Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Maria Kristoffersson BEVIS OM ANSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Maria Kristoffersson BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Tallbacka samlingssal, Tisdagen den 27 oktober 2009, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Maria Kristoffersson, ordf. Åke Nilsson Joakim Risberg Rickard Norberg Göran Hahlin Conny Lövgren Leif Ahlmark Anita Johansson Mikael Österberg Gunilla Prång Margaretha Löfgren Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Åke Nilsson Underskrift Sekreterare Göran Lidström Ordförande... Maria Kristoffersson Justerande... Åke Nilsson BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Personalenheten Ks 208 Ks 178 Au 266 Dnr 09/Ks Arbetsmiljökartläggning Ärendebeskrivning Au I arbetsmiljökartläggningen för 2008 har den psykosociala miljön i Vilhelmina kommun undersökts. Personalenheten har sammanställt en rapport med resultat och analys av denna kartläggning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att återuppta ärendet vid kommande kommunstyrelsesammanträde. Ks Under överläggning i ärendet deltar personalhandläggare Lena Mikaelsson. Yttrande i ärendet avges av Margaretha Löfgren, Leif Ahlmark, Agneta Mattsson samt Åke Nilsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att notera arbetsmiljökartläggningen för

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Lars Sjöhlin Ks 209 Au 323 Dnr07/Ks Anbud förbränning av avfall Ärendebeskrivning Au Upphandling av tjänst för förbränning av avfall och transport av detsamma har genomförts. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att anta det förmånligaste anbudet. -- Ks Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. Yttrande avges av Göran Hahlin, Åke Nilsson, Anita Johansson och Margaretha Löfgren. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att anta anbud från Umeå energi avseende förbränning för tiden med möjlighet till förlängning med 1+1 år. Att anta anbud från Inlandskraft för transport av avfall för tiden med möjlighet till förlängning med 1+1 år. Att förklara ärendet omedelbart justerat. -

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ny särsk.bil. Ks 210 särsk.bil. Au 325 Dnr 09/Ks Delårsrapport augusti 2009 Ärendebeskrivning Au Förslag till delårsrapport augusti 2009 har upprättats. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. -- Ks Revisorerna i Vilhelmina kommun avlämnar rapport Granskning av delårsbokslut Ekonomichefen presenterar sammanställning av lönekostnader för 2007, 2008 samt 2009 per oktober månad. Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Göran Hahlin, Lars Eliasson, Anita Johansson, Ulf Grahn, Bernt Dahlberg, Leif Ahlmark samt Maria Kristoffersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att konstatera att det ekonomiska läget innebär en fortsatt återhållsamhet i verksamheterna. Att arrangera en utbildning i god ekonomisk hushållning för kommunstyrelsens ledamöter.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 210 (forts) Dnr 09/Ks Delårsrapport augusti 2009 Att i övrigt fastställa delårsbokslut augusti Att överlämna delårsbokslutet till Kommunfullmäktige.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Vilhelmina Motorklubb Ks au Ks /1-2 Au 330 Dnr 09/Ks Ansökan om anläggande av endurobana. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina Motorklubb genom Jan Lindström ansöker om möjlighet att nyttja mark i Solliden för att etablera en endurobana för körning året runt. Kommunchef Karl-Johan Ottosson redovisar upprättat förslag till nyttjanderättsavtal för att möjliggöra anläggande av endurobana. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att upplåta mark på del av fastigheten Lövliden 1:15 i enlighet med upprättat nyttjanderättsavtal. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet efter det att ett samråd gemomförts där kommunstyrelsen deltagit. Yttrande i ärendet avges vidare av Hans Eriksson, Lars Eliasson, Margaretha Löfgren, Lars Eliasson, Rune Andersson, Rickard Norberg, Joakim Risberg, Ulf Grahn, Gunilla Jansson, Rune Andersson och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 211 (forts) Dnr 09/Ks Ansökan om anläggande av endurobana. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att uppmana sökanden att arrangera ett samråd däri kommunstyrelsen deltar. Att i övrigt delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Maria Marques Elguera Ks 212 Au /4- Au 208 Dnr 09/Ks Tillåten hastighet genom Skansholm väg Ärendebeskrivning Au Maria Marquez Elguera, Skansholm har i skrivelse begärt att åtgärder vidtas beträffande hastighetsbegränsningen 50 km/tim på väg 1067 i Skansholm samt att skyltar sätts uppför skolbarn, barn och hästar eller djur. Den aktuella sträckan på väg 1067 är belägen inom tättbebyggt område. Yttrande har upprättats av gva-ing Lars Sjöhlin. Efterlevnaden av dagens begränsning upplevs av de boende i skrivelsen som dålig och tros bli bättre om 50-begränsningen blir på en kortare sträcka. Önskemål om övergångsställe finns även vilket bör framföras till väghållaren. Eftersom Skansholm sedan 30/ utgör s k tättbebyggt område så är det kommunen som beslutar om hastighetsgränsen. Det kan anses motiverat med 50 km/tim på önskad del av sträckan genom byn för att motivera trafikanter till bättre efterlevnad. Sträckan som övergår från 50 till 70 är rak med god sikt. Förslag till beslut 50 km/tim skall gälla fr o m 300 m s korsningen med byavägens södra anslutning t o m korsningen med vägen till Skog, väg km/tim skall gälla i övrigt genom byn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att remittera ärendet till Skansholms idrotts- och intresseförening för synpunkter senast

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 212 (forts) Au 333 (forts) Dnr 09/Ks Tillåten hastighet genom Skansholm väg Au Yttrande har inkommit från Skansholms IIF. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR Att inte göra någon förändring av hastighetsbegränsningarna i Skansholms by. Trafiknämnden TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR Att inte genomföra någon förändring av hastighetsbegränsningarna i Skansholms by.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Länsstyrelsen Ks 213 Au 334 Dnr 09/KS Remiss Ansökan om hastighetsbegränsning 50 km på väg 1067, Saxnäs. Ärendebeskrivning Au Ansökan om hastighetsbegränsning 50 km/tim på väg 1067, Saxnäs, Vilhelmina kommun. Den sökta sträckan är delvis belägen inom tättbebyggt område, med kommunen som beslutande och delvis utanför tättbebyggt område med länsstyrelsen som beslutande Ansökan i den del som ligger inom tättbebyggt område överlämnas till kommunen för handläggning, Innan kommunen beslutar i ärendet önskas samråd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden beslutar Att inte göra någon förändring av nuvarande hastighetsbegränsning. Trafiknämnden TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR Att inte genomföra någon förändring av nuvarande hastighetsbegränsning i Saxnäs. -

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Karl-Johan Ottosson Ks 214 Au 335 Dnr 09/Ks Nycklar till kommunens lokaler och anläggningar. Ärendebeskrivning Au Behov finns att se över hur utlåning/återlämning av nycklar till kommunens lokaler och anläggningar kan stramas upp och förbättras genom införandet av en debiteringsavgift i de fall nycklar inte återlämnas/är förlorade. Det finns även behov att påtala för samtliga förhyrare att nycklar inte får lånas ut till andra, samt att nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar endast får ske då dessa är bokade av förhyraren (av exempelvis försäkringsmässiga skäl). I annat fall är det att se som olovligt nyttjande alternativt olaga intrång. Kultur- och utbildningsnämnden har , 110 beslutat att uppdra till förvaltningskansliet att förtydliga regler för nyttjande av kommunens lokaler, att anmoda kommunfullmäktige att ge tillstånd att ta ut en avgift á 500 kr för förlorade eller borttappade nycklar, samt för ej återlämnade nycklar, att föreslå kommunstyrelsen att successivt byta ut nycklar mot kodlås i samtliga kommunala fastigheter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till tekniska enheten att utreda frågan om konvertering till kodlås. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa taxan för förlorade eller borttappade nycklar, samt för ej återlämnade nycklar, till 1000:-.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 214 (forts) Dnr 09/Ks Nycklar till kommunens lokaler och anläggningar. Ks Yttrande i ärendet avges av Hans Eriksson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa taxan för förlorade eller borttappade nycklar, samt för ej återlämnade nycklar, till 1000 kronor. ----

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Malgomajskolan Kun Ekonomi Ks 215 Au 337 Dnr 09/Ks Ansökan om återförande av investeringsmedel. Ärendebeskrivning Au Malgomajskolan föreslår att de kan via anbudsförfarande sälja gamla maskiner från Industriprogrammet som idag inte används och använda därefter återföra försäljningssumman att användas för förbättring av utbildningen vid fordonsprogrammet. Försäljningen beräknas inbringa kronor. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om återförande av medel enligt verksamhetens framställan. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att bevilja framställningen Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att bevilja framställningen. -

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ekonomi Ny bil 1-4 Ks /8-10 Au 340 Dnr 09/Ks Årsredovisning Ärendebeskrivning Au Den löpande bokföringen skall för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. För att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut skall en årsredovisning upprättas. I kommunen är det kommunstyrelsen som skall upprätta årsredovisningen. Bestämmelser om årsredovisningen återfinns i Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Anvisning för arbetet med 2009 års årsredovisning har utarbetats. Föreslagen tidplan utgår från det krav lagen uppställer och den sammanträdesplan som föreslagits för år Varje nämnd samt det bolag som ingår i kommunkoncernen skall avlämna egna verksamhetsberättelser. Utöver denna skall varje nämnd lämna en rapport avseende de två uppföljningsaktiviteter/ brukarundersökningar som de enligt tidigare beslut ( 368/2000 ks au) skall ha genomfört under året. För att ekonomienheten skall beredas utrymme att sammanställa årsredovisningen inom den tidsram som fastställts i sammanträdesplanen föreslås att nämnder och bolag lämnar sina verksamhetsberättelser inklusive brukarundersökningar senast Kommunstyrelsen rekommenderas besluta att fastställa upprättat förslag till anvisningar för 2009 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast måndag den 1 februari.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 216 (forts) Au 340 (forts) Dnr 09/Ks Årsredovisning Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till ekonomichefen att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera ärendet. Ks Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck som redogör för planeringen av bokslutsarbetet samt de omarbetade anvisningarna som upprättats. I dessa ingår jämförelsearbeten kommuner emellan samt arbete med nöjdbrukarindex. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till anvisningar för 2009 års bokslut och årsredovisning, att särskilt uppmärksamma nämnder och bolag på att verksamhetsberättelsen skall avlämnas enligt upprättad mall samt att materialet skall vara ekonomienheten tillhanda senast måndag den 1 februari

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Marianne Näslund Ny bil 5-15 Ks /11- Au 341 Dnr09/Ks Handlingsplan för disposition av bygdemedel år Ärendebeskrivning Au Av länsstyrelsens arbetsordning avseende hantering av bygdemedel framgår att kommunen varje år skall upprätta en handlingsplan för disposition av årets bygdemedel. Planen skall kommuniceras med länsstyrelsen. Efter det att länsstyrelsen godkänt planen överförs årets medel till kommunens särskilda bankkonto för bygdemedel. Planen skall inlämnas till länsstyrelsen senast den 31 januari Förslag till beslut att ur disponibla bygdemedel för år 2010 göra avsättning med kr för finansiering av nya vägbelysningsanläggningar, att notera att kommunfullmäktige , 14, beslutat avsätta kr ur 2010 års bygdemedel som tilläggsfinansiering till byggande av en ny sporthall/bollhall att notera att i föreslagen budget för år 210, föreslås avsättas kr till vsh 1329 övriga näringslivsfrämjande åtgärder ur 2010 års bygdemedel, att ärenden avseende bidrag ur bygdemedel behandlas av kommunstyrelsen vid ett tillfälle, 26 maj 2010, att i övrigt följa av kommunstyrelsen tidigare fastställda mål och regler för disponering av bidrag ur bygdemedel samt vad som i övrigt framgår av Vilhelmina kommuns Bygdemedelsbroschyr 2010, att överlämna fastställd handlingsplan till länsstyrelsen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 217 (forts) Au 341 (forts) Dnr09/Ks Handlingsplan för disposition av bygdemedel år Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson att avsättning av 3,0 Mkr skall användas till om- och tillbyggnad av befintlig sporthall. Mikael Österberg yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att ur disponibla bygdemedel för år 2010 göra avsättning med kr för finansiering av nya vägbelysningsanläggningar, att avsätta kr ur 2010 års bygdemedel till om- och tillbyggnad av befintlig sporthall. att notera att i föreslagen budget för år 2010, föreslås avsättas kr till vsh 1329 övriga näringslivsfrämjande åtgärder ur 2010 års bygdemedel, att ärenden avseende bidrag ur bygdemedel behandlas av kommunstyrelsen vid ett tillfälle, 26 maj 2010, att i övrigt följa av kommunstyrelsen tidigare fastställda mål och regler för disponering av bidrag ur bygdemedel samt vad som i övrigt framgår av Vilhelmina kommuns Bygdemedelsbroschyr 2010, att överlämna fastställd handlingsplan till länsstyrelsen. Mikael Österberg ( S ) reserverar sig mot omformuleringsbeslutet avs. bollhall.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 217 (forts) Dnr 09/Ks Handlingsplan för disposition av bygdemedel år Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ur disponibla bygdemedel för år 2010 göra avsättning med kr för finansiering av nya vägbelysningsanläggningar, att avsätta kr ur 2010 års bygdemedel till om- och tillbyggnad av befintlig sporthall. att notera att i föreslagen budget för år 2010, föreslås avsättas kr till vsh 1329 övriga näringslivsfrämjande åtgärder ur 2010 års bygdemedel, att ärenden avseende bidrag ur bygdemedel behandlas av kommunstyrelsen vid ett tillfälle, 26 maj 2010, att i övrigt följa av kommunstyrelsen tidigare fastställda mål och regler för disponering av bidrag ur bygdemedel samt vad som i övrigt framgår av Vilhelmina kommuns Bygdemedelsbroschyr 2010, att överlämna fastställd handlingsplan till länsstyrelsen. Mikael Österberg ( S ) reserverar sig mot omformuleringsbeslutet avs. bollhall.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks /14- Au 342 Dnr09/Ks Trafikplan för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommuns trafikplan för kommande trafikår ska upprättas. Planen ska vara Länstrafiken i Västerbotten AB tillhanda under slutet av november, innevarande år. Normalt, sedan många år är att trafikplanen omfattar hela nästkommande trafikår, alltså i detta fall perioden juni 2010 till juni Underhand har framkommit att Länstrafiken i Västerbotten AB har för avsikt att förändra tidtabellperioden för anpassning till andra län och trafikslag med kopplingar till vårt läns trafik. Det innebär att vi får en kommande första tidtabellperiod som sträcker sig från juni 2010 till den 12:e december Därefter följer perioden december 2010 till 12:e december Vid senaste kontaktmannaträffen diskuterades hur vi skulle förhålla oss till de planerade förändringarna. Vi enades om att arbeta efter det något jobbigare alternativet men med avsikt att få bättre kontroll över planeringsarbetet. Ovanstående innebär för arbetet med Vilhelmina kommuns trafikplan att den plan som nu närmast ska utarbetas och sjösättas omfattar perioden 20:e juni, 2010 till 12:e december, Under våren 2010 utarbetas planen för kommande trafikeringsperiod omfattande tiden december 2010 till december 2011.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 218 (forts) Au 342 (forts) Dnr09/Ks Trafikplan för Vilhelmina kommun. Förslag Att med vissa justeringar utifrån budgetplanering mm förlänga innevarande trafikplan att gälla till december Att uppdra till ansvarig handläggare att i god tid inför antagande av trafikplan avseende 2011 inkomma med förslag på innehåll. Under överläggning i ärendet deltar Heidi Thörnberg och Margaretha Löfgren. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till ansvarig handläggare att i god tid inför antagande av trafikplan avseende 2011 inkomma med förslag på innehåll. Att kommunstyrelsen informeras löpande. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att med vissa justeringar utifrån budgetplanering mm förlänga innevarande trafikplan att gälla till december Ks Yttrande i ärendet avges av Rune Andersson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att med vissa justeringar utifrån budgetplanering mm förlänga innevarande trafikplan att gälla till december

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Göran Lidström Au Ks 219 Ny bil Au /15-24 Ks / Au 181 Dnr09/Ks Näringsprogram Ärendebeskrivning Au Förslag till Näringsprogram Vilhelmina har upprättats avseende perioden Tidigare arbete inom ramen för Vilhelmina Vill och dess efterföljande seminarium har inarbetats i tillämpliga delar liksom den överläggning som genomfördes med kommunstyrelsens arbetsutskott och näringsenheten hösten Under överläggning i ärendet deltar 1:e näringssekr. Göran Lidström. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att bereda ärendet vidare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Näringsenheten har justerat förslaget efter överläggning med arbetsutskottet. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att remittera förslaget till partierna, FR Vilhelmina, Svenska handel Vilhelmina och Inlandsmässan ek förening med en remisstid fram till Att publicera förslaget på kommunens hemsida med en inbjudan till kommunens företag och boende att inkomma med synpunkter.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 219 (forts) Au 343 (forts) Dnr09/Ks Näringsprogram Au Förslaget har under tiden remitterats till partierna, FR Vilhelmina. Svensk handel Vilhelmina och Inlandsmässan ekonomisk förening. Förslaget har dessutom varit publicerad på kommunens hemsida med inbjudan att lämna synpunkter Remissvar har inkommit från Företagarna, Svensk Handel Vilhelmina samt Allians för Vilhelmina och Inlandsmässan ek förening. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till presidiet att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde Ks Förslaget har reviderats till Näringslivsprogram Vilhelmina kommun Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Rickard Norberg yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Maria Kristoffersson, Anita Johansson, Margaretha Löfgren, Mikael Österberg, Ewa Hed och Ulf Grahn. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons återremissyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks /25-28 Au 344 Dnr 09/Ks Varuförsörjningsplan för Vilhelmina kommun. Ärendebeskrivning Au Förslag till Varuförsörjningsplan har upprättats. Vilhelmina är till ytan en stor kommun med långa avstånd mellan serviceorterna fanns i kommunen 17 butiker och idag finns åtta av dessa kvar. Till dessa finns en bensinmack som har ett mycket smalt livsmedelsutbud. Med den befintliga butiksstrukturen i kommunen anser sig kommunen ha en godtagbar nivå på service och kan med hjälp av hemsändning täcka de serviceskuggor som finns. Omsättningsnivåerna på många av butikerna är låga och med framtida befolkningsprognoser kommer det att vara svårt att driva dessa på kommersiell basis. Kommunens politiska ledning har en ambition att öka möjligheterna för små företag i byarna, som exempelvis butikerna, att bredda sitt utbud genom att nyttja lagen om valfrihet ang. hemtjänst. Det finns idag butiker som utför alternativa tjänster som ett komplement till butiksförsäljning, som bl a fastighetsskötsel och lokalvård. Eftersom en del av Vilhelmina kommun utgörs av fjällregion så har turistströmmarna och stugägare en betydande del i butikernas omsättning. -- Under överläggning i ärendet yrkar Mikael Österberg, biträdd av Anita Johansson, att skrivningen om valfrihet ang, hemtjänst inte ska finnas med i Varuförsörjningsplanen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till Varuförsörjningsplan. Ledamöterna Mikael Österberg ( S) och Anita Johansson ( S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag. --

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 220 (forts) Dnr 09/Ks Varuförsörjningsplan för Vilhelmina kommun. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Anita Johansson att följande mening tas bort ur förslaget: Kommunens politiska ledning har en ambition att öka möjligheterna för små företag i byarna, som till exempel butikerna, att bredda sitt utbud genom att nyttja lagen valfrihet angående hemtjänst. Åke Nilsson, Mikael österberg, Margaretha Löfgren och Gunilla Prång yrkar bifall till Johanssons förslag. Joakim Risberg yrkar att skrivningen Kommunens politiska ledning skall ändras till Kommunen. Risberg yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag. Leif Ahlmark yrkar bifall till Risbergs förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Joakim Risbergs ändringsyrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till varuförsörjningsplan för Vilhelmina kommun med den redaktionella ändringen att formuleringen Kommunens politiska ledning ändras till Kommunen. Ledamöterna Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg och Gunilla Prång, samtliga (S) och Margaretha Löfgren (V). reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Norsjö kommun Göran Lidström Ks /29-36 Au 345 Dnr09/Ks Förstudie till flyktingprojektet Inland Ärendebeskrivning Au Sammanfattning av projektansökan INLAND en utvecklad introduktionsmodell för kvotflyktingar i fem inlandskommuner översänds från Norsjö kommun. För att möte befolkningsutmaningarna som kommunerna Norsjö, Malå och Arvidsjaur står inför samt att göra mottagandet av kvotflyktingar så bra som möjligt har kommunerna gått samman för att initiera ett projekt, INLAND, för att utveckla introduktionen för kvotflyktingar. Projektmedel ska sökas från Europeiska flyktingfonden och projektet beräknas starta januari Projektet har för avsikt att inkludera Vilhelmina och Dorotea. Insatserna och kostnaderna i förstudien är beräknade utifrån att fem kommuner deltar. Förstudiens övergripande syfte är att utarbeta samverkansmodellen som ska ligga till grund för projektet INLAND, förankra projektet och samverkansmodellen i kommunerna, hitta former för samverkan mellan kommunerna samt genomföra samverkansmodellens första två steg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att ingå i flyktingprojektet Inland Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att ingå i flyktingprojektet Inland.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Karl-Johan O Migrationsverket Ks 222 Au 346 Au 321 Ks /37-38 Au /37- Au 393 Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 116 beslutat att Vilhelmina kommun förklarar sig villig att träffa överenskommelse om mottagning av 30 st personer, att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta förhandlingarna med Integrationsverket om villkoren för mottagande av flyktingar, att uppdra till socialnämnden att ansvara för flyktingmottagningen, att bevilja socialnämnden kronor i tilläggsanslag i 2006 års budget för flyktingmottagning, att bevilja socialnämnden 1,5 milj. kronor i tilläggsanslag i 2007 års budget för flyktingmottagning, att erforderliga medel anvisas ur det egna kapitalet. Under överläggning i ärendet deltar: Lars Göran Brandt, integrationsdirektör länsstyrelsen Roger Jönsson, flyktingsamordnare Maria Kristoffersson, socialnämndens ordförande Roland Bång, förvaltningschef kultur- och utbildningsnämnden Lars Göran Brant redogör för länsstyrelsens nya roll fr.o.m. 1 juli 2007 avseende arbetet med integrationsfrågor. I samband med att integrationsverket las ner överfördes frågorna till migrationsverket resp. länsstyrelsen.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 222 (forts) Au 346 (forts) Au 321 (forts) Ks 306 (forts) Au 430 (forts) Au 393 (forts) Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera redovisningen, att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till kompletteringsavtal avseende Vilhelmina kommuns flyktingmottagning Au Förslag till tilläggsavtal har översänts av Migrationsverket/Länsstyrelsen. Kommunen får genom detta tillägg rätt till extra ersättning enligt 1 förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsöverenskommelse i enlighet med upprättat förslag Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna tilläggsöverenskommelse i enlighet med upprättat förslag Au Förslag till Tillägg till överenskommelse daterad mellan Staten genom Integrationsverket och Vilhelmina kommun, om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, jämte tilläggsöverenskommelse daterad mellan Staten genom Migrationsverket och Vilhelmina kommun.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 222 (forts) Au 346 (forts) Au 321 (forts) Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. Au Under överläggning i ärendet deltar Lars-Göran Brandt från länsstyrelsen samt Lars Gavelin från Lärcentrum och Roger Jönsson från Flyktingmottagningen. Brandt lämnar en lägesrapport över flyktingmottagandet i landet. De flesta flyktingarna kommer idag från Afghanistan och Somalia. Länsstyrelsens roll i arbetet är att bedöma och stärka beredskapen och kapaciteten i mottagandet i kommunerna, förhandla med kommunerna och arbeta med den regionala samordningen. I s.k. transitboenden finns idag c:a 400 ensamkommande barn. En lagrådsremiss är under behandling där det föreslås att Arbetsförmedlingen ska få en samordnande roll. Etableringslotsar ska upphandlas av Arbetsförmedlingen och den verksamheten föreslås starta i december Nuvarande avtal för kommunens flyktingmottagning upphör ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att framta förslag till nytt avtal. Att i övrigt notera överläggningen. Au Förslag till avtal har upprättats avseende tiden

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 222 (forts) Au 346 (forts) Dnr06/Ks Nya förutsättningar för flyktingmottagning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare till kommunstyrelsens sammanträde Ks Kommunchefen uppger att det upprättade avtalsförslaget avser en fortsättning på nuvarande avtal innebärande att Vilhelmina kommun under år 2010 tar emot 30 st utlänningar, 15 personer anvisas genom Migrationsverkets försorg, resterande del, 15 st, bosätter sig själva. Yttrande i ärendet avges av Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att teckna avtal med Migrationsverket i enlighet med upprättat förslag för tiden

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 223 Au 351 Dnr09/Ks Kungörandeannonsering Ärendebeskrivning Au Kungörandeannonsering av kommunfullmäktige sammanträden har under 2009 gjorts i Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Västerbottningen, Vilhelmina-Aktuellt och kommunens hemsida. Anita Johansson yrkar att kommunen inte ska införa kungörandeannonseringar i tidningen Västerbottningen. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att kungörandeannonsering av kommunfullmäktigesammanträden under 2010 ska göras i Västerbottens- Kuriren, Västerbottens Folkblad, Västerbottningen, Vilhelmina-Aktuellt och via kommunens hemsida Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att kungörandeannonsering av kommunfullmäktigesammanträden under 2010 ska göras i Västerbottens- Kuriren, Västerbottens Folkblad, Västerbottningen, Vilhelmina-Aktuellt och via kommunens hemsida.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks /39- Au 352 Dnr09/Ks Sammanträdesplan Ärendebeskrivning Au Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2010 har upprättats. Mikael Österberg yrkar att arbetsutskottets sammanträde 9 mars flyttas till 10 mars. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till sammanträdesplan för 2010 med den ändringen att arbetsutskottets sammanträde 9 mars flyttas till 10 mars. -- Ks KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att fastställa upprättat förslag till sammanträdesplan för 2010 med den ändringen att arbetsutskottets sammanträde 9 mars flyttas till 10 mars.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Personalenheten Ks 225 särsk.bil. Au 353 Dnr 09/Ks Lönekartläggning Ärendebeskrivning Au Personalenheten har gjort en lönekartläggning för 2009 och resultatet visar att det inte finns några osakliga löneskillnader i inomgruppsjämförelsen. I jämförelse mellan män och kvinnor i likvärdiga arbetet har däremot konstaterats att det finns osakliga löneskillnader. Justering av löneskillnaderna i 5 grupper, varav 2 grupper är nya för 2009 och de resterande justeringarna kommer från föregående handlingsplan. Under överläggning i ärendet deltar personalchef Gunnel Karlsson och personalhandläggare Lena Mikaelsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Ks Under överläggning i ärendet deltar personalhandläggare Lena Mikaelsson. Yttrande i ärendet avges av Agneta Mattsson, Göran Hahlin, Lars Eliasson, Åke Nilsson samt Ewa Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera redovisningen och låta den ligga till grund inför kommande löneförhandlingar.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Karl-Johan Ottosson Ks 226 Au 354 Au 322 Ks /5-17 Au 279 Dnr 09/Ks Ensamkommande asylsökande barn. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Allians för Sverige ang mottagande av ensamkommande asylsökande barn. I dagsläget saknas runt 150 platser, och Migrationsverket räknar med att det behövs ungefär 300 nya platser för att skapa stabilitet och flexibilitet i mottagandet. Kommunstyrelsen har , 113 beslutat att f n avstå från möjligheten att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningschef soc Anders Larsson sammanfattar i yttrande att såväl KUN:s förvaltning som socialförvaltningen beskriver nuvarande arbetssituation som att man, även om extra resurser tillförs, ser stora svårigheter i att orka med en mottagning av ensamkommande barn och föreslår att Vilhelmina kommun inte träffar överenskommelse om mottagning av ensamkommande flyktingbarn. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att meddela Allians för Sverige att Vilhelmina kommun inte har möjligheter att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Ks Redovisades inkomna skrivelser från Katarinagården, Sandvik Vilhelmina och Älvgården, Skutskär och Nora som båda redovisat intresse av att ta emot ensamkommande asylsökande barn.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 226 (forts) Au 354 (forts) Au 322 (forts) Ks 182 (forts) Dnr 09/Ks Ensamkommande asylsökande barn. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att meddela Migrationsverket att Vilhelmina kommun är intresserad av att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet och upprätta ett förfrågningsunderlag. Au Kommunchefen redovisar upprättat förslag till förfrågningsunderlag avseende ensamkommande flyktingbarn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare. - Au Kultur- och utbildningsnämndens au har , 115 beslutat att tillställa kommunstyrelsens arbetsutskott genomförd tjänstemannaberedning, att ärendet må återkomma för nämndspolitisk beredning vid nämndens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. --

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Ks 226 (forts) Au 354 (forts) Dnr 09/Ks Ensamkommande asylsökande barn. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att inbjuda socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden till överläggning i ärendet ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar Att gå ut med en offertförfrågan. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Göran Hahlin bifall till arbetsutskottets förslag med det tillägget att ställningstagande till ev. mottagande görs när inkomna offerter inkommit. Lars Eliasson yrkar bifall till Göran Hahlins tilläggsyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Hahlins tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att verkställa upphandling. Att ta ställning till ev. mottagande när inkomna offerter inkommit.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 kostchefen Ks 227 Au 358 Dnr09/Ks Livsmedelsupphandling Ärendebeskrivning Au Under våren 2010 löper Vilhelmina kommuns avtal ut avseende livsmedelsupphandling. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att uppdra till kostchefen att till kommunstyrelsens sammanträde bereda ärendet. - Ks Kostchefen rekommenderar i skrivelse kommunstyrelsen besluta Att förlänga nuvarande livsmedelupphandling t.o.m Att uppdra till kostverksamheten att undersöka vilka möjligheter det finns att. Med utgångspunkt från Lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandla mer lokalt/ekologiskt producerade livsmedel samt vilka konsekvenser det får. Att redovisa uppdraget till kommunstyrelsen september KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att förlänga nuvarande livsmedelupphandling t.o.m Att uppdra till kostverksamheten att undersöka vilka möjligheter det finns att. Med utgångspunkt från Lagen om offentlig upphandling (LOU), upphandla mer lokalt/ekologiskt producerade livsmedel samt vilka konsekvenser det får. Att redovisa uppdraget till kommunstyrelsen september 2010.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Ks 228 Au 360 Dnr07/Ks Vindkraftsplan för södra Lappland tillägg till översiktsplan Ärendebeskrivning Au Tekniska enheten redovisar i skrivelse vindkraftsplanen för södra Lappland är klar för antagande i kommunfullmäktige efter att samråd och utställning har genomförts. Synpunkter redovisas i särskild sammanställning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. -- Ks Under överläggning i ärendet deltar miljö- och byggnadschef Jan-Ola Borg. Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson, Agneta Mattsson, Lars Eliasson, Hans Eriksson, Ewa Hed och Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att anta upprättat förslag till vindkraftsplan för södra Lappland.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Ks 229 Delgivningar. Pärm 187. Bergstaten Underrättelse ang. undersökningstillståndet Mellanåsen nr 2. Tillståndet har upphört att gälla 28 juli Dnr 07/Ks Boverket Beslut om förlängd genomförandetid enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft Boverket Bostadsanpassningsbidragen Försvarsmakten Yttrande remiss avs vindkraftsanläggning Norrviksberget Vilhelmina kommun Försvarsmakten Yttrande planerad vindmätmast B för NV Nordisk Vindkraft AB på fastigheten Hacksjö 4: Norrviksberget i Vilhelmina kommun Länsstyrelsen Kunskapsunderlag över den offentliga servicens utformning i Västerbottens län. Dnr 09/KS Länsstyrelsen Beslut slututbetalning av beviljat bidrag till kalkning av projektet Njakafjäll i Vilhelmina kommun. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Bidrag ur bygdeavgiftsmedel, ersättning för erosionsskador Malgovik 1:47. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut bidrag ur bygdeavgiftsmedel, ersättning för erosionsskador Malgovik 1:32. Dnr 08/KS Länsstyrelsen Beslut Särskilda villkorsmedel; ansökan om förlängning av slutredovisningsdatum för projektet. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Utanordning av särskilda villkorsmedel för Övre Åseleälvens utbyggnad och Bullerforsen, delutbetalning nr Länsstyrelsen Förslag till beslut om naturreservat för Aspsjökullen i Åsele och vilhelmina kommuner.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut om preliminärt beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling, Kjell-Olov Mikaelsson, Fäboberg Länsstyrelsen Beslut Ansökan om förändring av hastighetsbegränsning på väg E45, Vojmån, Vilhelmina kommun. Dnr 08/KS Länsstyrelsen Beslut om preliminärt beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling, Lapplands Svets & Smide AB Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Västerbottens tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på väg 1067, delen Klimpfjäll-Stekenjokk Länsstyrelsen Fräscha fakta om Västebottens län. Dnr 09/Ks Länsstyrelsen Yttrande över remiss av förslag till länstransportplan för Västerbottens län Länsstyrelsen Beslut Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken gällande anläggande av enskild väg på fastigheten Nästansjö 1:12, Vilhelmina kommun Länsstyrelsen Beslut Godkänd efterbehandling av täkt. Dnr 09/Ks Länsstyrelsen Yttrande på Vägverkets remiss av hastighetsförändringar på deet statliga vägnätet i Västerbottens län. Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Beslut om handlingsplan för bygdemedel år Dnr 08/Ks Länsstyrelsen Beslut Utbetalning av bygdemedel för 2009 till Vilhelmina kommun Länsstyrelsen Begäran om risk- och sårbarhetsanalys. Dnr09/Ks Länsstyrelsen Beslut om preliminärt beviljat regionalt beslut om företagsutveckling, Body Center i Vilhelmina AB.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar. Dnr 09/KS Länsstyrelsen Beslut om projektverksamhet inom den regionala tllväxtpolitiken Projekt: 7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fisketurism Länsstyrelsen Meddelande ang. beredskapsplan för hantering av onormal fiskdöd. Dnr 09/Ks Lövlidens vägsamfällighet Tack för vägbelysning MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Uppdatering av register Migrationsverket Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enkät ang. användning av BITS, basnivå för informationssäkerhet Naturvårdsverket Yttrande ang. förslag till beslut om naturreservat för Aspsjökullen i Åsele och Vilhelmina kommuner. Dnr 09/Ks Naturvårdsverket Yttrande ang. förslag till beslut om naturreservat för Skovelsjöberget i Åsele och Vilhelmina kommuner Naturvårdsverket Förslag till beslut om naturreservat för Skovelsjöberget i Åsele och Vilhelmina kommuner. Naturvårdsverket Förslag till beslut om naturreservat för Rötjärnberget i Åsele och Vilhelmina Naturvårdsverket Skrivelse mycket viktig information ang. strandskyddsdispenser och den nya lagstiftningen Norrvidden Underrättelse enl. 23 kap 19 ABL (2005:551) om Fusion Polismyndigheten Informationskampanj till allmänheten Polismyndigheten Bevis om anmälan samt tillståndsbevis enligt ordningslagen. Dnr 09/Ks Region Västerbotten Beslut om projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Projekt Resmål Sagavägen.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar Rikstrafiken Regional konferens inför Rikstrafikens kommande strategiska inriktning SCB Statistiska centralbyrån Kommunalekonomisk utjämning m m år Dnr 09/Ks Skogssällskapet Rapportpaket t o m Skogsstyrelsen Samråd om planerat naturvårdsavtal Skolinspektionen Informationsbrev Kvalitetsgranskning av undervisning i fysik Skolverket Utbetalningar av statsbidrag septemberg Samverkan i kommuner och landsting Ny kunskapsöversikt från SKL Sveriges kommuner och landsting Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna Sveriges kommuner och landsting Kommuner och regioner i internationellt klimatarbete Sveriges kommuner och landsting Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Vägverket Trafikföreskrift 2009:44 B Väghållningsmyndigheten, Vägverket Region Norrs föreskrift om hastighetsbegränsning på väg 1067 i Vilhelmina kommun Vägverket Tillfälliga lokala trafikföreskrifter längs väg 1067, delen Klimpfjäll Stekenjokk, Vilhelmina kommun Vägverket föreskrifter om bärighetsklasser på kommunala gator och vägar i Västerbottens län. Dnr 09/Ks Åsele kommun kommunstyrelsens au beslut ang. medfinansiering i projekt Resmål Sagavägen Vägen som förbinder Atlanten med Bottenhavet. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr. statligt stöd till kommersiell service i glesbygd Nästansjö allehanda ek för.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ks 229 (forts) Pärm Delgivningar. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr. investeringsbidrag till kommersiell service Saxnäs Lanthandel AB i Saxnäs. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr. Regionalt bidrag till företagsutveckling Lapplands Svets & Smide AB/Body Center. Dnr09/Ks Vilhelmina kommun Begäran om synpunkter på ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling Mikaelsson Kjell-Olov Fäboberg. Dnr 09/Ks Vilhelmina kommun Yttrande betr regionalt bidrag till företagsutveckling Vilhelmina Bioenergi AB i Vilhelmina Kassarapport. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att lägga delgivningarna till handlingarna. ----

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ks 230 Delegeringsbeslut. Pärm Anställningar Bostadsanpassningsbidrag Förköp Anbud Parkeringstillstånd Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll , 328- KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Ks 231 Dnr 09/Ks Bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Ärendebeskrivning Ks Kommunfullmäktige har , 89 beslutat att bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår med 15 % av totalt av Vägverket fastställd kostnad, dock högst upp till en total bidragsprocent av 85 % av totalkostnaden. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 89, med anledning av förslag till budget Anita Johansson, biträdd av Åke Nilsson, yrkar att bidraget till statsbidragsberättigade enskilda vägar skall tillämpas även fortsättningsvis. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 89, med anledning av förslag till budget Ledamöterna Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg och Gunilla Prång, samtliga (S) och Margaretha Löfgren (V). reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Ks 232 Dnr09/Ks Bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag. Ärendebeskrivning Ks Kommunfullmäktige har , 101 beslutat att bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag ska utgå med 500,00 kronor för vägar längre än 100 m samt 2,00 kronor/löpmeter överstigande 100 m. Förslag till beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 101. Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör förslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 101 ang bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag, med anledning av förslag till budget Anita Johansson, biträdd av Åke Nilsson, yrkar att bidraget till enskilda vägar utan statsbidrag skall tillämpas även fortsättningsvis. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Kristofferssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar Att upphäva kommunfullmäktiges beslut , 101, med anledning av förslag till budget Ledamöterna Åke Nilsson, Anita Johansson, Mikael Österberg och Gunilla Prång, samtliga (S) och Margaretha Löfgren (V). reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. ----

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Ks 233 Dnr09/Ks Redovisning Riksbyggens fastighetsförvaltning. Ärendebeskrivning Ks Redovisning av entreprenadkostnader med media (olja, pellets, fjärrvärme, vatten, sopor) År t o m 19/10 Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att genomföra en utvärdering av nuvarande förvaltningsavtal. Göran Hahlin yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande i ärendet avges vidare av Agneta Mattsson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Att uppdra till arbetsutskottet att genomföra en utvärdering av nuvarande förvaltningsavtal.

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Au 290 Ks 193 Au 231 KS 234 Au 138 Kfm 53 Ks 77 Au 118 Au /36-60 Au 464 Dnr08/Ks Budget Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun genomförde en utbildning i att sätta mål, mäta, följa upp och utvärdera kopplat till god ekonomisk hushållning. Utbildningen vände sig till samtliga arbetsutskott, kommunledningsgrupp och förvaltningsekonomer. Kommunledningsgruppen har tillsammans med förvaltningsekonomerna diskuterat budgetprocessen i Vilhelmina kommun, med ledning av lagen om God ekonomisk hushållning. Diskussionerna har lett fram till att föreslå en förändring av budgetprocessen för , innebärande att ett antal områden som påverkar och kommer att påverka den kommunala verksamheten definieras och beskrivs. De områden som definierats är lika för alla nämnder. Områdena redovisas i förvaltningarna för samtliga chefer i ledningsnivå två, som under två veckors tid får bearbeta, analysera och redovisa hur områdena påverkar deras verksamhet. Redovisningar ska ske till respektive nämnd/styrelse och till kommunstyrelsens arbetsutskott. De områden som gruppen har identifierat och enats om är följande Demografin och dess utveckling Ohälsotal Personalhorisont Pensionsavgångar Rekryteringsbehov Kompetensbehov Skattekraftsutvecklingen Arbetsmarknad/sysselsättning

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Au 290 (forts) Ks 193 (forts) Au 231 (forts) Ks 234 (forts) Au 138 (forts) Kfm 53 (forts) Ks 77 (forts) Au 118 (forts) Au 519 (forts) Au 464 (forts) Dnr08/Ks Budget Utbildningsnivå Resultat skola SIRIS/SALSA SKL:s öppna jämförelser SKL:S Jämförelseprojekt Ovanstående områden skall beskrivas av kommunledningsgruppen och förvaltningsekonomerna och materialet skall vara sammanställt senast Tiden fram t o m får cheferna i ledningsnivå två i uppdrag att utifrån ovanstående områden bearbeta, analysera och redovisa hur områdena påverkar verksamheten med utgångspunkt från följande kriterier Översiktsbild Verksamhetsansvarig gör en swot-analys utifrån översiktsbilden Ser Du som verksamhetsansvarig om denna bild och de identifierade möjligheterna och problemen påverkar din verksamhet? Hur? Vilka utvecklings- och/eller omställningsbehov ser Du i Din verksamhet? Verksamhetscheferna kommer att redovisa ovanstående för resp nämnds arbetsutskott och förvaltningsledning senast Nämndernas redovisning sammanställs och redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Vid redovisningen kommer varje nämnds presidium att delta, och redovisningen görs av resp förvaltningschef. Au 290 (forts)

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-10-25 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 09 00 11 45 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(137) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen 22 november 2016 kl. 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Kommunstyrelsen 2015-12-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdag 1 december 2015, kl. 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson Suzanne Sellin Ingela Gustavsson Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2003-04-03 1 ( 12) ) Plats och tid Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Anders Öqvist ordf. Greger Jonsson Ingrid Hakamäki tgj. suppl. Stefan Svensson - - Siv Olofsson - - Övriga

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 2007-04-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2007, klockan 13.00 15.07 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 19 april 2010, kl. 14.00-20.45 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Conny Lövgren Åke Nilsson Mikael Österberg Maria Kristoffersson Emil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark 1(6) Plats och tid Viktoriagården, 10:00 Beslutande Ledamöter Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén Tjänstgörande ersättare Marianne Hägglund Johan Nordenmark Närvarande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer