TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S), Paul Lennartsson (Sd), ersättare för Tina Malm (Sd) Linda Ekelund (V), ersättare för Sara Anheden (S) Övriga närvarande Se sidan 2 Utses att justera Daniel Persson (M) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunkansliet 20 december 2016 och tid Underskrifter Sekreterare Pamela Lindqvist Ordförande Justerare Christer Yrjas (C) Daniel Persson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 20 december 2016 Datum då anslaget tas ned 13 januari 2017 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist 1

2 : Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Lena Eriksson (C) Ewa Carnbrand (M) Linda Ekelund (V), Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg, Projektledare Ulrika Ahrlin Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl, Ekonom Helena Kroon Avdelningschef Ann-Louise Castman, Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson, Enhetschef Ulla Winza, 144 Socialsekreterare i skolan, 144 Fältassistent Ronja Mårtensson, 144 Fältassistent Tobias Embretsen, 144 Birgitta Ekdahl, lärarförbundet Ärenden vid dagens sammanträde med 143 Ändringar i föredragningslistan 144 Dialoger 145 Internbudget Skolpeng - uppräkning Fastställande av ersättning till fristående gymnasieskolor Redovisning av anmälningsärenden 149 Redovisning av anmälningsärenden från familjenämndens arbetsutskott, Fnau 323/ Redovisning av delegeringsbeslut 151 Sammanställning kränkande behandling Barn och utbildning 152 Skolutvecklingsgrupp Brösarps skola 153 Ansökan om statsbidrag för skapande skola läsåret 2017/ Ansökan om statsbidrag för läslyftet läsåret 2017/18 2

3 Fn 143 Dnr FN Ändringar i föredragningslistan s beslut På förslag av ordförande Christer Yrjas (C) beslutar familjenämnden om följande ändringar i föredragningslistan: Dialog - Säkerhet och integritet i kommunhusets reception läggs till. Beslutsärenden - Motion Prao för årskurs åtta och nio utgår. - Skolutvecklingsgrupp Brösarps skola uppdrag läggs till. - Ansökan om statsbidrag för Läslyftet läsåret 2017/18 läggs till. - Ansökan om statsbidrag för skapande skola läsåret 2017/18 läggs till. 3

4 Fn 144 Dnr FN 2016/2 Dialoger s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning genomför idag dialoger enligt följande: Information från Barn och utbildning Projektledare Ulrika Ahrlin informerar om att flera av Barn och utbildnings verksamheter varit trångbodda under ett antal år. I budgeten för 2017 avsattes medel för tillbyggnad av Ängens förskola. Nu är behovet trängande för ytterligare ett klassrum på Odenslundsskolan och även Smedstorps skola är i behov av byggas ut. Förslag gällande detta är på väg till kommunstyrelsen för beslut. Skolinspektionen har vid hot om vitesföreläggande inlett granskning av både Byavångsskolan och huvudmannen. Själva granskningsfasen är avslutad men något beslut har inte kommit ännu. Klass 5A från Smedstorps skola har klarat de tuffa uttagningarna och kommer att delta i Vi i femman. Den första deltävlingen går av stapeln den 19 januari 2017 då två elever från klassen kommer att möta två elever från Finja skola (Hässleholms kommun). Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning Ekonom Helena Kroon informerar om ekonomin för november månad. De anslagsfinansierade verksamheterna uppvisar ett resultat om tkr till och med den siste november Barn-/elevpengen som ligger under kommunstyrelsen uppvisa ett överskott om tkr för samma period. 4

5 Fn 144 forts. Säkerhet och integritet i kommunhusets reception Sara Anheden (S) väcker frågan om hur säkerhet och integritet hanteras i kommunhusets reception och i vilken omfattning IFO:s frågor hanteras i receptionen. Avdelningschef Ann-Louise Castman informerar om IFO:s rutiner vid såväl bokade besök som akuta besök. Säkerhetssamordnare Dan Bengtsson informerar om det pågående säkerhetsarbete som fortgår runt receptionen. Socialchef Madeleine Moberg informerar om planerna för att öka tillgängligheten till IFO-personalen när klienter behöver stöd. Information från Stöd och lärande Socialchef Madeleine Moberg informerar om att media visat intresse för arbetssituationen på IFO. Bevakningen har upplevts ensidig och i flera delar inte korrekt. Nämnden informeras om hur Lex Sarah-anmälningar hanteras och hur handläggningsrutiner förändrats på IFO. Tomelilla kommun ansvarar idag för 73 asylsökande ensamkommande varav 18 nu har permanent uppehållstillstånd (PUT). Nya fördelningstal för 2017 kommer i februari, troligtvis kommer inte Tomelilla kommun få anvisade ensamkommande. 17 ungdomar i asylprocessen blir 18 år nästa år och får då antingen tillfälligt uppehållstillstånd (TUT), och kommer att placeras i utslussningsverksamhet eller återgår till Migrationsverkets ansvar som vuxen flykting. Antalet unga främst placerade på Välagården kommer halveras under 2017 och personalomställning är påbörjad. 43 är kommuntalet för vuxna/familjer Som det ser ut nu kommer det vara svårt att finna bostäder till dem på grund av bostadsbrist. Färre antal unga i asyl med förändrad ersättning kommer att påverka kostnadsutvecklingen framöver. Intäkter för utredningar försvinner med det nya ersättningssystemet och betalas ut i schablonersättningen för varje mottagen ensamkommande. Ekonomisk uppföljning Stöd och lärande Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl informerar om att prognosen för 2016 ligger på tkr. För kommunstyrelsens HVB-peng beräknas ett överskott om tkr för

6 Fn 144 forts. Socialsekreterare i skolan Enhetschef Ulla Winza och socialsekreterare i skolan Jessika Ohlsson informerar om projektet socialsekreterare i skolan, ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst som finansieras via sociala investeringsfonden. Målet med projektet är att hitta samverkanslösningar för att dels få så kallade hemmasittare tillbaka till skolan och dels hitta former för att öka stödet runt barn som befinner sig i riskzon. Öckerömetoden Fältassistenter Ronja Mårtensson och Tobias Embretsen informerar om forskningsprojektet Öckerömetoden som Malmö Högskola leder och som Tomelilla kommun deltar i. Målet är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Metodens effekt kommer att följas upp genom årlig drogvaneundersökning i årskurs

7 Fn 145 Dnr FN 2016/141 Internbudget s beslut beslutar återremittera förslag till internbudget 2017 för Stöd och lärande för komplettering med tydligare redovisning av förslaget samt uppgift om prognos/utfall för beslutar anta detaljbudget 2017, handlingsid: FN , för Barn och utbildning. Ärendebeskrivning Enligt tidplanen för budget 2017, plan för , ska nämnderna besluta om internbudget för sina respektive verksamheter senast den 31 december 2016, (Ksau 69/2016). Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl presenterar förslag till internbudget 2017 för Stöd och lärandes verksamhet. Ekonom Helena Kroon presenterar förslag till internbudget 2017 för Barn och utbildnings verksamhet. För kännedom presenteras även förslag till internbudget för gymnasieverksamheten. Denna ligger dock under kommunstyrelsens ansvarsområde. Förvaltningens förslag till beslut beslutar anta internbudget 2017, handlingsid: FN , för Stöd och lärande. beslutar anta internbudget 2017, handlingsid: FN , för Barn och utbildning. Beslutsunderlag Internbudget Stöd och lärande, handlingsid: FN Internbudget Barn och utbildning, handlingsid: FN

8 Fn 145 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Anders Throbäck (S) och Sven Gunnarsson (Mp) föreslår att nämnden beslutar återremittera ärendet i den del som avser detaljbudget 2017 för Stöd och lärande för komplettering med tydligare redovisning av förslaget samt uppgift om prognos/utfall för Christer Yrjas (C) föreslår att nämnden beslutar anta internbudget 2017 för Stöd och lärande med kompletteringen att förvaltningen får i uppdrag att presentera förtydligande information gällande Stöd och lärandes internbudget till nämndens sammanträde den 25 januari Christer Yrjas (C) föreslår att nämnden beslutar anta internbudget 2017 för Barn och utbildning. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Sven Gunnarssons förslag vad gäller internbudget 2017 för Stöd och lärande och avslår Christer Yrjas förslag gällande densamma. Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Christer Yrjas förslag vad gäller internbudget 2017 för Barn och utbildning. Beslutet skickas till: Socialchef Madeleine Moberg Skolchef Bengt Persson Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Ekonom Helena Kroon 8

9 Fn 146 Dnr FN 2016/151 Skolpeng - uppräkning 2017 s beslut beslutar att använda förslag där skolpengen har räknats upp med hänsyn till fastställda uppräkningsfaktorer och löneglidning samt att tillhörande prislistor antas. uppdrar till förvaltningen att senast i april presentera en ny prognos på antal barn/elever i egen och i extern regi. Ärendebeskrivning Den av kommunfullmäktige 125/2015 antagna skolpengsmodellen har räknats upp med hänsyn till fastställda uppräkningsfaktorer och särskilda satsningar i budgetbeslutet för I och med att nuvarande skolpengsmodell antogs av kommunfullmäktige beslutades att skolpengen skulle justeras årligen utifrån eventuell löneglidning. Löneglidningen ingår i fastslagen skolpeng för 2016 för förskola, fritidshem och skola årskurs 7-9. Pedagogisk personal i årskurs 1-6 har under 2016 haft en löneglidning som är högre än den som finns med i den fastställda skolpengen för Inför fastställande av skolpeng 2017 behöver därför en korrigering av 2016 års löneuppräkning göras enligt följande: januari till mars månad ingen uppräkning, april till juli månad en uppräkning med 5 % och augusti till december månad en ökning av uppräkning till 7 %. På helår motsvarar detta en uppräkning av snittlönen för pedagogiskt personal 2016 med 4,6%. Denna korrigering av uppräkningen påverkar inte skolpengen för 2016 utan innebär endast att 2017 års skolpeng utgår från verkligt lönepåslag inklusive löneglidning. En justering har även gjorts av antal elever i egen regi så att volymerna överensstämmer med verkligheten. Volymer avseende antal barn/elever i extern regi och det finns anledning till avrapportering av årsprognos senast i april under

10 Fn 146 forts. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att använda förslag där skolpengen har räknats upp med hänsyn till fastställda uppräkningsfaktorer och löneglidning samt att tillhörande prislistor antas. uppdrar till förvaltningen att senast i april presentera en ny prognos på antal barn/elever i egen och i extern regi. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonom Helena Kroon, handlingsid: FN Skolpeng 2017 översikt, handlingsid: FN Skolpeng Bilaga prislista, handlingsid: FN Tidigare behandling s arbetsutskott 311/2016: s arbetsutskott beslutar om återremiss till förvaltningen för en konsekvensanalys av följderna för verksamheterna vid respektive förslag för presentation vid familjenämndens sammanträde. Beslutet skickas till: Bengt Persson, skolchef Helena Kroon, ekonom 10

11 Fn 147 Dnr FN 2016/135 Fastställande av ersättning till fristående gymnasieskolor 2017 s beslut beslutar fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor 2017 i enlighet med bilagd prislista, handlingsid: FN Ärendebeskrivning Från och med 1 januari 2016 upphörde Sydskånska gymnasieförbundet. Detta innebär att Tomelilla kommun ska fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor. Då kommunen igår i samverkansområdet har viktat pris utifrån kostnaden för Tomelilla kommuns elever inom samverkansområdet räknats fram. Gymnasiesärskolan omfattas inte av samverkansavtalet, varför riksprislistan tillämpas inom verksamheten. I enlighet med Sjöbo kommun tillämpas riksprislistan vid ersättning till de program där Tomelilla kommun inte har några elever. Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott föreslår familjenämnden att fastställa ersättning till fristående gymnasieskolor 2017 i enlighet med bilagd prislista. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonom Helena Kroon, handlingsid: FN , Gymnasieprislista 2017, handlingsid: FN

12 Fn 147 forts. Tidigare behandling s arbetsutskott 312/2016: s arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att komplettera prislistan med uppgifter för de individuella programmen och presentera förslaget på familjenämndens nästkommande sammanträde. Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Ekonom Helena Kroon 12

13 Fn 148 Dnr FN 2016/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut lägger redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Beslut från Skolverket Skolverket har beslutat att beviljat en ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet 2 med kr för tre lärare. 2. Samverkansavtal mellan Tomelilla kommun och Ystads kommun 2017 Samverkan angående kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Avtalet innebär att Ystads kommun tar ansvaret för Tomelilla kommuns uppgifter inom dessa skolformer. 3. Arbetsutskottet protokoll Förvaltningens förslag till beslut lägger redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: FN

14 Fn 149 Dnr FN 2016/1 Redovisning av anmälningsärenden från familjenämndens arbetsutskott, Fnau 323/2016 s beslut lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under november månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelat enligt följande: Arvoden: kronor Personalomkostnader: kronor Omkostnadsersättning: kronor I dessa kostnader ingår ej kostnader för ensamkommande barn då kommunen erhåller full kostnadstäckning för dessa från Migrationsverket. Familjehem: 25 barn från 21 familjer placerade i 20 familjehem Särskild förordnad vårdnadshavare: 7 barn från 5 familjer placerade i 6 familjer. Jourfamilj: 1 barn placerat i jourhem. Ensamkommande barn i familjehem: 14 barn från 12 familjer placerade i 11 familjehem. Kostnader för institutionsplaceringar under november månad 2016 Barn: kronor Vuxna: kronor Kostnader för extern öppenvård under november månad 2016 Barn: kronor Vuxna:

15 Fn 149 forts Budget 2016 Familjehem: HVB: Månad Månadskostnad Familjehem HVB Januari Februari Mars April Maj Juli Augusti September Oktober November Årskostnad med innevarande månad som referensmånad Årskostnad utifrån genomsnittlig månadskostnad Domar Dom den 8 november 2016 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (handlingsid: FN ). 15

16 Fn 149 forts. Dom den 9 november 2016 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (handlingsid: FN ). Dom den 10 november 2016 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (handlingsid: FN ). Dom den 11 november 2016 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr gällande beredande av vård enligt LVU; nu fråga om förlängd handläggningstid. Förvaltningsrätten förlänger handläggningstiden i målet till och med den 22 november 2016 (handlingsid FN ). Dom den 11 november 2016 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet (handlingsid: FN ). Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Elin Dofs, handlingsid FN Sammanställning placeringar mm Tidigare behandling Beslut familjenämndens arbetsutskott 323/2016: s arbetsutskott lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna. 16

17 Fn 150 Dnr FN 2016/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut lägger redovisning av delegeringsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut 1-30 november 2016 från Barn och utbildning: 7.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg 4 Fritidshem 2 Förskola fristående/interkommunal 6 Fritidshem fristående/interkommunalt Avstängning av plats inom barnomsorgen Fritidshem 0 Förskola 0 Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen, 1-30 november Förvaltningens förslag till beslut lägger redovisning av delegeringsbeslut till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: FN Sammanställning delegeringsbeslut Barn och utbildning, handlingsid: Sammanställning delegeringsbeslut Individ och familjeomsorgen 17

18 Fn 151 Dnr FN 2016/62 Sammanställning kränkande behandling Barn och utbildning s beslut lägger informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Det har anmälts 5 kränkningar under november, 4 gäller flickor och 1 gäller en pojke. 2 flickor har känt sig trängda efter en konflikt med en ordväxling med andra flickor (7-9), en flicka har blivit hotad efter en konflikt med en annan flicka (7-9), en flicka i förskola har berättat hemma att en pojke i samma ålder slår henne (3-4åringar). Gällande pojken (åk 3) är utredningen inte klar än. Åtgärder har vidtagits i samtliga fall. Det har inkommit en anmälan från Barn och elevombudet gällande kränkande behandling på Byavångsskolan som har besvarats. Förvaltningens förslag till beslut lägger informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse projektledare Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN Anmälan till huvudman, kränkande behandling, handlingsid: FN Anmälan till huvudman, kränkande behandling, handlingsid: FN Anmälan till huvudman, kränkande behandling, handlingsid: FN Anmälan till huvudman, kränkande behandling, handlingsid: FN Anmälan till huvudman, kränkande behandling, handlingsid: FN Anmälan om kränkande behandling till Barn och elevombudet, handlingsid Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson 18

19 Fn 152 Dnr FN 2016/154 Skolutvecklingsgrupp Brösarps skola s beslut beslutar ge skolchef i uppdrag att föreslå sammansättningen av och formerna för en skolutvecklingsgrupp som ska undersöka hur attraktiviteten för Brösarps skola kan höjas för att på så sätt öka dess elevantal. Uppdraget ska redovisas vid familjenämndens sammanträde den 25 januari Ärendebeskrivning Brösarps skola är en av de mindre skolorna i Tomelilla kommun. Skolans elever uppvisar mycket goda skolresultat vilket är positivt. Elevantalet är dock lågt och behöver ökas för att skolans överlevnad ska säkras på längre sikt. Genom att satsa på ytterligare utveckling av skolan kan skolans attraktionskraft höjas och fler elever kan tänkas att söka sig dit. En utvecklingsgrupp bör därför utreda hur skolan fortsatt kan utvecklas för att därigenom höja sin attraktionskraft. Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) föreslår att familjenämnden beslutar ge skolchef i uppdrag att tillsätta en skolutvecklingsgrupp som ska undersöka hur attraktiviteten för Brösarps skola kan höjas för att på så sätt öka dess elevantal. Uppdraget ska redovisas vid familjenämndens sammanträde den 1 mars Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Christer Yrjas förslag. Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson 19

20 Fn 153 Dnr FN 2016/152 Ansökan om statsbidrag för skapande skola läsåret 2017/18 s beslut föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ansöka om bidraget från Kulturrådet Skapande skola för läsåret 2017/18. Ärendebeskrivning Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Dessutom öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande växer. Förvaltningens förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att uppdra förvaltningen att ansöka om bidraget från Kulturrådet Skapande skola. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse projektledare Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Skolchefen Bengt Persson Enhetschefen för Kulturskolan Kristin Svensson 20

21 Fn 154 Dnr FN 2016/153 Ansökan om statsbidrag för läslyftet läsåret 2017/18 s beslut föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att söka statsbidrag för läslyftet läsåret 2017/18 Ärendebeskrivning Brösarps skola önskar ansöka om bidrag till en handledare 10 % för att leda Läslyftet på skolan för 8 pedagoger och eventuellt en skolbibliotekarie. Stora delar av pedagogerna från Lindesborgsskolan, Odenslunds skolan och Byavångsskolan har redan genomför Läslyftet. Om statsbidraget Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag för handledare som ersättning för lön. Bidraget är ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare. Skolverket fördelar statsbidrag utifrån antalet lärare per handledare. Fördelningen utgår ifrån att en handledare på 10 procent ska handleda mellan 6 och 10 lärare och en handledare på 20 procent ska handleda mellan 12 och 20 lärare. Mer om Läslyftet Läslyftet riktar sig till lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt till lärare och förskollärare i förskoleklass. Skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen. Förvaltningens förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att söka statsbidrag för Läslyftet läsåret 2017/18 21

22 Fn 154 forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse projektledare Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN Ansökan om statsbidrag för läslyftet läsåret 2017/18, handlingsid: FN Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Ann-Kristin Montán, rektor Brösarps skola Bengt Persson, skolchef 22

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Linda Ekelund (V),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C) ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sven Gunnarsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 14 december 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Ahlbäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Sara Anheden (S) Per

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Daniel Persson Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Carina Persson (L), tjg ersättare 50-51 Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande 52-62

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 16.00 17.45 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann Larson (M) Esbjörn Eriksson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Nyckelpigans förskola, den, kl. 08.15-11.00 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e vice ordförande Lars-Ove

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-11 1(9) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.00 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Elisabeth Nordin (S) ersättare för Patrik Fornander

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI), 1: e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 09.15 12.35 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.05 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 9 april 2015, kl. 14.00-15.25

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 9 april 2015, kl. 14.00-15.25 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.25 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Linda Ekelund (V), ersättare för Per

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 2016-11-23 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:e vice ordförande 94-99, jäv 100

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S), 35-36, 38, 42-43, 45 Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Lena Isoz, (M) Stig Karlsson (V) Miriam

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 23 november 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.35, lokal Strået Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Stefan Pettersson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:00, rast klockan 14:50-15:10 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Urban Jernberg S Ann-Sofi Tureson KD

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer