Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2015/2 3 Organisation av verksamheten 4 4 Ledarskapet gymnasieverksamheten 5 5 Omvärld, nyckeltal gymnasieverksamhet 6 6 Elevstöd 7 7 Lärlingsutbildning 8 8 Arbetsmarknadsfrågor 9 9 Vuxenutbildning 10 Beslutsärenden 10 Svar på remiss av motion om praktik/sommarjobbsbank 2015/

2 Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Anders Albäck (FP) Ordförande Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon E-post: 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings och arbetsmarknadsfrågor ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Anders Albäck FP 2 Sven Gunnarsson MP 3 Per Skoog S Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Ewa Carnbrand M 2 Lena Eriksson C 3 Linda Ekelund V Ja Nej Avstår 3

4 Tomelilla den 23 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Organisation av verksamheten Förvaltningens förslag till beslut --- Organisation av verksamheten presentation av befintliga resurser och dess funktioner avseende gymnasium, arbetsmarknad och vuxenutbildning samt verksamheternas befintliga budget (Jonas/Torsten) Vilka behov (nya och gamla) finns? Hur ska resurserna användas? Hur ska verksamheten organiseras? Budget 2015 Budget 2016 Kanslienheten Beslutet skickas till: 4 1 (1)

5 Tomelilla den 23 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Ledarskapet gymnasieverksamheten Förvaltningens förslag till beslut --- Vem? Placering i organisationen? Meruppgifter - Gymnasiefrågor ja - Biträdande rektor Kastanjeskolan? - Vuxenutbildning? - Arbetsmarknad? Vem rekryterar? Kostnad? Kanslienheten Beslutet skickas till: 5 1 (1)

6 Tomelilla den 26 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och gymnasiefrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Omvärld, nyckeltal - gymnasieverksamhet Förvaltningens förslag till beslut --- Hur skaffa kunskap om olika gymnasieskolor? Hur skapa relevant nätverk kring detta? Vilka nyckeltal ska vi arbeta med? Kanslienheten Beslutet skickas till: 6 1 (1)

7 Tomelilla den 26 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings. och arbetsmarknadsfrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Elevstöd Förvaltningens förslag till beslut --- Hur hjälper vi eleverna i deras val? Vilka resurser och metoder används idag och är dessa tillfredsställande? Hur ser vi på sommarskolor och motsvarande? Praoverksamhet Ung företagsamhet Finns det andra metoder för att få färre elever till IV-programmen? Hur hanteras avhoppade gymnasieelever? Pärs hus Kanslienheten Beslutet skickas till: 7 1 (1)

8 Tomelilla den 26 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Lärlingsutbildning Förvaltningens förslag till beslut --- Hur skapas lärlingsplatser i vår kommun för våra kommande gymnasieelever och vill/behöver vi dessa? Hur ser behovet av knytning till arbetslivet ut? Hur arbetas det i andra kommuner? Kanslienheten Beslutet skickas till: 8 1 (1)

9 Tomelilla den 26 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Arbetsmarknadsfrågor Förvaltningens förslag till beslut --- Sommarjobb, sommarlovsentreprenörer Introduktionsplatser (eller motsvarande) allmänt och i kommunen Torsten redogör för vad som är tillåtet och hur det fungerar (ekonomiskt och i praktiken) OSA-platser (offentligt skyddad anställning) Samarbetspartners (Arbetsförmedlingen, näringslivet, offentliga arbetsgivare, andra kommuner ) Mötesforum - Frukostmöten - Andra sätt att träffas Relevanta nyckeltal Studiebesök Kanslienheten Beslutet skickas till: 9 1 (1)

10 Tomelilla den 26 januari 2015 Dnr FN Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämdnens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Direkt Mobil Vuxenutbildning Förvaltningens förslag till beslut --- SFI redogörelse för nuläge (kostnad, elevantal, entreprenör mm) (Torsten) Ensamkommande barn redogörelse för nuläge (antal, påverkan på utbildningen, kostnad mm) (Jonas) Vuxenutbildning redogörelse för nuläge (antal, entreprenörer, kostnad mm) (Torsten) Yrkesvux Omvärldskunskap, nätverk, samarbetspartners? Kanslienheten Beslutet skickas till: 1 (1) 10

11 Tomelilla den 22 januari 2015 Dnr FN 2015/11 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Elisabet Andersson Socialchef Direkt Mobil Svar på motion om praktik/sommarjobbsbank Förvaltningens förslag till beslut Motionen anses besvarad med detta yttrande Sara Anheden (S)har lämnat en motion där hon föreslår Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur Tomelilla kan skapa en praktik-/sommarjobbsbank med platser inom den egna verksamheten och i det lokala näringslivet Att rusta ungdomar med arbetslivserfarenhet genom sommarjobb/feriejobb är en bra grund för ett framtida arbetsliv och en angelägen fråga. Att upprätta så kallade banker för praktik och sommarjobb eller liknande kräver dels mycket tid i ett uppbyggnadsskede dels ständiga uppdateringar. Det har tyvärr visat sig vid tidigare försök att informationen snabbt blir inaktuell och därmed förlorar sin användbarhet. Nuvarande verksamhet riktad till ungdomar Individ och Familjeomsorgen arbetar sedan några år i huvudsak individuellt med arbetslösa ungdomar som behöver praktikplatser och/eller andra insatser. Handläggarna har upparbetade kontakter inom kommunen och i det lokala näringslivet. Studie och yrkesvägledaren som arbetar med det lokala uppföljningsansvaret (KIA) har också upparbetade kontakter och upplever inget behov av någon praktik/sommarjobbsbank för att klara sitt uppdrag. Det bör också beaktas att kommunförvaltningen i och med att mer än hälften av vård och omsorgs verksamheter ligger på entreprenad har färre arbetsplatser än tidigare. Detta gör det svårt nog att få ut de ca 50 feriearbetarna inför sommaren 1 (3) 11

12 2015. Sommarvikariat finns mestadels inom Vård och omsorg och kräver kompetens. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förmedla sommarjobb/anställningar både i kommunen och inom näringslivet. Jämfört med Malmö som har ca tio gånger så många innevånare som Tomelilla ger vi med våra 50 feriejobb lika bra möjligheter för unga att få arbetsliovserfarenhet på sommaren. Verksamheten har ingen statistik över sommarjobb på den öppna arbetsmarknaden i kommunen. Nya uppdrag Inför 2015 har verksamheten nya uppdrag kopplade till ungdomar och arbetslöshet: I antagna mål för 2015 finns ett mål om att minska ungdomsarbetslösheten i Tomelilla. I målet anges att detta ska ske genom att 10 unga erbjuds praktik och lärlingsplatser i kommunal verksamhet i ett år. Verkställigheten ligger på Stöd och Lärande som dock inte fått några extra resurser för att arbeta med uppdraget. Stöd och Lärande har i budget 2015 tillförts 200 tkr till ytterligare feriejobb för ungdomar. I budget finns sedan tidigare 225 tkr. Feriejobb kan endast erbjudas inom kommunens egna verksamheter. Det finns redan väl upparbetade kontakter inom förvaltningen för att anordna feriejobb. Årets utökade uppdrag kommer att kräva mer personalresurser. Sammanfattning Sammanfattningsvis har vi i förvaltningen idag väl upparbetade kontakter med näringsliv och kommun som möjliggör att vi klarar det uppdrag som ligger på kommunen. De nya uppdrag som redan tillkommit kommer kräva utökade resurser. Undertecknad bedömer att det inte finns behov av ytterligare utredning av frågan om att skapa en praktik-/sommarjobbsbank. Stöd och omsorg Elisabet Andersson Socialchef 2 (3) 12

13 Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 3 (3) 13

14 Tomelilla den 19 november 2014 Motion om praktik-/sommarjobbsbank I ett läge där ungdomar har det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan kommunen, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett större samarbete med det lokala näringslivet, underlätta ett framtida inträde. Sedan ett par år tillbaka arbetar Malmö Stad med projektet Ung i Sommar som går ut på att ungdomar ges fyra veckors sommarpraktik där de får möjlighet att lära sig nya saker och samtidigt tjäna egna pengar. Med en bra kontakt med näringslivet har Ung i Sommar jobbat för att uppnå sitt mål att anförskaffa 500 praktikplatser i olika branscher på företag i Malmö, men också inom den egna verksamheten. Att Tomelilla kommun kan uppnå detta är förstås inte möjligt, men vi kan använda oss av modellen för att bygga upp en praktik- och sommarjobbsbank med platser både hos företag och i kommunens egen verksamhet. Det är viktigt att kommunen kvalitetssäkrar de praktikplatser som erbjuds så att ungdomarna ges meningsfulla arbetsuppgifter. Ansökningsförfarandet till en praktik-/sommarjobbsplats bör göras så likt en vanlig jobbansökan som möjligt så att ungdomarna samtidigt får träna på att skriva jobbansökningar. Kommunen har en viktig roll att rusta ungdomarna inför framtiden, det är därför bra om vi kan hjälpa till så att de får en meningsfull sysselsättning under sommaren. Alla ungdomar har inte de kontakter som idag ofta krävs för att hitta en praktikplats, sommarjobb eller för den delen ett ordinarie arbete. I ett läge där kommunen själva inte har kapacitet att erbjuda tillräckligt många ferieplatser är det viktigt att involvera det lokala näringslivet och tillsammans hjälpas åt att rusta Tomelillas ungdomar inför ett framtida arbetsliv. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur Tomelilla kan skapa en praktik-/sommarjobbsbank med platser inom den egna verksamheten och i det lokala näringslivet Sara Anheden Motionen är antagen av Socialdemokraterna i Tomelilla Inger Åbonde Ordförande 14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 10 december 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ksau 245 Dnr KS 2014/347 Remiss av motion om praktik/sommarjobbsbank Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Motionen remitteras till familjenämnden för yttrande. Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 20 november lämnat in en motion om praktik/sommarjobbsbank med följande lydelse: I ett läge där ungdomar har det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden kan kommunen, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett större samarbete med det lokala näringslivet, underlätta ett framtida inträde. Sedan ett par år tillbaka arbetar Malmö Stad med projektet Ung i Sommar som går ut på att ungdomar ges fyra veckors sommarpraktik där de får möjlighet att lära sig nya saker och samtidigt tjäna egna pengar. Med en bra kontakt med näringslivet har Ung i Sommar jobbat för att uppnå sitt mål att anförskaffa 500 praktikplatser i olika branscher på företag i Malmö, men också inom den egna verksamheten. Att Tomelilla kommun kan uppnå detta är förstås inte möjligt, men vi kan använda oss av modellen för att bygga upp en praktik- och sommarjobbsbank med platser både hos företag och i kommunens egen verksamhet. Det är viktigt att kommunen kvalitetssäkrar de praktikplatser som erbjuds så att ungdomarna ges meningsfulla arbetsuppgifter. Ansökningsförfarandet till en praktik-/sommarjobbsplats bör göras så likt en vanlig jobbansökan som möjligt så att ungdomarna samtidigt får träna på att skriva jobbansökningar. Kommunen har en viktig roll att rusta ungdomarna inför framtiden, det är därför bra om vi kan hjälpa till så att de får en meningsfull sysselsättning under sommaren. Alla ungdomar har inte de kontakter som idag ofta krävs för att hitta en praktikplats, sommarjobb eller för den delen ett ordinarie arbete. I ett läge där kommunen själva inte har kapacitet att erbjuda tillräckligt många ferieplatser är det viktigt att involvera det lokala näringslivet och tillsammans hjälpas åt att rusta Tomelillas ungdomar inför ett framtida arbetsliv. Justerandes sign 15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 10 december 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott Forts 245 Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur Tomelilla kan skapa en praktik/sommarjobbsbank med platser inom den egna verksamheten och i det lokala näringslivet Tidigare behandling Kommunfullmäktige 179/2014: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar att motionen remitteras till familjenämnden för yttrande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 16

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: fredagen den 13 mars 2015 kl. 13.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet

Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Granskning av kommunala insatser mot ungdomsarbetslöshet Fredrik Ottosson Jard Larsson Emmaboda, Tingsryd och Uppvidinge 2013-09-19 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00

Enligt sidor 24 och 25. Kommunkontoret måndag 2014-02-24 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2014-02-17 kl. 18.30 20.15 Enligt sidor 24 och 25 Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus Jessica Edlund,

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april 2014 - TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-04-22 6 (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-16 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt

Läs mer