Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken"

Transkript

1 Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken

2

3 Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni bäst organiserar er. Målet är att du ska få en övergripande bild av hur olika klubbstrukturer kan se ut. Längst bak finns kompletterande stadgar som ni kan använda som mall. Normalt behövs inte detta, men om klubben omfattar flera arbetsplatser eller om det finns speciella sektioner ska grundstadgarna kompletteras. För att ge ett konkret exempel har vi också dykt ner lite extra i hur det går till att bilda en speciell sektion för chefer. Det exemplet kan fungera som information och inspiration även för andra sektioner. Klubb En klubb bildas vanligtvis på en gemensam lokal arbetsplats. Arbetsplatsen ska helst inte vara större än att klubbens styrelse kan få en överblick över organisation, arbetsmiljö och funktioner. Normalt behöver inte klubbar ha egna stadgar. Allt som behöver regleras finns i Unionens stadgar. På många företag och organisationer finns medlemmarna fördelade på flera olika arbetsplatser. För att sådana klubbar på bästa sätt ska kunna företräda sina medlemmar kan klubben bilda sektioner med underliggande styrelser eller tillsätta ett eller flera kontaktombud. Då behövs kompletterande stadgar. Medlemmarna på dessa arbetsplatser väljer själva vilket alternativ som passar dem bäst, kontaktombud eller sektionsstyrelse. Ibland finns arbetsställena också utspridda på flera orter runt om i landet. Då är det vanligt att man bildar en riksklubb (riksklubb omfattar medlemmar inom samma klubb men sträcker sig över flera av Unionens regioner). Även riksklubbar behöver kompletterande stadgar. Det går även att bilda klubb på ett företag som har flera arbetsplatser med olika organisationsnummer (olika juridiska personer). Det ska då klart och tydligt framgå i de kompletterande stadgarna vilka dessa är - ange företagsnamn och organisationsnummer. Sektion På ett företag där det finns flera arbetsställen med samma organisationsnummer kan medlemmarna på ett arbetsställe bilda en sektion till klubben. Det kan vara extra aktuellt på arbetsplatser som har olika verksamhetsområden och skilda affärsinriktningar. Det kan också handla om en speciell grupp, till exempel chefer, vars arbetsuppgifter och villkor skiljer sig från andra. Sektionen leds av en sektionsstyrelse eller kontaktombud som väljs av medlemmarna på sektionen. Deras uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på sektionen. Sektionen leds av en sektionsstyrelse som har i uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, alternativt utser man ett kontaktombud. Sektionens medlemmar väljer dessa på sektionens årsmöte. Tänk på att: Sektionens årsmöte ska hållas i januari. Vid årsmötet väljer medlemmarna även ett eller flera ombud som ska representera sektionen vid det så kallade representantskapets årsmöte - klubbens årsmöte då sektionernas representanter har rösträtt. För mindre klubbar finns oftast inget representantskap. Observera att det är klubbens eller representantskapets årsmöte som bestämmer vilka mandat sektionsstyrelsen får, till exempel att en sektionsstyrelse själv ska ha rätt att förhandla löner eller andra frågor med arbetsgivaren (se 4 förhandlingar i kompletterande stadgar med representantskap).

4 Kontaktombud Om det av någon anledning inte går att bilda en sektionsstyrelse, kan istället ett eller flera kontaktombud väljas för att representera medlemmarna på till exempel en avdelning eller inom en viss yrkeskategori. Kontaktombudets roll är att företräda medlemmarna på sin sektion/avdelning och ansvara för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen. Kontaktombud är ofta ett smidigt alternativ till en sektionsstyrelse. Genom ett eller flera kontaktombud får klubbstyrelsen en bättre bild av medlemmarnas vardag. Ett kontaktombud kan också väljas för flera avdelningar (där avdelningarna till exempel är väldigt små) om medlemmarna anser att det fungerar. Utgångspunkten för en klubb är den lokala gemensamma arbetsplatsen. Kontaktombudets roll är att företräda medlemmarna på sin avdelning och ska ansvara för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen. Kontaktombud väljs på ett medlemsmöte och klubbstyrelsen bekräftar valet. Klubbstyrelsen beslutar om kontaktombudet ska ha någon form av förhandlingsmandat om medlemmarna på arbetsplatsen vill det. Det är viktigt att ni informerar arbetsgivaren om: Vem som är vald som kontaktombud Om kontaktombudet får ett förhandlingsmandat Vilka områden som förhandlingsmandatet gäller Vilka avdelningar/driftsenheter kontaktombudet representerar En arbetsplats kan ha olika verksamhetsområden och vitt skilda affärsinriktningar. Ett företag som har flera arbetsplatser med olika organisationsnummer (olika juridiska personer) kan också bilda klubb.

5 Årsmötet för de viktigaste besluten Med representantskap En klubb kan ha flera sektioner. Istället för att kalla alla medlemmar till ett årsmöte/medlemsmöte, kan man då införa så kallat representantskap. Då väljer sektionerna istället ombud som ska representera medlemmarna på sin sektion vid klubbens årsmöte (se kompletterande stadgar 3 med representantskap). När det gäller förhandlingar rekommenderas att klubben utser/väljer en delegation med representanter som tillsammans har inblick i de olika verksamhetsområdena och arbetsplatser med olika organisationsnummer. Tänk på att: Det är mycket viktigt att ni i klubben är överens om hur många ombud respektive sektion ska ha. En större medlemsgrupp bör ha fler ombud än en mindre. Medlemsantalet på sektionen räknas den 31 december och utgör då underlag för beräkningen av antalet ombud. Representantskapets årsmöte ska hållas senast den 28 februari och är klubbens högsta beslutande organ. Om det sker några förändringar i de kompletterande stadgarna efter årsmötet ska dessa revideras och uppdateras. Detta är speciellt viktigt om förhandlingsmandatet gäller flera arbetsplatser med olika organisationsnummer. Det är viktigt att informera arbetsgivaren om att klubben fått mandat att företräda och förhandla för medlemmar även på klubbens driftsenheter som är annan juridisk person (har annat organisationsnummer). Utan representantskap En klubb kan ha sektioner med sektionsstyrelse eller kontaktombud och vara uppbyggd på liknande sätt som beskrivits ovan, utan att välja representantskap. Då ska alla medlemmar kallas till årsmötet. Representantskap Då väljer sektionen istället ombud som ska representera medlemmarna på sin sektion vid klubbens representantskapsmöten. Riksklubb Om ett företag har arbetsplatser/arbetsställen fördelade över flera av Unionens regioner, kan de anställda bilda en riksklubb. Riksklubbens medlemmar fattar beslut om var man önskar att riksklubbens huvudsäte ska placeras. Oftast blir det på den ort där företagets huvudkontor ligger eller i den region där man tog initiativet att bilda klubb. Om man inte kommer överens tar Unionens förbundsstyrelse beslutet. Huvudansvar och stödet till Riksklubben sköts av det regionkontor där klubben har sitt huvudsäte. Det innebär också att alla handlingar, som till exempel riksklubbens årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse, ska skickas till det regionkontoret. Eftersom arbetsställena är geografiskt utspridda sitter oftast även riksklubbens styrelse utspridd. Det gör att det är väldigt viktigt att ni redan på ett tidigt stadium tillsammans kommer överens om hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Vem eller vilka i styrelsen ska till exempel sköta förhandlingarna gentemot arbetsgivaren? Ansvarsfördelningen kan förslagsvis göras utifrån var i landet förhandling sker eller uppdraget utförs. Riksklubben har precis samma möjligheter att bilda sektioner som en vanlig klubb. Försök att välja kontaktombud på arbetsplatser där det finns fler än tre medlemmar, eftersom det ger riksklubben en större övergripande bild av den gemensamma arbetsplatsen.

6 Tänk på att: Det ska klart och tydligt stå i de kompletterande stadgarna, vilka regioner, arbetsplatser/arbetsställen som ingår i riksklubben samt vilka kontaktombud/sektionsstyrelser som är valda. Det ska också framgå vilket mandat kontaktombud/sektionsstyrelser har fått. De kompletterande stadgarna uppdateras vid årsmötet, om det har skett förändringar. Ett arbetsställe kan när som helst ha ett medlemsmöte och fatta beslut om att de vill ingå i riksklubben. Om beslutet blir ja, kan de ansöka om detta till riksklubbens styrelse. Det är viktigt att alla medlemmar på arbetsplatsen då vet om att de ingår i riksklubben. Om det inom riksklubbens område finns arbetsställen där man har medlemmar men inte har valt någon sektionsstyrelse eller kontaktombud, ska medlemmarna bestämma om de vill tillhöra riksklubben ändå. Det beslutet tas på ett medlemsmöte. Om medlemmarna väljer att tillhöra riksklubben är det riksklubbens styrelse som företräder medlemmarna vid förhandling. Om arbetsstället inte ingår i riksklubben är det en ombudsman från det lokala regionkontoret (där arbetsstället är placerat) som företräder medlemmarna vid förhandling. Medlemsmöten när och var? Fundera över hur medlemsmötena kan ordnas på bästa sätt. Ett bra tillfälle att kalla till medlemsmöte brukar vara då ni ändå är samlade, till exempel i samband med en personalkonferens eller dylikt. Om möjligheterna är begränsade för detta finns det alternativa mötesformer att använda sig av (se Unionens riktlinjer) till exempel via telefon, webb, intranät, videokonferens eller dylikt. Beslut om mötesformer ska fattas vid ett traditionellt klubbmöte. Styrelsen ska se till att alla medlemmar bereds möjlighet att delta och att samtliga handlingar finns tillgängliga i god tid innan mötet, dock senast 14 dagar innan. Kostnaderna för representantskap är en fråga som ofta kommer upp. Ett förslag är att klubben kommer överens med arbetsgivaren om en gemensam kostnadsplan. Man kan till exempel skriva en gemensam överenskommelse gällande resor som kan uppstå i samband med förhandlingar eller andra kostnader vid fackliga möten. Ett genomtänkt kostnadsförslag är ofta lättare att ta upp till diskussion med arbetsgivaren. Företag med flera arbetsplatser, arbetsställen fördelade på flera orter i olika unionenregioner kan bilda en riksklubb. Klubbens huvudsäte placeras oftast där klubben bildas eller på den ort där företagets huvudkontor ligger. Riksklubben har precis samma möjligheter att bilda sektioner som en vanlig klubb. Kan medlemsmötena till exempel ordnas i samband med att företaget har en gemensam konferens eller vid andra tillfällen då personalen är samlad?

7 Exempel Bilda chefssektion Ett exempel på en grupp som kan välja att bilda en egen sektion är medlemmar med chefsposition. Chefer kan ha helt andra förutsättningar, ansvar och villkor än övriga anställda på sin arbetsplats och kan då ha ett behov av att bli representerade av sin egen yrkesgrupp. Som chef med personalansvar kan det också hända att du blir motpart när vissa fackliga frågor ska förhandlas på din arbetsplats. Det kan innebära att du under vissa omständigheter stöter på svårigheter att engagera dig fackligt. Är ni flera chefer på arbetsplatsen som känner likadant kan det finnas anledning att se om ni tillsammans ska bilda en sektion för chefer. Syftet och målet med en chefssektion är att öka möjligheten att driva viktiga frågor. På en arbetsplats där många av cheferna till exempel har förmånsbil kan det vara ett av områdena som det finns ett behov av att diskutera villkoren kring. På en annan arbetsplats kan det handla om hur bonussystemet för chefer ska vara utformat. Vilka frågor är det som är extra viktiga för er? Chefssektionen kan utse ett kontaktombud eller välja en sektionsstyrelse, som har i uppgift att tillvarata medlemmarnas intresse inom sektionen. Klubben bestämmer om förhandlingsmandaten och beslutet tas formellt på klubbens årsmöte. Tänk på det här innan du och dina kollegor bildar en chefssektion: En förutsättning för att bilda en chefssektion är att det finns en fackklubb på arbetsplatsen. Det är styrelsen för klubben som godkänner att det bildas en chefssektion. Hur organiserar ni er bäst? Är ni många chefer kan ni välja en styrelse för er sektion, en så kallad sektionsstyrelse. Ett annat alternativ är att ni väljer ett eller ett par kontaktombud som sköter kontakten med klubbstyrelsen. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vilket mandat klubben eller sektionsstyrelsen får att företräda medlemmarna i chefssektionen. Är det alla chefer eller en viss kategori, t ex avdelningschefer? Diskutera tillsammans med klubbstyrelsen hur kommunikationen med chefssektionen ska ske och hur sekretessfrågor ska behandlas. Vilka frågor är det som ska separeras och vilka kan klubbstyrelsen driva som tidigare? Bestäm med klubben vem som ska förhandla för cheferna. En del väljer att låta en eller ett par personer i klubbstyrelsen få specifikt ansvar att förhandla för cheferna. Andra låter en representant för chefssektionen sköta förhandlingarna. Det är viktigt att ni är helt överens om hur fördelningen ska ske. Beslutet kring fördelningen av de olika ansvarsområdena tas av klubbens årsmöte.

8 Och så här gör ni: Ta reda på om intresset finns bland chefskollegorna. Kalla de chefskollegor som är medlemmar i Unionen till ett medlemsmöte och fatta beslut om ni vill bilda en chefssektion. Kallelse till ett sådant medlemsmöte bör göras senast 4 dagar innan mötet, det är viktigt att alla chefer som tillhör arbetsplatsen får kallelsen. Kontakta klubbstyrelsen (gärna innan mötet med kollegorna om ni redan vet att intresse finns) och meddela klubbstyrelsen att ni vill bilda en sektion. Välj kontaktombud på medlemsmötet, alternativt om sektionen omfattar många chefer, välj en sektionsstyrelse. Se till att föra protokoll. Skriv medlemsmöte och vad mötet syftar till. Skriv sedan ner vem/vilka ni valt att företräda er sektion. Datera och skicka in eller lämna till klubbstyrelsen. När ni gör valen är det viktigt att ni på sektionen bestämmer om ni vill att kontaktombudet ska företräda er vid förhandling. Ansök i så fall om att kontaktombudet även ska få ett förhandlingsmandat i vissa frågor (som ni gemensamt bestämmer med klubbstyrelsen). Samma princip gäller om ni istället väljer en sektionsstyrelse. Denna kan emellertid ha ett gemensamt ansvar och även fördela förhandlingsdelen mellan sig. Lägg upp en verksamhetsplan för året, bestäm till exempel när ska ni ha medlemsmöten. Hur ska informationen gå ut från kontaktombud till medlemmar? Hur ska kommunikationen ske mellan medlemmarna på sektionen och kontaktombud, mellan kontaktombud och klubbstyrelse? Det formella godkännandet av sektionen sker på klubbens årsmöte, då klubbstyrelsen skriver in sektionen och förhandlingsmandaten i sina kompletterande stadgar. Chefer över hela landet Om företaget har verksamhet som är spridd över landet kan ni istället bilda en riksklubb för chefer. Den får då en egen status som klubb och ni väljer en klubbstyrelse som förhandlar direkt med arbetsgivaren. Läs mer på unionen.se om hur ni bildar klubb. Kompletterande stadgar för riksklubb Stadgarna är det regelverk som medlemmarna har beslutat sig för att följa i en förening. Stadgarna beskriver hur föreningen är uppbyggd, vilka som kan vara med, vem som ansvarar för vad och hur den enskilde medlemmen går till väga för att göra sin röst hörd. Normalt räcker det med de stadgar som antas av kongressen vart fjärde år. Om en klubb däremot är så stor att den behöver delas in i sektioner, ska kompletterande stadgar finnas. Även när det finns medlemmar på flera arbetsplatser eller inom olika verksamhetsområden, ska klubben ha kompletterande stadgar. Mallar Normalt behöver inte klubbar ha egna stadgar. Allt som behöver regleras finns i Unionens stadgar. Däremot ska klubbar som har medlemmar på flera arbetsplatser, klubbar med sektioner samt riksklubbar ha kompletterande stadgar. Det finns fyra mallar: för klubb med representantskap för klubb utan representantskap för riksklubb med representantskap för riksklubb utan representantskap Se mallarna på kommande sidor.

9 MALL Kompletterande stadgar för klubb med representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: Använd den här mallen om sektionerna representeras genom ombud 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är klubben för unionenmedlemmarna på 2 Organisation med representantskap Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Representantskap Klubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar, eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, se mall för sektioner - bilaga 1. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, se mall för kontaktombud bilaga 2. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är representantskapet. Däremellan leds klubben av klubbstyrelsen som väljs på representantskapets årsmöte. Klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Representantskap Mom 1 Representantskapet är klubbens högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud, klubbstyrelsen samt de av representantskapet valda revisorerna. Representantskapets årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Representantskapets uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3.5 med följande kompletteringar Mom 2 Ombud till representantskapet väljs av medlemmarna inom respektive kontaktombudsområde/sektion på ett medlemsmöte. Ett ombud väljs för varje påbörjat -tal medlemmar. Medlemsantalet räknas per den 31 december. Lika många suppleanter som ombud bör väljas. Mom 3 Mandattiden för representantskapsombud och suppleanter är 1-2 år.

10 Mom 4 Extra representantskap inkallas när styrelsen beslutar det eller om: mer än 1/3 av representantskapets ombud begär det. mer än en tiondel av klubbens samtliga medlemmar begär det. Mom 5 Alla ombud ska kallas till mötet och har där yttrande, förslags- samt rösträtt. Utöver ombuden har alla klubbmedlemmar närvarorätt och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Företrädare från förbundet har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mom 6 Kallelse och dagordning (enligt 3.5 mom 7 i Unionens stadgar) till mötet ska delges representantskapets ledamöter senast 3 veckor innan ordinarie möte och senast 3 veckor innan extra representantskap. Information om mötet samt dagordning ska samtidigt delges samtliga medlemmar i klubben. Representantskapets årsmöte kan besluta om alternativa mötesformer enligt Unionens fastställda riktlinjer för alternativa mötesformer. 3.1 Sektioner (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.2. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse. 3.2 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna välja kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen/sektionsstyrelsen. 4 Förhandlingar Klubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om klubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till kontaktombud/sektionsstyrelse. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då endast för de medlemmar som finns på den arbetsplats där kontaktombudet är utsedd. Sektionsstyrelsen har förhandlingsmandat för medlem inom sin sektion. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning. 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar.

11 MALL De här stadgarna fungerar då klubben inte har representantskap Kompletterande stadgar för klubb utan representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är klubben för unionenmedlemmarna på 2 Organisation utan representantskap Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Årsmöte Klubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar, eller annat verksamhetsområde). Se mall för sektioner bilaga 2. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Se mall för kontaktombud bilaga 3. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan leds klubben av en på årsmötet vald klubbstyrelse. Årsmötet och klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Sektioner (om sådana finns) Klubbens sektioner utgörs av (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.1. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse

12 3.1 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna välja ett kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och klubbstyrelsen/sektionsstyrelsen. 4 Förhandlingar Klubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om klubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till kontaktombud/sektionsstyrelse. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då endast för de medlemmar som finns på den arbetsplats där kontaktombudet är utsedd. Sektionsstyrelsen har förhandlingsmandat för medlem inom sin sektion. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning. 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar.

13 MALL Kompletterande stadgar för riksklubb med representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: Använd dessa om sektionerna tillhör en riksklubb med representantskap 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är riksklubben för unionenmedlemmarna på 2 Klubbens Organisation Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Representantskap Riksklubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/arbetsställen, eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter/arbetsställen med sektioner, använd gärna mall för sektioner bilaga 1. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, använd gärna mall - bilaga 2. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är representantskapet. Däremellan leds klubben av klubbstyrelsen som väljs på representantskapets årsmöte. Klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Representantskap Mom 1 Representantskapet är riksklubbens högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud, riksklubbstyrelsen samt de av representantskapet valda revisorerna. Representantskapets årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Representantskapets uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3.5 med följande kompletteringar Mom 2 Ombud till representantskapet väljs av medlemmarna inom respektive kontaktombudsområde/sektion på ett medlemsmöte. Ett ombud väljs för varje påbörjat -tal medlemmar. Medlemsantalet räknas per den 31 december. Lika många suppleanter som ombud bör väljas. Mom 3 Mandattiden för representantskapsombud och suppleanter är 1-2 år.

14 Mom 4 Extra representantskap inkallas när styrelsen beslutar det eller om: mer än 1/3 av representantskapets ombud begär det. mer än en tiondel av riksklubbens samtliga medlemmar begär det. Mom 5 Alla ombud ska kallas till mötet och har där yttrande, förslags- samt rösträtt. Utöver ombuden har alla klubbmedlemmar närvarorätt och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Företrädare från förbundet har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mom 6 Kallelse och dagordning (enligt 3.5 mom 7 i Unionens stadgar) till mötet ska delges representantskapets ledamöter senast 2 veckor innan ordinarie möte och senast 3 veckor innan extra representantskap. Information om mötet samt dagordning ska samtidigt delges samtliga medlemmar i riksklubben. Representantskapets årsmöte kan besluta om alternativa mötesformer enligt Unionens fastställda riktlinjer för alternativa mötesformer. 3.1 Sektioner (om sådana finns) Riksklubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.2. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Val av ombud till representantskapet 1-2 år. Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse. 3.2 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna vid dessa utse gemensamt kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och riksklubbs- eller sektionsstyrelsen. Om kontaktombudet har fått förhandlingsmandat ska detta registreras i Unionens medlemregister alternativt specificeras i bilaga 2 som skickas till klubbregion. 4 Förhandlingar Riksklubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om riksklubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till sektionsstyrelse inom valda förhandlingsområden för sektionen. Beslut fattas på riksklubbens årsmöte eller av riksklubbens styrelse. I de kompletterande stadgarna ska framgå inom vilka områden förhandlingsmandatet gäller. Där kontaktombudet är valt kan riksklubben även där delge förhandlingsmandat. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då de medlemmar som finns på de arbetsplatser där kontaktombudet är utsedd. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning.

15 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar. 5.1 Mötesform Om årsmöte eller klubbmöte hålls på annat sätt än med personlig närvaro enligt 3.5 mom 4 i Unionens stadgar, skall det skrivas in i protokollet för mötet. Exempel på alternativa mötesformer är via telefon, webb, intranät, videokonferenser eller dylikt. Exempelvis kan Unionens webbplats användas för gruppdiskussioner. Styrelsen ska se till att alla medlemmar i god tid bereds möjlighet att delta och att alla handlingar finns tillgängliga i god tid dock senast 14 dagar innan mötet.

16 MALL Kompletterande stadgar för riksklubb utan representantskap Dessa stadgar kompletterar Unionens stadgar Stadgar för Unionenklubben på företaget: Använd dessa stadgar om riksklubben inte har representantskap 1 Verksamhetsområde Unionenklubben på är riksklubben för unionenmedlemmarna på 2 Klubbens Organisation Mom 1 Klubbens verksamhet bedrivs genom Årsmöte Riksklubbstyrelsen Sektioner (om sådana finns) Kontaktombud (om sådana finns) Klubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/arbetsställen, eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter/arbetsställen med sektioner, använd gärna mall för sektioner - bilaga 1. Kontaktombudsområdet utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Finns flera driftsenheter med kontaktombud, använd gärna mall bilaga 2. Mom 2 Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Däremellan leds riksklubben av en på årsmötet vald klubbstyrelse. Klubbstyrelsens uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar. 3 Årsmöte Mom 1 Årsmöte är riksklubbens högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas senast den 28 februari. Årsmötets uppgift, form och beslutsvägar anges i Unionens stadgar 3.5 med följande kompletteringar. Mom 2 Alla medlemmar ska kallas till mötet och har där yttrande, förslags- samt rösträtt. Företrädare från förbundet har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Mom 6 Kallelse och dagordning (enligt 3.5 mom 7 i Unionens stadgar) till mötet ska delges medlemmarna senast 2 veckor innan ordinarie årsmöte. Årsmötet kan genomföras via alternativa mötesformer enligt Unionens fastställda riktlinjer för alternativa mötesformer.

17 3.1 Sektioner (om sådana finns) Riksklubbens sektion/er utgörs av: (ex företagets driftsenheter/avdelningar eller annat verksamhetsområde). Sektionen leds av en sektionsstyrelse som då väljs av medlemmarna på sektionens årsmöte. Saknas sektionsstyrelsen ska varje sektion utse minst ett kontaktombud enligt 3.2. Sektionens årsmöte ska hållas under januari månad. Saknas sektionsstyrelse ska varje arbetsplats utse minst ett kontaktombud enligt 3.1. På årsmötet ska följande ärenden behandlas: Val av sektionsstyrelse 1 år (minst 3 styrelserepresentanter varav 1 ordförande) Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse. 3.2 Kontaktombud Om arbetsplatsen består av flera arbetsställen kan medlemmarna vid dessa utse gemensamt kontaktombud. Har arbetsplatsen fler än 3 medlemmar, ska kontaktombud utses på arbetsplatsen. Kontaktombudet väljs för 1 alternativt 2 år i taget. Riksklubbsstyrelsen bekräftar val av kontaktombud. Eventuellt förhandlingsmandat ges av riksklubbstyrelsen. Valet görs på ett medlemsmöte. Kontaktombudet ansvarar för kontakten mellan medlemmarna och riksklubbs- eller sektionsstyrelsen. Om kontaktombudet har fått förhandlingsmandat ska detta registreras i Unionens medlemregister alternativt specificeras i bilaga 2 som skickas till klubbregion. 4 Förhandlingar Riksklubbstyrelsen leder klubbens förhandlingsarbete och kan utse förhandlingsdelegation inom eller utom styrelsen. Om riksklubben beslutar det kan förhandlingsmandat lämnas till sektionsstyrelse inom valda förhandlingsområden för sektionen. Beslut fattas på riksklubbens årsmöte eller av riksklubbens styrelse. I de kompletterande stadgarna ska framgå inom vilka områden förhandlingsmandatet gäller. Där kontaktombudet är valt kan riksklubben även där delge förhandlingsmandat. Kontaktombudets förhandlingsmandat gäller då de medlemmar som finns på de arbetsplatser där kontaktombudet är utsedd. Klubbstyrelsen ansvarar för att informera samtliga medlemmar om beslutad förhandlingsordning. 5 Övrigt Klubben ska i övrigt följa Unionens stadgar och de beslut som fattas av kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. Vid oenighet gällande stadgetolkning mellan klubbens och förbundets stadgar gäller förbundets stadgar. 5.1 Mötesform Om årsmöte eller klubbmöte hålls på annat sätt än med personlig närvaro enligt 3.5 mom 4 i Unionens stadgar, skall det skrivas in i protokollet för mötet. Exempel på alternativa mötesformer är via telefon, webb, intranät, videokonferenser eller dylikt. Exempelvis kan Unionens webbplats användas för gruppdiskussioner. Styrelsen ska se till att alla medlemmar i god tid bereds möjlighet att delta och att alla handlingar finns tillgängliga i god tid dock senast 14 dagar innan mötet.

18

19

20 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. Du hittar också svar på unionen.se. Tnf: 2314:1 ISBN: Foto: Sune Fridell Tryck: Unionen maj 2015 Olof Palmes gata 17, Stockholm VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS)

FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) FÖRBUNDSSTADGAR (FSS) Motionerna FSS 1 FSS 39 MOTION FSS 1 Byggnads Väst Möjlighet bilda företagsklubbar. Eftersom medlemskretsarnas verksamhet och deltagandet av medlemmar på kretsarnas möten har minskat

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer