Handbok för provledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för provledare"

Transkript

1 Handbok för provledare

2

3 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning Din roll som provledare Förhållningsregler för provtillfällena Förberedelser före provtillfället Hantering av TIMSS Advanced Provmaterial Elevprotokoll Tidsramar för provtillfällena Att förbereda eleverna för provet Provanvisningar Hantering av elevenkäten Återlämnande av provmaterial till skolsamordnaren Bilaga A: provprotokoll...19 i

4

5 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Inledning IEA:s undersökning Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en omfattande internationell studie av barns och ungdomars kunskaper och färdigheter i matematik och naturvetenskap. TIMSS Advanced studerar gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och i fysik. Studien är utformad för att mäta och tolka skillnader i nationella utbildningssystem för att på så vis bidra till att förbättra undervisning och lärande av matematik och naturvetenskap runt om i världen. I Sverige deltar ett urval elever i gymnasieskolans sista år. I några skolor deltar även elever i gymnasieskolans år 2. Eleverna i de utvalda klasserna kommer att genomföra ett TIMSS-prov i antingen matematik eller fysik och besvara en enkät om att lära sig matematik eller fysik. 1

6 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual 2

7 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare 1 Din roll som provledare Det är viktigt att du följer de rutiner som beskrivs i handboken, så att proven verkligen hanteras på exakt samma sätt i alla deltagande länder. Som provledare ansvarar du för: att bli väl förtrogen med den här handboken innan provtillfället äger rum, att kontakta skolsamordnaren om du har frågor eller problem, att se till att varje elev får just det provmaterial som gjorts i ordning åt honom eller henne, att administrera provet enligt instruktionerna i den här handboken, att med hjälp av tidtagarur hålla de tider som gäller för provtillfällena och att i Provprotokollet anteckna den tidpunkt då de olika tillfällena börjar och slutar, att i Elevprotokollet registrera vilka elever som deltagit eller varit frånvarande vid provtillfället. 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena Som provledare måste du iaktta följande regler vid provtillfället: Svara inte på några frågor som rör innehållet och ge inga särskilda upplysningar, svar eller anvisningar om någon provuppgift. Det bästa svaret på sådana frågor är att säga: Jag är ledsen, men jag kan inte svara på några frågor. Försök besvara uppgiften så gott du kan. Försäkra dig om att samtliga elever förstår vad de ska göra och att de vet hur de ska anteckna svaren. Du har rätt att svara på elevernas frågor när det gäller sådana saker. Eleverna som gör provet får använda miniräknare. Medan eleverna arbetar ska du gå runt i rummet för att se till att eleverna följer anvisningarna och besvarar frågorna i rätt del av provhäftet. Elever som ber om att få lämna provtillfället får endast göra det om det är absolut nödvändigt. Om en elev inte kan fullfölja provet (t.ex. för att han eller hon är sjuk), ska du samla in häftet och på omslaget anteckna skälet till varför eleven avbröt provet. Om en elev lämnar rummet men sedan återvänder, kan han eller hon fortsätta att besvara frågorna i häftet under den tid som återstår av provtillfället. Ingen elev får lämna rummet med något av provmaterialet. Om en elev kommer för sent, men innan provtillfället har börjat, ska du ge eleven hans eller hennes häfte. När provet kommit igång på allvar (det vill säga när eleverna öppnat sina häften och du börjat läsa instruktionerna), får inga eftersläntrare släppas in. 3

8 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual Om en elev är klar innan provtiden är slut, får han/hon se över sina svar eller läsa tyst. Eleven får inte lämna rummet. Anteckna i provprotokollet om det uppstått några problem vid provhanteringen. Om de utvalda elevernas lärare är närvarande under provtillfället måste du instruera läraren att inte besvara några frågor från eleverna eller ge några särskilda upplysningar, svar eller anvisningar om någon uppgift under provtillfället. Det bästa svaret på sådana frågor är att säga: Jag är ledsen, men jag kan inte svara på några frågor. Försök besvara uppgiften så gott du kan. 1.2 Förberedelser före provtillfället En vecka före provtillfället Omkring en vecka före provtillfället ska du: vara klar över vad ditt ansvar innebär, träffa skolsamordnaren för att diskutera eventuella frågor kring hanteringen av proven, planera alla de åtgärder som måste vidtas inför provtillfället tillsammans med skolsamordnaren. Detta omfattar att ordna med lokaler, se till att det finns ett tillräckligt antal bänkar eller bord med lämplig möblering för prov, kontrollera att det finns tillräckligt med pennor, kontakta de berörda lärarna och informera dem om att eleverna bör ha något att läsa tyst i bänken om de blir snabbt klara med provet, sätta dig in i provhanteringsrutinerna, hur elev- och provprotokollen fylls i och tidsplanen för provtillfällena. En timme före provtillfället En timme före provtillfället ska du se till att du har allt material klart för hanteringen av provet, enligt förteckningen i sektion 2.1. Kontrollera att provmaterialet är fullständigt. Det ska finnas ett provhäfte och en elevenkät för varje elev i elevprotokollet, samt tre extra exemplar av varje. Kontrollera också att rummet är iordningställt för provtillfället. Kontrollera att skolsamordnaren fyllt i uppgifterna 1-8 i provprotokollet eller fyll i dem själv om detta inte redan gjorts. Vänd dig till skolsamordnaren om du behöver hjälp med att besvara uppgifterna. 4

9 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare 2 Hantering av TIMSS Advanced Provmaterial Skolsamordnaren kommer att förse dig med det provmaterial som behövs senast en timme före provtillfället. Du behöver följande material för provhanteringen: En bunt med provhäften för samtliga elever i klassen och tre extra exemplar 1. En bunt med elevenkäter för samtliga elever i klassen och tre extra exemplar. Klassens elevprotokoll som anger vilket häfte varje elev ska ha. Klassens provprotokoll, samt extra kopior att använda vid kompletteringstillfälle. En klocka. Blyerts- eller kulspetspennor (Obs! Ej tunna blyertspennor). På varje prov och enkät finns det en etikett med elevens namn och elev-id, etiketten anger vilken elev som ska ha respektive prov och enkät. En elevs elev-id är detsamma på både prov och enkät viket gör att svaren i provhäftet kan kopplas ihop med svaren i elevenkäten. Kontrollera att både provhäftena och elevenkäterna är sorterade i samma ordningsföljd som eleverna är listade i elevprotokollet och att allt material är märkt på rätt sätt, så går utdelningen av provmaterialet snabbare. 2.2 Elevprotokoll Du kommer att behöva klassens elevprotokoll för att registrera elevernas deltagande under provtillfällena. I elevprotokollet finns elevernas namn och identifikationskod samt information om vilken elev som ska ha vilket häfte. I kolumn 8 i elevprotokollet antecknar du vilka elever som är närvarande och vilka som är frånvarande vid provet. Kolumnerna 8 och 9 i elevprotokollet är indelade i två sektioner. Den första avser provet och den andra elevenkäten. Kolumn 9 används om det krävs ett kompletteringstillfälle 2. Du ska ange koder för i vilken utsträckning eleverna deltagit i provomgångarna enligt följande: Kod C om eleven deltog i provet Kod A om eleven var frånvarande vid provtillfället Kod NA om eleven lämnat skolan/kursen för gott 1 De tre extra exemplaren ska användas om ett häfte kommer bort eller skadas, eller om det finns nya elever i klassen när provet äger rum som inte är förtecknade i elevprotokollet. 2 I Handbok för skolsamordnare avsnitt 5.5 framgår information om genomförande av kompletteringstillfälle. 5

10 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual Ingen kod ska tilldelas elever som undantagits från undersökningen d.v.s. fått koden 1 i kolumn 4. Figur 2.1 visar ett exempel på ett ifyllt elevprotokoll. Figur 2.1: Exempel på ett ifyllt elevprotokoll 6

11 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Det finns tre extra identifikationskoder (elev-id) för elever i elevprotokollen än det finns elever i klassen, dessa har samma elev-id som de tre extra provhäftena och elevenkäterna. Provledaren ska använda dessa reservfält på följande sätt: Om det vid provtillfället finns en elev i klassen som inte står med i elevprotokollet, ska du skriva in elevens namn, kön och födelsedata i fälten bredvid det första extrahäftet. Ge eleven provhäftet och elevenkäten med samma elev-id. Om en elevs häfte kommit bort eller skadats kan reservfälten användas för att tilldela eleven ersättningsinstrument. I det fallet ger du eleven det provmaterial som anges i det första oanvända reservfältet. Stryk de noteringar som gjorts i elevprotokollet om den elev vars instrument förlorats eller skadats och för in elevuppgifterna (födelseår och månad, kön, undantagskod etc.) på den första raden med oanvänd identifikationskod. Elevens identifikationskod på reservprovhäftet och elevenkäten får inte ändras och ska stämma överens med identifikationskoden i de nya noteringarna i elevprotokollet. Du ska föra över namnet på den nya eleven från elevprotokollet till omslaget på det nya provhäftet och även till motsvarande elevenkät. 2.3 Tidsramar för provtillfällena Provhäftet skall besvaras samma dag och utan avbrott. Det är önskvärt att elevenkäterna besvaras samma dag som proven genomförs, men efter provtillfället. Om detta inte är möjligt kan du välja en annan dag, efter det att proven utförts, för att genomföra elevenkäterna. Du måste avsätta minst 30 minuter för eleverna att fylla i elevenkäten. Tidsramarna för provtillfällena för TIMSS Advanced 2008-undersökningen är följande: Omkring 10 minuter för att förbereda eleverna, läsa instruktioner och dela ut provhäftet etc.(se avsnitt 2.5 Provanvisningar i denna handbok). 90 minuter för att besvara provhäftet. 5 minuter för att besvara enkäten om miniräknare i provhäftets slut. Du måste anteckna de faktiska tidpunkterna för provtillfällena i provprotokollet, tillsammans med eventuella avvikelser från de fastställda tidsramarna. Ytterligare uppgifter om rutinerna ges i den här handboken. 2.4 Att förbereda eleverna för provet De instruktioner i Provanvisningar 2.5 som är i FET STIL och markerade med måste läsas högt för eleverna ordagrant för att säkra att alla provtillfällen genomförs på samma sätt i alla länder. I provhäftena och enkäterna finns också Allmänna anvisningar, du finner dem även på 7

12 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual sidorna 10 till 14 och 15 till 16 i den här handboken. Ge eleverna tid att läsa dem på egen hand, så som sägs i Provanvisningar 2.5. Försök inte lära dig anvisningarna utantill, även om du måste se till att bli väl förtrogen med dem före själva provtillfället. Läs upp anvisningarna precis som de står. Kommentarer som inte är i fetstil ska inte läsas högt. De anvisningarna är bara till för dig. Se till att eleverna sitter ner, lugnt och stilla, och inte har något annat framför sig på bänken än en penna och eventuellt en miniräknare. Skriv av skolans identifikationskod från ruta [a] i elevprotokollet i det avsedda utrymmet i provprotokollets övre högra hörn. Anteckna den aktuella tidpunkten i ruta [9a] i provprotokollet. Läs provanvisningarna. 2.5 Provanvisningar Den här skolan har valts ut att delta i en viktig internationell undersökning för att studera vilka kunskaper elever över hela världen har i avancerad matematik och fysik. Olika länder från flera olika världsdelar deltar i undersökningen. Ni ska få göra ett prov i matematik eller fysik och svara på några frågor. När jag berättar för er om dagens prov vill jag att alla lyssnar noga. Nu ska jag dela ut provhäftena. Ni får inte öppna dem förrän jag säger till. Ni får använda en miniräknare om ni har en tillgänglig. Om ni har böcker eller papper på bänken, ska ni lägga undan dem. Blir ni färdiga med provet innan tiden har gått ut får ni sitta kvar vid er plats och läsa. Läs elevens namn på varje provhäfte och dela samtidigt ut det. Låt inte eleverna öppna provhäftena förrän du ber dem göra det. När du delar ut provhäftena måste du se till att elevens identifikationskod på provhäftet är densamma som motsvarande kod i kolumn 2 i elevprotokollet. Ange i vilken utsträckning eleven deltar i kolumn 8. Om det gäller ett kompletteringstillfälle ska du använda kolumn 9 i stället. Lägg provhäftet åt sidan om en elev är frånvarande. Ge det inte till någon annan eftersom varje häfte tilldelats en viss elev. Om någon elev i klassrummet inte finns med i elevprotokollet, ger du det första extra provhäftet till honom eller henne. Se till att elevens identifikationskod på provhäftet överensstämmer med koden för det outnyttjade fältet i kolumn 2 i elevprotokollet. När du har kontrollerat att koderna på häftet och i elevprotokollet överensstämmer för du in den nya elevens namn, kön, födelseår och månad i kolumnerna 1, 5 och 6 i elevprotokollet. Anteckna sedan elevens namn (eller identifikationskod) på provhäftet och på elevenkäten. 8

13 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare När provhäftena har delats ut och elevprotokollet fyllts i säger du följande till eleverna: Slå upp första sidan i häftet där det står Allmänna anvisningar. Ni har fem minuter på er att läsa dessa instruktioner ALLMÄNNA ANVISNINGAR börjar Allmänna anvisningar Du har 90 minuter på dig att besvara alla frågorna i häftet. Det är viktigt att du försöker svara på alla frågorna och att du gör ditt allra bästa. Du får använda din miniräknare när du behöver den. Du får också använda de formler som du hittar på de följande sidorna. På vissa frågor ska du välja det korrekta svaret bland några svarsalternativ, och fylla i den ring som står vid det svar som du tycker är rätt. Se exempel 1. Exempel 1 i Avancerad Matematik provhäfte 9

14 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual Exempel 1 i Fysik provhäfte Om du inte är säker på svaret, markera det alternativ som du tycker verkar bäst. Om vill ändra ditt svar så sätter du ett x över ditt första val och fyller sedan i den ring som står vid det svar du anser är korrekt. Se exempel 2. Exempel 2 i Avancerad Matematik provhäfte 10

15 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Exempel 2 i Fysik provhäfte I häftet finns också frågor där du ska skriva ett svar i rutan som finns i provhäftet. I en del av dessa frågor finns uppmaningen Redovisa hur du kommit fram till ditt svar eller Redovisa dina beräkningar och då är det viktigt att du ger en fullständig förklaring eller visar alla de steg du använde för att komma fram till ett svar. Exempel 3 i Avancerad Matematik provhäfte 11

16 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual Även om du använder din miniräknare för att besvara en fråga så måste du beskriva alla de steg du använt för att komma fram till ett svar. En redovisning av en miniräknarlösning till exempel 3 kan se ut så här: Exempel 3 i Fysik provhäfte Även om du använder din miniräknare för att besvara en fråga så måste du beskriva alla de steg du använt för att komma fram till ett svar. En redovisning av en miniräknarlösning till exempel 3 kan se ut så här: 12

17 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare När du är färdig med alla frågorna i detta häfte så ska du besvara den korta enkät om användning av miniräknare som finns i slutet av häftet Slut på ALLMÄNNA ANVISNINGAR Efter att de fem minuterna har gått (om några elever fortfarande ej är klara med läsningen av anvisningarna kan du ge dem några extra minuter) så säger du: Har ni några frågor? Besvara eventuella frågor så bra du kan. Om det inte finns några frågor, säg: Gör ditt bästa och försök att besvara alla frågor. Gå vidare till nästa fråga om du är osäker på svaret på någon fråga. Vänd nu sidan. Du har 90 minuter på dig att arbeta med den här delen av provet. Anteckna den aktuella tidpunkten i rutorna [9b] och [10a] i provprotokollet och börja tidtagningen. 90 minuter har avsatts för att besvara provhäftet. Kom ihåg att du inte får hjälpa eleverna med provet. 10 minuter innan provtiden är slut, ska du säga så här: Ni har nu 10 minuter kvar innan det blir rast. Försök hinna svara på alla frågor i provhäftet. När de sista 10 minuterna har gått skall du anteckna den aktuella tidpunkten i ruta [10b] i provprotokollet och säga så här: Provtiden är nu slut. Slå upp sista sidan i provhäftet. Där finner du en kort enkät om miniräknare. Ni har 5 minuter på er att besvara enkäten. Efter att de fem minuterna är över, säger du: 13

18 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual Tiden är nu slut. Slå ihop provhäftet, och lägg ner era pennor. Skriv inget mer. Vi tar nu en rast på [säg det antal minuter som ni planerar att ta rast mellan besvarandet av provhäftet och elevenkäten] minuter. Efter rasten ska ni också besvara en kort enkät. Kom tillbaks i tid om ni lämnar rummet. 2.6 Hantering av elevenkäten Se till att samtliga elever är i klassrummet och sitter ner. När alla elever sitter ner tyst och stilla, läser du upp följande: Jag ska nu dela ut ett kort frågeformulär. Öppna det inte förrän jag säger till er att göra det. Läs elevens namn på varje enkät och dela samtidigt ut det. Låt inte eleverna öppna enkäterna förrän du ber dem göra det. När du delar ut enkäterna måste du se till att elevens identifikationskod på enkäten är densamma som motsvarande kod i kolumn 2 i elevprotokollet. Ange i vilken utsträckning eleven deltar i kolumn 8. Om det gäller ett kompletteringstillfälle ska du använda kolumn 9 i stället. Lägg enkäten åt sidan om en elev är frånvarande. Ge det inte till någon annan eftersom varje enkät tilldelats en viss elev. När enkäterna har delats ut och elevprotokollet fyllts i säger du följande till eleverna: Har alla fått ett frågeforumlär? Om alla har det fortsätter du. Är det någon som inte har fått ett frågeformulär måste du lösa det innan du fortsätter. Instruktionerna finns i era frågeformulär. Det är viktigt att ni följer instruktionerna noga, så att ni förstår hur ni ska markera era svar. Öppna nu era frågeformulär och slå upp första sidan där det står Allmänna anvisningar. Ni har nu fem minuter på er att tyst läsa instruktionerna ALLMÄNNA ANVISNINGAR börjar Allmänna anvisningar I det här häftet finns frågor som rör dig själv. Vissa frågor gäller fakta, medan andra gäller dina åsikter. Läs igenom varje fråga noggrant och svara så korrekt som möjligt. Du får be om hjälp om det är något du inte förstår eller om du inte är säker på hur en fråga ska besvaras. 14

19 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Varje fråga följs av ett antal svar. Fyll i ringen intill det svar du väljer, enligt exemplet här nedan. Läs igenom varje fråga noggrant och välj det svar du tycker är bäst. Fyll i ringen intill eller under det svar du väljer. Om du vill ändra ett svar kryssar du över det första svaret och fyller sedan i ringen för det nya svaret. Be om hjälp om det är något du inte förstår eller om du inte är säker på hur en fråga ska besvaras. Tack för att du ägnar tid, arbete och tankemöda åt att besvara frågorna Slut på ALLMÄNNA ANVISNINGAR Efter att de fem minuterna har gått (om några elever fortfarande ej är klara med läsningen av anvisningarna kan du ge dem några extra minuter) så säger du: Är det något ni undrar över innan vi sätter igång? Om det finns frågor, ska du besvara dem så gott du kan. Om det inte finns några fler frågor antecknar du den aktuella tidpunkten i ruta [11a] i provprotokollet och fortsätter med elevenkäten. Slå upp sidan med den första frågan och sätt i gång att svara på frågorna i enkäten. Ni har 30 minuter på er att besvara frågorna. När 30 minuter har gått, säger du: 15

20 TIMSS Advanced 2008 Test Administrator Manual Sluta arbeta nu och räck upp handen om ni har svarat på alla frågorna. Om samtliga elever räcker upp handen, säger du: Tack! Slå ihop frågeformulären och lägg ifrån er pennorna. Sitt ner medan jag samlar in era frågeformulär. Om inte alla elever räcker upp handen, ger du dem lite mer tid och säger: Ni får lite mer tid för att fortsätta att besvara frågorna. Om ni redan svarat på alla frågor kan ni använda tiden till att gå tillbaka och se över svaren. När ni är klara stänger ni enkäterna, sitter kvar i bänkarna och börjar läsa tyst. När samtliga elever är färdiga och har slagit igen sina enkäter, ska du anteckna den aktuella tiden i ruta [11b] i provprotokollet. Därefter säger du: Sitt kvar medan jag samlar in era enkäter?. Samla in enkäterna. Jämför med elevprotokollet och se till att du har fått in samtliga elevenkäter. Förvara dem på en säker plats. 16

21 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare 2.7 Återlämnande av provmaterial till skolsamordnaren Besvara frågorna 12 till 15 i provprotokollet. När du har försäkrat dig om att samtliga moment genomförts på rätt sätt och att allting är i ordning ska du lämna tillbaka allt provmaterial, inklusive allt reservmaterial, till skolsamordnaren. Du ska också återlämna de ifyllda elev- och provprotokollen. Gå igenom allt material med skolsamordnaren så att ni båda är överens om att allt är i sin ordning. TACK FÖR ATT DU HJÄLPER TILL MED ATT GENOMFÖRA DENNA VIKTIGA INTERNATIONELLA UNDERSÖKNING! 17

22

23 TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Bilaga A: provprotokoll 19

24

25 TIMSS Advanced 2008 Provprotokoll Fyll i ett protokoll för varje grupp som deltar i undersökningen. (1) Skolans namn: (2) Gruppbeteckning: (3) Skolsamordnarens namn: (4) Provledarens namn: (5) Provledaren är: [ ] Lärare på skolan men inte för den utvalda gruppen [ ] Lärare för den utvalda gruppen [ ] Någon annan, v.g. ange: (6) Typ av provtillfälle: [ ] Ordinarie [ ] Kompletteringstillfälle (7) Provdatum: (8) Planerad starttid: Starttid Sluttid Tidsåtgång för prov- och enkättillfällen (9a) (9b) Provhantering (förbereda eleverna, läsa anvisningarna, dela ut provhäften et.c.) (10a) (10b) Prov, första delen Skolans identifikationskod Skol-ID: _ (11a) (11b) Elevenkäten genomförs (Ange datum om elevenkäten genomförs en annan dag än provdagen.)

26 12. Fanns det särskilda omständigheter eller hände något ovanligt under prov- och enkättillfället? [ ] Nej [ ] Ja. Förklara på vilket sätt 13. Hade eleverna några särskilda problem med provet? Var provet till exempel för svårt, tröttande eller förvirrande eller var den utsatta tiden otillräcklig? [ ] Nej [ ] Ja. Förklara på vilket sätt 14. Var det några problem med provmaterialet? Fanns det till exempel fel eller utelämnanden i elevprotokollet, felaktigheter i provhäftena eller var antalet häften otillräckligt? [ ] Noej [ ] Ja. Förklara på vilket sätt 15. Fanns någon kvalitetsobservatör närvarande vid provtillfället? [ ] Nej [ ] Ja. Förklara på vilket sätt

27

28

Handbok för skolsamordnare

Handbok för skolsamordnare Handbok för skolsamordnare TIMSS Advanced 2008 School Coordinator Manual TIMSS Advanced 2008 School Coordinator Manual Innehållsförteckning Inledning...1 1. Din roll som skolsamordnare...3 1.1 Allmänt...3

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 Vinter Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

DF-C Kvalitetsledningsystem

DF-C Kvalitetsledningsystem 1 DF-C Kvalitetsledningsystem Dokumentnamn Instruktioner vid testtillfälle Giltig fr o m 2008-03-23 Version 0.1 Framtaget av/godkänd av Helena Hellström Gefwert/Marie-Louise Gefwert (Examinatorn/testvakt)

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Förskola - vinter Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Handledning högskoleprovet för skolor i utlandet

Handledning högskoleprovet för skolor i utlandet Handledning framtagen av UHR Uppdaterad 2015-09-30 Handledning högskoleprovet för skolor i utlandet ADMINISTRATIVA RUTINER Roller Vid varje skola (motsvarande) ska det under provdagen finnas en huvudansvarig

Läs mer

Identifikationsetikett Umeå universitet Enheten för pedagogiska mätningar 901 87 UMEÅ Skol-ID: Stratum ID: Huvudstudie Skolenkät Årskurs 8 Din skola har samtyckt till att delta i TIMSS 2003, en stor internationell

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Lärarenkät

Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Lärarenkät Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Lärarenkät Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, hädanefter KP 1, genomfördes för första gången år 2011. Eftersom mycket få elever

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Komvux/gymnasieprogram:

Komvux/gymnasieprogram: Namn: Skola: Komvux/gymnasieprogram: Anvisningar: Tidsbunden del består av två delar, Del I och Del II. Den sammanlagda provtiden är 120 minuter varav högst 30 minuter för Del I. Till uppgifterna i Del

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Identifiering av stödbehov

Identifiering av stödbehov Identifiering av stödbehov Bedömning i matematik Årskurs 2 höst Lärarhandledning Allmänna principer för bedömningen Bekanta dig på förhand med instruktionerna och materialet. Kontrollera att du har allt

Läs mer

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn

Skrivprocessen. Varför skriva för att lära? Min kunskapssyn Skrivprocessen Skrivprocessens viktigaste grundtanke att sätta eleven och hans/hennes förutsättningar i centrum. Skrivprocessen är inte bara ett sätt att skriva uppsatser utan framförallt skriva för att

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

Arbetar ämneslärare språkutvecklande?

Arbetar ämneslärare språkutvecklande? Arbetar ämneslärare språkutvecklande? Camilla Borg Carenlöv 2012 Uppsats, högskolenivå, 7,5 hp Svenska språket Svenska som andraspråk 31-60 hp Handledare: Olle Hammermo Examinator:Ulrika Serrander Sammandrag

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV HUR UNDERLÄTTAR VI PÅ TRAFIKVERKET FÖR DIG MED LÄSSVÅRIGHETER?

INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV HUR UNDERLÄTTAR VI PÅ TRAFIKVERKET FÖR DIG MED LÄSSVÅRIGHETER? INFÖR ANSÖKAN OM MUNTLIGT PROV ELLER FÖRLÄNGD PROVTID VID KUNSKAPSPROV RIKTLINJER TILL DIG SOM ÄR INTYGSGIVARE Syftet med intyget är att det ska ge underlag för beslut om en person ska ha rätt till ett

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN STUDIEPLAN Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN Boken Pedagogik för ridlärare passar bra att läsa i studiecirkel. Därför har vi sammanställt en studieplan med diskussionsfrågor för varje kapitel.

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Interventionsstudie i Jönköping: KRÄNKNINGAR I VÅRDEN, enkät nr. 3

Interventionsstudie i Jönköping: KRÄNKNINGAR I VÅRDEN, enkät nr. 3 Instruktion Interventionsstudie i Jönköping: KRÄNKNINGAR I VÅRDEN, enkät nr. 3 Innan du svarar på en fråga ber vi att du läser hela frågan och alla svarsalternativ. Vissa frågor svarar du på genom att

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET

STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET STÖD BARN MED ADHD I KLASSRUMMET Det här kapitlet ger råd om bra sätt att stödja barn med ADHD i klassrummet. Här finns även förslag på metoder som kan användas för att hjälpa till att skapa en bra stödstruktur.

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E HÖSTEN 1996

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E HÖSTEN 1996 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av mars 1997. NATIONELLT PROV

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Hälsoenkät SF-36. Bilaga 1

Hälsoenkät SF-36. Bilaga 1 Bilaga 1 Hälsoenkät SF-36 Instruktion: Detta formulär innehåller frågor om hur Du ser på Din hälsa. Informationen ska hjälpa till att följa hur Du mår och fungerar i Ditt daglig liv.besvara frågorna genom

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Sid

BESLUT. Datum Dnr Sid BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2012-01-30 6154-2011 1(2) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot Liljevalchs Internationella Läroverk i Södertälje kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande

Läs mer

Handbok Delrapport. Athena utbyten

Handbok Delrapport. Athena utbyten Handbok Delrapport Athena utbyten Förord Delrapportering Resultaten av beviljade utbyten mäts vid rapporteringen. Du rapporterar online genom ditt användarkonto för Athena utbyten. 1. När er ansökan beviljades

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Matematik åk 9. Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9

Matematik åk 9. Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9 träning Insikt Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9 1 Till läraren Diagnosen Pejlo Insikt för åk 9 är framtagen för att ge dig som lärare överblick över dina elevers kunskaper i matematik. Diagnosen

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad 2010-01-17. Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 202 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 202 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Institutionsrollen, uppdaterad 09/2010 Innehåll 1. Information... 1 1.1 Mina meddelanden... 1 1.2 Aktuella kurser... 1 1.3 Studieplanering... 1 2. Våra studerande...

Läs mer

Läs med oss. Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Pojken och tigern.indd 1 08-06-18 15.36.16. Manual digitalt lärarstöd till.

Läs med oss. Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Pojken och tigern.indd 1 08-06-18 15.36.16. Manual digitalt lärarstöd till. Pojken och Tigern Läs med oss Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Pojken och tigern.indd 1 08-06-18 15.36.16 Manual digitalt lärarstöd till Pojken och Tigern Välkommen! Välkommen till vårt digitala lärarstöd

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PM2616 Kursnamn: Psykoterapi Provmoment: Psykoterapeutisk Teori PDT, Psykoterapeutisk Teori KBT Ansvarig lärare: Anders Wellsmo & Annika Björnsdotter Tentamensdatum: 2016-01-14 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT

SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT SVERIGES 18-ÅRINGAR HAR FÅTT EN VIKTIG UPPGIFT 9 Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter? Nej Ja, men besvären är lindriga Ja, jag har måttliga besvär Ja, jag har svåra besvär Källa:

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 009 40 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2002. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2002. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av juni månad 2002. Anvisningar

Läs mer

Att fånga bedömningar i flykten

Att fånga bedömningar i flykten Att fånga bedömningar i flykten ATT BJUDA IN ELEVER TILL MATEMATIK (ELLER INTE) LISA BJÖRKLUND BOISTRUP Föreläsningens struktur Tidigare forskning om kommunikation ur ett bedömningsperspektiv Kommunfinansierad

Läs mer

STÄNG AV FÖNSTER. Regler FLAGGSPECTRUM I FLAGGSPECTRUM II FLAGGSPECTRUM III FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL

STÄNG AV FÖNSTER. Regler FLAGGSPECTRUM I FLAGGSPECTRUM II FLAGGSPECTRUM III FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL Sivu 1/5 STÄNG AV FÖNSTER Regler FLAGGSPECTRUM I FLAGGSPECTRUM II FLAGGSPECTRUM III FLAGGSPECTRUM STJÄRNSPEL Ett spännande sätt att lära sig känna igen länder och huvudstäder. Ett utomordentligt kännetecken

Läs mer

Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Inledning Muntlig presentation har blivit allt viktigare i utbildning och yrkesliv. Allt oftare hamnar vi i situationer där vi måste redovisa

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 December 2015 Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Viktig information inför ifyllandet av listan... 2 3. Information om vad

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Våga prata om dina erektionsproblem

Våga prata om dina erektionsproblem Våga prata om dina erektionsproblem Sexlivet är en viktig del för närheten och samhörigheten i en parrelation. Men för många män, och kanske också för dig, är ett vitalt sexliv inte någon självklarhet

Läs mer

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Skolenkät Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Skolenkät Din skola är utvald att delta i TIMSS Advanced 2015 (Trends

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Av kursplanen och betygskriterierna,

Av kursplanen och betygskriterierna, KATARINA KJELLSTRÖM Muntlig kommunikation i ett nationellt prov PRIM-gruppen ansvarar för diagnosmaterial och de nationella proven i matematik för grundskolan. Här beskrivs de muntliga delproven i ämnesprovet

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Henrik Einspor

Allan Zongo. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Henrik Einspor Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Henrik Einspor Vad handlar boken om? Max har en rymdvarelse, Allan Zongo hemma hos sig. Den har råkat landa i deras trädgård med sitt rymdskepp. Max mamma är på sjukhuset,

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning.

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. 2015-11-16 Denna vägledning innehåller instruktioner om hur man ska fylla i ansökningsformuläret om gratis tilldelning av utsläppsrätter när en anläggning

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del III

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 2000. Del III Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Det blåste nästan storm ute. Trädens

Det blåste nästan storm ute. Trädens 1 Det blåste nästan storm ute. Trädens kronor böjde sig för vinden och löven låg i frusna drivor på marken. Det var onsdagen före höstlovet. Måste vi gå ut på rast? sa Maja när skolklockan ringde. Nej,

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer