TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Nyckelpigans förskola, den, kl Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e vice ordförande Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Carola Lindgren (M) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny Wohlin (SD) Eva Gustavsson (C), ersättare för Sofia Thomsen (MP) Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Eva Gustavsson (C) Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunkansliet den 9 maj 2014 Pamela Lindqvist Ordförande Anders Throbäck (S) Justerare Eva Gustavsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 9 maj 2014 Datum då anslaget tas ned 2 juni 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist 1

2 : Övriga närvarande Christer Yrjas (C) Pamela Lindqvist, nämndsekreterare Elisabet Andersson, socialchef Jonas Åkesson, skolchef Lisa Johansson, folkhälsoplanerare, Håkan Lindberg, ekonom Karin Arvidsson, ekonom, Elisabeth Offesson, lärarförbundet Johanna Magnusson, Nyckelpigans förskola, 27 Anne Sjögren, Nyckelpigans förskola, 27 Ärenden vid dagens sammanträde med 26 Ändringar i föredragningslistan 27 Dialoger 28 Fortsatt utveckling av en gemensam socialjour med grann-/närliggande kommuner 29 Remiss av motion - Flera ungdomar i jobb 30 Redovisning av delegeringsbeslut 31 Redovisning av anmälningsärenden 32 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet Utredning rörande gemensamt/samordnat skyddat boende för personer utsatta för hot och våld i nära relationer inom SÖSK 34 Kartläggning av storlek mm på barngrupper i förskolan 2

3 FN 26 Dnr FN Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar enligt nedan förslag. Ärendebeskrivning Ordförande Anders Throbäck (S) föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Dialoger Information från Nyckelpigans förskola läggs till. Beslutsärenden Gemensamt skyddat boende inom SÖSK läggs till. Kartläggning av storlek på barngrupper inom förskolan läggs till. 3

4 FN 27 Dnr FN 2014/2 Dialoger s beslut Ärendebeskrivning genomför idag dialoger enligt följande: Information från Nyckelpigans Förskola Johanna Magnusson och Anne Sjögren informerar om verksamheten på Nyckelpigans förskola. Förskolan har funnits i 21 år och var en av de första privata förskolorna i landet. Förskolan har 5 avdelningar fördelat på 2 st syskonavdelningar (1-4 år), 1 st småbarnsavdelning (1-2 år), 1 st 3-4 års avdelning och 1 st 5 års avdelning. Avdelningarna samarbetar mycket med varandra. Små barngrupper är viktigt och vid de tidpunkter på dagen när beläggningen är som högst delas avdelningarna in i mindre grupper. Förskolan är Grön flagg-certifierad och verksamheten innehåller mycket miljötänk. Personalomsättningen på förskolan är låg, vilket skapar kontinuitet för barnen. Redovisning folkhälsoenkät år Folkhälsoplanerare Lisa Johansson redovisar resultatet för åldrarna år från Region Skånes folkhälsoenkät som genomfördes Enkäterna visar på en positiv trend överlag. Medelåldern ökar och befolkningen mår allt bättre generellt. Dock visar det sig även att klyftorna i samhället ökar. Generellt mår högutbildade bättre än lågutbildade och tjänstemän mår bättre än arbetare som i sin tur mår bättre än de som inte arbetar. Information från Stöd och lärande Socialchef Elisabet Andersson informerar om att det skett stora volymökningar vad avser anmälningar och ansökningar i barnavårdärenden. Det har skett en 128 % ökning årets tre första månader jämfört med samma period förra året. Uppföljning/redovisning IFO Socialchef Elisabet Andersson redovisar statistik från IFO. Bland annat redovisas antal nya och avslutade ärenden, avslutsorsaker och utfall vid överprövning. 4

5 FN 27 forts. Kartläggning missbruk unga Socialchef Elisabet Andersson informerar om den kartläggning som gjorts avseende missbruk i kommunen. I dagsläget arbetas det med 29 unga missbrukare födda Mer än hälften av dessa har ytterligare diagnoser. Antalet unga missbrukare ökar, vilket Tomelilla kommun fram tills nu varit förskonade från. Försörjningsstöd mars Socialchef Elisabet Andersson informerar om att siffrorna för försörjningsstöd ser fortsatt bra ut. Avgiften till FINSAM på 180 tkr betalas i april och denna kostnad belastar kontot för försörjningsstöd. Den kommer inte att synas i månadsstatistiken för försörjningsstödet men kommer att synas i årsredovisningen. Socialchefen ges i uppdrag att jämföra Tomelillas nyckeltal/invånare vad gäller försörjningsstöd gentemot grannkommunerna. Ekonomiuppföljning Stöd och lärande Ekonom Håkan Lindberg informerar om ekonomin för Stöd och lärande. Det är fortsatt positiva siffror för försörjningsstöd. Kostnaden för HVB barn har minskat medan kostnaden för familjehem har ökat. Prognosen för HVB vuxna ser inte bra ut. Kostnaderna för extern öppenvård har minskat då allt mer av öppenvården sker i egen regi. Information från Barn och utbildning Skolchef Jonas Åkesson informerar om att Tomelilla kommun inte varit föremål för anmälningar till Skolinspektionen på flera år. Nu har det dock på kort tid kommit in fem anmälningar från Skolinspektionen. Anmälningarna är spridda på olika skolor och det har tagit mycket tid i anspråk att utreda och bemöta dessa. SKA-rapport från Gladan Skolchef Jonas Åkesson informerar om BFL Bedömning För Lärande. En studiedag runt denna metod, som visat sig påverka elevernas resultat mycket positivt, har hållits. Metoden har börjat användas i några pilotklasser. 5

6 FN 27 forts. Redovisning SAM-enkät Skolchef Jonas Åkesson redovisar resultaten från årets SAM-enkät. Enkäten har besvarats av varje rektor tillsammans med skyddsombud. Skolchefen får i uppdrag att sammanställa en sammanfattning och återkomma med det som sticker ut samt handlingsplan för hur detta ska hanteras vid nästa sammanträde. Ekonomiuppföljning Barn och utbildning Ekonom Karin Arvidsson informerar om ekonomin för Barn och utbildning. Vad avser den barn-/och elevpengs finansierade verksamheten pekar prognosen mot ca 1 mnkr i negativ avvikelse. Kastanjeskolan och Ängens förskola är de verksamheter som har störst underskott. Den 1 juli ändras skollagen skollagen så att det ska gå att göra en socioekonomisk fördelning av barn- och elevpengen. Hur detta kommer att påverka är inte känt i nuläget utan det får utredas hur det ser ut i kommunen. En sådan utredning är troligen inte klar att användas förrän i januari Ett flertal familjer har flyttat till Tomelilla kommun vars barn har mycket stora behov. Detta medför stora kostnader nämnden kommer därför troligen att behöva äska tilläggsanslag. Beslutet skickas till: Socialchef Skolchef 6

7 FN 28 Dnr FN 2011/84 Fortsatt utveckling av en gemensam socialjour med grann-/närliggande kommuner s beslut ställer sig positiv till utveckling av Social Jour i enlighet med förslag av Peter Olsson, Vellinge kommun Ärendebeskrivning Tomelilla kommun driver idag professionell jour i samverkan med Trelleborg, Svedala, Sjöbo, Ystad, Simrishamn och Vellinge. Vellinge anställer och administrerar personalen. Övriga kommuner är anslutna genom avtal. Ajouren består av två socionomer som har växelvis beredskap i hemmet. Bjouren består av medarbetare från de olika kommunernas IFO-verksamhet och som frivilligt gör detta som arbete vid sidan av den ordinarie tjänsten. Socionomerna i A-jouren är rekryterade genom personlig kontakt. En av dem har jouren som sin huvudsakliga sysselsättning och går i pension årsskiftet 2014/2015. Den andra har jouren som sidosysselsättning. Den professionella jouren tjänstgör söndag-torsdag 18:00-24:00 och fredaglördag 17:00-02:00. B-jouren tjänstgör endast fredag-lördag 17:00-02:00. Övrig icke kontorstid utgörs jour/beredskap av förtroendevalda i de olika kommunerna. Den sociala jouren säkerställer att det finns en beredskap för akuta behov inom socialtjänstens ansvarsområde. LVU, LVM och akuta behov av försörjningsstöd är typiska ärenden som det måste finnas en beredskap för. Vid LVU och LVM måste det finnas en beslutsberedskap genom ordförande eller dennes ersättare. Kvalitetskraven inom socialtjänstens ansvarsområde har ökat kraftigt de senaste åren och dessa kommer troligen att öka. Socialstyrelsen kommer troligen att ställa krav på att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång på social beredskap med professionell personal dygnet runt årets alla dagar. 7

8 FN 28 forts. Vellinge kommun har gjort ett förslag till organisation av Social Jour där ingående kommuner, i samverkan, kan leva upp till de ökade kvalitetskraven och med en säkrad personalförsörjning få en långsiktigt hållbar lösning se bilaga. Kostnaden för Tomelilla Kommun skulle bli c:a kr per år kr per kommuninvånare. Plan för införande 28/4-14 Avsiktsförklaring från samverkanskommunerna 28/4-14 Avtalsförslag klart 30/6-14 Alla avtal underskrivna och klara 30/6-14 Rekrytering klar av 1:e socialsekreterare 1/9-14 1:e socialsekreterare på plats 1/10-14 Rekrytering klar av 3 socialsekreterare 1/1-15 Start för professionell jour på all icke kontorstid Förvaltningens förslag till beslut Att, ställer sig positiv till utveckling av Social Jour i enlighet med förslag av Peter Olsson, Vellinge kommun se bilaga Beslutet skickas till: Individ och Familjeomsorgen Socialchef 8

9 FN 29 Dnr FN 2013/27 Remiss av motion - Flera ungdomar i jobb s beslut beslutar att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med socialchefens yttrande. Reservationer Anders Albäck (FP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. Ärendebeskrivning Anders Ahlbäck, Folkpartiet har i en motion 2012 föreslagit kommunfullmäktige besluta: Att kommunen i egenskap av arbetsgivare inför särskilda ungdomsavtal för ungdomar enligt i motionen beskrivna förslag och att finansiering sker genom den sociala fonden. Undertecknad beklagar det sena svaret. Ungdomsarbetslösheten är ett problem i vår kommun och i landet som helhet och därför en angelägen fråga att arbeta med. Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden får både ekonomiska och sociala konsekvenser och kan medföra ett utanförskap som kan vara svårt att bryta. I Tomelilla finns f.n. två projekt som vänder sig till arbetslösa unga nämligen Kompetensare som är ESF finansierat för de som står nära arbetsmarknaden samt Movare, ett Finsamprojekt för unga långt ifrån arbetsmarknaden. Stöd och Lärande arbetar också aktivt med att fånga upp de som hoppar av gymnasiet och ger stöd för inträde i arbetslivet och/eller fortsatta studier. Enskilt stöd ges till unga arbetslösa som har behov av försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen erbjuder ett batteri av insatser där unga ofta har förtur och får snabbare insatser än övriga sökanden. Motionens förslag med ungdomsavtal skulle säkert bidra till en bra start för de som kan få del av det. Förslaget är dock en arbetsmarknadspolitisk insats som skulle behöva finansieras för att kunna genomföras. Kostnaderna uppgår till ca 220 tkr/person/år. 9

10 FN 29 forts. Kommunen tar emot många olika praktikanter från utbildningar mm av längre och kortare slag. Vi anordnar feriejobb samt olika typer av arbetsträning. Enhetschefer och handledare bedöms inte ha utrymme för ytterligare åtaganden inom ordinarie tjänster vilket innebär att även handledarresurser och samordnartid måste finansieras. Kostnader för lokaler, utbildning, friskvård och handledning tillkommer. Sociala investeringsfonden är inget finansieringsalternativ då riktlinjerna prioriterar måluppfyllelse i skolan samt att förebygga placeringar. Kommunens rekryteringsbehov är inte skriande och en satsning på ungdomsavtal skulle därför inte heller tillgodose något upplevt personalrekryteringsproblem. Förvaltningens förslag till beslut Motionen anses besvarad med detta yttrande. Förslag till beslut under sammanträdet Anders Albäck (FP) föreslår i första hand att familjenämnen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. Om familjenämnden inte beslutar i enlighet med detta förslag föreslår Anders Albäck (FP) i andra hand att beslutsformuleringen ändras till att familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i stället ovan förslag att motionen anses besvarad. Detta då innehållet i yttrandet tydligt innebär förslag till avslag på motionen och inte ett besvarande. Sara Anheden (S) föreslår att familjenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med justeringen i beslutsformuleringen att familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med socialchefens yttrande. 10

11 FN 29 forts. Beslutsgång i huvudförslag Ordföranden ställer Anders Albäcks (FP) huvudförslag mot Sara Anhedens (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Sara Anhedens (S) förslag. Anders Albäck (FP) begär omröstning. godkänner följande beslutsgång. Ja-röst Sara Anhedens (S) förslag. Nej-röst för Anders Albäcks (FP) förslag. Omröstning Med 4 Ja-röster för Sara Anhedens (S) förslag mot 3 Nej-röster för Anders Albäcks (FP) förslag beslutar familjenämnden att bifalla Sara Anhedens förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Lars-Ove Hägerroth (M) Eva Olsson (SD) Eva Gustavsson (C) Summa Ja Nej Avstår X X X X X X X 3 4 Beslutsgång i andrahandsförslag Ordförande ställer Sara Anhedens (S) förslag mot Anders Albäcks (FP) andrahandsförslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Sara Anhedens (S) förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 11

12 12

13 FN 30 Dnr FN 2014/3 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut under tiden 1-31 mars 2014 Barn och utbildning 6.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet 14 Skolbarnomsorg 6 Förskoleverksamhet enskilt Avstängning skolbarnomsorg 1 Stöd och lärande Delegeringsbeslut från individ och familjeomsorgen under tiden 1-31 mars Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 13

14 FN 31 Dnr FN 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delbeslut den 18 mars 2014 från Skolinspektionen, dnr :2051, avseende anmälan om skolsituationen för en elev vid Byavångsskolan. Skolinspektionen lämnar anmälan i den del som avser samarbete mellan skola och hem och samtal med kurator till Tomelilla kommun för utredning och eventuella åtgärder. Beslut den 19 mars 2014 från Barn- och elevombudet, dnr :6378, avseende anmälan enligt 6 kap. skollagen. Barn- och elevombudet förelägger Tomelilla kommun att senast den 19 juni 2014 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Delbeslut den 24 mars 2014 från Skolinspektionen, dnr :2152, avseende anmälan om skolsituationen för elev vid Smedstorps skola. Skolinspektionen avskriver ärendet i de delar det avser särskilt stöd och information till hemmet, samt lämnar anmälan till Tomelilla kommun för utredning och eventuella åtgärder i den del den avser trygghet och studiero. Beslut den 2 april 2014 från Skolverket, dnr : , avseende statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/15. Skolverket har beslutat att bevilja Tomelilla kommun statsbidrag med kronor (motsvarande 12 förstelärare). Statsbidraget avser perioden Beslut den 2 april 2014 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr /2013, avseende klagomål om krav inför umgänge med barn vid socialtjänsten. ska vidta åtgärder för att säkerställa att part som får beslut som går honom emot underrättas om hus han kan överklaga. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för vård och omsorg senast den 1 juni

15 FN 31 forts. Beslut den 4 april 2014 från diskrimineringsombudsmannen, ärende 2014/309 handling 13, avseende anmälan gällande elevs skolsituation vid Odenslundsskolan. Diskrimineringsombudsmannen har beslutat ett inte starta en utredning och avslutar ärendet. Diskrimineringsombudsmannen har inte tagit ställning till om eleven blivit diskriminerad. Beslut den 8 april 2014 från Socialstyrelsen, dnr /2014, om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Tomelilla kommun kronor för år Protokoll den 11 april från familjenämndens arbetsutskott Protokoll den 16 april från familjenämndens arbetsutskott Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. 15

16 FN 32 Dnr FN 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet 65 s beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under februari månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelade enligt följande: Arvoden: kronor. Personalomkostnader: kronor. Omkostnadsersättning: kronor. Familjehem: 23 barn från 14 familjer placerade i 18 familjehem. Särskilt förordnad vårdnadshavare: 4 barn från 3 familjer placerade i 3 familjer. Jourfamiljehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 jourfamiljehem. Kostnader för institutionsplaceringar under februari månad 2014 Barn kronor Vuxna kronor Kostnader för externa öppenvårdsinsatser under februari månad 2014 Barn kronor Vuxna --Domar Beslut den 25 februari 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 16

17 FN 32 forts. Beslut den 25 februari 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Beslut den 25 februari 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Beslut den 25 februari 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Beslut den 25 februari 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Beslut den 25 februari 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Dom den 28 februari 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 28 februari 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr samt , gällande överklagade beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten återförvisar målen i viss del samt avslår överklagandena i övrigt. Beslut den 10 mars 2014 från kammarrätten i Göteborg, mål nr , gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd meddelas ej. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Dom den 19 mars 2014 från förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 17

18 FN 32 forts. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskotts beslut 65/2014: Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna. 18

19 FN 33 Dnr FN 2014/48 Utredning rörande gemensamt/samordnat skyddat boende för personer utsatta för hot och våld i nära relationer inom SÖSK s beslut ger socialchefen i uppdrag att utreda behov och möjligheter till ett gemensamt/samordnat skyddat boende inom SÖSK för personer utsatta för hot och våld i nära relationer. Ärendebeskrivning Sara Anheden (S) väcker frågan om utredning av behov och möjligheter till ett gemensamt/samordnat skyddat boende inom SÖSK för personer utsatta för hot och våld i nära relationer. Något sådant boende finns i dagsläget inte i Tomelilla kommun. Förslag till beslut under sammanträdet Sara Anheden (S) föreslår att familjenämnden ger socialchefen i uppdrag att utreda behov och möjligheter till ett gemensamt/samordnat skyddat boende inom SÖSK för personer utsatta för hot och våld i nära relationer. Beslutet skickas till: Socialchef 19

20 FN 34 Dnr FN 2014/49 Kartläggning av storlek mm på barngrupper i förskolan s beslut ger skolchefen i uppdrag att genomföra en kartläggning av barngrupperna på förskolorna i Tomelilla kommun. Kartläggningen ska förutom storleken på barngrupperna också innehålla redovisning av antalet barn per årsarbetskraft och en jämförelse över hur Tomelillas barngrupper förhåller sig mot resten av landet i dessa avseenden. Kartläggningen ska även innefatta en planering inför framtiden där det framgår vilket antal barn som kan förväntas i förskoleverksamheten de närmaste åren samt hur personalsituationen ser ut avseende förväntade pensionsavgångar och hur planeringen ser ut för att hantera detta. Kartläggningen ska redovisas på nämndens sammanträde i augusti Ärendebeskrivning Anders Throbäck (S) väcker frågan om behov av en kartläggning av barngrupperna på förskolorna i Tomelilla kommun. Kartläggningen ska förutom storleken på barngrupperna också innehålla redovisning av antalet barn per årsarbetskraft och en jämförelse över hur Tomelillas barngrupper förhåller sig mot resten av landet i dessa avseenden. Kartläggningen ska även innefatta en planering inför framtiden där det framgår vilket antal barn som kan förväntas i förskoleverksamheten de närmaste åren samt hur personalsituationen ser ut avseende förväntade pensionsavgångar och hur planeringen ser ut för att hantera detta. Kartläggningen ska redovisas på nämndens sammanträde i augusti

21 FN 34 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Anders Throbäck (S) föreslår att familjenämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra en kartläggning av barngrupperna på förskolorna i Tomelilla kommun. Kartläggningen ska förutom storleken på barngrupperna också innehålla redovisning av antalet barn per årsarbetskraft och en jämförelse över hur Tomelillas barngrupper förhåller sig mot resten av landet i dessa avseenden. Kartläggningen ska även innefatta en planering inför framtiden där det framgår vilket antal barn som kan förväntas i förskoleverksamheten de närmaste åren samt hur personalsituationen ser ut avseende förväntade pensionsavgångar och hur planeringen ser ut för att hantera detta. Kartläggningen ska redovisas på nämndens sammanträde i augusti Beslutet skickas till: Skolchef 21

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S), 35-36, 38, 42-43, 45 Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Linda Ekelund (V),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C) ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sven Gunnarsson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.05 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.15 15.40 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.15 15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Ida Andersson (C), tjg ersättare för Håkan Andersson (C) Pernilla

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 9 april 2015, kl. 14.00-15.25

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 9 april 2015, kl. 14.00-15.25 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.25 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Linda Ekelund (V), ersättare för Per

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Sara Anheden (S) Per

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 2016-11-23 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande

Läs mer

Kerstin Melén-Gyllensten förvaltningschef Lisbeth Erlandsson förvaltningsekonom. Johan Sjölinger. nämndsekreterare. personalföreträdare.

Kerstin Melén-Gyllensten förvaltningschef Lisbeth Erlandsson förvaltningsekonom. Johan Sjölinger. nämndsekreterare. personalföreträdare. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (17) Plats och tid Matsalen, Marieskolan, Skolgatan, Marieholm kl. 18.00-20.25 ande David Westlund (S) Rickard Persson (M) Daniel Rhodin (FP) Ann-Sofi Dahlgren (M) Istvan Barborg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.05-15.35 Ajournering: kl. 14.55 15.05 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha

Läs mer

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson

Christer Unosson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 11.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Logi Gamlegård, den, kl. 08.30-11.50 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) Tina Malm

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.20 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (L), tjg

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen 1(21) 2014-05-22 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Häckeberga slott - Konstnärssalen Tid 08:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer