Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger och informationsärenden 2014/2 3 Information från Stöd och lärande 4 Ekonomiuppföljning från Stöd och lärande 5 Försörjningsstöd december 6 Information från Barn och utbildning 7 Ekonomiuppföljning från Barn och utbildning 8 Redovisning lärarlösa lektioner Sid 4 9 Föregående mötes protokoll Beslutsärenden 10 Avtal med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn 11 Redovisning av prognosticerat budgetunderskott /5 Sid /4 Sid 11

2 Tomelilla kommun Familjenämnden 12 Redovisning av delegeringsbeslut 2013/6 Sid Redovisning av anmälningsärenden 2014/1 Sid Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet /1 Sid 22 Daniel Persson (M) Pamela Lindqvist 1:e vice ordförande Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Pamela Lindqvist E-post:

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Anders Throbäck S 2 Sara Anheden S 3 Carola Lindgren M 4 Daniel Persson M 5 Johnny Wohlin SD 6 Sofia Thomsen MP 7 Anders Albäck FP Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Per Skoog S 2 Heléne Hall S 3 Gun-Marie Burman M 4 Lars-Ove Hägerroth M 5 Eva Olsson SD 6 Eva Gustavsson C 7 Birte Sandberg C Ja Nej Avstår

4 Vikarieredovisning ht 2013 Familjenämdens arbetsutskott

5 Totalt antal undervisningstillfälle Åk7 5 klasser á 27 lektionstillfälle/vecka, 17 veckor 2295 lektionstillfällen Åk8 5 klasser á 26 lektionstillfälle/vecka, 17 veckor 2210 lektionstillfällen Åk9 5 klasser á 26 lektionstillfälle/vecka, 17 veckor 2210 lektionstillfällen Totalt 6715 lektionstillfällen

6 Vikarie tillsättning Augusti Personal Vikarier 23st lektionstillfällen 23st September 119st lektionstillfällen 36st 83st Oktober 160st Lektionstillfällen 63st 97st November 227st lektionstillfällen 33st 194st December 113st lektionstillfällen 33st 80st Totalt 642 lektionstillfälle 165st 477st

7 Inställda lektioner Augusti

8 Sammanfattning På Kastanjeskolan bedrevs ca 6715st lektioner under ht13 Vid 642st lektionstillfälle har Kastanjeskolan satt in vikarie Vid 140st lektionstillfällen har lektion ställts in vilket ger: 98% av undervisningstiden genomförs

9 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2014 Fnau 4 Dnr FN 2014/5 Avtal med Migrationsverket avseende mottagande av ensamkommande barn Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden föreslås besluta teckna nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn på 13 platser varav fyra asylplatser. Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asyl-sökande ensamkommande barn. Lagändringen träder i kraft den 1 januari Anvisningar kommer att gälla för såväl kommuner med överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn som kommuner utan överenskommelse. Från och med årsskiftet kommer anvisning av kommun att kunna ske i fyra steg: 1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting, 2. kommun med överenskommelse, 3. a) kommun utan överenskommelse om platser, b) kommun med överenskommelse om platser som ännu inte startat, c) kommun med överenskommelse men där antalet platser är färre än länsstyrelsernas fördelningstal, 4. samtliga kommuner. För Tomelilla innebär det att nuvarande avtal som omfattar 13 platser varav 3 asylplatser måste skrivas om till att gälla 13 platser varav 4 asylplatser. Enligt 3c ovan skall Tomelilla ha 4 asylplatser men oförändrat platsantal totalt. Konsekvensen om avtalet inte skrivs om är att vi kan bli tvångs -anvisade ensamkommande barn i likhet med kommuner helt utan avtal. Ytterligare en asylplats bedömer vi att verksamheten klarar då möjligheterna till utslussboende är utbyggt under 2013 och en högre genomströmning bättre kan hanteras utan kvalitetsminskning för de enskilda individerna. Justerandes sign

10 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2014 Fnau 4 forts. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden föreslås besluta teckna nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn på 13 platser varav fyra asylplatser. Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign

11 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2014 Fnau 5 Dnr FN 2014/4 Redovisning av prognosticerat budgetunderskott 2013 Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden familjenämnden godkänner redovisningen samt uppdrar åt förvaltningen att framöver, när så är möjligt, bifoga kostnadskalkyl till beslutsärenden (särskilt viktigt avseende IFO-ärenden) för att på så sätt öka nämndens insyn i ekonomin. Ärendebeskrivning Familjenämnden begärde vid sammanträde i december 2013 en redovisning av orsakerna till att prognosen i november försämrats med en mnkr jämfört med prognosen i delårsbokslut augusti. Observera att årsbokslutet inte är klart ännu och skrivelsen endast gäller prognosen tom november. I delårsbokslut januari augusti var prognosen ett underskott på tkr och de verksamheter som då bedömdes avvika från budget var: Augusti November Diff IFO utredning Försörjningsstöd Avlastningshem HVB barn HVB Vuxna Familjehem Öppenvård Vux/SFI Det finns fler skillnader men på mindre belopp som inte redovisas här men ändå i viss utsträckning påverkar resultatet. Justerandes sign

12 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2014 Fnau 5 forts. IFO utredning inköpta externa utredare har anlitats för att dels bistå vid ärendeanhopning på barnavårdssidan och dels täcka upp för vakans och frigöra ordinarie personal en period för att arbeta med återsökningar från Migrationsverket. Försörjningsstödet låg bara lite under budget i augusti men prognosen sattes till 250 tkr då tidigare hoppfulla antaganden visat sig inte slå in. HVB- placeringar barn har minskat avsevärt 2013 jämfört med 2012 och med i augusti kända fakta bedömdes budgeten hamna i balans. Senare tillkom två ärenden med två tonåringar som omhändertogs och placerades på låst SISinstitution. Dygnskostnad ca 4700/person. Totalt för oktober utbetalades 285 tkr. Båda ungdomarna omplacerades till familjehem varav en med särskilt stöd till en dygnskostnad på 3000 kr (90 000/månad). Familjehem- sedan augusti har förutom ovan nämnda placeringar tillkommit ytterligare en syskonplacering med särskilda behov till en månatlig kostnad på 40 tkr. HVB vuxna- under perioden har fyra nya placeringar gjorts varav en kortvarig. Situationen för berörda personer var så allvarlig att LVM:s tvångslagstiftning annars hade behövts användas till en betydligt dyrare dygnskostnad. Endast en av de nya placeringarna kvarstår i januari. Öppenvården inför 2013 överflyttades ansvaret för all öppenvård till Resursenheten/Balder och 2 mnkr överfördes från Ifo:s konto för HVB barn. Medlen skulle täcka kostnader för förstärkning av en familjebehandlare samt köp av externa tjänster. Överskridandet ligger i huvudsak på köpta tjänster då det dels tillkommit ett nytt ärende med omfattande externa insatser samt att flera av de externa ärendena som bedömdes kunna avslutas tidig höst av olika skäl förlängts. Vuxenutbildningen vi förutsåg ett överskridande då antalet nya elever ökat under första halvåret. Fortsatt ökning under hösten innebar ett ökat underskott trots rabatterat pris från Forum Ystad. Nytt avtal för 2014 innebär fast pris. Justerandes sign

13 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2014 Fnau 5 forts. Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnaderna i prognos för de tre månaderna augusti november i huvudsak beror på volymförändringar. Dels minskade volymer försörjningsstöd och avlastningshem och dels ökade volymer på placeringar HVB barn och vuxna, familjehem, öppenvård samt Vuxenutbildning. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden godkänner redovisningen. Förslag till beslut under sammanträdet Anders Throbäck (S) föreslår att familjenämnden godkänner redovisningen samt att nämnden uppdrar åt förvaltningen att framöver, när så är möjligt, bifoga kostnadskalkyl till beslutsärenden (särskilt viktigt avseende IFOärenden) för att på så sätt öka nämndens insyn i ekonomin. Beslutet skickas till: Familjenämnden Socialchef Justerandes sign

14 Tomelilla den 21 januari 2014 Dnr FN 2013/6 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Redovisning av delegeringsbeslut Handläggare: Kerstin Andersson Sekreterare Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av delegeringsbesluten läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut under tiden 1-31 december 2013 Barn och utbildning 6.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet 6 Skolbarnomsorg 2 Stöd och lärande Delegeringsbeslut från individ och familjeomsorgen under december Kanslienheten Kerstin Andersson Sekreterare 1 (1)

15 Anmälan av delegeringsbeslut under perioden t.o.m för Utbildning och Barnomsorg Ärende Beslut Datum Delegat Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Delegeringsordning 6.1 December Adm assistent 6 förskola/pedagogisk omsorg Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Delegeringsordning 6.1 December Adm assistent 2 fritidshem

16 Tomelilla den 21 januari 2014 Dnr FN 2014/1 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Redovisning av anmälningsärenden Handläggare: Kerstin Andersson Sekreterare Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen till anmälningsärendena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag den 16 december 2013, 196, från kommunfullmäktige gällande svar på motion om införande av Bunkeflomodellen. 2. Protokoll den 17 januari 2014 från familjenämndens arbetsutskott Kanslienheten Kerstin Andersson Sekreterare 1 (1)

17 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 december 2013 Kf 196 Dnr KS 2012/119 Svar på motion om införande av Bunkeflomodellen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande. Reservationer Ida Abrahamsson (V) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga till protokollet. Ärendebeskrivning I en motion som inkom den 13 mars 2012 anför Vänsterpartiet i Tomelillas kommunfullmäktige följande: Angående införande av den s k Bunkeflomodellen i Tomelillas skolor I dagarna har den sk Bunkeflomodellen utvärderats. Den innebär en försöksverksamhet där barnen i grundskolan har 45 minuter idrott, dans, gymnastik eller friluftsaktiviteter varje dag, i stället för två gånger i veckan som är det vanligaste. Projektet startade i stadsdelen Bunkeflo i Malmö år 2002 i samarbete med den lokala idrottsföreningen. Nu finns alltså en årsgrupp ungdomar som i hela sin grundskoletid fått röra på sig ordentligt varje skoldag. I utvärderingen visar det sig att de barn som ingått i försöket, inte bara förbättrat sin kondition och tränat upp sina kroppar, utan också att deras resultat i övriga ämnen blivit bättre. Regelbunden motion varje dag tränar tydligen inte bara kroppen utan också hjärnan. Dessutom blir lektionerna lugnare och därigenom effektivare om barnen fått utlopp för sitt behov av rörelse och fysisk aktivitet under skoldagen. Över 1000 grundskolor arbetar på liknande sätt och utbyter erfarenheter i ett nätverk. Justerandes sign

18 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 december 2013 Forts 196 Vi är säkra på att införandet av Bunkeflomodellen i Tomelillas skolor skulle förbättra barnens hälsa och prestationer i skolämnena. Med stöd av detta föreslår Vänsterpartiet att det i Tomelilla kommuns lokala skolplan införs en rekommendation att alla elever i grundskolan ska ha minst 30 minuters fysisk aktivitet varje dag. Yttrande från familjenämnden Ett införande av 30 minuter fysisk aktivitet varje dag för alla elever i Tomelilla kommun innebär en utökning av timplanen från årskurs 1-9. Elever har rätt till ett visst antal undervisningstimmar enligt timplanen. Ska vi införa mer tid för fysisk aktivitet än vad timplanen säger måste timplanen utökas. Det vill säga att vi lägger på 30 minuter på elevernas schema varje dag i alla årskurser. Detta innebär en utökning av personella resurser vilket i sin tur genererar högre ekonomiska kostnader. Kostnader vi idag inte kan ta inom befintlig budgetram. Barn och utbildning är i grunden positiv till mer rörelse i skolan. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag 197/2013: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 68/2012: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 108/2013: Motionen remitteras till familjenämnden för yttrande. Familjenämnden 62/2013: Motionen om införande av Bunkeflomodellen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskott 182/2013: Föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Justerandes sign

19 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 december 2013 Forts 196 Förslag till beslut under sammanträdet Ida Abrahamsson (V) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ida Abrahamssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Justerandes sign

20 Reservation Mot beslut i ärende nr 22 på Kommunstyrelsens möte den 16 dec Bunkeflo-modellen Jag reserverar mig mot kommunfullmäktiges beslut att inte bifalla Vänsterpartiets motion om införande av daglig fysisk aktivitet i grundskolan av följande skäl: Det sägs i svaret dels att förslaget skulle innebära en alltför hög kostnad, och dels att det skulle inverka menligt på övriga ämnen, dvs att det skulle tränga undan annan undervisning. Vänsterpartiet anser att fysisk aktivitet varje dag inte behöver kosta så mycket. Fysisk aktivitet kan med fördel kombineras med tillräckligt många av läroplanens ämnen och kan ledas av den lärare som ändå tjänstgör, t ex i naturorientering, samhällsorientering, matematik - det fordras bara lite fantasi. Det finns många exempel på detta. Dessutom har kommunen bekostat utbildning av lärare i utematematik - så resurser finns! Med fantasi och flexibilitet klarar man sej utmärkt utan fyra extra heltidstjänster. Att andra ämnen naggas i kanten är ett mycket kortsiktigt skäl. Utvärderingar har visat att på längre sikt stimulerar daglig fysisk aktivitet också inlärandet. Dessutom blir de andra lektionerna lugnare och därmed mer effektiva. Tomeliliaden 16 dec 2013 Ida Abrahamsson, Vänsterpartiet Jag bifogar ett klipp ur Ystads Allehanda , där den moderate ordföranden i riksdagens utbildningsutskott rekommenderar daglig fysisk aktivitet i skolan. { Den sista meningen har understrukits av mig.) Barn behöver röra på sig Text: Tomas Tobé. Ordförande för, riksdagens utbildningsutskott. Åsa Nilsson. Ordförande skol. och utbildnjnqsberedninqen. i Skurup Publicerad 10 april Uppdaterad 11 april Större eller mindre text Share on Share on print Nya moderaternas arbetsgrupp Världens bästa skola föreslår attfysiskaktivitet bör finnas på skolschemat varje dag. Många barn och ungdomar i skolåldern rör inte på sig tillräcldigt mycket för att uppnå en god hälsa. Gynipa en till två gånger i veckan är bra, men inte tillräckligt.

21 Nya studier visar att stillasittande fritidsaktiviteter har blivit vanligare. En femtedel av alla 15- åriga killar spelar data- och tv-spel minst fem timmar om dagen. Detta är alltså inte bara ett problem för skolan. Allt mer forskning pekar på att motion och sunda vanor underlättar lärande och kunskapsutveckling. En internationellt erkänd rekommendation är att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva minst en timme per dag minst fem dagar i veckan. Enligt SCB är det så många som var femte 13-årig ldlle som inte når upp till rekommendationen och var tredje 15-årig tjej. Bland tjejer i femtonårsåldern uppger 13 procent att de chattar etcetera, minst fem timmar om dagen. Cirka procent av ungdomarna i 10- årsåldern i Sverige är övei-viktiga och diygt 3 procent lider av fetma. Eör att säkerställa att alla elever rör på sig tillräcldig mycket kan man införa daglig fysisk aktivitet i skolan. I Sverige har detta testats med den så kallade "Bunkeflomodellen". Det har visat sig ge positiva effelcter på både hälsa, betyg och testresultat. Det finns ett antal andra lilmande modeller eller program som syftar till att eleverna ska få någonfysiskaktivitet varje dag. Modellen bygger på samverkan med det lokala föreningslivet och har visat sig ge positiva resultat på elevernas provi'esultat och slutbetyg. Det finns ett mycket omfattande forskningsstöd för attfysiskaktivitet både är en investering i en bättre folkhälsa, men också för att elevers inlärning kan förbättras om de ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet. Redan nu finns det mycket man kan göra på kommunal nivå för att möta de problem vi ser med barnfetma och osunda vanor. Nya moderaterna anser att varje kommun bör överväga införandet av daglig fysisk aktivitet i grundskolan.

22 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2014 Fnau 17 Dnr FN 2014/1 Redovisning av anmälningsärenden Familjenämndens arbetsutskotts beslut Redovisningen av anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under november månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor Domar Dom den 22 november 2013 från Förvaltningsrätten i Malmö med mål gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten upphäver del av besluten och visar målet åter i den delen till familjenämnden för fortsatt handläggning. Dom den 28 november 2013 från Förvaltningsrätten i Malmö med mål gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och fastställer kommunens beslut. Dom den 4 december 2013 från Förvaltningsrätten i Malmö med mål gällande avvisning av överklagan. Förvaltningsrätten avslår överklagan avseende avvisning fastställer kommunens beslut i denna del samt visar målet åter till familjenämnden för erforderlig handläggning. Dom den 9 december 2013 från Förvaltningsrätten i Malmö med mål och gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten ändrar familjenämndens beslut i del samt visar målet åter till familjenämnden i del för ytterligare utredning. Förvaltningens förslag till beslut Redovisningen av anmälningsärendena godkänns och läggs till handlingarna. Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 21 maj 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S), 35-36, 38, 42-43, 45 Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Nyckelpigans förskola, den, kl. 08.15-11.00 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e vice ordförande Lars-Ove

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Tisdagen den 16 december 2014 kl. 09.00 Plats: Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI), 1: e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Marianne Åkerblad

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Linda Ekelund (V),

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Sara Anheden (S) Per

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C) ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sven Gunnarsson

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 28 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman, Kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: fredagen den 13 mars 2015 kl. 13.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:e vice ordförande 94-99, jäv 100

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 20 april 2015 kl. 16.00 Plats: Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Särskilda boendet Norrevång, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.05 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 08.30 Plats: Fröken Fleggman Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag KU 2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag samt implementera Bunkeflomodellen i kommunens skolor Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 5 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter Graff (S) Leif

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer