HANTERING AV HÄSTFÖRETAGETS KUNDRELATIONER - FAKTAPAKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANTERING AV HÄSTFÖRETAGETS KUNDRELATIONER - FAKTAPAKET"

Transkript

1 HANTERING AV HÄSTFÖRETAGETS KUNDRELATIONER - FAKTAPAKET Utredning av kundernas behov Hästföretagets marknadsföring Konkurrensmetoder i marknadsföringen Hantering av kundrelationer Hevosalan yrittäjyyden kehittämishanke - Utveckling av hästföretag, Laurea-ammattikorkeakoulu Arbetsgrupp: Tiina Karlström, ProAgria Oulun Maaseutukeskus Marian Kivinen, Finlands Ryttarförbund rf Petro Ropo, Suomen Ravivalmentajat ry (Finlands Travtränare) Svensk översättning: ProAgria SLF

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1. VAD ÄR MARKNADSFÖRING? Uppfattningar och första intrycket 2. PLANERING AV MARKNADSFÖRINGEN Marknadsföringsplan Kartläggning av efterfrågan 3. UTREDNING AV KUNDERNAS BEHOV Målgrupper Hästföretagets specialisering Kundbelåtenhet Kundrespons 4. KONKURRENSMETODER I MARKNADSFÖRINGEN Produkt Pris Tillgång Marknadsföringskommunikation 5. HANTERING AV KUNDRELATIONER Stamkunder Kundbetjäning Hästföretaget som kund KÄLLOR 2

3 Temat Hantering av kundrelationer omfattar i det här faktapaketet kundrelationer, kartläggning av kundernas behov, planering av och konkurrensmetoder i marknadsföringen. Avsikten är att på det praktiska planet granska det ovan nämnda ur synvinkeln för den som planerar att påbörja verksamhet inom hästbranschen eller för existerande hästföretag. Materialet innehåller länkar och referenser för mera omfattande informationssökning. Hantering av kundrelationer -helheten kompletteras av faktapaketet Ledning av hästföretag, > Hevosyrityksen tietopaketit > Ledning av hästföretag. Arbetsgruppen för Hantering av hästföretagets kundrelationer och sakkunniga under utbildningsdagarna är husdjursagrolog, kvalitetsutbildare Tiina Karlström (ProAgria Oulun Maaseutukeskus), hobbychef Marian Kivinen (Finlands Ryttarförbund) och verksamhetsledare Petro Ropo (Suomen Ravivalmentajat ry). Faktapaketet och utbildningen förverkligas av Yrkeshögskolan Laurea inom projektet Utveckling av hästföretag. Den svenskspråkiga översättningen är gjord av ProAgria SLF. 1. VAD ÄR MARKNADSFÖRING? Grunden för planeringen av marknadsföringen definieras i den detaljerade företagsplanen som beskriver vad, till vem och hur företaget fungerar. Målsättningar för planmässig marknadsföring kan exempelvis vara att göra en produkt eller tjänst känd, skapa positiva uppfattningar, bygga upp en image, bättre lönsamhet för företaget, kundbelåtenhet och bestående kundrelationer. Marknadsföringen uppfattas som ett tänke- och verksamhetssätt i anknytning till hela företagets verksamhet. Uppfattningar och första intrycket Med uppfattning dvs. image avses i det här sammanhanget företagets bild i offentligheten. Med marknadsföring bygger man upp uppfattningar om företaget samt skapar efterfrågan på produkter eller tjänster som företaget erbjuder. Det lönar sig att satsa på det första intrycket eftersom det påverkar kunden länge. Kunden kommer ihåg god service längre än ett billigt pris. Uppfattningen om hästföretaget påverkas av: Exempel Företagaren, personalen, frivillig arbetskraft vårdad klädsel fräscht allmänt intryck och energiskt uppförande yrkeskunniga tränare, lärare, personal gott uppförande, vänlighet inget tobak, tuggummi, eller svärande Kundbetjäningen, mottagandet presentation i telefon hälsning, ögonkontakt, handskakning då man möts, tjänstens säkerhet, infriande av löften serviceutbud iakttagande av tidtabeller Stallförhållanden och omgivningen hästar som trivs i sitt arbete och har god kondition hagar, stängsel, gödselstäder allmän renlighet manege, ridbana, omklädningsrum och övr. personalutrymmen parkeringsplatser skyltar, anvisningar för kunderna, vägvisare hästarnas transportutrustning Kommunikationen utseende på reklam layout på internetsidor personalens klädsel kuvert, visitkort, fakturor, broschyrer övr. material och synlighet 3

4 Vid planering av företagets budskap och kundernas uppfattning av företaget är utgångspunkten varför kunden vill välja just detta företags produkt. Effektiv marknadsföring och infriade löften är lösningen till lönsam affärsverksamhet. Exempel Vilken bild ger företaget av sig själv och på vilket sätt? * Image för hästturismföretag: Äkta islandshästar, skickliga vildmarksguider visar vägen genom den rena finländska naturen. Marknadsföringskanal: annonsering i resebranschens publikationer, broschyrer för gemensam marknadsföring, i form av programtjänst via övriga företag, på egna internetsidor, broschyrer på resemässor. * Image för ridskola: Master-ridlärare, lektionshästar på lätt A-nivå, individuell hinderträning i små grupper. Reklam: i facktidskrifter och på egna internetsidor. 2. PLANERING AV MARKNADSFÖRINGEN Kundorientering och bemötande av efterfrågan hör till nutiden i hästföretag. Kvaliteten på produkterna och verksamheten mäts i sista hand av kunden då köpbeslutet görs. Planering av marknadsföring och kartläggning av efterfrågan hör till hästföretagets företagsplan. Målet är att produkten/tjänsten som är till salu skall fås till kännedom för den konsumerande kundkretsen och presenteras möjligast lockande. Med tanke på effektbedömningen skall man för marknadsföringen ställa upp tydliga mätbara mål och kartlägga utgångsläget realistiskt. Vid utvärdering av företagets utgångsläge kan man utnyttja fyrfältsanalysen (swot) som presenteras mera ingående i faktapaketet Ledning av hästföretag. Beroende på hästföretagets verksamhetsform kan mätarna för marknadsföringens effekt vara mängden nya kontakter, förbättrad lönsamhet, ökat antal kontakter/idéer av stamkunder och medias intresse. Hästbranschen är konjunkturkänslig. Därför betonas behovet av att fundera över minimering av verksamhetens risker och förutseende av utvecklingen på lång sikt. Hos företag i hästbranschen såsom i övriga företag skall det finnas tid för ledning, planering för framtiden och marknadsföring på rätt sätt till rätta målgrupper. Marknadsföringsplan Vid planering av marknadsföringen skall man granska sin egen verksamhet kritiskt och söka de konkurrensfördelar som det lönar sig att betona. För förverkligandet av planen skall man reservera tillräckligt med resurser, såväl ekonomiska som andliga resurser. Mera om marknadsföringsplaner Sidorna erbjuder handledning för uppgörande av en marknadsföringsplan enligt rubriceringen och hjälpfrågorna ovan. Kartläggning av efterfrågan Kartläggning av efterfrågan skall göras redan då företagsverksamheten planeras. För företag som redan är verksamma lönar det sig att regelbundet utvärdera efterfrågan i den egna omgivningen. Vid planering av marknadsföringen är det mycket viktigt att utreda den rådande och framtida efterfrågan. Man måste kunna svara åtminstone på följande frågor: - För hurudana tjänster och produkter finns det efterfrågan? - Hurudant är det regionala konkurrensläget? - I vilken riktning utvecklas branschen? - Vilket nytt och avvikande kunde man erbjuda? - I vilken konsumentgrupp finns de potentiella kunderna nu och i framtiden? 4

5 Hästföretagets kunder kommer i många fall från ett rätt litet område. Det lönar sig att kartlägga den regionala konkurrenssituationen. Kartläggningen av efterfrågan kan i sin enklaste form utföras genom att anteckna frågor och tjänster som diskuterats under telefonsamtal. Det lönar sig att fråga vad kunden önskar istället för att räkna upp vad man själv erbjuder. Det lönar sig också att följa upp efterfrågan systematiskt och engagera hela personalen i uppföljningen. Företagare i hästbranschen skall också hela tiden hålla i minnet att konkurrenterna utöver andra företag i branschen också är de många andra hobbyer som anknyter till fritidssysselsättning. Därför skall man lägga märke till att allmän verksamhet som strävar till att förbättra branschimagen har positiv effekt för hela branschen varför alla aktörer borde beakta också denna aspekt av marknadsföringen. Man kan inte överföra missförhållanden som förekommer i branschen eller företaget att lösas av kunderna. Förutom som konkurrent skall den egna yrkeskåren också ses som samarbetspart. Ofta är det ekonomiskt mycket förnuftigt att bilda täta nätverk inom branschen och att samarbeta. Diskussion om utbudet av tjänster, förmedling av underleverantörers kontaktuppgifter och samhälleliga kontakter lönar sig att sköta i samspel. 3. UTREDNING AV KUNDERNAS BEHOV Hörnstenen för företagets kundorientering är en klar uppfattning om vilka företagets kunder är. Företaget gör ett medvetet val gällande hurudana kunder som önskas. Marknadsföringen skall vara genomtänkt och regelbunden, inte annonsering hit och dit. Alla kunder är inte likadana utan företagets produkter och tjänster har efterfrågan i olika kundgrupper dvs. segment. Inom företagen måste man kunna identifiera från varandra avvikande behov och förväntningar så att varje grupp kan betjänas möjligast väl. På så sätt kan såväl produktutvecklingen som marknadsföringsåtgärderna riktas rätt. Exempel Olika tjänster för skilda kundgrupper Till vem? Vilka är kunderna? Målgrupper barn ungdomar vuxna seniorer hästägare företag intressentgrupper underleverantörer turister hobbyryttare tävlingsryttare kunder som söker erfarenheter och möjligheter till fritidssysselsättningar Företaget ridstall stall för inackorderade hästar travstall uppfödningsstall försäljningsstall träningsstall Vilka produkter? Hurudana tjänster? ridlektioner träningslektioner specialridning (westernridning, terapiridning, vandringsridning) inackorderingsplatser platser för hästar i skolning platser för hästar i träning professionell träning professionell körning Hur? Verksamhetsresurser företagets läge förbindelser yrkeskunskap: häst- och företagskunnandet förhållanden byggnaderna och tekniken terrängen miljön verksamhetskulturen hästarna nätverk kapitalet tiden 5

6 Då man känner till hästföretagets målgrupp(er) måste man definiera målgruppens behov. Trots att företagets nuvarande kundkrets skulle bestå av många nöjda kunder garanterar det inte lyckad företagsverksamhet i framtiden. Företagaren skall kartlägga den nuvarande målgruppens önskemål och förväntningar mycket noggrant. Hästföretagets specialisering Specialisering är koncentration på en mer begränsad sektor, ett snävare kunnande. Man skall sträva till att styra den egna företagsverksamheten i en sådan riktning att den egna förmågan, möjligheterna, företagets läge, utbildning och kunnande räcker till. Exempel Egen kärnkompetens Nuförtiden är det allt mer vuxna än barn som rider på fritiden och den först nämnda gruppens önskemål och förväntningar på tjänster varierar mycket. Det finns möjligheter att specialisera sig och utnyttja sin kärnkompetens. Man kan t.ex. specialisera sig på små grupper, hästturism, hinderritt osv. Valet av specialiseringslinje påverkas av resurserna som finns tillhands i företaget samt företagarens intressen. Om ridläraren är intresserad av att hitta på lekar och tävlingar för barn lönar det sig säkert att erbjuda specialprodukter av det här slaget till familjer. Kundbelåtenhet Ett behändigt och förmånligt sätt att utreda kundernas behov och erfarenheter gällande företagets verksamhet är att alltid passa på och fråga då man är i kontakt med en kund. Varaktigheten av kundförhållanden beror på företagets förmåga att utreda kundens nuvarande och framtida behov samt skapa nya behov hos kunderna. Företagets alla funktioner påverkar slutligen också kundbelåtenheten. Allra först utvärderar kunden företaget på basis av produktkvaliteten, leveranssäkerheten och kundbetjäningen. Erfarenheter som övriga kunder delat med sig har alltid inverkan. Positiva erfarenheter är det bästa och kostnadseffektivaste marknadsföringssättet. All kommunikation och publicitet måste vara i balans med den verkliga leveransförmågan. Alltför stora löften straffar sig snabbt i form av besvikelse för kunden. Exempel Kundbelåtenhet genom samarbete Kunden deltar i en nybörjarkurs och intresserar sig så pass mycket av ridning att han fortsätter att ta ridlektioner på timbasis. Senare skaffar han sig, eventuellt via en förmedlare, en egen häst och behöver därför allt fler tjänster av företagaren men annorlunda tjänster än den nybörjarkurs som köptes allra först. För att garantera och säkra kundbelåtenheten skall kunden också kunna överföras till en annan serviceproducent. Anvisningar i anknytning till hantering av kundrelationer och säkerhet är: Konsumentverkets anvisningar för främjande av ridtjänsters säkerhet 8/2004 Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter 10/2003 Anvisningarna är givna för att främja säkerheten av rid- och programtjänster. Tilläggsinformation: > På svenska > Publikationer och blanketter > Publikationsserie eller Produktsäkerhetsanvisningar 6

7 Kundrespons Endast kunder som är mycket missnöjda klagar. Mindre missnöjda byter serviceproducent i tysthet. Klagomål skall naturligtvis tas emot och åtgärdas men det är minst lika viktigt att följa upp hur nöjda kunderna är. I små företag lönar det sig nödvändigtvis inte att satsa på dyra undersökningar utan igen komma ihåg att utnyttja de naturliga kundkontakterna som i vilket fall som helst förekommer. Kundbelåtenhet kan också mätas indirekt med de uppgifter som företaget ändå har tillgång till. Sådana är t.ex. varaktiga kundförhållanden, antalet stamkunder, utvecklingen av kundspecifika köp och marknadsandelens utveckling. Med hjälp av kundresponsen mäts hur efterfrågan och utbudet möts, erbjuder man rätta produkter till rätta målgrupper. Med belåtenhetsundersökningen mäts hur väl utbudet infriar de löften man gett i marknadsföringen. Man skall bygga upp en positiv atmosfär som sporrar till att ge respons, berätta att man reagerar på responsen samt tacka för besväret. 4. KONKURRENSMETODER I MARKNADSFÖRINGEN Framgången på marknaden avgörs av den helhet som företaget erbjuder. Marknadsföringen är en viktig del av detta helhetspaket. Speciellt för företag i hästbranschen kan man inte skilja marknadsföringen från helheten. Vilka delområden är då viktiga för att få ihop en fungerande palett? - Produkten skall vara i skick - Priset skall vara rätt - Tillgången på produkterna / tjänsterna skall vara i ordning - Marknadsföringskommunikationen skall stöda verksamheten Produkt Hästföretag skall noggrant överväga vilka produkter och tjänster man erbjuder. Hos många företag i hästbranschen består serviceutbudet av flera produkter. Kärnprodukten är den pelare på vilken verksamheten stöder sig. För travtränare är det träning av hästar och för ridstall försäljning av ridlektioner. I avtal kan man specificera den tjänst som företaget erbjuder samt kundens specialbehov (t.ex. sätta täcke på hästen) för vilka man skilt bestämt prisen. Trots att man med hjälp av avtal kommit överens om miniminivån på tjänster som kunden skall erbjudas kan företagaren överraska kunden med tilläggstjänster t.ex. genom att för hästägare ordna en kurs om medicinering eller utfodring av hästar. Produktifiering är en av dagens trender i företagsvärlden som producerar tjänster. Produktifiering betyder definition av egenskaper och användningsändamål för en tjänst eller tillgång. Avsikten kan också vara att paketera en existerande tjänst eller tillgång på så sätt att innehållet, priset och bruksvillkoren definieras. Tydlig produktifiering och lockande paket är nödvändiga effektmedel. Efterfrågan på färdiga produktpaket t.ex. inom turismtjänster ökar hela tiden. Pris Å ena sidan granskas prissättningen från kundens synvinkel, å andra sidan från synvinkeln för företagets egen kostnadsstruktur och målsättning på täckningsbidrag. Olika målgrupper uppskattar produkten på olika sätt och är också beredda att betala skilda pris för produkten. 7

8 Priset skapar en uppfattning av kvalitet. Ett lågt pris kan också väcka misstänksamhet gällande produktens kvalitet och förhindra kunden från att välja produkten. Prissättningen skall vara tydlig och öppen för alla. Prissättningstekniker: (bearbetat ur källan: Yrittämällä tuloksiin, Tieto Tuottamaan -serien, ProAgria Maaseutukeskusten liitto) Helhetspris dvs. paketprissättning betyder att produktens alla delar paketerats till en helhet och har ett pris (t.ex. semesterpaket). Baspris med tilläggsdelar: då företaget inte vill bli stämplat som ett dyrt företag kan man använda en prissättningsmetod med baspris. Tilläggstjänster paketeras inte ihop med basprodukten utan prissätts skilt för sig, t.ex. halvinackordering i stall där baspriset inkluderar boxplats, utfodring, städning av boxen och att hästen rastas utomhus men träning, hyra för manege eller specialskötsel prissätts skilt. Uppdelat pris: helt och hållet uppdelad prissättning minskar grundpriset ytterligare och ökar kundens valmöjligheter. Uppdelat pris lämpar sig för situationer då företaget utåt vill visa förmånliga priser eller då kunden inte vet vilka arbetsskeden och delar produkten i helhet innehåller. Produktions- eller anskaffningskostnaderna bestämmer för varje produkt/tjänst prissättningsintervallets nedre gräns som endast i undantagsfall kan underskridas. All prissättning skall utgå från att intäkterna överskrider kostnaderna. Det rätta priset definieras vid den punkt då tilläggsintäkten för följande enhet (t.ex. häst som tränas) är exakt lika stor som tilläggskostnaden den förorsakar. Vid prissättningen är det viktigt att beakta värdet på det egna arbetet. Det arbete företagaren själv utför är inte gratis. Exempel KOSTNADSKALKYL / månad (exkl. moms) Hyresstall för 20 hästar; tre arbetstagare KAPITALKOSTNADER - hyreskostnader 800,00 - inventariekostnader (inventariernas värde och avskrivningstid 5 år) 375,00 PERSONALKOSTNADER - arbetstagarnas löner 3.600,00 - soc.avgifter för arbetstagare 1.620,00 - egen lön 2.000,00 - soc.avgifter för egen lön 900,00 ÖVRIGA FASTA KOSTNADER - försäkringar för företagsverksamheten 100,00 - elektricitet 270,00 - vatten 180,00 FASTA KOSTNADER TOTALT 9.845,00 RÖRLIGA KOSTNADER - foder (inkl. havre) 1.200,00 - hö 900,00 - strö 300,00 - skoning + hästskor 500,00 - övrig småredskap som slits 30,00 - telefon 70,00 - kanslikostnader 40,00 - bokföringskostnader 90,00 RÖRLIGA KOSTNADER TOTALT 3.130,00 8

9 KOSTNADER SAMMANLAGT ,00 Träningsavgiften skall vara 648,75/häst/mån *Transportutgifter inkluderades inte eftersom kalkylen baserar sig på träningens lönsamhet. I teorin kan man anlita en transportfirma som fakturerar ägaren. *Veterinärkostnader såväl direkt från ägaren. *Kostnader som uppstår pga. tävlingskörning är en sak för sig och har inte inkluderats i kalkylen. Stallet har tre arbetstagare med en lön på 1200 euro/häst/mån. Man skor inte hästarna själv utan anlitar en professionell hovslagare vars faktura tränaren betalar. Om man skor hästarna själv stiger tränarens lön något på motsvarande sätt. Bokföringen sköts av en revisionsbyrå. Att sänka kostnaderna är ofta det effektivaste sättet att förbättra resultatet jämfört med att öka intäkterna. Kalkylmodeller för produktionskostnadsberäkning för hästföretag finns i boken Hevosen ruokinta ja hoito (ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Tieto Tuottamaan serien). Likviditets- och lönsamhetskalkyler görs bl.a. av de regionala ProAgria landsbygdscentralerna, lantbruks- och hushållningssällskapen samt företagscentralerna. Mera information om prissättning i temadelen Hantering av hästföretagets ekonomi (på kommande hösten 2005) Tillgång Grunden för all företagsverksamhet är att tjänsten eller produkten är tillgänglig för kunderna. Tjänsterna skall vara enkla att köpa och lättillgängliga. I hästbranschen är företagets belägenhet ofta bestämt (där stallet är beläget) och det är svårt att ändra på läget. Därför bestämmer också företagets läge hurudana tjänster det lönar sig att erbjuda. Marknadsföringskommunikation Nedan presenteras lämpliga metoder för hästföretagets marknadsföringskommunikation. I marknadsföringsplanen definieras de uppskattade kostnaderna för informationen. * Allmän information och synlighet Vid informationsförmedlingen är företagets främsta metod kontakterna till redaktörer. Informationen kan skötas med fritt formulerade tillkännagivanden, brev eller e-post. Nyhetsvärde kan uppstå av att föl föds, nya hästar skaffas, stallet utvidgas, hästarna har framgång i tävlingar, ridkurser för nybörjare startar, man håller öppet hus, ordnar tävlingar eller nattvandring etc. Det lönar sig att upprätthålla förbindelser med pressen och regelbundet och envist skicka pressmeddelanden om stallets verksamhet. Positiv synlighet och öppet hus för publiken är bra sätt att låta folk bekanta sig med hästbranschen och företagets verksamhet. För personer som inte känner till branschen är det lättare att besöka stallet då det är öppet hus och med goda grannförhållanden befrämjar man ärenden i anknytning till ridleder och samarbete. * Annonser, reklambrev, marknadsföringsmaterial Det lönar sig att noggrant fundera över utnyttjande av avgiftsbelagda annonser och rätta marknadsföringskanaler. Direktmarknadsföringsbrev kan levereras via kundregistret eller instucken i lokaltidningen. Annonsering på anslagstavlor i butiker, bibliotek och simhallar är ett traditionellt sätt för företag att synas. För hästföretag lämpar sig logon, broschyrer, visitkort, kuvert försedda med logo och enhetliga brev- och fakturabottnar väl. 9

10 * Internet, webbsidor Företagets webbsidor är en naturlig kanal via vilken kunderna har tillgång till kontaktuppgifterna. Webbsidor med företagets grafiska utseende är synliga i olika delar av landet varvid man också har möjlighet att nå kunder på andra orter. Utmaningen med internetsidor är uppdateringen. Viktigast är att sidorna innehåller kontaktuppgifter (telefonnummer, köranvisningar), tjänster och priser med betalningsvillkor samt presentation av personalen och hästarna. * E-post E-post har blivit allmännare som kommunikationsmedel. Det kommer lätt flera meddelanden per dag och att svara på dem tar sin tid. Det lönar sig att följa upp vilken typ av frågor kunderna ställer och göra färdiga bottnar för svar för att underlätta det egna arbetet. Information om tjänsterna och prislistor minskar t.ex. säkert antalet meddelanden. Man måste svara på e-post! E-postprogram har ofta en funktion för automatiskt returmeddelande. Man kan t.ex. skriva: Vårt stall har mottagit ert meddelande, vi kommer att svara möjligast snart! Då behöver kunden inte fundera över om meddelandet alls gått fram. Ett besvarat meddelande kan betyda pengar för företaget. * Telefon Det lönar sig att hålla företagsverksamhetens telefonsamtal och de privata samtalen skilt för sig. Meddelandet i telefonsvararen kan utformas så att det stämmer med företagets image. Man måste svara på meddelanden som lämnats i telefonsvararen, om man låter bli att svara förlorar kunden förtroendet för företaget. * Övrigt Synlighet är också informationsskyltar, personalens enhetliga klädsel eller reklam på företagets fordon. Man kan fästa uppmärksamhet vid likhet på material: logo, texttyp, färger i klädseln, på bilarna, i broschyrer och på webbsidorna. Enhetlig layout på brev och meddelanden blir lättare kvar i minnet. * Kontaktuppgifter I hästbranschen säljer man sällan någonting enbart på basis av annonsering utan så gott som alltid tar potentiella kunder kontakt med företaget eller företagaren. Kontaktuppgifterna skall vara korrekta. Det är också viktigt att man kan hitta kontaktuppgifterna via övriga kanaler såsom gula sidor, nummertjänst, kommunens företagsregister osv. Ändringar skall anmälas till den person som uppdaterar registren/sidorna. Marknadsföring som baserar sig på fakta är t.ex. namn- och kontaktuppgiftsförteckningar över yrkesfolk samt tävlingsförteckningar som erbjuder numerisk och jämförbar information för personer som inte är insatta i branschen. Nyttig information för företagare och kunder (på finska) finns bl.a. på stallsökningsfunktionen (tallihaku): förteckningen över yrkestravtränare: tävlingsstatistik: > tulos- ja tilastotietoa. 5. HANTERING AV KUNDRELATIONER Då hästföretaget har identifierat de viktigaste kundgrupperna och utrett kundernas behov och förväntningar skall man se till att alla funktioner syftar till att uppfylla dessa. Upprätthållandet av kundrelationen är livsvillkoret för lönsam företagsverksamhet. 10

11 I hästbranschen sker en del av marknadsföringen genom att kunderna marknadsför företaget och företagaren. Beröm som sprids vidare från mun till mun är allmänt och just sådan oavsiktlig marknadsföring känns för potentiella kunder säkrare än t.ex. reklam. Detsamma gäller tyvärr också motsatsen. Vid företagsverksamhet i hästbranschen är hantering av kundmängden viktigare än vanligt. Små företag kan råka i en situation där efterfrågan överskrider utbudet. I sådana situationer är det ytterst viktigt att veta vilka kundgrupper som är ekonomiskt mest värdefulla och vilka grupper som har stor betydelse med tanke på framtiden. Det är också viktigt att identifiera de faktorer som förorsakat situationen. Dessa faktorer är företagets starka sidor som man skall satsa på. Kvaliteten på tjänsterna får inte bli lidande pga. ökad efterfrågan. Stamkunder Det är dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de gamla. Antalet stamkunder är en bra mätare på företagets affärsverksamhet eftersom de är företagets stöttepelare som man strävar till att behålla och öka i antal. Man kan erbjuda stamkunder olika förmåner såsom rabatt på priset för den andra ridtimmen till kunder som tar ridlektioner flera gånger i veckan. Å andra sidan är det mycket ofta inom hästbranschen så att priset inte är den mest avgörande faktorn. Därför skall man beakta stamkunderna också på andra sätt. Det lönar sig att ha ett register över stamkunderna. Med hjälp av registret kan man komma ihåg kunderna t.ex. inför julen eller med årliga informationsbrev. Kunderna är mycket noggranna med hur de blir bemötta. Företagaren skall alltid ge en sådan bild att varje kund är lika värdefull och önskad. Ett stamkundsförhållande beror inte endast på mängden köpta tjänster eller produkter. Många sk. små kunder är långvariga kunder och befrämjar för sin egen del företagarens verksamhet och för framför allt ryktet vidare. Kundbetjäning Gällande företagets kundbetjäning skall man komma överens om åtminstone följande praxis: - hur tar man emot beställningar och hur antecknas beställningar som tas emot muntligt? - hur säkrar man att kundens beställning har uppfattats rätt - hur säkrar man att löftet till kunden infrias - hur samlas och utnyttjas kundresponsen (både positiv och negativ respons)? Kunderna förnimmer också den arbetsatmosfär som råder bland företagets personal och för att få till stånd en positiv atmosfär är det viktigt att de som arbetar inom företaget känner att de befinner sig på en bra och uppskattad arbetsplats. Det skall regelbundet finnas tid för personalmöten då man tillsammans kommer överens om företagets verksamhetsmetoder. Det lönar sig också att satsa på fortbildning och att befrämja personalens ork i arbetet. Då man träffar kunder är det viktigt att man är öppen, hederlig och glad, kommer ihåg att hälsa, le och ta ögonkontakt. Handskakning, positiva ansikts- och kroppsuttryck samt allmän hjälpsamhet ger en god bild av hela företagets verksamhet. Vid telefonsamtal skall man komma ihåg att tala med tydlig och leende röst, inte brådskande eller slarvigt samt alltid ringa tillbaka om någon lämnat ett telefonmeddelande. När man är upptagen kan telefonen vara kopplad på ljudlös inställning. 11

12 Exempel Välkommen! Då kunden anlänt till gården på det företag som producerar ridtjänster börjar infriandet av löften. Exempel på några nyckelfrågor är hur kunden betjänas, vem tar emot den nya kunden, hur instrueras kunden till att fungera vid stallet. Kunden skall känna sig välkommen till stallet. Mottagandet av den nya kunden är viktigt. Ifall kunden anländer då läraren ännu är upptagen med den föregående lektionen är det bra om t.ex. en annan kund har tid att instruera den nya kunden. Med början från vilken häst kunden skall rida ända till var redskapen finns. Allra senast efter lektionen är det viktigt att den egentliga personalen möter den nya kunden. Vad tyckte du? Trevligt att du kom! Här är vår broschyr, du ringer väl ifall du vill komma på nytt, osv. Hästföretaget som kund Hästföretaget befinner sig också själv i kundens roll. Då är det bra att pejla ovan nämnda synsätt ur en annan synvinkel. Intressentgruppernas förhandsuppfattningar om hästföretag baserar sig på antaganden, förmodanden och rykten innan egentlig direkt kontakt med människor som representerar denna grupp förekommer. Därför är varje kontakt med intressentgrupper såväl representation av sig själv som också av hela branschen. Det faktum att hästföretaget har kunnat förevisa en kvalitetshandbok som beskriver företagets kvalitetssystem är något som i många fall konstaterats vara en faktor som ökat kundens förtroende. Då denna del av kundprocessen fungerar uppskattar intressentgrupperna företagets samhälleliga betydelse och insats i sin verksamhet. KÄLLOR OCH TILLÄGGSINFORMATION Palvelua sydämellä -nätverket, Temagruppen för landsbygdsturism: Företagarna i Finland (Suomen yrittäjät): > På svenska Konsumentombudsmannen: marknadsföringsanvisningar: > På svenska Konsumentverkets anvisningar för främjande av ridtjänsters säkerhet 8/2004 Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter 10/2003 > På svenska > Publikationer och blanketter > Publikationsserie eller Produktsäkerhetsanvisningar Faktapaketet Ledning av hästföretag, > hevosyrityksen tietopaketit Tieto tuottamaan -serien, Maaseutukeskusten liitto 2003, Hevosen ruokinta ja hoito Tieto tuottamaan -serien, Maaseutukeskusten liitto Yrittämällä tuloksiin maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämisopas. Tieto tuottamaan -serien, Maaseutukeskusten liitto, Laatutyöllä tuloksiin. Kottila, M., 1995 Yrittäminen kannattaa käsikirja maaseudun yrittäjille Lahtinen, J., Isoviita, A., Hytönen, K Asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet 12

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

LEDNING AV HÄSTFÖRETAG - FAKTAPAKET

LEDNING AV HÄSTFÖRETAG - FAKTAPAKET LEDNING AV HÄSTFÖRETAG - FAKTAPAKET Grunderna i att leda ett hästföretag, starta affärsverksamheten och utveckla företaget Våren 2004 Utveckling av hästföretag, Yrkeshögskolan Laurea Arbetsgrupp: Minna

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

försäljning Lyckas med Timo Rope Business

försäljning Lyckas med Timo Rope Business Lyckas med försäljning Timo Rope Business SÄLJSTÖD SÄLJSTÖD DIREKTREKLAM SOM EN DEL AV SÄLJ- KOMMUNIKATIONEN Direktreklam har blivit en av de mest populära formerna av säljstöd. Anledningen till dess popularitet

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Storylinens namn: Reklambyrån

Storylinens namn: Reklambyrån Storylinens namn: Reklambyrån Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat Personal Vad tror ni att man gör på en reklambyrå? Låt eleverna spåna kring frågan i grupper. och diskutera

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN

ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN ÅTERBLICK PÅ FRAMTIDEN INNEHÅLL 1. Våra goda vanor... 2 2. Återblick på framtiden som metod... 2 3. Frågor att ta upp vid Återblick på framtiden... 2 4. Mätare för skolfreden... 2 5. Lördagsskola ett exempel

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen. Turism 40 41 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser,

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET

KÖRKORT TILL ARBETSLIVET KÖRKORT TILL ARBETSLIVET Utbildarutbildning våren 2010 4H-VERKSAMHETEN I 4H växer barnen och ungdomarna till ansvarstagande och företagsamma vuxna I 4H lär sig barnen och ungdomarna genom att själv göra

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

SFIS konferenslots UTKAST

SFIS konferenslots UTKAST UTKAST IoK Sammanställd av: Revidering xxxx2007 Dokument för konferensarbetet 3 Förväntningar 3 Syfte 3 Framgångsfaktorer 3 Mål 4 Roller i konferenskommittén 4 Aktiviteter 5 2 Dokument för konferensarbetet

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder)

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) Svara så här: Kryssa (x) för passande svarsalternativ, om inget annat sägs. UPPGIFTER

Läs mer

Niklas Storbacka, VD Ab Liga Jaro Oy

Niklas Storbacka, VD Ab Liga Jaro Oy Under den gångna säsongen har vi fått njuta av underhållande fotboll och högklassiga prestationer av våra spelare. Stämningen på läktaren har varit hög och det pratas om en positiv image för klubben och

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Service. 313 Ekonomiförvaltning. Grenansvarig. Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Service 313 Ekonomiförvaltning Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Grenansvarig Ritva Jokitulppo Koulutuskeskus Salpaus ritva.jokitulppo(at)salpaus.fi 1 / 13 tel. 044 708 0607 Jyrki Rahikainen Koulutuskeskus

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

HÄSTFÖRETAG vad krävs?

HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAG vad krävs? HÄSTFÖRETAGARFORUM 27 FEBRUARI 2014 NÄRINGSVERKSAMHET kan det vara när Det inte är uppfödningsverksamhet Ointresserad av hästar- hatar hästar Rider inte själv Ensamstående utan släkt

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

/ Orio Guide / Försäljning / 2013.11.13x. Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem

/ Orio Guide / Försäljning / 2013.11.13x. Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem x Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem INDEX Inledning 03 Skaffa kunder 01 Hur många bilar finns det för din verkstad att serva? 02 Hur talar vi om att vi finns och vad vi erbjuder? 03 Ta direkt

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL 1. Kontrollens syfte... 3 2. Kontrollsätt... 3 3. Exemplar som hör till upplagan... 3 4. Exemplar som inte hör till upplagan... 5 5. Beräkning av

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning. Rebus Bussbokning Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar sig till både större och mindre bussbolag. Rebus

Läs mer

Projektrapport: December 2008

Projektrapport: December 2008 Proffsigare Proffs Projektrapport: December 2008 Projektledare: Mats Norberg, LRF Konsult Box 74 871 22 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 Projektägare: LRF Konsult AB Referensperson: Jan

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 5 Januari 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Ta chansen! Minikurs 1 Försäljning: Presentera dig och ditt företag så att alla vill

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

ekonomi- kunskap med dagstidningens hjälp

ekonomi- kunskap med dagstidningens hjälp ekonomi- kunskap med dagstidningens hjälp Frågorna har sammaställts av Petrus Liukkonen och Tuomas Hyttinen. ekonomiska begrepp Sök reda på ekonomiska begrepp vars betydelse är oklar för dig. Red ut vad

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer