LÄRARENKÄT. 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARENKÄT. 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm"

Transkript

1 LÄRARENKÄT 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm

2 Lärarenkät Din skola är utvald att representera Sverige i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), en internationell studie i elevers läsförmåga. PIRLS undersöker barns läsförmåga i ungefär 40 länder. Syftet är att undersöka och tolka skillnader mellan olika skolsystem för att utveckla läsundervisningen i hela världen. PIRLS är ett forskningsprojekt som stöds av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Skolverket genomför undersökningen i samarbete med läsforskare vid Uppsala universitet. Frågeformuläret riktar sig till lärare som undervisar elever i årskurs 4. Vi ber er att lämna information om er professionella bakgrund, vilka resurser som finns i skolan och om undervisningsmaterial och aktiviteter som används för att lära ut läsning och stödja utvecklingen av elevernas läsfärdigheter. Eftersom din skola och klass ingår i ett representativt urval så är dina uppgifter mycket viktiga för att beskriva läsundervisningen i Sverige. Vissa frågor i detta formulär refererar till klassen. Med klassen avses de elever i årskurs 4 som finns i den klass som medverkar i PIRLS och som anges på frågeformulärets framsida. PIRLS är en internationell undersökning där alla länder besvarar samma frågeformulär, och vissa av frågorna kan verka ovanliga eller irrelevanta för dig eller för svenska skolor. Det är dock ändå viktigt att du gör ditt bästa för att besvara alla frågor så att det blir möjligt att göra jämförelser mellan länder. Det tar ungefär 30 minuter att svara på frågorna i formuläret. Vi uppskattar att du lägger ner tid och möda på detta och tackar för att du hjälper oss att få reda på mer om läsundervisningen i Sverige. Kryssa i den ring som du tycker passar bäst för vardera fråga. Om du vill ändra ett svar fyller du i ringen för det första svaret och kryssar sedan i ringen för det nya svaret. Lägg formuläret i det bifogade kuvertet när du har besvarat det och lämna det till skolsamordnaren för PIRLS. Tack för din medverkan! PIRLS2006

3 Eleverna i din klass 1 a. Hur många elever går i klassen? elever Antal b. Hur många elever i fråga 1a hör till årskurs 4? är elever i årskurs 4 Antal Frågorna 2-6 handlar om klassens elever i årskurs 4. 4 a. Hur många elever i din klass har problem med att förstå talad svenska? årskurs 4-elever i klassen Antal b. Hur många elever i din klass har annat språk än svenska som modersmål? årskurs 4-elever i klassen Antal c. Hur många elever i din klass får modersmålsundervisning? 2 3 Hur många år kommer du totalt ha undervisat eleverna i årskurs 4 i den här klassen när det här läsåret är slut? Ett år eller mindre ----Ó Två år ----Ó Tre år ----Ó Fyra år eller mer ----Ó Mot bakgrund av din erfarenhet, hur skulle du beskriva nivån på elevernas läsförmåga? De flesta är över genomsnittet ----Ó 5 årskurs 4-elever i klassen Antal a. Hur många elever i din klass behöver special-/ stödundervisning i läsning? årskurs 4-elever i klassen Antal b. Hur många elever i fråga 5a får special-/stödundervisning i läsning? elever Antal De flesta ligger kring genomsnittet ---- Ó De flesta är under genomsnittet ----Ó Läsförmågan varierar stort ----Ó Lärarenkät 3

4 Språk- och läsundervisning i ämnet svenska 6 a. Erbjuder skolan extra stimulans i läsundervisningen? Om du svarar ja... Ja ----Ó Nej ----Ó (Om du svarar nej, gå till fråga 7) b. Hur många elever i din klass får extra stimulans i läsundervisningen (för att de kommit långt i sin läsning)? 7 årskurs 4-elever i klassen Antal Hur stor del av tiden i klassrummet med eleverna lägger du ned på följande aktiviteter under en normal skolvecka? Ange en procentandel för varje. a) Undervisning i helklass % b) Arbete med enskilda elever eller mindre grupper % c) Administrativa sysslor (t ex närvarokontroll) % d) Upprätthållande av ordningen % e) Andra uppgifter % Summa = 100 % 8 Frågorna 8-9 handlar om undervisningen i skolämnet svenska för klassens elever i årskurs 4. a. Hur mycket tid ägnar du åt undervisning i ämnet svenska och/eller tillhörande aktiviteter under en vanlig vecka? Räkna med undervisning i eller aktiviteter kring läsning, skrivning, muntligt språk, litteratur och övriga språkfärdigheter. timmar och minuter per vecka Ange timmar och minuter b. Oavsett om du har schemalagd tid för läsundervisning eller inte, hur mycket tid använder du för undervisning i läsning och/eller läsaktiviteter under en vanlig skolvecka? Räkna med både sådant som du gör över ämnesgränserna och under schemalagd läsundervisning. timmar och minuter per vecka Ange timmar och minuter c. Är delar av tiden i fråga 8b direkt avsedd för läsundervisning med syfte att utveckla eller förbättra elevernas läsförmåga? Om du svarar ja... Ja ----Ó Nej ----Ó (Om du svarar nej, gå till fråga 9) d. Hur mycket tid är direkt avsedd för formell läsundervisning? timmar och minuter per vecka Ange timmar och minuter. 4 Lärarenkät

5 9 10 Hur ofta har du läsundervisning med eleverna och/ eller andra läsaktiviteter? Varje dag ----Ó Tre eller fyra dagar i veckan ----Ó Mindre än tre dagar i veckan ----Ó Har klassens elever i årskurs 4 någon annan lärare än dig under en större del av veckan? Nej, jag är elevernas enda lärare under hela eller nästan hela veckan Ó Ja, eleverna har särskilda lärare i några ämnen (t ex matematik, NO, språk) Ó Ja, jag delar läraransvaret med en annan lärare (t ex lärarlag o dyl) Ó Annat Ó 11 Frågorna handlar om läsundervisningen för klassens elever i årskurs 4. Hur ofta brukar du organisera eleverna på följande vis vid läsundervisning eller kring läsaktiviteter? Alltid eller nästan alltid Ofta Ibland a) Jag undervisar hela klassen i läsning samtidigt ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Jag grupperar elever med samma läsförmåga ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Jag grupperar elever med olika läsförmåga ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Jag undervisar eleverna individuellt i läsning ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Eleverna arbetar självständigt efter individuella planer eller mål ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Eleverna arbetar självständigt mot ett mål som de själva valt ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ Lärarenkät 5

6 12 Hur ofta använder du följande resurser vid läsundervisning och/eller läsaktiviteter? Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden eller nästan aldrig a) Läroböcker ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Läseböcker (t ex gemensamma eller nivågrupperade läseböcker) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Övningsböcker eller arbetsblad ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Tidningar och/eller tidskrifter för barn ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Datorprogram för läsundervisning (t ex cd, dvd) ----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Läsmaterial på Internet (webbsidor) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ g) Olika sorters barnböcker (t ex skönlitteratur, samlingar med berättelser, andra litterära former) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ h) Material från andra ämnen ---ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ i) Material som skrivits av andra elever ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ Hur ofta låter du eleverna läsa följande texttyper när du har läsundervisning och/eller andra läsaktiviteter? Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden eller nästan aldrig a) Korta berättelser (t ex noveller, fabler, sagor, spänning, science fiction, deckare) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Längre böcker med kapitel (skönlitteratur) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Lyrik ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Pjäser ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Beskrivningar av eller förklaringar om saker, människor eller händelser (faktaböcker, ej skönlitteratur) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Instruktioner eller anvisningar om hur saker fungerar ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ g) Diagram och tabeller ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ h) Texter för andraspråkselever som de får läsa på sina respektive modersmål ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ Vilket av följande beskriver bäst hur du låter elever på olika nivåer i sin läsning använda läsundervisningsmaterial? Alla elever använder samma material eftersom de läser på samma nivå Ó Elever på olika läsnivåer använder samma material men de arbetar i olika takt Ó Elever på olika läsnivåer använder samma material och arbetar i samma takt Ó 6 Lärarenkät Elever på olika läsnivåer använder olika material Ó

7 15 Hur ofta gör du följande när du undervisar i läsning och/eller gör andra läsaktiviteter? Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden eller nästan aldrig a) Läser högt för klassen ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Låter elever läsa högt för hela klassen ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Låter elever läsa högt i små grupper eller i par ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Låter elever läsa tyst för sig själva ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Låter elever följa med i texten när andra läser högt --ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Låter eleverna läsa böcker som de valt själva -----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ g) Undervisar eleverna i olika lässtrategier (skumläsning, djupläsning, självbedömning) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ h) Undervisar eleverna i hur man avkodar ljud och ord -----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ 16 Hur ofta ber du eleverna göra följande när de har läst något? Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden eller nästan aldrig a) Svara på läsförståelsefrågor från övningsböcker eller på arbetsblad om vad de läst ----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Skriva något om vad de läst eller på annat sätt ge respons ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Svara muntligt på frågor om vad de läst eller sammanfatta muntligt ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Prata med varandra om vad de läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Göra ett grupparbete om vad de läst (t.ex. en pjäs eller en utställning) ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Svara på olika sorters skriftliga prov om vad de läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ i) Låta eleverna arbeta med ordkunskap ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ j) Hjälper eleverna att förstå nya ord i texter de läser ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ Lärarenkät 7

8 Dator- och biblioteksresurser 17 Hur ofta ber du eleverna göra följande för att utveckla deras lässtrategier eller läsförståelse? Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden eller nästan aldrig a) Identifiera huvudbudskapet i det de har läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Förklara eller visa att de har förstått det de läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Jämföra det de läst med egna erfarenheter ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Jämföra det de läst med sådant de läst tidigare ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Förutsäga vad som kommer att hända härnäst i texten de läser ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Generalisera kring och dra slutsatser av vad de läst --ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ g) Beskriva stil och struktur i texten de läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ 18 Finns datorer tillgängliga för din klass? Ja ----Ó Nej ----Ó (Om du svarar nej, gå till fråga 19) Om du svarar ja... a. Var finns datorer tillgängliga för din klass? Ja Nej a) En eller flera datorer finns i klassrummet ÓÍÍÓ b) Datorer finns på annan plats i skolan eller i närheten ÓÍÍÓ b. Är någon dator uppkopplad till Internet (e-post eller www)? Ja ----Ó Nej ----Ó c. Hur ofta låter du eleverna göra följande på datorn? Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden eller nästan aldrig a) Söka information på Internet -ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Skicka e-post till eller chatta med andra elever om det de studerar -----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Läsa berättelser eller andra texter på datorn ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Använda undervisningsprogram för att utveckla läsfärdigheter och strategier --ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Skriva berättelser och andra texter ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ 8 Lärarenkät f) Använda Internet till att bedriva projekt med elever i andra skolor eller länder -----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ

9 19 Har ni ett bibliotek eller en läshörna i ert klassrum? Ja ----Ó 20 Hur ofta låter du eleverna gå till ett annat bibliotek än klassens eget biblioteket? Om du svarar ja, Nej ----Ó (Om du svarar nej, gå till fråga 20) a. Ungefär hur många böcker och tidskrifter med olika titlar finns i ert klassbibliotek? Varje dag eller nästan varje dag ---Ó En eller två gånger i veckan ----Ó En eller två gånger i månaden ---Ó eller nästan aldrig ----Ó böcker med olika titlar Antal tidskrifter och tidningar Antal (varje titel räknas bara en gång) b. Hur ofta ger du klassens elever möjlighet att använda klassbiblioteket eller läshörnan? Varje dag eller nästan varje dag ---Ó En eller två gånger i veckan ----Ó En eller två gånger i månaden ---Ó eller nästan aldrig ----Ó c. Får eleverna låna hem böcker från klassbiblioteket eller läshörnan? Ja ----Ó Nej ----Ó Lärarenkät 9

10 Läxor Lässvårigheter Frågorna handlar om läxor för klassens elever i årskurs 4. Frågorna handlar om hur du hanterar lässvårigheter hos klassens elever i årskurs Hur ofta ger du i läxa att läsa i något ämne? Mindre än en gång i veckan ----Ó 1 eller 2 gånger i veckan ----Ó 3 eller 4 gånger i veckan ----Ó Varje dag ----Ó ----Ó (Gå till fråga 23) 23 Är följande resurser tillgängliga för att hjälpa dig i arbetet med elever med lässvårigheter? Alltid Ibland a) En speciallärare som kan arbeta med dessa elever i klassrummet finns tillgänglig ÓÍÍÓÍÍÓ 22 Ungefär hur länge förväntas eleverna arbeta vid varje läxtillfälle (i samtliga ämnen) som kräver läsning? 15 minuter eller mindre ----Ó minuter ----Ó minuter ----Ó mer än 60 minuter ----Ó b) En speciallärare som kan arbeta med dessa elever i ett särskilt klassrum finns tillgänglig ÓÍÍÓÍÍÓ c) En hjälplärare eller annan vuxen som kan arbeta med dessa elever i klassrummet finns tillgänglig ÓÍÍÓÍÍÓ d) Annan specialist (t ex specialpedagog, talpedagog) som kan arbeta med dessa elever finns tillgänglig ÓÍÍÓÍÍÓ 10 Lärarenkät

11 Bedömning 24 Vad brukar du göra om en elev avstannar i sin läsutveckling? Frågorna handlar om bedömning av klassens elever i årskurs 4. Ja Nej a) Jag väntar för att se om eleven kommer igång igen allt eftersom han eller hon mognar ÓÍÍÓ b) Jag lägger ner mer tid på att arbeta individuellt med eleven ÓÍÍÓ c) Jag låter andra elever hjälpa eleven med läsning ÓÍÍÓ d) Jag låter eleven arbeta med en hjälplärare i klassrummet ÓÍÍÓ e) Jag låter eleven arbeta med en speciallärare i klassrummet ÓÍÍÓ f) Jag låter eleven arbeta med en speciallärare i ett särskilt klassrum för lässtöd ÓÍÍÓ g) Jag ger hemuppgifter för att hjälpa eleven att komma igång igen ÓÍÍÓ 25 Hur stor vikt lägger du vid följande metoder när det gäller att följa elevernas läsutveckling? Stor vikt Viss vikt Liten eller ingen vikt a) Diagnostiska läsprov (inklusive felanalys) ÓÍÍÓÍÍÓ b) Prov i klassen (t ex prov gjorda av lärare eller prov från läroböcker) ÓÍÍÓÍÍÓ c) Nationella prov ÓÍÍÓÍÍÓ d) Din professionella bedömning ÓÍÍÓÍÍÓ h) Jag ber föräldrarna att hjälpa eleven med läsningen ÓÍÍÓ Lärarenkät 11

12 26 a. Hur ofta använder du följande sätt för att bedöma elevernas läsförmåga? Minst en gång i veckan En eller två gånger i månaden En eller två gånger om året a) Flervalsfrågor på material som eleverna har läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Skriftliga kortsvarsfrågor på material som eleverna har läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Frågor om vad eleverna har läst som ska besvaras skriftligt med långa svar ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Lyssna när eleverna läser högt ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Låta eleverna svara på muntliga frågor ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ f) Låta eleverna sammanfatta muntligt vad de har läst ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ g) Sätta sig ner och diskutera med eleverna om vad de har läst och hur de har arbetat ---ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ h) Använder ett standardiserat lästest ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ 27 b. Hur använder du den här informationen? a) För att ange någon form av skriftligt omdöme eller betyg ÓÍÍÓ b) För att anpassa min undervisning ÓÍÍÓ c) För att informera föräldrarna om elevernas framsteg ÓÍÍÓ d) För att upptäcka elever i behov av stödundervisning ÓÍÍÓ e) För att dela in eleverna i undervisningsgrupper ÓÍÍÓ f) För att tillhandahålla data för uppföljning på nationell eller lokal nivå ÓÍÍÓ Hur mycket används samlingspärmar (portfolio) eller mappar (kan innehålla delar av elevens skolarbete, en läsdagbok etc) för att bedöma elevens läsutveckling? Används mycket ----Ó Används som tillägg ----Ó Används inte alls ----Ó Ja Nej 12 Lärarenkät

13 Hemmet och skolan Om dig 28 Hur ofta gör du något av följande för klassens elever i årskurs 4? Minst en gång i veckan En eller två gånger i månaden 4-6 gånger om året 1-3 gånger om året a) Träffas och pratar enskilt med barnets föräldrar för att diskutera hans/hennes läsutveckling ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Skickar hem en rapport om barnets läsning till föräldrarna ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Har föräldramöte i klassen ----ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ Hur många år har du undervisat totalt (räkna med detta skolår)? år Avrunda till närmaste heltal. Hur många år totalt har du undervisat i årskurs 4 (räkna med detta skolår)? år Avrunda till närmaste heltal. Hur gammal är du? Yngre än Ó Ó Ó Ó Ó 60 eller äldre ----Ó 32 Är du kvinna eller man? Kvinna ----Ó Man ----Ó Lärarenkät 13

14 33 34 Vilken är den högsta utbildningsnivå du har fullföljt? Ej fullföljt gymnasieutbildning ---Ó Gymnasium ----Ó Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå ----Ó Högskoleutbildning (minst 80 p, mindre än 120 p) ----Ó Universitetsexamen ( p) ----Ó Högre universitetsexamen (mer än160 p) ----Ó a. Har du någon form av lärarexamen? Ja ----Ó Nej ----Ó b. Vilken lärarutbildning har du? Småskollärarutbildning ---Ó Folkskollärarutbildning ---Ó Lågstadielärarutbildning ---Ó Mellanstadielärarutbildning ---Ó Högstadielärarutbildning ---Ó Grundskollärarutbildning, 1-7, svenska-so ---Ó Grundskollärarutbildning, 1-7, matematik-no ---Ó Grundskollärarutbildning, Ó Lärarexamen ---Ó Annan ---Ó I vilken utsträckning studerade du följande när du genomgick din formella utbildning och/eller praktik? Inte alls Som orientering eller introduktion till ämnet Det var ett ämne som gavs stor vikt a) Svenska språket ÓÍÍÓÍÍÓ b) Litteratur ÓÍÍÓÍÍÓ c) Läspedagogik/ läsundervisning ÓÍÍÓÍÍÓ d) Psykologi ÓÍÍÓÍÍÓ e) Lässtöd ÓÍÍÓÍÍÓ f) Teorier om läsning ÓÍÍÓÍÍÓ g) Barns språkutveckling ÓÍÍÓÍÍÓ h) Specialpedagogik ÓÍÍÓÍÍÓ i) Andraspråksinlärning ÓÍÍÓÍÍÓ Hur många timmar har du ägnat åt professionell kompetensutveckling om läsning i tjänsten de senaste två åren? Det kan omfatta seminarier eller studiegrupper som handlat direkt om läsning eller läsundervisning (t ex teorier om läsning, undervisningsmetoder osv). Inga alls ----Ó Mindre än 6 timmar ----Ó 6-15 timmar ----Ó timmar ----Ó Mer än 35 timmar ----Ó 14 Lärarenkät

15 Hur ofta läser du något av följande för att kompetensutveckla dig inom ditt yrke? En gång i veckan eller mer Omkring en gång i månaden Flera gånger om året eller nästan aldrig a) Böcker eller tidskrifter som handlar om undervisning i allmänhet ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Böcker eller tidskrifter som handlar om läsundervisning --ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Barnböcker ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ Hur ofta läser du för nöjes skull när du är hemma? Varje dag eller nästan varje dag -Ó En eller två gånger i veckan ----Ó En eller två gånger i månaden ---Ó eller nästan aldrig ----Ó Arbetar du hel- eller deltid? Heltid ----Ó Deltid ----Ó Var planerar du undervisningen? Endast hemma ----Ó Oftast hemma ----Ó Ungefär lika ofta hemma som i skolan ----Ó Oftast i skolan ----Ó Endast i skolan ----Ó I vilken utsträckning stämmer följande påståenden, enligt dig? Stämmer precis Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls a) Jag är tillfreds med mitt yrke som lärare ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ b) Jag är nöjd över att vara lärare i den här skolan ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ c) Jag skulle beskriva lärarna i den här skolan som en nöjd grupp ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ d) Jag var mer entusiastisk när jag började undervisa än jag är nu ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ e) Jag utför ett viktigt arbete som lärare ÓÍÍÓÍÍÓÍÍÓ 42 Ungefär hur lång tid tog det dig att fylla i detta formulär? minuter Antal Lärarenkät 15

16 16 Lärarenkät

17 Tack! Tack för att du tog dig tid att fylla i detta frågeformulär. Lärarenkät 17

18 Anteckningar

19 Anteckningar

20 TIMSS & PIRLS International Study Center Lynch School of Education, Boston College pirls.bc.edu LÄRARENKÄT 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement

FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN

FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN FRÅGEFORMULÄR OM SKOLAN International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Frågeformulär om skolan Din skola är utvald att

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Trender i läsresultaten i PIRLS 21-26 Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Läsförståelse i åk 4 (9-1 år) Litterära

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 8. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 8 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8

Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar UMEÅ. (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Huvudstudie Elevenkät (Separata NO-ämnen) Årskurs 8 Allmänna anvisningar I det här häftet finns frågor om dig själv. En del frågor gäller

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Identifikationsetikett Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Skol-ID: Stratum ID: Huvudstudie Skolenkät Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2003, en stor internationell

Läs mer

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet Regeringsbeslut I:9 2013-12-05 U2013/7215/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling Läslyftet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. LPP Läsprojekt Svenska År 1 Beskrivning av arbetet Tidsperiod: April + lite maj 2013 (4 veckor) Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Läsläget Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) På Skolverket Uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att arbeta med barns och elevers språk-,

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN Bilaga 2 Barn och Familj 2009-09-21. UTDRAG ur inlämnade analyser av resultat nationella ämnesproven skolår 3 våren 2009.

ESLÖVS KOMMUN Bilaga 2 Barn och Familj 2009-09-21. UTDRAG ur inlämnade analyser av resultat nationella ämnesproven skolår 3 våren 2009. ESLÖVS KOMMUN Bilaga 2 Barn och Familj 2009-09-21 UTDRAG ur inlämnade analyser av resultat nationella ämnesproven skolår 3 våren 2009 Västra skolan Resultat på de nationella ämnesproven skolår 3 Eftersom

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

Inledning, Lästrumpet

Inledning, Lästrumpet Inledning, Lästrumpet Läsfärdighet är ett av den nutida människans viktigaste verktyg. På Vallatorpsskolan arbetar vi medvetet och målinriktat för att varje elev ska utveckla sin läsförmåga på bästa möjliga

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM

F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM F Ö G L Ö G R U N D S K O L A 2010 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER DYSLEXI DYSKALKYLI INLÄRNINGSPROBLEM 1 I N N E H Å L L S F Ö RTECKNING 1. Förebyggande arbete 3 2. Läsinlärning

Läs mer

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se

Forskning om läs- och skrivundervisning. Tarja Alatalo 11 oktober 2014 tao@du.se Forskning om läs- och skrivundervisning 11 oktober 2014 tao@du.se Vem är jag? Grundskollärare 1-7 sv /so 1998 Magister i pedagogik 2005 Doktor i pedagogiskt arbete 2011 Undervisade i åk 1-3 i 10 år Föreläsningens

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014. Utvärderas och revideras mars 2014 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2013/2014 Utvärderas och revideras mars 2014 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan 6 rektor: Elisabet

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Att använda svenska 4

Att använda svenska 4 Att använda svenska 4 Att använda svenska 1-4 är ett undervisningsmaterial utformat för att hjälpa eleverna att nå gymnasiesärskolans mål i ämnet svenska. Uppgifterna är utformade för att läraren både

Läs mer

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010

Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 Verksamhetsplanen för särskolan Tornhagsskolan 2009/2010 1 Verksamhetsplan för särskolan Tornhagsskolan i Linköping Verksamhetsåret 2009/2010 Samverkan personal/elever/föräldrar: Särskolan har sedan två

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska

Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Hur stödjer vi lärares lärande och professionalitet i ämnet svenska Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 s.9 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

Läs mer

TIMSS 2011. Lärarenkät. NO-ämnen. Årskurs 8 TIMSS 2011. Skolverket 106 20 Stockholm

TIMSS 2011. Lärarenkät. NO-ämnen. Årskurs 8 TIMSS 2011. Skolverket 106 20 Stockholm TIMSS 2011 Lärarenkät NO-ämnen Årskurs 8 TIMSS 2011 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2011 Lärarenkät Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Genrer och texttyper

Genrer och texttyper Borås Högskola Kurs 11SLU Genrer och texttyper Sagor 2012-01-04 Handledare: Gunilla Elber Inledning Jag har valt att göra denna fältuppgift med eleverna i min egen klass. Vi har sedan skolstarten i höstas

Läs mer

Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål

Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Bakgrund Syfte och mål Vi i Vintergatan ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i årskurs 2-5 med stöd av Cirkelmodellen Text: Annika Mindedal, språkutvecklare och lektor i Katrineholms kommun Foto: Jenny Ahlforn Westdahl

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

3. Hur många år har du sammanlagt undervisat i engelska på mellanstadiet?

3. Hur många år har du sammanlagt undervisat i engelska på mellanstadiet? Engelska Lärarenkät 1 åk 5 NU89 Det här formuläret innehåller frågor, som rör Din undervisning i engelska. Den första delen behandlar den lärarutbildning Du fått samt eventuell fortbildning och/eller behov

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Elevernas läsförmåga i grundskolan En undersökning av Lärarnas Riksförbund inom ramen för projektet Läsande Klass

Elevernas läsförmåga i grundskolan En undersökning av Lärarnas Riksförbund inom ramen för projektet Läsande Klass RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Elevernas läsförmåga i grundskolan En undersökning av Lärarnas Riksförbund inom ramen för projektet Läsande Klass Elevernas läsförmåga i grundskolan En undersökning av

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att fylla i detta frågeformulär, som är kopplat till

Läs mer

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm?

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm? Hur läser år 8-na i Stockholm? av professor Karin Taube (Språka loss 2003) Som ett led i Stockholms skolors arbete med att utvärdera undervisningen har Högskolan i Kalmar genomfört en kartläggning av läsförmågan

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Kupol står för Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande och är ett

Läs mer

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma Om läsning Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma I bokstävernas krumelurer, i deras hopflätning till ord och meningar finns många hemliga rum När man fått tag i läsandet har

Läs mer

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Riktlinjer för stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Läsförmåga är en nyckel för inkludering både i skolan och i samhället. Att kunna läsa är elevens viktigaste redskap för att lyckas

Läs mer

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2008 Advanced Bo Palaszewski Projektledare Sofia Silva Projektkoordinator Peter Nyström Vetenskaplig

Läs mer

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby

Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Läsa- skriva- räkna projektet i Ljungby Lite kort om Ljungby Invånarantal: 27 411 varav drygt hälften i Ljungby stad Yta: 2 000 kvkm Sjöar och vattendrag: 178 I Ljungby kommun finns 13 kommunala grundskolor

Läs mer

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010)

Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 1 (17) Dnr 40-2010:119 Frågeguide Kvalitetsgranskning Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (2010) 2 (17) Huvudmannen 1.1 Förvaltningschef (eller motsvarande) m.fl. Inledning Hur uppfattar ni att det fungerar

Läs mer

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö

LÄSGLÄDJE ÅR 3. Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers. Gustavslundskolan, Växjö LÄSGLÄDJE ÅR 3 Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger Aidan Chambers Gustavslundskolan, Växjö Paula Högström/ biblioteket (Skolbiblioteksforum), Maria Löfqvist/ Ljusglimten, Kerstin Lundberg/

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Frostviksskolan

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet

Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet 1 (6) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Marie Holmqvist, bibliotekschef Ert datum Er beteckning Uppdrag Lust att Läsa Läslyftet Ärendebeskrivning och bakgrund I april 2012 togs i Kultur

Läs mer

Handlingsplan för läs- och skrivutveckling. År F 9

Handlingsplan för läs- och skrivutveckling. År F 9 Tillbergaskolan Specialpedagogerna Handlingsplan för läs- och skrivutveckling År F 9 God läs och skrivförmåga är nyckeln till kunskap! 2008-10-03 1 En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Abdi, som har fått i läxa att läsa hemma varje dag. Abdi gillar bara att läsa för klassens bokhund Kajsa. När mamma säger att Abdi ska läsa

Läs mer

Arbetsplan för Lyckeby Kunskapscentrum 7-9

Arbetsplan för Lyckeby Kunskapscentrum 7-9 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anja Eklund Kvalitetschef 0455-303617 2014-09-08 Arbetsplan för Lyckeby Kunskapscentrum 7-9 Beslutad av Judit Beres Lagerquist, rektor Arbetsplan

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

Nya språket lyfter. Dagens program. Forskningsbakgrund läsning och skrivning Genomgång av observationsmaterialet

Nya språket lyfter. Dagens program. Forskningsbakgrund läsning och skrivning Genomgång av observationsmaterialet Nya språket lyfter Dagens program Forskningsbakgrund läsning och skrivning Genomgång av observationsmaterialet Elisabeth Berg Institutionen för didaktik Uppsala universitet Varför dokumentation av elevers

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Läsa mellan raderna. dialogisk strategiundervisning. Michael Tengberg Institutionen för pedagogiska studier Karlstads universitet

Läsa mellan raderna. dialogisk strategiundervisning. Michael Tengberg Institutionen för pedagogiska studier Karlstads universitet Läsa mellan raderna dialogisk strategiundervisning Michael Tengberg Institutionen för pedagogiska studier Karlstads universitet Läsa mellan raderna dialogisk strategiundervisning Michael Tengberg Institutionen

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Handlingsplan. För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23

Handlingsplan. För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23 Handlingsplan För språk-, läs- och skrivutveckling 2014-06-23 Handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling i Sotenäs kommun Målsättning I Sotenäs kommun ska ingen elev med språk-, läsoch skrivsvårigheter

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden.

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Syfte Undervisningen ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation:

Här följer exempel på vad som kan belysas och redovisas i utredning om elevens pedagogiska och sociala situation: 1 (4) PEDAGOGISK OCH SOCIAL BEDÖMNING, SKOLA En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan skall visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av klasslärare/

Läs mer

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Distansundervisning Anna Anu Viik tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Utmaningar! Grupperna är ofta heterogena! Modersmål är inte ett schemalagt

Läs mer

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013

Förebyggande handlingsplan. Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Förebyggande handlingsplan Läs- och skrivsvårigheter 2012/2013 Gefle Montessoriskola, reviderad september 2012 Utvärderas och revideras september 2013 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon:

Läs mer

Terminsplanering för årskurs 7-9:

Terminsplanering för årskurs 7-9: Terminsplanering för årskurs 7-9: Temaområde:genre pedagogik, literatur samt diverse övriga teman. Mailadress: sandra.bookbinder@edu.upplandsvasby.se Samtliga veckor har följande indelning när det gäller

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Vad vet vi nu? Aktiv läskraft (ALK) - vad innebär det? Föreläsningens innehåll

Vad vet vi nu? Aktiv läskraft (ALK) - vad innebär det? Föreläsningens innehåll Aktiv läskraft (ALK) - vad innebär det? Föreläsningens innehåll Föreläsare: Barbro Westlund Halmstad 160405 Barbro.westlund@isd.su.se Department of Language Education om alla pedagogers ansvar att stödja

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas

Tänk på den skolenhet där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skolenhet efterfrågas 1. Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasieskolan: Högskoleförberedande program Yrkesprogram Introduktionsprogram Annan utbildning, skriv

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Till läsaren av detta dokument!

Till läsaren av detta dokument! Linköpings kommun MES-projektet Sidan 1 av 14 Till läsaren av detta dokument! Dokumentet består av två delar, en checklista år f-9 samt en idébank. Förskolans arbete med språklig medvetenhet har inte tagits

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer