Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken"

Transkript

1 Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken

2

3 Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni bäst organiserar er. Målet är att du ska få en övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut. Längst bak finns kompletterande stadgar som ni kan använda som mall. Normalt behövs inte detta, men om klubben omfattar flera arbetsplatser eller om det finns speciella sektioner ska grundstadgarna kompletteras. För att ge ett konkret exempel har vi också dykt ner lite extra i hur det går till att bilda en speciell sektion för chefer. Det exemplet kan fungera som information och inspiration även för andra sektioner. Klubb En klubb bildas vanligtvis på en gemensam lokal arbetsplats. Arbetsplatsen ska helst inte vara större än att klubbens styrelse kan få en överblick över organisation, arbetsmiljö och funktioner. Normalt behöver inte klubbar ha egna stadgar. Allt som behöver regleras finns i Unionens stadgar. På många företag och organisationer finns medlemmarna fördelade på flera olika arbetsplatser. För att sådana klubbar på bästa sätt ska kunna företräda sina medlemmar kan klubben bilda sektioner med underliggande styrelser eller tillsätta ett eller flera kontaktombud. Då behövs kompletterande stadgar. Medlemmarna på dessa arbetsplatser väljer själva vilket alternativ som passar dem bäst, kontaktombud eller sektionsstyrelse. Ibland finns arbetsställena också utspridda på flera orter runt om i landet. Då är det vanligt att man bildar en riksklubb (riksklubb omfattar medlemmar inom samma klubb men sträcker sig över flera av Unionens regioner). Även riksklubbar behöver kompletterande stadgar. Det går även att bilda klubb på ett företag som har flera arbetsplatser med olika organisationsnummer (olika juridiska personer). Det ska då klart och tydligt framgå i de kompletterande stadgarna vilka dessa är - ange företagsnamn och organisationsnummer. Sektion På ett företag där det finns flera arbetsställen med samma organisationsnummer kan medlemmarna på ett arbetsställe bilda en sektion till klubben. Det kan vara extra aktuellt på arbetsplatser som har olika verksamhetsområden och skilda affärsinriktningar. Det kan också handla om en speciell grupp, till exempel chefer, vars arbetsuppgifter och villkor skiljer sig från andra. Sektionen leds av en sektionsstyrelse eller kontaktombud som väljs av medlemmarna på sektionen. Deras uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på sektionen. Sektionen leds av en sektionsstyrelse som har i uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, alternativt utser man ett kontaktombud. Sektionens medlemmar väljer dessa på sektionens årsmöte. Tänk på att: Sektionens årsmöte ska hållas i januari. Vid årsmötet väljer medlemmarna även ett eller flera ombud som ska representera sektionen vid det så kallade representantskapets årsmöte - klubbens årsmöte då sektionernas representanter har rösträtt. För mindre klubbar finns oftast inget representantskap. Observera att det är klubbens eller representantskapets årsmöte som bestämmer vilka mandat sektionsstyrelsen får, till exempel att en sektionsstyrelse själv ska ha rätt att förhandla löner eller andra frågor med arbetsgivaren (se 4 förhandlingar i kompletterande stadgar med representantskap).

4 Kontaktombud Om det av någon anledning inte går att bilda en sektionsstyrelse, kan istället ett eller flera kontaktombud väljas för att representera medlemmarna på till exempel en avdelning eller inom en viss yrkeskategori. Kontaktombudets roll är att företräda medlemmarna på sin sektion/avdelning och ansvara för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen. Kontaktombud är ofta ett smidigt alternativ till en sektionsstyrelse. Genom ett eller flera kontaktombud får klubbstyrelsen en bättre bild av medlemmarnas vardag. Ett kontaktombud kan också väljas för flera avdelningar (där avdelningarna till exempel är väldigt små) om medlemmarna anser att det fungerar. Utgångspunkten för en klubb är den lokala gemensamma arbetsplatsen. Kontaktombudets roll är att företräda medlemmarna på sin avdelning och ska ansvara för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen. Kontaktombud väljs på ett medlemsmöte och klubbstyrelsen bekräftar valet. Klubbstyrelsen beslutar om kontaktombudet ska ha någon form av förhandlingsmandat om medlemmarna på arbetsplatsen vill det. Det är viktigt att ni informerar arbetsgivaren om: Vem som är vald som kontaktombud Om kontaktombudet får ett förhandlingsmandat Vilka områden som förhandlingsmandatet gäller Vilka avdelningar/driftsenheter kontaktombudet representerar En arbetsplats kan ha olika verksamhetsområden och vitt skilda affärsinriktningar. Ett företag som har flera arbetsplatser med olika organisationsnummer (olika juridiska personer) kan också bilda klubb.

5 Årsmötet för de viktigaste besluten Med representantskap En klubb kan ha flera sektioner. Istället för att kalla alla medlemmar till ett årsmöte/medlemsmöte, kan man då införa så kallat representantskap. Då väljer sektionerna istället ombud som ska representera medlemmarna på sin sektion vid klubbens årsmöte (se kompletterande stadgar 3 med representantskap). När det gäller förhandlingar rekommenderas att klubben utser/väljer en delegation med representanter som tillsammans har inblick i de olika verksamhetsområdena och arbetsplatser med olika organisationsnummer. Tänk på att: Det är mycket viktigt att ni i klubben är överens om hur många ombud respektive sektion ska ha. En större medlemsgrupp bör ha fler ombud än en mindre. Medlemsantalet på sektionen räknas den 31 december och utgör då underlag för beräkningen av antalet ombud. Representantskapets årsmöte ska hållas senast den 28 februari och är klubbens högsta beslutande organ. Om det sker några förändringar i de kompletterande stadgarna efter årsmötet ska dessa revideras och uppdateras. Detta är speciellt viktigt om förhandlingsmandatet gäller flera arbetsplatser med olika organisationsnummer. Det är viktigt att informera arbetsgivaren om att klubben fått mandat att företräda och förhandla för medlemmar även på klubbens driftsenheter som är annan juridisk person (har annat organisationsnummer). Utan representantskap En klubb kan ha sektioner med sektionsstyrelse eller kontaktombud och vara uppbyggd på liknande sätt som beskrivits ovan, utan att välja representantskap. Då ska alla medlemmar kallas till årsmötet. Representantskap Då väljer sektionen istället ombud som ska representera medlemmarna på sin sektion vid klubbens representantskapsmöten. Riksklubb Om ett företag har arbetsplatser/arbetsställen fördelade över flera av Unionens regioner, kan de anställda bilda en riksklubb. Riksklubbens medlemmar fattar beslut om var man önskar att riksklubbens huvudsäte ska placeras. Oftast blir det på den ort där företagets huvudkontor ligger eller i den region där man tog initiativet att bilda klubb. Om man inte kommer överens tar Unionens förbundsstyrelse beslutet. Huvudansvar och stödet till Riksklubben sköts av det regionkontor där klubben har sitt huvudsäte. Det innebär också att alla handlingar, som till exempel riksklubbens årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse, ska skickas till det regionkontoret. Eftersom arbetsställena är geografiskt utspridda sitter oftast även riksklubbens styrelse utspridd. Det gör att det är väldigt viktigt att ni redan på ett tidigt stadium tillsammans kommer överens om hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Vem eller vilka i styrelsen ska till exempel sköta förhandlingarna gentemot arbetsgivaren? Ansvarsfördelningen kan förslagsvis göras utifrån var i landet förhandling sker eller uppdraget utförs. Riksklubben har precis samma möjligheter att bilda sektioner som en vanlig klubb. Försök att välja kontaktombud på arbetsplatser där det finns fler än tre medlemmar, eftersom det ger riksklubben en större övergripande bild av den gemensamma arbetsplatsen.

6 Tänk på att: Det ska klart och tydligt stå i de kompletterande stadgarna, vilka regioner, arbetsplatser/arbetsställen som ingår i riksklubben samt vilka kontaktombud/sektionsstyrelser som är valda. Det ska också framgå vilket mandat kontaktombud/sektionsstyrelser har fått. De kompletterande stadgarna uppdateras vid årsmötet, om det har skett förändringar. Ett arbetsställe kan när som helst ha ett medlemsmöte och fatta beslut om att de vill ingå i riksklubben. Om beslutet blir ja, kan de ansöka om detta till riksklubbens styrelse. Det är viktigt att alla medlemmar på arbetsplatsen då vet om att de ingår i riksklubben. Om det inom riksklubbens område finns arbetsställen där man har medlemmar men inte har valt någon sektionsstyrelse eller kontaktombud, ska medlemmarna bestämma om de vill tillhöra riksklubben ändå. Det beslutet tas på ett medlemsmöte. Om medlemmarna väljer att tillhöra riksklubben är det riksklubbens styrelse som företräder medlemmarna vid förhandling. Om arbetsstället inte ingår i riksklubben är det en ombudsman från det lokala regionkontoret (där arbetsstället är placerat) som företräder medlemmarna vid förhandling. Medlemsmöten när och var? Fundera över hur medlemsmötena kan ordnas på bästa sätt. Ett bra tillfälle att kalla till medlemsmöte brukar vara då ni ändå är samlade, till exempel i samband med en personalkonferens eller dylikt. Om möjligheterna är begränsade för detta finns det alternativa mötesformer att använda sig av (se Unionens riktlinjer) till exempel via telefon, webb, intranät, videokonferens eller dylikt. Beslut om mötesformer ska fattas vid ett traditionellt klubbmöte. Styrelsen ska se till att alla medlemmar bereds möjlighet att delta och att samtliga handlingar finns tillgängliga i god tid innan mötet, dock senast 14 dagar innan. Kostnaderna för representantskap är en fråga som ofta kommer upp. Ett förslag är att klubben kommer överens med arbetsgivaren om en gemensam kostnadsplan. Man kan till exempel skriva en gemensam överenskommelse gällande resor som kan uppstå i samband med förhandlingar eller andra kostnader vid fackliga möten. Ett genomtänkt kostnadsförslag är ofta lättare att ta upp till diskussion med arbetsgivaren. Företag med flera arbetsplatser, arbetsställen fördelade på flera orter i olika unionenregioner kan bilda en riksklubb. Klubbens huvudsäte placeras oftast där klubben bildas eller på den ort där företagets huvudkontor ligger. Riksklubben har precis samma möjligheter att bilda sektioner som en vanlig klubb. Kan medlemsmötena till exempel ordnas i samband med att företaget har en gemensam konferens eller vid andra tillfällen då personalen är samlad?

7 Exempel Bilda chefssektion Ett exempel på en grupp som kan välja att bilda en egen sektion är medlemmar med chefsposition. Chefer kan ha helt andra förutsättningar, ansvar och villkor än övriga anställda på sin arbetsplats och kan då ha ett behov av att bli representerade av sin egen yrkesgrupp. Som chef med personalansvar kan det också hända att du blir motpart när vissa fackliga frågor ska förhandlas på din arbetsplats. Det kan innebära att du under vissa omständigheter stöter på svårigheter att engagera dig fackligt. Är ni flera chefer på arbetsplatsen som känner likadant kan det finnas anledning att se om ni tillsammans ska bilda en sektion för chefer. Syftet och målet med en chefssektion är att öka möjligheten att driva viktiga frågor. På en arbetsplats där många av cheferna till exempel har förmånsbil kan det vara ett av områdena som det finns ett behov av att diskutera villkoren kring. På en annan arbetsplats kan det handla om hur bonussystemet för chefer ska vara utformat. Vilka frågor är det som är extra viktiga för er? Chefssektionen kan utse ett kontaktombud eller välja en sektionsstyrelse, som har i uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse inom sektionen. Klubben bestämmer om förhandlingsmandaten och beslutet tas formellt på klubbens årsmöte. Tänk på det här innan du och dina kollegor bildar en chefssektion: En förutsättning för att bilda en chefssektion är att det finns en fackklubb på arbetsplatsen. Det är styrelsen för klubben som godkänner att det bildas en chefssektion. Hur organiserar ni er bäst? Är ni många chefer kan ni välja en styrelse för er sektion, en så kallad sektionsstyrelse. Ett annat alternativ är att ni väljer ett eller ett par kontaktombud som sköter kontakten med klubbstyrelsen. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vilket mandat klubben eller sektionsstyrelsen får att företräda medlemmarna i chefssektionen. Är det alla chefer eller en viss kategori, t ex avdelningschefer? Diskutera tillsammans med klubbstyrelsen hur kommunikationen med chefssektionen ska ske och hur sekretessfrågor ska behandlas. Vilka frågor är det som ska separeras och vilka kan klubbstyrelsen driva som tidigare? Bestäm med klubben vem som ska förhandla för cheferna. En del väljer att låta en eller ett par personer i klubbstyrelsen få specifikt ansvar att förhandla för cheferna. Andra låter en representant för chefssektionen sköta förhandlingarna. Det är viktigt att ni är helt överens om hur fördelningen ska ske. Beslutet kring fördelningen av de olika ansvarsområdena tas av klubbens årsmöte.

8 Och så här gör ni: Ta reda på om intresset finns bland chefskollegorna. Kalla de chefskollegor som är medlemmar i Unionen till ett medlemsmöte och fatta beslut om ni vill bilda en chefssektion. Kallelse till ett sådant medlemsmöte bör göras senast 4 dagar innan mötet, det är viktigt att alla chefer som tillhör arbetsplatsen får kallelsen. Kontakta klubbstyrelsen (gärna innan mötet med kollegorna om ni redan vet att intresse finns) och meddela klubbstyrelsen att ni vill bilda en sektion. Välj kontaktombud på medlemsmötet, alternativt om sektionen omfattar många chefer, välj en sektionsstyrelse. Se till att föra protokoll. Skriv medlemsmöte och vad mötet syftar till. Skriv sedan ner vem/vilka ni valt att företräda er sektion. Datera och skicka in eller lämna till klubbstyrelsen. När ni gör valen är det viktigt att ni på sektionen bestämmer om ni vill att kontaktombudet ska företräda er vid förhandling. Ansök i så fall om att kontaktombudet även ska få ett förhandlingsmandat i vissa frågor (som ni gemensamt bestämmer med klubbstyrelsen). Samma princip gäller om ni istället väljer en sektionsstyrelse. Denna kan emellertid ha ett gemensamt ansvar och även fördela förhandlingsdelen mellan sig. Lägg upp en verksamhetsplan för året, bestäm till exempel när ska ni ha medlemsmöten. Hur ska informationen gå ut från kontaktombud till medlemmar? Hur ska kommunikationen ske mellan medlemmarna på sektionen och kontaktombud, mellan kontaktombud och klubbstyrelse? Det formella godkännandet av sektionen sker på klubbens årsmöte, då klubbstyrelsen skriver in sektionen och förhandlingsmandaten i sina kompletterande stadgar. Chefer över hela landet Om företaget har verksamhet som är spridd över landet kan ni istället bilda en riksklubb för chefer. Den får då en egen status som klubb och ni väljer en klubbstyrelse som förhandlar direkt med arbetsgivaren. Läs mer på unionen.se om hur ni bildar klubb. Kompletterande stadgar för riksklubb Stadgarna är det regelverk som medlemmarna har beslutat sig för att följa i en förening. Stadgarna beskriver hur föreningen är uppbyggd, vilka som kan vara med, vem som ansvarar för vad och hur den enskilde medlemmen går till väga för att göra sin röst hörd. Normalt räcker det med de stadgar som antas av kongressen vart fjärde år. Om en klubb däremot är så stor att den behöver delas in i sektioner, ska kompletterande stadgar finnas. Även när det finns medlemmar på flera arbetsplatser eller inom olika verksamhetsområden, ska klubben ha kompletterande stadgar. Mallar Normalt behöver inte klubbar ha egna stadgar. Allt som behöver regleras finns i Unionens stadgar. Däremot ska klubbar som har medlemmar på flera arbetsplatser, klubbar med sektioner samt riksklubbar ha kompletterande stadgar. Det finns fyra mallar: för klubb med representantskap för klubb utan representantskap för riksklubb med representantskap för riksklubb utan representantskap Se mallarna på kommande sidor.

9 MALL Kompletterande stadgar för klubb med representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: Använd den här mallen om sektionerna representeras genom ombud 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är klubben för unionenmedlemmarna på 2 Organisation med representantskap Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Representantskap Klubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar, eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, se mall för sektioner - bilaga 1. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, se mall för kontaktombud bilaga 2. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är representantskapet. Däremellan leds klubben av klubbstyrelsen som väljs på representantskapets årsmöte. Klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Representantskap Mom 1 Representantskapet är klubbens högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud, klubbstyrelsen samt de av representantskapet valda revisorerna. Representantskapets årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Representantskapets uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3.5 med följande kompletteringar Mom 2 Ombud till representantskapet väljs av medlemmarna inom respektive kontaktombudsområde/sektion på ett medlemsmöte. Ett ombud väljs för varje påbörjat -tal medlemmar. Medlemsantalet räknas per den 31 december. Lika många suppleanter som ombud bör väljas. Mom 3 Mandattiden för representantskapsombud och suppleanter är 1-2 år.

10 Mom 4 Extra representantskap inkallas när styrelsen beslutar det eller om: mer än 1/3 av representantskapets ombud begär det. mer än en tiondel av klubbens samtliga medlemmar begär det. Mom 5 Alla ombud ska kallas till mötet och har där yttrande, förslags- samt rösträtt. Utöver ombuden har alla klubbmedlemmar närvarorätt och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Företrädare från förbundet har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mom 6 Kallelse och dagordning (enligt 3.5 mom 7 i Unionens stadgar) till mötet ska delges representantskapets ledamöter senast 3 veckor innan ordinarie möte och senast 3 veckor innan extra representantskap. Information om mötet samt dagordning ska samtidigt delges samtliga medlemmar i klubben. Representantskapets årsmöte kan besluta om alternativa mötesformer enligt Unionens fastställda riktlinjer för alternativa mötesformer. 3.1 Sektioner (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.2. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse. 3.2 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna välja kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen/sektionsstyrelsen. 4 Förhandlingar Klubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om klubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till kontaktombud/sektionsstyrelse. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då endast för de medlemmar som finns på den arbetsplats där kontaktombudet är utsedd. Sektionsstyrelsen har förhandlingsmandat för medlem inom sin sektion. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning. 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar.

11 MALL De här stadgarna fungerar då klubben inte har representantskap Kompletterande stadgar för klubb utan representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är klubben för unionenmedlemmarna på 2 Organisation utan representantskap Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Årsmöte Klubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar, eller annat verksamhetsområde). Se mall för sektioner bilaga 2. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Se mall för kontaktombud bilaga 3. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan leds klubben av en på årsmötet vald klubbstyrelse. Årsmötet och klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Sektioner (om sådana finns) Klubbens sektioner utgörs av (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.1. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse

12 3.1 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna välja ett kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen/sektionsstyrelsen. 4 Förhandlingar Klubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om klubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till kontaktombud/sektionsstyrelse. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då endast för de medlemmar som finns på den arbetsplats där kontaktombudet är utsedd. Sektionsstyrelsen har förhandlingsmandat för medlem inom sin sektion. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning. 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar.

13 MALL Kompletterande stadgar för riksklubb med representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: Använd dessa om sektionerna tillhör en riksklubb med representantskap 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är riksklubben för unionenmedlemmarna på 2 Klubbens Organisation Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Representantskap Riksklubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/arbetsställen, eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter/arbetsställen med sektioner, använd gärna mall för sektioner bilaga 1. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, använd gärna mall - bilaga 2. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är representantskapet. Däremellan leds klubben av klubbstyrelsen som väljs på representantskapets årsmöte. Klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Representantskap Mom 1 Representantskapet är riksklubbens högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud, riksklubbstyrelsen samt de av representantskapet valda revisorerna. Representantskapets årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Representantskapets uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3.5 med följande kompletteringar Mom 2 Ombud till representantskapet väljs av medlemmarna inom respektive kontaktombudsområde/sektion på ett medlemsmöte. Ett ombud väljs för varje påbörjat -tal medlemmar. Medlemsantalet räknas per den 31 december. Lika många suppleanter som ombud bör väljas. Mom 3 Mandattiden för representantskapsombud och suppleanter är 1-2 år.

14 Mom 4 Extra representantskap inkallas när styrelsen beslutar det eller om: mer än 1/3 av representantskapets ombud begär det. mer än en tiondel av riksklubbens samtliga medlemmar begär det. Mom 5 Alla ombud ska kallas till mötet och har där yttrande, förslags- samt rösträtt. Utöver ombuden har alla klubbmedlemmar närvarorätt och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Företrädare från förbundet har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mom 6 Kallelse och dagordning (enligt 3.5 mom 7 i Unionens stadgar) till mötet ska delges representantskapets ledamöter senast 2 veckor innan ordinarie möte och senast 3 veckor innan extra representantskap. Information om mötet samt dagordning ska samtidigt delges samtliga medlemmar i riksklubben. Representantskapets årsmöte kan besluta om alternativa mötesformer enligt Unionens fastställda riktlinjer för alternativa mötesformer. 3.1 Sektioner (om sådana finns) Riksklubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.2. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Val av ombud till representantskapet 1-2 år. Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse. 3.2 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna vid dessa utse gemensamt kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och riksklubbs- eller sektionsstyrelsen. Om kontaktombudet har fått förhandlingsmandat ska detta registreras i Unionens medlemregister alternativt specificeras i bilaga 2 som skickas till klubbregion. 4 Förhandlingar Riksklubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om riksklubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till sektionsstyrelse inom valda förhandlingsområden för sektionen. Beslut fattas på riksklubbens årsmöte eller av riksklubbens styrelse. I de kompletterande stadgarna ska framgå inom vilka områden förhandlingsmandatet gäller. Där kontaktombudet är valt kan riksklubben även där delge förhandlingsmandat. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då de medlemmar som finns på de arbetsplatser där kontaktombudet är utsedd. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning.

15 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar. 5.1 Mötesform Om årsmöte eller klubbmöte hålls på annat sätt än med personlig närvaro enligt 3.5 mom 4 i Unionens stadgar, skall det skrivas in i protokollet för mötet. Exempel på alternativa mötesformer är via telefon, webb, intranät, videokonferenser eller dylikt. Exempelvis kan Unionens webbplats användas för gruppdiskussioner. Styrelsen ska se till att alla medlemmar i god tid bereds möjlighet att delta och att alla handlingar finns tillgängliga i god tid dock senast 14 dagar innan mötet.

16 MALL Kompletterande stadgar för riksklubb utan representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: Använd dessa stadgar om riksklubben inte har representantskap 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är riksklubben för unionenmedlemmarna på 2 Klubbens Organisation Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Årsmöte Riksklubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/arbetsställen, eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter/arbetsställen med sektioner, använd gärna mall för sektioner - bilaga 1. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, använd gärna mall bilaga 2. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan leds riksklubben av en på årsmötet vald klubbstyrelse. Klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Årsmöte Mom 1 Årsmöte är riksklubbens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Årsmötets uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar 3.5 med följande kompletteringar. Mom 2 Alla medlemmar ska kallas till mötet och har där yttrande, förslags- samt rösträtt. Företrädare från förbundet har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mom 6 Kallelse och dagordning (enligt 3.5 mom 7 i Unionens stadgar) till mötet ska delges medlemmarna senast 2 veckor innan ordinarie årsmöte. Årsmötet kan genomföras via alternativa mötesformer enligt Unionens fastställda riktlinjer för alternativa mötesformer.

17 3.1 Sektioner (om sådana finns) Riksklubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.2. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. Saknas sektionsstyrelse ska varje arbetsplats utse minst ett kontaktombud enligt 3.1. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse. 3.2 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna vid dessa utse gemensamt kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Riksklubbsstyrelsen bekräftar val av kontaktombud. Eventuellt förhandlingsmandat ges av riksklubbstyrelsen. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och riksklubbs- eller sektionsstyrelsen. Om kontaktombudet har fått förhandlingsmandat ska detta registreras i Unionens medlemregister alternativt specificeras i bilaga 2 som skickas till klubbregion. 4 Förhandlingar Riksklubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om riksklubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till sektionsstyrelse inom valda förhandlingsområden för sektionen. Beslut fattas på riksklubbens årsmöte eller av riksklubbens styrelse. I de kompletterande stadgarna ska framgå inom vilka områden förhandlingsmandatet gäller. Där kontaktombudet är valt kan riksklubben även där delge förhandlingsmandat. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då de medlemmar som finns på de arbetsplatser där kontaktombudet är utsedd. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning. 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar. 5.1 Mötesform Om årsmöte eller klubbmöte hålls på annat sätt än med personlig närvaro enligt 3.5 mom 4 i Unionens stadgar, skall det skrivas in i protokollet för mötet. Exempel på alternativa mötesformer är via telefon, webb, intranät, videokonferenser eller dylikt. Exempelvis kan Unionens webbplats användas för gruppdiskussioner. Styrelsen ska se till att alla medlemmar i god tid bereds möjlighet att delta och att alla handlingar finns tillgängliga i god tid dock senast 14 dagar innan mötet.

18

19

20 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. Du hittar också svar på unionen.se. Tnf: 2314:1 ISBN: Foto: Sune Fridell Tryck: Unionen maj 2015 Olof Palmes gata 17, Stockholm VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år.

Representantskapsmötet är avdelningens högsta beslutande organ. Representantskapsmöte ska hållas en gång per år. Sida 1 av 8 Stadgar för avdelning 282 Västra Götalandsregionen Programförklaring avdelning 282 Västra Götalandsregionen är en lokal förening för tjänstemän anställda inom Västra Götalandsregionen samt

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 SPFs stadgar Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011 1 Ändamål Systembolagets Personalförening (SPF) är ett samverkansorgan för Unionenklubbar och SPFs kontaktombud

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Arbetsordning för Klubb 119 SEKO Stockholm

Arbetsordning för Klubb 119 SEKO Stockholm Styrelsen har bearbetat ett ändringsförslag för klubbens arbetsordning som ska läggas som förslag till nästa medlemsmöte. Vi vill att medlemmarna ska kolla på detta och fundera på de aktuella ändringar

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Förslag till ny arbetsordning inför extra årsmöte 28/11 2011. Arbetsordning för Klubb Tunnelbanan, SEKO Klubb 111 SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Statistikens omfattning och uppbyggnad

Statistikens omfattning och uppbyggnad Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Förslag till stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar Förslag till stadgeändringar SKTFs förbundsmöte 6 Förslag till stadgeändringar Tidigare lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli medlem i förbundet: Ny lydelse 3 Medlemskap Mom 1. Följande kan bli

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningar Funktionsbeskrivningar Sektionsstyrelsen Ordinarie ledamot; Som ordinarie ledamot i sektionsstyrelsen tillhör du sektionens demokratiska del. -Du prioriterar ditt uppdrag och är aktiv i sektionsverksamheten.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG

STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG STADGAR FÖR VISION GÖTEBORG BESLUTADE VID REPRESENTANTSKAPSMÖTET 2011-11-17 GÄLLER FRÅN OCH MED 2012-01-01 Inledning Vision Göteborg är en lokal förening inom Vision. Vision Göteborg organiseras i två

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar

Stadgar. Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar Stadgar för studentrådet och normalstadgar för studentföreningar Stadgar för studentmedlemmarnas förtroendemannaorganisation Fastställda av Förbundsstyrelsen den 3 september 2010 1 Studentrådet

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. Stadgarna reviderade vid årsstämman 2011. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna,

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor

En samanslagning ger oss fler möjligheter: - Mera inflytande i förbundet - Bättre studie- och kommittéverksamhet - Ta tillvara på varandras styrkor Då det varit sjunkande medlemsantal de senaste åren (pga förändringar inom industrin) så är det beslutat att våra avdelningar 7 och 9 slås ihop. Med för få medlemmar är det inte hållbart att driva en avdelning

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer