PROJEKTANSÖKAN PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1,2 och 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTANSÖKAN PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1,2 och 3"

Transkript

1 PROJEKTANSÖKAN PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1,2 och 3 1 Ifylls av myndigheten: Ankomstdatum Myndighet Diarienummer Handläggare Ansökningsblanketten åtföljs av anvisningar för ifyllandet av blanketten. Anvisningarna som innehåller viktig information skall iakttas när blanketten fylls i. Del A A.1. UPPGIFTER OM ANSÖKAN Handläggarens tfn Ny ansökan Rättelse av tidigare Ansökan om ändring av godkänd projektplan Ansökningsnummer Projektkod A.2. MYNDIGHETER TILL VILKA ANSÖKAN RIKTAS Huvudansvarig myndighet till vilken ansökan riktas Arbetskrafts- och näringscentral, Länsstyrelse, vilken: Södra Finlands län Förbund på landskapsnivå, Undervisningsministeriet/utbildningsstyrelsen Arbetsministeriet Handels- och industriministeriet Social- och hälsovårdsministeriet Inrikesministeriet Jord- och skogsbruksministeriet Annan (t ex förmedlande organisation) Övriga myndigheter hos vilka finansiering söks med denna ansökan A.3. PROJEKT FÖR VILKET FINANSIERING SÖKS Projektets namn Pedagogik och lärande på Internet Målprogram Prioritet 3 3 Åtgärdshelhet 3.1 (tema: distansundervisning och lärarutbildning) Inledningsdatum Avslutningsdatum ( ) A.4. SÖKANDE (organisation som administrerar projektet) Organisationens namn Arcada Fortbildning (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola/fortbildning) Organisationstyp (kod) Adress 5 Ådstigen 3 As-signum Postnummer Telefon Bankförbindelse Aktia Projektansvarig (namn och ställning inom organisationen Tore Ståhl, projektledare Telefon Postanstalt Helsingfors Telefax Kontonummer E-post Ansvarig för ekonomiförvaltningen (namn och ställning inom organisationen) Susanne Johansson, bokförare Telefon E-post Är organisationen momsskyldig? Omfattas den administrativa organisationens verksamhet i projektet av mervärdesskatt? ja nej ja nej (utredningar som bilaga vid behov) TM /06

2 A.5. PROJEKTETS ORGANISATION OCH PROJEKTSAMARBETE 2 De huvudsakliga uppgifterna vid genomförandet av projektet för de organisationer som deltar. Om andra än den administrativa organisationen deltar i genomförandet lämnas närmare uppgifter om dem i Bilagan Styrgruppens sammansättning (organisationer/personer), gruppens uppgifter Ordförande: uvecklingschef Lars Wessman, Arcada; sekreterare: projektledare Tore Ståhl, Arcada; medlemmar: organisationschef Mats Schalin, Företagarna i Finland. Ytterligare medlemmar utses bland projektets finansiärer och utnämns så snart finansiärerna identifierats. Styrgruppen följer upp att verksamheten förverkligas i relation till mdlsättningarna, och representerar finansiärerna och mdlgruppen, men representerar inte den kärnkunskap som projektet bygger pd. För att stöda den operativa verksamheten bildas en projektgrupp, som representerar Arcadas interna kunnande inom nätpedagogik och e-learning och därutöver producenter (lärare) och avnämare (lärare internt och externt, företag). A.6. PROJEKTETS SAMBAND MED ANDRA PROJEKT SOM FINANSIERAS UR EUROPEISKA UNIONENS STRUKTURFONDER Projekt till vilka det sökta projektet anknyter Projektform (Ifylls av myndigheten) Samlingssignum (Ifylls av myndigheten) A.7. PROJEKTBESKRIVNING Geografiskt målområde (kommuner, ekonomisk region, landskap, län o dyl), angivande av landskap obligatoriskt i mål 1- och 2-programmen Speciellt alla tvåspråkiga kommuner i Mellersta och Östra Nyland, Södra Finlands län, men p.g.a. projektets karaktär (nätverksbaserat lärande) även svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i övriga delar av landet. Näringsgren (Statistikcentralens näringsgrensindelning) 80 Verksamhetsområde (Ifylls av myndigheten) Klassificering av projektet (Ifylls av myndigheten) Horisontella effekter ESF-projekttyp Programspecifik projekttyp jämställdhet: miljö: informationssamhälle: Sökord (Ifylls av myndigheten) TM 0.591r v. 00/06

3 A.8. PROJEKTBESKRIVNING: MÅLGRUPP Vilka är de egentliga målgrupperna för projektet? Projektets indirekta målgrupper och andra instanser till vilka projektverksamheten riktar sig (närmare uppgifter under B.2.1 i del B) 3 I första skedet lärare i yrkesläroinrättningar, vuxenutbildningcentraler m.m., och i andra skedet personalutbildare inom företag och den offentliga sektorn samt företagare som behöver stöd för att effektivera sin verksamhet med hjälp av data- och kommunikationsteknik. Det totala antalet deltagande personer, mål (uppskattning) 200 av vilka 120 kvinnor. Närmare uppgifter under B.2.1 i del B. A.9. PROJEKTBESKRIVNING: MÅL, RESULTAT OCH VERKNINGAR Projektets mål, beräknade resultat och förväntade verkningar (se anvisningarna) Målet är att inom målgruppen utveckla kompetensen i nätpedagogik och -didaktik, och att samtidigt katalysera en pedagogisk förändringsprocess som tar fasta på en mångsidigare användning av pedagogiska metoder, av vilka dator- och nätverksstödd undervisning är en. Projektet resulterar i en ökning av antalet personer med insikt och färdigheter i e-lärande. Resultaten kan granskas bl.a. genom uppföljning av i vilken grad (kvantitativt) och hur (kvalitativt) deltagarna efter projektet tillämpar e-lärande i sitt arbete. Projektets bestående verkningar utgörs av införande av e-lärande i deltagarnas organisationer samt av spridning av färdigheter och handlingsberedskap till andra organisationer genom samarbete i nätverk. Projektet resulterar i lösningar och modeller av allmänt intresse och ger ett bidrag till ökning av förståelsen för e-lärande. Resultaten och erfarenheterna av projektet förväntas öka intresset för e-lärande både bland utvecklare och leverantörer av nätbaserade utbildningsplatser, utbildningsmyndigheterna och kommunernas ansvariga samt bland lärare, pedagoger och studerande. De uppskattade direkta resultatmålen för och indirekta verkningarna av projektet när det gäller sysselsättningen och utvecklingen av mänskliga resurser meddelas under B.2.2 i del B. Vilka konsekvenser bedöms projektet ha med tanke på främjandet av jämställdheten mellan könen? E-lärande möter på visst motstånd bland kvinnliga lärare och studenter då det datatekniska inslaget i datorbaserade utbildningsmiljöer uppfattas som svår. Projektet kan sträva efter att minska motståndet och ta fram fördelar just för kvinnor och förvärvsarbetande studenter, t.ex. oberoendet av tid och avstånd, och främja både datatekniska medborgarfärdigheter och därmed en jämställdhet såväl mellan regionerna som mellan kvinnor och män. Uppskatta projektets konsekvenser för miljön samt miljökonsekvenserna av projektets resultat och verkningar. Projektet torde inte ha direkta miljökonsekvenser. Lärande på distans kan innebära minskad miljöbelastning genom bortfallet av onödiga resor. Multimedia- och videodemonstrationer på nätet kan ersätta miljöbelastande fältdemonstrationer. Vilka konsekvenser för informationssamhället bedöms projektet ha? Projektet tar fasta på möjligheterna i den nya informations- och kommunikationsteknologin och stöder utvecklingen av färdigheter inom detta område framförallt inom sådana grupper som är i risk att bli efter i den tekniska utvecklingen p.g.a. bristande basfärdigheter eller språkbarriärer. Projektet bidrar därmed till att minska den s.k. digitala tudelningen. TM 0.591r v. 00/06

4 4 A.10. PROJEKTBESKRIVNING: ÅTGÄRDER OCH PRODUKTER De viktigaste åtgärderna inom projektet (preciserade åtgärder presenteras i arbetsplanen under B.2.3 i del B) Se bilaga 1. Nya produkter som skall utvecklas (läromedel, metoder, program mm) Produkten är i ett kortare perspektiv utveckling av den interna kompetensen gällande IT- och nätverkspedagogik jämsides med interaktiva läromedel, CD-rom, videoprogram m.m. som beaktar e-lärandets pedagogik och didaktik. I ett längre perspektiv består produkten av ett kunnande inom området som också kan marknadsföras till övriga läroanstalter och företag i behov av svenskspråkig utbildning och fortbildning i IT- och nätverkspedagogik. Tyngdpunkten ligger dock i att utveckla innehållet i kurserna inom Arcadas egna utbildningsområden och IT-pedagogiken i förhållande till dessa, så att detta kunnande även kan marknadsföras till Arcadas referensgrupper, d.v.s. företag inom näringslivet och organisationer inom den offentliga sektorn. A.11. PROJEKTBESKRIVNING: SAMMANDRAG Beskrivning av projektet av vilken skall framgå projektets målgrupp, mål för projektet, beräknade resultat och förväntade verkningar samt projektåtgärder och produkter (sammandraget max tecken, publiceras på Internet): PROJEKTETS MÅLGRUPP Lärare i yrkesläroinrättningar, vuxenutbildningcentraler m.m., och även personalutbildare speciellt i mindre, svenskspråkiga enheter som har kompetensproblem inom den nya nätpedagogiken och -didaktiken (även äldre vuxenstuderande), samt företagare som behöver stöd för att effektivera sin verksamhet med hjälp av data- och kommunikationsteknik. MÅL FÖR PROJEKTET Målet är att inom målgruppen utveckla kompetensen i nätpedagogik och -didaktik, och att samtidigt katalysera en pedagogisk förändringsprocess som tar fasta på en mångsidigare användning av pedagogiska metoder, av vilka dator- och nätverksstödd undervisning är en. BERÄKNADE RESULTAT OCH FÖRVÄNTADE VERKNINGAR Projektet resulterar i en ökning av antalet personer med insikt och färdigheter i e-lärande. Resultaten kan granskas bl.a. genom uppföljning av i vilken grad (kvantitativt) och hur (kvalitativt) deltagarna efter projektet tillämpar e-lärande i sitt arbete. Projektets bestående verkningar utgörs av införande av e-lärande i deltagarnas organisationer samt av spridning av färdigheter och handlingsberedskap till andra organisationer genom samarbete i nätverk. Projektet resulterar i lösningar och modeller av allmänt intresse och ger ett bidrag till ökning av förståelsen för av e-lärande. Resultaten och erfarenheterna av projektet förväntas öka intresset för e-lärande både bland utvecklare och leverantörer av nätbaserade utbildningsplatser, utbildningsmyndigheterna och kommunernas ansvariga samt bland lärare, pedagoger och studerande. PROJEKTÅTGÄRDER OCH PRODUKTER Under år stöds och sporras lärare inom Arcadas alla utbildningsområden att utveckla sina färdigheter i användning av olika verktyg som kan användas för att bygga upp egentliga nätkurser eller nätverksstöd för s.k. vanliga kurser. Nätundervisningsövningar tillsammans med lärare och studerande. Handledda självstudier, interaktiv undervisning på nätet. Samtidigt utvecklas även tillämpningen av dator- och nätverksstöd i undervisningen genom att den tas in som ett inslag i varierande omfattning inom olika kurser i de olika utbildningsprogrammen. Under år 2002 startar olika pilotprojekt med partiella eller kompletta nätdistanskurser. Självutvärderingen och den externa utvärderingen utvecklas genom att ta fram kriterier för utvärdering och tillämpa dessa för utvärdering av pilotkurserna. Utvecklingen av kriterierna kan ev. koordineras med utvecklingen av ett generellt utvärderingsinstrument för undervisningen inom Arcada. Samtidigt genomförs utbildning av lärare i e-lärande inom handel och administration, teknik och kommunikation, IT och mediakultur, samt hälso- och socialvård. Tonvikten läggs vid utarbetande och användning av interaktiva läromedel samt nätpedagogik och -didaktik. Under år utvecklas kurser och fortbildningskurser i IT- och nätverkspedagogik, som kan marknadsföras till utbildningsorganisationer och företag i svenskfinland. Test av olika produkter för uppbyggnad av nätkurser. TM 0.591r v. 00/06

5 A.12. KOSTNADSFÖRSLAG FÖR PROJEKTET, mk 5 Fälten Ak och Bk ifylls för alla projekt. Under Ak uppges alla de kostnader för vilka genomföraren med denna blankett ansöker om stöd från Europeiska socialfonden och från staten. I tabellens kolumner för år antecknas de kostnader som under det aktuella året skall betalas för genomförandet av projektet. Om kostnaderna fördelar sig på flera delprojekt eller på något annat sätt i separata delar, presenteras kostnadsförslagen för dessa vid behov som särskilda bilagor. Kostnaderna skall berättiga till stöd. Under Bk presenteras sådana kostnader i samband med ESF-projekt för vilka inte beviljas ESF-stöd eller statligt stöd. Kostnaderna skall vara sådana som betraktas som godtagbara för ESF-projekt. De kostnader som uppges under Bk följs upp och rapporteras till den myndighet som finansierar projektet. I kostnaderna ingår den mervärdesskatt som kvarstår som slutlig kostnad för projektdeltagarna och de övriga finansiärerna av projektet. Beloppen anges i hela mark. År 2001 År 2002 År 2003 Sammanlagt mk Ak. KOSTNADER SOM UPPTAS I PROJEKTGENOMFÖRARENS BOKFÖRING: 1. material och förnödenheter, kontorsutgifter 2. personalutgifter (specifikation under B.4) resekostnader hyror köpta tjänster information och marknadsföring försäkringar 8. avskrivningar 9. interna utgifter (intern fakturering) 10. övriga utgifter (specifikation i särskild bilaga) Kostnaderna för genomföraren sammanlagt Moms ingår i kostnaderna i punkt I så fall ifylls inte punkt 11 Kostnaderna i punkt 1 10 har uppgetts utan moms. 11. Uppge den moms som hänför sig till kostnaderna i punkt 1 10 och som skall tas ut av finansiärerna. Momsen uppges till den del som den kvarstår som slutlig kostnad för finansiärerna (offentliga och privata) Ak. (1 11) Kostnader som upptas i genomförarens bokföring sammanlagt TM 0.591r v. 00/06

6 6 År 2001 År 2002 År 2003 Sammanlagt mk Bk. KOSTNADER SOM SKALL RAPPORTERAS SEPARAT OCH SOM INTE BEVILJAS FINANSIERING: 12. deltagarnas lönekostnader under utbildningstiden (inkl. lönebikostnader) deltagarnas resekostnader övriga kostnader som skall rapporteras 15. ersättningar in natura, frivilligarbete Bk. (12 15) Kostnader som skall rapporteras separat sammanlagt KOSTNADER SAMMANLAGT MK: Ak+Bk Kostnaderna specificeras vid behov i en särskild bilaga (se anvisningarna).

7 A.13. FINANSIERINGSPLAN FÖR PROJEKTET, mk Ar och Br ifylls för alla projekt. Under Ar uppges hur mycket sökanden (genomföraren) med denna blankett söker i stöd från Europeiska socialfonden och i statligt stöd för sina egna kostnader samt hur mycket stöd sökanden (genomföraren) får för sina kostnader genom finansiering från andra instanser (andra offentliga finansiärer, kommuner och privata). Under Br presenteras de finansiella bidrag som utgör en del av finansieringen av projektet och täcker de kostnader som presenteras under Bk i kostnadsförslaget. 7 I finansieringen ingår den moms som kvarstår som slutlig kostnad för deltagarna och de övriga finansiärerna. Beloppen anges i hela mark. Den planerade finansieringen i fälten Ar och Br skall vara lika stor som beloppen i motsvarande fält i kostnadsförslaget. År 2001 År 2002 År 2003 Sammanlagt mk Ar. FINANSIERING AV KOSTNADER SOM GENOMFÖRAREN BETALAR: 1. ESF-FINANSIERING OCH STATLIG FINANSIERING SOM SÖKS Myndigheter hos vilka finansiering söks: 1.1. Länsstyrelsen i södra Finlands län ESF-finansiering Länsstyrelsen i södra Finlands län statlig finansiering ANNAN OFFENTLIG FINANSIERING Sammanlagt (specifikation i särskild bilaga) KOMMUNAL FINANSIERING 3. Deltagaravgifter som betalas av kommunerna Övrig kommunal finansiering PRIVAT FINANSIERING 5. Deltagaravgifter som betalas av enskilda Övrig privat finansiering INKOMSTER AV PROJEKTET 7. Inkomster av projektet Ar. 1 7 FINANSIERING AV KOSTNADER SOM GENOM- FÖRAREN BETALAR SAMMANLAGT Br. FINANSIELLA BIDRAG SOM SKALL RAPPORTERAS SÄRSKILT OCH SOM BEVILJAS AV ANDRA INSTANSER FÖR KOSTNADER FÖR VILKA INTE GES ESF-FINANSIERING ELLER STATLIG FINANSIERNG: KOMMUNAL FINANSIERING 8. Deltagarnas löne- och resekostnader under utbildningstiden 9. ersättningar in natura PRIVAT FINANSIERING 10. Deltagarnas löne- och resekostnader under utbildningstiden 11. Övrig privat finansiering 12. ersättningar in natura, frivilligarbete STATLIG FINANSIERING 13. Deltagarnas lönekostnader under utbildningstiden Br ANDRA INSTANSERS FINANSIELLA BIDRAG SOM SKALL RAPPORTERAS SÄRSKILT, SAMMANLAGT

8 SAMMANDRAG AV FINANSIERINGEN 8 STATLIG FINANSIERING OCH ESF-FINANSIERING (1, ) ANNAN OFFENTLIG FINANSIERING (2) STATLIG FINANSIERING (deltagarnas lönekostnader för utbildningstiden) (13) KOMMUNAL FINANSIERING (3 4, 8 9) PRIVAT FINANSIERING (5 6, 10 12) INKOMSTER (7) FINANSIERING SAMMAN- LAGT Ar + Br År 2001 År 2002 År 2003 Sammanlagt KOSTNADER SAMMANLAGT Ak + Bk FINANSIERING SAMMAN- LAGT Ar + Br A.14. ANNAN FINANSIERING ÄN DEN ESF-FINANSIERING OCH STATLIG FINANSIERING SOM SÖKTS MED DENNA ANSÖKAN Finns det bindande avtal elle avsiktsförklaringar som gäller den medfinansiering genom annan offentlig finansiering, kommunal finansiering och privat finansiering som presenterats i finansieringsplanen? Arcadas företagsregister upptar avsiktsförklaringar från företag som visat intresse för e-lärande. Har på särskild ansökan sökts finansiering för projektet hos andra finansiärer? Ja Nej Varifrån och när har finansiering sökts? Beviljats mk? Föreningen Konstsamfundet, beviljats för år 2001 och för år 2001 Svenska kulturfonden, ansökts i september 2001, inget besked ännu.

9 9 PROJEKTANSÖKAN (del B) PROJEKT SOM FINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 Del B B.1 BEHOV OCH EFTERFRÅGAN På vilket problem söks lösning genom projektet? Yrkeslärare och personalutbildare (spec. i mindre, svenskspråk. enheter) har kompetensproblem inom den nya nätpedagogiken och -didaktiken. Småföretagare har problem att finna lämpliga verktyg som stöder stöder ekonomiadminisytrationen av företaget. Projektet söker lösningar på dessa problem. Hur har projektidén fötts? Vilka instanser har deltagit i beredningen av projektet? Vid specialiseringsstudier i ebusiness sedan -98 har lärare, studerande o. företagare efterlyst utbildning i e-lärande. Även Jyväskylä universitets rapport (julkaisuja 7/2000) betonar just vikten av undervisningsarrangemangen och e-lärandets pedagogik. Sedan år 1997 bedrivs vid Arcada ett ODL-projekt (open and distance learning), som syftar till att utveckla den interna kompetensen i nätbaserad undervisning, och som kan effektiveras genom att ODL-projektet inlemmas i detta projekt. Finns det förhandsutredningar eller andra motsvarande uppgifter om efterfrågan? Hurudana utredningar ligger till grund för projektet? Hur har resultaten av projekt som tidigare genomförts för samma målgrupp i regionen utnyttjats vid beredningen av projektet? Kunskapsstrategi för utbildning och forskning , UVM. Suomen virtuaaliyliopisto: Hankesuunnitelma Virtuaaliammattikorkeakoulu, Workshop, Tavastehus Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaation työvälineenä, ESR, J:kylän Yliopisto, julkaisuja 7/2000. Behovet har även uttryckts från föreningen Företagarna i Finland. Inom Arcadas lärarkår har behovet av kompetensutveckling inom nätpedagogik och didaktik identifierats. I vilken mån känner man redan till vilken grupp av företag / vilka personer som kommer att delta i projektet? Marknadssegmentering och preliminära målgruppsval har gjorts. Arcada Fortbildning har via Företagarna i Finland tillgång till kontakter till företag, som anmält intresse för e-lärande. Arcada samarbetar med yrkeslärar- och företagarorganisationerna. B.2. PRECISERAD BESKRIVNING AV PROJEKTET (fälten A.8.-A.10 i del A) B.2.1.PLANERADE MÅLGRUPPER (A.8. i del A) Om inga målgrupper i form av personer och/eller företag och/eller organisationer kan preciseras, ifylls i tillämpliga delar endast fältet Indirekta målgrupper och övriga instanser till vilka projektverksamheten riktar sig för att beskriva på vilket sätt projektet är inriktat på omvärlden. Antalet personer som inleder projektarbetet per år (i antalet ingår inte de personer som deltar bara i kortvarig information och rådgivning) år år år år sammanlagt av vilka kvinnor inleder Deltagarnas ställning på arbetsmarknaden innan projektet inleds (uppskattning) företagare*) 20 personer sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden 180 personer andra förvärvsarbetande (stödsysselsatta) personer arbetslösa henkilöä i utbildning utanför arbetsmarknaden personer på annat håll utanför arbetsmarknaden personer *) Som företagare betraktas i detta sammanhang personer som omfattas av pensionssystemen för företagare (FöPL, LFöPL) Andra inom målgruppen som deltar i kortvarig verksamhet som ordnas av projektet Personer som deltar i information eller rådgivning ed år år 2001 år 2002 år 2003 sammanlagt av vilka kvinnor inleder Antal företag och andra organisationer som inleder projektarbetet per år (i antalet ingår inte sådana företag eller organisationer som bara deltar i kortvarig information och rådgivning) år år 2001 år 2002 år 2003 sammanlagt antal företag som inleder övriga organisationer

10 Företag som deltar i projektet enligt antalet anställda (uppskattning) Antal anställda under över antal företag 2 st 5 st 5 st 5 st 2 st 1 st Indirekta målgrupper och övriga instanser till vilka projektverksamheten riktar sig Utbildningsansvariga, både inom privata (t.ex. arbetsplatshandledare inom läroavtalsutbildningen) och offentliga sektorn. Konsulter, webbredaktörer, programmerare och PC-stödpersonal inom olika företag och organisationer, nymediabranschen och företag inom läromedelsproduktion. Vilka är urvalsgrunderna för de deltagande personerna och företagen (och de andra organisationerna)? Hur genomförs valet och vem fattar besluten? Deltagande personer eller företag har ett identifierat behov av kompetensutveckling inom e-lärande, dvs personerna inser sitt eget inlärningsbehov. Motivationsnivån, tidsdisponerings- och finansieringsmöjligheterna, könsfördelning och geografisk spridning beaktas. Beslut fattas av projektgruppen eller projektledaren. Hur informeras målgruppen om möjligheten att delta i projektet? Marknadsföringskampanjer: målgruppsdefinition, intern marknadsföring inom Arcada, massmedia (annonsering i dags- och fackpress), webbreklam, broshyrer och säljbrev, DM-kampanjer (interna och externa register) inkl. telemarketing, affischer, mässor, SP, publicitet, lokalombud i skolor och företag.

11 11 B.2.2. MÅL, RESULTAT OCH VERKNINGAR (fält A.9.i del A) Direkta resultatmål som hänför sig till sysselsättning Sysselsättning av de personer som deltar i projektet Av dem som är arbetslösa när projektet inleds i arbete på den öppna arbetsmarknaden som företagare i utbildning placerar sig omedelbart efter projektet personer pers. pers. Av dem som före projektet stått utanför arbets- i arbete på den öppna arbetsmarknaden som företagare i utbildning marknaden sysselsätts omedelbart efter projektet personer pers. pers. Direkta sysselsättande effekter för de deltagare som arbetar (företagsanställda, företagare, anställda inom offentliga sektorn, lärare, utbildare ed) Deltagarna i projektet säkrar sin sysselsättning inom utbildningssektorn i framtiden. Arbetsmarknaden för personer med kännedom om nätundervisningsteknik, -pedagogik och-didaktik är växande. Nuvarande personal inom utbildningsbranschen bör ha insikter i e-lärande redan inom en snar framtid för att kunna bidra till utvecklingen av läroanstaltarnas IT-strategier som förutsätts i den nationella kunskaps- och utbildningsstrategin för åren Arbetsplatser och nya företag Hur många nya arbetsplatser medför projektet? mål 10 st, av vilka 6 st sysselsätter kvinnor. Hur många nya företag medför projektet? mål 5 st, av vilka 3 st företag grundats av kvinnor. Hur många arbetsplatser säkerställer projektet vid de deltagande företagen? mål 20 st, av vilka 15 st sysselsätter kvinnor Indirekta sysselsättande effekter (se anvisningarna) Deltagande i projektet betyder för alla parter kompetensutveckling, som med tanke på IT-branschens stora betydelse, tryggar sysselsättningen i framtiden. Inom utbildningssektorn råder stor brist på professionella nätdistanslärare, -pedagoger och multimedia/innehållsproducenter för e-lärande. Resultatmål för åtgärder som syftar till att utveckla mänskliga resurser Direkta resultatmål: antalet examina inom projektet 20 st Indirekta verkningar Med examina ovan avses bl.a. yrkesexamina. Arcada har behörighet att anordna s.k. datakörkortsexamina, och kan även anordna specialyrkesexamina för data- och mediabranschen. Inom ramen för projektet kunde man delta i utvecklingen av ett elearning-körkort. TM 0.591r v. 00/06

12 B.2.3. ARBETSPLAN FÖR PROJEKTET: PRECISERADE ÅTGÄRDER (fält A.10. i del A) Projektets arbetsskeden och tidtabellen för genomförandet av dem (inkl. informationsplan och plan för utnyttjande och spridning av resultaten) Se bilaga Åtgärder inom projektet (utbilldning, övriga tjänster och annan verksamhet som riktar sig till målgruppen) Se bilaga 1. Antalet dagsverken för utbildning och annan verksamhet som ordnas inom projektet (1 dagsverke = 7h). Utbildning, elevarbetsdag - närundervisning - distansstudier År Sammanlagt Handledning, konsultation - dagsverken Andra dagsverken - lärardagsverken för kompetensutv Projektets dagsverken sammanlagt B.3. RAPPORTER OCH UPPFÖLJNING AV MÅLEN Formbundna rapporter som finansiären kräver av ett ESF-projekt Hur insamlas uppföljningsuppgifterna om projektet och vem ansvarar för att de samlas in och lämnas till den ansvariga myndigheten? Övrig rapportering och utvärdering samt utnyttjande av dem vid styrningen av projektet Hur, i vilket skede och till vilka instanser lämnas rapporter om projektverksamheten, projektets kvalitet, projektresultaten och de bestående effekterna av projektet på omvärlden? Utvärdering av och rapportering om projektverksamheten sker systematiskt under projektets gång samt vid avslutning av större helheter. Vid utvärdering används Arcadas interna utvärderingssystem so samtidigt utvecklas i samarbete med projektet. Utvärdering vid styrgruppens sammanträden och eventuellt externa utvärderare. Hur genomförs uppföljningen av de bestående effekterna av projektet? Uppföljningen sköts genom relationsmarknadsföring och alumniverksamhet samt kontinuerliga kontakter med lärar- och företagarorganisationerna samt Arcadas referensgrupper inom den offentliga sektorn.

13 13 B. 4. RESURSER FÖR GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET (INSATSER) Personalens arbetsinsats, lokaler, utrustning osv (precisering till A.12. Ak.2 i kostnadsförslaget) Projektpersonal (uppgift, tid i månader, organisation) Tore Ståhl, PeM, projektledare, 24 (36) mån, Arcada. Monica Löv, PeM, projektsekreterare, 12 (18) mån, Arcada. Mikael Forsström, IT-tradenom, PC-stöd, 2 mån, Arcada Lokaler, material, utrustning m m. I vems besittning övergår den egendom som anskaffats för projektet när det har slutförts? Arcadas undervisningslokaler står till projektets förfogande och debiteras internt endast i de fall att utbildning anordnas för externa deltagare. Eftersom projektet till största delen kan använda sig av Arcadas existerande arbetsutrymmen och datatekniska infrastruktur har anskaffningar planerats endast i liten skala, och de planeras övergå i Arcadas ägo efter att projektets avslutats. Sökanden samtycker till att denna ansökan kan överföras eller kopieras för att användas av statliga eller regionala utvecklingsmyndigheter samt av alla instanser som nämns i finansieringsplanen och, om det gäller ett expertutlåtande, även av andra instanser. Sökanden har bekantat sig med de anvisningar för ifyllande som hör till ansökningsblanketten och har följt anvisningarna vid ifyllandet av blanketten. Sökanden är medveten om att villkoren för beviljande av stöd kan ändras efter att ansökan har anhängiggjorts och efter att projektet eventuellt har inletts och att staten inte ansvarar för eventuella skadeverkningar på grund av detta. Den sökande instansens namntecknare har försäkrat sig om att de personer som nämns i ansökan samtycker till att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i informationssystemen för uppföljning av strukturfondsprogrammen i enlighet med personuppgiftslagen. Sökanden försäkrar att i ansökan har uppgetts andra finansieringsansökningar och finansie-ringsbeslut som gäller projektet. Sökanden förbinder sig att genomföra projektet i enlighet med de uppgifter som lämnats i ansökan och försäkrar att uppgifterna är riktiga. Sökanden förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller ESF-verksamhet samt de särskilda villkor som ställs av finansiären och de anvisningar om verksamheten som finansiären meddelar. Sökanden förbinder sig att föra särskild bok över ESF-projektet och tillställa finansiären uppföljnings- och rapportuppgifter samt lämna uppgifter till utomstående evaluerare. Datum och den sökande organisationens underskrift 31 / Namn, namnförtydligande, ställning inom organisationen Henrik Wolff rektor BILAGOR: Bilaga till ESF-projektansökan: Organisationer som deltar i genomförandet av projektet Den sökandes egna bilagor: 1 st *) st *) de deltagande organisationerna klarnar då den externa marknadsföringen kommer igång det andra verksamhetsåret Övriga officiella bilagor (skall lämnas till myndigheten innan beslutet fattas): Utdrag ur handelsregistret/utdrag ur föreningsregistret/protokollsutdrag eller utdrag ur arbetsordning Intyg över skatterester Utdrag ur förskottsuppbördsregistret TM 0.591r v. 00/06

14 14 PROJEKTANSÖKAN (Bilaga) PROJEKT SOM FINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1,2 och 3 Bilaga: ORGANISATIONER SOM DELTAR I GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET Uppgifter lämnas om de organisationer med vilka den administrativa organisationen har avtalat om samarbete. Om samarbetsorganisationerna inte är kända när ansökan görs, ifylls blanketten i tillämpliga delar. 1. Organisation Organisationens namn Organisationstyp (kod) Adress As-signum Postnummer Postanstalt Telefon Bankförbindelse Telefax Kontonummer Projektansvarig (namn och ställning i organisationen) Telefon E-post Annan kontaktperson (namn och ställning i organisationen) Telefon E-post Är organisationen momsskyldig? ja nej Omfattas organisationens verksamhet i projektet av mervärdesskatt? ja nej (vid behov ges utredningar som bilaga)

PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN. Del A

PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN. Del A PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN Ansökningsblanketten åtföljs av anvisningar för ifyllandet av blanketten. Anvisningarna, som innehåller viktig

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr

Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr Leader Åland r.f Styrmansgatan 10, PB 229 22101 MARIEHAMN Tfn 018-15530 I 0457 34 35 450 I info@leader.ax I www.leader.ax ANDB FI78 5578 0420 1108 69 PROJEKTANSÖKAN Fylls i av Leader Åland Ny Ansökan Annat,

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 1 Bilaga A.1 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 UTGIFTERS STÖDBERÄTTIGANDE I 3 i statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007)

Läs mer

Etnisk mångfald på frammarsch!

Etnisk mångfald på frammarsch! Etnisk mångfald på frammarsch! En årsrapport till regeringen, 15 feruari 2002 INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2002:4 ISSN 1651-5676 Innehåll 5 Förord 6 Sammanfattning 8 Inledning 8 Uppdrag 8 Tidigare

Läs mer

PROGRAMKOMPLEMENT URBAN II GÖTEBORG 2001-2006

PROGRAMKOMPLEMENT URBAN II GÖTEBORG 2001-2006 PROGRAMKOMPLEMENT URBAN II GÖTEBORG 2001-2006 Uppdaterad 2006-04-18 1. Inledning... 3 2. Vad är URBAN II Göteborg... 3 2.1 Program och programkomplement... 3 2.2 Presentation av Urbanområdet... 4 3. Programmets

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer