Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar"

Transkript

1 Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det består av många dimensioner exempelvis föräldrars utbildning, ekonomiska förhållanden och boende. Tre artiklar, som på olika sätt och i olika utsträckning behandlar social bakgrund, språklig kompetens och läsutveckling, kommer att presenteras här. De publicerades 2009 respektive Gemensamt för artiklarna är att de utgår från stora enkätundersökningar. Den ena artikeln, Direct and indirect effects of parents education on reading achievment amnong third graders in Sweden, av Eva Myrberg och Monica Rosén lyfter fram föräldrars utbildningsnivå som en viktig faktor för barnens möjligheter att utveckla kunskaper i läsning. Den andra, Young People s Reading: The Importance of the home environment and family support, av Christina Clark och Lucy Hawkins, visar på hur de resurser som finns i hemmet varierar utifrån social tillhörighet, genus och etnicitet samt hur detta i sin tur påverkar elevers attityder till läsning samt läsvanor. Den tredje artikeln, Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 och 2006 en nordisk sammanlikning presenterar hur språkliga minoritetselever klarar läsuppgifter och naturorienterade uppgifter. Direct and indirect effects of parents education on reading achievment amnong third graders in Sweden, av Eva Myrberg och Monica Rosén Utgångspunkt Myrberg och Rosén hypotes är att förmågan att lära i skolan är beroende av elevens sociala klasstillhörighet och föräldrars utbildning. Hypotesen testas genom att studera hur föräldrars utbildning påverkar läsinlärning. Hur har forskarna gått tillväga? Myrberg och Roséns artikel är består av två studier dels PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2001 dels en lässtudie från I båda ingår frågor till föräldrarna. Cirka elever i 9 10 årsåldern i 717 klasser och 292 skolor har deltagit. Antalet flickor och pojkar var ungefär lika många. Myrberg och Rosén skriver inget om vare sig kön eller etnicitet i denna artikel. Vilka resultat fann forskarna? Hypotesen bekräftas när forskarna analyserar sitt material. Föräldrars utbildning har direkt inverkan på antalet böcker i hemmet. Föräldrars utbildning har direkt påverkan på tidiga läsaktiviteter i hemmet med barnet och indirekt via böcker i hemmet. I figuren nedan syns även att böcker, tidiga läsaktiviteter och tidigt läsande har inverkan på läsutvecklingen under skolåren.

2 Figur 1. Föräldrars utbildning och dess betydelse för läsutveckling Myrberg och Rosén menar även att föräldrars utbildning är en grund för förväntningar och strävan när det gäller barnens läsutveckling. Tidiga läsaktiviteter kan vara att läsa högt för barnet. Tidig läsning påverkar läsförmågan positivt i årskurs 3. Vad kan skolan göra? en reflektion Elevers sociala bakgrund är för lärare svåra, för att inte säga omöjliga, att påverka. Lärare har dock även de stor påverkan på barns läsutveckling. Om föräldrars utbildning har stor betydelse behöver förskolan och skolan skapa miljöer som är kreativa för läsutveckling. Exempelvis bör det finnas böcker i klassrum och på skolan, förslagsvis i ett bibliotek. Förskolan kan stimulera till läsaktiviteter. Lärare kan läsa högt för eleverna. Young Peoplés Reading: The Importance of the home environment and family support av Christina Clark och Lucy Hawkins (2010) Utgångspunkt Christina Clark och Lucy Hawkins (2010) artikel Young Peoplés Reading: The Importance of the home environment and family support, beskriver de resurser som barn har i hemmet och som stödjer literacitet. Artikeln bygger på en enkätstudie och har inga teoretiska utgångspunkter utan är en redovisning av enkäten. Syftet med enkätstudien är även att undersöka hur literacitet påverkas av demografiska faktorer. I literacitet ingår: barns läsglädje barns attityder till läsning barns användning av text

3 barns läsutveckling Hur har forskarna gått tillväga? elever i åldern 8 till 16 år deltog i studien. Eleverna fick besvara en enkät online. Totalt medverkade 112 skolor i England, Nordirland, Scotland och Wales. Förutom enkätstudien hade forskarna möjlighet att relatera enkätstudien till 4503 elevers resultat för läsutveckling. Antalet flickor respektive pojkar som deltog i studien var ungefär lika många. Forskarna var intresserade av om etnicitet har någon betydelse för läsutveckling och eleverna kategoriserades efter Vit, Mix, Asiatisk och Svart utifrån elevernas svar på enkäten om etnisk tillhörighet. Vilka resultat fann forskarna? Några intressanta data från enkäten angående resurser i hemmet är att: 85% av eleverna har en egen eller har tillgång till en mobiltelefon 77% av eleverna har en egen eller har tillgång till en dator 73% av eleverna har egna böcker Christina Clark och Lucy Hawkins menar att tillgång till resurser som ovan har betydelse för läsutveckling. Framförallt elever som kämpar med läsning har lägre tillgång till datorer, dagstidningar, veckotidningar och en egen arbetsplats än elever som ligger över genomsnittet i läsning. Det skulle kunna tolkas så, men inte med nödvändighet, att föräldrars socio ekonomiska status har betydelse för läsutveckling. Flickorna har procentuellt sett fler eller lättare tillgång till mobiler, datorer böcker, veckotidningar och ett eget skrivbord. Den mest markanta skillnaden mellan pojkar och flickor är att flickor har betydligt fler egna böcker. Elever med asiatisk bakgrund har fler egna böcker och tillgång till veckotidningar i högre grad än svarta. Enkäterna analyserades och olika information relaterades till varandra. Framförallt fann forskarna att föräldrars uppmuntran och egna läsande samt samtal mellan föräldrar och barn om läsning var positivt för barnens förhållande till läsning. Barnen gillade att läsa, läste regelbundet och hade en positiv attityd till läsning. Dessutom menade barnen att god läsförmåga är viktigt för att lyckas i livet.

4 Figur 2. Föräldrars påverkan på barns läsning. Förutom att barnet utvecklar ett läsbeteende medför även föräldraaktiviteterna att barnets läsförmåga ökar. Christina Clark och Lucy Hawkins menar även att uppmuntran, samtal och föräldrars läsande har mycket stor betydelse för att barnet ska befinna sig över förväntat resultat för åldern när det gäller läsförmåga.

5 Figur 3. Föräldrafaktorer som påverkar barnens läsförmåga. Värt att notera är att det inte finns någon skillnad i hur ofta barnen pratade med föräldrarna om det lästa hemma utifrån socio ekonomisk bakgrund. Men det är stor skillnad mellan olika etniska grupperingar. I gruppen Mix, Asiatiska, och Svarta talar föräldrarna oftare med barnen om vad barnen läser jämfört med gruppen Vita. Vad kan skolan göra? en reflektion Ett viktigt resultat är att barn som pratar med sina föräldrar om det de läser i mycket större utsträckning än de som inte pratar om sin läsning med föräldrarna tycker att läsning är roligt. I skolan borde samtal om läsande förekomma i större utsträckning för att gynna fler barns läsutveckling. Lärares läsning borde synliggöras och lustfyllda kreativa läsaktiviteter finnas med i det dagliga skolarbetet. Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 en nordisk sammanlikning av Rita Hvistendahl och Astrid Roe (2010) Utgångspunkt Rita Hvistendahl och Astrid Roe (2010) artikel presenterar och diskuterar resultat för språkliga minoriteter i Norden i PISA 2000 og Syftet är att undersöka hur språk påverkar förmågan att besvara naturkunskaps och läsuppgifter. I artikeln jämförs flickor och pojkars resultat samt elever från den språkliga majoriteten och elever från språkliga minoriteter. Majoritetsspråkselever är elever med svenska, danska, norska, isländska och finska som sitt första språk. Med minoritetselever avses elever vilkas båda föräldrar är födda utomlands. Denna grupp delas in i elever som är födda utomlands och elever som är födda i Norden. Sverige har störst antal elever med två utlandsfödda

6 föräldrar av de nordiska länderna. En svag ökning har skett sedan 2000 fram till 2006 i så väl Sverige som övriga nordiska länder. Läsning definieras i PISA som en baskunskap för att kunna tillägna sig information och kunskap från skrivna texter att eleven kan reflektera över det hon/han har läst. Läsproven mäter inte specifikt läshastighet och förmåga att avkoda utan hur eleven förstår, tolkar och reflekterar över olika texter som berättande, beskrivande och argumenterande texter. Även förmågan att läsa olika typer av diagram och tabeller mäts. Hur gick forskarna tillväga? Rita Hvistendahl och Astrid Roe har jämfört resultaten i läsning och naturorienterade uppgifter från PISA 2000 och PISA PISA studien mäter 15 åringars kompetens i läsning, matematik och naturkunskap vart tredje år var fokus på naturorienterade ämnen och 2000 på läsning fanns även frågor som gällde elevens motivation och strategier för lärande i naturkunskap vilket inte fanns med De har även studerat elevernas intresse för naturorienterade ämnen och hur det påverkar förmågan att svara på uppgifterna. Vilka resultat fann forskarna? Genomgående i PISA presterar elever från språkliga minoriteter i Norden sämre än övriga elever i såväl läsning som naturorienterade uppgifter. Det gäller både 2000 och Flickor som tillhör majoritetsbefolkningen presterar bäst. Elever som har högt resultat i läsning har även högt resultat i naturkunskapsuppgifterna. Detta beror på att naturkunskapsuppgifterna inleder med en lästext som är nödvändig att förstå och lösa uppgiften. Dessutom är i stort sett samtliga uppgifter i PISA studien byggda på literacy definitionen att eleven ska kunna reflektera över problemställningar mer än att enbart ha kunskaper i ämnet. Minoritetseleverna har större intresse för och är mer motiverade att läsa naturorienterade ämnen än majoritetseleverna men de presterar sämre i naturorienterade uppgifter Minoritetsflickor presterar bättre än minoritetspojkar i läsning. Minoritetsflickor visar störst intresse av naturorienterade ämnen men de presterar i stort sett lägre än alla andra elever. I Norge och Island presterar de dock bättre än minoritetspojkarna i samma land. Naturorienterade uppgifter som upplevs som enkla av majoritetseleverna klarar flera av minoritetseleverna. En större procentandel minoritetselever än majoritetselever svarar inte alls på vissa uppgifter. Intressant är att vid flervalsuppgifter där man ska kryssa för ett alternativ så är det endast 1% som lämnar blankt oavsett språklig bakgrund. Att gissa är ju fullt möjligt på sådana uppgifter. Vad kan skolan göra? en reflektion

7 Tidigare forskning visar att uppgifter i naturorienterade ämnen till stor del handlar om elevens förmåga att förstå texter och inte att utföra praktiska uppgifter. Hvisendahl och Roe menar att det beror på att uppgifterna kräver god läsförmåga och kompetens i skolspråket avseende naturorienterade ämnen. Det innebär att eleverna behöver kunskap om och erfarenhet av att arbeta med naturorienterade texter i skolan. De behöver också arbeta med begrepp på såväl svenska som modersmålet för att förstå och kunna använda begreppen. Ett sätt att arbeta med detta i skolan är en systematisk integrering av språkligt arbete i naturorienterade ämnen så att eleverna får syn på de språkliga uttryck och mönster som är utmärkande för respektive ämne.

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer

Rapport 361 2011. Eleverna och nätet. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information

Rapport 361 2011. Eleverna och nätet. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information Rapport 361 2011 INTERNATIONELLA STUDIER Eleverna och nätet PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information Eleverna och nätet PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka,

Läs mer

Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och betyg. Av Maria Pajkin

Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och betyg. Av Maria Pajkin Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och betyg Av Maria Pajkin Abstrakt Artikeln bygger på en studie av samband mellan pojkars och flickors socioekonomiska bakgrund,

Läs mer

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära

Från att lära sig läsa till att läsa för att lära Estetisk-filosofiska fakulteten Avdelningen för språk Maria Schwartz Från att lära sig läsa till att läsa för att lära From learning to read to reading to learn Svenska som andraspråk C-uppsats 15 högskolepoäng

Läs mer

EXAMENSARBETE LÄSPROJEKT

EXAMENSARBETE LÄSPROJEKT EXAMENSARBETE 2004:045 LÄSPROJEKT Övning ger färdighet - lästräning ger läsförmåga Ann-Mari Fahlgren Karin Larsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist

Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning. Jenny Rönnqvist Matematiska baskunskaper hos studerande i slutskedet av en yrkesutbildning Jenny Rönnqvist Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT

Läs mer

Är matematik en manlig domän?

Är matematik en manlig domän? gerd brandell & else-marie staberg Är matematik en manlig domän? Det finns föreställningar om att kvinnor har lägre kapacitet när det gäller matematik. Kvinnor är också kraftigt underrepresenterade på

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan

Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan LÄRARPROGRAMMET Svårigheter som elever med annan kulturell bakgrund kan möta i den svenska skolan Emil Allisander, Martin Collin Systematisk litteraturstudie 15 hp Höstterminen 2011 Handledare: Gunilla

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor

Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Läsning eller nya medier - en studie av barns läs- och medievanor Reading or new media - a study of children s reading

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t.

Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. LUNDS UNIVERSITET KANDIDATUPPSATS Språk- och litteraturcentrum SVEK 11 Svenska som andraspråk vt 2011 Lena Rosell Larsson Jag tyckte att hon gjorde rätt...men hon borde kanske ringt eller nå t. En undersökning

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

Utvärdering av Ung och Medveten

Utvärdering av Ung och Medveten FoU-Södertörns skriftserie nr 71/09 Utvärdering av Ung och Medveten ett program för alkohol- narkotika och tobaksförebyggande arbete i Botkyrka kommun Delrapport 2: Sammanställning av enkäter och övningar

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet

Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson. Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan 2014 Eleverna och internet 2014 Version 1.1 2014 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Mer än bara läxor. En utvärdering av läxhjälp på tio skolor

Mer än bara läxor. En utvärdering av läxhjälp på tio skolor Mer än bara läxor En utvärdering av läxhjälp på tio skolor Mer än bara läxor En utvärdering av läxhjälp på tio skolor ISBN 978-91-7559-110-0 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Omslagsbild: Elisabeth

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Kommentarmaterial till kursplanen i svenska Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer