TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Fatlum Avdullahu (C), ersättare för Sven Gunnarsson (MP) Linda Ekelund (V), ersättare för Sara Anheden (S) Lena Eriksson (C), ersättare för Tina Malm (SD) Övriga närvarande Se sidan 2 Utses att justera Daniel Persson (M) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunkansliet 1 september 2015 och tid Underskrifter Sekreterare Pamela Lindqvist Ordförande Justerare Christer Yrjas (C) Daniel Persson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 1 september 2015 Datum då anslaget tas ned 25 september 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist 1

2 : Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Per Skoog (S) Pamela Lindqvist, kommunsekreterare Jonas Åkesson, skolchef Madeleine Moberg, socialchef Håkan Lindberg, ekonom Karin Arvidsson, ekonom Ann-Margret Månsson, utvecklingsledare Eva Karmehed, pedagogisk tränare 77 Monica Nilsson, pedagogisk tränare 77 Ärenden vid dagens sammanträde med 77 Dialoger 78 Svar på remiss av motion om barnomsorg för föräldrar med obekväm arbetstid 79 Förslag till intern kontrollplan Barn och utbildning 80 Förslag till intern kontrollplan 2015 Stöd och lärande 81 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällade samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem 82 Redovisning av anmälningsärenden 83 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau Redovisning av delegeringsbeslut 85 Talan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a FB - Sekretess 2

3 FN 77 Dnr FN 2015/2 Dialoger s beslut Ärendebeskrivning genomför idag följande dialoger: Information från Stöd och lärande Socialchef Madeleine Moberg presenterar sig för nämnden. Socialchef Madeleine Moberg informerar om att det är högt tempo i verksamheten då det är mycket att jobba med. Mycket tid går åt till arbetet med att starta upp HVB för ensamkommande barn på Välagården. En informationsträff är inbokad i mitten av september med förskolan som också har lokaler i Välagården. Migrationsverket har släppt de tidigare kvoterna och Tomelilla får i dagsläget ca 2 barn i veckan. Kammarrätten i Jönköping har fattat beslut ärendet gällande överklagat beslut om upphandling av tillfälligt flyktingboende i region Syd. Detta innebär att migrationsverket kan teckna avtal med Stora hotellet i Tomelilla. Försörjningsstöd juni och juli Socialchef Madeleine Moberg informerar om att försörjningsstödet fortsatt ligger under budget. En viss ökning kan skönjas på individnivå och förvaltningen ska undersöka vad detta kan bero på. Information från Barn och utbildning Skolchef Jonas Åkesson informerar om att ledningsgruppen förnyats i sommar. Rektorn på Byavångsskolan sa upp sig i början av sommaren. Förvaltningen har anlitat ett bemanningsföretag som tagit fram fyra lämpliga kandidater till tjänsten. Bemanningsföretaget tillhandahåller även en inhyrd rektor tills rekryteringen är klar. 3

4 FN 77 forts. Vecka kommer skolinspektionen att genomföra inspektion av Kastanjeskolan och Byavångsskolan. Med anledning av händelserna i Kristianstad har journalister ringt runt till kommunerna och frågat huruvida personen arbetat i andra kommuner. Personen i fråga har inte arbetat i Tomelilla kommun. Rapport nationella prov Utvecklingsledare Ann-Margret Månsson rapporterar om resultatet från de nationella proven läsåret 2014/15. I årskurs 3 hålls nationella prov i svenska och matematik. I svenska genomförde 115 elever det nationella provet och 70 elever (60,9 %) blev godkända i samtliga delprov. Även i matematik var det 115 elever som genomförde det nationella provet. 83 av dessa (72,2 %) klarade samtliga delprov. I årskurs 6 genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska A. Av 99 elever som genomförde provet engelska uppnådde 87 elever (87,9 %) godkänt provbetyg. Även i matematik genomförde 99 elever provet och antalet elever med godkänt provbetyg uppgick till 79 st (79,8 %). 92 elever genomförde provet i svenska och 81 av dessa (88 %) uppvisade godkänt provbetyg. I svenska A genomförde 7 elever provet och 5 uppnådde godkänt provbetyg (71,4 %). I årskurs 9 genomförs nationella prov i ämnena engelska, matematik, NOämnen (kemi detta år), SO-ämnen (samhällskunskap detta år), svenska och svenska A. I engelska genomfördes provet av 96 elever varav 94 uppvisade godkänt provbetyg (97,9 %). 92 elever genomförde provet i matematik och av dessa uppnådde 68 st (73,9 %) godkänt provbetyg. Provet i NO genomfördes av 81 elever och 73 elever (90,1 %) uppnådde godkänt provbetyg. I SO genomförde 87 elever provet och antalet elever med godkänt provbetyg uppgick till 77 st (88,5 %). Provet i svenska genomfördes av 88 elever, varav 74 (84,1 %) uppvisade godkänt provbetyg. 2 elever genomförde provet i svenska A och 1 av dessa (50 %) uppnådde godkänt provbetyg. 4

5 FN 77 forts. Redovisning betyg vårterminen 2015 Utvecklingsledare Ann-Margret Månsson redovisar uppfyllelse av kunskapskrav/betyg för vårterminen I årskurs 1-5 ges inte betyg utan lärarna gör en bedömning av om eleverna uppnår de olika kunskapskraven inom olika ämnen. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg. Godkända elever i årskurs 1-6 Årskurs Svenska Matematik Engelska SO NO 1 92,6% 97,8% 2 90,8% 95,4% 3 90,6% 96,6% 4 79,1% 86,1% 92,2% Hi 87,8% 5 70,6% 75,5% 75,5% Hi 80,4% 6 92,6% 87% 86% Bi 85,3% Betyg årskurs 7 I årskurs 7 fick 36 elever F i matematik, 23 elever fick F i fysik och i svenska 16 elever har F i engelska. Medianbetyg i idrott och hälsa samt moderna språk är C. För ämnena bild, fysik, kemi, musik och slöjd är medianbetyget D. Betyg årskurs 8 I årskurs 8 fick 29 elever F i matematik, 17 elever F i svenska och 15 elever F i engelska. Medianbetyg i bild och idrott och hälsa ligger på C och i ämnena i engelska, hem- och konsumentkunskap, musik, slöjd teknik ligger medianbetyget på D. Godkända betyg årskurs 9 Ämne Antal % engelska 95 av ,3 matematik 82 av ,8 kemi 80 av 95 84,2 samhällskunskap 87 av ,7 svenska 88 av ,2 Svenska A 0 av 3 0 5

6 FN 77 forts. Resultaten pekar på att där är en tydlig skarv mellan årskurs 3 och årskurs 4 då resultaten försämras markant. Resultatet tycks sedan arbetas upp till årskurs 6 för att sedan dramatiskt åter försämras i årskurs 7 och därefter fortsätter att försämras. I årskurs 7 sker också en dramatisk ökning av elever som saknar betyg i ämnen. Då elevernas resultat åter ska redovisas om sex månader beslutar nämnden att rektorerna ska närvara vid det sammanträdet. Då ska även en handlingsplan presenteras för nämnden som visar vilka åtgärder skolorna avser att vidta och hur skolorna planerar att arbeta för att elevernas resultat ska förbättras. Rapport resultat vid insats av pedagogisk tränare Pedagogiska tränarna Eva Karmehed och Monica Nilsson rapporterar om resultatet för de elever i årskurs 1 som haft insats av pedagogisk tränare under vårterminen Insatsen pågår under nio veckor och 18 elever har deltagit. Alla eleverna har gjort framsteg. Flera elever har visat stor positiv utveckling. Av de elever som inte gjort lika stora framsteg finns några med språkproblematik och någon med relativt hör frånvaro under träningsveckorna. De elever som följer arbetsmodellen och tränar hemma gör störst framsteg. Behörighet gymnasiet Utvecklingsledare Ann-Margret Månsson redovisar meritvärden samt behörighet till gymnasiet för årskurs 9. Jämfört med förra året har det genomsnittliga meritvärdet sjunkit. I fjor låg det genomsnittliga meritvärdet på 192,7 poäng och i år ligger det på 183,3 poäng. Flickor har högre genomsnitt med 197,1 poäng än pojkarna som ligger på 172,4 poäng. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har sjunkit jämfört med förra året. Förra året saknade 12,8 procent av eleverna behörighet till gymnasiet. I år är motsvarande siffra 23,1 procent. 6

7 FN 78 Dnr FN 2015/48 Svar på remiss av motion om barnomsorg för föräldrar med obekväm arbetstid s beslut beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering/uppdatering av underlag och siffror så att situationen för Tomelilla kommun 2015 tydligt framgår. Ärendebeskrivning Vänsterpartiet har inkommit med motion: Att en grundlig utredning görs av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Att om utredningen visar att behov finns, plaster för barn till föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid, OB-förskola, eventuellt med nattomsorg inrättas i kommunen. Undertecknad som fått uppdraget att utreda behovet av barnsomsorg på obekväm arbetstid gör en bedömning utifrån Tomelilla kommuns ekonomiska situation 2015 och 2016 att först presentera en ekonomisk redovisning för vad kostnaden är att driva barnomsorg på obekväm arbetstid. Den ekonomiska redovisningen är ett beslutsunderlag för politiken om undertecknad ska gå vidare med att grundligt utreda behovet av barnsomsorg på obekväm arbetstid. Ekonomisk redovisning I stället för att göra en egen kalkyl har exempel tagits från redan igångsatt verksamhet i två jämförbara grannkommuner. På så sett fås information om vad det verkligen kostar att driva barnomsorg på obekväm arbetstid. I kommun A med invånare är budgeten på 2,6 mkr. 5,2 tjänster är sysselsatta. 7

8 FN 78 forts. Verksamhetens öppettider är: Omsorg på obekväm arbetstid är vardagar samt dygnet runt på helger. Undantag är julafton, nyårsafton samt midsommarafton. Dagen innan dessa aftnar stänger verksamheten kl samt öppnar dagen efter aftnarna kl Bifogat finns budget för kommun A. I kommun B med invånare ligger motsvarande budget på 2,1 mkr dvs något mindre personalkostnad. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan konstateras att motsvarande verksamhet, att driva barnsomsorg på obekväm arbetstid, i Tomelilla kommun kommer kosta någonstans mellan 2,0 2,5 mkr. Statsbidrag kan sökas från Skolverket för att driva ob-omsorg i kommunen men bidraget är obetydligt. I bifogat budgetexempel är kr statsbidrag av de 2,6 mkr. BUDGET Helår Totalt Intäkter, Skolverket - OB omsorg 140 Budget Personalkostnader Övriga kostnader -100 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med skolchefens yttrande. 8

9 FN 78 forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion ankomststämplad Protokollsutdrag Ksau 81/2015 Tidigare behandling Kommunfullmäktige 34/2015: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 81/2015: Motionen remitteras till familjenämnden för yttrande. s arbetsutskott 154/2015: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med skolchefens yttrande. Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) föreslår att nämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering/uppdatering av underlag och siffror så att situationen för Tomelilla kommun 2015 tydligt framgår. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Christer Yrjas förslag. Beslutet skickas till: Skolchef Jonas Åkesson 9

10 FN 79 Dnr FN 2015/36 Förslag till intern kontrollplan Barn och utbildning s beslut beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning. Ärendebeskrivning Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. beslutade den 29 april 2015, FN 48, att anta förslag till intern kontrollplan Den 10 juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau 119, att återremittera den interna kontrollplanen till familjenämnden för komplettering. Målet med internkontrollen är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Trygga kommunens tillgångar Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Minimera risker Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar 10

11 FN 79 forts. I kontrollplanen 2015 för Barn och utbildning föreslås följande områden ingå: o Årscykel gällande rapporteringsärenden till familjenämnden o Uppföljning av avtalshantering o Behörighet till gymnasiet o Måluppfyllelse för respektive årskurs (1-9) o Kösituation förskola o Beläggning förskola Förvaltningens förslag till beslut beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 Tidigare behandling 48/2015: beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 119/2015: Ärendet återremitteras till familjenämnden för komplettering s arbetsutskott 155/2015: beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Barn och utbildning. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 11

12 FN 80 Dnr FN 2015/36 Förslag till intern kontrollplan 2015 Stöd och lärande s beslut beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande Ärendebeskrivning Enligt reglemente för internkontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna förvaltningskontrollen inom respektive verksamhetsområde. beslutade den 29 april 2015, FN 49, att anta förslag till intern kontrollplan Den 10 juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau 120, att återremittera den interna kontrollplanen till familjenämnden för komplettering. Målet med internkontrollen är: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Trygga kommunens tillgångar Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Minimera risker Skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar 12

13 FN 80 forts. I kontrollplanen 2015 för Stöd och lärande föreslås följande områden ingå: o o o o o o o o Uppföljning av ärenden med försörjningsstöd Uppföljning av försörjningsstöd Uppföljning av HVB-placeringar barn Antal placerade barn/unga Utredningstider Uppföljning av klagomål och Lex Sarah Ärenden avseende våld i nära relationer. Uppföljning av avtalshantering Förvaltningens förslag till beslut beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 Tidigare behandling 49/2015: beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 120/2015: Ärendet återremitteras till familjenämnden för komplettering. s arbetsutskott 156/2015: beslutar anta intern kontrollplan 2015 för Stöd och lärande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 13

14 FN 81 Dnr FN 2015/59 Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällade samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem s beslut beslutar att teckna ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. Ärendebeskrivning Landstinget och kommunerna har båda ett ansvar att erbjuda vård och behandling till personer med missbruk och beroende. Sedan den 1 juli 2013 är landsting och kommun genom likalydande bestämmelser i Hälso- och sjukvårdlagen, HSL (8 b ) och Socialtjänstlagen, SoL (5 kap 9 a ) skyldiga att ha överenskommelser gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Överenskommelsen är att betrakta som en ramöverenskommelse vilken ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Innehållet har arbetats fram gemensamt av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne samt organisationer som företräder målgruppen och deras anhöriga. Kommunförbundet Skånes styrelse fattade den 8 maj 2015 beslut om ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem och rekommenderar kommunerna att politiskt anta denna. 14

15 FN 81 forts. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att teckna ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik. Tidigare behandling s arbetsutskott 157/2015: beslutar att teckna ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. Beslutet skickas till: Socialchef Madeleine Moberg 15

16 FN 82 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag den 27 april 2015 från kommunfullmäktige, Kf 56/2015, gällande svar på motion om praktik/sommarjobbsbank. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med socialchefens yttrande. 2. Protokollsutdrag den 27 april 2015 från kommunfullmäktige, Kf 48/2015, gällande årsredovisning Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att godkänna årsredovisningen för 2014 och att bevilja ledamöterna i familjenämnden ansvarsfrihet för 2014 år verksamhet. Underskott -651 tkr Barn och utbildning, läggas till Eget kapital, fördelning mellan rektorsområden enligt separat tabell i årsredovisningen. 3. Protokollsutdrag den 27 april 2015 från kommunfullmäktige, Kf 53/2015, gällande förslag till ändringar i reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutar att i Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda görs följande ändringar: 6, 2 st ändras till följande lydelse: Ledighet motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej uttagen ledighet kan inte sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. Stycke 3 utgår. I bilaga 1 stryks hänvisning till gällande AB-avtal Övergångsregel: Nuvarande innestående ledighet/semester får tas ut som ledighet under mandatperioden , läggs följande till: Arvode utges inte för deltagande i kurs, konferens studiebesök med mera enligt 2, d. 16

17 FN 82 forts. 4. Migrationsverkets beslut den 17 juni 2015, dnr , gällande ansökan om ersättning för särskilda kostnader. Migrationsverket beviljar Tomelilla kommun kronor enligt 32 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 5. Migrationsverkets beslut den 17 juni 2015, dnr , gällande ansökan om ersättning för särskilda kostnader. Migrationsverket beviljar Tomelilla kommun kronor enligt 32 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 6. Migrationsverkets beslut den 22 juni 2015, dnr , gällande ansökan om ersättning för särskilda kostnader. Migrationsverket beviljar Tomelilla kommun kronor enligt 32 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 7. Migrationsverkets beslut den 22 juni 2015, dnr , gällande ansökan om ersättning för särskilda kostnader. Migrationsverket beviljar Tomelilla kommun kronor enligt 32 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 8. Sammanträdesprotokoll den 2 juni 2015 från Brukar och anhörigrådet i SÖSK. 9. Protokollsutdrag den 22 juni 2015 från kommunfullmäktige, Kf 81/2015, gällande förslag till höjning av maxtaxan inom förskola och fritidshem. Kommunfullmäktige beslutar att höja maxtaxan inom förskola och fritidshem utifrån ändringarna i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. De nya högsta avgiftsnivåerna ska tillämpas från och med den 1 juli

18 FN 82 forts. 10. Delbeslut den 16 juli 2015 från Skolinspektionen, dnr :5490, gällande anmälan om situationen för barn vid Smedstorps förskola. Skolinspektionen lämnar anmälan i den del som avser att personal gett matprodukter till barn som barnet är allergiskt mot till Tomelilla kommun för utredning och eventuella åtgärder. Den utredning som görs med anledning av klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtas mot bakgrund av vad utredningen visar ska senast den 16 oktober 2015 redovisas till Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av tjänsteman på nämndens vägnar, nämndsordförande, utskott eller berörd nämnd. 11. Beslut den 16 juli 2015 från Skolinspektionen gällande anmälan om skolsituationen för en tidigare elev vid Kastanjeskolan. Skolinspektionen förelägger Tomelilla kommun att senast den 16 oktober 2015 vidta åtgärder så att bestämmelserna om disciplinära åtgärder följs. I detta ingår att: - Rektorn ska säkerställa att bestämmelserna om disciplinära åtgärder följs (5 kap. 12 skollagen) - Huvudmannen ska säkerställa att beslut om avstängning ska innehålla överklagandehänvisning (28 kap. 9 skollagen och 21 förvaltningslagen) De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag som ovan redovisas skriftligt till Skolinspektionen. Redovisningen ska lämnas av styrelsen för skolan eller den som företräder huvudmannen. Det som anmälts är inte kränkande behandling enligt skollagen. 12. Protokoll den 11 juni 2015 från familjenämnens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, Fnugva Protokoll den 17 juli 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau Protokoll den 24 juli 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau

19 FN 82 forts. 15. Protokoll den 12 augusti 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau Protokoll den 12 augusti 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

20 FN 83 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 161 s beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden från arbetsutskottet till handlingarna Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under juni månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelat enligt följande: Arvoden: kronor Personalomkostnader: kronor Omkostnadsersättning: kronor Kontrakterat familjehem: kronor I dessa kostnader ingår ej kostnader för ensamkommande barn då kommunen erhåller full kostnadstäckning för dessa från Migrationsverket. Familjehem: 24 barn från 16 familjer placerade i 19 familjehem Särskild förordnad vårdnadshavare: 3 barn från 3 familjer placerade i 3 familjer Jourfamiljehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 jourfamiljehem Kontrakterat familjehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 kontrakterat familjehem Ensamkommande barn i familjehem: 7 barn från 6 familjer placerade i 6 familjehem, varav 2 jourfamiljehem Kostnader för institutionsplaceringar under juni månad 2015 Barn: kronor Mamma/barn: kronor Vuxna: kronor 20

21 FN 83 forts. Kostnader för extern öppenvård under juni månad 2015 Barn: kronor Vuxna: Domar Dom den 20 maj 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 22 maj 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande umgängesbegränsning enligt 14 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Förvaltningsrätten avslår Dom den 29 maj 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 3 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 3 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 8 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 9 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , 21

22 FN 83 forts. Beslut den 11 juni 2015 från Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Dom den 12 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 12 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 12 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 16 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 17 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr och , Dom den 18 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 18 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , 22

23 FN 83 forts. Dom den 26 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 26 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Dom den 29 juni 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sammanställning placeringar Redovisning domar ankomststämplade Tidigare behandling s arbetsutskott 161/2015: s arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 23

24 FN 84 Dnr FN 2015/16 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut under tiden 1-30 juni Barn och utbildning 7.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg 1 Skolbarnomsorg 4 Fristående/interkommunal förskoleverksamhet 3 Individ och familjeomsorgen Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen under tiden 1-30 juni Redovisning av delegeringsbeslut under tiden 1-31 juli Barn och utbildning 7.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Skolbarnomsorg 1 Fristående/interkommunal förskoleverksamhet 1 Individ och familjeomsorgen Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen under tiden 1-31 juli Ordförandebeslut den 12 augusti 2015 angående bedrivande av HVB för ensamkommande barn i egen regi inriktningsbeslut. 24

25 FN 84 forts. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sammanställning delegeringsbeslut Barn och utbildning juni Sammanställning delegeringsbeslut Individ och familjeomsorgen juni Sammanställning delegeringsbeslut Barn och utbildning juli Sammanställning delegeringsbeslut Individ och familjeomsorgen juli Ordförandebeslut

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Sara Anheden (S) Per

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Linda Ekelund (V),

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Nyckelpigans förskola, den, kl. 08.15-11.00 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e vice ordförande Lars-Ove

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C) ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sven Gunnarsson

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 11:15 12:20 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 09.15 12.35 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S), 35-36, 38, 42-43, 45 Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 2016-11-23 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.05 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen, 2010-12-06 kl. 19.35-20.15 Beslutande Persson, Reino (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordförande Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Lena Isoz, (M) Stig Karlsson (V) Miriam

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.55 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(11) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00, 10.30 10.45 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Logi Gamlegård, den, kl. 08.30-11.50 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) Tina Malm

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silbodalskolan, kl 12.00-18.00 Beslutande Bo Malm, ordförande (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann Larson (M) Ann-Sofie Nyström

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kerstin Melén-Gyllensten förvaltningschef Lisbeth Erlandsson förvaltningsekonom. Johan Sjölinger. nämndsekreterare. personalföreträdare.

Kerstin Melén-Gyllensten förvaltningschef Lisbeth Erlandsson förvaltningsekonom. Johan Sjölinger. nämndsekreterare. personalföreträdare. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (17) Plats och tid Matsalen, Marieskolan, Skolgatan, Marieholm kl. 18.00-20.25 ande David Westlund (S) Rickard Persson (M) Daniel Rhodin (FP) Ann-Sofi Dahlgren (M) Istvan Barborg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas, ersättare underrättas Presidierna för famn och von kallas kl 08.15 Tid: Onsdagen den 30 september 2015 kl. 08.15 Plats: Äppelkriget, kommunhuset

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.05-15.35 Ajournering: kl. 14.55 15.05 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha

Läs mer