TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) Tina Malm (SD) Övriga närvarande Se sidan 2 Utses att justera Daniel Persson (M) Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunkansliet den 6 februari 2015 Pamela Lindqvist Ordförande Christer Yrjas (C) Justerare Daniel Persson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 06 februari 2015 Datum då anslaget tas ned 02 mars 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist 1

2 : Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Lena Eriksson (C) Maria Överling (FP) Ewa Carnbrand (M) Fatlum Avdullahu (C), 14-22, jäv 23 Per Skoog (S) Linda Ekelund (V) Linda Bergqvist (SD) Pamela Lindqvist, nämndsekreterare Elisabet Andersson, socialchef Jonas Åkesson, skolchef Karin Arvidsson, ekonom Håkan Lindberg, Ann-Margret Månsson, utvecklingsledare Linda Mattisson, Lärarförbundet Ärenden vid dagens sammanträde med Ändringar i föredragningslistan Dialoger Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning av avtalshantering i Tomelilla kommun 17 Redovisning av verksamhet med personligt ombud - gemensamt ombud Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn 18 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 Tomelilla kommun 19 Verksamhetsberättelse gällande personligt ombud i Tomelilla kommun år Redovisning av delegeringsbeslut 21 Redovisning av anmälningsärenden 22 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 12/ Beslut om rättelse av tidigare fattat beslut - FN 85/ Talan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a FB - Sekretess 2

3 FN 14 Dnr FN Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar i enlighet med nedan förslag. Ordförande Christer Yrjas föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Dialoger: Information gällande Finsam och Movare läggs till. 3

4 FN 15 Dnr FN 2015/2 Dialoger s beslut genomför idag dialoger enligt följande: Information från Stöd och lärande Socialchef Elisabet Andersson informerar om att Kommunförbundet Skåne besökte Tomelilla förra veckan för att informera SÖSK-kommunerna om planerna på att starta en regional utvecklingsenhet, vilket de vill att kommunerna ska vara med och finansiera. De flesta kommunerna behöver stöd i utvecklingsarbetet. Enheten föreslås starta Förslag till nämnden att ta ställning till kommer troligen att vara klart i mars. Kommunens nya folkhälsoutvecklare, Fredrik Roström, är nu på plats och kommer att presenteras för nämnden under våren. Annons är ute för tjänsten som IFO-chef. Hittills har det kommit in strax under 20 ansökningar, varav 3-4 stycken ser mycket intressanta ut. Ansökningstiden har ännu inte gått ut. Den 4 februari har Elisabet och IFO kallat till möte med Röda Korset, församlingen, LP-stiftelsen, vårdcentralen för att diskutera hur de EUmigranter som rör sig i kommunen kan få stöd och hjälp. Försörjningsstöd december 2014 Socialchef Elisabet Andersson informerar om att socialbidraget för december månad hamnade strax över budgetstrecket. För hela 2014 slutade resultatet på omkring 300 tkr under vad som budgeterats. 4

5 FN 15 forts. Preliminärt årsbokslut 2014 Stöd och lärande Ekonom Håkan Lindberg informerar om det kommande årsbokslutet 2014 för Stöd och lärande. Budget låg på ca 55 mnkr och utfallet slutar på ca 57 mnkr, vilket innebär ett minus på omkring 2 mnkr. Främst är det familjehemsplaceringar samt HVB-placeringar, såväl barn som vuxna) som uppvisar stort minus mot budget, medan öppenvård, försörjningsstöd och ensamkommande barn uppvisar plus. Information från Barn och utbildning Skolchef Jonas Åkesson informerar om att det i tätorten är 5-8 barn per förskola i överinskrivning. Enligt prognoser kommer antalet barn inte att minska varför nuvarande barntryck kan inte längre ses som en tillfällig topp utan som ett konstant läge. Barn och utbildning har erbjudits att få en paviljong om 300 kvm av Österlenhem. Tanken är att placera paviljongen vid Ängens förskola och att även Lindesborgsskolan ska kunna nyttja den. Jonas har bett samhällsbyggnad om hjälp för att räkna på totalkostnaden för att flytta paviljongen till Ängens förskola och återkommer till arbetsutskottet när han fått besked om kostnaderna. Är det hanterbart kostnadsmässigt och allt flyter på bör paviljongen kunna vara på plats i augusti Preliminärt årsbokslut 2014 Barn och utbildning Ekonom Karin Arvidsson informerar om det kommande årsbokslutet 2014 för Barn och utbildning. Totalbudget låg på knappt 194 mnkr och utfallet slutar på drygt 972 tkr i plus. Störst avvikelse ses på den elevpengsfinansierade verksamheten på Kastanjeskolan som slutar på drygt tkr. Dock bör här noteras att av 826 tkr av detta är minusresultat som tagits med från Störst plusresultat vad avser den elepengsfinansierade verksamheten gör Lärkans förskola med drygt tkr i överskott. Utbildningsdagar Ordförande Christer Yrjas (C) informerar om att utbildning för nämnden kommer att förläggas i anslutning till nämndens sammanträden under våren. 5

6 FN 15 forts. Information gällande Finsam och Movare Anders Albäck (FP) informerar om FINSAM, ett samarbete mellan Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystads kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Syftet är att hitta samarbetsformer och skapa processer för att bättre kunna stödja och finna lösningar för individer som står långt från arbetsmarknaden. När projekten tagit fram processer är tanken att processerna ska inkorporeras i myndigheternas ordinarie verksamheter. Problemet har varit att processerna dött-ut när projekten avslutas och processerna ska leva vidare i de reguljära verksamheterna. Sara Anheden (S) informerar om Movare, ett FINSAM-projekt som riktar sig till ungdomar som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Ursprungligen deltog Tomelilla, Simrishamn, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även i detta projekt noteras att det börjar dö ut när de tre åren passerats och i nuläget finns bara finansiering till ytterligare några månaders verksamhet. Simrishamn har hoppat av och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan inte längre ha personal på plats. 6

7 FN 16 Dnr FN 2015/6 Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning av avtalshantering i Tomelilla kommun s beslut beslutar att översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. Nämndsekreterare Pamela Lindqvist har tillsammans med socialchef Elisabet Andersson och skolchef Jonas Åkesson den 16 januari 2015 lämnat tjänsteskrivelse med förslag till yttrande. har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att yttra sig över revisionsrapport Granskning av avtalshantering i Tomelilla kommun. instämmer i de generella brister och möjligheter till förbättringar som påtalas i rapporten. Önskvärt hade varit ett samlat dokument innehållande rutiner/lathundar för avtalshanteringen. Rutiner finns men dessa är spridda i flera dokument vilket gör det svåröverskådligt. Den manuella uppföljning som fortfarande förekommer i familjenämndens verksamhet avser äldre avtal som inte registrerats enligt nu gällande rutiner. Manuell uppföljning är sålunda under utfasning i takt med att avtal löper ut eller förlängs. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 7

8 FN 17 Dnr FN 2014/26 Redovisning av verksamhet med personligt ombud gemensamt ombud Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn s beslut beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Socialchef Elisabet Andersson har den 19 januari 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Länsstyrelsen i Skåne län har begärt redovisning för 2014 års statsbidrag till personliga ombud i Skåne fick Tomelilla kommun statsbidrag dels för ett personligt ombud verksam i Tomelilla kommun, dels för ett personligt ombud som delas med Sjöbo och Simrishamn. Redovisningen för dessa sker på gemensam blankett till länsstyrelsen. Redovisningen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari Personliga ombuden från Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla har tillsammans redovisat hur verksamheterna har bedrivits det gångna året. Förvaltningens förslag till beslut beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Tidigare behandling 22/2014: ställer sig bakom ansökan till Länsstyrelsen om statsbidrag till ett personligt ombud som arbetar i Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen 8

9 FN 18 Dnr FN 2014/27 Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår Tomelilla kommun s beslut beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Socialchef Elisabet Andersson har den 19 januari 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Länsstyrelsen i Skåne län har begärt redovisning för 2014 års statsbidrag till personliga ombud i Skåne fick Tomelilla kommun statsbidrag dels för ett personligt ombud verksam i Tomelilla kommun, dels för ett personligt ombud som delas med Sjöbo och Simrishamn. Redovisningen för dessa sker på gemensam blankett till länsstyrelsen. Redovisningen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari Personliga ombuden från Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla har tillsammans redovisat hur verksamheterna har bedrivits det gångna året. Förvaltningens förslag till beslut beslutar skicka de personliga ombudens redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län som Tomelilla kommuns redovisning. Tidigare behandling 21/2014: ställer sig bakom ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen 9

10 FN 19 Dnr FN 2015/12 Verksamhetsberättelse gällande personligt ombud i Tomelilla kommun år 2014 s beslut beslutar att lägga verksamhetsberättelsen gällande personligt ombud år 2014 till handlingarna Personligt ombud Jeanette Larsson har den 12 januari 2015 lämnat verksamhetsberättelse gällande personligt ombud i Tomelilla kommun år Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga verksamhetsberättelsen gällande personligt ombud år 2014 till handlingarna. 10

11 FN 20 Dnr FN 2014/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Delegeringsbeslut under tiden 1-31 december 2014 Barn och utbildning 6.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet 2 Skolbarnomsorg 6 Förskoleverksamhet enskilt 1 Stöd och lärande Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen under tiden 1-31 december Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. 11

12 FN 21 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 1. Delegationsbeslut den 3 december 2014 från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, dnr , om föreläggande angående brister vid tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808), Lindesborgsskolan, Vitsippan Delegationsbeslut den 4 december 2014 från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, dnr , om föreläggande angående brister vid tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808), Byavångsskolan, Skolan Delegationsbeslut den 4 december 2014 från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, dnr , om föreläggande angående brister vid tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808), Kastanjeskolan, Tomelilla 237: Delegationsbeslut den 4 december 2014 från Ystad-Österlenregionens miljöförbund, dnr , om föreläggande angående brister vid tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808), Smedstorps skola, Tjustorp 158:1. 5. Beslut den 4 december 2014 från Skolverket, dnr : , angående statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015. Tomelilla kommun beviljas statsbidrag med kronor (för 8 förstelärare, 0 lektorer). Statsbidraget avser perioden Protokollsutdrag den 15 december 2014 från kommunfullmäktige, Kf 185/2014, angående val av styrelser, nämnder med mera. 7. Protokollsutdrag den 15 december 2014 från kommunfullmäktige, Kf 186, angående ordning för inkallande av ersättare. 12

13 FN 21 forts. 8. Protokollsutdrag den 18 december 2014 från kommunfullmäktige, Kf 199, avseende Års- och flerårsbudget Beslutsmeddelande den 8 januari 2015 från Skolverket, dnr 2014:458, angående maxtaxa, fastställda bidragsramar för Skolverket har för Tomelilla kommun fastställt statsbidraget för kommuner som tillämpar maxtaxa för bidragsåret 2015 till kronor. Skolverket har för Tomelilla kommun fastställt statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder till kommuner som tillämpar maxtaxa för bidragsåret 2015 till kronor. 10. Protokoll den 11 december 2014 från Brukar- och anhörigrådets sammanträde. 11 Protokoll den 19 december 2014 från familjenämndens arbetsutskott, Protokoll den 14 januari 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Protokoll den 14 januari 2015 från familjenämndens arbetsutskott, 314. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 13

14 FN 22 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 12/2015 s beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Kostnader för familjehem under november månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelat enligt följande: Arvoden: kronor Personalomkostnader: kronor Omkostnadsersättning: kronor Familjehem: 24 barn från 16 familjer placerade i 19 familjehem Särskild förordnad vårdnadshavare: 4 barn från 3 familjer placerade i 3 familjer Jourfamiljehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 jourfamiljehem Ensamkommande barn i familjehem: 3 barn från 2 familjer placerade i 2 familjehem Kostnader för institutionsplaceringar under oktober månad 2014 Barn: kronor Vuxna: kronor Kostnader för extern öppenvård under oktober månad 2014 Barn: --Vuxna:

15 FN 22 forts. Domar Dom den 24 november 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 27 november 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 december 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 13 november 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 december 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 december 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 december 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Beslut den 12 december 2014 från Kammarrätten i Göteborg, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Dom den 16 december 2014 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 15

16 FN 22 forts. Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott 12/2015: s arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 16

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer