Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Maria Kristoffersson BEVIS OM ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Maria Kristoffersson BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Tallbacka samlingssal, Tisdagen den 27 oktober 2009, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Maria Kristoffersson, ordf. Åke Nilsson Joakim Risberg Rickard Norberg Göran Hahlin Conny Lövgren Leif Ahlmark Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Maria Kristoffersson Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Personalenheten Ks 208 Ks 178 Au 266 Dnr 09/Ks Arbetsmiljökartläggning Ärendebeskrivning Au I arbetsmiljökartläggningen för 2008 har den psykosociala miljön i Vilhelmina kommun undersökts. Personalenheten har sammanställt en rapport med resultat och analys av denna kartläggning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att återuppta ärendet vid kommande kommunstyrelsesammanträde. Ks Under överläggning i ärendet deltar personalhandläggare Lena Mikaelsson. Yttrande i ärendet avges av Margaretha Löfgren, Leif Ahlmark, Agneta Mattsson samt Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att notera arbetsmiljökartläggningen för

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Lars Sjöhlin Ks 209 Au 323 Dnr07/Ks Anbud förbränning av avfall Ärendebeskrivning Au Upphandling av tjänst för förbränning av avfall och transport av detsamma har genomförts. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta det förmånligaste anbudet. -- Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. Yttrande avges av Göran Hahlin, Åke Nilsson, Anita Johansson och Margaretha Löfgren. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att anta anbud från Umeå energi avseende förbränning för tiden med möjlighet till förlängning med 1+1 år. Att anta anbud från Inlandskraft för transport av avfall för tiden med möjlighet till förlängning med 1+1 år. Att förklara ärendet omedelbart justerat. -

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ny särsk.bil. Ks 210 särsk.bil. Au 325 Dnr 09/Ks Delårsrapport augusti 2009 Ärendebeskrivning Au Förslag till delårsrapport augusti 2009 har upprättats. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. -- Ks Revisorerna i Vilhelmina kommun avlämnar rapport Granskning av delårsbokslut Ekonomichefen presenterar sammanställning av lönekostnader för 2007, 2008 samt 2009 per oktober månad. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Göran Hahlin, Lars Eliasson, Anita Johansson, Ulf Grahn, Bernt Dahlberg, Leif Ahlmark samt Maria Kristoffersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att konstatera att det ekonomiska läget innebär en fortsatt återhållsamhet i verksamheterna. Att arrangera en utbildning i god ekonomisk hushållning för kommunstyrelsens ledamöter.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 210 (forts) Dnr 09/Ks Delårsrapport augusti 2009 Att i övrigt fastställa delårsbokslut augusti Att överlämna delårsbokslutet till Kommunfullmäktige.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Vilhelmina Motorklubb Ks au Ks /1-2 Au 330 Dnr 09/Ks Ansökan om anläggande av endurobana. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Motorklubb genom Jan Lindström ansöker om möjlighet att nyttja mark i Solliden för att etablera en endurobana för körning året runt. Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar upprättat förslag till nyttjanderättsavtal för att möjliggöra anläggande av endurobana. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att upplåta mark på del av fastigheten Lövliden 1:15 i enlighet med upprättat nyttjanderättsavtal. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet efter det att ett samråd gemomförts där kommunstyrelsen deltagit. Yttrande i ärendet avges vidare av Hans Eriksson, Lars Eliasson, Margaretha Löfgren, Lars Eliasson, Rune Andersson, Rickard Norberg, Joakim Risberg, Ulf Grahn, Gunilla Jansson, Rune Andersson och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 211 (forts) Dnr 09/Ks Ansökan om anläggande av endurobana. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att uppmana sökanden att arrangera ett samråd däri kommunstyrelsen deltar. Att i övrigt delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Maria Marques Elguera Ks 212 Au /4- Au 208 Dnr 09/Ks Tillåten hastighet genom Skansholm väg Ärendebeskrivning Au Maria Marquez Elguera, Skansholm har i skrivelse begärt att åtgärder vidtas beträffande hastighetsbegränsningen 50 km/tim på väg 1067 i Skansholm samt att skyltar sätts uppför skolbarn, barn och hästar eller djur. Den aktuella sträckan på väg 1067 är belägen inom tättbebyggt område. Yttrande har upprättats av gva-ing Lars Sjöhlin. Efterlevnaden av dagens begränsning upplevs av de boende i skrivelsen som dålig och tros bli bättre om 50-begränsningen blir på en kortare sträcka. Önskemål om övergångsställe finns även vilket bör framföras till väghållaren. Eftersom Skansholm sedan 30/ utgör s k tättbebyggt område så är det kommunen som beslutar om hastighetsgränsen. Det kan anses motiverat med 50 km/tim på önskad del av sträckan genom byn för att motivera trafikanter till bättre efterlevnad. Sträckan som övergår från 50 till 70 är rak med god sikt. Förslag till beslut 50 km/tim skall gälla fr o m 300 m s korsningen med byavägens södra anslutning t o m korsningen med vägen till Skog, väg km/tim skall gälla i övrigt genom byn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att remittera ärendet till Skansholms idrotts- och intresseförening för synpunkter senast

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 212 (forts) Au 333 (forts) Dnr 09/Ks Tillåten hastighet genom Skansholm väg Au Yttrande har inkommit från Skansholms IIF. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR Att inte göra någon förändring av hastighetsbegränsningarna i Skansholms by. Trafiknämnden TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR Att inte genomföra någon förändring av hastighetsbegränsningarna i Skansholms by.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Länsstyrelsen Ks 213 Au 334 Dnr 09/KS Remiss Ansökan om hastighetsbegränsning 50 km på väg 1067, Saxnäs. Ärendebeskrivning Au Ansökan om hastighetsbegränsning 50 km/tim på väg 1067, Saxnäs, Vilhelmina kommun. Den sökta sträckan är delvis belägen inom tättbebyggt område, med kommunen som beslutande och delvis utanför tättbebyggt område med länsstyrelsen som beslutande Ansökan i den del som ligger inom tättbebyggt område överlämnas till kommunen för handläggning, Innan kommunen beslutar i ärendet önskas samråd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar Att inte göra någon förändring av nuvarande hastighetsbegränsning. Trafiknämnden TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR Att inte genomföra någon förändring av nuvarande hastighetsbegränsning i Saxnäs. -

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Karl-Johan Ottosson Ks 214 Au 335 Dnr 09/Ks Nycklar till kommunens lokaler och anläggningar. Ärendebeskrivning Au Behov finns att se över hur utlåning/återlämning av nycklar till kommunens lokaler och anläggningar kan stramas upp och förbättras genom införandet av en debiteringsavgift i de fall nycklar inte återlämnas/är förlorade. Det finns även behov att påtala för samtliga förhyrare att nycklar inte får lånas ut till andra, samt att nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar endast får ske då dessa är bokade av förhyraren (av exempelvis försäkringsmässiga skäl). I annat fall är det att se som olovligt nyttjande alternativt olaga intrång. Kultur- och utbildningsnämnden har , 110 beslutat att uppdra till förvaltningskansliet att förtydliga regler för nyttjande av kommunens lokaler, att anmoda kommunfullmäktige att ge tillstånd att ta ut en avgift á 500 kr för förlorade eller borttappade nycklar, samt för ej återlämnade nycklar, att föreslå kommunstyrelsen att successivt byta ut nycklar mot kodlås i samtliga kommunala fastigheter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till tekniska enheten att utreda frågan om konvertering till kodlås. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa taxan för förlorade eller borttappade nycklar, samt för ej återlämnade nycklar, till 1000:-.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 214 (forts) Dnr 09/Ks Nycklar till kommunens lokaler och anläggningar. Ks Yttrande i ärendet avges av Hans Eriksson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa taxan för förlorade eller borttappade nycklar, samt för ej återlämnade nycklar, till 1000 kronor. ----

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Malgomajskolan Kun Ekonomi Ks 215 Au 337 Dnr 09/Ks Ansökan om återförande av investeringsmedel. Ärendebeskrivning Au Malgomajskolan föreslår att de kan via anbudsförfarande sälja gamla maskiner från Industriprogrammet som idag inte används och använda därefter återföra försäljningssumman att användas för förbättring av utbildningen vid fordonsprogrammet. Försäljningen beräknas inbringa kronor. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om återförande av medel enligt verksamhetens framställan. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att bevilja framställningen Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att bevilja framställningen. -

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomi Ny bil 1-4 Ks /8-10 Au 340 Dnr 09/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Den löpande bokföringen skall för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. För att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut skall en årsredovisning upprättas. I kommunen är det kommunstyrelsen som skall upprätta årsredovisningen. Bestämmelser om årsredovisningen återfinns i Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Anvisning för arbetet med 2009 års årsredovisning har utarbetats. Föreslagen tidplan utgår från det krav lagen uppställer och den sammanträdesplan som föreslagits för år Varje nämnd samt det bolag som ingår i kommunkoncernen skall avlämna egna verksamhetsberättelser. Utöver denna skall varje nämnd lämna en rapport avseende de två uppföljningsaktiviteter/ brukarundersökningar som de enligt tidigare beslut ( 368/2000 ks au) skall ha genomfört under året. För att ekonomienheten skall beredas utrymme att sammanställa årsredovisningen inom den tidsram som fastställts i sammanträdesplanen föreslås att nämnder och bolag lämnar sina verksamhetsberättelser inklusive brukarundersökningar senast Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att fastställa upprättat förslag till anvisningar för 2009 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast måndag den 1 februari.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 216 (forts) Au 340 (forts) Dnr 09/Ks Årsredovisning Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till ekonomichefen att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck som redogör för planeringen av bokslutsarbetet samt de omarbetade anvisningarna som upprättats. I dessa ingår jämförelsearbeten kommuner emellan samt arbete med nöjdbrukarindex. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till anvisningar för 2009 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast måndag den 1 februari

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Marianne Näslund Ny bil 5-15 Ks /11- Au 341 Dnr09/Ks Handlingsplan för disposition av bygdemedel år Ärendebeskrivning Au Av länsstyrelsens arbetsordning avseende hantering av bygdemedel framgår att kommunen varje år skall upprätta en handlingsplan för disposition av årets bygdemedel. Planen skall kommuniceras med länsstyrelsen. Efter det att länsstyrelsen godkänt planen överförs årets medel till kommunens särskilda bankkonto för bygdemedel. Planen skall inlämnas till länsstyrelsen senast den 31 januari Förslag till beslut att ur disponibla bygdemedel för år 2010 göra avsättning med kr för finansiering av nya vägbelysningsanläggningar, att notera att kommunfullmäktige , 14, beslutat avsätta kr ur 2010 års bygdemedel som tilläggsfinansiering till byggande av en ny sporthall/bollhall att notera att i föreslagen budget för år 210, föreslås avsättas kr till vsh 1329 övriga näringslivsfrämjande åtgärder ur 2010 års bygdemedel, att ärenden avseende bidrag ur bygdemedel behandlas av kommunstyrelsen vid ett tillfälle, 26 maj 2010, att i övrigt följa av kommunstyrelsen tidigare fastställda mål och regler för disponering av bidrag ur bygdemedel samt vad som i övrigt framgår av Vilhelmina kommuns Bygdemedelsbroschyr 2010, att överlämna fastställd handlingsplan till länsstyrelsen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 217 (forts) Au 341 (forts) Dnr09/Ks Handlingsplan för disposition av bygdemedel år Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson att avsättning av 3,0 Mkr skall användas till om- och tillbyggnad av befintlig sporthall. Mikael Österberg yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att ur disponibla bygdemedel för år 2010 göra avsättning med kr för finansiering av nya vägbelysningsanläggningar, att avsätta kr ur 2010 års bygdemedel till om- och tillbyggnad av befintlig sporthall. att notera att i föreslagen budget för år 2010, föreslås avsättas kr till vsh 1329 övriga näringslivsfrämjande åtgärder ur 2010 års bygdemedel, att ärenden avseende bidrag ur bygdemedel behandlas av kommunstyrelsen vid ett tillfälle, 26 maj 2010, att i övrigt följa av kommunstyrelsen tidigare fastställda mål och regler för disponering av bidrag ur bygdemedel samt vad som i övrigt framgår av Vilhelmina kommuns Bygdemedelsbroschyr 2010, att överlämna fastställd handlingsplan till länsstyrelsen. Mikael Österberg ( S ) reserverar sig mot omformuleringsbeslutet avs. bollhall.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 217 (forts) Dnr 09/Ks Handlingsplan för disposition av bygdemedel år Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ur disponibla bygdemedel för år 2010 göra avsättning med kr för finansiering av nya vägbelysningsanläggningar, att avsätta kr ur 2010 års bygdemedel till om- och tillbyggnad av befintlig sporthall. att notera att i föreslagen budget för år 2010, föreslås avsättas kr till vsh 1329 övriga näringslivsfrämjande åtgärder ur 2010 års bygdemedel, att ärenden avseende bidrag ur bygdemedel behandlas av kommunstyrelsen vid ett tillfälle, 26 maj 2010, att i övrigt följa av kommunstyrelsen tidigare fastställda mål och regler för disponering av bidrag ur bygdemedel samt vad som i övrigt framgår av Vilhelmina kommuns Bygdemedelsbroschyr 2010, att överlämna fastställd handlingsplan till länsstyrelsen. Mikael Österberg ( S ) reserverar sig mot omformuleringsbeslutet avs. bollhall.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks /14- Au 342 Dnr09/Ks Trafikplan för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommuns trafikplan för kommande trafikår ska upprättas. Planen ska vara Länstrafiken i Västerbotten AB tillhanda under slutet av november, innevarande år. Normalt, sedan många år är att trafikplanen omfattar hela nästkommande trafikår, alltså i detta fall perioden juni 2010 till juni Underhand har framkommit att Länstrafiken i Västerbotten AB har för avsikt att förändra tidtabellperioden för anpassning till andra län och trafikslag med kopplingar till vårt läns trafik. Det innebär att vi får en kommande första tidtabellperiod som sträcker sig från juni 2010 till den 12:e december Därefter följer perioden december 2010 till 12:e december Vid senaste kontaktmannaträffen diskuterades hur vi skulle förhålla oss till de planerade förändringarna. Vi enades om att arbeta efter det något jobbigare alternativet men med avsikt att få bättre kontroll över planeringsarbetet. Ovanstående innebär för arbetet med Vilhelmina kommuns trafikplan att den plan som nu närmast ska utarbetas och sjösättas omfattar perioden 20:e juni, 2010 till 12:e december, Under våren 2010 utarbetas planen för kommande trafikeringsperiod omfattande tiden december 2010 till december 2011.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 218 (forts) Au 342 (forts) Dnr09/Ks Trafikplan för Vilhelmina kommun. Förslag Att med vissa justeringar utifrån budgetplanering mm förlänga innevarande trafikplan att gälla till december Att uppdra till ansvarig handläggare att i god tid inför antagande av trafikplan avseende 2011 inkomma med förslag på innehåll. Under överläggning i ärendet deltar Heidi Thörnberg och Margaretha Löfgren. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till ansvarig handläggare att i god tid inför antagande av trafikplan avseende 2011 inkomma med förslag på innehåll. Att kommunstyrelsen informeras löpande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att med vissa justeringar utifrån budgetplanering mm förlänga innevarande trafikplan att gälla till december Ks Yttrande i ärendet avges av Rune Andersson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att med vissa justeringar utifrån budgetplanering mm förlänga innevarande trafikplan att gälla till december

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Göran Lidström Au Ks 219 Ny bil Au /15-24 Ks / Au 181 Dnr09/Ks Näringsprogram Ärendebeskrivning Au Förslag till Näringsprogram Vilhelmina har upprättats avseende perioden Tidigare arbete inom ramen för Vilhelmina Vill och dess efterföljande seminarium har inarbetats i tillämpliga delar liksom den överläggning som genomfördes med kommunstyrelsens arbetsutskott och näringsenheten hösten Under överläggning i ärendet deltar 1:e näringssekr. Göran Lidström. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Näringsenheten har justerat förslaget efter överläggning med arbetsutskottet. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att remittera förslaget till partierna, FR Vilhelmina, Svenska handel Vilhelmina och Inlandsmässan ek förening med en remisstid fram till Att publicera förslaget på kommunens hemsida med en inbjudan till kommunens företag och boende att inkomma med synpunkter.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 219 (forts) Au 343 (forts) Dnr09/Ks Näringsprogram Au Förslaget har under tiden remitterats till partierna, FR Vilhelmina. Svensk handel Vilhelmina och Inlandsmässan ekonomisk förening. Förslaget har dessutom varit publicerad på kommunens hemsida med inbjudan att lämna synpunkter Remissvar har inkommit från Företagarna, Svensk Handel Vilhelmina samt Allians för Vilhelmina och Inlandsmässan ek förening. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till presidiet att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Förslaget har reviderats till Näringslivsprogram Vilhelmina kommun Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Rickard Norberg yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Maria Kristoffersson, Anita Johansson, Margaretha Löfgren, Mikael Österberg, Ewa Hed och Ulf Grahn. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons återremissyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks /25-28 Au 344 Dnr 09/Ks Varuförsörjningsplan för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till Varuförsörjningsplan har upprättats. Vilhelmina är till ytan en stor kommun med långa avstånd mellan serviceorterna fanns i kommunen 17 butiker och idag finns åtta av dessa kvar. Till dessa finns en bensinmack som har ett mycket smalt livsmedelsutbud. Med den befintliga butiksstrukturen i kommunen anser sig kommunen ha en godtagbar nivå på service och kan med hjälp av hemsändning täcka de serviceskuggor som finns. Omsättningsnivåerna på många av butikerna är låga och med framtida befolkningsprognoser kommer det att vara svårt att driva dessa på kommersiell basis. Kommunens politiska ledning har en ambition att öka möjligheterna för små företag i byarna, som exempelvis butikerna, att bredda sitt utbud genom att nyttja lagen om valfrihet ang. hemtjänst. Det finns idag butiker som utför alternativa tjänster som ett komplement till butiksförsäljning, som bl a fastighetsskötsel och lokalvård. Eftersom en del av Vilhelmina kommun utgörs av fjällregion så har turistströmmarna och stugägare en betydande del i butikernas omsättning. -- Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg, biträdd av Anita Johansson, att skrivningen om valfrihet ang, hemtjänst inte ska finnas med i Varuförsörjningsplanen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till Varuförsörjningsplan. Ledamöterna Mikael Österberg ( S) och Anita Johansson ( S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. --

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 220 (forts) Dnr 09/Ks Varuförsörjningsplan för Vilhelmina kommun. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att följande mening tas bort ur förslaget: Kommunens politiska ledning har en ambition att öka möjligheterna för små företag i byarna, som till exempel butikerna, att bredda sitt utbud genom att nyttja lagen valfrihet angående hemtjänst. Åke Nilsson, Mikael österberg, Margaretha Löfgren och Gunilla Prång yrkar bifall till Johanssons förslag. Joakim Risberg yrkar att skrivningen Kommunens politiska ledning skall ändras till Kommunen. Risberg yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Leif Ahlmark yrkar bifall till Risbergs förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Joakim Risbergs ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till varuförsörjningsplan för Vilhelmina kommun med den redaktionella ändringen att formuleringen Kommunens politiska ledning ändras till Kommunen. Ledamöterna Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg och Gunilla Prång, samtliga (S) och Margaretha Löfgren (V). reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Norsjö kommun Göran Lidström Ks /29-36 Au 345 Dnr09/Ks Förstudie till flyktingprojektet Inland Ärendebeskrivning Au Sammanfattning av projektansökan INLAND en utvecklad introduktionsmodell för kvotflyktingar i fem inlandskommuner översänds från Norsjö kommun. För att möte befolkningsutmaningarna som kommunerna Norsjö, Malå och Arvidsjaur står inför samt att göra mottagandet av kvotflyktingar så bra som möjligt har kommunerna gått samman för att initiera ett projekt, INLAND, för att utveckla introduktionen för kvotflyktingar. Projektmedel ska sökas från Europeiska flyktingfonden och projektet beräknas starta januari Projektet har för avsikt att inkludera Vilhelmina och Dorotea. Insatserna och kostnaderna i förstudien är beräknade utifrån att fem kommuner deltar. Förstudiens övergripande syfte är att utarbeta samverkansmodellen som ska ligga till grund för projektet INLAND, förankra projektet och samverkansmodellen i kommunerna, hitta former för samverkan mellan kommunerna samt genomföra samverkansmodellens första två steg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att ingå i flyktingprojektet Inland Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att ingå i flyktingprojektet Inland.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Karl-Johan O Migrationsverket Ks 222 Au 346 Au 321 Ks /37-38 Au /37- Au 393 Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 116 beslutat att Vilhelmina kommun förklarar sig villig att träffa överenskommelse om mottagning av 30 st personer, att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta förhandlingarna med Integrationsverket om villkoren för mottagande av flyktingar, att uppdra till socialnämnden att ansvara för flyktingmottagningen, att bevilja socialnämnden kronor i tilläggsanslag i 2006 års budget för flyktingmottagning, att bevilja socialnämnden 1,5 milj. kronor i tilläggsanslag i 2007 års budget för flyktingmottagning, att erforderliga medel anvisas ur det egna kapitalet. Under överläggning i ärendet deltar: Lars Göran Brandt, integrationsdirektör länsstyrelsen Roger Jönsson, flyktingsamordnare Maria Kristoffersson, socialnämndens ordförande Roland Bång, förvaltningschef kultur- och utbildningsnämnden Lars Göran Brant redogör för länsstyrelsens nya roll fr.o.m. 1 juli 2007 avseende arbetet med integrationsfrågor. I samband med att integrationsverket las ner överfördes frågorna till migrationsverket resp. länsstyrelsen.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 222 (forts) Au 346 (forts) Au 321 (forts) Ks 306 (forts) Au 430 (forts) Au 393 (forts) Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen, att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till kompletteringsavtal avseende Vilhelmina kommuns flyktingmottagning Au Förslag till tilläggsavtal har översänts av Migrationsverket/Länsstyrelsen. Kommunen får genom detta tillägg rätt till extra ersättning enligt 1 förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsöverenskommelse i enlighet med upprättat förslag Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna tilläggsöverenskommelse i enlighet med upprättat förslag Au Förslag till Tillägg till överenskommelse daterad mellan Staten genom Integrationsverket och Vilhelmina kommun, om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, jämte tilläggsöverenskommelse daterad mellan Staten genom Migrationsverket och Vilhelmina kommun.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 222 (forts) Au 346 (forts) Au 321 (forts) Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. Au Under överläggning i ärendet deltar Lars-Göran Brandt från länsstyrelsen samt Lars Gavelin från Lärcentrum och Roger Jönsson från Flyktingmottagningen. Brandt lämnar en lägesrapport över flyktingmottagandet i landet. De flesta flyktingarna kommer idag från Afghanistan och Somalia. Länsstyrelsens roll i arbetet är att bedöma och stärka beredskapen och kapaciteten i mottagandet i kommunerna, förhandla med kommunerna och arbeta med den regionala samordningen. I s.k. transitboenden finns idag c:a 400 ensamkommande barn. En lagrådsremiss är under behandling där det föreslås att Arbetsförmedlingen ska få en samordnande roll. Etableringslotsar ska upphandlas av Arbetsförmedlingen och den verksamheten föreslås starta i december Nuvarande avtal för kommunens flyktingmottagning upphör ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att framta förslag till nytt avtal. Att i övrigt notera överläggningen. Au Förslag till avtal har upprättats avseende tiden

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 222 (forts) Au 346 (forts) Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchefen uppger att det upprättade avtalsförslaget avser en fortsättning på nuvarande avtal innebärande att Vilhelmina kommun under år 2010 tar emot 30 st utlänningar, 15 personer anvisas genom Migrationsverkets försorg, resterande del, 15 st, bosätter sig själva. Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att teckna avtal med Migrationsverket i enlighet med upprättat förslag för tiden

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 223 Au 351 Dnr09/Ks Kungörandeannonsering Ärendebeskrivning Au Kungörandeannonsering av kommunfullmäktige sammanträden har under 2009 gjorts i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Västerbottningen, Vilhelmina-Aktuellt och kommunens hemsida. Anita Johansson yrkar att kommunen inte ska införa kungörandeannonseringar i tidningen Västerbottningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att kungörandeannonsering av kommunfullmäktigesammanträden under 2010 ska göras i Västerbottens- Kuriren, Västerbottens Folkblad, Västerbottningen, Vilhelmina-Aktuellt och via kommunens hemsida Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att kungörandeannonsering av kommunfullmäktigesammanträden under 2010 ska göras i Västerbottens- Kuriren, Västerbottens Folkblad, Västerbottningen, Vilhelmina-Aktuellt och via kommunens hemsida.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks /39- Au 352 Dnr09/Ks Sammanträdesplan Ärendebeskrivning Au Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2010 har upprättats. Mikael Österberg yrkar att arbetsutskottets sammanträde 9 mars flyttas till 10 mars. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till sammanträdesplan för 2010 med den ändringen att arbetsutskottets sammanträde 9 mars flyttas till 10 mars. -- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till sammanträdesplan för 2010 med den ändringen att arbetsutskottets sammanträde 9 mars flyttas till 10 mars.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Personalenheten Ks 225 särsk.bil. Au 353 Dnr 09/Ks Lönekartläggning Ärendebeskrivning Au Personalenheten har gjort en lönekartläggning för 2009 och resultatet visar att det inte finns några osakliga löneskillnader i inomgruppsjämförelsen. I jämförelse mellan män och kvinnor i likvärdiga arbetet har däremot konstaterats att det finns osakliga löneskillnader. Justering av löneskillnaderna i 5 grupper, varav 2 grupper är nya för 2009 och de resterande justeringarna kommer från föregående handlingsplan. Under överläggning i ärendet deltar personalchef Gunnel Karlsson och personalhandläggare Lena Mikaelsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Ks Under överläggning i ärendet deltar personalhandläggare Lena Mikaelsson. Yttrande i ärendet avges av Agneta Mattsson, Göran Hahlin, Lars Eliasson, Åke Nilsson samt Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera redovisningen och låta den ligga till grund inför kommande löneförhandlingar.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Karl-Johan Ottosson Ks 226 Au 354 Au 322 Ks /5-17 Au 279 Dnr 09/Ks Ensamkommande asylsökande barn. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Allians för Sverige ang mottagande av ensamkommande asylsökande barn. I dagsläget saknas runt 150 platser, och Migrationsverket räknar med att det behövs ungefär 300 nya platser för att skapa stabilitet och flexibilitet i mottagandet. Kommunstyrelsen har , 113 beslutat att f n avstå från möjligheten att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningschef soc Anders Larsson sammanfattar i yttrande att såväl KUN:s förvaltning som socialförvaltningen beskriver nuvarande arbetssituation som att man, även om extra resurser tillförs, ser stora svårigheter i att orka med en mottagning av ensamkommande barn och föreslår att Vilhelmina kommun inte träffar överenskommelse om mottagning av ensamkommande flyktingbarn. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att meddela Allians för Sverige att Vilhelmina kommun inte har möjligheter att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Ks Redovisades inkomna skrivelser från Katarinagården, Sandvik Vilhelmina och Älvgården, Skutskär och Nora som båda redovisat intresse av att ta emot ensamkommande asylsökande barn.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 226 (forts) Au 354 (forts) Au 322 (forts) Ks 182 (forts) Dnr 09/Ks Ensamkommande asylsökande barn. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att meddela Migrationsverket att Vilhelmina kommun är intresserad av att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet och upprätta ett förfrågningsunderlag. Au Kommunchefen redovisar upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende ensamkommande flyktingbarn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare. - Au Kultur- och utbildningsnämndens au har , 115 beslutat att tillställa kommunstyrelsens arbetsutskott genomförd tjänstemannaberedning, att ärendet må återkomma för nämndspolitisk beredning vid nämndens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. --

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Ks 226 (forts) Au 354 (forts) Dnr 09/Ks Ensamkommande asylsökande barn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att inbjuda socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden till överläggning i ärendet ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att gå ut med en offertförfrågan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Göran Hahlin bifall till arbetsutskottets förslag med det tillägget att ställningstagande till ev. mottagande görs när inkomna offerter inkommit. Lars Eliasson yrkar bifall till Göran Hahlins tilläggsyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Hahlins tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att verkställa upphandling. Att ta ställning till ev. mottagande när inkomna offerter inkommit.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 kostchefen Ks 227 Au 358 Dnr09/Ks Livsmedelsupphandling Ärendebeskrivning Au Under våren 2010 löper Vilhelmina kommuns avtal ut avseende livsmedelsupphandling. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kostchefen att till kommunstyrelsens sammanträde bereda ärendet. - Ks Kostchefen rekommenderar i skrivelse kommunstyrelsen besluta Att förlänga nuvarande livsmedelupphandling t.o.m Att uppdra till kostverksamheten att undersöka vilka möjligheter det finns att. Med utgångspunkt från Lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandla mer lokalt/ekologiskt producerade livsmedel samt vilka konsekvenser det får. Att redovisa uppdraget till kommunstyrelsen september KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att förlänga nuvarande livsmedelupphandling t.o.m Att uppdra till kostverksamheten att undersöka vilka möjligheter det finns att. Med utgångspunkt från Lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandla mer lokalt/ekologiskt producerade livsmedel samt vilka konsekvenser det får. Att redovisa uppdraget till kommunstyrelsen september 2010.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Ks 228 Au 360 Dnr07/Ks Vindkraftsplan för södra Lappland tillägg till översiktsplan Ärendebeskrivning Au Tekniska enheten redovisar i skrivelse vindkraftsplanen för södra Lappland är klar för antagande i kommunfullmäktige efter att samråd och utställning har genomförts. Synpunkter redovisas i särskild sammanställning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. -- Ks Under överläggning i ärendet deltar miljö- och byggnadschef Jan-Ola Borg. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson, Agneta Mattsson, Lars Eliasson, Hans Eriksson, Ewa Hed och Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta upprättat förslag till vindkraftsplan för södra Lappland.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Ks 229 Delgivningar. Pärm 187. Bergstaten Underrättelse ang. undersökningstillståndet Mellanåsen nr 2. Tillståndet har upphört att gälla 28 juli Dnr 07/Ks Boverket Beslut om förlängd genomförandetid enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft Boverket Bostadsanpassningsbidragen Försvarsmakten Yttrande remiss avs vindkraftsanläggning Norrviksberget Vilhelmina kommun Försvarsmakten Yttrande planerad vindmätmast B för NV Nordisk Vindkraft AB på fastigheten Hacksjö 4: Norrviksberget i Vilhelmina kommun Länsstyrelsen Kunskapsunderlag över den offentliga servicens utformning i Västerbottens län. Dnr 09/KS Länsstyrelsen Beslut slututbetalning av beviljat bidrag till kalkning av projektet Njakafjäll i Vilhelmina kommun. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Bidrag ur bygdeavgiftsmedel, ersättning för erosionsskador Malgovik 1:47. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut bidrag ur bygdeavgiftsmedel, ersättning för erosionsskador Malgovik 1:32. Dnr 08/KS Länsstyrelsen Beslut Särskilda villkorsmedel; ansökan om förlängning av slutredovisningsdatum för projektet. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Utanordning av särskilda villkorsmedel för Övre Åseleälvens utbyggnad och Bullerforsen, delutbetalning nr Länsstyrelsen Förslag till beslut om naturreservat för Aspsjökullen i Åsele och vilhelmina kommuner.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut om preliminärt beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling, Kjell-Olov Mikaelsson, Fäboberg Länsstyrelsen Beslut Ansökan om förändring av hastighetsbegränsning på väg E45, Vojmån, Vilhelmina kommun. Dnr 08/KS Länsstyrelsen Beslut om preliminärt beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling, Lapplands Svets & Smide AB Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Västerbottens tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på väg 1067, delen Klimpfjäll-Stekenjokk Länsstyrelsen Fräscha fakta om Västebottens län. Dnr 09/Ks Länsstyrelsen Yttrande över remiss av förslag till länstransportplan för Västerbottens län Länsstyrelsen Beslut Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken gällande anläggande av enskild väg på fastigheten Nästansjö 1:12, Vilhelmina kommun Länsstyrelsen Beslut Godkänd efterbehandling av täkt. Dnr 09/Ks Länsstyrelsen Yttrande på Vägverkets remiss av hastighetsförändringar på deet statliga vägnätet i Västerbottens län. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Beslut om handlingsplan för bygdemedel år Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Utbetalning av bygdemedel för 2009 till Vilhelmina kommun Länsstyrelsen Begäran om risk- och sårbarhetsanalys. Dnr09/Ks Länsstyrelsen Beslut om preliminärt beviljat regionalt beslut om företagsutveckling, Body Center i Vilhelmina AB.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar. Dnr 09/KS Länsstyrelsen Beslut om projektverksamhet inom den regionala tllväxtpolitiken Projekt: 7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fisketurism Länsstyrelsen Meddelande ang. beredskapsplan för hantering av onormal fiskdöd. Dnr 09/Ks Lövlidens vägsamfällighet Tack för vägbelysning MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Uppdatering av register Migrationsverket Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enkät ang. användning av BITS, basnivå för informationssäkerhet Naturvårdsverket Yttrande ang. förslag till beslut om naturreservat för Aspsjökullen i Åsele och Vilhelmina kommuner. Dnr 09/Ks Naturvårdsverket Yttrande ang. förslag till beslut om naturreservat för Skovelsjöberget i Åsele och Vilhelmina kommuner Naturvårdsverket Förslag till beslut om naturreservat för Skovelsjöberget i Åsele och Vilhelmina kommuner. Naturvårdsverket Förslag till beslut om naturreservat för Rötjärnberget i Åsele och Vilhelmina Naturvårdsverket Skrivelse mycket viktig information ang. strandskyddsdispenser och den nya lagstiftningen Norrvidden Underrättelse enl. 23 kap 19 ABL (2005:551) om Fusion Polismyndigheten Informationskampanj till allmänheten Polismyndigheten Bevis om anmälan samt tillståndsbevis enligt ordningslagen. Dnr 09/Ks Region Västerbotten Beslut om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Projekt Resmål Sagavägen.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar Rikstrafiken Regional konferens inför Rikstrafikens kommande strategiska inriktning SCB Statistiska centralbyrån Kommunalekonomisk utjämning m m år Dnr 09/Ks Skogssällskapet Rapportpaket t o m Skogsstyrelsen Samråd om planerat naturvårdsavtal Skolinspektionen Informationsbrev Kvalitetsgranskning av undervisning i fysik Skolverket Utbetalningar av statsbidrag septemberg Samverkan i kommuner och landsting Ny kunskapsöversikt från SKL Sveriges kommuner och landsting Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna Sveriges kommuner och landsting Kommuner och regioner i internationellt klimatarbete Sveriges kommuner och landsting Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Vägverket Trafikföreskrift 2009:44 B Väghållningsmyndigheten, Vägverket Region Norrs föreskrift om hastighetsbegränsning på väg 1067 i Vilhelmina kommun Vägverket Tillfälliga lokala trafikföreskrifter längs väg 1067, delen Klimpfjäll Stekenjokk, Vilhelmina kommun Vägverket föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Västerbottens län. Dnr 09/Ks Åsele kommun kommunstyrelsens au beslut ang. medfinansiering i projekt Resmål Sagavägen Vägen som förbinder Atlanten med Bottenhavet. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr. statligt stöd till kommersiell service i glesbygd Nästansjö allehanda ek för.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr. investeringsbidrag till kommersiell service Saxnäs Lanthandel AB i Saxnäs. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr. Regionalt bidrag till företagsutveckling Lapplands Svets & Smide AB/Body Center. Dnr09/Ks Vilhelmina kommun Begäran om synpunkter på ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Mikaelsson Kjell-Olov Fäboberg. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr regionalt bidrag till företagsutveckling Vilhelmina Bioenergi AB i Vilhelmina Kassarapport. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att lägga delgivningarna till handlingarna. ----

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ks 230 Delegeringsbeslut. Pärm Anställningar Bostadsanpassningsbidrag Förköp Anbud Parkeringstillstånd Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll , 328- KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Ks 231 Dnr 09/Ks Bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Ärendebeskrivning Ks Kommunfullmäktige har , 89 beslutat att bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår med 15 % av totalt av Vägverket fastställd kostnad, dock högst upp till en total bidragsprocent av 85 % av totalkostnaden. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 89, med anledning av förslag till budget Anita Johansson, biträdd av Åke Nilsson, yrkar att bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar skall tillämpas även fortsättningsvis. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 89, med anledning av förslag till budget Ledamöterna Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg och Gunilla Prång, samtliga (S) och Margaretha Löfgren (V). reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Ks 232 Dnr09/Ks Bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag. Ärendebeskrivning Ks Kommunfullmäktige har , 101 beslutat att bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag ska utgå med 500,00 kronor för vägar längre än 100 m samt 2,00 kronor/löpmeter överstigande 100 m. Förslag till beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 101. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 101 ang bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag, med anledning av förslag till budget Anita Johansson, biträdd av Åke Nilsson, yrkar att bidraget till enskilda vägar utan statsbidrag skall tillämpas även fortsättningsvis. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 101, med anledning av förslag till budget Ledamöterna Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg och Gunilla Prång, samtliga (S) och Margaretha Löfgren (V). reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. ----

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Ks 233 Dnr09/Ks Redovisning Riksbyggens fastighetsförvaltning. Ärendebeskrivning Ks Redovisning av entreprenadkostnader med media (olja, pellets, fjärrvärme, vatten, sopor) År t o m 19/10 Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att genomföra en utvärdering av nuvarande förvaltningsavtal. Göran Hahlin yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Agneta Mattsson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att uppdra till arbetsutskottet att genomföra en utvärdering av nuvarande förvaltningsavtal.

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Au 290 Ks 193 Au 231 KS 234 Au 138 Kfm 53 Ks 77 Au 118 Au /36-60 Au 464 Dnr08/Ks Budget Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun genomförde en utbildning i att sätta mål, mäta, följa upp och utvärdera kopplat till god ekonomisk hushållning. Utbildningen vände sig till samtliga arbetsutskott, kommunledningsgrupp och förvaltningsekonomer. Kommunledningsgruppen har tillsammans med förvaltningsekonomerna diskuterat budgetprocessen i Vilhelmina kommun, med ledning av lagen om God ekonomisk hushållning. Diskussionerna har lett fram till att föreslå en förändring av budgetprocessen för , innebärande att ett antal områden som påverkar och kommer att påverka den kommunala verksamheten definieras och beskrivs. De områden som definierats är lika för alla nämnder. Områdena redovisas i förvaltningarna för samtliga chefer i ledningsnivå två, som under två veckors tid får bearbeta, analysera och redovisa hur områdena påverkar deras verksamhet. Redovisningar ska ske till respektive nämnd/styrelse och till kommunstyrelsens arbetsutskott. De områden som gruppen har identifierat och enats om är följande Demografin och dess utveckling Ohälsotal Personalhorisont Pensionsavgångar Rekryteringsbehov Kompetensbehov Skattekraftsutvecklingen Arbetsmarknad/sysselsättning

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Au 290 (forts) Ks 193 (forts) Au 231 (forts) Ks 234 (forts) Au 138 (forts) Kfm 53 (forts) Ks 77 (forts) Au 118 (forts) Au 519 (forts) Au 464 (forts) Dnr08/Ks Budget Utbildningsnivå Resultat skola SIRIS/SALSA SKL:s öppna jämförelser SKL:S Jämförelseprojekt Ovanstående områden skall beskrivas av kommunledningsgruppen och förvaltningsekonomerna och materialet skall vara sammanställt senast Tiden fram t o m får cheferna i ledningsnivå två i uppdrag att utifrån ovanstående områden bearbeta, analysera och redovisa hur områdena påverkar verksamheten med utgångspunkt från följande kriterier Översiktsbild Verksamhetsansvarig gör en swot-analys utifrån översiktsbilden Ser Du som verksamhetsansvarig om denna bild och de identifierade möjligheterna och problemen påverkar din verksamhet? Hur? Vilka utvecklings- och/eller omställningsbehov ser Du i Din verksamhet? Verksamhetscheferna kommer att redovisa ovanstående för resp nämnds arbetsutskott och förvaltningsledning senast Nämndernas redovisning sammanställs och redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Vid redovisningen kommer varje nämnds presidium att delta, och redovisningen görs av resp förvaltningschef. Au 290 (forts)

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunfullmäktige 2009-06-15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 15 juni 2009 Kl. 14.00-17.15 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Mikael Österberg Åke Nilsson Inga-Lena Larsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman Driftenheten Björn Halvarsson Teknikenheten. Servicenämnden 2006-03-03 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.45 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Patrik Rehnberg (s) Jeannette Rasko (s) Barbro Vindahl (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer