervisningen är,. som förälder upplever vi att skolan saknar en pedagogisk ledare. Det ska inte vara så ojämn kvalitet på undervisningen som det är idag. En skola där tyvärr elever med problem Oäs och slaiv) lätt hamnar i kläm pga för dåliga resurser. Hänvisas alltid till ekonomin och det är inte försvarbart då dessa elever kommer att kosta samhället mer pengar i ett ev utanförskap. Barnen får det svårt att hävda sig rent kunskapsmässigt när de kommer till högstadiet i Båstad. Lägg extra krut på de som verkligen behöver det, med en öppen och rak dialog med föräldrarna. Man kan inte heller leva i sin lilla bubbla att vår skola är så bra, för det är den inte längre. Det visade skolverket och det har de nationella proven också bevisat. Positiva o trevliga lärare. Mycket bra klassföreståndare! Inte samma förtroende för rektor, organisation och övriga förutsättningar för lärande. Jag tycker att samtliga pedagoger gör ett fatj.iastisktjobb. Är dock rädd för att det krävs för mycket administrativt arbete som tar energi från lusten till att lära ut. Varför alla dessa områdesbeslaivningar? Ja det är bra att veta vad mitt barn gör i skolan, men hur detta kopplas till läroplanen kan jag som förälder själv kolla på skolverkets sidor - om jag är intresserad. Som förälder är det viktigt att mitt barn rar känna lust och glädje till kunskap och då måste den lusten komma från personalen, vilka måste ha ork och energi till att sprida lust och glädje! Slutsats: använd personalens energi på ett sätt som är bra för barnen, vi föräldrar rar själv ta ansvar för vad vi vill veta om skolans mål. Vid sjukdom rar vi inte alltid hem läxa, trots att syskon varit och frågat om det. Vi har fullt förtroende för klassläraren, men för resursläraren/extra hjälpen från feb 09 känner vi (förälder och elev) inget förtroende fcir. Efter bytande av lärare har nu NN efter mycket arbete börjat få klassen att fungera bra, vilket börjar ge resultat i kunskaper. Mer direkt infonnation via mail istället fcir via hemsidan. Alternativt en RSS funktion på klassens aktuellt hemsida. Sandlyckeskolan är en fantastisk skola. alla barn blir sedda och får uppmärksamhet samt att problem snabbt kan lösas. Detta visas ju också genom bra resultat och nöjda barn. Detta är en \h Pos(ndress Båstad Gatundress Fridhemsv5gen 3 Telefon vx Telefax E-post HcmsidD ww\y.bnstad.sc Postgiro 11 Il II-I Organisationsnummer

53 7 (19) skola att satsa på! Alla åk 8 4. Övriga synpunkter! Här har du möjlighet att med egna ord skriva ner det Du vill säga om Ditt barns skola om Du inte tycker att det kommer fram I de frågor som Du just har besvarat. Det kan vara beröm, kritik eller förklaring till något av dina svar.. Besvarad av: 31 (53%) Ej besvarad av: 27 (47%) PersonalJlärare på skolan är jättebra. Stämningen är mycket god. Däremot är skolmaten under all kritik, bara for att man måste spara behöver den inte vara äcklig. Matpersonal skulle kunna var lite hövligare mot de äldre eleverna på högstadiet. Beter man sig trevligt så blir man vänligt bemött tillbaka. Maten är dålig, ej tillräckligt. Eleven f'ar dåligt med energi, for att kunna orka hela dagen. Jag har inget att tillägga Tycker att utvecklingssamtalen går som på löpande band. Man hinner knappt prata med lärarna. De pratar mest med eleven och går igenom omdömena, ibland undrar man varfor man sitter med. Känner sig stressad for när omdömena är genomgångna står näste man och väntar på sin tur. Hade känts bättre med 45 min. Annars tycker jag det fungerar bra. Trevliga klassföreståndare och bra trivsel i skolan. Det skulle vara bra att kunna träffa andra lärare än klassfåreståndarna på kvällstid någon gång under terminen. En framtida kontakt via skolans nya Rexnet kanske ger en möjlighet till bättre kontakt?!! Bespara inte isönder vår skola!!!!! Det är ungdomarna som skall ta över efter oss! Det är ganska oklart for eleven hur man betygsätter deras arbete och vad som krävs i varje betygsnivå. Det är en luddig definition som skolverket har skrivit men som skolan skulle kunna göra mer konkret. Man borde få betyg i allt man gör och inte bara på prov. Man borde få veta exakt vilka saker man ska göra for att kunna höja sitt betyg så att eleven blir motiverad att göra sitt bästa. Aug. maten så är det konstigt att man fortfarande idag serverar mat som elever inte gillar och mat som de tycker om f'ar de knappast bli mätta på. Växande ungdomar som idrottstränar hårt under veckan kräver mycket och bra mat som gör att de kan hänga med i skolan. Det är inte bra att fylla barnen med en massa kolhydrater som bara gör barnen hyperaktiva och sedan hungriga igen efter en liten stund. Skolan kunde även bli lite mer flexibla när det gäller elever som har andra aktiviteter utanfor skolan och "räkna" med det i barnens resultat. Det finns många som har träning inom t.ex idrott eller musik och lägger ner många timmar på detta som då skulle kunna räknas med i...,,"'" Poslndrcss Båstnd Gatuadress Fridhemsvägcn 3 Telefon VO< Telefax E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

54 8 (19) betygen. Variera mer på maten. Personalen somliga av dem är riktigt besvärliga mot barnen och passar inte för sitt jobb, i matsalen. Bör vara mycket mer kreativ vad det gäller maten. Bra lärare över lag på skolan och framfor allt en snygg o trevlig skola, med tack o lov inte de stora problemen som finns på andra platser, även om de finns här... Över lag en bra skola. Kan alltid bli bättre! Jag tycker att skolan pressar ungdomarna genom att man pratar mycket betyg. Ungdomarna blir stressade av detta. Skolan har en mycket bra rektor. En rektor som kanske inte skulle vara så styvnackad i sin uppfattning att han vet bäst, alltid. Annars bra personal som är trevlig och kunnig. I det stora hela är vi väldigt nöjda med skolan, det finns dock en lärare som inte lyssnar på varken elever eller föräldrar. Denna lärare undervisar i matematik, och eleverna får höra en hel del som dom inte borde höra. Tycker att skolan fungerar väldigt bra, och det känns som om rektorn verkligen gör ett bra arbete for att det ska va den positiva andan bland lärare och elever. IRONI hör ej he=a i undervisningen. ELEVER som blir utsatta för detta av lärare tar ej till sig information under denna lektion. Lyhörda pedagoger som verkar trivas!.' Skolmaten tyvärr ganska ofta "dissad". Tycker att gymnastiken skulle få daglig plats på schemat. De lärare som tycker att mitt barn inte når sitt mål av olika anledningar, tycker jag ska sitta med på utvecklingssamtalet så man rar pratamed dem om Varför de inte når sina mål. Oprofessionell personal som inte utvecklas utan bara lönearbetar. Trötta och slitna lärare utan engagemang. Genomför lektioner, utvecklingssarnta1 för att de ska - handlar sällan om att positivt utveckla eller stärka de unga. Flertalet lärare kan inte ens hantera en dator eller göra utskick via mail, alternativt lägga upp uppgifter på hemsidan. Maten i skolan är under all kritik!!! Barnen har för mycket hemarbete (läxor). En del lärare är sjuka och borta mycket vilket resulterar i att barnen inte lär sig det dom ska. Barnen borde ha mer gympa... Pga dyslexi önskas "egen" daisyspelare, vilket ännu inte tillgodosetts. Skolmaten är inte tillräckligt bra. För att kunna koncentrera sig en hel dag behöver man bra mat. Min dotter önskar mer varierad veganrnat, om det går att ordna. Med tanke på att antalet \9\Jl Postadress Bästad Gatuadress Fridhemsv5gen 3 Telefon VJ( Telefax E-post Hcmsidn Pllstgiro Organisationsnummer

Dnr.../~4:j(J,]:. ... QM:.~,. Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar

Dnr.../~4:j(J,]:. ... QM:.~,. Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar o ~ ",- BASTADS KOMMUN ~. Barn- och utbildnings kontoret 2007-05-21 BÄSTADS I

Läs mer

Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar

Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskomoret 2008-06-02 1 (16) Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem Föräldrar Förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiet

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan

Föräldra- och elevenkät Publicering på hemsidan Föräldra- och elevenkät 2014 Publicering på hemsidan Om undersökningen Prioriteringsmatris Svagare Dessa frågor är de frågor som har lägst undersökningsresultat på skolan/förskolan samtidigt som de tillhör

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Albatross föräldraenkät 2012. En kvantitativ mätning bland skolans föräldrar Hösten 2012

Albatross föräldraenkät 2012. En kvantitativ mätning bland skolans föräldrar Hösten 2012 Albatross föräldraenkät 2012 En kvantitativ mätning bland skolans föräldrar Hösten 2012 Bakgrundsdata Har du något barn som gått ut eller slutat på Albatross? 88 svar 20 % Barnets kön Markera ditt barns

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Vårdnadshavares syn på verksamheten enkät avseende skola och fritidshem

Vårdnadshavares syn på verksamheten enkät avseende skola och fritidshem Vårdnadshavares syn på verksamheten enkät avseende skola och fritidshem Mitt barns skola drivs: A. Som fristående grundskola 0 0 B. Som kommunal grundskola 148 100 Mitt barn går på nedanstående skola A.

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

~ Barn- och utbildningskontoret

~ Barn- och utbildningskontoret o,c)1. BASTADS KOMMUN ~ Barn- och utbildningskontoret 2009-03-10. 1 (8) Rapport Enkätundersökning Elever Årskurs 2, 5, 8 grundskolan samt årskurs 1 gymnasiet Trivsel HT 2008 2 (8) Inledning Kommunen liksom

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Organisationsnamn Förskola/dagbarnvårdare : Barnens verkstad.

Organisationsnamn Förskola/dagbarnvårdare : Barnens verkstad. Organisationsnamn Förskola/dagbarnvårdare : Barnens verkstad. Antal svar: 9 2 Barnets födelseår: 2011 3 42,9% 2012 4 57,1% 3 Vid besök på förskolan blir jag bra bemött av personalen 4 Samverkan mellan

Läs mer

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola

Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 1 (8) Utbildningsavdelningen Camilla Karlsson administratör Rapport Grundskoleenkät 2012 Föräldraenkät inom grundskola 2013-01-02 2 (8) Grundskoleenkät 2012 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016

Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, 2016 Enkät till föräldrar/vårdnadshavare med barn i årskurs 3,, och Olsboskolan, 16 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under december 1 och januari 16 enkätundersökningar gällande kvalitén i grundskolan.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande Fastställt vid Föräldrarådet 2016 04 13 Förväntansdokument Syftet är att bli tydligare i dialogen förskola / skola

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Till Föräldraforum på respektive skola Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Föräldraråd Iden om förväntandokument kom upp på centralt föräldraråd dec 2015. Förslag presenterades

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars respondenter Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 42 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 72 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89%

Kyrkans förskola Duvan, Lärkan - Duvan Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Föräldrar Förskola - Våren svar, 89% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 0 8 9 88,9,9. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9,9,9 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Förväntansdokument. 2011-09-01 Lars Björkqvist Sektorschef

Förväntansdokument. 2011-09-01 Lars Björkqvist Sektorschef Förväntansdokument Enligt de nationella styrdokument som styr vår verksamhet är skolans uppdrag att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

2013- Storumans skolor utbildningsplan

2013- Storumans skolor utbildningsplan 2013- Storumans skolor utbildningsplan 2014 Inledning Storuman kommuns utbildningsplan har sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. I dessa anges inriktning, mål och riktlinjer. Kommunen ansvarar

Läs mer

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012

Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Övergång till förskoleklass i Klippan hösten 2012 Under 2012 genomfördes en undersökning av 6- åringars och deras vårdnadshavares upplevelse av övergången till förskoleklass. För vårdnadshavare genomfördes

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Äventyret - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola Danderyds kommun Charlottenbergs förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Förskolan Klockarängens Arbetsplan

Förskolan Klockarängens Arbetsplan Förskolan Klockarängens Arbetsplan 1. Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Lingonbackens förskola februari 2015

Föräldrasynpunkter på Lingonbackens förskola februari 2015 ngonbackens förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/64 2015-02-12 Föräldrasynpunkter på ngonbackens förskola februari 2015 Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Pedagogisk planering Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Pedagogisk planering Familjedaghemmen i Filipstads kommun Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering 2016 2017 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning sidan 2 Inledning sidan 2-3 Förskoleverksamhetens vision

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100%

Kyrkans förskola Kyrkbacken - Nalle Puh Föräldrar Förskola - Våren svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande Genomsnitt Danderyds kommun Genomsnitt Kyrkans förskola Kyrkbacken. Mitt barn verkar trivas i förskolan. Nalle Puh föregående år 0 00 9 0,0 Genomsnitt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Täby kommun. Kundundersökning 2015. Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Täby kommun Lilla Balders förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Västanbyns förskola februari 2015

Föräldrasynpunkter på Västanbyns förskola februari 2015 stanbyns förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/64 2015-02-12 Föräldrasynpunkter på stanbyns förskola februari 2015 Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer