Kallelse med föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och information (kommunchef Göran Clausson, personalchef Maria Wihlborg, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, simhallsbyggnationen, bredbandsfrågor, Kronoskogens naturreservat) 3 Arbetsordning för Tillgänglighetsrådet / Svar på motion om rekryteringsplan 2014/ Svar på motion om att avskaffa delade turer för 2014/ kommunanställda 6 Svar på remiss - Trafik för en attraktiv stad, Sjöbo kommun / Torgny Larsson (S) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn" E-post: 1

2 Tomelilla den 30 juni 2014 Dnr Ks 2011/447 Tillgänglighetsrådet Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Handläggare: Gun-Inger Eriksson Tillgänglighetsstrateg Direkt Mobil Arbetsordning för kommunala Tillgänglighetsrådet, KTR, Arbetsordningen strukturerar rådets samrådsarbete, representationen och de administrativa rutinerna för de kommande fyra åren. Rådet är knutet till kommunstyrelsen. Rådets arbete har vidareutvecklats med en verksamhetsplan för varje år. Den ger en inriktning på rådet, som följer regeringens strategier för de nationella handikappolitiska målen samt de behov som berör personer med funktionsnedsättningar i Tomelilla kommun. Rådet har både haft dialog och skriftlig information om arbetsordningen. Efter vissa justeringar har rådet enats om arbetsordningen för De förändringar som gjorts i förhållande till befintlig är bl.a. att; Förtydliga rådets målgrupp, som är barn, unga och vuxna mitt i livet. Ett av vårens samråd ska ske med KSAU inför budgetberedningen. Val av politiska representanter styrs utifrån vilka utskott, nämnder man representerar, för att få lämplig inriktning på rådet. En remissgrupp ska bildas från handikapporganisationerna som ska vara remissinstans, arbets-gransknings- och fokusgrupp vid behov. Någon tjänsteman(kan variera beroende på ämne) utöver sekreteraren ska bjudas in vid rådets möte, för att få en helhet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslås anta arbetsordningen för tillgänglighetsrådet och ger valberedningen inför ny mandatperiod i uppdrag att välja representanter till rådet, enligt arbetsordningen. Gunnel Andersson Ordförande Gun-Inger Eriksson Tillgänglighetsstrateg 1 (1) 2

3 Arbetsordning för Kommunala Tillgänglighetsrådet i Tomelilla, KTR Syfte Samråd Kommunala tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan mellan företrädare för personer med olika funktionsnedsättningar och Tomelilla kommun. Rådets verksamhet ska bidra till en ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar i Tomelilla. I samrådet sker i dialog, utbyte av erfarenheter och information samt i samverkan kring övergripande och prioriterade ämnesområden. Samrådet är rådgivande kring olika funktionsnedsättningars behov av tillgänglighet och delaktighet. Rådet är inte beslutande. Organisation Målet med samrådet Rådet är placerat under kommunstyrelsen. Politiska representanterna väljs av kommunstyrelsen. Handikapporganisationerna väljer sina representanter. Personer som vill delta i samrådet, men inte tillhör någon organisation bjuds in via verksamheterna eller via andra kontakter muntligt eller på kommunens webbsida. Under mandatperioden ska samråd och utveckling ske för personer med olika funktionsnedsättningar. I ett Tillgängligt Tomelilla där alla får möjlighet att delta i samhällslivet och leva i goda livsmiljöer. Möte 4 5 gånger om året genomförs samråd på 2-3 timmar. Ett av vårens möte är med KSAU. Datum för samråden bestäms i början av varje år. Ärende En verksamhetsplan för rådet med prioriterade ämnesområden ska arbetas fram för varje år. Ärenden kring aktuella samhällsområden och övergripande mål för utveckling av tillgängligheten och delaktigheten. 1 3

4 Inga ärenden av akut karaktär i rådet eller ärenden, som ska lämnas direkt till kommunens förvaltningar(t.ex. felanmälan). Inga individuella ärenden. Rådets målgrupp och åldersgrupp Rådets representation Rådets målgrupp är barn, unga och vuxna mitt i livet med olika funktionsnedsättningar. Barnperspektivet ska finnas med och företrädas av organisation eller föräldrar. Politiskt 4 ordinarie och 4 ersättare. Ordförande utses bland de ordinarie representanterna. Ordinarie från; Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Familjenämnden Vård- och omsorgsnämnden Ersättare; Österlenhems AB styrelse Kultur och fritidsnämnden Övriga två från någon av följande; Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Familjenämnden eller Vård- och omsorgsnämnden. Representanter för personer med funktionsnedsättningar 8 st. ordinarie med ett antal ersättare upp till 8 st. Sekreterare, samordnare och föredragande Tillgänglighetsstrateg Sekreterare är den eller de tjänstemän som arbetar med tillgänglighetsfrågor eller har nära kontakt med brukare, handikapporganisationer och/eller medborgare. Det ska alltid finnas minst två tjänstemän med vid rådets möte, för att kunna ge en bredare information eller som erfaren ersättare vid frånvaro. Verksamhetsrepresentation; Utifrån verksamhetsplanens planering bjuds tjänstemän eller andra samhällsaktörer in vid specifika ärendepunkter eller för allmän information. 2 4

5 Deltagarnas roll Närvaro Arvode och budget Representanterna från de olika organisationerna företräder sina medlemmar. Alla deltagande representanter har ett ansvar för delaktigheten i samrådets utveckling och information. Dialogen och informationen ska vara utvecklande och konstruktiv. Ordinarie representant blir kallad och ersättaren får kallelsen för kännedom. Kan inte ordinarie meddelar man sin ersättare. Närvaron ska anmälas för beställning av förtäring. Ersättarna får delta vid samrådet Rådet har kr/år från och med 2015 (samhällsbyggnads budget, sekreterarens tillhörighet) till rådets verksamhet vid 4-5 möten till remissgruppens arbetesmöten till föreläsare och lokaler vid utbildning/temadagar. ersättning för resor till remissgruppens möte ersättning för resor vid samverkansmöte i SÖSK för 2 representanter. Inga arvoden utbetalas till organisationernas representanter eller enskilda personer. Vid större temadagar kan eventuell ansökan om mer medel lämnas in. Politikerarvoden utgår inte från ovanstående budget utan från kommunstyrelsens budget. Rutiner Anmälan av ärende till rådet lämnas skriftligen till sekreteraren via post eller e-post. Vid första mötet på året ska en verksamhetsplan formuleras för att strukturera rådets inriktning. Mötestiderna för året bestäms vid första mötet. Kallelse skickas ut 10 dagar innan samrådet. Skrivelser till styrelse eller nämnder kan formuleras, när rådet anser och är eniga om att skriva till i de olika beslutande organen i kommunen. 3 5

6 Minnesanteckningar förs vid samrådsmötet av sekreteraren. Minnesanteckningarna skickas till; rådets representanter presidierna i styrelserna och nämnderna i kommunen verksamhetscheferna Remissgrupp Granskningsgrupp Arbetsgrupp Fokusgrupp En remissgrupp. Från rådet ska fyra representanter väljas bland handikapporganisationerna inför ny mandatperiod. Gruppens uppgift blir att kommentera, granska och utvärdera olika kommunala dokument och planer som skickas till rådet för utlåtande kring tillgänglighet och delaktighet. Lämpligt att gruppen träffas i samband med ett ordinarie rådsmöte. Individuella utskick med önskemål om skriftligt svar kan också förekomma. Gruppen kan användas som arbetsgrupp då rådet anser, att man har ett ämnesområde eller temadag, som kräver en arbetsgrupp. Även som granskningsgrupp vid större byggobjekt. Fokusgrupp. Rådets representanter kan bli tillfrågade att delta i en fokusgrupp i en specifik fråga. Rådets information Tillgänglighetsrådets arbete ska redovisas på kommunens webbsida under rådgivande organ. Tillgänglighetsstrategen ansvarar för denna redovisning. Tomelilla den 27 juni

7 Tomelilla den 14 juli 2014 Dnr KS 2014/131 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande kring motion, rekryteringsplan. Handläggare: Maria Wihlborg Personalchef Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Yttrandet från förvaltningen är att det inte finns något behov av en rekryteringsplan för förvaltningen pga av våra kommande pensionsavgångar Men om kommunstyrelsen av någon annan anledning önskar en rekryteringsplan som komplettering till sättet som förvaltningen redan idag arbetar med rekryteringar så tar förvaltningen fram en sådan under 2014/2015. Ärendebeskrivning Motionen hävdar att vi har stora pensioner under de närmaste åren och utifrån detta har ett behov av en s.k. rekryteringsplan. Att som arbetsgivaren vara förberedd på de rekryteringar som ligger i framtiden är bra, och de enda rekryteringar som man kan planera för är just pensionsavgångar. Idag är pensionsåldern flytande i Sverige man har rätt att börja ta ut sin allmänna pension vid 61 år och har en rätt att vara kvar i sin anställning till fyllda 67 år. I våra personalredovisningar väljer vi att redovisa hur många som fyller 65 år under kommande år och de fem följande, då det fortsatt är vanligast att man lämnar sin anställning fyllda 65 år har vi några anställda som fyller både 66 och 67 år, vilket är ett tecken på att vi kanske börjar få fler som väljer att jobba kvar lite längre. I Tomelilla så når 107 personer av våra ca 670 tillsvidareanställda 65 års ålder under perioden , det är ca 16 % av våra tillsvidareanställda. Jämnt utspritt på hela förvaltningen så pratar vi om 21 personer per år. Exempelvis inom Barn och Utbildning så pratar vi 7 1 (2)

8 om 2 lärare som fyller 65 år 2015, 3 lärare som fyller 65 år Det är inte så att 25 % av våra lärare går i pension de närmaste åren. Varje chef i förvaltningen är medveten om sina kommande pensionsavgångar, och frågar sina seniora medarbetare hur de tänker sig sin pension i samband med det årliga medarbetaresamtalet. Vi har vissa yrken som är svårrekryterade för svenska kommunala arbetsgivare idag. Det är främst distriktssjuksköterskor, seniora socialsekreterare, tekniska specialyrken, lärare med ämneslegitimation i Ma/fy samt tekniska chefer. Bedömningen är att lokala åtgärder i Tomelilla inte påverkar den allmänna bristen av dessa yrken. Naturligtvis är det viktigt att se över så att vi är attraktiva som arbetsgivare för svårrekryterade personer, delvis genom att våga vara differentierade i vad vi kan erbjuda som upplevd förmån. Men största anledningen till varför man söker ett jobb och behåller det är innehåll, förutsättningar och geografi. Minst en gång om året görs en analys av befintlig lönestruktur i alla yrkeskategorier. Mer en än gång om året i vissa yrken ifall det är aktuellt med en rekrytering, då vi snabbt får en omvärldsanalys när kandidaten för tjänsten anger sitt löneanspråk visade analysen av lönestrukturen att en justering av löneläget för våra lärare i åk F-6 behövdes göras för att vår marknadsmässighet skulle vara intakt. Det skedde genom politiskt beslut om extra anslag till lärarna i samband med lönerevisionen. Kommunledningskontoret Maria Wihlborg Personalchef Beslutet skickas till: Maria Wihlborg 8 2 (2)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Kf 90 Dnr KS 2014/131 Motion om rekryteringsplan Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Leif Sandberg (C) och Christer Yrjas (C) har den 5 maj 2014 inlämnat motion om rekryteringsplan med följande lydelse: Under de kommande åren har vi stora pensionsavgångar inom flera viktiga sektorer och funktioner inom vår kommun. Centerpartiet menar att vi måste vara väl förberedda och redan innan det uppstår ett svårt läge, ha arbetat fram en plan för att inom dessa sektorer, såsom läraryrket där upp till 25% av lärarna - och med större tyngd på vissa enheter, pensioneras inom ett par års tid. Vi vill därför att kommunstyrelsens kommunförvaltning gör en analys och en rekryteringsplan som ger utrymme för olika instrument såsom överlappande rekrytering, fortbildningsinsatser, traineeplatser och yrkesintroduktionsplatser. I rekryteringsplanen behöver även kommunens löneläge och konkurrenskraft inom yrkessektorerna analyseras. Planen behöver vara klar i slutet på Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen och dess förvaltning att ta fram en Rekryteringsplan i enlighet med intentionerna i motionen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 9

10 Tomelilla den 14 juli 2014 Dnr KS 2014/125 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande kring motion, avskaffande av delade turer. Handläggare: Maria Wihlborg Personalchef Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningens förslag är att få arbeta fram ett mer detaljerat underlag kring de konsekvenser som ett avskaffande av delade turer skulle innebära ekonomiskt, verksamhetsmässigt och personalpolitiskt inför budgetarbetet under hösten/vintern 2014, där man även ser över sysselsättningsgraderna inom Vård och Omsorg. Ärendebeskrivning Delade turer är ett begrepp för när man under ett dygn har två arbetspass med en längre obetald rast mellan, främst under helgdagarna. Ex rast 5 timmar Delade turer är något som används i Tomelilla inom Vård och Omsorg, omfattningen ligger på drygt 50 anställda som har delade turer på sitt schema. Det vanliga är två delade turer på en fem-veckors period. I Sverige så uppskattar man att ca anställda har delade turer på sitt schema och att det är mest vanligt förekommande inom busstransport och vård. Anledningen till att delade turer finns är flera. De främsta är verksamhets-, ekonomiska- samt personalpolitiskabehov. Verksamhetsbehovet baserar sig främst kring att det är vid uppstigning på morgonen och läggning på kvällen som det är som mest arbetsintensivt hos våra brukare Ekonomiska krav på att optimera antal anställda och deras sysselsättningsgrader i förhållande till arbetsuppgifter och brukarbehov. 1 (2) 10

11 Personalpolitiska behov kan handlar om att vi ska erbjuda tjänster som har en rimligt ssgr (sysselsättningsgrad) i balans till de två andra anledningarna. Samt att befintlig personal vill inte arbeta varannan helg för att få ihop sin ssgr vilket skulle vara ett alternativ till de delade turerna. Personal väljer ofta själv, när de har möjlighet, att hellre arbeta var tredje helg eller två helger på fem veckors period trots att detta innebär att de får delade turer. Delade turer passar naturligtvis vissa anställda, men den generella inställningen är att det inte är något som man önskar som anställd, dagen blir upphackad och bor man inte nära arbetsplatsen så slösar man på tid, pengar och energi genom att behöva förflytta sig till och ifrån arbetsplatsen vid två tillfällen under samma dygn. Att avskaffa delade turer är naturligtvis möjligt, men det kan inte ske utan att påverkan sker på någon av de tre anledningarna som ovan är angivna, och denna påverkan kan bli exempelvis av negativ art på ekonomin. Skulle förvaltningen få i uppdrag att utreda frågan vidare under hösten/vintern föreslår förvaltningen även att en genomlysning sker på sysselsättningsgraderna på tjänsterna inom vården. Kommunledningskontoret Maria Wihlborg Personalchef Beslutet skickas till: Maria Wihlborg och Lisbet Larsson 2 (2) 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TOMELILLA KOMMUN Sammanträdesdatum 26 maj 2014 Kommunfullmäktige Kf 91 Dnr KS 2014/125 Motion om att avskaffa delade turer för kommunanställda Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 30 april 2014 inlämnat motion om att avskaffa delade turer för kommunanställda med följande lydelse: I Tomelilla kommun arbetar personer i s k delade turer. Två turer på fem veckor. Delade turer innebär att man arbetar några timmar på morgonen, har några timmars obetald ledighet mitt på dagen och arbetar ytterligare några timmar på kvällen samma dag. En nyligen gjord undersökning visar, att delade turer inte är bra för personalens välbefinnande. Det är svårt att hinna med något annat under de lediga timmarna, och någon effektiv vila blir det inte eftersom kvällens arbete väntar och kräver sin uppladdning. Vi måste vara rädda om våra anställda, som gör ett så viktigt arbete, och erbjuda dem en bra och hälsosam arbetsmiljö! Därför föreslår vänsterpartiet Att de kommunanställdas arbetsscheman arbetas om, så att delade turer avskaffas. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes sign 12

13 Tomelilla den 6 augusti 2014 Dnr KS Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Sjöbo kommun Svar på remiss: Trafik för en attraktiv stad, Sjöbo kommun Ida Abrahamsson Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Tomelilla kommun har inget att erinra i ärendet. Ärendebeskrivning Tomelilla kommun har fått Sjöbo kommuns trafikplan på remiss för yttrande. Tekniska nämnden, Sjöbo kommun har tagit fram en trafikplan som omfattar sex orter inom Sjöbo kommun. Trafikplanen är en handlingsplan med åtgärdsförslag på hur Sjöbo kommun ska nå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Planen tar ett samlat grepp om trafikplaneringen i Bjärsjölagård, Äsperöd, Vollsjö, Lövestad, Sövde och Blentarp samt kopplingar till övriga tätorter i kommunen och till det regionala trafiknätet. Planen syftar till att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. En övergripande strategi för att uppnå detta ingår som en del av trafikplanen. Samhällsbyggnad Ida Abrahamsson 1 (1) 13

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 13.00 Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset Tomelilla Kallelse

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 08.30-14.20 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Torgny Larsson (S) Marianne Åkerblad (M), tjg ers Övriga närvarande Anders Larsson (C), del av 55

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer