Kommunikationsplan KOMMUNIKATIONSPLAN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan 2008-2011 KOMMUNIKATIONSPLAN 1"

Transkript

1 Kommunikationsplan KOMMUNIKATIONSPLAN 1

2 INNEHÅLL VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV MÅLFORMULERINGAR VAD SKA VI UPPNÅ? HUR SKA VI NÅ MÅLEN? VEM SKA VI NÅ? VAD SKA VI SÄGA? HUR SKA VI GÖRA DET? VAD SKA VI GÖRA? NÄR SKA VI KOMMUNICERA? DÄRFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION! MÅL OCH DELMÅL KOMMUNIKATIONSPLAN

3 VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? Genom att vi inom Avfall Sverige kommunicerar gemensamt ökar möjligheterna att nå våra övergripande mål: att öka kännedomen om våra frågor och att visa att vi aktivt driver miljöfrågorna framåt. Sedan 2005 arbetar vi med gemensam kommunikation bland annat genom årliga, gemensamma informationskampanjer. Vår förhoppning är att det ska öka möjligheterna att nå våra mål och bidra till att förbättra förutsättningarna för Avfall Sveriges medlemmar att arbeta med avfallshantering på ett framgångsrikt sätt även i framtiden. Under 2006 genomförde vi vår första kampanj, då med fokus på farligt avfall. Under 2007 fokuserade vi på materialåtervinning. Utvärderingar visar att medlemmarna anser att detta är ett bra sätt att arbeta på, varför senaste årsmötet beslutade att fortsätta satsa på gemensamma informationskampanjer fram till och med är fokus på energiutvinning ur avfall. Att arbeta med kommunikation tillsammans inom Avfall Sverige är en prioriterad uppgift, som kräver att vi alla avsätter tid och kraft för detta. Alla insatser bidrar till att stärka relationen med våra målgrupper och öka deras kännedom om svensk avfallshantering. För att trots mångfalden få en gemensam grund att stå på och ett gemensamt förhållningssätt, tog vi 2005 fram en för Avfall Sverige gemensam kommunikationspolicy, kommunikationsplan och kommunikationsguide. De baserades på omfattande undersökningar och diskussioner, internt bland våra medlemmar såväl som externt. Policyn är ett övergripande, gemensamt ramverk och beskriver Avfall Sveriges grundläggande syn på kommunikation. Planen är en handlingsinriktad skrift, som beskriver varför, mål, delmål etc, guiden en konkretisering av planen. Plan och guide har nu slagits ihop och kallas kommunikationsplan. Dokumenten är nu uppdaterade och finns att ladda ned från vår hemsida, Weine Wiqvist VD Avfall Sverige KOMMUNIKATIONSPLAN 3

4 NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING I OMVÄRLDEN År 2005 antog Avfall Sverige en gemensam kommunikationsplan efter att ha genomfört en medieanalys, en intressentanalys, flera workshops och andra gruppdiskussioner. Sedan dess har mycket hänt, både inom Avfall Sverige och på avfallsmarknaden. Vi kan dock konstatera att det fortfarande råder viss okunskap och bristande förtroende för delar av avfallsbehandlingen, liksom för kommunernas roll inom området. Nyttan med avfallshantering är inte allmänt väl känd och bilden är inte odelat positiv, detsamma gäller kommunernas roll i avfallshanteringen. Detta främjar varken återvinningen eller avfallshanteringen. I slutändan är det miljön som blir lidande. Fokus på klimat Under seglade klimat- och miljöfrågor upp som en av de mest debatterade frågorna på mycket länge. Snart sagt alla media har miljöfrågorna på sin agenda. Medierna tycker att återvinning och sopsortering är intressant dessvärre främst ur ett miljöhotsperspektiv. Mediernas uppmärksamhet bidrar till att öka pressen på politiker och beslutsfattare att agera. Al Gores film En obekväm sanning, Sternrapporten med mera är andra viktiga faktorer som gjort frågan till allas angelägenhet. Debatten och uppmärksamheten har gjort att allmänheten tar miljöfrågorna på allvar och miljön ligger högt upp på många människors personliga agenda. Allt fler har insett vikten av att återvinna och sortera sitt eget avfall. Allmänhetens inställning är avgörande för att vi ska kunna öka källsorteringen och därmed återvinningen. Det är också avgörande för att vi ska nå såväl våra kommunikationsmål som bidra till att nå de övergripande nationella miljömålen I samband med klimatdebatten har man också börjat diskutera konsumtionen. Vi kan se en stadigt ökad konsumtion, vilket medför ökande avfallsmängder. Trots ökande mängder avfall, växer inte det så kallade sopberget. Tvärtom, kommunerna blir allt duktigare på att ta hand om avfallet och mängden avfall som läggs på deponi minskar. Mängden avfall som uppstår i samhället styrs av många olika faktorer och är till stor del beroende på konjunkturen. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan man minska mängden avfall. Återanvändning och återvinning är också två viktiga steg mot det som brukar kallas avfallsminimering. Att minska mängden avfall som genereras är också prioriterat i EUs avfallshierarki. Attitydundersökning Under 2007 genomförde Avfall Sverige telefonintervjuer med svenska folket. Undersökningen visade att kvinnor yngre än 30 år kommunen är huvudsaklig informationsgivare i avfallsfrågor nativen, dvs materialåtervinning, energiutvinning och biologisk behandling 4 KOMMUNIKATIONSPLAN

5 NULÄGE AVFALL SVERIGE INTERNT Medlemmar vill ha fortsatt stöd i kampanjarbete Avfall Sveriges medlemmar uttrycker fortsatta önskemål om ökad samverkan i kommunikationsfrågor, både mellan kansliet och medlemmarna och mellan medlemmarna själva. Utvärderingen av kampanjerna 2006 och 2007 visar att medlemmarna är nöjda med det stöd och kampanjmaterial som kansliet erbjuder, dvs centralt framtaget material som man fritt kan ladda ned och anpassa till lokala förhållanden. Man önskar fortsätta med informationssatsningarna och efterfrågar ett likartat upplägg framöver. Kärnvärden HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLSANSVAR MILJÖRIKTIG HANTERING Avfall Sveriges ambition är att arbeta med miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Kommunikationen ska stötta och stöttas av innebörden av dessa tre kärnvärden. Kärnvärdena sammanfattar våra värderingar, vad vi står för. De vägleder när vi fattar beslut och hjälper oss med innehåll och tonläge när vi kommunicerar. Vi behöver alltså inte använda själva orden, däremot ska vi alltid sträva efter att använda deras innebörd. Kärnvärdena speglar olika sidor av Avfall Sverige. De speglar de värden vi står för och kan kommunicera. Kärnvärdena är sådana vi kan enas kring, men de måste också till viss del vara särskiljande. Vart och ett av kärnvärdena betyder inte Avfall Sverige men helheten gör det. Sveriges största miljörörelse Sedan 2005 kommunicerar vi begreppet Sveriges största miljörörelse. I Sveriges största miljörörelse ingår alla som arbetar med avfallshantering i Sverige. Avfall Sverige med alla medlemmar ingår, liksom alla företag och organisationer som arbetar med sin avfallshantering och alla individer som källsorterar eller på annat sätt bidrar till en god avfallshantering. Vi alla tillsammans utgör Sveriges största miljörörelse. Tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb! Avfall Sverige använder bland annat begreppet som ett kampanjmärke i reklamen i våra gemensamma kampanjer. Vi använder det också i våra presentationer, i kommunikationen med samhällsintressenter och media. Många medlemmar använder det på bilar, återvinningscentraler, på hemsidor med mera. Känns det för starkt att säga att man är Sveriges största miljörörelse, kanske man kan säga att man är en del av den. Det är oerhört starkt för Avfall Sverige om vi alla vågar säga att vi är Sveriges största miljörörelse. För det är vi! KOMMUNIKATIONSPLAN 5

6 FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV Avfall Sverige har identifierat fyra frågeområden som är aktuella och lämpliga att aktivt kommunicera kring: Kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret Omvärldens kunskap om kommunernas roll och ansvar inom avfallshantering behöver höjas. Roller och ansvar behöver göras tydligare. Hållbar avfallshantering En viktig del av miljöfrågorna är kretsloppstänkandet. Vi bör fortsätta att sträva efter att ge en helhetsbild av avfallshanteringen och sätta avfallsfrågorna i ett större miljösammanhang. Vi behöver tydligare visa hur vi arbetar med dessa frågor. Ett sätt att göra detta är genom att kommunicera våra kärnvärden; miljöriktig hantering, samhällsansvar och hållbar utveckling. Avfallsfrågan ur ett klimatperspektiv Avfallsbranschen är en aktör på den globala miljö- och klimatarenan. I Sverige är vi duktiga på avfallshantering och använder avfallet som en resurs. Vi måste visa att genom att återvinna vårt avfall som energi eller råvara kan vi bidra på ett positivt sätt till växthuseffekten. Vi kan spara energi och jordens naturliga resurser samt minska skadliga utsläpp. EU-frågor Branschen internationaliseras och Sveriges EU-medlemskap påverkar avfallsfrågorna. Hur EUs regelverk påverkar oss och våra lagar har stor betydelse för medlemmarnas verksamheter. Avfall Sverige ska föra fram de frågor vi driver i Sverige till EU, föra tillbaka de frågor som drivs inom EU till Sverige och kommunicera båda såväl internt som externt. 6 KOMMUNIKATIONSPLAN Avfall Sveriges grundläggande uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom svensk avfallshantering. Detta gör vi genom att bland annat berätta för omvärlden hur svensk avfallshantering fungerar och vad vi bidrar till. I vår kommunikation vill vi bland annat nå de instanser och nyckelpersoner som påverkar och fattar beslut om utformningen av svensk avfallshantering, både lokalt och nationellt. Kan vi öka deras kunskap leder det till bättre underbyggda beslut. Genom att driva frågorna tillsammans kansli och medlemmar når vi fler och upplevs som starkare och tydligare. Tillsammans utnyttjar vi också våra resurser effektivare och kan klara de allt högre kraven på kommunikation som ställs på kommunerna. I en tid när massmedierna blir allt viktigare som opinionsbildare och kunskapskälla, är goda relationer med medierna avgörande för att kunna synas och påverka våra målgrupper. Avfall Sverige ska därför aktivt initiera och driva debatt kring de frågor som berör branschen. Målet är att öka kunskapen om och förståelse för verksamheten arna för den kommunala avfallsverksamheten, så att denna i sin tur kan ge medborgarna en fullgod service. betydelse i ett större sammanhang och visa vad det är man betalar för. Målet är också att visa att branschen är framåtriktad och aktivt driver miljöfrågor. I förlängningen innebär också detta ökad kännedom om verksamheten bland målgrupperna.

7 Vi behöver arbeta med följande områden: Ökad mediebearbetning Det är inget självändamål att vara synliga i medierna, men ibland är det både lämpligt och nödvändigt. När det gagnar medlemmarnas intressen ska Avfall Sverige därför synas mer i medierna och med gemensamma budskap ta en proaktiv del i debatten om branschens frågor. Kansli och medlemmar bör samarbeta genom att driva en sammanhållen kommunikation i både nationella och lokala medier. Ett av många verktyg för detta är de gemensamma informationskampanjer som vi genomför. Fortsatt opinionsbildning Kontakterna med andra samhällsintressenter är goda. Avfall Sverige används ofta som remissinstans och har frekventa kontakter med framför allt politiker och myndighetspersoner. Detta ska vi förstärka ännu mer, även lokalt genom medlemmarna. Genom att föra fram våra gemensamma frågor både på lokal och nationell nivå, når vi ut bättre och våra budskap framstår som starkare. Ökad intern samverkan och koordinering Det finns ett behov av ökad samverkan, både inom Avfall Sverige och mellan enskilda medlemmar, för att ge tydligare och starkare budskap. Vi ska stötta denna samverkan och underlätta för Avfall Sverige och enskilda medlemmar att kommunicera samma budskap. Vi ska också utveckla metoder för att fånga upp aktuella ämnen och aktiviteter hos Avfall Sveriges medlemmar och på så sätt öka erfarenhetsutbytet. Också extern samverkan och allianser bör utvecklas. Det finns många intressenter inom avfallsområdet, särskilt när det kopplas till miljö- och klimatfrågor. Detta ska vi använda oss av för att föra ut våra budskap. Hur ska vi arbeta tillsammans? Vikten av att synas och påverka fortsätter att öka. Vi inom Avfall Sverige har mycket att vinna på samverkan och kan dra nytta av varandra. Om medlemmarna återkopplar nyheter och aktiviteter till kansliet ökar möjligheterna att koordinera budskap och aktiviteter. Alla medlemmar har egna varumärken och egna relationer till kommuninvånare och kommunpolitiker. Samtidigt finns en koppling till Avfall Sverige som organisation, som arbetar med mer övergripande frågor. Genom att samverka ökar vårt genomslag hos våra respektive målgrupper. Förankring och samordning Grundprincipen i Avfall Sveriges gemensamma kommunikationsarbete är att först engagera medlemmarna och nå konsensus kring övergripande frågor och budskap. Därefter kommunicerar vi tillsammans dessa till olika externa målgrupper; lokalt och regional, nationellt och internationellt. Avfall Sverige ska kommunicera samma grundbudskap oavsett målgrupp. Kommunikationen drivs både av kansliet och av medlemmarna. På nationell nivå blir kommunikationen av övergripande karaktär och drivs av Avfall Sveriges kansli, på lokal nivå finns möjlighet att kommunicera mer konkret och anpassat efter respektive medlems förhållanden. Den kommunikationen drivs av respektive medlem. KOMMUNIKATIONSPLAN 7

8 Kansliet är ett stöd för medlemmarna. Kansliet initierar och driver gemensamma frågor i princip samma frågor som medlemmarna, men mot andra målgrupper, i andra kanaler och på andra plan. Kansliet tillhandahåller också stöd, verktyg och hjälpmedel för medlemmarnas eget arbete, inte minst med kommunikationen. AVFALL SVERIGES KANSLI MEDLEMMAR Roller och ansvar AVFALL SVERIGES KANSLIS ANSVAR Säkra helhetsperspektivet Föra dialog med medlemmarna INTRESSENTER: NATIONELLT, EU, INTERNATIONELLT INTRESSENTER: LOKALT, REGIONALT AVFALL SVERIGES MEDLEMMARS ANSVAR ENSKILT ELLER I SAMARBETE Säkra ett lokalt/regionalt perspektiv på gemensamma frågor Föra dialog med andra medlemmar och kansliet Avfall Sveriges kansli och medlemmar har olika ansvarsområden. Om dessa kombineras och samordnas kan resultatet bli mycket starkare än om var och en driver sina egna frågor. Självklart står det varje medlem fritt att driva frågor på nationell nivå och kansliet kan tillsammans med medlemmar arbeta lokalt/regionalt. Det finns inga vattentäta skott mellan kansli och medlemmar. Samarbete och samverkan gör det möjligt att driva våra frågor på flera plan samtidigt. Typexemplet är kontakterna med våra politiker, som oftast har uppdrag från olika håll riksdagsmän och EU-parlamentariker representerar exempelvis sina partier, men också de hemkommuner där de fått sina mandat. Detta gör dem intresserade av olika perspektiv på frågorna. Det kan vi inom Avfall Sverige ta vara på, exempelvis genom att möta politiker och intressenter tillsammans, både medlemmar och kansli. Driv frågorna på flera plan samtidigt. Varje parts insats är betydelsefull och tillsammans gör vi skillnad! Samordna kommunikation Driva gemensamma frågor internt och externt, på nationell och internationell nivå Vara talesman i gemensamma frågor Vara kunskapskälla och rådgivare Utbilda och driva erfarenhetsutbyte Anpassa budskapen efter lokala förhållanden Driva gemensamma frågor på lokal/ regional nivå Vara talesman i lokala/regionala frågor; lokal/regional opinionsbildare Bidra till uppbyggnad av kunskapskälla Delta i erfarenhetsutbyte 8 KOMMUNIKATIONSPLAN

9 MÅLFORMULERINGAR Vad ska vi uppnå? Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfallshantering, genom att organisera samarbete och kunskapsspridning internt och externt samt genom att främja utvecklingen av en miljöriktig och hållbar avfallshantering med ett tydligt samhällsansvar. Kommunikation är ett hjälpmedel för att utföra uppdraget. De övergripande målen med en gemensam kommunikationssatsning inom Avfall Sverige är: målgrupper, till exempel genom att Avfall Sverige förknippas med tre positiva värden; miljöriktig hantering, samhällsansvar och långsiktig hållbarhet exempel genom att visa att våra frågor hör ihop med till exempel klimatfrågan, framtid, spetsteknik och (resurs)effektivitet och att vi är aktiva inom EU. Kommunerna behöver goda förutsättningar för att kunna fortsätta att göra ett bra arbete inom miljö och avfallshantering. Ökad kunskap om och förståelse för verksamheten och organisationen av denna, främst hos beslutsfattare och opinionsbildare, förbättrar förutsättningarna för den kommunala avfallshanteringen. Ökad kunskap och förståelse stärker den. borgarnära. Vi behöver hålla kontinuerlig kontakt med medier och andra samhällsintressenter liksom med kommuninvånarna. Detta är ett långsiktigt arbete. Avfall Sverige ska synas i de sammanhang där viktiga frågor om avfallshantering hanteras och beslutas. För att påverka lokalt är det viktigt att medlemmarna håller kontakt med både kommunpolitiker och den egna kommunens riksdagspolitiker. Vem ska vi nå? Vi vänder oss till dem som påverkar och använder vår verksamhet. Avfall Sverige vill nå målgrupper på olika nivåer, dels genom kansliet, dels genom medlemmarna. De kan delas in i primära och sekundära målgrupper. Hur ska vi nå målen? Avfall Sverige ska nå målen genom att kansli och medlemmar kommunicerar samma grundbudskap till sina respektive målgrupper. För att lyckas måste informationen vara tydlig, lättillgänglig och med- KOMMUNIKATIONSPLAN 9

10 AVSÄNDARE NIVÅ MÅLGRUPPER (UTAN RANGORDNING) BUDSKAP KANALER Avfall Sverige Primära Sekundära genom kansliet Nationellt, EU, internationellt Medlemmar, medarbetare Politiker Myndigheter Medier Opinionsbildare Materialbolagen Allmänheten Utbildningsväsendet Leverantörer Gemensamma frågor Miljöfrågor Medier Opinionsbildning Remisser Rapporter och publikationer Hemsida Utbildning/kurser Avfall Sverige Primära Sekundära genom medlemmarna Lokalt och regionalt Medarbetare Fastighetsägare Kommuninvånare Avfallsproducenter företag/industrier Kommunpolitiker Medier Myndigheter Skolor Potentiella medarbetare Opinionsbildare Intresseorganisationer Gemensamma frågor som lokalanpassas Miljöfrågor Egna frågor Medborgarfrågor Medier Publikationer Personaltidning Kommuntidning Hemsida Skola Avfall Sverige arbetar genom kansliet på nationell och internationell nivå med olika målgrupper, i huvudsak samhällsintressenter och media, och med övergripande, gemensamma miljöfrågor. Kansliet använder nationella och internationella kanaler. Medlemmarnas fokus ligger på lokala/regionala målgrupper och kanaler där man driver både egna och gemensamma frågor. Bilden är en generell beskrivning. Självklart är det inga vattentäta skott mellan kansliet och medlemmarna, utan samverkan sker på alla plan. 10 KOMMUNIKATIONSPLAN

11 Vad ska vi säga? För att nå målet om höjd kunskap och kännedom ska vi beskriva och förklara våra frågor enkelt och begripligt, med en positiv grundton. Vi måste också anpassa budskap och formuleringar efter förutsättningarna hos varje målgrupp och kanal. Budskapen ska ge grundläggande kunskap om hur avfallshanteringen sköts i Sverige. De ska också ta upp de problem som är förknippade med avfallshanteringen. Det kan gälla konkreta frågor som farligt avfall och övergripande miljöfrågor, som exempelvis hållbar utveckling och kretsloppstänkande. Följande budskapsområden bygger på Avfall Sveriges kärnvärden och frågeområden. Utifrån dessa planerar vi vår kommunikation och formulerar våra budskap. Vi är Sveriges största miljörörelse och i morgon bli mer känd. Vi ser till att svensk avfallshantering fungerar avfallet gör nytta! avfallshantering, där miljö och hälsa står i centrum passat system Svensk avfallshantering är världsledande i ett internationellt perspektiv effektiv hemma Världens bästa avfallshantering kan bli ännu bättre Jag gör skillnad! smart sätt att ta vara på avfallet Hur ska vi göra det? Vi formulerar oss enkelt, begripligt och slagkraftigt. Avfall Sveriges kommunikation ska vara saklig och trovärdig, snabb, proaktiv, tillgänglig och långsiktig. Verbalt val av ord och hur vi uttrycker oss Vi uttrycker oss lika klart, enkelt och begripligt skriftligt som muntligt KOMMUNIKATIONSPLAN 11

12 och vi koncentrerar kommunikationen till några få budskap. Vi anpassar också språk och formuleringar efter olika målgruppers behov, men med samma grundbudskap. En positiv ton, utan pekpinnar, brukar nå fram till alla målgrupper. Den ökar mottagarnas vilja och förståelse för att agera rätt och riktigt. Vi nämner kärnvärdena eller deras innebörd så ofta som möjligt. Det ökar målgruppernas kännedom om och igenkänningen av oss. Visuellt val av bilder och deras innehåll Bilder är bästa sättet att gestalta och förmedla känslor. Det bildspråk vi väljer för att profilera vår verksamhet är därför avgörande för mottagarnas bild av den. Vi väljer bilder som i första hand visar den mänskliga sidan av svensk avfallshantering medarbetarna i verksamheten och våra kunder. Teknik och sopor är oundvikliga motiv, men här framhåller vi de långsiktigt hållbaraste delarna av vår verksamhet: kretslopp, sortering, återvinning, förbränning, mångsidighet, med positivt laddade bilder och budskap. Vad ska vi göra? Avfall Sverige ska arbeta offensivt med kommunikationen och använda lämpliga kanaler för att nå ut med våra budskap till olika målgrupper, gärna flera olika kanaler samtidigt. Vi ska kartlägga både frågor att driva och arenor att verka på: i samhället, i politiken och i medier. Vi genomför också årliga gemensamma informationskampanjer med olika fokus. För att nå bästa möjliga resultat, arbetar Avfall Sveriges kansli och medlemmar tillsammans och för ut samma budskap nationellt och lokalt/ regionalt. Det betyder att alla mål, delmål och vägar att nå målen kan översättas också till lokala/regionala aktiviteter och genomföras också där. När ska vi kommunicera? Det finns inget egenvärde i att kommunicera. Ofta stöttar dock kommunikationen Avfall Sveriges verksamhet och kan bidra till att förutsättningarna för denna fokuseras och förbättras. Därför bör Avfall Sverige kommunicera ofta och regelbundet. Därför ska vi identifiera och etablera långsiktiga relationer med såväl media som beslutsfattare och opinionsbildare. Vi tar vara på tillfällen till kommunikation och skapar själva nya. Vi använder nätverk och andra kontaktvägar, nationellt och lokalt, såsom Allt detta är ett arbete som måste bedrivas på flera fronter för att lyckas. Lokalt/regionalt är det en uppgift framför allt för Avfall Sveriges medlemmar. Nationellt/internationellt är det en uppgift för kansliet. Kan detta göras samtidigt eller rent av tillsammans ökar möjligheterna att våra frågor blir sedda och hörda. 12 KOMMUNIKATIONSPLAN

13 DÄRFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION! Miljö- och klimatfrågor är här för att stanna i den offentliga debatten. Som en följd av detta ser vi ett stort och växande intresse för avfallsfrågor. Det ska vi använda oss av för att nå våra mål om ökad kännedom om våra frågor och ökad synlighet. Chanserna att nå ut med våra budskap och nå våra mål ökar om vi Avfall Sveriges kansli och medlemmar gör gemensam sak. Därför ska vi fortsätta att arbeta med gemensam kommunikation! KOMMUNIKATIONSPLAN 13

14 AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR samordnat och gemensamt i de frågor som är allra viktigast för medlemmarna: kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret hållbar avfallshantering avfallsfrågor ur ett klimatperspektiv EU-frågor AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR målgruppsanpassat och individinriktat. Vi talar på olika sätt till ungdomar och politiker; till branschkollegor och samhällsrepresentanter. Men budskapen är desamma. AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR anpassat efter kanal och situation. Vi utnyttjar alla tänkbara kanaler, personliga och i mötesform, såväl som via alla tillgängliga massmedia. Vi anpassar språket och formen efter tillfället. Men budskapen är desamma. Vi arbetar på flera fronter samtidigt och lyfter samma frågor. På så sätt visar vi vår styrka och storlek och når vårt mål om ökad kunskap om våra frågor. NATIONELLT LOKALT 14 KOMMUNIKATIONSPLAN

15 MÅL OCH DELMÅL De övergripande målen har brutits ned i delmål för att, så långt det är möjligt, preciseras i strategier och aktiviteter Genomföra ny medie- och omvärldsanalys 1. ÖVERGRIPANDE MÅL Öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper. 1.1 DELMÅL Tydliggöra kommunernas ansvar och roller mot våra målgrupper Samhällsintressenter fattar eller påverkar ofta beslut kring svensk avfallshantering. Media är både en målgrupp och en kanal att nå andra målgrupper. Vi ska därför: identifiera relevanta företrädare bland samhällsintressenter och media och löpande hålla dessa uppdaterade i våra frågor genom olika kanaler hålla kontinuerlig kontakt, i genomsnitt två gånger per månad, med relevanta företrädare inom målgruppen finnas med som länk eller på annat sätt med information, på branschens viktigaste hemsidor samt på alla kommuners avfallssidor hålla två seminarier eller debattforum per år för samhällsintressenter och media. delta politikerveckan i Almedalen positionera Avfallstrenden som den årliga avfallsinformationen som målgrupperna väntar på och alltid publicerar målgrupperna ska uppfatta Avfall Sverige som en proaktiv branschorganisation och förknippa Avfall Sverige med våra tre kärnvärden. 1.2 DELMÅL Bidra till att Avfall Sverige uppfattas som den organisation som representerar svensk avfallshantering, att Avfall Sverige är en attraktiv, branschorganisation. Stadigt öka synligheten av Avfall Sverige i medierna. Medlemmarna ska tydligt se nyttan av att vara medlemmar i Avfall Sverige. 1.3 DELMÅL Öka samverkan och erfarenhetsutbytet inom Avfall Sverige. Nyttja befintliga mötestillfällen internt för att sätta fokus på kommunikationsfrågorna, i syfte att bättre nå ut med gemensamma budskap. 1.4 DELMÅL Förenkla och förbättra kommunikationen till hushåll/medborgare Broschyrmaterial om kommunernas roll, ansvar och utförande, att användas i externa kontakter. Årliga kommunikationskampanjer med olika fokusområden. KOMMUNIKATIONSPLAN 15

16 1.5 DELMÅL Öka kännedomen bland sistaårs-elever om vilka yrkesmöjligheter som finns inom svensk avfallshantering. Delta i arbetsmarknadsaktiviteter direkt eller genom medlemmar. Använda de multikanaler som finns för att nå skolungdomar. 2. ÖVERGRIPANDE MÅL Visa att Avfall Sverige och svensk avfallshantering är framåtriktad och aktivt driver miljöfrågor. Lyfta svensk avfallshanterings betydelse som miljöfråga. 2.1 DELMÅL Lyfta miljöperspektivet/kretsloppstänkandet inom avfalls- och återvinningsbranschen. 2.2 DELMÅL Kommunicera Avfall Sveriges utvecklingsarbete. Minst två gånger per år kommunicera resultatet av Avfall Sverige Utvecklings arbete genom medier och hemsidan. Arbeta för samverkan mellan det offentliga och privata näringslivet för att främja export av miljöteknik. 2.3 DELMÅL Påverka kommande generationers syn på avfallshantering och återvinning. Påverka synen på svensk avfallshantering i stort. Ta fram särskilt skolmaterial. Säkerställa att miljöperspektivet alltid finns med i alla pressmeddelanden, medborgar- och politiska kontakter etc. Minst ett av de planerade seminarierna/ forumen med intressenter ska utgå från miljöperspektivet. Undersöka potentiella allianser. 16 KOMMUNIKATIONSPLAN

17 2.4 DELMÅL Tydligt föra tillbaka Avfall Sveriges EU-arbete och generell EU-information inom avfall och återvinning, till medlemmar och andra intressenter. Regelbundet föra ut aktuella frågor inom EU Avfall Sveriges informationskanaler. Löpande hjälpa mottagarna att förstå frågorna och sätta dem i sitt sammanhang. Broschyrmaterial om hur EU påverkar svensk avfallshantering, att använda såväl internt som externt. 2.5 DELMÅL Fortsätta föra in Avfall Sveriges ståndpunkter till EU och dess organ. Identifiera vilka företrädare inom EU som är våra målgrupper. Löpande kommunicera med EU-kommissionen/-parlamentet genom våra befintliga kanaler samt personliga kontakter. Besöka EU-kommissionen/-parlamentet två gånger per år. Träffa kansliet inom EUs miljökommission en gång per år. GEMENSAMMA INFORMATIONSKAMPANJER MED OLIKA FOKUS Som en del i vår gemensamma kommunikation har vi under 2006 och 2007 kommunicerat två olika områden och beslutat om en plan för I dagsläget är planens områden: 2006 Farligt Avfall 2007 Materialåtervinning (Avfall blir Material) 2008 Energiutvinning (Avfall blir Energi) 2009 Farligt avfall 2010 Materialåtervinning 2011 Energiutvinning Upplägget har varit likartat i båda kampanjerna 2006 och 2007, med både nationella och lokala/regionala insatser, baserat på en gemensam målbild. Kansliet tar fram allt material, fritt för medlemmarna att använda och ladda ned från vår hemsida. Medlemmarna väljer sedan vad man vill genomföra och när, och står själva för dessa kostnader (köp av medieutrymme, tryckning av broschyr etc). För att lyckas i vår kommunikation och nå uppställda mål kan inte nog poängteras vikten av att vi arbetar tillsammans. Det räcker inte med att föra ut våra budskap på nationell nivå, vi måste också arbeta hårt med att nå ut lokalt/regionalt till våra målgrupper. För bästa möjliga resultat för vi ut samma grundbudskap, i olika kanaler på olika nivåer. Utöver gemensamt avsatta resurser, krävs att medlemmarna avsätter egna resurser, både i form av tid och pengar, för att genomföra egna aktiviteter. Våra mål kan inte nås genom en eller två ettåriga kampanjer, utan kräver ett mycket längre perspektiv. Kampanjerna är ett utmärkt sätt att göra våra frågor mer synliga och är ett konkret sätt för oss alla inom Avfall Sverige att arbeta tillsammans. KOMMUNIKATIONSPLAN 17

18 Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar - allt från insamling till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb! Avfall Sverige AB Adress Telefon Fax E-post Hemsida Prostgatan 2, Malmö KOMMUNIKATIONSPLAN

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23 Å R E T 2 0 1 1 I N N E H Å L L INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 Aktuellt i omvärlden 6-7 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15 AVFALL SVERIGEs UTVECKLINGssatsning 16-17 Rapporter

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Så ska Kommunal uppfattas i framtiden Varumärkesutredningen så ska Kommunal uppfattas i framtiden... 2 1. Inledning... 2 2. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Nationell kommunikationsstrategi för Agenda 21 RAPPORT 5059 Från ord till handling Nationell kommunikationsstrategi för Agenda 21 ISBN 91-620-5059-1 ISSN 0282-7298 Naturvårdsverket

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer