Kommunikationsplan KOMMUNIKATIONSPLAN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan 2008-2011 KOMMUNIKATIONSPLAN 1"

Transkript

1 Kommunikationsplan KOMMUNIKATIONSPLAN 1

2 INNEHÅLL VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV MÅLFORMULERINGAR VAD SKA VI UPPNÅ? HUR SKA VI NÅ MÅLEN? VEM SKA VI NÅ? VAD SKA VI SÄGA? HUR SKA VI GÖRA DET? VAD SKA VI GÖRA? NÄR SKA VI KOMMUNICERA? DÄRFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION! MÅL OCH DELMÅL KOMMUNIKATIONSPLAN

3 VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? Genom att vi inom Avfall Sverige kommunicerar gemensamt ökar möjligheterna att nå våra övergripande mål: att öka kännedomen om våra frågor och att visa att vi aktivt driver miljöfrågorna framåt. Sedan 2005 arbetar vi med gemensam kommunikation bland annat genom årliga, gemensamma informationskampanjer. Vår förhoppning är att det ska öka möjligheterna att nå våra mål och bidra till att förbättra förutsättningarna för Avfall Sveriges medlemmar att arbeta med avfallshantering på ett framgångsrikt sätt även i framtiden. Under 2006 genomförde vi vår första kampanj, då med fokus på farligt avfall. Under 2007 fokuserade vi på materialåtervinning. Utvärderingar visar att medlemmarna anser att detta är ett bra sätt att arbeta på, varför senaste årsmötet beslutade att fortsätta satsa på gemensamma informationskampanjer fram till och med är fokus på energiutvinning ur avfall. Att arbeta med kommunikation tillsammans inom Avfall Sverige är en prioriterad uppgift, som kräver att vi alla avsätter tid och kraft för detta. Alla insatser bidrar till att stärka relationen med våra målgrupper och öka deras kännedom om svensk avfallshantering. För att trots mångfalden få en gemensam grund att stå på och ett gemensamt förhållningssätt, tog vi 2005 fram en för Avfall Sverige gemensam kommunikationspolicy, kommunikationsplan och kommunikationsguide. De baserades på omfattande undersökningar och diskussioner, internt bland våra medlemmar såväl som externt. Policyn är ett övergripande, gemensamt ramverk och beskriver Avfall Sveriges grundläggande syn på kommunikation. Planen är en handlingsinriktad skrift, som beskriver varför, mål, delmål etc, guiden en konkretisering av planen. Plan och guide har nu slagits ihop och kallas kommunikationsplan. Dokumenten är nu uppdaterade och finns att ladda ned från vår hemsida, Weine Wiqvist VD Avfall Sverige KOMMUNIKATIONSPLAN 3

4 NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING I OMVÄRLDEN År 2005 antog Avfall Sverige en gemensam kommunikationsplan efter att ha genomfört en medieanalys, en intressentanalys, flera workshops och andra gruppdiskussioner. Sedan dess har mycket hänt, både inom Avfall Sverige och på avfallsmarknaden. Vi kan dock konstatera att det fortfarande råder viss okunskap och bristande förtroende för delar av avfallsbehandlingen, liksom för kommunernas roll inom området. Nyttan med avfallshantering är inte allmänt väl känd och bilden är inte odelat positiv, detsamma gäller kommunernas roll i avfallshanteringen. Detta främjar varken återvinningen eller avfallshanteringen. I slutändan är det miljön som blir lidande. Fokus på klimat Under seglade klimat- och miljöfrågor upp som en av de mest debatterade frågorna på mycket länge. Snart sagt alla media har miljöfrågorna på sin agenda. Medierna tycker att återvinning och sopsortering är intressant dessvärre främst ur ett miljöhotsperspektiv. Mediernas uppmärksamhet bidrar till att öka pressen på politiker och beslutsfattare att agera. Al Gores film En obekväm sanning, Sternrapporten med mera är andra viktiga faktorer som gjort frågan till allas angelägenhet. Debatten och uppmärksamheten har gjort att allmänheten tar miljöfrågorna på allvar och miljön ligger högt upp på många människors personliga agenda. Allt fler har insett vikten av att återvinna och sortera sitt eget avfall. Allmänhetens inställning är avgörande för att vi ska kunna öka källsorteringen och därmed återvinningen. Det är också avgörande för att vi ska nå såväl våra kommunikationsmål som bidra till att nå de övergripande nationella miljömålen I samband med klimatdebatten har man också börjat diskutera konsumtionen. Vi kan se en stadigt ökad konsumtion, vilket medför ökande avfallsmängder. Trots ökande mängder avfall, växer inte det så kallade sopberget. Tvärtom, kommunerna blir allt duktigare på att ta hand om avfallet och mängden avfall som läggs på deponi minskar. Mängden avfall som uppstår i samhället styrs av många olika faktorer och är till stor del beroende på konjunkturen. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan man minska mängden avfall. Återanvändning och återvinning är också två viktiga steg mot det som brukar kallas avfallsminimering. Att minska mängden avfall som genereras är också prioriterat i EUs avfallshierarki. Attitydundersökning Under 2007 genomförde Avfall Sverige telefonintervjuer med svenska folket. Undersökningen visade att kvinnor yngre än 30 år kommunen är huvudsaklig informationsgivare i avfallsfrågor nativen, dvs materialåtervinning, energiutvinning och biologisk behandling 4 KOMMUNIKATIONSPLAN

5 NULÄGE AVFALL SVERIGE INTERNT Medlemmar vill ha fortsatt stöd i kampanjarbete Avfall Sveriges medlemmar uttrycker fortsatta önskemål om ökad samverkan i kommunikationsfrågor, både mellan kansliet och medlemmarna och mellan medlemmarna själva. Utvärderingen av kampanjerna 2006 och 2007 visar att medlemmarna är nöjda med det stöd och kampanjmaterial som kansliet erbjuder, dvs centralt framtaget material som man fritt kan ladda ned och anpassa till lokala förhållanden. Man önskar fortsätta med informationssatsningarna och efterfrågar ett likartat upplägg framöver. Kärnvärden HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLSANSVAR MILJÖRIKTIG HANTERING Avfall Sveriges ambition är att arbeta med miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Kommunikationen ska stötta och stöttas av innebörden av dessa tre kärnvärden. Kärnvärdena sammanfattar våra värderingar, vad vi står för. De vägleder när vi fattar beslut och hjälper oss med innehåll och tonläge när vi kommunicerar. Vi behöver alltså inte använda själva orden, däremot ska vi alltid sträva efter att använda deras innebörd. Kärnvärdena speglar olika sidor av Avfall Sverige. De speglar de värden vi står för och kan kommunicera. Kärnvärdena är sådana vi kan enas kring, men de måste också till viss del vara särskiljande. Vart och ett av kärnvärdena betyder inte Avfall Sverige men helheten gör det. Sveriges största miljörörelse Sedan 2005 kommunicerar vi begreppet Sveriges största miljörörelse. I Sveriges största miljörörelse ingår alla som arbetar med avfallshantering i Sverige. Avfall Sverige med alla medlemmar ingår, liksom alla företag och organisationer som arbetar med sin avfallshantering och alla individer som källsorterar eller på annat sätt bidrar till en god avfallshantering. Vi alla tillsammans utgör Sveriges största miljörörelse. Tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb! Avfall Sverige använder bland annat begreppet som ett kampanjmärke i reklamen i våra gemensamma kampanjer. Vi använder det också i våra presentationer, i kommunikationen med samhällsintressenter och media. Många medlemmar använder det på bilar, återvinningscentraler, på hemsidor med mera. Känns det för starkt att säga att man är Sveriges största miljörörelse, kanske man kan säga att man är en del av den. Det är oerhört starkt för Avfall Sverige om vi alla vågar säga att vi är Sveriges största miljörörelse. För det är vi! KOMMUNIKATIONSPLAN 5

6 FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV Avfall Sverige har identifierat fyra frågeområden som är aktuella och lämpliga att aktivt kommunicera kring: Kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret Omvärldens kunskap om kommunernas roll och ansvar inom avfallshantering behöver höjas. Roller och ansvar behöver göras tydligare. Hållbar avfallshantering En viktig del av miljöfrågorna är kretsloppstänkandet. Vi bör fortsätta att sträva efter att ge en helhetsbild av avfallshanteringen och sätta avfallsfrågorna i ett större miljösammanhang. Vi behöver tydligare visa hur vi arbetar med dessa frågor. Ett sätt att göra detta är genom att kommunicera våra kärnvärden; miljöriktig hantering, samhällsansvar och hållbar utveckling. Avfallsfrågan ur ett klimatperspektiv Avfallsbranschen är en aktör på den globala miljö- och klimatarenan. I Sverige är vi duktiga på avfallshantering och använder avfallet som en resurs. Vi måste visa att genom att återvinna vårt avfall som energi eller råvara kan vi bidra på ett positivt sätt till växthuseffekten. Vi kan spara energi och jordens naturliga resurser samt minska skadliga utsläpp. EU-frågor Branschen internationaliseras och Sveriges EU-medlemskap påverkar avfallsfrågorna. Hur EUs regelverk påverkar oss och våra lagar har stor betydelse för medlemmarnas verksamheter. Avfall Sverige ska föra fram de frågor vi driver i Sverige till EU, föra tillbaka de frågor som drivs inom EU till Sverige och kommunicera båda såväl internt som externt. 6 KOMMUNIKATIONSPLAN Avfall Sveriges grundläggande uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom svensk avfallshantering. Detta gör vi genom att bland annat berätta för omvärlden hur svensk avfallshantering fungerar och vad vi bidrar till. I vår kommunikation vill vi bland annat nå de instanser och nyckelpersoner som påverkar och fattar beslut om utformningen av svensk avfallshantering, både lokalt och nationellt. Kan vi öka deras kunskap leder det till bättre underbyggda beslut. Genom att driva frågorna tillsammans kansli och medlemmar når vi fler och upplevs som starkare och tydligare. Tillsammans utnyttjar vi också våra resurser effektivare och kan klara de allt högre kraven på kommunikation som ställs på kommunerna. I en tid när massmedierna blir allt viktigare som opinionsbildare och kunskapskälla, är goda relationer med medierna avgörande för att kunna synas och påverka våra målgrupper. Avfall Sverige ska därför aktivt initiera och driva debatt kring de frågor som berör branschen. Målet är att öka kunskapen om och förståelse för verksamheten arna för den kommunala avfallsverksamheten, så att denna i sin tur kan ge medborgarna en fullgod service. betydelse i ett större sammanhang och visa vad det är man betalar för. Målet är också att visa att branschen är framåtriktad och aktivt driver miljöfrågor. I förlängningen innebär också detta ökad kännedom om verksamheten bland målgrupperna.

7 Vi behöver arbeta med följande områden: Ökad mediebearbetning Det är inget självändamål att vara synliga i medierna, men ibland är det både lämpligt och nödvändigt. När det gagnar medlemmarnas intressen ska Avfall Sverige därför synas mer i medierna och med gemensamma budskap ta en proaktiv del i debatten om branschens frågor. Kansli och medlemmar bör samarbeta genom att driva en sammanhållen kommunikation i både nationella och lokala medier. Ett av många verktyg för detta är de gemensamma informationskampanjer som vi genomför. Fortsatt opinionsbildning Kontakterna med andra samhällsintressenter är goda. Avfall Sverige används ofta som remissinstans och har frekventa kontakter med framför allt politiker och myndighetspersoner. Detta ska vi förstärka ännu mer, även lokalt genom medlemmarna. Genom att föra fram våra gemensamma frågor både på lokal och nationell nivå, når vi ut bättre och våra budskap framstår som starkare. Ökad intern samverkan och koordinering Det finns ett behov av ökad samverkan, både inom Avfall Sverige och mellan enskilda medlemmar, för att ge tydligare och starkare budskap. Vi ska stötta denna samverkan och underlätta för Avfall Sverige och enskilda medlemmar att kommunicera samma budskap. Vi ska också utveckla metoder för att fånga upp aktuella ämnen och aktiviteter hos Avfall Sveriges medlemmar och på så sätt öka erfarenhetsutbytet. Också extern samverkan och allianser bör utvecklas. Det finns många intressenter inom avfallsområdet, särskilt när det kopplas till miljö- och klimatfrågor. Detta ska vi använda oss av för att föra ut våra budskap. Hur ska vi arbeta tillsammans? Vikten av att synas och påverka fortsätter att öka. Vi inom Avfall Sverige har mycket att vinna på samverkan och kan dra nytta av varandra. Om medlemmarna återkopplar nyheter och aktiviteter till kansliet ökar möjligheterna att koordinera budskap och aktiviteter. Alla medlemmar har egna varumärken och egna relationer till kommuninvånare och kommunpolitiker. Samtidigt finns en koppling till Avfall Sverige som organisation, som arbetar med mer övergripande frågor. Genom att samverka ökar vårt genomslag hos våra respektive målgrupper. Förankring och samordning Grundprincipen i Avfall Sveriges gemensamma kommunikationsarbete är att först engagera medlemmarna och nå konsensus kring övergripande frågor och budskap. Därefter kommunicerar vi tillsammans dessa till olika externa målgrupper; lokalt och regional, nationellt och internationellt. Avfall Sverige ska kommunicera samma grundbudskap oavsett målgrupp. Kommunikationen drivs både av kansliet och av medlemmarna. På nationell nivå blir kommunikationen av övergripande karaktär och drivs av Avfall Sveriges kansli, på lokal nivå finns möjlighet att kommunicera mer konkret och anpassat efter respektive medlems förhållanden. Den kommunikationen drivs av respektive medlem. KOMMUNIKATIONSPLAN 7

8 Kansliet är ett stöd för medlemmarna. Kansliet initierar och driver gemensamma frågor i princip samma frågor som medlemmarna, men mot andra målgrupper, i andra kanaler och på andra plan. Kansliet tillhandahåller också stöd, verktyg och hjälpmedel för medlemmarnas eget arbete, inte minst med kommunikationen. AVFALL SVERIGES KANSLI MEDLEMMAR Roller och ansvar AVFALL SVERIGES KANSLIS ANSVAR Säkra helhetsperspektivet Föra dialog med medlemmarna INTRESSENTER: NATIONELLT, EU, INTERNATIONELLT INTRESSENTER: LOKALT, REGIONALT AVFALL SVERIGES MEDLEMMARS ANSVAR ENSKILT ELLER I SAMARBETE Säkra ett lokalt/regionalt perspektiv på gemensamma frågor Föra dialog med andra medlemmar och kansliet Avfall Sveriges kansli och medlemmar har olika ansvarsområden. Om dessa kombineras och samordnas kan resultatet bli mycket starkare än om var och en driver sina egna frågor. Självklart står det varje medlem fritt att driva frågor på nationell nivå och kansliet kan tillsammans med medlemmar arbeta lokalt/regionalt. Det finns inga vattentäta skott mellan kansli och medlemmar. Samarbete och samverkan gör det möjligt att driva våra frågor på flera plan samtidigt. Typexemplet är kontakterna med våra politiker, som oftast har uppdrag från olika håll riksdagsmän och EU-parlamentariker representerar exempelvis sina partier, men också de hemkommuner där de fått sina mandat. Detta gör dem intresserade av olika perspektiv på frågorna. Det kan vi inom Avfall Sverige ta vara på, exempelvis genom att möta politiker och intressenter tillsammans, både medlemmar och kansli. Driv frågorna på flera plan samtidigt. Varje parts insats är betydelsefull och tillsammans gör vi skillnad! Samordna kommunikation Driva gemensamma frågor internt och externt, på nationell och internationell nivå Vara talesman i gemensamma frågor Vara kunskapskälla och rådgivare Utbilda och driva erfarenhetsutbyte Anpassa budskapen efter lokala förhållanden Driva gemensamma frågor på lokal/ regional nivå Vara talesman i lokala/regionala frågor; lokal/regional opinionsbildare Bidra till uppbyggnad av kunskapskälla Delta i erfarenhetsutbyte 8 KOMMUNIKATIONSPLAN

9 MÅLFORMULERINGAR Vad ska vi uppnå? Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfallshantering, genom att organisera samarbete och kunskapsspridning internt och externt samt genom att främja utvecklingen av en miljöriktig och hållbar avfallshantering med ett tydligt samhällsansvar. Kommunikation är ett hjälpmedel för att utföra uppdraget. De övergripande målen med en gemensam kommunikationssatsning inom Avfall Sverige är: målgrupper, till exempel genom att Avfall Sverige förknippas med tre positiva värden; miljöriktig hantering, samhällsansvar och långsiktig hållbarhet exempel genom att visa att våra frågor hör ihop med till exempel klimatfrågan, framtid, spetsteknik och (resurs)effektivitet och att vi är aktiva inom EU. Kommunerna behöver goda förutsättningar för att kunna fortsätta att göra ett bra arbete inom miljö och avfallshantering. Ökad kunskap om och förståelse för verksamheten och organisationen av denna, främst hos beslutsfattare och opinionsbildare, förbättrar förutsättningarna för den kommunala avfallshanteringen. Ökad kunskap och förståelse stärker den. borgarnära. Vi behöver hålla kontinuerlig kontakt med medier och andra samhällsintressenter liksom med kommuninvånarna. Detta är ett långsiktigt arbete. Avfall Sverige ska synas i de sammanhang där viktiga frågor om avfallshantering hanteras och beslutas. För att påverka lokalt är det viktigt att medlemmarna håller kontakt med både kommunpolitiker och den egna kommunens riksdagspolitiker. Vem ska vi nå? Vi vänder oss till dem som påverkar och använder vår verksamhet. Avfall Sverige vill nå målgrupper på olika nivåer, dels genom kansliet, dels genom medlemmarna. De kan delas in i primära och sekundära målgrupper. Hur ska vi nå målen? Avfall Sverige ska nå målen genom att kansli och medlemmar kommunicerar samma grundbudskap till sina respektive målgrupper. För att lyckas måste informationen vara tydlig, lättillgänglig och med- KOMMUNIKATIONSPLAN 9

10 AVSÄNDARE NIVÅ MÅLGRUPPER (UTAN RANGORDNING) BUDSKAP KANALER Avfall Sverige Primära Sekundära genom kansliet Nationellt, EU, internationellt Medlemmar, medarbetare Politiker Myndigheter Medier Opinionsbildare Materialbolagen Allmänheten Utbildningsväsendet Leverantörer Gemensamma frågor Miljöfrågor Medier Opinionsbildning Remisser Rapporter och publikationer Hemsida Utbildning/kurser Avfall Sverige Primära Sekundära genom medlemmarna Lokalt och regionalt Medarbetare Fastighetsägare Kommuninvånare Avfallsproducenter företag/industrier Kommunpolitiker Medier Myndigheter Skolor Potentiella medarbetare Opinionsbildare Intresseorganisationer Gemensamma frågor som lokalanpassas Miljöfrågor Egna frågor Medborgarfrågor Medier Publikationer Personaltidning Kommuntidning Hemsida Skola Avfall Sverige arbetar genom kansliet på nationell och internationell nivå med olika målgrupper, i huvudsak samhällsintressenter och media, och med övergripande, gemensamma miljöfrågor. Kansliet använder nationella och internationella kanaler. Medlemmarnas fokus ligger på lokala/regionala målgrupper och kanaler där man driver både egna och gemensamma frågor. Bilden är en generell beskrivning. Självklart är det inga vattentäta skott mellan kansliet och medlemmarna, utan samverkan sker på alla plan. 10 KOMMUNIKATIONSPLAN

11 Vad ska vi säga? För att nå målet om höjd kunskap och kännedom ska vi beskriva och förklara våra frågor enkelt och begripligt, med en positiv grundton. Vi måste också anpassa budskap och formuleringar efter förutsättningarna hos varje målgrupp och kanal. Budskapen ska ge grundläggande kunskap om hur avfallshanteringen sköts i Sverige. De ska också ta upp de problem som är förknippade med avfallshanteringen. Det kan gälla konkreta frågor som farligt avfall och övergripande miljöfrågor, som exempelvis hållbar utveckling och kretsloppstänkande. Följande budskapsområden bygger på Avfall Sveriges kärnvärden och frågeområden. Utifrån dessa planerar vi vår kommunikation och formulerar våra budskap. Vi är Sveriges största miljörörelse och i morgon bli mer känd. Vi ser till att svensk avfallshantering fungerar avfallet gör nytta! avfallshantering, där miljö och hälsa står i centrum passat system Svensk avfallshantering är världsledande i ett internationellt perspektiv effektiv hemma Världens bästa avfallshantering kan bli ännu bättre Jag gör skillnad! smart sätt att ta vara på avfallet Hur ska vi göra det? Vi formulerar oss enkelt, begripligt och slagkraftigt. Avfall Sveriges kommunikation ska vara saklig och trovärdig, snabb, proaktiv, tillgänglig och långsiktig. Verbalt val av ord och hur vi uttrycker oss Vi uttrycker oss lika klart, enkelt och begripligt skriftligt som muntligt KOMMUNIKATIONSPLAN 11

12 och vi koncentrerar kommunikationen till några få budskap. Vi anpassar också språk och formuleringar efter olika målgruppers behov, men med samma grundbudskap. En positiv ton, utan pekpinnar, brukar nå fram till alla målgrupper. Den ökar mottagarnas vilja och förståelse för att agera rätt och riktigt. Vi nämner kärnvärdena eller deras innebörd så ofta som möjligt. Det ökar målgruppernas kännedom om och igenkänningen av oss. Visuellt val av bilder och deras innehåll Bilder är bästa sättet att gestalta och förmedla känslor. Det bildspråk vi väljer för att profilera vår verksamhet är därför avgörande för mottagarnas bild av den. Vi väljer bilder som i första hand visar den mänskliga sidan av svensk avfallshantering medarbetarna i verksamheten och våra kunder. Teknik och sopor är oundvikliga motiv, men här framhåller vi de långsiktigt hållbaraste delarna av vår verksamhet: kretslopp, sortering, återvinning, förbränning, mångsidighet, med positivt laddade bilder och budskap. Vad ska vi göra? Avfall Sverige ska arbeta offensivt med kommunikationen och använda lämpliga kanaler för att nå ut med våra budskap till olika målgrupper, gärna flera olika kanaler samtidigt. Vi ska kartlägga både frågor att driva och arenor att verka på: i samhället, i politiken och i medier. Vi genomför också årliga gemensamma informationskampanjer med olika fokus. För att nå bästa möjliga resultat, arbetar Avfall Sveriges kansli och medlemmar tillsammans och för ut samma budskap nationellt och lokalt/ regionalt. Det betyder att alla mål, delmål och vägar att nå målen kan översättas också till lokala/regionala aktiviteter och genomföras också där. När ska vi kommunicera? Det finns inget egenvärde i att kommunicera. Ofta stöttar dock kommunikationen Avfall Sveriges verksamhet och kan bidra till att förutsättningarna för denna fokuseras och förbättras. Därför bör Avfall Sverige kommunicera ofta och regelbundet. Därför ska vi identifiera och etablera långsiktiga relationer med såväl media som beslutsfattare och opinionsbildare. Vi tar vara på tillfällen till kommunikation och skapar själva nya. Vi använder nätverk och andra kontaktvägar, nationellt och lokalt, såsom Allt detta är ett arbete som måste bedrivas på flera fronter för att lyckas. Lokalt/regionalt är det en uppgift framför allt för Avfall Sveriges medlemmar. Nationellt/internationellt är det en uppgift för kansliet. Kan detta göras samtidigt eller rent av tillsammans ökar möjligheterna att våra frågor blir sedda och hörda. 12 KOMMUNIKATIONSPLAN

13 DÄRFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION! Miljö- och klimatfrågor är här för att stanna i den offentliga debatten. Som en följd av detta ser vi ett stort och växande intresse för avfallsfrågor. Det ska vi använda oss av för att nå våra mål om ökad kännedom om våra frågor och ökad synlighet. Chanserna att nå ut med våra budskap och nå våra mål ökar om vi Avfall Sveriges kansli och medlemmar gör gemensam sak. Därför ska vi fortsätta att arbeta med gemensam kommunikation! KOMMUNIKATIONSPLAN 13

14 AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR samordnat och gemensamt i de frågor som är allra viktigast för medlemmarna: kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret hållbar avfallshantering avfallsfrågor ur ett klimatperspektiv EU-frågor AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR målgruppsanpassat och individinriktat. Vi talar på olika sätt till ungdomar och politiker; till branschkollegor och samhällsrepresentanter. Men budskapen är desamma. AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR anpassat efter kanal och situation. Vi utnyttjar alla tänkbara kanaler, personliga och i mötesform, såväl som via alla tillgängliga massmedia. Vi anpassar språket och formen efter tillfället. Men budskapen är desamma. Vi arbetar på flera fronter samtidigt och lyfter samma frågor. På så sätt visar vi vår styrka och storlek och når vårt mål om ökad kunskap om våra frågor. NATIONELLT LOKALT 14 KOMMUNIKATIONSPLAN

15 MÅL OCH DELMÅL De övergripande målen har brutits ned i delmål för att, så långt det är möjligt, preciseras i strategier och aktiviteter Genomföra ny medie- och omvärldsanalys 1. ÖVERGRIPANDE MÅL Öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper. 1.1 DELMÅL Tydliggöra kommunernas ansvar och roller mot våra målgrupper Samhällsintressenter fattar eller påverkar ofta beslut kring svensk avfallshantering. Media är både en målgrupp och en kanal att nå andra målgrupper. Vi ska därför: identifiera relevanta företrädare bland samhällsintressenter och media och löpande hålla dessa uppdaterade i våra frågor genom olika kanaler hålla kontinuerlig kontakt, i genomsnitt två gånger per månad, med relevanta företrädare inom målgruppen finnas med som länk eller på annat sätt med information, på branschens viktigaste hemsidor samt på alla kommuners avfallssidor hålla två seminarier eller debattforum per år för samhällsintressenter och media. delta politikerveckan i Almedalen positionera Avfallstrenden som den årliga avfallsinformationen som målgrupperna väntar på och alltid publicerar målgrupperna ska uppfatta Avfall Sverige som en proaktiv branschorganisation och förknippa Avfall Sverige med våra tre kärnvärden. 1.2 DELMÅL Bidra till att Avfall Sverige uppfattas som den organisation som representerar svensk avfallshantering, att Avfall Sverige är en attraktiv, branschorganisation. Stadigt öka synligheten av Avfall Sverige i medierna. Medlemmarna ska tydligt se nyttan av att vara medlemmar i Avfall Sverige. 1.3 DELMÅL Öka samverkan och erfarenhetsutbytet inom Avfall Sverige. Nyttja befintliga mötestillfällen internt för att sätta fokus på kommunikationsfrågorna, i syfte att bättre nå ut med gemensamma budskap. 1.4 DELMÅL Förenkla och förbättra kommunikationen till hushåll/medborgare Broschyrmaterial om kommunernas roll, ansvar och utförande, att användas i externa kontakter. Årliga kommunikationskampanjer med olika fokusområden. KOMMUNIKATIONSPLAN 15

16 1.5 DELMÅL Öka kännedomen bland sistaårs-elever om vilka yrkesmöjligheter som finns inom svensk avfallshantering. Delta i arbetsmarknadsaktiviteter direkt eller genom medlemmar. Använda de multikanaler som finns för att nå skolungdomar. 2. ÖVERGRIPANDE MÅL Visa att Avfall Sverige och svensk avfallshantering är framåtriktad och aktivt driver miljöfrågor. Lyfta svensk avfallshanterings betydelse som miljöfråga. 2.1 DELMÅL Lyfta miljöperspektivet/kretsloppstänkandet inom avfalls- och återvinningsbranschen. 2.2 DELMÅL Kommunicera Avfall Sveriges utvecklingsarbete. Minst två gånger per år kommunicera resultatet av Avfall Sverige Utvecklings arbete genom medier och hemsidan. Arbeta för samverkan mellan det offentliga och privata näringslivet för att främja export av miljöteknik. 2.3 DELMÅL Påverka kommande generationers syn på avfallshantering och återvinning. Påverka synen på svensk avfallshantering i stort. Ta fram särskilt skolmaterial. Säkerställa att miljöperspektivet alltid finns med i alla pressmeddelanden, medborgar- och politiska kontakter etc. Minst ett av de planerade seminarierna/ forumen med intressenter ska utgå från miljöperspektivet. Undersöka potentiella allianser. 16 KOMMUNIKATIONSPLAN

17 2.4 DELMÅL Tydligt föra tillbaka Avfall Sveriges EU-arbete och generell EU-information inom avfall och återvinning, till medlemmar och andra intressenter. Regelbundet föra ut aktuella frågor inom EU Avfall Sveriges informationskanaler. Löpande hjälpa mottagarna att förstå frågorna och sätta dem i sitt sammanhang. Broschyrmaterial om hur EU påverkar svensk avfallshantering, att använda såväl internt som externt. 2.5 DELMÅL Fortsätta föra in Avfall Sveriges ståndpunkter till EU och dess organ. Identifiera vilka företrädare inom EU som är våra målgrupper. Löpande kommunicera med EU-kommissionen/-parlamentet genom våra befintliga kanaler samt personliga kontakter. Besöka EU-kommissionen/-parlamentet två gånger per år. Träffa kansliet inom EUs miljökommission en gång per år. GEMENSAMMA INFORMATIONSKAMPANJER MED OLIKA FOKUS Som en del i vår gemensamma kommunikation har vi under 2006 och 2007 kommunicerat två olika områden och beslutat om en plan för I dagsläget är planens områden: 2006 Farligt Avfall 2007 Materialåtervinning (Avfall blir Material) 2008 Energiutvinning (Avfall blir Energi) 2009 Farligt avfall 2010 Materialåtervinning 2011 Energiutvinning Upplägget har varit likartat i båda kampanjerna 2006 och 2007, med både nationella och lokala/regionala insatser, baserat på en gemensam målbild. Kansliet tar fram allt material, fritt för medlemmarna att använda och ladda ned från vår hemsida. Medlemmarna väljer sedan vad man vill genomföra och när, och står själva för dessa kostnader (köp av medieutrymme, tryckning av broschyr etc). För att lyckas i vår kommunikation och nå uppställda mål kan inte nog poängteras vikten av att vi arbetar tillsammans. Det räcker inte med att föra ut våra budskap på nationell nivå, vi måste också arbeta hårt med att nå ut lokalt/regionalt till våra målgrupper. För bästa möjliga resultat för vi ut samma grundbudskap, i olika kanaler på olika nivåer. Utöver gemensamt avsatta resurser, krävs att medlemmarna avsätter egna resurser, både i form av tid och pengar, för att genomföra egna aktiviteter. Våra mål kan inte nås genom en eller två ettåriga kampanjer, utan kräver ett mycket längre perspektiv. Kampanjerna är ett utmärkt sätt att göra våra frågor mer synliga och är ett konkret sätt för oss alla inom Avfall Sverige att arbeta tillsammans. KOMMUNIKATIONSPLAN 17

18 Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar - allt från insamling till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb! Avfall Sverige AB Adress Telefon Fax E-post Hemsida Prostgatan 2, Malmö KOMMUNIKATIONSPLAN

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Avfall Sveriges medlemmar

Avfall Sveriges medlemmar Kommunikasjon som ett strategiskt virkemiddel for Avfall Sverige Weine Wiqvist 7 juni 2012 Avfall Sverige Kommunernas expertorgan inom avfallshantering och återvinning Företräder genom kommunerna Sveriges

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun TRA2000, v 2.0, 2011-06-08 Vår ref: Anette Nordberg Informationssamordnare Datum: 2012-06-11 Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND LEDSTJÄRNOR All information och kommunikation ska präglas av kunskap om Länsstyrelsen och aktuell sakfråga. Detta ska ske genom

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Kommunikation med beslutsfattare och opinionsbildare Mikael Helmin

Kommunikation med beslutsfattare och opinionsbildare Mikael Helmin Kommunikation med beslutsfattare och opinionsbildare Mikael Helmin VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer