TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Tryde friskola, den, kl Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen (MP) Ander Albäck (FP), 2:e vice ordförande, 9-13 Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny Wohlin (SD) Christer Yrjas (C), ersättare för Anders Albäck (FP) Se nästa sida Utses att justera Daniel Persson (M) Justerade paragrafer 9-16 Justeringens plats Kommunkansliet den 7 mars 2014 och tid Underskrifter Sekreterare Pamela Lindqvist Ordförande Justerare Anders Throbäck (S) Daniel Persson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 07 mars 2014 Datum då anslaget tas ned 31 mars 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist

2 : Övriga närvarande Per Skoog (S) Lars-Ove Hägerroth (M) Eva Gustavsson (C) Christer Yrjas (C), 9-13 Pamela Lindqvist, nämndsekreterare Elisabet Andersson, socialchef 9-12 Jonas Åkesson, skolchef Karin Arvidsson, ekonom 9-12 Håkan Lindberg, ekonom 9-12 Ann-Margret Månsson, utvecklingsledare 9-12 Anders Hansson, lärarförbundet 9-10 Ulrika Fausö, rektor 10 Ärenden vid dagens sammanträde med 9 Ändringar i föredragningslistan 10 Dialoger 11 Redovisning av statsbidrag för inrättande av personligt ombud för personer med psykiskt funktionshinder Utökning av antalet feriearbeten för ungdomar Beslutande om dag för måldialog rörande verksamhetsmål 2015 Barn och utbildning 14 Redovisning av delegeringsbeslut 15 Redovisning av anmälningsärenden 16 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 32

3 FN 9 Dnr FN Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar enligt nedan förslag. Ordförande Anders Throbäck (S) föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Dialog: Föregående mötes protokoll utgår. Förstelärare läggs till. Information från Tryde friskola läggs till. Beslutsärenden: Beslutande om dag för måldialog läggs till. Utökning av antalet feriearbeten för ungdomar 2014 läggs till. Information: Fördjupad skolinformation utgår.

4 FN 10 Dnr FN 2014/2 Dialoger s beslut genomför idag dialoger enligt följande: Information från Stöd och lärande Socialchef Elisabet Andersson informerar om att tredje delen av PUFFprojektet nu pågår i form av utbildning av hemterapeuter. Det har varit mycket stort intresse för utbildningen och även andra kommuner deltar (mot kostnad). Det arbetas mycket med delaktighet sett ur brukarens fokus. Tre förbättringsteam som arbetar verksamhetsöverskridande har skapats. Dessa arbetar nu med att granska genomförandeplaner utifrån hur delaktighet formuleras i dessa. Det ska även tas fram kvalitetsmått där delaktighet kan mätas och utarbetas förslag på förbättringar. Den 27 mars 2014 håller SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en utbildning - Leda för Resultat, som berör detta där familjenämndens presidie kommer att delta. Ekonomiuppföljning från Stöd och lärande Ekonom Håkan Lindberg informerar om att bokslutet för 2013 är klart och slutade på -2,5 mnkr. Det är främst kostnader för familjehem och HVB (Hem för Vård och Boende) som dragit över. Resultatet för försörjningsstöd är positivt. Det råder brist på familjehem, vilket leder till fler HVB-placeringar. Bristen leder även till att befintliga familjehem kräver bättre betalt för sina uppdrag. En översyn av befintliga familjehem är påbörjad och kommer att pågå under Kommunen har få HVB-placeringar avseende missbruksvård. En stor del av missbruksvården hanteras via öppenvård och här planeras det även för att sättas in boendestöd under 2014 för att ytterligare stödja denna grupp. Försörjningsstöd januari Ekonom Håkan Lindberg informerar om att försörjningsstödet för januari slutade på 617 tkr och den positiva trenden håller därmed i sig.

5 FN 10 forts. Information från Barn och utbildning Skolchef Jonas Åkesson informerar om att ca enkäter gått ut (elever, föräldrar samt personal). Resultatet av dessa kommer att återkopplas till respektive rektorer i mars och kommer även att redovisas i familjenämnden. Enkäten är obligatorisk för personalen. Arbetsmiljöverket kommer på besök i mars angående det systematiska kvalitetsarbetet. Återkoppling kommer att ske i slutet av mars. Samarbetet över verksamhetsgränserna rörande ensamkommande barn har intensifierats. Skolan kommer att jobba mycket med integrationsarbetet. Processen med översyn av resursassistenterna fortgår och en andra MBLförhandling har skett med kommunal. I årskurs 6 har man testat en metod vid rättning av de nationella proven. Lärarna samlas på Lindesborgsskolan och rättar avpersonifierade prov (ej sina egna elever). Det händer mycket på riksnivå vad gäller skolans värld. Frånvarorapportering höstterminen 2013 Utvecklingsledare Ann-Margret Månsson rapporterar hur frånvaron för eleverna sett ut under höstterminen Dessa mätningar är en del i närvaroprojektet som pågått under 1,5 år. För elever med hög frånvaro arbetas det med att utreda orsakerna till frånvaron för att därefter kunna sätta in rätt insatser för att stödja barnet. Höstterminen 2013 omfattade 82 skoldagar. En frånvaro på 1-4 % innebär mindre än 4 dagars frånvaro. Medeltal för frånvaron för samtliga elever ligger på 5,5 dagar. Ekonomiuppföljning från Barn och utbildning Ekonom Karin Arvidsson informerar om att bokslutet för 2013 är klart. För Barn och utbildning slutade det på ett överskott om 600 tkr. Rektorer ute i verksamheterna har uttryckt oro för att de verksamheter som gått med överskott inte får ta med sig överskottet till Nämnden har inte för avsikt att överskottspengar ska dras in.

6 FN 10 forts. Förstelärare Skolchef Jonas Åkesson informerar om den partssammansatta grupp som arbetar med införandet av förstelärare. Staten har beslutat om medel tom Gruppen har tittat på olika anställningsformer och förordar semestertjänst. Nämnden ställer sig bakom gruppens förslag. Information från Tryde friskola Rektor Ulrika Fausö informerar om Tryde friskola. Skolan firade 10-års jubileum i augusti 2013 och har ca 130 elever. På skolan bedrivs utbildning från förskoleklass tom årskurs 6. Till höstens intagning är det fler sökande till förskoleklassen än vad det finns platser. Nytt för höstens intagning är att syskonförtur kommer att tillämpas. Skolan har ingen ambition att växa utan vill förbli en liten skola. Målsättningen är lustfyllt lärande i trygg miljö. Det förekommer mycket samarbete med kommunen, bl a avseende skolskjutsar och skolhälsovård. Skolan deltar även i projektet pedagogisk tränare och har tillsammans med kommunen ansökt om deltagande i Mattelyftet. Skolan deltog tidigare i GRÖN FLAGG-arbetet men har nu hoppat av detta, då man kände att det var dags att satsa på något nytt.

7 FN 11 Dnr FN 2012/21 Redovisning av statsbidrag för inrättande av personligt ombud för personer med psykiskt funktionshinder 2013 s beslut beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Länsstyrelsen i Skåne län har begärt in redovisning för 2013 års statsbidrag till personliga ombud i Skåne. Redovisningen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari Protokollsutdrag skickas efter sammanträde. Personliga ombuden från Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla har tillsammans redovisat hur verksamheterna har bedrivits det gångna året. Förvaltningens förslag till beslut beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Tidigare behandling s arbetsutskott 20/2014: beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Beslutet skickas till: Socialchef Länsstyrelsen

8 FN 12 Dnr FN 2014/23 Utökning av antalet feriearbeten för ungdomar 2014 s beslut beslutar att uppdra år förvaltningen att utöka antalet feriearbeten så att ytterligare tio ungdomar kan få arbete. Reservationer/Deltar inte i beslutet Anders Albäck (FP) deltar inte i beslutet. Kommunen anordnar varje år feriearbeten, s.k. sommarjobb, för ungdomar i åldern år. Tidigare år har ungdomar fått arbete under tre veckor på sommarlovet. Efterfrågan på dessa feriearbeten är större än tillgången. Förslag till beslut under sammanträdet Anders Throbäck(S) föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att utöka antalet feriearbeten så att ytterligare tio ungdomar kan få arbete. Beslutet skickas till: Socialchef

9 FN 13 Dnr FN 2014/22 Beslutande om dag för måldialog rörande verksamhetsmål 2015 Barn och utbildning s beslut beslutar att hålla möte den 25 april kl 8-14 för måldiskussioner. Plats meddelas senare. Anders Throbäck (S) föreslår att nämnden beslutar att hålla möte den 25 april kl 8-14 för att tillsammans med ansvariga tjänstemän föra konkreta måldiskussioner inför framtagandet av verksamhetsmål för Plats meddelas senare. Beslutet skickas till:

10 FN 14 Dnr FN 2014/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Delegeringsbeslut under tiden 1 31 januari 2014 Barn och Utbildning 6.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet 20 Skolbarnomsorg 8 Förskoleverksamhet enskilt 5 Skolbarnomsorg enskilt 1 Stöd och lärande Delegeringsbeslut från individ och familjeomsorgen under tiden 1-31 januari Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

11 FN 15 Dnr FN 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Protokollsutdrag den 27 januari januari 2014, Kf 12, från kommunfullmäktige gällande svar på motion om skolplan. Protokollsutdrag den 27 januari januari 2014, Kf 15, från kommunfullmäktige gällande svar på motion om att duktiga lärare ska få bättre karriärmöjligheter. Protokollsutdrag den 27 januari 2014, Kf 24, från kommunfullmäktige om avsägelse från uppdraget som ersättare i familjenämnden från Birte Sandberg(C), samt fyllnadsval av Christer Yrjas (C). Protokoll den 14 februari 2014 från familjenämndens arbetsutskott Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

12 FN 16 Dnr FN 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 32 s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Kostnader för familjehem under december månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor Kostnader för institutionsplaceringar under november månad 2013 Barn kronor Vuxna kronor Kostnader för öppenvårdsinsatser under november månad 2013 Barn kronor Vuxna kronor Kostnader för institutionsplaceringar under december månad 2013 Barn kronor Vuxna kronor Kostnader för öppenvårdsinsatser under december månad 2013 Barn kronor Vuxna kronor Domar Dom den 8 januari 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö med mål gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om att förvaltningsrätten ska bestämma att värdet av sökandes bil inte ska betraktas som en tillgång vid beräkningen av hennes rätt till bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.

13 FN 16 forts. Dom den 14 januari 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö med mål gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och fastställer kommunens beslut. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott 32/2014: Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer