EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA"

Transkript

1 EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm

2 En enkät om att lära sig läsa Ditt barns klass har valts ut att ingå i en studie som kallas PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Det är en forskningsstudie om hur barn lär sig läsa. PIRLS stöds av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) där det svenska Skolverket ingår och studien utförs i cirka 40 länder runtom i världen. I den här enkäten frågar vi om ditt barns erfarenheter av att lära sig läsa. Vi är enbart intresserade av hur du och ditt barn hanterar och upplever delar av barnets skolgång. Det finns inga rätta eller fel svar på frågorna. Kryssa i rutan för det svar som du tycker passar bäst för vardera fråga. Om du vill ändra ett svar fyller du i rutan för det första svaret och kryssar sedan i rutan för det nya svaret. Var vänliga och lägg den besvarade enkäten i det bifogade kuvertet och lämna den till barnets klasslärare så snart som möjligt. Enkäten ska fyllas i av barnets förälder/vårdnadshavare eller av båda föräldrarna/ vårdnadshavarna tillsammans. Informationen som vi samlar in kommer att vara till stor hjälp när vi försöker ta reda på hur barn lär sig läsa. Dessutom kan det hjälpa oss att utveckla läsundervisningen för alla barn och ungdomar. Vi ber dig att svara på alla frågor i enkäten som du tycker dig kunna svara på. Alla svar du lämnar är konfidentiella. Det är endast det nationella forskningscentret som kommer att ha tillgång till dina svar. De kommer alltså inte att kunna läsas av någon på ditt barns skola. PIRLS2006

3 Innan ditt barn började årskurs 1 1 Enkäten är ifylld av: Kryssa i de rutor som gäller Ja Nej 2 a. Innan ditt barn började årskurs 1, hur ofta brukade du eller någon annan i ert hushåll göra något av följande tillsammans med honom eller henne? Mamma eller motsvarande ---- Pappa eller motsvarande --- Annan ---- Kryssa i en ruta för varje rad. Ofta Ibland Aldrig eller nästan aldrig a) Läsa böcker b) Berätta sagor c) Sjunga d) Leka med alfabetleksaker (till exempel bokstavsklossar) e) Prata om sådant ni hade gjort f) Prata om sådant ni hade läst g) Leka ordlekar h) Skriva bokstäver eller ord i) Läsa skyltar och liknande högt j) Gå till ett bibliotek k) Spela olika sorters spel En enkät om att lära sig läsa 3

4 3 a. På vilket språk ägde de flesta aktiviteterna i fråga 2 rum? Svenska ---- (Om det är på svenska, gå vidare till fråga 4) Annat språk --- Om aktiviteterna i fråga 2 mestadels var på ett annat språk... b. Hur gammalt var ditt barn när han eller hon för första gången kom i nära kontakt med svenska språket (t ex i förskolan, hos dagmamma)? 10 år eller äldre år år år år år år år år år eller yngre Vilket språk talade ditt barn innan han/hon började skolan? Om ditt barn talade flera språk parallellt kan du kryssa Ja för mer än ett språk. Kryssa i en ruta för varje rad. a) svenska b) samiska c) arabiska d) serbiska e) bosniska f) kroatiska g) persiska h) finska i) albanska j) spanska k) turkiska l) polska m) somaliska n) kurdiska o) norska eller danska p) tyska Ja Nej q) engelska r) annat Ange vilket språk 4 En enkät om att lära sig läsa

5 Att börja årskurs 1 5 Deltog ditt barn i förskoleverksamhet? Ja ---- Nej ---- (Om du svarar nej, gå till fråga 6) Om du svarar ja... a. Hur länge deltog barnet i förskoleverksamheten? Tre år eller mer ---- Mellan två och tre år ---- Två år ---- Mellan ett och två år ---- Mindre än ett år Hur gammalt var ditt barn när han/hon började årskurs 1? Fem år eller yngre ---- Sex år ---- Sju år ---- Åtta år eller äldre ---- Hur bra kunde ditt barn följande när han/hon började i årskurs 1? Kryssa i en ruta för varje rad. Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Inte alls a) Känna igen bokstäverna b) Läsa enstaka ord c) Läsa meningar d) Skriva bokstäver e) Skriva enstaka ord f) Återberätta sagor g) Delta aktivt i samtal med jämnåriga En enkät om att lära sig läsa 5

6 Saker som du gjort nyligen med ditt barn 8 Hur ofta gör du eller någon annan i ditt hushåll något av följande tillsammans med ditt barn? Kryssa i en ruta för varje rad. Varje dag eller nästan varje dag En eller två gånger i veckan En eller två gånger i månaden Aldrig eller nästan aldrig a) Lyssnar när mitt barn läser högt b) Pratar med mitt barn om saker vi gjort c) Pratar med mitt barn om vad han/hon läser själv d) Pratar med mitt barn om vad de läser i klassen e) Går till biblioteket eller bokhandeln med mitt barn --- f) Hjälper mitt barn med läsning för skolan g) Pratar med mitt barn om vad jag läser (eller vad någon annan i vårt hushåll läser) h) Uppmuntrar mitt barn till att läsa i) Uppmuntrar mitt barn till att skriva På vilket språk ägde de flesta av aktiviteterna i fråga 8 rum? Svenska ---- Annat språk --- Hur mycket tid per dag ägnar ditt barn i genomsnitt åt läxläsning? Mitt barn har aldrig några läxor minuter eller mindre minuter minuter Mer än 60 minuter En enkät om att lära sig läsa

7 Ditt barns skola Läsning i hemmet 11 Vad tycker du om ditt barns skola? Kryssa i en ruta för varje rad. Stämmer bra Stämmer till viss del Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls a) På skolan gör man så att jag känner mig delaktig i mitt barns utbildning b) På skolan borde man anstränga sig mer för att göra mig delaktig i mitt barns utbildning c) På skolan bryr man sig om mitt barns framsteg i skolan d) Skolan är bra på att hjälpa mitt barn att läsa bättre Hur mycket brukar du själv läsa hemma under en vanlig vecka? Det kan vara böcker, tidskrifter, tidningar och texter som du läser för ditt arbetes skull. Mindre än en timme i veckan timmar i veckan timmar i veckan ---- Mer än 10 timmar i veckan ---- a. Hur ofta läser du för ditt eget nöjes skull när du är hemma? Varje dag eller nästan varje dag - En eller två gånger i veckan ---- En eller två gånger i månaden --- Aldrig eller nästan aldrig ---- b. Hur ofta läser du för att få nyheter när du är hemma? Varje dag eller nästan varje dag - En eller två gånger i veckan ---- En eller två gånger i månaden --- Aldrig eller nästan aldrig ---- c. Hur ofta läser du för jobbet eller utbildning när du är hemma? Varje dag eller nästan varje dag - En eller två gånger i veckan ---- En eller två gånger i månaden --- Aldrig eller nästan aldrig ---- En enkät om att lära sig läsa 7

8 14 Hur väl stämmer de här påståendena om läsning på dig? Kryssa i en ruta för varje rad. Stämmer bra Stämmer till viss del Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls a) Jag läser bara om jag måste -- b) Jag tycker om att prata om böcker med andra människor c) Jag tycker om att läsa på fritiden d) Jag läser bara om jag behöver information e) Att läsa är viktigt hemma hos oss f) Jag minns att jag hade svårt att lära mig att läsa i början av skolan a. Ungefär hur många böcker har ni hemma? (Räkna inte med tidskrifter, tidningar eller barnböcker.) mer än b. Är de här böckerna främst på svenska? Ja ---- Nej ---- a. Ungefär hur många barnböcker har ni hemma? (Räkna inte med tidskrifter, tidningar eller skolböcker.) Mer än b. Är de här böckerna främst på svenska? Ja ---- Nej En enkät om att lära sig läsa

9 Övrig information 17 Vilket språk använder barnets pappa (eller manlig vårdnadshavare) oftast när han pratar med barnet hemma? Vilket språk använder barnets mamma (eller kvinnlig vårdnadshavare) oftast? Kryssa i en ruta för varje kolumn. 18 Vilken är den högsta utbildningsnivå som fullföljts av barnets föräldrar (eller vårdnadshavare)? Kryssa i en ruta för varje kolumn. Barnets pappa Barnets mamma Barnets pappa a) svenska b) samiska c) arabiska d) serbiska e) bosniska f) kroatiska g) persiska h) finska i) albanska j) spanska k) turkiska l) polska m) somaliska n) kurdiska o) norska eller danska p) tyska q) engelska r) annat s) ej tillämpligt Om annat språk... Barnets mamma a. Vilket språk talar barnets pappa? Ange vilket språk 19 a) Viss grundskola eller gick inte i skolan alls b) Grundskola c) Gymnasium d) Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå e) Högskoleutbildning (minst 80 p, mindre än 120p) f) Universitetsexamen ( p) g) Högre universitetsexamen (mer än 160 p) h) Ej tillämpligt Vilket av följande beskriver bäst arbetssituationen för barnets föräldrar (eller vårdnadshavare)? Kryssa i en ruta för varje kolumn. Barnets pappa a) Arbetar minst heltid (detta kan omfatta en eller flera heltidstjänster eller flera deltidstjänster som tillsammans utgör heltidsarbete) b) Arbetar deltid c) Arbetar inte men är arbetssökande -- d) Annat e) Ej tillämpligt Barnets mamma b. Vilket språk talar barnets mamma? Ange vilket språk En enkät om att lära sig läsa 9

10 20 Vilken typ av arbete utgör huvudsysselsättning för barnets pappa och mamma (eller vårdnadshavare)? Kryssa i rutan vid den kategori som bäst beskriver vad han eller hon gör. Vid varje kategori visas några exempel på yrken för att hjälpa dig att hitta rätt. Om någon förälder inte arbetar just nu kryssar du i rutan vid den yrkeskategori han eller hon tillhörde senast. Kryssa i en ruta för varje kolumn. Barnets pappa a) Har aldrig lönearbetat utanför hemmet Barnets mamma b) Egenföretagare Inkluderar företagare som äger mindre rörelse (färre än 25 anställda). T ex försäljning av varor eller tjänster, gatukök, restaurangrörelse c) Lägre tjänstemannasektor Inkluderar kontorspersonal; sekreterare, handläggare och terminalarbetare; kundservicepersonal d) Försäljnings- eller servicesektor Inkluderar resepersonal; restaurangarbetare; frisörer etc; personal i väktarbranschen; försäljare, butiksanställda, vårdbiträden, undersköterskor e) Utbildad lantbruks-, skogsbrukseller fiskeriarbetskraft Inkluderar lantbrukare; skogsarbetare; fiskare; fiskeriarbetare; jägare; renskötare f) Hantverkare Inkluderar utbildad byggarbetskraft, snickare, rör- och VVS-arbetare, elektriker, målare etc; smidesarbetare; maskinmekaniker, verktygsmakare; konsthantverkare g) Industriarbetare Inkluderar maskin- och fabriksoperatörer; personal vid monteringsband och stationer; förare och chaufförer h) Övriga arbetaryrken Inkluderar lokalvårdare och annan städpersonal; fastighetsskötare; bud och kurirer, icke utbildad arbetskraft inom lantbruk, skogsarbete, fiskeri- eller byggbranschen i) Företagsledning eller myndighet Inkluderar företagsledare för större företag (mer än 25 anställda) eller enhetschefer samt högre tjänstemän inom större företag; anställda på chefsnivå eller högre tjänstemän inom stat, landsting eller kommun; militärbefäl j) Akademiker Inkluderar universitets- och högskoleanställda forskare; arkitekter; ingenjörer; högskoleutbildad personal inom sjuk- och hälsovård; lärare; poliser; jurister; beteendevetare; författare och konstnärer; präster etc. k) Övrig kvalificerad arbetskraft Inkluderar teknisk personal inom vetenskap, konstruktion och datateknik; tekniker och assistenter inom hälsooch sjukvård; fritidspedagoger etc; bokförings- och ekonomipersonal; projektledare; konsulter; övrig personal verksam inom administration l) Ej tillämpligt Om man jämför er familj med andra, hur god är er familjs ekonomiska situation? Väldigt god ---- Ganska god ---- Medel ---- Inte så god ---- Inte alls god ---- Har ditt barn fått hjälp av en talpedagog/logoped? Ja ---- Nej En enkät om att lära sig läsa

11 23 a. Är ditt barn fött i Sverige? Om du svarar nej... Ja ---- (Om du svarar ja, gå till fråga 24) Nej ---- b. Hur gammalt var ditt barn när ni kom till Sverige? 10 år år år år år år år år år år eller yngre ---- Tack! 24 Ungefär hur lång tid tog det dig att fylla i den här enkäten? Tack för att du tog dig tid att fylla i denna enkät. Mindre än 10 minuter minuter minuter minuter minuter ---- Längre än 30 minuter ---- En enkät om att lära sig läsa 11

12 TIMSS & PIRLS International Study Center Lynch School of Education, Boston College pirls.bc.edu EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2012

OECD Programme for International Student Assessment 2012 OECD Programme for International Student Assessment 2012 Sverige Provdatum (Huvudstudie PISA 2012) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Dag Månad 2012 ELEVENKÄT C Svenska 494 Project

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Kapitel 1 Boendeformer

Kapitel 1 Boendeformer LÄAHANDLEDNING Privatekonomi på enkel svenska Kapitel 1 Boendeformer Viktiga ord film 1: avgift bostadsrätt bostadsrättsförening delägare hyra hyresrätt hyresvärd universitet Viktiga ord film 2: el värme

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

1 Det svenska politiska systemet

1 Det svenska politiska systemet 1 Det svenska politiska systemet Rösträtt och valsystem Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Det är val vart fjärde år. Sverige styrs på tre olika nivåer:

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer