TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden"

Transkript

1 : Plats och tid Logi Gamlegård, den, kl Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sara Anheden (S) Tina Malm (SD) Maria Överling (FP), ersättare för Anders Albäck (FP) Övriga närvarande Se sidan 2 Utses att justera Anders Throbäck (S) Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunkansliet den 2 april 2015 Pamela Lindqvist Ordförande Christer Yrjas (C) Justerare Anders Throbäck (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 02 april 2015 Datum då anslaget tas ned 27 april 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Pamela Lindqvist 1

2 : Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Lena Eriksson (C) Ewa Carnbrand (M) Fatlum Avdullahu (C) Per Skoog (S) Linda Ekelund (V) Linda Bergquist (SD) Pamela Lindqvist, nämndsekreterare Elisabet Andersson, socialchef Jonas Åkesson, skolchef Per Persson, IFO-chef Karin Arvidsson, ekonom, närvarande Håkan Lindberg, ekonom, närvarande Per-Olof Johansson, rektor, närvarande 33 Martin Rodhe, biträdande rektor, närvarande 33 Fredrik Roström, folkhälsoutvecklare, närvarande Ärenden vid dagens sammanträde med Ändringar i föredragningslistan Dialoger Redovisning av uppdrag att tydliggöra rutiner för årskursövergångar Lex Sarah - Individ och familjeomsorgen - utredning/handlingsplan Verksamhetsgenomlysning Individ och familjeomsorgen Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 49 Redovisning av anmälningsärenden Talan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt FB - sekretess Talan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt FB - sekretess Talan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt FB - sekretess Talan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt FB - sekretess Knutpunkt och samhällsorientering för nyanlända - förslag till samordning av Skånes sydöstra kommuner; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad 2

3 FN 32 Dnr FN Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar enligt nedan förslag. Ärendebeskrivning Ordförande Christer Yrjas (C) föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Beslutsärende - Knutpunkt och samhällsorientering för nyanlända förslag till samordning av Skånes sydöstra kommuner; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad läggs till. 3

4 FN 33 Dnr FN 2015/2 Dialoger s beslut Ärendebeskrivning genomför idag dialoger enligt följande. Ekonomisk uppföljning Stöd och lärande Ekonom Håkan Lindberg informerar om ekonomin för januari och februari Samtliga verksamheter är hittills i balans men risken för överskridande är stor särskilt inom Barn och familj. Antalet anmälningar/ansökningar fortsätter att öka dramatiskt vilket gör att ökade kostnader för personal, öppenvård och placeringar, såväl familjehem som HVB, är att förvänta. Information från Stöd och lärande Socialchef Elisabet Andersson informerar om att nuvarande IFO-chef Per Persson lämnar sin tjänst vid månadsskiftet. Ny IFO-chef tillträder den 1 april. Möte har hållits med företrädare för Annas Hus HVB med anledning av att där varit oroligt en tid. Då det skett volymökningar har verksamheten expanderat i snabb takt. Annas Hus har gjort en handlingsplan och viss personal har bytts ut. Stora Hotellet i Tomelilla har informerat kommunen om att de lämnat in anbud till Migrationsverket avseende asylboende. Nämnden konstaterar att det vore lämpligt för Barn och utbildning att ta fram någon form av plan för hur skola/förskola ska hantera eventuella asylboenden i kommunen. Försörjningsstöd februari 2015 Socialchef Elisabet Andersson informerar om att försörjningsstödet ligger fortsatt stabilt. Information från Barn och utbildning Skolchef Jonas Åkesson informerar om att revisionen kommer att granska hur kommunen hanterar de ungdomar som inte kommit in på gymnasiet och som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 4

5 FN 33 forts. Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning Ekonom Karin Arvidsson informerar om ekonomin för januari och februari Helårsprognosen är noll efter två månader för samtliga enheter. Arbetet med skolpengsutredningen pågår och kommer troligen att komma upp till beslut i nämnden under våren. Redovisning av antal barn och personal på de olika förskolorna samt prognos inför de kommande fem åren inklusive lokalbehov på kort och lång sikt Skolchef Jonas Åkesson redovisar statistik per den 15 mars 2015 på antalet barn per avdelning på samtliga förskolor i kommunen samt personaltäthet för kommunens egna förskolor. Då ett möte om befolkningsprognoser är inplanerat den 1 april 2015 avvaktas med att presentera prognos över antalet barn för kommande femårsperiod. Vad avser begäran om prognos kring lokalbehov kortsiktig och långsiktigt kommer Barn och utbildning att lägga till dessa punkter på sitt kvartalsmöte kring barnplaceringar som är inplanerat den 9 april, enligt årscykel kring planering av barnplaceringar på förskolorna. Detta innebär att respons kring barn- och lokalprognos kommer att ske på s sammanträde den 29 april Redovisning av Kastanjeskolans arbete med värdegrundsfrågor Rektor Per-Olof Johansson och biträdande rektor Martin Rodhe informerar om hur Kastanjeskolan arbetar med värdegrundsfrågor. Presentation av hur ett underlag/sammanställning skulle kunna tas fram där det framgår hur kunskapsnivåerna ser ut i samtliga årskurser Skolchef Jonas Åkesson informerar om verktyget Digilys som Barn och utbildning håller på att implementera i sin verksamhet. En konsult har anlitats för att hjälpa till med implementeringen som ska vara klar till sommaren. Inom Barn och utbildning är det Patrik Sjöholm som jobbar med implementeringen och efter förslag från skolchefen beslutar nämnden att bjuda in honom till nästa nämnd för att visa programmet och förklara hur det fungerar. 5

6 FN 33 forts. Behörighet till gymnasiet utifrån preliminära val Skolchef Jonas Åkesson och rektor Per-Olof Johansson informerar om resultaten från höstterminen ,2 % av niorna har godkänt betyg i samtliga ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet uppgår till 183. Det låga meritvärdet förklaras av att det är många E och få A. Kastanjeskolan ligger traditionellt lågt på höstterminen i nian. Vid analys har det visat sig att många av eleverna saknar någon enstaka mindre inlämningsuppgift för att klara E. Det måste också beaktas att en del av niorna ännu inte läst NO-ämnena då undervisningen i dessa ämnen sker i delade klasser. Intressant att nämna är att Kastanjeskolan har avsevärt bättre betyg på de nationella proven jämfört med de ordinarie betygen. Analys kommer att ske angående varför dessa skiljer sig åt. Information från familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Utskottets 2:e vice ordförande Per Skoog (S) informerar från utskottets senaste sammanträde den 13 mars Bland annat diskuterades hur kommunen hanterar de elever som inte har tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet eller som hoppar av gymnasiet. Det sker förändringar på Arbetsförmedlingen som inte kommer att vara lika centralstyrd som tidigare. Arbetsförmedlingen vill arbeta mer gemensamt med kommunerna vilket kan komma att leda till nya gemensamma projekt. Bland annat har ett gemensamt projekt som riktar sig till ungdomar diskuterats. Beslutet skickas till: Skolchef Jonas Åkesson 6

7 FN 34 Dnr FN 2014/82 Redovisning av uppdrag att tydliggöra rutiner för årskursövergångar s beslut anser uppdraget att tydliggöra rutiner för årskursövergångar besvarat med skolchefens beskrivning Ärendebeskrivning Revisionen har den 26 augusti 2014 avgett en revisionsrapport angående grundskolans personal samt uppföljning av tidigare granskning. Med anledning av revisionsrapporten gav familjenämnden den 24 september 2014 skolchef Jonas Åkesson i uppdrag att tillse att rutinerna för de årskursövergångarna där det saknas tydliga rutiner får en tydligare form genom t.ex. en processbeskrivning för att tydliggöra processerna för föräldrar och personal som inte regelbundet upplever eller arbetat med övergångarna. Redovisning av uppdraget ska ske vid familjenämndens sammanträde i januari Skolchef Jonas Åkesson beskriver processerna för övergångar inom Barn och utbildning. Vid de, som verksamheten bedömt, mer kritiska övergångarna mellan förskola till förskoleklass och från årskurs 6- till 7 finns en mer detaljerad processbeskrivning än övriga övergångar. Övergång från förskola till förskoleklass Förutom processkarta presenteras de tillhörande dokument som används av skolan respektive vårdnadshavare. Dessa dokument kan även tillämpas vid övriga övergångar upp till övergången mellan årskurs 5 till 6. Övergång från årskurs 6 till 7 Övergångsprocessen från årskurs 6-7 är omfattande. Precis som i övergången mellan förskola och förskoleklass finns det utvecklingsdokument kopplat till övergången. 7

8 FN 34 forts. Övriga övergångar Övriga övergångsprocesser är inte lika kritiska då eleven i regel behåller sin lärare eller får en redan känd lärare och att eleven är kvar på samma skola och i närliggande lokaler. Därför finns denna process bara beskriven en gång med exempel från övergång mellan årskurs 3 till 4. Den är applicerbar på övriga icke kritiska övergångar samt att de utvecklingsdokument som finns tillhands för övergången mellan förskola och förskoleklass även kan användas vid dessa övergångar. Förvaltningens förslag till beslut anser uppdraget om att tydliggörande av rutiner för årskursövergångar är besvarat enligt ärendebeskrivningen. Tidigare behandling s arbetsutskott 37/2015: anser uppdraget om att tydliggörande av rutiner för årskursövergångar är besvarat enligt ärendebeskrivningen. Förslag till beslut under sammanträdet Sara Anheden (S) föreslår att nämnden beslutar att ändra beslutsformuleringen till anser uppdraget att tydliggöra rutiner för årskursövergångar besvarat med skolchefens beskrivning. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Sara Anhedens förslag Beslutet skickas till: Skolchef Jonas Åkesson Revisionen 8

9 FN 35 Dnr FN 2015/24 Lex Sarah - Individ och familjeomsorgen utredning/handlingsplan s beslut beslutar att översända utredning/handlingsplan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ärendebeskrivning Socialchef Elisabet Andersson har den 3 mars 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Bakgrund Tomelilla kommun har i likhet med många andra kommuner haft ett kraftigt ökat antal inkomna anmälningar om barn som far illa i kombination med svårigheter att rekrytera erfarna barnutredare. En Lex Sarah-anmälan upprättades 1 december 2014 då det från verksamheten bedömdes att de som inkommit inte kunde hanteras rättssäkert. C:a 20 förhandsbedömningar har inte kunnat slutföras inom två veckor under perioden september tom december Akutbedömningar har dock i samtliga fall gjorts i samband med att anmälan inkommit. C:a 30 utredningar har inte kunnat slutföras inom 4 månader. Att inte utredningarna kunnat slutföras inom 4 månader har också, i vissa fall, berott på att man inte kunnat nå dem som utredningarna berör samt att de inte kommit på de inbokade tiderna, eller man har avvaktat då det funnits en pågående insats under utredningstidens gång. Under perioden januari till december 2013 var det 68 utredningar pågående. Under samma period 2014 var det 84 pågående utredningar på samma antal personal. Under 2013 togs det in konsulter som genomförde ett antal utredningar. Detta har ej kunnat göras under 2014 då konsulter inte funnits att tillgå. 9

10 FN 35 forts. Under perioden januari till december 2013 kom det in 283 anmälningar och under samma period 2014 har det kommit in 448 anmälningar. En ökning på c:a 70%. En anmälan tar c:a 45 min till en timme för att göra den första skyddsbedömningen. Sedan tar det c:a 4-5 timmar att administrera förhandsbedömningen. Här ingår det att kontakta vårdnadshavare, boka möte, genomföra mötet med båda vårdnadshavarna, träffa barnet/ungdomen samt dokumentera. Det har varit samma antal personal under 2014 som 2013, förutom de konsulter som jobbade under Personalsituation/organisation Barn och Familj har under 2014 bestått av 10 personer som motsvarar 9,3 årsarbetare. Timanställda har också varit inne och arbetat under december månad c:a en dag per vecka. 1:e socialsekreterare Ensamkommande 1,0 tjänster Barnsekreterare 1,8 tjänster Barnutredare 3 tjänster Familjehemssekreterare 1 tjänst Familjerätt 1,5 tjänster Från januari 2015 kommer personalen att utökas med en person som kommer att arbeta 50% med ensamkommande och 50% som barnsekreterare. En konsult kommer också att tas in i januari månad som ska arbeta med utredningar. De som är timanställda kommer att vara kvar c:a en dag per vecka. 10

11 FN 35 forts. Statistik inkomna anmälningar Jan-nov 2012 Inkomna 333 anmälningar Snitt/månad 30 Inledda 71 utredningar Snitt/månad 6,5 Inkomna 27 ansökningar Snitt/månad 2, ,2 38 7,6 36 3,5 3,3 Under sommaren/hösten 2014 har 3 st personal slutat inom IFO och 9 st har fått förändrade arbetsuppgifter under samma tid. Samtidigt har 5 st av personalen varit sjuka under längre tid, både heltid- och deltidsjukskrivna. Utöver detta har en person varit tjänstledig 80%. I barn- och familjegruppen har det gjorts ett skifte på ledningsposition. Den som arbetat som 1:e socialsekreterare under längre tid har ersatts. Till detta kommer att inströmningen varit c:a 70% högre än året innan. Sjukskrivningar, rekryteringar, tjänstledigheter och att personal slutar tar mycket energi från gruppen. Detta leder till stress som i sin tur leder till att fler blir sjuka. Personalen inom IFO har en hög arbetsmoral och man vill utföra ett kvalitativt bra arbete gentemot kommuninvånarna och stress uppstår när man inte kan leva upp till sina intentioner. Arbetsbelastningen har varit hög, och är så fortsatt, vilket innebär att stressnivån är hög. I stressade situationer har ledningen av förändringarna varit bristande med oklar/bristande ansvarsfördelning och oklara roller. Det har också varit brister i introduktion och handledning till den personal som nyanställts och/eller dem som fått nya/förändrade arbetsuppgifter. 11

12 FN 35 forts. Åtgärder som vidtagits Individ och Familjeomsorgen har rekryterat ny personal, men denna process har tagit tid och den nya personalen har precis påbörjat sina anställningar. Individ och Familjeomsorgen har också försökt hitta personal att hyra in, men det har visat sig svårt, eller omöjligt. Dock har tre stycken timanställda tagits in på Barn och Familjegruppen som arbetar c:a en dag per vecka. Inom försörjningsstöd har det rekryterats ny personal som börjat arbeta. Arbetet med att rekrytera för att möta den höga inströmningen av ärende fortgår. Konsekvenser Stressnivån är fortsatt hög och inom enheten kan man inte leva upp till att leverera kvalitativt bra socialt arbete. Detta kan innebära att det finns kommuninvånare som inte erhåller det stöd och den hjälp de kan begära. Personalens arbetsmiljö blir starkt påverkad av den höga stressnivån och följden av detta kan bli sjukskrivningar på längre, och kortare, tid. Samtidigt kan personalen söka sig till andra arbeten och svårigheterna att rekrytera blir större. Med hänvisning till att Individ och Familjeomsorgen behöver utöka personalen utöver budgeterat kommer budgeten att överskridas. Insatser Ambitionen är att kommuninvånarna ska erhålla stöd och hjälp på hemmaplan. Placeringarna på HVB-hem för barn och ungdomar har minskat över åren och bedömningen är att barnen, ungdomarna och deras familjer får ett bra stöd. Med en ökning av anmälningar kommer trycket på insatserna att öka. Konsekvenser av detta är att också kommunens öppenvård, Balder, kommer att få utöka sin personalstyrka och riskerar därmed att överskrida budgeten. 12

13 FN 35 forts. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att översända utredning/handlingsplan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Tidigare behandling s arbetsutskott 38/2015: beslutar att översända utredning/handlingsplan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Individ och familjeomsorgen Inspektionen för vård och omsorg, IVO 13

14 FN 36 Dnr FN 2015/23 Verksamhetsgenomlysning Individ och familjeomsorgen s beslut beslutar att genomlysning av verksamheten inom Individ och familjeomsorgen ska ske och uppdrar åt förvaltningen att efter analys av inkomna offerter anlita extern aktör för utförande av genomlysning. Ärendebeskrivning Anders Throbäck (S) har den 23 februari 2015 inkommit med skrivelse med följande lydelse: Som ett led i nämndens strävan efter en effektiv och optimal socialtjänst yrkar jag att nämnden gör en extern verksamhetsgenomlysning av verksamheten inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Tomelilla kommun. Genomlysningen skall fokusera på effektivitet och framtida behov. Den skall vidare granska hur dagens verksamhet kan förbättras. En viktig del i genomlysningen skall vara att ge förbättringsförslag för IFO och för politiken så att de kan göra rätt prioriteringar framöver. En annan fråga som är viktig att belysa är huruvida kvalitetsinstrument som t.ex. Lean skulle kunna vara ett framtida arbetssätt som kan vara effektivt för en bättre verksamhet. Genomlysningen bör genomföras snarast möjligt. Socialchef Elisabet Andersson har fått in offerter från två företag gällande verksamhetsgenomlysning och redovisar huvuddragen i dessa. 14

15 FN 36 forts. Tidigare behandling 31/2015: beslutar att remittera ärendet till familjenämndens arbetsutskott för beredning för att därefter ta upp ärendet till beslut vid familjenämndens sammanträde den. s arbetsutskott 39/2015: s arbetsutskott ger socialchefen i uppdrag att till familjenämndens sammanträde den presentera minst två offerter från externa aktörer avseende genomlysning av Individ och familjeomsorgens verksamhetsområde för beslut. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson 15

16 FN 37 Dnr FN 2015/16 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut under tiden 1-28 februari Barn och utbildning 7.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg Skolbarnomsorg Fristående/interkommunal förskoleverksamhet Fristående/interkommunal skolbarnomsorg 7.2 Avstängning av plats inom barnomsorgen Skolbarnomsorg Individ och familjeomsorgen Delegeringsbeslut från Individ och familjeomsorgen under tiden 1-28 februari Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga redovisningen av delegeringsbesluten till handlingarna. 16

17 FN 38 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau 49 s beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under februari månad barn har bott i familjehem till en kostnad av kronor fördelat enligt följande: Arvoden: kronor Personalomkostnader: kronor Omkostnadsersättning: kronor I dessa kostnader ingår ej kostnader för ensamkommande barn då kommunen erhåller full kostnadstäckning för dessa från Migrationsverket. Familjehem: 23 barn från 15 familjer placerade i 18 familjehem Särskild förordnad vårdnadshavare: 4 barn från 3 familjer placerade i 3 familjer Jourfamiljehem: 1 barn från 1 familj placerad i 1 jourfamiljehem Ensamkommande barn i familjehem: 5 barn från 4 familjer placerade i 3 familjehem Kostnader för institutionsplaceringar under februari månad 2015 Barn: kronor Vuxna: kronor Ensamkommande barn kronor Kostnader för extern öppenvård under februari månad 2015 Barn: kronor Vuxna:

18 FN 38 forts. Domar Dom den 12 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 10 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 13 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 18 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr , gällande beslut enligt socialtjänstlagen; avvisning av överklagande såsom för sent inkommet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 23 februari 2015 från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 24-15, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskott 49/2015: s arbetsutskott beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 18

19 FN 39 Dnr FN 2015/1 Redovisning av anmälningsärenden s beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Sammanträdesprotokoll den 10 februari från Brukar och anhörigrådet i SÖSK. 2. Meddelande den 17 februari 2015 från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr /2015-3, angående planerad inspektion vid Annas Hus HVB den 18 mars Protokollsutdrag den 23 februari 2015 från kommunfullmäktige, Kf 9/2015 gällande Svar på motion om stöd till brottsoffer-kvinnojouren i Ystad. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens 2:a att-sats, innebärande: Att kommunerna skapar ett långsiktigt anpassat skyddat boende i samarbete med brottsoffer- och kvinnojouren i Sydöstra Skåne. Motionen anses därmed besvarad. 4. Protokoll den 13 mars 2015 från familjenämndens arbetsutskott, Fnau Protokoll den 13 mars 2015 från familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor, Fnugva 5. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. 19

20 FN 44 Dnr FN 2015/26 Knutpunkt och samhällsorientering för nyanlända förslag till samordning av Skånes sydöstra kommuner; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad s beslut beslutar att ingå ett samarbete med kommunerna Simrishamn, Tomelilla Sjöbo, Skurup och Ystad för att bilda en knutpunkt vad gäller främst samhällsinformation för nyanlända. Ärendebeskrivning 1:e socialsekreterare Åsa Nilsson har den 12 februari 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Förordningen om samhällsorientering för nyandlända (2010:1138) trädde i kraft Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet och ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Rätten utvidgades 2013 till att gälla även vissa andra invandrare (Lag 2013:156). Samhällsorienteringen är en rättighetslag och ska bedrivas för flyktingar i åldern år, på modersmål och i dialogform inom ramen för Arbetsförmedlingens upprättade etableringsplan för den nyanlände. Samhällsorienteringen ska ges i första hand på modersmålet och ledas av personal med lämplig pedagogisk kompetens och ämneskunskap. Varje nyanländ ska erbjudas minst 60 timmar samhällsorienteringen så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd och i normalfallet vara avslutat inom ett år. Det är kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering. 20

21 FN 44 forts. Kommunerna i sydöstra Skåne; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har hittills haft olika lösningar för att leva upp till förordningen om samhällsinformation till de nyanlända. Simrishamn, Tomelilla och Ystad har haft ett samarbete med Forum Ystad där samhällsinformation har erbjudits i samband med att elever från de tre kommunerna haft SFI. Detta projekt är för närvarande vilande. Skurup har köpt in samhälssinformationen från Malmös knutpunkt och Sjöbo har drivit sin via i egen regi med hjälp av tolkar på kommunens SFI. Länsstyrelsen i Skåne driver sedan 2008 en verksamhet tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner i Skåne som kallas Samhälls- och hälsokommunikatörer (SHK). Syftet är att säkerställa de grundläggande förutsättningar för nyanlända personers inkludering i det skånska samhället genom information på hemspråk. Verksamheten har ett stort antal samverkansparter (för nuvarande ett 50-tal) och utvecklingsplattformen går under namnet Partnerskap Skåne. Ett antal andra projekt är knutna till Partnerskap Skåne bland annat; MILSA (Forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa), NAD (Nätverk, Aktivitet, Delaktighet), SIBC (Somali Information & Business Centre), Hiv/STI-prevention och Mitt val min hälsa. Idag ingår 26 skånska kommuner i fyra knutpunkter; Malmö. Helsingborg, Bjuv, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Landskrona, Örkelljunga, Perstorp, Åstorp, Svalöv och Klippan. Lund, Eslöv, Kävlinge, Höör, Hörby, Svedala, Lomma och Staffanstorp Kristianstad, Bromölla, Osby, Hässleholm och Östra Göinge. För att till ett kostnadseffektivt sätt kunna uppfylla kraven i förordningen om samhällsorientering och höja kvaliteten avsevärt önskas ett samarbete mellan kommunerna; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad för att skapa ytterligare en knutpunkt i sydöstra Skåne. 21

22 FN 44 forts. Organisation Förslaget är att kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad överenskommer om samverkan kring samhällsorientering och bildar en "knutpunkt". Knutpunktssamordnaren utgår geografiskt från Ystad. De fem kommunerna finansierar gemensamt knutpunktssamordnaren som har i uppdrag att planera, initiera och samordna samhällsinformationen. Syftet med knutpunkten är att säkerställa lagstiftningens krav, öka kvalitén, få ett större deltagarunderlag i de olika språkgrupperna samt att det sker på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är också att få en stabil struktur som kan vara en förutsättning för att kunna tillgodose eventuella lagändringar och de fortsatta utmaningar som integrationsarbetet med nyanlända innebär. Kommunerna kommer genom denna verksamhet också att ha en plattform att utgå från för utveckling av andra samverkansområden inom nyanländas etablering i regionen. De flesta kommuner i Skåne har organiserat sig geografiskt i regionala knutpunkter och verksamheten är öppen för ytterligare en knutpunkt i sydöstra Skåne. För verksamheten finns en central styrgrupp som har regelbundna möten. I den centrala styrgruppen ingår representanter från deltagarkommuner i knutpunkten, Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen samt samordnare för Samhälls- och hälsokommunikatörer. Det utses också en regional styrgrupp i knutpunkten där representanter från medverkande kommuner ingår samt knutpunktssamordnaren. Länsstyrelsen tillhandahåller Samhälls- och hälsokommunikatörer som ger samhällsinformation i dialogform på deltagarens modersmål under sammanlagt 80 timmar (60 timmar som är lagstadgade och ytterligare 20 timmar hälsoinformation). Partnerskap Skåne är direkt knutet till den regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan kring etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare i syfte att utveckla och samordna länets resurser för att stödja ett inkluderande etableringsarbete i Skåne. Med Partnerskap Skåne som plattform drivs för närvarande ett 20-tal projekt och underprojekt som kommer knutpunktskommunerna till del. 22

23 FN 44 forts. Samordnarens uppdrag Samhällsorienteringen (SO) Kalla till samverkansträffar i regional styrgrupp, knutpunkt sydöstra Skåne (representanter från; Simrishamn, Tomelilla Sjöbo, Skurup och Ystad). Kartlägga behov av samhällsorientering i kommunerna. Löpande administrera, samordna och följa upp deltagandet i SO. Samarbeta med Arbetsförmedlingen samt lämna och hämta underlag. Samordna med SFI i de olika kommunerna Samordna kommunikatörerna till SO-grupper. Organisera ändamålsenliga lokaler och teknisk utrustning för kommunikatörernas information. Administrera intyg till deltagarna. Samverka med andra "knutpunkters" planering av samhällsorientering. Lämna underlag från respektive kommun avseende lagreglerad återapportering till Länsstyrelsen. Medverkar och återkoppla möten med central styrgrupp (Samordnare SHK, Länsstyrelsen, Partnerskap Skåne samordnare, Knutpunktsansvariga, Kommunala samordnare, Region Skåne och Arbetsförmedlingen) Förslag på övriga uppgifter Utveckla fler samarbetsområde vad gäller nyanlända för de sydöstra kommunerna. Utbildningsinsatser för personal som arbetar med nyanlända i de aktuella kommunerna. Integration och nätverksbyggande för nyanlända; vuxna, familjer och barn. Utveckla och samverka med den idéburna sektorn i deltagarkommunerna. Ta del av kunskap och kontaktnät inom Partnerskap Skåne så att det kommer deltagarkommunerna till del. Söka och återkoppla finansieringsmöjligheter. 23

24 FN 44 forts. Finansiering Bidrag enligt schablon utgår till kommunerna för nyanländas insatser Kommunen som anmäler deltagaren till samhällsorienteringen betalar för närvarande till Länsstyrelsen 4000 kr i engångskostnad för varje deltagare som börjat ta del av samhällsorienteringen. Knutpunktssamordnare cirka kr/ år. Denna kostnad täcker lönekostnad, transport, kontor, IT, material samt lokal för samhällsorienteringen. Ingår fem kommuner blir detta cirka kr/kommun/år. Kostnaden för knutpunktssamordnaren kommer att inledningsvis sökas via bidragsmedel från Länsstyrelsen som eventuellt kan täcka kostnaderna för tjänsten under cirka ett års tid. I det fall en kommun inte längre vill delta i verksamheten gäller sex månaders uppsägningstid. Konsekvenser för verksamheten föranledda av uppsägning hanteras av samverkansparterna i regionala styrgruppen. Förvaltningens förslag till beslut Att ingå ett samarbete med kommunerna Simrishamn, Tomelilla Sjöbo, Skurup och Ystad för att bilda en knutpunkt vad gäller främst samhällsinformation för nyanlända. Tidigare behandling s arbetsutskott 52/2015: beslutar att ingå ett samarbete med kommunerna Simrishamn, Tomelilla Sjöbo, Skurup och Ystad för att bilda en knutpunkt vad gäller främst samhällsinformation för nyanlända. 24

25 FN 44 forts Förslag till beslut under sammanträdet Tina Malm (SD) föreslår att nämnden beslutar att avslå förslaget samarbete. Daniel Persson (M) och Sven Gunnarsson (MP) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Daniel Perssons och Sven Gunnarssons förslag. Beslutet skickas till: Socialchef Elisabet Andersson Individ och familjeomsorgen 25

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde friskola, den, kl. 08.30-11.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.15 Beslutande Övriga närvarande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00

Äppelkriget i kommunhuset, den 13 mars 2015, kl. 13.00-15.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-15.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Socialpsykiatrin REBUS, Löparegatan 1, den, kl. 08.15-11.20, 11.25-11.45 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Sofia Thomsen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.20 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C) ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande Sven Gunnarsson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Nyckelpigans förskola, den, kl. 08.15-11.00 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande Anders Albäck (FP), 2:e vice ordförande Lars-Ove

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 10 december 2015, kl. 13.30-14.40. Jonas Åkesson, skolchef Veronica Nilsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 13.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Madeleine

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.05 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S),

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 9 april 2015, kl. 14.00-15.25

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 9 april 2015, kl. 14.00-15.25 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.25 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Linda Ekelund (V), ersättare för Per

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Sara Anheden (S) Per

Läs mer

Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne SHK

Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne SHK Samhälls- och hälsokommunikation i Skåne SHK Hälsa en förutsättning för integration och delaktighet En god hälsa är viktig för våra möjligheter att lära nytt och delta i samhällslivet. Migrationsprocessen

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-10.45 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (Mp) Linda Ekelund (V),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-09-17. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.20 14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 2016-11-23 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK

Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne SHK Hälsa en förutsättning för integration och delaktighet Fysisk och psykisk hälsa är viktiga faktorer för våra möjligheter att lära nytt och delta i samhällslivet.

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.05-15.35 Ajournering: kl. 14.55 15.05 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 13.45 15.30 Ajournering: kl. 15.05 15.15 Beslutande Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S), 35-36, 38, 42-43, 45 Carola Lindgren (M) Daniel Persson (M), 1:e vice ordförande,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: fredagen den 13 mars 2015 kl. 13.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare och tidpunkt

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-02 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 2 juli 2013. Madeleine

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Insatser för nyanlända ungdomar

Insatser för nyanlända ungdomar Insatser för nyanlända ungdomar Länsstyrelsen 18 april Mehran Najafi Carolina Gianola Ökad efterfrågan / Fler nyanmälda jobb Förutsättningar Befolknings- och arbetskraftstillväxten i yrkesaktiva åldrar

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.15 15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Ida Andersson (C), tjg ersättare för Håkan Andersson (C) Pernilla

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Stefan Sturesson (M) Eric Berntsson (SD) 1(17) Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Lars Petersson (S) Tjänstgörande ersättare Stefan Sturesson (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 09.15 12.35 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Anders Throbäck (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer