På Alla Plan. SEKO Posten säger nej till förslaget om utdelning till aktieägarna NUMMER 1 ÅR 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På Alla Plan. SEKO Posten säger nej till förslaget om utdelning till aktieägarna NUMMER 1 ÅR 2005"

Transkript

1 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg NUMMER 1 ÅR 2005 SEKO Posten säger nej till förslaget om utdelning till aktieägarna Posten har i dag presenterat årsbokslutet för Resultatet uppgår till 1,2 miljarder kronor, vilket innebär en mycket kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är naturligtvis bra för de anställda eftersom det visar att det finns ett utrymme för förbättringar av de anställdas villkor och arbetsmiljö. Ledningens budskap om framtiden är trots det goda resultatet tämligen bistert. Bedömningen är att stora förändringar och rationaliseringar är nödvändiga för att möta en framtida situation där framför allt minskade brevvolymer kommer att påverka Postens situation negativt. Postens styrelse har beslutat att föreslå bolagsstämman i april att aktieutdelning till ägarna ska utdelas i form av miljoner kronor. Mot det beslutet har vi SEKO-företrädare i styrelsen reserverat oss och även ST:s företrädare har anslutit sig till vår reservation. Våra huvudsakliga argument är: SEKO Posten inser att Posten står inför stora förändringar som kommer att innebära övertalighet bland de anställda. Särskilt tydligt är det inom kassaområdet där det finns förslag från statliga utredningar om att Svensk Kassaservice helt ska avvecklas under Men också inom andra områden som t.ex. utdelningssidan, finns planer för stora rationaliseringar som kommer att skapa övertalighet i Posten SEKO Posten anser också att Posten behöver ha en rimlig ekonomisk grund för att kunna göra sådana investeringar som behövs för att möta en framtid med en hårdnande konkurrenssituation. SEKO Postens uppfattning är att 2004 års resultat har skapats av de anställdas och ledningens insatser. Det är därför högst rimligt att överskottet får stanna kvar i företaget för framtida behov. SEKO Posten tolkar majoritetsbeslutet i Postens styrelse som att omsorgen om ägaren är större än omsorgen om Posten och dess anställda. ÅKE KIHLBERG AFFE MELLSTRÖM

2 Innehåll: 3 Ledare 4 Redaktören har ordet 5 Fortsatt oenighet om lönerna 5 Sekokören Klubbstyrelsen Klubbens årsmöte 6 Organisationen vi reder ut 13 Terminal 2005 Representantskapet 7 Sektionernas årsmöte 14 Nya i klubben Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte - Sekoombuombud Seko- Sektionsstyrelse 8 Kvinnorna kommer fram 15 Kulturspalten tion ev Sektion EPP Sektion ODR Sektion HPT 9 En styrelse i jämställdhetens Semester med Seko 10 Härryda Postterminal 17 Semester med Seko redig redlig 11 Insändare 12 Terminal Fadder/mentorskapsprojektet 19 Sofia: Paradiset blev ett helvete 20 Hasses sida På alla plan Ansvarig utgivare och chefredaktör: Karl-Gunnar Augustsson Layout: Kristina Karlsson & Susanne Magnusson På kan du ladda ner denna tidning i färg. Där finns även tidigare nummer från SEKO Tel: Postadress: SEKO Kruthusgatan Göteborg 1 X 2 20 Första maj 21 Klubbens kassör har slutat 22 Adresslista och citat 23 Tävling 24 Dikt: Arbetare

3 Ledare Lördagen den 5 mars 2005 kommer att bli en klassiskt datum inom klubbens historia, aldrig tidigare har så många medlemmar deltagit på ett möte. Medlemmarna i klubben har skapat ytterligare respekt gentemot Posten och övriga fackliga kollegor. En respekt som även klubbstyrelsen skall vårda i förhandlingar mot Posten. Resultatet av årsmötena är även det väldigt roligt. Det arbete som klubbstyrelsen tog initiativ till för tre år sedan, för att få styrelser som speglar av strukturen bland medlemmarna gällande kön, ålder och mångfald. Nu tre år senare kan vi se en del av resultatet i Sektion Brevs styrelse samt klubbstyrelsen. Men det är farligt att bara sätta sig ner nöjd och tro att allt är ordnat. Det finns hela tiden ett behov av nyrekrytering till fackliga förtroendeuppdrag. Återigen har det visat sig att Posten har en väldigt stor tilltro till maskiner. På Härryda Postterminal har det visat sig att maskinen kräver större bemanning än vad Posten påstod. På grund av sena centrala beslut om inköp av lyftverktyg, har personalen fått slita mer än nödvändigt, avsaknaden av dessa lyftverktyg borde i sig själv fått Posten att begripa att det behövs en större bemanning. Kunskap om medinflytandeavtalet och MBL lyser med sin frånvaro på Härryda Postterminal. Klubben kommer här att agera, frånvaro om kunskap i medinflytande kommer att stå Posten dyrt, för det enda språk som företaget fattar är när det svider i penningpåsen. Att förhandla behöver inte vara krångligt, oftast räcker det med ett kort samtal. Men vill man krångla till det så kan vi spela det spelet också, och Seko kan spelreglerna. HANS SKOG KLUBBORDFÖRANDE På Alla Plan sid 3

4 Redaktören har ordet De fackliga organisationerna står nu inför den viktigaste kampen på mycket länge, det gäller att slåss för våra kollektivavtal. Detta tror säkert många att det var gjort för många årtionden sen. Tyvärr så är det så att många av de landvinningar svensk arbetarrörelse gjort håller på att gå förlorade. Den snikna borgarklassen gör allt för att vrida klockan tillbaka och ett av de områden där de framförallt går hårt fram är just frågan om kollektivavtalen. Hur har det då kunnat bli så? Svaret är att det är EU-anpassningen som möjliggjort detta. För snart ett år sedan fick EU ett antal nya medlemsländer. Det var framförallt ett antal av de forna socialistiska länderna i Östeuropa som nu blev medlemmar i rikemansklubben EU. Kännetecknande för dessa länder är att arbetarklassen har pressats tillbaka ordentligt efter socialismens fall. Låga löner, hög arbetslöshet och ett obefintligt socialt skyddsnät är den situation som råder i dessa länder. Med tanke på detta är det inte konstigt att människor från dessa länder tar chansen att arbeta i de etablerade EU-länderna. I och med medlemskapet i EU är det fullt möjligt. Mot bakgrund av detta beslöt de flesta av de gamla EU-länderna att införa övergångsregler för arbetskraftsimport från de nya EU-länderna. I Sverige infördes dock inga sådana övergångsregler. Den socialdemokratiska regeringen hade lagt ett förslag om övergångsregler men övriga riksdagspartier sa nej. Nu var det inte omsorgen om den svenska arbetarklassen som gjorde att sossarna ville införa övergångsregler. Persson var oroad över att det skulle bli en ökad social turism om inte övergångsregler infördes, det vill säga att personer från de nya EU-länderna skulle komma hit och utnyttja det svenska välfärdssystemet (som ju numera håller på att avvecklas). Detta har inte blivit fallet, däremot så har snikna svenska kapitalister börjat utnyttja billig arbetskraft från Östeuropa. Framförallt är det byggnadsarbetarna som nu utsätts för priskonkurrens av polska och baltiska arbetare. Ett kommunalt skolbygge i Vaxholm är det som har fått den största uppmärksamheten. Det lettiska företag som hade fått kontrakt på bygget ville inte skriva avtal med Svenska Byggnadsarbetarförbundet utan hänvisade till att de hade avtal med den lettiska fackföreningen. För fackets del är utgångspunkten given. Svenska avtal och regler ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Lönedumpning med hjälp av utländsk arbetskraft ska motarbetas. Från borgerligt håll har hetsen mot fackföreningens kamp varit hård. Det har hävdats att det är synd om de lettiska arbetarna som drivs bort från sitt arbete av de elaka fackföreningarna och att letterna har en bra lön. Det är inte detta konflikten handlar om. Arbetstagare ska inte diskrimineras i Sverige genom att tvingas jobba till sämre lön och sämre villkor bara därför att de är av utländsk härkomst. Det handlar framförallt inte om att polska eller lettiska arbetare skall få arbeta i Sverige eller inte, utan för borgarklassen handlar det om att slå sönder den svenska modellen med kollektivavtal. Byggnads är bara ett av de områden som varit utsatta för dessa försök till lönedumpning. Andra branscher är elektrikernas, transport, livsmedel, metall m.fl. För några årtionden sedan var det sjöfolket som fick ta striden mot låglönebesättningar på båtarna. Nu förs striden på svensk mark och det är en strid som framförallt tagit fart efter det svenska EU-inträdet. Detta borde inte vara någon överraskning. För borgarna har det hela tiden varit klart vad EU är. EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna för Sverige på 100 år, ja kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom offentlig sektor, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen. Så sade det svenska monopolkapitalets grand old man Peter Wallenberg Han visste vad han talade om. Genom medlemskapet i EU har den svenska borgarklassen kunnat flytta fram sina positioner på ett mycket markant sätt. Nu är det kollektivavtalen fortsättn. nästa sida KARL-GUNNAR AUGUSTSSON, chefredaktör På Alla Plan sid 4

5 som angrips. Skall den svenska fackföreningsrörelsen kunna ta fighten för kollektivavtalen på ett framgångsrikt sätt måste de även ta kampen mot den svenska EU-anpassningen och mot medlemskapet i denna rikemansklubb. Tyvärr görs inte detta, tvärtom är det så att höjdarna inom svensk fackföreningsrörelse är bland de ivrigaste EUanhängarna. Detta gör att kampen för kollektivavtalen förs med mycket trubbiga vapen. Detta är mycket beklagligt och för vi inte in kampen på rätt väg så är den svenska modellen med kollektivavtal snart ett minne blott. Höjdarna i den svenska fackföreningsrörelsen lär inte ändra sin inställning så där utan vidare. Därför är det på golvet denna kamp måste föras. Gå på fackföreningsmöten och kräv att facket tar kamp, inte bara för kollektivavtalen, utan också mot EU-anpassningen. Det är enda sättet att värna om kollektivavtalen. Fortsätter man föra kampen med trubbiga vapen är snart slaget förlorat. Detta måste förhindras. Fortsatt oenighet om lönerna Ingen framgång för Sekos förhandlingsavdelning i tvisten mot Almega om beräkning av löneutrymmet. Seko Posten tvingas konstatera att Almega och Seko inte heller denna gång kunde enas i tvisten om beräkningen av det lokala löneutrymmet. Alternativet att driva frågan till Arbetsdomstolen, AD, riskerar att bli en långdragen process som skulle innebära att Sekos medlemmar tvingas vänta mycket lång tid på den nya lönen. I värsta fall skulle det kunna handla om ett års väntetid innan frågan blir slutligt avgjord i AD. En majoritet av Seko Postens förhandlingsdelegation gör bedömningen att en större del av medlemmarna inte är beredda att acceptera en så utdragen process. Förhandlingsdelegationen rekommenderar därför förbundet att inte driva frågan vidare för en prövning i AD. Seko Posten kommer omgående att begära förhandling med Posten för att skriva under ett postcentralt avtal angående fördelningen av det lokala löneutrymmet. När det avtalet är underskrivet kan de lokala förhandlingarna, enligt vår uppfattning påbörjas omedelbart. Vår uppfattning gäller oavsett hur och när förhandlingarna mellan Posten och övriga fackliga organisationer slutförs. Personaldirektören Ingemar Persson har på Postens Intranät beklagat att de lokala lönerevisionerna försenats och att Sekos medlemmar därigenom tvingats vänta på den lön som ska gälla från och med oktober föregående år. Vi förutsätter att han nu tar sitt ansvar för att lönerna skall kunna utbetalas med det snaraste. Det finns också ett antal frågor om villkor i ett postcentralt avtal som inte fått sin lösning i och med att parterna accepterade medlarbudet i oktober. Dessa frågor måste självklart hanteras, men det är Seko Postens bestämda uppfattning att de lokala lönerevisionerna måste påbörjas även om alla villkorsfrågor inte är lösta inom en nära framtid. Det absolut avgörande för förhandlingsdelegationens ställningstagande är omsorgen om våra medlemmars berättigade krav på att få ut sin nya lön, gällande från Sekos uppfattning kvarstår att tidigare praxis för beräkning av lokala lönepotter, borde gälla även nu. Vi tvingas tyvärr konstatera att Almega och Posten inte står för den uppfattningen, något som naturligtvis kan komma att påverka framtida förhandlingsklimat på ett negativt sätt FÖRHANDLINGSDELEGATIONEN På sektionernas årsmöte i Folkets hus den 22:e januari bjöds det på skönsång av Sekos alldeles egna kör. Vem som helst är välkommen att gå med och körens motto är att den är till för alla dem som inte platsar i andra körer. Man träffas en till två gånger i månaden och har roligt tillsammans i tonernas tecken. Kommande sammankomster blir onsdagen den 13:e april och måndagen den 25:e april. Tiden är och lokalen Åkareplatsen 2, med ingång från gården. Dörren brukar vara låst så skulle det bli problem att komma in ring Susanna Bergman på 0707/ För övrig information om kören kontakta Anna Hasselblad på tel: 0705/ eller Brita Zaman, på telefonnummer 0707/ Sekokören På Alla Plan sid 5

6 Organisationen vi reder ut Klubbstyrelsen Klubbens årsmöte Representantskapet Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionens årsmöte Sektionsstyrelse Sekoombud Sekoombud Sektionsstyrelse Sektion Brev Sektion EPP Sektion ODR Sektion HPT I detta nummer av På alla plan berättar vi om genomförda årsmöten samtidigt som vi presenterar de nya styrelserna. Men vad gör de olika styrelserna? Vem ansvarar för vad? Vad beslutas på de olika mötena och vem väljer vem? Vi försöker reda ut Seko Posten Produktions fackliga organisationsnystan för en tydligare bild. Sektioner: Det finns fyra sektioner; Brev, Härryda Postterminal (Hpt), Odr (Gruppreklamcentralen) och Epp (Elektronisk postproduktion). Sektionernas årsmöten Brev och Htp: Till dessa möten blir sektionens medlemmar kallade att välja sektionsstyrelsen och ledamöter till representantskapet. Brev har nio personer i styrelsen och fjorton mandat i representantskapet. Hpt har fem personer i styrelsen och ett mandat i representantskapet (gäller 2005, nästa år blir det fler). Sektionernas årsmöten Odr och Epp: Här har man valt att ha sekoombud i stället för styrelser. Dessa väljs även de av medlemmarna på årsmötena. Odr har tre sekoombud och två mandat i representantskapet. Epp har ett sekoombud och ett mandat i representantskapet. Sektionsstyrelsen: Skall företräda medlemmarna på den egna arbetsplatsen och utföra de uppgifter som klubbstyrelsen ålägger dem. Sekoombud: Är istället för sektionsstyrelse, dvs. en lösare sammansättning men skall i princip göra samma sak som sektionsstyrelsen. Representantskapet: Är det högsta beslutande organet. De är även länken mellan medlemmarna och styrelsen. Klubbens årsmöte: Klubbstyrelsemedlemmar väljs på detta möte. Representantskapet väljer vilka som ska vara med i klubbstyrelsen Klubbstyrelsen: Klubben är Sekos grundorganisation. Klubbstyrelsen är det verkställande organet och har det övergripande fackliga ansvaret för de fyra produktionsområdena. Förhandlingsrätten ligger på klubbstyrelsen, likaså ekonomin. Klubben ska inom sitt område bedriva agitations- och organisationsarbete, organisera arbetsmiljöarbetet, föra förhandlingar, bedriva studieverksamhet samt fortlöpande informera medlemmarna om sin verksamhet. KALLE AUGUSTSSON, KRISTINA KARLSSON & SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 6

7 Sektionernas årsmöten Seko Posten Produktion bevistade den 22:e januari Folkets hus då de olika sektionernas årsmöten ägde rum. Bland annat skulle nya ledamöter i vardera sektionsstyrelse väljas och representantskapets platser bytas ut. De fyra sektionerna har haft val. Sektion Brev och Sektion Hpt hade varsitt möte medan Epp och Odr med få ledamöter att rösta fram fick så liten upplutning att möten inte kunde hållas. På dagordningen stod bland annat val av ledamöter till representantskapet samt nya medlemmar till de olika sektionsstyrelserna. På grund av att dagordningen var fullspäckad drog Sektion Brevs sammankomst, med många medverkande och ett antal övriga frågor, ut så pass mycket på tiden att möteshandlingarna till slut fick läggas på is under några timmar, eftersom Sekokören skulle uppträda och den varma maten förtäras. Sektion Hpt var efter middagen färdiga för dagen medan Sektion Brev fick återuppta sitt möte. Vid dagens slut hade man i Sektion Brev gjort följande val: I styrelsen behövdes tre nya ledamöter på respektive tre år och där blev Gertrud Ivarsson från team 4, Louise Sundgren från team 3 och Stefan Paulsson, team 2, invalda. Ledamöterna som valdes på två år var Elodia Aragon-Kristoffersson, team 1 och 2, samt Mats Hallberg från team 3. Carina Benjaminsson som arbetar i team 5 blev vald att sitta i ett år. Ledamöter i klubbens representskap för Sektion Brev blev: Anita Johansson team 4, Susanne Magnusson team 2, Stefan Paulsson team 2, Malin Larsson team 3, Mats Hallberg team 3, Gertrud Ivarsson team 4, Louise Sundgren team 3, Jan Carlsson team 1 och 2, Olof Nygren team 5, Johan Bylund team 3, Flor Huamantumba team 1, Susanne Mossberg team 3, Anneli Kääpä team 4 och Marcus Andersson team 5. Sektion Hpt:s ledamot i repskapet blev Rolf Petrusson. Sektion Epp representeras av Jenny Beckman, som också är Sekoombud för enheten. Sektion Odr har utsett Winfrida Mumba och Zana Kadir. Dessa är tillsammans med Elfriede Haasz seko-ombud på gruppreklamen. Hpt:s sektionsstyrelse består nu av ordförande Rogert Fyhr samt ledamöterna Kristina Karlsson, Rolf Petrusson, Göran Törngren och Ingemar Keismar. SUSANNE MAGNUSSON Sektionsstyrelsen på Hpt. Överst från vänster: Keismar, Rogert, Kristina och Rolf. Göran var inte med vid fototillfället. Sektion Hpt:s möte Sektion Brevs nya styrelse. Stående från vänster: Louise, Carina, Gertrud, Elodia och Lena. Sittande från vänster: Julle, Olof, Pålle och Mats. Sektion Brevs möte På Alla Plan sid 7

8 Kvinnorna kommer fram Ökad kvinnorepresentation, ny kassör och ny revisor. Det är vad som hände på klubbens årsmöte 5/2. SEKO Posten Klubb Produktion Göteborg hade sitt årsmöte lördagen 5/2 på Hotel Opera. Inbjuden mötesordförande var SEKO Postens avgående ordförande, Åke Kihlberg från Stockholm. Det var ett antal poster som skulle väljas på mötet: kassör, ledamot, tre ersättare samt en revisor. Mötet blev framförallt en triumf för de som förespråkar ökad kvinnorepresentation, inte mindre än fem nya kvinnor tog plats i klubbstyrelsen, där det numera är 50/50 i könsfördelning. Första valet var till kassörsuppdraget. Klubbens kassör under många år, Ingvar Ottosson, hade redan förra året meddelat att han inte skulle ställa upp för omval. Till ny kassör för mandatperioden valdes Karl-Gunnar Augustsson, redaktör för PAP och tidigare studieorganisatör i klubbstyrelsen. Efter detta val skedde så ett fyllnadsval till posten som studieorganisatör och till detta uppdrag valdes Elodia Aragon Kristoffersson. Elodia har under 2004 varit ersättare för ersättaren i klubbstyrelsen. Angelica Alfaro avgick från sitt uppdrag i klubbstyrelsen tidigt på våren 2004 och hennes ersättare var Sofia Larsson, som dock tröttnat på postarbetet och istället blivit reseledare. Nästa uppdrag som skulle tillsättas var en ledamot för mandatperioden Här fanns det två kvinnor nominerade, Lena Liif från GPT och Kristina Karlsson från Mölndal Paketterminal (sedermera Härryda Postterminal). Det var Lena Liif som gick segrande ur striden med röstsiffrorna Kristina Karlsson skulle emellertid komma tillbaka när det blev dags för val av tre ersättare till klubbstyrelsen. Till dessa uppdrag nominerades fyra kvinnor, Kristina Karlsson, Louise Sundgren, Susanne Mossberg och Jennie Beckman (EPP) samt en man, Martin Moberg, skyddsombud i skift 2 på GPT. De tre förstnämnda kvinnorna kunde alla ta plats som ersättare i klubbstyrelsen. Däremot var det inga kvinnor som ville bli revisor. Gösta Lagerfors har varit revisor i klubben under några år och har dessutom haft en rad andra fackliga uppdrag bl.a. avdelningsordförande i gamla postavdelningen. Eftersom Gösta uppnår pensionsålder under mandatperioden hade han valt att inte ställa upp för en ny mandatperiod. Till ny revisor valdes Arvo Laigar, skift 3 GPT. Arvo kom för några år sedan från åkeriet till GPT. Under tiden han arbetade på åkeriet hann han bl.a. med att vara sekreterare i fackklubben. Till revisorsersättare valdes två skyddsombud, Martin Moberg och Lars Henån Svensson. Det valdes även två representanter till SEKO Göteborgs (avdelningens) representantskap. Även här blev det en framgång för kvinnorna. Klubbens representanter blir Hans Skog och Elfriede Haasz (ODR) och ersättare för dem blev Louise Sundgren och Kristina Karlsson. Den sittande valberedningen, Christer Blixt (Värde/direkt), Anita Johansson (skift 4 GPT) och Rolf Petrusson (Härryda Postterminal), fick fortsatt förtroende. Efter årsmötesförhandlingarna var det sedan dags för avtackningar. Först tackades mötesordförande Åke Kihlberg för sin insats som mötesordförande och en gåva överräcktes från klubben. Därefter var det dags att avtacka den avgående revisorn Gösta Lagerfors. Slutligen blev det dags att avtacka klubbens mångårige kassör Ingvar Ottosson. Klubben överräckte en gåva till Ingvar, för många års slit. Naturligtvis skedde avtackningen under stående ovationer. Det är bara att konstatera att klubben nu har förlorat en mycket kunnig och ambitiös kassör. Luckan blir svår att fylla. KALLE AUGUSTSSON På Alla Plan sid 8

9 Stående från vänster Jan-Anders Linkan, Susanne, Elodia, Kristina, Elfride, Louise, Lena, Magnus och Hans. Sittande från vänster Julle, Rogert och Kalle. En styrelse i jämställdhetens tecken Styrelsen för SEKO Posten Klubb Produktion Göteborg består nu av hälften män och hälften kvinnor. Ersättarna i styrelsen har en permanent plats och är numera inte längre med enbart när någon av de ordinarie är borta. Klubbstyrelsen består fr.o.m. i år av hälften kvinnor och hälften män. Även om männen dominerar bland de ordinarie ledamöterna så har klubbstyrelsen tagit ett stort steg mot jämställdhet mellan könen. Eftersom ersättarna ingår i styrelsen och deltar i styrelsearbetet på samma grunder som de ordinarie. De har visserligen ingen rösträtt om inte någon ordinarie ledamot är borta, men det är inte så ofta som det röstas i styrelsen. Den februari hade klubbstyrelsen sitt konstituerande möte och fördelade uppdragen enligt följande; Ordförande Hans Skog ansvarig för förhandlingar/samverkan, arbetsmiljö och disciplinärenden. Kassör Kalle Augustsson ansvarig för På Alla Plan Sekreterare Jan-Anders Lindqvist Informations- och IT ansvarig. Studieorganisatör Elodia Aragon-Kristoffersson ansvarig för studier och integrationsfrågor Ledamot Magnus Nyh vice ordförande ansvarig för arbetsrätt, avtal, IT och Rehabansvarig. Ledamot Lena Liif ansvarig för försäkringar, arbetsrätt och avtal. Ledamot Elfriede Haasz jämställdhetsansvarig Ledamot Julle Thorelli ansvarig för löner och pension, utredningsansvarig och förhandlingsansvarig Sektion Brev. Ledamot Rogert Fyhr Facklig politisk ansvarig samt ansvarig för förhandlingar Sektion Härryda. Ersättare Kristina Karlsson ungdomsansvarig. Ersättare Louise Sundgren vice sekreterare, Rehabansvarig och ansvarig för kulturfrågor. Ersättare Susanne Mossberg ansvarig för kulturfrågor. KALLE AUGUSTSSON På Alla Plan sid 9

10 Härryda Postterminal Mölndals paketterminal med personal samt nya medarbetare har från och med 28:e februari installerat sig på Härryda Postterminal, HPT. Produktionen är igång. Vi på redaktionen begav oss dit på ett litet studiebesök. Vi möttes av en nybyggd terminal som inte bara fått upp skylten utan även utökats i form av en modern kontorstillbyggnad. Vid besöket, någon gång vid tiden på dagen, steg vi in i en jättelokal med låg temperatur där produktionen för tillfället låg i stiltje. Där befann sig även några få, men glada, terminalarbetare. En slisk, så här ser den...tre av hpt:s medarbetare. Goa och glada......en lååång mitt-... i lunchrummet råder det i alla fall ingen brist på mikrovågsugnar......och här har vi den nya kontorsvingen av glas. KRISTINA KARLSSON & SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 10

11 Insändare redl En bokstavs betydelse I årets (2004) utskick till oss trotjänare har l:et fallit bort i Nit och Redlighet och förvandlats till Nit och Redighet! Enligt Norstedts Svenska ordbok: redlig: som i sitt uppförande styrs av goda avsikter (syn. rättskaffens). redig = duktig och ordentlig; ofta ironiskt han skall alltid vara så redig. Man kan ju alltid spekulera i orsaker. Beror det på ren okunnighet eller har l:et endast halkat bort i farten? Eller, hemska tanke, speglar det månne dagsläget inom Posten? Kanske har rättskaffenheten helt enkelt blivit bortrationaliserad och ersatt av all denna redighet redig: KERSTIN CHRISTOFFERSSON LAG 24 GPT Nu får det vara nog eller någon jävla ordning får det vara!!! Två årsmöten har jag bevistat nu i februari månad. Årsmöten som nästan varit olidligt långa och med ett valförfarande som föreföll sanslöst krångliga. Jag var med om att välja mina fackliga företrädare på det ena mötet, på det andra fick jag i och för sig yttra mig men inte rösta. Jag ställer mig frågan: Varför två möten, två föreningar..?? På vår allt mindre och mindre arbetsplats, behövs en så pass gigantisk fackapparat? Mitt svar är NEJ!!!!!! Det sade jag redan för 10 år sedan när jag sist var något fackligt aktiv (skyddsombud) och det säger jag igen som nyvalt skyddsombud och revisorsersättare; nu måste vi få en nedbantad organisation som blir slagkraftig och som jag ser det icke uppsplittrad på två föreningar i en som nu Sektion Terminalklubb varför det ser ut så här förstår jag icke överhuvudtaget!! För 10 år sedan gick snacket ungefär på samma sätt som i dag, att det är bra med en stor organisation så att många blir engagerade. Jovisst tanken var god(?). Men i dag en bra bit in i 2000-talet och med alla fackliga skandaler bakom oss (förhoppningsvis) måste även vår fackliga organisation bli mindre, slagkraftigare, lyhördare, alltså lyssna mycket mer på medlemmarna och framför allt vara ett kamporgan som det en gång varit och som slåss för lika lön för lika arbete!!! Min paroll lyder: Bort med egentiden och väck med de sanslösa individlönerna. Ni kommer väl på nästa medlemsmöte och säger er mening!? Ps. På båda mötena fick jag en god middag (facket hade beställt och vi medlemmar betalar). Om igen varför två möten??? Ds. MARTIN MOBERG LAG 21 TEAM 2 GPT På Alla Plan sid 11

12 Mycket välbesökt medlemsmöte Det största medlemsmötet i Terminalklubbens historia genomfördes på Hotell Opalen, lördagen den 5 mars. Över 200 medlemmar hade hörsammat kallelse till denna dag. Vilket innebar att mötet fick delas upp på två lokaler och två parallella möten fick genomföras. Först fick mötesdeltagarna information från de tre projekt som fortfarande pågår på Gpt. Det var projekt ISM (Toshiba), Personal/Organisation och Klump/Bunt. Därefter redogjordes för hur SEKO arbetat med tjänstgöringslistorna. Möten med Referensgrupp och Projektdeltagare SEKO och Skyddet har aktivt deltagit i de Samverkan Terminal 2005 Ett speciellt samverkansorgan som enbart skall syssla med den nya organisationen har inrättats, där SEKO aktivt deltager. Det som tilldrog sig medlemmarnas stora intresse var tjänstgöringslistorna för den nya organisationen på Gpt som träder i kraft den 1 september i år. Stora salen olika Terminal 2005-projekten. Dessutom har flera personer från Repet dragits ihop till en Referensgrupp för att hjälpa till med det omfattande arbetet. Ett eget SEKO-förslag Terminalklubben har tagit fram ett eget förslag på tjänstgöringslistor inför omorganisationen. Öppet Forum i Falken För att alla medlemmar skall komma till tals har SEKO beslutat att ha kvällsöppet. I form av ett diskussionsforum i Falken som är öppet mellan klockan till på måndagar och onsdagar. Då kan medlemmarna komma med synpunkter och funderingar på struktur-förändringarna hos oss. Uppmanat våra medlemmar att lämna in egna förslag på tjänstgöringslistor och komma med synpunkter. Sammankallat till Medlemsmöte Dessutom har Klubben sammankallat till medlemsmöte den 5 mars som ett led i att få reda på medlemmarnas åsikt och få riktlinjer för det fortsatta arbetet. Fortsättning på andra sidan... På Alla Plan sid 12

13 Vidare redogjordes för bevekelsegrunderna för SEKO:s schemaförslag samt anledningen till att förslaget ser ut som det gör. Kongressbeslut SEKO:s högsta beslutande organ, Kongressen, har beslutat att Klubbarna på lokal nivå skall verka för schema som har så stor anställningsprocent som möjligt. Namninsamlingar En massiv opinionsyttring genomfördes i höstas i form av en stor namninsamling där de som skrev på uttryckte att de inte ville ha så stora förändringar med tiderna, helst inga alls. Nettobemanning Arbetsgivarförslag Ledningen förkastade SEKO:s första listförslag då den var en BRUTTO-bemanning och arbetsgivarens en NETTObemanning dvs svåra att jämföra. Av den anledningen fick SEKO omarbeta sitt förslag så de blev jämförbara. Behov av händer vissa klockslag AG har varit mycket tydliga med att det är BEHOVET som skall styra bemanningen. Dessutom är det väsentligen mindre arbetsuppgifter mellan klockan och Dessa omständigheter måste SEKO ta hänsyn till. Minska floran av anställningsårtaganden Vi har i dagsläget ett 80-tal olika anställningsåtaganden, allt från 7% till 96,5% men de flesta återfinns naturligtvis bland huvudgrupperna. Rätten till A-kassa på sikt 50 % Riksdag och Regering förberedde för ca tre år sedan ett förslag där kriteriet för att få A-kassa skulle höjas till 50%. Efter re- missförfarande till bl.a LO lades detta förslag på is. Men vi tror att på sikt kommer detta förslag att drivas igenom och vill då vara förberedda. Smidig övergång lite oro Om de nya tjänstgöringstiderna inte skiljer sig alltför mycket från de nuvarande skapar det mindre oro i produktionen och leder då till att inte kvaliteten försämras. SEKO REFERENSGRUPP - TERMINAL2005 Efter denna genomgång redovisades hur SEKO tänker fortsätta sitt arbete. 7 mars Referensgruppen sammanfattar lördagens möte och tolkar omröstningen och andra synpunkter. 15 mars Dösista - datum för att lämna in listförslag. 18 mars Referensgruppen omvandlas till SEKO:s Stora Förhandlingsdelegation. Första träffen/sittningen med Arbetsgivaren. 21 mars Stora Förhandlingsdelegationen sammanfattar första träffen/sittningen med Arbetsgivaren. 22 och 23 mars Träff/sittning 2 och 3 med Arbetsgivaren. 24 mars Extra inkallat Representantskap som då förhoppningsvis har ett konkret listförslag att ta ställning till. 30 april SEKO- Forum i Falken kommer att hålla på till den 30 april. Därefter utvärderas verksamheten och beslut fattas om en fortsättning. Lag- och Teaminfo SEKO kommer självklart att medverka på de info-träffar som kommer att genomföras när förhandlingarna är avslutade. På Alla Plan sid 13

14 Nya i klubbstyrelsen Louise Efter klubbens årsmöte finns det fem nya personer som tagit plats i klubbstyrelsen. Under året kommer de att presenteras i Pap. Först ut är Louise Sundgren och Kristina Karlsson. Louise Sundgren är skyddsombud, ledamot av sektionsstyrelsen och ersättare i klubbstyrelsen. Berätta lite om dig själv. Jag började arbeta på posten Först var jag brevbärarbiträde på Göteborg 8 (Hisingen) och sen flyttade jag till GPT Jag var med i Östersektionens styrelse en tid i mitten på 90-talet. För tre år sedan blev jag vald till skyddsombud. I fjol blev jag ledamot i sektionsstyrelsen och sen kom jag med som ersättare i klubbstyrelsen i år. Vad sysslar du med i klubbstyrelsen? Jag är vald som ersättare och har blivit tilldelad arbetsuppgifterna vice sekreterare, rehabansvarig (ihop med Magnus Nyh) och kulturansvarig (ihop med Susanne Mossberg) Har du några andra uppdrag? Jag är skyddsombud i team 3 och ledamot i sektionsstyrelsen. Vilka frågor är viktigast för facket att driva just nu? Rätten till arbete är det viktigast i dag. Lokalt är det arbetstiderna inför omorganisationen till hösten. Hur vill du att fackföreningen (klubben) skall profilera sig bland medlemmarna? Det skall vara en öppen fackförening, folk skall våga komma hit. Facket skall visa sig. Det skall vara ett öppet klimat så att folk känner sig välkommna. Hur skall fackföreningen få fler kvinnor att engagera sig fackligt? På vår arbetsplats är det redan nu många kvinnor som engagerat sig fackligt. Kvinnorna får knuffa sig fram. Vad anser du om facklig/politisk samverkan? Både positivt och negativt. Facket skall inte vara jättepolitiskt. Man skall inte behöva vara sosse för att kunna engagera sig fackligt. Det skall finnas plats även för de som har en annan uppfattning. Är du själv politiskt aktiv? Nej KALLE AUGUSTSSON Kristina Karlsson är ledamot i sektionstyrelsen, ersättare i klubbstyrelsen och medarbetare på Pap. Berätta om dig själv. Via ett bemanningsföretag började jag arbeta på Mölndals paketterminal för ungefär tre år sedan vilket ledde till en anställning på deltid. I dag arbetar jag heltid på Härryda postterminal. För cirka ett halvår sedan blev jag fackligt verksam, av en ren slump faktiskt. Jag fick förfrågningar om att engagera mig då några fackliga hade slutat och på den vägen var det. Jag hoppade in som ersättare i Mölndals paketterminals sektionsstyrelse. I och med årsmötet blev jag invald i klubbstyrelsen. Vad sysslar du med i klubbstyrelsen? Jag är vald ersättare och har blivit ungdomsansvarig. Har du några andra uppdag? Jag är med i Härryda postterminals sektionstyrelse och även där är jag ungdomsansvarig. Dessutom är jag medarbetare på Sekoklubbens tidning På alla plan. Vilka frågor tycker du är viktigast för facket att driva just nu? Kicki Att få upp lönerna. Mycket för att behålla ungdomarna inom Posten. Hur vill du att fackföreningen (klubben) ska profilera sig bland medlemmarna? Tyvärr blir klubben inte lika tillgänglig för alla medlemmar eftersom vi arbetar på olika terminaler och klubben är placerad på en av dem. Därför är det viktigt att ha fasta telefontider som man går ut med för att medlemmarna lättare ska kunna ha en dialog med klubben. Dessutom behöver sektionerna på de andra terminalerna bli större för att kunna arbeta mer lokalt. Hur skall fackföreningen få fler kvinnor att engagera sig fackligt? Den senaste tiden har det blivit mer jämställt, så det börjar väl bli bättre. SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 14

15 KULTURSPALTEN Hur ofta tillfredställer du ditt hedonistiska behov? Vi har alla ett behov av njutning och kickar här i livet. I Orwells tänkvärda roman Snappa efter luft, möter vi en frustrerad och uttråkad tjänsteman, som drivs av en passion för fiske. Hans dröm är att fånga jättefisken i barndomsbyn. Hans slutsats är att det alltid kommer något emellan. Något som hindrar oss i vår längtan att förverkliga drömmen vi bär på. Årets bästa 2004! Listan har anknytning till Skådebanans verksamhet: 1. Göteborgs symfoniker Konserthuset 2. Göteborgs konstmuseum 3. Den yttersta natten Folkteatern 4. Jazzklubben Nefertiti 5. Larm av Amanda Folkteatern 6. Don Juan Stadsteatern 7. Miss Saigon Göteborgsoperan 8. Ett dockhem Stadsteatern 9. Hela vägen hem Backa teatern 10. Staden och stjärnorna Folkteatern Folkteatern, vårt dramatiska forum, har en repertoar som står arbetarrörelsen nära. Ofta omvandlar man angelägna romaner till scenkonst. Deras kvalitet är något ojämn. Men det blir sällan ointressant. Ofta lyckas de få till lysande produktioner. Stadsteatern å andra sidan spelar gärna klassiker. Deras uppsättningar ger i bästa fall, prov på god teaterkonst. Man kryddar sina anrättningar med originella och vitala infall. Så här skrev Nöjesguiden om Lång dags färd mot natt: En av världens bästa pjäser, med några av Göteborgs bästa skådespelare i regi av en av Sveriges intressantaste regissörer ser onekligen ut att bli Göteborgs teaterhändelse numero uno den här våren. Pjäsens inflytande på världsdramatiken är oöverskådligt. Efter att ha blivit drabbad av föreställningen, så kan jag bara instämma i dessa superlativ. Även en sorglig historia om en familj som aldrig borde umgås, kan faktiskt berika en mottaglig åskådare. Repskapsledamöters förslag på kultur i klubbens regi Rockkonsert, Teater på terminalen, Rabatt på Ginza, biljetter till Folkets Bio plus Konserthuset, gå på pjäs, dansa till folkmusik, bilda teatergrupp, musik, konstresa, läsecirkel där gemensam bok diskuteras, dans och posthantverkare gör en utställning i huset (foto, måleri o sådana som drejar). Vi ligger i skrivande stund i startgroparna inför två cirklar. Det handlar dels om Louises projekt Det gamla Göteborg och dels om en dramacirkel där Annelie i team 4 är initiativtagare. P-O Brandekker, ordf. i Postens produktionsråd, frågade mig på medlemsmötet i höstas när första diktsamlingen kommer ut. Detta apropå både vers och ungdomsdikt i Pap nr Har skrivit ett detaljerat brev till terminalledningen, där jag föreslår en kombinerad affärsoch kulturdag då den nya organisationen träder i kraft. Friskvård för själen låter väl som en bra ide. Lördagen 16/4 kommer en grupp intresserade att se Aprilhäxan på Folkan. Seko subventionerar förmodligen biljetterna. Samma kväll detta skrivs har pjäsen premiär. Som vanligt ska ni som inte är rädda för professionell kultur studera anslagstavlan utanför fackets exp. Benny och Peter på Plain Kitchen vill återigen bli omnämnda. Därför om ni uppskattar sport på storbilds-tv, utsökt mat och vänligt bemötande; gå till deras sport-krog, där ni som bonus kan träffa poeten och Italien-fantasten Ragnar Strömberg. MATS HALLBERG SEKOKLUBBENS KULTUROMBUD På Alla Plan sid 15

16 Semester med Seko Vill du resa iväg under semestern för härlig avkoppling så finns förmånliga erbjudanden för dig som är medlem i SEKO. Vad sägs om stugby i Bohuslän, rum i Danmark eller varför inte åka till Italien och uppleva värmen i någon av semesteranläggningarna La Serra eller Riva del Sole. Gullholmen I genuin västkustmiljö ligger den tätbebyggda Gullholmsön som är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen. Där finns möjlighet att hyra stugor för sex personer. Priserna varierar under året. Dyrast är det under veckorna då en vecka kostar 4200 kronor. Priset ligger på 1100 kronor i veckan under de billigaste perioderna: vecka 1-12 samt vecka Förutom under högsäsong finns det möjlighet att hyra stugor för ett veckoslut och priserna varierar då mellan 600 och 850 kronor. Se ytterligare information på Adress till Gullholmen: Brf Gullholmsbaden, Box 3214, Gullholmen. Förfrågningar/ bokningar på tel: E-post: Rörvig Upplev Danmark i det gamla fiskeläget Rörvig som är en badort. Här kan du välja mellan att bo i rum eller stuga och uthyrningsperioden är veckorna En stuga för max fem personer kostar 3485 Dkr per vecka, priset för en vecka i ett dubbelrum är 4265 Dkr inklusive frukost och för en vecka i ett enkelrum inklusive frukost ligger priset på 2315 Dkr. Adress: Rörvig Centret Norrevangsvej Rörvig, Danmark Information och bokning på tel: , fax: Hemsida: På Alla Plan sid 16

17 Lata dagar på sandiga stränder vid Italiens västkust eller på bohuslänska klippor, det är bara att välja. Italien I Italien har Seko två semesteranläggningar, Riva del Sole och La Serra. Båda ligger på Italiens västkust, La Serra nära Napoli och Riva del Sole längre norrut med Pisa som närmast kända ort. På Riva del Sole finns det möjlighet som Sekomedlem att hyra lägenhet för fyra personer och det kostar 5560 kronor per vecka mellan veckorna 25 och 34. Avgift för slutstädning, 265 kronor, läggs på. Adress: Riva del Sole I Castiglione della Pesaia (GR) Italien Semsteranläggningen La Serra finns i tre olika typer: typ A med två sovplatser, typ DB som har fyra sovplatser och typ DA med fem sovplater. De billigaste veckorna är då veckopriset i typ A ligger på 1640 kr, 2100 kr i typ DB och 2530 kr i typ DA. Vecka 28 till 33 är de dyraste veckorna för boende på La Serra. Veckopriset i typ A är då 3230 kr, i typ DB ligger det på 4860 kr medan typ DA med sina femsovplatser kostar 5530 kr. Adressen är: Vilaggio La Serra I-81030, Baia Domizia (CE) Italien För information och bokning till Riva del Sole och La Serra, ring telefonnummer: Fax: E-post: Hemsida: Transport till Italien I dagens läge är det omöjligt att säga vart man bokar bästa och billigaste flyget till anläggningarna i Italien. Flygresa till Riva del Sole kan hittas i Fritidsresors katalog där man kan beställa flygstol och transfer till anläggningen. Flygbolaget Sterling har linjetrafik mellan Sverige och Italien. De erbjuder ofta både bra flygpriser och tidtabeller. Ving och Always brukar flyga charter till Rom, men man kan inte boka transfer med någon av dessa bolag. Vill du åka till La Serra kan du köpa flygstol med: Get Away, Stockholm, tel: , Linders Resor, Stockholm, tel: , Norrtälje Resebyrå, Stockholm, tel: och Resevaruhusets huvudkontor i Stockholm, tel: Ett annat alternativ är att boka flygresa med Ving eller Always som vanligen flyger charter till Neapel. Transfer till och från semesterbyn La Serra till flygplatser Ciampino i Rom och Neapels Capodichino kan bokas genom Riva del Soles och La Serras bokningskontor på tel: E-post: KALLE AUGUSTSSON & SUSANNE MAGNUSSON På Alla Plan sid 17

18 Kvinnonätverket Mentor/fadderskapsprojektet Kvinnogruppen hade sitt första möte den 26 november -04 då åtta kvinnor som är aktiva inom Seko träffades i Postens stuga i Skatås för att diskutera upplägg, arbetssätt och utformning av mentor/fadderskap för kvinnor i Seko. Elodia Aragon-Kristoffersson är sammankallande för kvinnogruppen och hon deltar i Kvinnonätverket där kvinnor i Seko från alla brev- och paketterminalerna är representerade. Där har beslut tagits att bl.a. GPT ska vara bland de första som startar ett mentor/fadderskap för kvinnliga arbetsmiljö- och fackliga ombud. Syftet är att bredda den fackliga kunskapen och att dessa ska bli stärkta i sin roll så att de vill stanna kvar och våga söka sig vidare i organisationen. Mentorn/faddern tillfrågas från klubben, avdelningen eller någon som är Sekoansluten på GPT. På detta sätt utvecklas ledarskapet genom att den kompetens som finns tillvaratas på ett effektivt sätt. Åren 1996 till 2000 pågick Sekos mentorskapsprojekt Athena för förtroendevalda och resultatet visade på att adepter och mentorer var övervägande nöjda med sitt deltagande i programmet och att det givit de flesta mer än de förväntat sig. Den fackliga kunskapen har ökat, de har utvecklats som människor och fått en större förståelse för det kvinnliga/manliga. Det går lättare att samarbeta, kontaktnätet har ökat väsentligt och några säger även att de fått en vän för livet. För att lyckas så bra som möjligt med projektet enades vi om att plocka ut det bästa från utvärderingen av Athenaprojektet där flera viktiga slutsatser framhålls. Projektet ska vara väl förankrat i organisationen med en djup och bred information angående syfte, mål och mening till terminalklubbens styrelse. Arbetar man dessutom efter checklistan om mentorskap har man stora förutsättningar för att få ett framgångsrikt samarbete mellan båda parter. Det blir en personlig kompetensutveckling för adepten och en värdefull erfarenhet för mentorn/faddern där man bollar idéer, åsikter och problemlösningar. Dessutom finns värdefull kunskap att hämta ur litteraturen i ämnet som t.ex: Monica Boethius: Mentorskap hur och för vem Charlotta Wikström: Vinnande mentorskap Ann-Kristin Sandberg: Mentorskap - en väg till personlig och professionell utveckling ANITA JOHANSSON På Alla Plan sid 18

19 Exklusivt för På alla plan Paradiset blev ett helvete Ena stunden ett paradis med lyckliga människor som badade, solade och roade sig. Nästa stund ett helvete med döda, skadade och förtvivlade människor. En av dem som befann sig i södra Thailand den 26/12 när tsunamin slog till var Sofia Larsson, På alla plans förre medarbetare. Lyckligtvis så klarade sig Sofia fysiskt oskadd från katastrofen. Hon berättar här med egna ord om vad som hände. Hemma igen! Ja, det blev ju inte riktigt som planerat, att paradiset så snabbt kunde förvandlas till ett riktigt helvete är inget man räknar med. Men tyvärr är det sådant som händer och det är ingenting som varken vi eller någon annan kan styra över. En vanlig fråga är: Var befann du dig när det hände? Ja, jag var på hotellträff i Ao Nang (semesterorten i Krabi) precis vid stranden och jag såg den här vågen på långt håll. Hur reagerade jag? Jo, precis som alla andra så ville man ju ha ett fotografi på detta, man insåg ju inte riktigt allvaret i det hela så jag drog upp mobilen och fotade med den. Jag hade fått ett luddigt telefonsamtal från en av mina kollegor i Phuket en halvtimma innan som frågade hur det var och sa, här har vi vatten överallt. Jag fattade inget och jag trodde väl att det hade regnat eller nåt. Men plötsligt kopplade jag samman allt, jordskalvet, vågen och min kollega som sa att det var vatten överallt. Så jag började skrika till alla som stod och fotade att de skulle upp på fjärde våningen genast. Alla började springa men jag stod kvar några sekunder, jag såg alla långtailbåtar som blev till tandpetare längre ut och hur människorna där i slängdes i vattnet. Sen var det bara till att springa, första vågen slog in över vägen och drog med sig en massa saker så som tegelstenar träd och annat som legat på havets botten. Jag stod på fjärde våningen och kikade ut, jag tänkte: Hm, undra om min moped startar, den står ju under vatten... Vattnet drog sig tillbaka och jag sprang ner, alla drog i mig och skulle ha en förklaring på vad som hänt, jag visste ju inte så jag ljög ihop nåt för att lugna ner folk, sa att det kan inte bli värre än så här men att de skulle stanna där uppe och absolut inte försöka ta sig nånstans för tillfället. Jag försökte ringa till mina kollegor konstant men mobilnätet var nere, typiskt. Som tur var så fungerade SMS hur bra som helst. Jag fick besked om att i Patong (Phuket) hade de vatten upp till två våningar och att det antagligen skulle bli samma sak hos oss. Det kom fler vågor och jag såg en familj som kastades i vattnet, jag försökte springa efter men de sögs i hur fort som helst som om någon hade ett snöre och drog i dem. Jag blev självklart förtvivlad men var tvungen att ta mig tillbaka upp på fjärde våningen för stora våg nummer två var på väg. Denna familj klarade sig och satt senare på vårt hotell där de blev omplåstrade, men sonen på fyra år skulle aldrig mer åka båt... Det förstår jag. Det blev många turer, men jag hann aldrig bli riktigt rädd, jag kände ett slags ansvar så jag satte mig på min moped (som faktiskt startade) och körde i leran mellan stenar, grenar och båtbitar. Jag skulle träffa mina kollegor då vi skulle göra listor för att se hur många vi saknade. Resten av dagarna är rätt så suddiga, vet inte riktigt vilken dag det hände vad och vi jobbade konstant. På ena hållet hade man personer som grät och hade dödsångest och bara ville åka hem, folk som kanske saknade någon och på andra hållet hade man skrikiga turister som minsann hade betalt dyra pengar för den här resan och skulle fortsätta sin semester trots allt. Tillslut var det svårt att skilja på alla och man orkade inte mer. Det var en sån kontrast att vara på sjukhuset och se på alla dessa skadade, halvdöda människor i hoppet om att man kunde hjälpa någon att komma tillrätta och sen komma till våra hotell som var intakta och ta en massa skit från folk som precis reste sig från poolen. Jag hoppas att alla dessa människor som stått och skrikit och svurit åt mig och mina kollegor var i chock, för annars så finns det verkligen egoism utan dess like i denna värld. Thailändarna skall ha ett stort tack och en riktig eloge för hur de hanterat detta, visst, de hade inte resurser nog, men jag tror inte Sverige kunde skött det bättre. Tänk att dessa fattiga människor skänkte nästan alla sina kläder till sjukhuset för att turisterna som förlorat allt skulle få nåt att ha på sig, det är så beundransvärt så man nästan får tårar i ögonen. Och alla volontärer som var där (mest backpackers) som jobbade dag och natt för att hjälpa till, utan dem så hade säkert ett flertal inte varit vid liv i dag. Tyvärr så fick inte denna historia ett lyckligt slut, jag och resten av team Thailand känner en stor saknad av vår glada kollega som vi inte funnit än, hoppet finns ju, men det blir mindre och mindre för varje dag... Jag och några till åkte tillbaka till Thailand, måndagen den 24 januari. Det känns verkligen bra att få komma tillbaka, dels för att se hur de har det och dels för att turismen måste komma tillbaka, annars så blir det en dubbel katastrof för de snälla thailändarna som har förlorat sina jobb på grund av detta. Jag vill tacka alla som tänkt på mig, det har betytt mycket. SOFIA På Alla Plan sid 19

20 Seko Klubb chefer & specialister Vi i klubb chefer och specialister har blivit inbjudna till en egen spalt i terminalklubbens tidning På alla plan. Vår Sekoklubb har tre personer på terminalen. Monica Åkesson som finns på Contact Center representerar de medlemmar som finns på försäljning och på CC. Maria Johansson, som ni säkert alla känner, har en lång erfarenhet från fackligt arbete och jobbar med personalfrågor, samt Hasse Andersson, i terminalmun oftast kallas Hasse och det påstås att han har två rävar bakom varje öra, men det är bara ett rykte. I vår klubb ingår även chefer och specialister från leverans och Poståkeriet. Övriga i vår styrelse kommer ifrån leverans, före detta servicenätet. Styrelsen består i pressläggningsögonblicket av Hasse som ordförande, Ann-Christin Hernstig sekreterare, Börje Gerdin kassör samt ledamöter Lars Eliasson och Lena Holmkvist. Suppleanter är Monica och Maria. Klubbens målsättning är att verka för våra medlemmars utveckling och utbild- ning, fysisk som psykisk arbetsmiljö, avveckling på ett bra sätt, löneutveckling, personalvård, arbetsmetoder, mm, och att företräda medlemmarna på bästa sätt. De arbetsuppgifter som vi för närvarande arbetar med är Leverans nya verksamhetsplan där klubben medverkar. Arbetet med de nya lönerna har i skrivande stund inte påbörjats, men väntas att ta fart under den närmaste tiden. Detta är en första presentation av vår klubb i er tidning. Vi tackar för inbjudan till spalten. SEKO KLUBB CHEFER OCH SPECIALISTER HASSE ANDERSSON ORDFÖRANDE Demonstrera första maj Första maj har en lång tradition bakom sig. I mer än hundra år har arbetare världen över demonstrerat denna dag. I Göteborg kan man välja mellan flera olika demonstrationståg. I Göteborg kommer det att anordnas flera olika demonstrationer. Först ut är Socialdemokraterna. Deras demonstration utgår från Gustav Adolfs Torg och går sedan uppför avenyn till Götaplatsen. Vänsterpartiets demonstration ställer upp på Andra Långgatan. Demonstrationståget går sedan över Södra Allégatan Sprängkullsgatan Vasagatan Kungsportsavenyn Östra Hamngatan fram till Gustav Adolfs Torg. Kommunistiska Partiets demonstrationståg Röd Front ställer upp på Linnégatan. De går sedan samma väg som Vänsterpartiet fram till Östra Hamngatan där de viker av till Kungstorget. Mötet hålls sedan där. Information om tider och talare brukar finnas i pressen och även på affischer uppsatta på stan några veckor innan första maj. Det är viktigt att så många som möjligt deltager i någon av demonstrationstågen. Vilket demonstrationståg man skall gå i beror helt och hållet på vilken politisk inställning man har. Den som vill solidarisera sig med den i landet förda politiken går naturligtvis med i det socialdemokratiska tåget. Den som är lite oppositionell och tycker att det kanske kunde föras en lite annorlunda politik kanske skall gå med i Vänsterpartiets vårpromenad. Är det däremot så att du tycker att den förda politiken är helt åt helvete, att arbetarklassen är den stora förloraren och att det krävs en helt annorlunda politik så är kommunisternas demonstrationståg rätt plats. KALLE AUGUSTSSON På Alla Plan sid 20

På Alla Plan. Extra kulor till jul NUMMER 4 ÅR 2005. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg

På Alla Plan. Extra kulor till jul NUMMER 4 ÅR 2005. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg NUMMER 4 ÅR 2005 Extra kulor till jul Löneförhandlingarna för avtalsperioden 1 oktober 2005 till 30 september 2006 är avslutade,

Läs mer

På Alla Plan. SEKO-kören förgyllde kongressen. Ny styrelse på HPT. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630

På Alla Plan. SEKO-kören förgyllde kongressen. Ny styrelse på HPT. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 SEKO-kören förgyllde kongressen Ny styrelse på HPT NUMMER 4/2006 Innehåll: 3 Ledare 4 Redaktören har ordet 13 Arbetarförfattare: Josef Kj

Läs mer

Bland de stölrsta är Philip Morris som äger Kraft Gen ereal Foods som i sin tur marknadsför Marabou. Det andra stora företaget

Bland de stölrsta är Philip Morris som äger Kraft Gen ereal Foods som i sin tur marknadsför Marabou. Det andra stora företaget På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO på Göteborg Postterminal NUMMER ÅR 00 Rättvis handel DEL : KAKAO Miljtontals människor är beroende av kakaoproduktionen. Vi använder kakao när vi bakar, till

Läs mer

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9.

På Alla Plan. Mats tar över. Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden. TAS - för en bättre arbetsmiljö. sidan 11. sidan 9. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 TAS - för en bättre arbetsmiljö sidan 11 Mats tar över sidan 9 Utsatta ungdomar avslöjar missförhållanden sidan 14-15 NUMMER 4/2011 Innehåll:

Läs mer

På Alla Plan. Skilsmässa på gång sidan 14. Pubkväll med SEKO sidan 7. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630

På Alla Plan. Skilsmässa på gång sidan 14. Pubkväll med SEKO sidan 7. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 Skilsmässa på gång sidan 14 Pubkväll med SEKO sidan 7 NUMMER 3/2007 Innehåll: 3 Ledare 4 Redaktören har ordet 6 SEKO-kompott 7 Dags igen

Läs mer

På Alla Plan. Årsmötet redovisas. 20 år med. På Alla Plan. LO-ordförande på besök PAP 1993-2013. sidan 14-15. sidan 10-11.

På Alla Plan. Årsmötet redovisas. 20 år med. På Alla Plan. LO-ordförande på besök PAP 1993-2013. sidan 14-15. sidan 10-11. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 20 år med PAP 1993-2013 LO-ordförande på besök sidan 14-15 20 år med På Alla Plan sidan 12-13 Årsmötet redovisas sidan 10-11 NUMMER 1/2013

Läs mer

På Alla Plan. Facklig ungdomsgrupp. trötta på dåliga villkor. Högeralliansen. ett hot mot din ekonomi

På Alla Plan. Facklig ungdomsgrupp. trötta på dåliga villkor. Högeralliansen. ett hot mot din ekonomi På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 Högeralliansen ett hot mot din ekonomi Facklig ungdomsgrupp trötta på dåliga villkor NUMMER 2/2006 Innehåll: 3 Ledare 4 Redaktören har ordet

Läs mer

På Alla Plan. Två röster om postfusionen. Vinn teaterbiljetter. Travkväll med SEKO. sidan 17-18. sidan 7. sidan 13

På Alla Plan. Två röster om postfusionen. Vinn teaterbiljetter. Travkväll med SEKO. sidan 17-18. sidan 7. sidan 13 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 Två röster om postfusionen sidan 17-18 Travkväll med SEKO sidan 7 Vinn teaterbiljetter sidan 13 NUMMER 2/2008 Innehåll: 3 Ledare 4 Redaktören

Läs mer

På Alla Plan. Terminalernas nye chef intervjuas. Årsmötet redovisas sidan 6-8. Avgående Sekoordförande. sidan 13. sidan 12

På Alla Plan. Terminalernas nye chef intervjuas. Årsmötet redovisas sidan 6-8. Avgående Sekoordförande. sidan 13. sidan 12 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i Seko Väst Klubb 630 Avgående Sekoordförande utfrågas sidan 13 Terminalernas nye chef intervjuas sidan 12 Årsmötet redovisas sidan 6-8 NUMMER 1/2015 Innehåll: 3 Ledare

Läs mer

På Alla Plan. Lina Sponberg. Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar. Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal. Ny i styrelsen: sidan 7.

På Alla Plan. Lina Sponberg. Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar. Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal. Ny i styrelsen: sidan 7. På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 Ny i styrelsen: Lina Sponberg sidan 7 Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal sidan 9 Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar sidorna 14-19

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya pengar. Boka redan nu! Intervjun. Segeltorp. Lönerevision 2005

FACKTUELLT. Terminal. Nya pengar. Boka redan nu! Intervjun. Segeltorp. Lönerevision 2005 Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 5/sep 2005 Lönerevision 2005 Nya pengar! Enligt gällande lö neavtal sker en ny lö nerevision den 1 oktober. Vi har

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

FACKTUELLT. 1: maj. Terminal. 250 söker till klumpen. Problemen med EU:s utvidgning större än vi trodde. Välbesökta årsmöten

FACKTUELLT. 1: maj. Terminal. 250 söker till klumpen. Problemen med EU:s utvidgning större än vi trodde. Välbesökta årsmöten Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tba Brev, Tba Paket, Segeltorp Paket! Nr 2/mars 2004 250 söker till klumpen! När intresseanmälningarna summerats visar det sig att ca 250 anställda från

Läs mer

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll

övertid ofta krävs visar att det Undersökning Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA Kartläggningen klar: Underbemanning på många håll Nummer 1-2013 Årgång 3 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook EXTRABLA DET Undersökning visar att det ofta krävs övertid Ur innehållet Framtidens arbetsplats Den

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

På Alla Plan. Årsmötet redovisas. Riksdagsman besökte GPT. Rosad reporter på SVT intervjuas. sidan 19. sidan 8-10. sidan 12-13

På Alla Plan. Årsmötet redovisas. Riksdagsman besökte GPT. Rosad reporter på SVT intervjuas. sidan 19. sidan 8-10. sidan 12-13 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i Seko Väst Klubb 630 Rosad reporter på SVT intervjuas sidan 19 Riksdagsman besökte GPT sidan 12-13 Årsmötet redovisas sidan 8-10 NUMMER 1/2014 Innehåll: 3 Ledare

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Varje medlem har en röst. Årsmötena: Affe Mellström. Årsta på tredje plats. Segeltorp 14 mars kl. 14.00 Terminalens lunchrum

FACKTUELLT. Terminal. Varje medlem har en röst. Årsmötena: Affe Mellström. Årsta på tredje plats. Segeltorp 14 mars kl. 14.00 Terminalens lunchrum Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 1/feb 2009 Varje medlem har en röst! Citatet är hämtat från Ge rardo Berrios ledare i detta nummer av Facktuellt.

Läs mer

NUMMER ETT. Slöserijakt. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD

NUMMER ETT. Slöserijakt. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 4 Oktober 2014 Ansvarig utgivare: Jari Karlsson Slöserijakt POSTEN SYD

Läs mer

Pendelbladet. Girighet. Veoliamodellen. Styrelsen 2014. Lönepotten. Fördelning av. Ett hot mot hela spårbranschen! April 2014.

Pendelbladet. Girighet. Veoliamodellen. Styrelsen 2014. Lönepotten. Fördelning av. Ett hot mot hela spårbranschen! April 2014. April 2014 Fördelning av Girighet Lönepotten Styrelsen 2014 Veoliamodellen Ett hot mot hela spårbranschen! Pendelklubben Årets planeringskonferens hölls på Syninge Kursgård i Roslagen. _april_2014.indd

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna dröjer. Årsmötena: Den stora utförsäljningen. Nya brevområden? Segeltorp 8 mars kl. 15.

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna dröjer. Årsmötena: Den stora utförsäljningen. Nya brevområden? Segeltorp 8 mars kl. 15. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 1/feb 2008 Nya lönerna dröjer! De lokala realförhandlingarna på Tomteboda och Årsta börjar i denna vecka. Båda klubbarna

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister POSTEN SYD NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 5 December 2014 Ansvarig utgivare: Jari Karlsson POSTEN SYD Vad önskar

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 2 / 2005 Medlemsvärvning lätt på arbetsplatsen Att rekrytera medlemmar kan verka vara en hopplös uppgift som tar tid, kraft

Läs mer