Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00"

Transkript

1 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S), 2e vice ordförande Hans Clair (M) Anders Netterheim (M) Birgitta Krüger (FP) Camilla Gottfries Hindersson (S) Maria Truedsson (MP) Stefan Liljenberg (SD) Ismo Pääkkönen (M) Kaiza Nilsson (KD) Knut Kryger (FP) Aina Nilsson (SPI) Linda Andersson (S) Linda Björnman (V) Monica Dahl, socialchef Monica Malmqvist Andersson Anne-Sofie Gangefors, Utses att justera Maria Truedsson Paragrafer Sekretess Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, kl 17:00 Sekreterare Ordförande Thomas Andersson Jessica Ashworth Maria Truedsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Södergatan 28 Underskrift Jessica Ashworth

2 2 (15) Innehållsförteckning Ärende 125 Upprop Val av justerare Godkännande av föredragningslistan Ekonomi och verksamhet i delegerade ärenden Anmälningar Delårsbokslut augusti Verksamhetsbidrag 2015 Bris region syd Ansökan verksamhetsbidrag 2014 Adoptionscentrum Skåne Ansökan från kvinnojouren att erhålla ekonomist stöd för verksamhetsåret Anmälningar (sekretess) Behov av särskilt förordnad vårdnadshavare... 15

3 3 (15) 125 Upprop Upprop för närvaro av ledamöter och ersättare enligt lista. Samtliga ledamöter är närvarande.

4 4 (15) 126 Val av justerare Maria Truedsson (MP) utses att justera mötets protokoll i Kommunhuset, måndagen den 22 september 2014 klockan 17:00. Val av justerare till mötets protokoll. Maria Truedsson (MP) står i tur att justera.

5 5 (15) 127 Godkännande av föredragningslistan Socialnämnden godkänner föredragningslistan. Föredragningslista föreligger från kallelsen.

6 6 (15) Dnr SN 2014/ Ekonomi och verksamhet Informationen läggs till handlingarna. Monica Dahl och Monica Malmqvist Andersson presenterar en uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet till och med augusti 2014.

7 7 (15) 129 i delegerade ärenden Redovisningen läggs till handlingarna. fattade i delegerade ärenden under augusti Förteckning föreligger vid mötet. Antal beslut INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN aug Arbete- och försörjning 199 varav: Arbetar heltid - Arbetar deltid ofrivilligt 5 Arbetsökande 72 Arbetshinder, sociala skäl 25 Bostadslös - Föräldraledig 1 Sjukersättning 3 Sjukskriven 23 Studerande 13 Pensionär 9 Övriga orsaker 43 Behov kan tillgodoses på annat sätt 1 Ej medverkat till att utredning slutförs - Ej rätt till bistånd 4 Vistas inte i kommunen - Ej inleda utredning - Barn och familj 21 Ej inleda utredning - Familjerätt 18 Flykting 10 Vuxen 7 Ej inleda utredning - Alkoholtillstånd 4 Uppdragstagare 1 TEAMET aug Teamet 220 PERSONALÄRENDEN aug Teamet Anställning viss tid 1 Hemtjänst Anställning viss tid 1 Anställn till vidare 1 ÄO ledigh u lön > 1 mån 1

8 8 (15) Bemanningen Anställning viss tid 33 IFO Anställning viss tid 1

9 9 (15) 130 Anmälningar Anmälningarna läggs till handlingarna Anmälda ärenden A. Dnr 2014/109 HFAB: sammanställning av fixarjobb för juni och juli 2014 B. Samverkansgrupp SOC Protokoll C. Samverkansgrupp SOC Protokoll

10 10 (15) Dnr SN 2014/ Delårsbokslut augusti 2014 Socialnämnden godkänner delårsbokslutet augusti Monica Dahl redogör för socialnämndens delårsbokslut till och med augusti sunderlag SN delår verksamhetsberättelse 2014

11 11 (15) Dnr SN 2014/ Verksamhetsbidrag 2015 Bris region syd Socialnämnden i Höör beslutar att avslå ansökan om 10 kr per barn/ungdom samt att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag med 6 kr per barn/ungdom till ett totalbelopp av kr. Föreningen BRIS, Barnens Rätt I Samhället, region Syd, ansöker om verksamhetsbidrag för år 2015 om 10 kr per barn/ungdom. BRIS är en fristående organisation, som bedriver sin verksamhet med hjälp av bidrag och medlemsavgifter. Grunden för BRIS är FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS erbjuder barn under 18 år en anonym kontakt med en vuxen i stödtelefon, på BRIS-mejlen eller BRIS-chatten. Genom BRIS-forum kan barn och unga diskutera med varandra. Hösten 2013 professionaliserades BRIS stödverksamhet, vilket innebär att den numera bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. BRIS erbjuder också stöd till föräldrar och andra vuxna genom BRIS Vuxentelefon - Om barn och webbplatsen Barnperspektivet.se. BRIS beviljades 5 kr per barn/ungdom till ett belopp av kr för verksamhetsåret smotivering BRIS verksamhet är viktig och utgör ett komplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. Det får därför anses angeläget att Socialnämnden i Höörs kommun bidrar till verksamheten.

12 12 (15) Dnr SN 2014/ Ansökan verksamhetsbidrag 2014 Adoptionscentrum Skåne Socialnämnden i Höör beslutar att avslå ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2014 från Adoptionscentrum Skåne. Skåneavdelningen av förbundet Adoptionscentrum ansöker om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2014 med kr. Enligt lagen om internationell adoptionshjälp ligger ansvaret för den praktiska handläggningen av frågor rörande internationella adoptioner på ideella organisationer. Förbundet Adoptionscentrum är den största av de organisationer som auktoriserats av Myndigheten för internationella adoptioner, MIA, men det finns flera andra. Skåneavdelningen av förbundet Adoptionscentrum har tidigare erhållit föreningsbidrag från socialnämnden i Höör, senast 2000 kr för verksamhetsåret Med anledning av att det finns flera olika ideella organisationer, som ansvarar för den praktiska handläggningen av frågor rörande internationella adoptioner, finns det anledning att ompröva tidigare beslut att lämna verksamhetsbidrag till endast en av dem. smotivering Med anledning av att det finns flera olika ideella organisationer, som ansvarar för den praktiska handläggningen av frågor rörande internationella adoptioner är det inte lämpligt att välja ut en av dem och stödja denna ekonomiskt. sunderlag Ansökan Verksamhetsberättelse 2013

13 13 (15) Dnr SN 2014/ Ansökan från kvinnojouren att erhålla ekonomist stöd för verksamhetsåret 2015 Socialnämnden beslutar att avslå ansökan om 3 kr per kommuninvånare samt att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag med 2 kr per kommuninvånare till ett totalbelopp av kr. Kvinnojouren i Lund anhåller om ekonomiskt stöd med 3 kr per kommuninvånare för verksamhetsåret Kvinnojouren i Lund kan erbjuda skyddat boende för kvinnor och barn, som är utsatta för våld i nära relationer. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med berörda myndigheter. Förutom att erbjuda boende ger Kvinnojouren stöd samt samordnar kvinnans och barnens olika myndighetskontakter. Dessutom bedrivs informationsverksamhet. Föregående år beviljade socialnämnden i Höörs kommun bidrag med 1 kr per kommuninvånare. smotivering Det är angeläget att socialnämnden i Höör bidrar till den verksamhet som Kvinnojouren i Lund bedriver. sunderlag Ansökan Budget 2014 Bokslut 2013 Verksamhet 2013

14 14 (15) 135 Anmälningar (sekretess) Socialnämnden lägger anmälningarna (sekretess) till handlingarna. A. SN 2014/239 Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 15 augusti B. Förvaltningsrätten i Malmö Dom i mål avseende prövning av överklagat ärende om ledsagarservice. Förvaltningsrätten avslår överklagandet av socialnämndens beslut att avslå ansökan. C. SN 2014/2015 Socialnämndens arbetsutskott Protokoll 3 september 2014.

15 15 (15) 136 Sekretess

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Socialnämnden Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordfårande Carina Lund (M), vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer