Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda"

Transkript

1 Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

2 Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden ställer nya krav. Det gäller därmed att ha en förändringsberedskap i organisationen. Men det handlar också om att försöka förutse hur förändringarna påverkar arbetsmiljön. Det är viktigt att planeringen av arbetsmiljön samordnas med planeringen av produktion, verksamhet och affärer. Om det finns risker ska de förebyggas så långt det är möjligt. Det gäller både fysiska, psykiska och sociala risker. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren arbeta systematiskt för att förbättra arbetsmiljön. I det arbetet ingår att göra en heltäckande riskbedömning varje år. När det sker förändringar på arbetsplatsen ska dessutom en separat riskbedömning göras. Det innebär att så långt det är möjligt förutse hur förändringen påverkar de anställdas arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men arbetet för en god arbetsmiljö sker i samverkan, det vill säga tillsammans med facket. Du som är fackligt förtroendevald har en viktig uppgift att se till att alla kommer till tals och får en reell möjlighet att påverka den egna arbetsmiljön. Riskbedömning en grundsten Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att man arbetar förebyggande, något som ger ökad hälsa och säkerhet och spar pengar för företaget. Riskbedömningar är en grundsten i detta arbete. Enligt arbetsmiljölagen ska också varje anställd ges möjlighet att påverka utformningen av sin egen arbetssituation och i förändringsoch utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Det är därför viktigt att alla kommer till tals och har möjlighet att ge sina synpunkter på hur förändringen kommer att påverka deras arbetsmiljö. Det kan låta arbetskrävande och komplicerat att göra en riskbedömning, men det behöver inte vara krångligt. Många företag gör redan idag riskbedömningar inom sitt miljö- och kvalitetsarbete. Det gör att det ofta finns upparbetade rutiner för hur arbetet ska genomföras. När ska riskbedömningen göras? Vid varje ändring i verksamheten som omorganisation, personalnedskärning eller produktionsförändring är arbetsgivaren skyldig att upprätta en separat riskbedömning. Det gäller även till exempel när en tjänst inte återbesätts eller ett nytt datasystem införs. Den årliga riskbedömningen ger en bra grund att arbeta utifrån när det är dags att göra en ny riskbedömning inför en förändring. 8 Arbetsgivaren ska regelbundet under söka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i ar betet. När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

3 Redan när en förändring planeras ska arbetet med riskbedömningen påbörjas. Bedömningen ska utgöra ett av underlagen för beslutet så att resultatet blir så bra som möjligt. Så fort beslutet är taget vid förhandling eller i skyddskommitté börjar genomförandet. Då ska det finnas en handlingsplan för hur eventuella skador ska undvikas. Lämpliga tillfällen att samla underlag till riskbedömningar är vid skyddsronder, personalmöten eller utvecklingssamtal. Då har alla möjlighet att påtala eventuella risker. Många företag gör även omvärldsanalyser som kan användas som grund för en diskussion kring eventuella risker. Information Vid en förändring är det viktigt att alla får information så tidigt som möjligt. När människor blir osäkra om vad en förändring innebär sprids lätt missämja och arbetsresultaten blir sämre. Osäkerhet är också ofta en källa till stress. Diskutera med arbetsgivaren vilka informationskanaler som passar bäst och när informationen ska lämnas. När riskbedömningen görs ska de anställda ha fått tid att fundera igenom hur förändringen kan komma att påverka honom eller henne. Vilka påverkas? Det är viktigt att tänka på att en förändring i någon del av företaget ofta får återverkningar på andra delar som inte direkt är berörda. Du som facklig representant bör se till att få en så bred bild som möjligt över hur förändringen påverkar medarbetarna. Hur bedöms kvalitet? Det går naturligvis inte att exakt ange hur kvaliteten ska bedömas. Men utgångspunkten är att samverkan fungerat bra och att alla som berörs haft möjlighet att ge sina synpunkter på förändringen. När ni i Unionen-klubben är nöjda med det arbete som lagts ner och kommit överens med arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas, då är kvalitetskraven uppfyllda.

4 Riskbedömning steg för steg Precisera vad förändringen består av. 1 Det kan till exempel gälla: personalneddragningar förändrade arbetstider omorganisation produktionsförändringar Definiera vilka grupper som berörs både direkt och indirekt av förändringen. Se till att alla 2 kommer till tals och får ge sin bild av eventuella risker. Utnyttja tillfällen som skyddsronder och arbetsplatsträffar för att samla information. Eventuellt kan ni behöva formulera en enkät för att få in alla synpunkter. Kontakta gärna till exempel företagshälsovården för att få in fler aspekter. Det är många faktorer som påverkar arbetsmiljön. I en riskbedömning ska både de fysiska, psykiska och sociala faktorerna komma fram. Lista tillsammans med dem som berörs de risker för ohälsa som finns. 3 Exempel på faktorer som listas kan vara: buller skadliga arbetsställningar för lite inflytande över arbetet dåligt samarbete påfrestande arbetstider stress ensidigt arbetsinnehåll liten egenkontroll över arbetet. Gör en bedömning av hur sannolik och allvarlig varje risk är. Utifrån 4den bedömningen görs sedan prioriteringar och handlingsplaner för åtgärderna. Inför diskussionerna med arbetsgivaren kan det vara bra att styrka vissa riskfaktorer med faktaunderlag, till exempel statistik om övertid och sjukfrånvaro. Sannolikhet för skada Mycket vanligt En gång per dag Vanligt En gång i veckan Ganska vanligt En gång i månaden Ganska ovanligt En gång om året Osannolikt En gång per 10 år Mycket osannolikt En gång per 100 år Konsekvens om skadan inträffar Ofarlig eller bagatellskada Skada utan sjukskrivning Kortare sjukskrivning Längre sjukskrivning Invaliditet Dödsfall = Försumbar risk 1 = Acceptabel risk eventuellt ej åtgärd 2 = Viss risk åtgärdas 3 = Allvarlig risk måste åtgärdas 4 = Mycket allvarlig risk måste åtgärdas annars får arbetet ej utföras

5 Diagrammet på sidan 4 är ett exempel på hur risker kan bedömas. I skärningspunkten mellan sannolikhet för skada och konsekvens anges en riskfaktor. Siffran anger hur åtgärderna bör prioriteras. Varje riskbedömning 5 ska innehålla en handlingsplan. Handlingsplanen ska vara skriftlig så att det inte uppstår tveksamheter om vad man är överens om. Det ska tydligt framgå när åtgärderna ska göras och vem som är ansvarig för att det görs. Dokumentet är viktigt för att kunna göra en bra uppföljning. Handlingsplanen ska innehålla: Vilka som gjort handlingsplanen Vilka åtgärder som ska genomföras När åtgärden ska vara genomförd Vem som är ansvarig. Kom överens med arbetsgivaren om hur uppföljningen 6ska göras. Om ni inte blir överens är det viktigt att de fackliga kraven eller uppfattningarna förs in i förhandlingsprotokollet. Klubben kan också ta upp frågan på nytt genom att begära förhandling enligt MBL 10. Tänk på att arbetet inte är avslutat i och med att handlingsplanen är upprättad. Uppföljningen kan påvisa nya risker som gör att planen måste revideras och kanske andra grupper än tidigare måste få ge synpunkter. Lag om medbestämmande i arbetslivet 10 Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation. Exempel på hur en handlingsplan kan se ut: Riskfaktorer Orsak Åtgärd Genomfört vecka Ansvarig Ensidigt X Ökad tid med Rotation med arbetsinnehåll telefonarbete andra funktioner Dåligt X Nya arbetsgrupper Teambuilding samarbete ska bildas Bristande X Kompetensbrister Tidsutrymme kompetens vid förändrade måste ges för arbetsuppgifter utbildning Stress X Ökad stress under omställningstiden Stöd via företagshälsovård med stresshantering

6 Flera möjligheter att agera Hämta stöd från experter Inför förändringar är arbetsgivaren även skyldig, enligt MBL 11, att informera och förhandla med facket. Redan vid första informationsträffen bör ni göra en plan för hur riskbedömningen ska genomföras. Den kan genomföras på flera sätt, till exempel genom enkäter, enskilda intervjuer, en partsgrupp eller gruppdiskussioner vid personalmöten. Skyddskommitté eller arbetsmiljöombud har kunskaper som ska tas tillvara vid en riskbedömning. Men ibland kan man behöva externt stöd från till exempel företagshälsovården för att bedöma riskerna. Anser ni att det behövs ytterligare expertkunskap kan ni begära att en arbetstagarkonsult tillsätts, enligt Utvecklingsavtalet (UVA). Om arbetsgivaren inte kallar till förhandling Enligt MBL 10 kan Unionen-klubben kalla till förhandling inför en förändring. Om arbetsgivaren inte kallar till förhandling bör klubben så snart som möjligt ta initiativet. Det är bättre att agera än reagera på redan fattat beslut. En annan orsak att kalla till förhandling kan vara om arbetsgivaren inte vidtagit de åtgärder som man varit överens i den handlingsplan som upprättats tillsammans med riskbedömningen. Om ni inte kommer överens vid förhandlingen eller att åtgärderna fortfarande uteblir kan klubben begära central förhandling. Arbetsmiljöombud kan begära åtgärder Arbetsmiljöombudet har också möjlighet att agera om riskbedömning eller åtgärder uteblir (se ruta nedan). När arbetsmiljöombudet påtalat bristen är arbetsgivaren skyldig att genast lämna en skriftlig bekräftelse på anmälan. Om arbetsgivaren inte åtgärdar anmälan inom skälig tid (normalt inom 14 dagar) kan arbetsmiljöombudet skicka ärendet till Arbetsmiljöverket för bedömning. Kontakta regionkontoret innan ärendet skickas in. Avtalsbrott kan föras till Arbetsdomstolen Om arbetsgivaren inte gör en riskbedömning med tillhörande handlingsplan kan det innebära ett avtalsbrott. I och med att arbetsgivaren har undertecknat ett kollektivavtal har han/hon en lojalitetsförpliktelse att följa lagar och avtal. Skulle den förpliktelsen brytas kan Unionen föra ärendet till Arbetsdomstolen. Litteraturtips: Undersökning och riskbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbetet en vägledning, Arbetsmiljöverket, Lag om medbestämmande i arbetslivet 11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. 6 a Om ett skyddsombud anser att åt gärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en Arbetsmiljölagen kap 6 skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 skall meddelas.

7

8 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. Du hittar också svar på unionen.se. TNR-nr 1103:7 Fotograf: Lena Granefelt Tryckeri: POD, Printservice juli 2015 Avgift till a-kassan och eventuell klubbavgift tillkommer. Olof Palmes gata 17, Stockholm VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer