Kommunikationsplan KOMMUNIKATIONSPLAN 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan 2008-2011 KOMMUNIKATIONSPLAN 1"

Transkript

1 Kommunikationsplan KOMMUNIKATIONSPLAN 1

2 INNEHÅLL VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV MÅLFORMULERINGAR VAD SKA VI UPPNÅ? HUR SKA VI NÅ MÅLEN? VEM SKA VI NÅ? VAD SKA VI SÄGA? HUR SKA VI GÖRA DET? VAD SKA VI GÖRA? NÄR SKA VI KOMMUNICERA? DÄRFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION! MÅL OCH DELMÅL KOMMUNIKATIONSPLAN

3 VARFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION? Genom att vi inom Avfall Sverige kommunicerar gemensamt ökar möjligheterna att nå våra övergripande mål: att öka kännedomen om våra frågor och att visa att vi aktivt driver miljöfrågorna framåt. Sedan 2005 arbetar vi med gemensam kommunikation bland annat genom årliga, gemensamma informationskampanjer. Vår förhoppning är att det ska öka möjligheterna att nå våra mål och bidra till att förbättra förutsättningarna för Avfall Sveriges medlemmar att arbeta med avfallshantering på ett framgångsrikt sätt även i framtiden. Under 2006 genomförde vi vår första kampanj, då med fokus på farligt avfall. Under 2007 fokuserade vi på materialåtervinning. Utvärderingar visar att medlemmarna anser att detta är ett bra sätt att arbeta på, varför senaste årsmötet beslutade att fortsätta satsa på gemensamma informationskampanjer fram till och med är fokus på energiutvinning ur avfall. Att arbeta med kommunikation tillsammans inom Avfall Sverige är en prioriterad uppgift, som kräver att vi alla avsätter tid och kraft för detta. Alla insatser bidrar till att stärka relationen med våra målgrupper och öka deras kännedom om svensk avfallshantering. För att trots mångfalden få en gemensam grund att stå på och ett gemensamt förhållningssätt, tog vi 2005 fram en för Avfall Sverige gemensam kommunikationspolicy, kommunikationsplan och kommunikationsguide. De baserades på omfattande undersökningar och diskussioner, internt bland våra medlemmar såväl som externt. Policyn är ett övergripande, gemensamt ramverk och beskriver Avfall Sveriges grundläggande syn på kommunikation. Planen är en handlingsinriktad skrift, som beskriver varför, mål, delmål etc, guiden en konkretisering av planen. Plan och guide har nu slagits ihop och kallas kommunikationsplan. Dokumenten är nu uppdaterade och finns att ladda ned från vår hemsida, Weine Wiqvist VD Avfall Sverige KOMMUNIKATIONSPLAN 3

4 NULÄGE SVENSK AVFALLSHANTERING I OMVÄRLDEN År 2005 antog Avfall Sverige en gemensam kommunikationsplan efter att ha genomfört en medieanalys, en intressentanalys, flera workshops och andra gruppdiskussioner. Sedan dess har mycket hänt, både inom Avfall Sverige och på avfallsmarknaden. Vi kan dock konstatera att det fortfarande råder viss okunskap och bristande förtroende för delar av avfallsbehandlingen, liksom för kommunernas roll inom området. Nyttan med avfallshantering är inte allmänt väl känd och bilden är inte odelat positiv, detsamma gäller kommunernas roll i avfallshanteringen. Detta främjar varken återvinningen eller avfallshanteringen. I slutändan är det miljön som blir lidande. Fokus på klimat Under seglade klimat- och miljöfrågor upp som en av de mest debatterade frågorna på mycket länge. Snart sagt alla media har miljöfrågorna på sin agenda. Medierna tycker att återvinning och sopsortering är intressant dessvärre främst ur ett miljöhotsperspektiv. Mediernas uppmärksamhet bidrar till att öka pressen på politiker och beslutsfattare att agera. Al Gores film En obekväm sanning, Sternrapporten med mera är andra viktiga faktorer som gjort frågan till allas angelägenhet. Debatten och uppmärksamheten har gjort att allmänheten tar miljöfrågorna på allvar och miljön ligger högt upp på många människors personliga agenda. Allt fler har insett vikten av att återvinna och sortera sitt eget avfall. Allmänhetens inställning är avgörande för att vi ska kunna öka källsorteringen och därmed återvinningen. Det är också avgörande för att vi ska nå såväl våra kommunikationsmål som bidra till att nå de övergripande nationella miljömålen I samband med klimatdebatten har man också börjat diskutera konsumtionen. Vi kan se en stadigt ökad konsumtion, vilket medför ökande avfallsmängder. Trots ökande mängder avfall, växer inte det så kallade sopberget. Tvärtom, kommunerna blir allt duktigare på att ta hand om avfallet och mängden avfall som läggs på deponi minskar. Mängden avfall som uppstår i samhället styrs av många olika faktorer och är till stor del beroende på konjunkturen. Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkternas användningstid kan man minska mängden avfall. Återanvändning och återvinning är också två viktiga steg mot det som brukar kallas avfallsminimering. Att minska mängden avfall som genereras är också prioriterat i EUs avfallshierarki. Attitydundersökning Under 2007 genomförde Avfall Sverige telefonintervjuer med svenska folket. Undersökningen visade att kvinnor yngre än 30 år kommunen är huvudsaklig informationsgivare i avfallsfrågor nativen, dvs materialåtervinning, energiutvinning och biologisk behandling 4 KOMMUNIKATIONSPLAN

5 NULÄGE AVFALL SVERIGE INTERNT Medlemmar vill ha fortsatt stöd i kampanjarbete Avfall Sveriges medlemmar uttrycker fortsatta önskemål om ökad samverkan i kommunikationsfrågor, både mellan kansliet och medlemmarna och mellan medlemmarna själva. Utvärderingen av kampanjerna 2006 och 2007 visar att medlemmarna är nöjda med det stöd och kampanjmaterial som kansliet erbjuder, dvs centralt framtaget material som man fritt kan ladda ned och anpassa till lokala förhållanden. Man önskar fortsätta med informationssatsningarna och efterfrågar ett likartat upplägg framöver. Kärnvärden HÅLLBAR UTVECKLING SAMHÄLLSANSVAR MILJÖRIKTIG HANTERING Avfall Sveriges ambition är att arbeta med miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar. Kommunikationen ska stötta och stöttas av innebörden av dessa tre kärnvärden. Kärnvärdena sammanfattar våra värderingar, vad vi står för. De vägleder när vi fattar beslut och hjälper oss med innehåll och tonläge när vi kommunicerar. Vi behöver alltså inte använda själva orden, däremot ska vi alltid sträva efter att använda deras innebörd. Kärnvärdena speglar olika sidor av Avfall Sverige. De speglar de värden vi står för och kan kommunicera. Kärnvärdena är sådana vi kan enas kring, men de måste också till viss del vara särskiljande. Vart och ett av kärnvärdena betyder inte Avfall Sverige men helheten gör det. Sveriges största miljörörelse Sedan 2005 kommunicerar vi begreppet Sveriges största miljörörelse. I Sveriges största miljörörelse ingår alla som arbetar med avfallshantering i Sverige. Avfall Sverige med alla medlemmar ingår, liksom alla företag och organisationer som arbetar med sin avfallshantering och alla individer som källsorterar eller på annat sätt bidrar till en god avfallshantering. Vi alla tillsammans utgör Sveriges största miljörörelse. Tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb! Avfall Sverige använder bland annat begreppet som ett kampanjmärke i reklamen i våra gemensamma kampanjer. Vi använder det också i våra presentationer, i kommunikationen med samhällsintressenter och media. Många medlemmar använder det på bilar, återvinningscentraler, på hemsidor med mera. Känns det för starkt att säga att man är Sveriges största miljörörelse, kanske man kan säga att man är en del av den. Det är oerhört starkt för Avfall Sverige om vi alla vågar säga att vi är Sveriges största miljörörelse. För det är vi! KOMMUNIKATIONSPLAN 5

6 FRÅGEOMRÅDEN KOMMUNIKATIONSBEHOV Avfall Sverige har identifierat fyra frågeområden som är aktuella och lämpliga att aktivt kommunicera kring: Kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret Omvärldens kunskap om kommunernas roll och ansvar inom avfallshantering behöver höjas. Roller och ansvar behöver göras tydligare. Hållbar avfallshantering En viktig del av miljöfrågorna är kretsloppstänkandet. Vi bör fortsätta att sträva efter att ge en helhetsbild av avfallshanteringen och sätta avfallsfrågorna i ett större miljösammanhang. Vi behöver tydligare visa hur vi arbetar med dessa frågor. Ett sätt att göra detta är genom att kommunicera våra kärnvärden; miljöriktig hantering, samhällsansvar och hållbar utveckling. Avfallsfrågan ur ett klimatperspektiv Avfallsbranschen är en aktör på den globala miljö- och klimatarenan. I Sverige är vi duktiga på avfallshantering och använder avfallet som en resurs. Vi måste visa att genom att återvinna vårt avfall som energi eller råvara kan vi bidra på ett positivt sätt till växthuseffekten. Vi kan spara energi och jordens naturliga resurser samt minska skadliga utsläpp. EU-frågor Branschen internationaliseras och Sveriges EU-medlemskap påverkar avfallsfrågorna. Hur EUs regelverk påverkar oss och våra lagar har stor betydelse för medlemmarnas verksamheter. Avfall Sverige ska föra fram de frågor vi driver i Sverige till EU, föra tillbaka de frågor som drivs inom EU till Sverige och kommunicera båda såväl internt som externt. 6 KOMMUNIKATIONSPLAN Avfall Sveriges grundläggande uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom svensk avfallshantering. Detta gör vi genom att bland annat berätta för omvärlden hur svensk avfallshantering fungerar och vad vi bidrar till. I vår kommunikation vill vi bland annat nå de instanser och nyckelpersoner som påverkar och fattar beslut om utformningen av svensk avfallshantering, både lokalt och nationellt. Kan vi öka deras kunskap leder det till bättre underbyggda beslut. Genom att driva frågorna tillsammans kansli och medlemmar når vi fler och upplevs som starkare och tydligare. Tillsammans utnyttjar vi också våra resurser effektivare och kan klara de allt högre kraven på kommunikation som ställs på kommunerna. I en tid när massmedierna blir allt viktigare som opinionsbildare och kunskapskälla, är goda relationer med medierna avgörande för att kunna synas och påverka våra målgrupper. Avfall Sverige ska därför aktivt initiera och driva debatt kring de frågor som berör branschen. Målet är att öka kunskapen om och förståelse för verksamheten arna för den kommunala avfallsverksamheten, så att denna i sin tur kan ge medborgarna en fullgod service. betydelse i ett större sammanhang och visa vad det är man betalar för. Målet är också att visa att branschen är framåtriktad och aktivt driver miljöfrågor. I förlängningen innebär också detta ökad kännedom om verksamheten bland målgrupperna.

7 Vi behöver arbeta med följande områden: Ökad mediebearbetning Det är inget självändamål att vara synliga i medierna, men ibland är det både lämpligt och nödvändigt. När det gagnar medlemmarnas intressen ska Avfall Sverige därför synas mer i medierna och med gemensamma budskap ta en proaktiv del i debatten om branschens frågor. Kansli och medlemmar bör samarbeta genom att driva en sammanhållen kommunikation i både nationella och lokala medier. Ett av många verktyg för detta är de gemensamma informationskampanjer som vi genomför. Fortsatt opinionsbildning Kontakterna med andra samhällsintressenter är goda. Avfall Sverige används ofta som remissinstans och har frekventa kontakter med framför allt politiker och myndighetspersoner. Detta ska vi förstärka ännu mer, även lokalt genom medlemmarna. Genom att föra fram våra gemensamma frågor både på lokal och nationell nivå, når vi ut bättre och våra budskap framstår som starkare. Ökad intern samverkan och koordinering Det finns ett behov av ökad samverkan, både inom Avfall Sverige och mellan enskilda medlemmar, för att ge tydligare och starkare budskap. Vi ska stötta denna samverkan och underlätta för Avfall Sverige och enskilda medlemmar att kommunicera samma budskap. Vi ska också utveckla metoder för att fånga upp aktuella ämnen och aktiviteter hos Avfall Sveriges medlemmar och på så sätt öka erfarenhetsutbytet. Också extern samverkan och allianser bör utvecklas. Det finns många intressenter inom avfallsområdet, särskilt när det kopplas till miljö- och klimatfrågor. Detta ska vi använda oss av för att föra ut våra budskap. Hur ska vi arbeta tillsammans? Vikten av att synas och påverka fortsätter att öka. Vi inom Avfall Sverige har mycket att vinna på samverkan och kan dra nytta av varandra. Om medlemmarna återkopplar nyheter och aktiviteter till kansliet ökar möjligheterna att koordinera budskap och aktiviteter. Alla medlemmar har egna varumärken och egna relationer till kommuninvånare och kommunpolitiker. Samtidigt finns en koppling till Avfall Sverige som organisation, som arbetar med mer övergripande frågor. Genom att samverka ökar vårt genomslag hos våra respektive målgrupper. Förankring och samordning Grundprincipen i Avfall Sveriges gemensamma kommunikationsarbete är att först engagera medlemmarna och nå konsensus kring övergripande frågor och budskap. Därefter kommunicerar vi tillsammans dessa till olika externa målgrupper; lokalt och regional, nationellt och internationellt. Avfall Sverige ska kommunicera samma grundbudskap oavsett målgrupp. Kommunikationen drivs både av kansliet och av medlemmarna. På nationell nivå blir kommunikationen av övergripande karaktär och drivs av Avfall Sveriges kansli, på lokal nivå finns möjlighet att kommunicera mer konkret och anpassat efter respektive medlems förhållanden. Den kommunikationen drivs av respektive medlem. KOMMUNIKATIONSPLAN 7

8 Kansliet är ett stöd för medlemmarna. Kansliet initierar och driver gemensamma frågor i princip samma frågor som medlemmarna, men mot andra målgrupper, i andra kanaler och på andra plan. Kansliet tillhandahåller också stöd, verktyg och hjälpmedel för medlemmarnas eget arbete, inte minst med kommunikationen. AVFALL SVERIGES KANSLI MEDLEMMAR Roller och ansvar AVFALL SVERIGES KANSLIS ANSVAR Säkra helhetsperspektivet Föra dialog med medlemmarna INTRESSENTER: NATIONELLT, EU, INTERNATIONELLT INTRESSENTER: LOKALT, REGIONALT AVFALL SVERIGES MEDLEMMARS ANSVAR ENSKILT ELLER I SAMARBETE Säkra ett lokalt/regionalt perspektiv på gemensamma frågor Föra dialog med andra medlemmar och kansliet Avfall Sveriges kansli och medlemmar har olika ansvarsområden. Om dessa kombineras och samordnas kan resultatet bli mycket starkare än om var och en driver sina egna frågor. Självklart står det varje medlem fritt att driva frågor på nationell nivå och kansliet kan tillsammans med medlemmar arbeta lokalt/regionalt. Det finns inga vattentäta skott mellan kansli och medlemmar. Samarbete och samverkan gör det möjligt att driva våra frågor på flera plan samtidigt. Typexemplet är kontakterna med våra politiker, som oftast har uppdrag från olika håll riksdagsmän och EU-parlamentariker representerar exempelvis sina partier, men också de hemkommuner där de fått sina mandat. Detta gör dem intresserade av olika perspektiv på frågorna. Det kan vi inom Avfall Sverige ta vara på, exempelvis genom att möta politiker och intressenter tillsammans, både medlemmar och kansli. Driv frågorna på flera plan samtidigt. Varje parts insats är betydelsefull och tillsammans gör vi skillnad! Samordna kommunikation Driva gemensamma frågor internt och externt, på nationell och internationell nivå Vara talesman i gemensamma frågor Vara kunskapskälla och rådgivare Utbilda och driva erfarenhetsutbyte Anpassa budskapen efter lokala förhållanden Driva gemensamma frågor på lokal/ regional nivå Vara talesman i lokala/regionala frågor; lokal/regional opinionsbildare Bidra till uppbyggnad av kunskapskälla Delta i erfarenhetsutbyte 8 KOMMUNIKATIONSPLAN

9 MÅLFORMULERINGAR Vad ska vi uppnå? Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfallshantering, genom att organisera samarbete och kunskapsspridning internt och externt samt genom att främja utvecklingen av en miljöriktig och hållbar avfallshantering med ett tydligt samhällsansvar. Kommunikation är ett hjälpmedel för att utföra uppdraget. De övergripande målen med en gemensam kommunikationssatsning inom Avfall Sverige är: målgrupper, till exempel genom att Avfall Sverige förknippas med tre positiva värden; miljöriktig hantering, samhällsansvar och långsiktig hållbarhet exempel genom att visa att våra frågor hör ihop med till exempel klimatfrågan, framtid, spetsteknik och (resurs)effektivitet och att vi är aktiva inom EU. Kommunerna behöver goda förutsättningar för att kunna fortsätta att göra ett bra arbete inom miljö och avfallshantering. Ökad kunskap om och förståelse för verksamheten och organisationen av denna, främst hos beslutsfattare och opinionsbildare, förbättrar förutsättningarna för den kommunala avfallshanteringen. Ökad kunskap och förståelse stärker den. borgarnära. Vi behöver hålla kontinuerlig kontakt med medier och andra samhällsintressenter liksom med kommuninvånarna. Detta är ett långsiktigt arbete. Avfall Sverige ska synas i de sammanhang där viktiga frågor om avfallshantering hanteras och beslutas. För att påverka lokalt är det viktigt att medlemmarna håller kontakt med både kommunpolitiker och den egna kommunens riksdagspolitiker. Vem ska vi nå? Vi vänder oss till dem som påverkar och använder vår verksamhet. Avfall Sverige vill nå målgrupper på olika nivåer, dels genom kansliet, dels genom medlemmarna. De kan delas in i primära och sekundära målgrupper. Hur ska vi nå målen? Avfall Sverige ska nå målen genom att kansli och medlemmar kommunicerar samma grundbudskap till sina respektive målgrupper. För att lyckas måste informationen vara tydlig, lättillgänglig och med- KOMMUNIKATIONSPLAN 9

10 AVSÄNDARE NIVÅ MÅLGRUPPER (UTAN RANGORDNING) BUDSKAP KANALER Avfall Sverige Primära Sekundära genom kansliet Nationellt, EU, internationellt Medlemmar, medarbetare Politiker Myndigheter Medier Opinionsbildare Materialbolagen Allmänheten Utbildningsväsendet Leverantörer Gemensamma frågor Miljöfrågor Medier Opinionsbildning Remisser Rapporter och publikationer Hemsida Utbildning/kurser Avfall Sverige Primära Sekundära genom medlemmarna Lokalt och regionalt Medarbetare Fastighetsägare Kommuninvånare Avfallsproducenter företag/industrier Kommunpolitiker Medier Myndigheter Skolor Potentiella medarbetare Opinionsbildare Intresseorganisationer Gemensamma frågor som lokalanpassas Miljöfrågor Egna frågor Medborgarfrågor Medier Publikationer Personaltidning Kommuntidning Hemsida Skola Avfall Sverige arbetar genom kansliet på nationell och internationell nivå med olika målgrupper, i huvudsak samhällsintressenter och media, och med övergripande, gemensamma miljöfrågor. Kansliet använder nationella och internationella kanaler. Medlemmarnas fokus ligger på lokala/regionala målgrupper och kanaler där man driver både egna och gemensamma frågor. Bilden är en generell beskrivning. Självklart är det inga vattentäta skott mellan kansliet och medlemmarna, utan samverkan sker på alla plan. 10 KOMMUNIKATIONSPLAN

11 Vad ska vi säga? För att nå målet om höjd kunskap och kännedom ska vi beskriva och förklara våra frågor enkelt och begripligt, med en positiv grundton. Vi måste också anpassa budskap och formuleringar efter förutsättningarna hos varje målgrupp och kanal. Budskapen ska ge grundläggande kunskap om hur avfallshanteringen sköts i Sverige. De ska också ta upp de problem som är förknippade med avfallshanteringen. Det kan gälla konkreta frågor som farligt avfall och övergripande miljöfrågor, som exempelvis hållbar utveckling och kretsloppstänkande. Följande budskapsområden bygger på Avfall Sveriges kärnvärden och frågeområden. Utifrån dessa planerar vi vår kommunikation och formulerar våra budskap. Vi är Sveriges största miljörörelse och i morgon bli mer känd. Vi ser till att svensk avfallshantering fungerar avfallet gör nytta! avfallshantering, där miljö och hälsa står i centrum passat system Svensk avfallshantering är världsledande i ett internationellt perspektiv effektiv hemma Världens bästa avfallshantering kan bli ännu bättre Jag gör skillnad! smart sätt att ta vara på avfallet Hur ska vi göra det? Vi formulerar oss enkelt, begripligt och slagkraftigt. Avfall Sveriges kommunikation ska vara saklig och trovärdig, snabb, proaktiv, tillgänglig och långsiktig. Verbalt val av ord och hur vi uttrycker oss Vi uttrycker oss lika klart, enkelt och begripligt skriftligt som muntligt KOMMUNIKATIONSPLAN 11

12 och vi koncentrerar kommunikationen till några få budskap. Vi anpassar också språk och formuleringar efter olika målgruppers behov, men med samma grundbudskap. En positiv ton, utan pekpinnar, brukar nå fram till alla målgrupper. Den ökar mottagarnas vilja och förståelse för att agera rätt och riktigt. Vi nämner kärnvärdena eller deras innebörd så ofta som möjligt. Det ökar målgruppernas kännedom om och igenkänningen av oss. Visuellt val av bilder och deras innehåll Bilder är bästa sättet att gestalta och förmedla känslor. Det bildspråk vi väljer för att profilera vår verksamhet är därför avgörande för mottagarnas bild av den. Vi väljer bilder som i första hand visar den mänskliga sidan av svensk avfallshantering medarbetarna i verksamheten och våra kunder. Teknik och sopor är oundvikliga motiv, men här framhåller vi de långsiktigt hållbaraste delarna av vår verksamhet: kretslopp, sortering, återvinning, förbränning, mångsidighet, med positivt laddade bilder och budskap. Vad ska vi göra? Avfall Sverige ska arbeta offensivt med kommunikationen och använda lämpliga kanaler för att nå ut med våra budskap till olika målgrupper, gärna flera olika kanaler samtidigt. Vi ska kartlägga både frågor att driva och arenor att verka på: i samhället, i politiken och i medier. Vi genomför också årliga gemensamma informationskampanjer med olika fokus. För att nå bästa möjliga resultat, arbetar Avfall Sveriges kansli och medlemmar tillsammans och för ut samma budskap nationellt och lokalt/ regionalt. Det betyder att alla mål, delmål och vägar att nå målen kan översättas också till lokala/regionala aktiviteter och genomföras också där. När ska vi kommunicera? Det finns inget egenvärde i att kommunicera. Ofta stöttar dock kommunikationen Avfall Sveriges verksamhet och kan bidra till att förutsättningarna för denna fokuseras och förbättras. Därför bör Avfall Sverige kommunicera ofta och regelbundet. Därför ska vi identifiera och etablera långsiktiga relationer med såväl media som beslutsfattare och opinionsbildare. Vi tar vara på tillfällen till kommunikation och skapar själva nya. Vi använder nätverk och andra kontaktvägar, nationellt och lokalt, såsom Allt detta är ett arbete som måste bedrivas på flera fronter för att lyckas. Lokalt/regionalt är det en uppgift framför allt för Avfall Sveriges medlemmar. Nationellt/internationellt är det en uppgift för kansliet. Kan detta göras samtidigt eller rent av tillsammans ökar möjligheterna att våra frågor blir sedda och hörda. 12 KOMMUNIKATIONSPLAN

13 DÄRFÖR SKA VI ARBETA MED GEMENSAM KOMMUNIKATION! Miljö- och klimatfrågor är här för att stanna i den offentliga debatten. Som en följd av detta ser vi ett stort och växande intresse för avfallsfrågor. Det ska vi använda oss av för att nå våra mål om ökad kännedom om våra frågor och ökad synlighet. Chanserna att nå ut med våra budskap och nå våra mål ökar om vi Avfall Sveriges kansli och medlemmar gör gemensam sak. Därför ska vi fortsätta att arbeta med gemensam kommunikation! KOMMUNIKATIONSPLAN 13

14 AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR samordnat och gemensamt i de frågor som är allra viktigast för medlemmarna: kommunernas roll och ansvar samt producentansvaret hållbar avfallshantering avfallsfrågor ur ett klimatperspektiv EU-frågor AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR målgruppsanpassat och individinriktat. Vi talar på olika sätt till ungdomar och politiker; till branschkollegor och samhällsrepresentanter. Men budskapen är desamma. AVFALL SVERIGE KOMMUNICERAR anpassat efter kanal och situation. Vi utnyttjar alla tänkbara kanaler, personliga och i mötesform, såväl som via alla tillgängliga massmedia. Vi anpassar språket och formen efter tillfället. Men budskapen är desamma. Vi arbetar på flera fronter samtidigt och lyfter samma frågor. På så sätt visar vi vår styrka och storlek och når vårt mål om ökad kunskap om våra frågor. NATIONELLT LOKALT 14 KOMMUNIKATIONSPLAN

15 MÅL OCH DELMÅL De övergripande målen har brutits ned i delmål för att, så långt det är möjligt, preciseras i strategier och aktiviteter Genomföra ny medie- och omvärldsanalys 1. ÖVERGRIPANDE MÅL Öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper. 1.1 DELMÅL Tydliggöra kommunernas ansvar och roller mot våra målgrupper Samhällsintressenter fattar eller påverkar ofta beslut kring svensk avfallshantering. Media är både en målgrupp och en kanal att nå andra målgrupper. Vi ska därför: identifiera relevanta företrädare bland samhällsintressenter och media och löpande hålla dessa uppdaterade i våra frågor genom olika kanaler hålla kontinuerlig kontakt, i genomsnitt två gånger per månad, med relevanta företrädare inom målgruppen finnas med som länk eller på annat sätt med information, på branschens viktigaste hemsidor samt på alla kommuners avfallssidor hålla två seminarier eller debattforum per år för samhällsintressenter och media. delta politikerveckan i Almedalen positionera Avfallstrenden som den årliga avfallsinformationen som målgrupperna väntar på och alltid publicerar målgrupperna ska uppfatta Avfall Sverige som en proaktiv branschorganisation och förknippa Avfall Sverige med våra tre kärnvärden. 1.2 DELMÅL Bidra till att Avfall Sverige uppfattas som den organisation som representerar svensk avfallshantering, att Avfall Sverige är en attraktiv, branschorganisation. Stadigt öka synligheten av Avfall Sverige i medierna. Medlemmarna ska tydligt se nyttan av att vara medlemmar i Avfall Sverige. 1.3 DELMÅL Öka samverkan och erfarenhetsutbytet inom Avfall Sverige. Nyttja befintliga mötestillfällen internt för att sätta fokus på kommunikationsfrågorna, i syfte att bättre nå ut med gemensamma budskap. 1.4 DELMÅL Förenkla och förbättra kommunikationen till hushåll/medborgare Broschyrmaterial om kommunernas roll, ansvar och utförande, att användas i externa kontakter. Årliga kommunikationskampanjer med olika fokusområden. KOMMUNIKATIONSPLAN 15

16 1.5 DELMÅL Öka kännedomen bland sistaårs-elever om vilka yrkesmöjligheter som finns inom svensk avfallshantering. Delta i arbetsmarknadsaktiviteter direkt eller genom medlemmar. Använda de multikanaler som finns för att nå skolungdomar. 2. ÖVERGRIPANDE MÅL Visa att Avfall Sverige och svensk avfallshantering är framåtriktad och aktivt driver miljöfrågor. Lyfta svensk avfallshanterings betydelse som miljöfråga. 2.1 DELMÅL Lyfta miljöperspektivet/kretsloppstänkandet inom avfalls- och återvinningsbranschen. 2.2 DELMÅL Kommunicera Avfall Sveriges utvecklingsarbete. Minst två gånger per år kommunicera resultatet av Avfall Sverige Utvecklings arbete genom medier och hemsidan. Arbeta för samverkan mellan det offentliga och privata näringslivet för att främja export av miljöteknik. 2.3 DELMÅL Påverka kommande generationers syn på avfallshantering och återvinning. Påverka synen på svensk avfallshantering i stort. Ta fram särskilt skolmaterial. Säkerställa att miljöperspektivet alltid finns med i alla pressmeddelanden, medborgar- och politiska kontakter etc. Minst ett av de planerade seminarierna/ forumen med intressenter ska utgå från miljöperspektivet. Undersöka potentiella allianser. 16 KOMMUNIKATIONSPLAN

17 2.4 DELMÅL Tydligt föra tillbaka Avfall Sveriges EU-arbete och generell EU-information inom avfall och återvinning, till medlemmar och andra intressenter. Regelbundet föra ut aktuella frågor inom EU Avfall Sveriges informationskanaler. Löpande hjälpa mottagarna att förstå frågorna och sätta dem i sitt sammanhang. Broschyrmaterial om hur EU påverkar svensk avfallshantering, att använda såväl internt som externt. 2.5 DELMÅL Fortsätta föra in Avfall Sveriges ståndpunkter till EU och dess organ. Identifiera vilka företrädare inom EU som är våra målgrupper. Löpande kommunicera med EU-kommissionen/-parlamentet genom våra befintliga kanaler samt personliga kontakter. Besöka EU-kommissionen/-parlamentet två gånger per år. Träffa kansliet inom EUs miljökommission en gång per år. GEMENSAMMA INFORMATIONSKAMPANJER MED OLIKA FOKUS Som en del i vår gemensamma kommunikation har vi under 2006 och 2007 kommunicerat två olika områden och beslutat om en plan för I dagsläget är planens områden: 2006 Farligt Avfall 2007 Materialåtervinning (Avfall blir Material) 2008 Energiutvinning (Avfall blir Energi) 2009 Farligt avfall 2010 Materialåtervinning 2011 Energiutvinning Upplägget har varit likartat i båda kampanjerna 2006 och 2007, med både nationella och lokala/regionala insatser, baserat på en gemensam målbild. Kansliet tar fram allt material, fritt för medlemmarna att använda och ladda ned från vår hemsida. Medlemmarna väljer sedan vad man vill genomföra och när, och står själva för dessa kostnader (köp av medieutrymme, tryckning av broschyr etc). För att lyckas i vår kommunikation och nå uppställda mål kan inte nog poängteras vikten av att vi arbetar tillsammans. Det räcker inte med att föra ut våra budskap på nationell nivå, vi måste också arbeta hårt med att nå ut lokalt/regionalt till våra målgrupper. För bästa möjliga resultat för vi ut samma grundbudskap, i olika kanaler på olika nivåer. Utöver gemensamt avsatta resurser, krävs att medlemmarna avsätter egna resurser, både i form av tid och pengar, för att genomföra egna aktiviteter. Våra mål kan inte nås genom en eller två ettåriga kampanjer, utan kräver ett mycket längre perspektiv. Kampanjerna är ett utmärkt sätt att göra våra frågor mer synliga och är ett konkret sätt för oss alla inom Avfall Sverige att arbeta tillsammans. KOMMUNIKATIONSPLAN 17

18 Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar - allt från insamling till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag tillsammans gör vi ett av Sveriges viktigaste jobb! Avfall Sverige AB Adress Telefon Fax E-post Hemsida Prostgatan 2, Malmö KOMMUNIKATIONSPLAN

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer