KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa"

Transkript

1 KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa LATHUND FÖR DATAINSAMLING Vi har sammanställt det här häftet för att du som anställd skall kunna ta reda på vad medverkan i Kupol innebär för just dig. Läs det eller de avsnitt som gäller dig.

2

3 Innehåll 1. Kort om datainsamlingen i Kupol Till dig som är rektor Kontaktperson Rektorsenkät Enkäter till elever i åk 8 & åk Enkäter till elever i åk 9 (alla) Enkäter till lärare (alla) Bekräftande av klass Salivprovtagning åk Frånvarouppgifter för elever i åk 8 & åk Till dig som fungerar som kontaktperson Bekräftande av klass Enkäter till elever i åk 8 & åk Enkät till elever i åk 9 (alla) Enkät till lärare (alla) Registrerade uppgifter om elever åk 8 & åk Till dig som är mentor i åk 8 eller i åk Enkät till elever i åk 8 & åk Enkät till elever i åk 9 (alla) Till dig som undervisar åk 8 eller åk 9 i svenska eller matematik Enkät till matematik- & svensklärare i åk 8 & åk Till dig som är lärare på skolan Enkät till lärare på skolan (alla) Till dig i elevhälsoteamet Screening av mental ohälsa Salivprovtagning åk Kontaktuppgifter... 17

4

5 1. Kort om datainsamlingen i Kupol Kupol (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande) är en nationell studie som drivs av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Det övergripande syftet med Kupol är att undersöka vilken betydelse det sociala och pedagogiska klimatet i skolan har för ungdomars psykiska hälsa. Datainsamlingen på skolor pågår höstterminen vårterminen Du kan läsa mer om Kupol på kupolstudien.se. Vi vill samla in information från ett antal grupper: REKTOR Rektor, eller en av rektor utsedd anställd, ombes fylla i en enkät om skolan, dess pedagogiska profil, strukturella resurser och aktiviteter. Vi ber även skolan tillhandahålla registrerade uppgifter om frånvaro för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio. ELEVER ÅK 8 (MED SAMTYCKE) Ett antal elever i årkurs åtta medverkar sedan förra läsåret i Kupol. Dessa elever ombes besvara en uppföljningsenkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskaps- och familjerelationer samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Detta upprepas när eleverna går i årkurs nio. Enkäten besvaras under lektionstid. Vårdnadshavare till medverkande elever i årskurs åtta kommer ombes fylla i en enkät. Kupol sköter utskicket av dessa enkäter. ELEVER ÅK 9 (MED SAMTYCKE) Ett antal elever i årkurs nio medverkar sedan förrförra läsåret i Kupol. Dessa elever ombes besvara en uppföljningsenkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskapsoch familje-relationer samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Enkäten besvaras under lektionstid. Några nior blev i årskurs sju slumpmässigt utvalda att lämna ett salivprov. I år ombes de lämna ett nytt prov. Provtagningen sker i skolan och genomförs av en forskningsassistent från Kupol. Vårdnadshavare till medverkande elever i årskurs nio kommer ombes fylla i en enkät. Kupol sköter utskicket av dessa enkäter. LÄRARE I MATEMATIK/SVENSKA ÅK 8 & ÅK 9 Alla lärare som undervisar en eller flera klasser i årskurs åtta eller i årskurs nio i ämnena svenska eller matematik ombes fylla i en enkät om klassens sociala klimat, uppfattningen om disciplin och om vissa moment i undervisningen. ELEVER ÅK 9 OCH ALLA LÄRARE Alla elever som går i årskurs nio och all undervisande personal ombes fylla i en enkät med frågor om skolans sociala och pedagogiska miljö. Samtliga enkäter besvaras en gång varje läsåren Deltagande i studien är frivilligt för både elever och lärare. 1/17

6 2/17

7 2. Till dig som är rektor Som rektor har du en viktig roll för att vi ska kunna genomföra Kupol på bästa sätt och för att projektet förankras hos personal, elever och vårdnadshavare. Vi kan även behöva hjälp med att komma i kontakt med andra viktiga personer på skolan, till exempel administratörer, lärare eller elevhälsoteam. 2.1 Kontaktperson Det är bra om någon på skolan kan fungera som kontaktperson. Det kan exempelvis vara en administratör eller någon ur elevhälsoteamet. 2.2 Rektorsenkät Vi ber dig besvara en enkät med frågor om skolan, dess pedagogiska profil, strukturella resurser och aktiviteter. Enkäten skickas till skolan. 2.3 Enkäter till elever i åk 8 & åk 9 Ett antal elever i årskurs åtta och nio ombes fylla i en enkät med frågor om undervisningen och miljön i skolan, om vänskaps- och familjerelationer samt om elevens psykiska och fysiska hälsa. Enbart elever med samtycke från vårdnadshavare ombes besvara enkäten. Enkäten besvaras på lektionstid. Enkäterna skickas till kontaktpersonen i namnade kuvert. Kontaktpersonen överlämnar kuverten till mentorerna i årskurs åtta och nio och mentorerna delar ut och samlar in enkäterna. 2.4 Enkäter till elever i åk 9 (alla) En gång varje läsår under ombes alla elever i årskurs nio att fylla i en enkät med frågor om skolans sociala och pedagogiska miljö. Eleverna svarar på enkäten under lektionstid. Eftersom enkäterna är anonyma och endast innehåller frågor om skolan och undervisningen krävs inte samtycke från vårdnadshavarna. 2.5 Enkäter till lärare (alla) En gång varje läsår under ombes samtliga lärare på skolan att fylla i en enkät om skolmiljön. Enkäten besvaras gemensamt på en avsatt tid, t.ex. vid en arbetsplatsträff eller utbildningsdag. Enkäten kan fyllas i som pappersversion eller som webversion. Skolan kommer att få ta del av en sammanställning av resultatet från denna enkät. Lärare som undervisar årskurs åtta och årskurs nio i ämnena svenska eller matematik ombes även fylla i en enkät om klassens sociala klimat, uppfattningen om disciplin och om vissa moment i undervisningen. 2.6 Bekräftande av klass Vid läsårets början kommer vi att kontakta kontaktpersonen, alternativt skolexpeditionen, för bekräftelse av klass/grupp för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio. 3/17

8 2.7 Salivprovtagning åk 9 Hösten 2013 lämnade ett antal medverkande elever, då i årskurs sju, saliv. Detta läsår vill vi inhämta ett andra salivprov. Provtagningen sker på plats i skolan och genomförs av en forskningsassistent från Kupol. Vi behöver dock skolans hjälp att samla eleverna och tillhandahålla lokaler. Provtagningsproceduren är enkel. Saliven kommer att användas för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner. 2.8 Frånvarouppgifter för elever i åk 8 & åk 9 Vid läsårets slut kommer vi att kontakta kontaktpersonen, alternativt skolexpeditionen, för frånvarouppgifter för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio. 4/17

9 3. Till dig som fungerar som kontaktperson För att kunna genomföra Kupol på ett bra sätt önskar vi en kontaktperson på skolan, förslagsvis en administratör eller någon ur elevhälsoteamet. Vi behöver bland annat hjälp med att administrera information och enkäter till elever och lärare, samt ta fram vissa uppgifter ur skolans register. 3.1 Bekräftande av klass Vid läsårets början kommer vi skicka en lista över elever i årkurs åtta och nio som deltar. Vi ber dig bekräfta att eleverna går kvar på skolan samt elevens klass. Om eleven bytt skola ber vi dig meddela vilken skola eleven/eleverna bytt till. 3.2 Enkäter till elever i åk 8 & åk 9 Elever i årkurs åtta och årskurs nio, med samtycke från minst en vårdnadshavare, ombes besvara en enkät på plats i skolan. Enkäten är inte densamma som den enkät alla nior ombes besvara, se nästa sida. Kupol skickar dig namnade kuvert för de elever som fått samtycke att delta. Kuverten innehåller elevernas enkäter. Du överlämnar de namnade kuverten till mentorerna i åk 8 och åk 9. De delar ut kuverten till eleverna. Enkäterna besvaras under lektionstid. Mentorn samlar in enkäterna och överlämnar dem till dig. Du skickar tillbaka enkäterna till Kupol i ett större svarskuvert. 5/17

10 3.3 Enkät till lärare i svenska & matematik Alla lärare som undervisar årskurs åtta eller i årskurs nio i ämnena svenska eller matematik ombes fylla i en enkät om klassen/klasserna de undervisar. Kupol skickar enkäterna till dig. Det finns en enkät för varje klass/undervisningsgrupp i både matte och svenska. Med varje enkät följer ett kuvert att lägga den besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert). Du överlämnar enkäterna till respektive lärare tillsammans med kuvertet. Om en lärare undervisar flera klasser/grupper så besvarar hen en enkät för varje klass/grupp. Läraren besvarar enkäten, lägger den i kuvertet och överlämnar det till dig. Du skickar tillbaka enkäterna till Kupol i ett större svarskuvert. 3.4 Enkät till elever i åk 9 (alla) Alla elever i årskurs nio ombes besvara en enkät om skolmiljön. Enkäten är anonym och kräver inget samtycke från vårdnadshavare. Enkäten besvaras under lektionstid. Kupol skickar enkäterna till dig. Enkäterna är packade klassvis. Med följer ett svarskuvert för varje klass. Du överlämnar enkäterna och svarskuvert till mentorerna i åk 9. De delar ut kuverten till eleverna. Enkäterna besvaras under lektionstid. Mentorn samlar in enkäterna, lägger dem i svars-kuvertet och överlämnar det till dig. Du skickar tillbaka enkäterna till Kupol. 6/17

11 3.5 Enkät till lärare (alla) Alla lärare på skolan ombes fylla i en anonym enkät om skolmiljön. Detta gäller oavsett vilka årskurser en undervisar i. Enkäten besvaras gemensamt på en avsatt tid, t.ex. vid en arbetsplatsträff eller utbildningsdag. Enkäten finns tillgänglig i pappersform och online. Kupol skickar enkäterna till dig. Med varje enkät följer ett kuvert att lägga den besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert). Enkäterna överlämnas till skolans rektor så att enkäten kan besvaras gemensamt på avsatt tid. Läraren besvarar enkäten, lägger den i det medföljande kuvertet och överlämnar det till dig. Du skickar tillbaka enkäterna till Kupol i ett större svarskuvert. Om skolan väljer att låta lärare besvara enkäten online mailar vi en weblänk. 3.6 Registrerade uppgifter om elever åk 8 & åk 9 När enkätinsamlingen är avslutad för läsåret kommer vi att be om frånvarouppgifter för medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio. Kupol mailar en lista över de elever som deltar i studien så att du kan föra in antalet timmar giltig och ogiltig frånvaro för eleven. Informationen mailas tillbaka till Kupol. 7/17

12 8/17

13 4. Till dig som är mentor i åk 8 eller i åk Enkät till elever i åk 8 & åk 9 Några av dina elever i årskurs åtta/årskurs nio står för huvuddelen av informationen i Kupol. Eleverna följs upp en gång varje läsår tills de går ut grundskolan (dvs. under årskurs sju, årskurs åtta och i årskurs nio). Vi behöver din hjälp med att administrera enkäter till eleverna som deltar. Enkäten besvaras under lektionstid. Observera att enkäten inte är densamma som den enkät alla nior ombes besvara, se nästa sida. Du får namnade kuvert till de elever som fått samtycke att delta från skolans kontaktperson för Kupol. Kuverten innehåller elevernas enkäter. Du delar ut kuverten med enkäterna till eleverna. Eleven lägger sin besvarade enkät i ett medföljande kuvert. Kuverten försluts och överlämnas till dig. Du överlämnar kuverten till skolans kontaktperson för Kupol. Kontaktpersonen skickar tillbaka enkäterna till Kupol. Elevernas deltagande är frivilligt, men varje ifylld enkät är viktig. 9/17

14 4.2 Enkät till elever i åk 9 (alla) Alla eleverna i årskurs nio ombes fylla i en anonym enkät om den sociala och pedagogiska miljön på skolan. Du får enkäten av skolans kontaktperson för Kupol. Med följer ett svarskuvert och en tom tabell där bortfall registeras. Du delar ut enkäterna till eleverna under lektionstid. Du lägger de besvarade enkäterna i svarskuverten och lämnar det till skolans kontaktperson för Kupol. Kontaktpersonen skickar tillbaka enkäterna till Kupol. Elevernas deltagande är frivilligt men varje ifylld enkät är viktig för att vi ska få en så komplett bild som möjligt av miljön i din skola. 10/17

15 11/17

16 5. Till dig som undervisar åk 8 eller åk 9 i svenska eller matematik 5.1 Enkät till matematik- & svensklärare i åk 8 & åk 9 Du ombes fylla i en enkät om klassens/undervisningsgruppens sociala klimat, uppfattningen om disciplin och om vissa moment i undervisningen. Det finns en enkät för varje klass/ undervisningsgrupp i både matte och svenska. Du får enkäten av skolans kontaktperson för Kupol. Om du undervisar i flera klasser, eller i båda ämnen, kommer du att få en enkät för varje klass och ämne. Med varje enkät följer ett kuvert att lägga den besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert). Du besvarar enkäten/enkäterna, lägger det i kuvertet och lämnar det till skolans kontaktperson för Kupol. Kontaktperson skickar tillbaka enkäterna till Kupo i ett större svarskuvert. Ditt deltagande är frivilligt, men varje ifylld enkät är viktig. Utöver detta kommer du, precis som alla lärare på skolan, ombes fylla i en enkät om skolmiljön. Läs mer om detta under avsnittet Till dig som är lärare på skolan. 12/17

17 13/17

18 6. Till dig som är lärare på skolan 6.1 Enkät till lärare på skolan (alla) Alla lärare på skolan ombes fylla i en anonym enkät om den sociala och pedagogiska miljön på skolan. Detta gäller oavsett vilka årskurser en undervisar i. Enkäten finns tillgänglig i pappersform och online. Samtliga lärare fyller i enkäten vid en av rektor avsatt tid, t.ex. en arbetsplatsträff eller utbildningsdag. Med varje pappersenkät följer ett kuvert att lägga den besvarade enkäten i (Obs! Ej svarskuvert). Efter att du fyllt i enkäten stoppar du den i det medföljande kuvertet och lämnar det till skolans kontaktperson för Kupol. Kontaktpersonen skickar tillbaka enkäterna till Kupol i ett större svarskuvert. Besvaras enkäten online skickas svaren direkt till Kupol. Ditt deltagande är frivilligt men varje ifylld enkät är viktig för att vi ska få en så komplett bild som möjligt av miljön i din skola. 14/17

19 7. Till dig i elevhälsoteamet Läsår Screening av mental ohälsa Medverkande elever i årskurs åtta och årskurs nio ombes besvara en enkät med frågor om skolan, vänskaps- och familjerelationer samt om deras upplevda psykiska och fysiska hälsa. Detta upprepas en gång varje läsår tills eleverna går ut grundskolan (dvs. årskurs sju, årskurs åtta och i årskurs nio). Endast elever med samtycke från vårdnadshavare besvarar enkäten. I enkäten ingår två skalor för att mäta psykisk hälsa; The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) och The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children (CES-DC). Om en elev, eller flera, och vårdnadshavare besvarar dessa skalor på ett sätt som indikerar symptom på psykisk ohälsa kommer vi att kontakta skolsköterskan. Baserat på denna information och befintlig information om barnet som skolan har tillgång till, beslutar elevhälsoteamet om eventuellt vidare insatset och i sådana fall vilka. 7.2 Salivprovtagning åk 9 Hösten 2013 lämnade ett antal medverkande elever, då i årskurs sju, saliv. Detta läsår vill vi inhämta ett andra salivprov. Provtagningen sker på plats i skolan och genomförs av en forskningsassistent från Kupol. Vi behöver skolans hjälp att samla eleverna och tillhandahålla lokaler. Provtagningsproceduren är enkel. Saliven kommer att användas för att mäta mängd av stresshormon och för att studera gener som påverkar stressreaktioner. 15/17

20 16/17

21 8. Kontaktuppgifter Fanny Engman (kontakperson skolor) Forskningsassistent Tel: Elin Arnö (kontaktperson) Forskningshandläggare Tel: Rosaria Galanti Professor, projektansvarig Tel: Besök gärna vår hemsida kupolstudien.se 17/17

SOFIA-studien Ett samarbete!

SOFIA-studien Ett samarbete! Hur ska det praktiskt gå till? Våg 4 SOFIA-studien SOFIA-studien Ett samarbete! SOFIA-studien är ett samarbete mellan er lärare, rektorer och kommunen (barn- och ungdomsförvaltningen) och oss forskare

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2012

Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Nyhetsbrev nummer 2, 2012 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under den senaste tiden. Mindre nyheter 2012-04-18 Möjlighet att exportera elevrapporter Möjlighet att

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Adelanet för vårdnadshavare Grundskola

Adelanet för vårdnadshavare Grundskola Adelanet för vårdnadshavare Grundskola Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Adelanet för vårdnadshavare Grundskola 1 Adelanet 3 Logga in

Läs mer

Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan/mannen i hemmet?

Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan/mannen i hemmet? Hur jämställd är den sverigefinska kvinnan/mannen i hemmet? Instruktioner till enkäten för projektet Avsändare. På uppdrag av Ungdomsstyrelsen genomför Sverigefinska Riksförbundet och Sverigefinskt Kvinnoforum

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2013-11-22 Logga in... 3 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 5 Veckovyn... 5 Dagsvyn... 6 Aktuellt... 8 Nyheter... 8 Kalender... 8 Matsedel... 11 Bokningar... 11 Meddelanden...

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer