PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN. Del A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN. Del A"

Transkript

1 PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN Ansökningsblanketten åtföljs av anvisningar för ifyllandet av blanketten. Anvisningarna, som innehåller viktig information, skall iakttas när blanketten fylls i. Ifylls av myndigheten: Ankomstdatum Diarienummer/Projektkod Handläggare Handläggarens tfn Del A A.1. UPPGIFTER OM ANSÖKAN Ny ansökan Rättelse av tidigare ansökan Ansökan om ändring av godkänd projektplan Projektkod A.2. MYNDIGHET TILL VILKEN ANSÖKAN RIKTAS Huvudansvarig myndighet till vilken ansökan riktas Länsstyrelsen i Södra Finlands län S A.3. PROJEKT FÖR VILKET FINANSIERING SÖKS Projektets namn Pedagogik och lärande på Internet Målprogram Handlingslinje 3 3 Åtgärdshelhet 3.1 Förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet (tid. tema: distansundervisning och lärarutbildning) Inledningsdatum Avslutningsdatum A.4. SÖKANDE (organisation som administrerar projektet) Organisationens namn Arcada Fortbildning (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola/fortbildning) Organisationstyp (kod) 5 Adress Ådstigen 3 (fr.o.m Majstadsgatan 1, Helsingfors) FO-nummer Postnummer Postanstalt Helsingfors Telefon Telefax (fr.o.m ) Bankförbindelse Aktia Kontonummer Projektansvarig (namn och ställning inom organisationen) Tore Ståhl, projektchef Telefon E-post Ansvarig för ekonomiförvaltningen (namn och ställning inom organisationen) Monica Grahn, ekonomichef Telefon (fr.o.m ) E-post Är organisationen momsskyldig? Omfattas den administrativa organisationens verksamhet i projektet av mervärdesskatt? ja nej ja nej (utredningar som bilaga vid behov)

2 2 A.5. PROJEKTETS ORGANISATION OCH PROJEKTSAMARBETE Projektsamarbete och byggande av nätverk De huvudsakliga uppgifterna vid genomförandet av projektet för de organisationer som deltar. Om andra än den administrativa organisationen deltar i genomförandet lämnas närmare uppgifter om dem i bilagan Organisationer som deltar i genomförandet av projektet. Styrgrupp för projektet Styrgruppens sammansättning (organisationer/personer), gruppens uppgifter Ordförande: fortbildningsschef Lars Wessman, Arcada; föredragande: projektledare Tore Ståhl, Arcada Medlemmar: Thomas Palmgren, verksamhetsledare, Södra Finlands Företagarförening, viceordförande 1 Rikard Thölix, projektansvarig för distansutbildningen på FST Maria Måtar, projektplanerare, Focum Prakticum (suppleant Majvor Taddele, Prakticum) Reidar Wasenius, Nokia Monica Löv, projektsekreterare, Arcada, sekreterare utom styrgruppen. Styrgruppen följer upp att verksamheten förverkligas i relation till mdlsättningarna, och representerar finansiärerna och mdlgruppen, men representerar inte den kärnkunskap som projektet bygger pd. För att stöda den operativa verksamheten finns en projektgrupp, som representerar Arcadas interna kunnande inom nätpedagogik och e-learning och därutöver producenter (lärare) och avnämare (lärare internt och senare även externt, företag). Projektgruppens nuvarande sammansättning: Tore Ståhl, projektledare Monica Löv, sekreterare Mikael Forsström, institutionen för företagsekonomi Max Gripenberg, institutionen för socialt och pedagogiskt arbete Annika Skogster, institutionen för vård Lars Lundsten, institutionen för media Johan Lund, institutionen för produktionsekonomi Stig Blomqvist, fortbildning och service Benita Paqvalén, biblioteket (pensioneras, efterträds bibliotekschef Maria von Hertzen) Nigel Kimberley, språkcentralen Från hösten 2004 kommer ytterligare några personer (se p. B.4) att engageras som projektpersonal för att möjliggöra förverkligandet av de åtgärder som ännu inte gjorts och som påtalats i verifieringsrapporten den A.6. PROJEKTETS SAMBAND MED ANDRA PROJEKT SOM FINANSIERAS UR EUROPEISKA UNIONENS STRUKTURFONDER Projekt till vilka det sökta projektet anknyter Virtuosa, Yrkeshögskolan Sydväst, Klaus Hansen Top7 (82586), Arcada, Jessica Lerche, Lena Rahikainen Projektform (Ifylls av myndigheten) Samlingssignum (Ifylls av myndigheten)

3 3 A.7. PROJEKTBESKRIVNING Landskapets finansieringsram (Ifylls av myndigheten) Geografiskt målområde (kommuner, ekonomisk region, landskap, län o dyl.), angivande av landskap obligatoriskt i mål 1- och 2-programmen Speciellt alla tvåspråkiga kommuner i Mellersta och Östra Nyland, Södra Finlands län, men p.g.a. projektets karaktär (nätverksbaserat lärande) även svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i övriga delar av landet. Näringsgren (Statistikcentralens näringsgrensindelning) 80 Verksamhetsområde (Ifylls av myndigheten) Klassificering av projektet (Ifylls av myndigheten) Horisontella effekter Typ av ESF-projekt Jämställdhet: Miljö: Informationssamhälle: Prognostisering Lokalt partnerskap: Sökord (Ifylls av myndigheten) Programspecifik projekttyp A.8. PROJEKTBESKRIVNING: MÅLGRUPP Målgrupp Vilka är de egentliga målgrupperna för projektet? Projektets indirekta målgrupper och andra instanser till vilka projektverksamheten riktar sig (närmare uppgifter under B.2.1 i del B) I första skedet lärare i yrkesläroinrättningar, vuxenutbildningcentraler m.m., och i andra skedet personalutbildare inom företag och den offentliga sektorn samt företagare som behöver stöd för att effektivera sin verksamhet med hjälp av dataoch kommunikationsteknik Antalet deltagare Det totala antalet deltagande personer, mål (uppskattning) 80 av vilka 50 kvinnor Närmare uppgifter under B.2.1 i del B. A.9. PROJEKTBESKRIVNING: MÅL, RESULTAT OCH EFFEKTER Projektets mål, beräknade resultat och förväntade effekter (se anvisningarna) Målet är att inom målgruppen utveckla kompetensen i nätpedagogik och -didaktik, och att samtidigt katalysera en pedagogisk förändringsprocess som tar fasta på en mångsidigare användning av pedagogiska metoder, av vilka dator- och nätverksstödd undervisning är en. Projektet resulterar i en ökning av antalet personer med insikt och färdigheter i e-lärande. Resultaten kan granskas bl.a. genom uppföljning av i vilken grad (kvantitativt) och hur (kvalitativt) deltagarna efter projektet tillämpar e-lärande i sitt arbete. Projektets bestående verkningar utgörs av införande av e-lärande i deltagarnas organisationer samt av spridning av färdigheter och handlingsberedskap till andra organisationer genom samarbete i nätverk. Projektet resulterar i lösningar och modeller av allmänt intresse och ger ett bidrag till ökning av förståelsen för e-lärande. Resultaten och erfarenheterna av projektet förväntas öka intresset för e-lärande både bland utvecklare och leverantörer av nätbaserade utbildningsplatser, utbildningsmyndigheterna och kommunernas ansvariga samt bland lärare, pedagoger och studerande.

4 Projektets direkta och indirekta konsekvenser för sysselsättningen och utvecklingen av mänskliga resurser beskrivs närmare under B.2.2. i del B. Projektets konsekvenser för jämställdheten Vilka konsekvenser bedöms projektet ha med tanke på främjandet av jämställdheten mellan könen? E-lärande möter på visst motstånd bland kvinnliga lärare och studenter då det datatekniska inslaget i datorbaserade utbildningsmiljöer uppfattas som svår. Projektet kan sträva efter att minska motståndet och ta fram fördelar just för kvinnor och förvärvsarbetande studenter, t.ex. oberoendet av tid och avstånd, och främja både datatekniska medborgarfärdigheter och därmed en jämställdhet såväl mellan regionerna som mellan kvinnor och män. 4 Projektets konsekvenser för miljön Uppskatta projektets konsekvenser för miljön samt miljökonsekvenserna av projektets resultat och effekter. Projektet torde inte ha direkta miljökonsekvenser. Lärande på distans kan innebära minskad miljöbelastning genom bortfallet av onödiga resor. Multimedia- och videodemonstrationer på nätet kan ersätta miljöbelastande fältdemonstrationer. Projektets konsekvenser för informationssamhället Vilka konsekvenser för informationssamhället bedöms projektet ha? Projektet tar fasta på möjligheterna i den nya informations- och kommunikationsteknologin och stöder utvecklingen av färdigheter inom detta område framförallt inom sådana grupper som är i risk att bli efter i den tekniska utvecklingen p.g.a. bristande basfärdigheter eller språkbarriärer. Projektet bidrar därmed till att minska den s.k. digitala tudelningen. Prognostisering Hur har tidigare utarbetade prognoser använts i projektet? Producerar projektet information om utbildningens eller arbetslivets framtida utveckling? Projektet utgår bl.a. från det konstaterade faktum, att utvecklingen av nätbaserade undervisningsmetoder stupar på bristen på tidsresurser. I projektet utnyttjas rön och erfarenheter från motsvarande andra projekt i den mån sådana föreligger pga att området är rätt dåligt utforskat (bl.a. Kunskapsstrategi för utbildning och forskning , UVM. Suomen virtuaaliyliopisto: Hankesuunnitelma Virtuaaliammattikorkeakoulu, Workshop, Tavastehus , Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaation työvälineenä, ESR, J:kylän Yliopisto, julkaisuja 7/2000). Projektet förväntas resultera i större insikt om den praktiska användbarheten av e-lärande, dess möjligheter, förutsättningar och begränsningar. Lokalt partnerskap Ingår lokalt partnerskap i projektet? På vilket sätt främjar projektet lokalt partnerskap? Lokalt i betydelsen regionalt partnerskap förekommer till den del projektet samarbetar med andra utbildningsinstitutioner inom svenskfinland, och framförallt bidrar de färdigheter projektet resulterar i till att underlätta det (geografiskt spridda) finlandssvenska samarbetet. A.10. PROJEKTBESKRIVNING: ÅTGÄRDER OCH PRODUKTER De viktigaste åtgärderna inom projektet (preciserade åtgärder presenteras i arbetsplanen under B.2.3 i del B) Se bilaga 1. Utöver de aktiviteter som nämns i bilagan har man för avsikt att stöda lärarnas deltagande i konferenser inom området, dels för att tillföra projektet aktuell kunskap och dels för att kommunicera ut projektets erfarenheter. Speciell vikt läggs vid att konferensens utbud förmedlas tillbaka till projektet så, att det gagnar projektets utveckling. Deltagandet i konferenser är beroende dels av om ett lämpligt utbud föreligger och dels av om projektet lyckas nå sådana resultat som är meningsfulla att rapportera i en vidare krets. Nya produkter som skall utvecklas (läromedel, metoder, program mm) Produkten är i ett kortare perspektiv utveckling av den interna kompetensen gällande IT- och nätverkspedagogik, jämsides med interaktiva läromedel, CD-rom, videoprogram m.m. 2 samt olika IT-baserade tekniska lösningar som underlättar användningen av IT-stöd i undervisningen och som beaktar e-lärandets pedagogik och didaktik (bl.a. användningen av en nätbaserad studiemiljö och katalogisering av det material som utvecklats för att underlätta återanvändningen av det). I ett längre perspektiv består produkten av ett kunnande inom området som också kan marknadsföras till övriga läroanstalter och företag i behov av svenskspråkig utbildning och fortbildning i IT- och nätverkspedagogik. Detta kunnande skall även ge den bestående effekten att e-lärande utvecklas till en naturlig del av all undervisning inom organisationen. Tyngdpunkten ligger dock i att utveckla innehållet i kurserna inom Arcadas egna utbildningsområden och IT-pedagogiken i förhållande till dessa, så att detta kunnande även kan marknadsföras till Arcadas referensgrupper, d.v.s. företag inom näringslivet och organisationer inom den offentliga sektorn.

5 5 A.11. PROJEKTBESKRIVNING: SAMMANDRAG Beskrivning av projektet av vilken skall framgå projektets målgrupp, mål för projektet, beräknade resultat och förväntade verkningar samt projektåtgärder och produkter (sammandraget max tecken, publiceras på Internet): PROJEKTETS MÅLGRUPP Lärare i yrkesläroinrättningar, vuxenutbildningcentraler m.m., och även personalutbildare speciellt i mindre, svenskspråkiga enheter inom företag och den offentliga sektorn som har kompetensproblem inom den nya nätpedagogiken och -didaktiken (även äldre vuxenstuderande), samt företagare som behöver stöd för att effektivera sin verksamhet med hjälp av data- och kommunikationsteknik. MÅL FÖR PROJEKTET Målet är att inom målgruppen utveckla kompetensen i nätpedagogik och -didaktik, och att samtidigt katalysera en pedagogisk förändringsprocess som tar fasta på en mångsidigare användning av pedagogiska metoder, av vilka dator- och nätverksstödd undervisning är en. BERÄKNADE RESULTAT OCH FÖRVÄNTADE VERKNINGAR Projektet resulterar i en ökning av antalet personer med insikt och färdigheter i e-lärande. Resultaten kan granskas bl.a. genom uppföljning av i vilken grad (kvantitativt) och hur (kvalitativt) deltagarna efter projektet tillämpar e-lärande i sitt arbete. Projektets bestående verkningar utgörs av införande av e-lärande i deltagarnas organisationer samt av spridning av färdigheter och handlingsberedskap till andra organisationer genom samarbete i nätverk. Projektet resulterar i lösningar och modeller av allmänt intresse och ger ett bidrag till ökning av förståelsen för av e-lärande. Resultaten och erfarenheterna av projektet förväntas öka intresset för e-lärande både bland utvecklare och leverantörer av nätbaserade utbildningsplatser, utbildningsmyndigheterna och kommunernas ansvariga samt bland lärare, pedagoger och studerande. PROJEKTÅTGÄRDER OCH PRODUKTER Under år hela projektperioden stöds och sporras lärare inom Arcadas alla utbildningsområden att utveckla sina färdigheter i användning av olika verktyg som kan användas för att bygga upp egentliga nätkurser eller nätverksstöd för s.k. vanliga kurser. Nätundervisningsövningar tillsammans med lärare och studerande. Handledda när- och självstudier som marknadsförs via projektets kurspalett, interaktiv undervisning på nätet 3 samt personlig och grupphandledning i nätpedagogik. Samtidigt utvecklas även tillämpningen av dator- och nätverksstöd i undervisningen genom att den tas in som ett inslag i varierande omfattning inom olika kurser i de olika utbildningsprogrammen. Under år 2002 startar olika pilotprojekt med partiella eller kompletta nätdistanskurser. Självutvärderingen och den externa utvärderingen utvecklas genom att ta fram kriterier för utvärdering och tillämpa dessa för utvärdering av pilotkurserna. Utvecklingen av kriterierna kan ev. koordineras med utvecklingen av ett generellt utvärderingsinstrument för undervisningen inom Arcada. Samtidigt genomförs utbildning av lärare i e-lärande inom handel och administration, teknik och kommunikation, IT och mediakultur, samt hälso- och socialvård. Tonvikten läggs vid utarbetande tillämpning och användning av interaktiva läromedel arbetsformer samt iakttagande av en meningsfull nätpedagogik och -didaktik. 4 Under år utvecklas kurser och fortbildningskurser i IT- och nätverkspedagogik, som kan marknadsföras till utbildningsorganisationer och företag i svenskfinland. Test av olika produkter för uppbyggnad av nätkurser.

6 A.12. KOSTNADSFÖRSLAG FÖR PROJEKTET, EUR 6 Fälten Ak och Bk ifylls för alla projekt. Under Ak uppges alla de kostnader för vilka genomföraren med denna blankett ansöker om stöd från Europeiska socialfonden och från staten. I tabellens kolumner för år antecknas de kostnader som under det aktuella året skall betalas för genomförandet av projektet. Om kostnaderna fördelar sig på flera delprojekt eller på något annat sätt i separata delar, presenteras kostnadsförslagen för dessa vid behov som särskilda bilagor. Kostnaderna skall berättiga till stöd. Under Bk presenteras sådana kostnader i samband med ESF-projekt för vilka inte beviljas ESF-understöd eller statligt understöd. Kostnaderna skall vara sådana som betraktas som godtagbara för ESF-projekt. De kostnader som uppges under B följs upp och rapporteras till den myndighet som finansierar projektet. I kostnaderna ingår den mervärdesskatt som kvarstår som slutlig kostnad för projektdeltagarna och de övriga finansiärerna av projektet. Beloppen anges i hela euro. År År 2003 År 2004 År 2005 Sammanlagt Ak. KOSTNADER SOM UPPTAS I PROJEKTGENOMFÖRARENS BOKFÖRING: 1. material och förnödenheter, kontorsutgifter 2. personalutgifter (specifikation under B.4) resekostnader hyror köpta tjänster information och marknadsföring försäkringar avskrivningar interna utgifter (intern fakturering) övriga utgifter (specifikation i särskild bilaga) Kostnaderna för genomföraren sammanlagt Moms ingår i kostnaderna i punkt I så fall ifylls inte punkt 11 Kostnaderna i punkt 1 10 har uppgetts utan moms. 11. Uppge den moms som hänför sig till kostnaderna i punkt 1 10 och som skall tas ut av finansiärerna. Momsen uppges till den del som den kvarstår som slutlig kostnad för finansiärerna (offentliga och privata) Ak Kostnader som upptas i genomförarens bokföring sammanlagt

7 7 År År 2003 År 2004 År 2005 Sammanlagt Bk. KOSTNADER SOM SKALL RAPPORTERAS SEPARAT OCH SOM INTE BEVILJAS FINANSIERING: 12. deltagarnas lönekostnader under utbildningstiden (inkl. lönebikostnader) deltagarnas resekostnader övriga kostnader som skall rapporteras 15. ersättningar in natura, talkoarbete Bk. (12 15) Kostnader som skall rapporteras separat sammanlagt KOSTNADER SAMMANLAGT EUR: Ak + Bk Kostnaderna specificeras vid behov i en särskild bilaga (se anvisningarna).

8 8 A.13. FINANSIERINGSPLAN FÖR PROJEKTET, EUR Ar och Br ifylls för alla projekt. Under Ar uppges hur mycket sökanden (genomföraren) med denna blankett söker i stöd från Europeiska socialfonden och i statligt stöd för sina egna kostnader samt hur mycket stöd sökanden (genomföraren) får för sina kostnader genom finansiering från andra instanser (andra offentliga finansiärer, kommuner och privata). Under Br presenteras de finansiella bidrag som utgör en del av finansieringen av projektet och täcker de kostnader som presenteras under B i kostnadsförslaget. I finansieringen ingår den moms som kvarstår som slutlig kostnad för deltagarna och de övriga finansiärerna. Beloppen anges i hela euro. Den planerade finansieringen i fälten Ar och Br skall vara lika stor som beloppen i motsvarande fält i kostnadsförslaget. År År 2003 År 2004 År 2005 Sammanlagt Ar. FINANSIERING AV KOSTNADER SOM GENOMFÖRAREN BETALAR: ESF-FINANSIERING OCH STATLIG FINANSIERING SOM SÖKS Myndigheter hos vilka finansiering söks: 1. ESF ANNAN OFFENTLIG FINANSIERING 4. Sammanlagt (specifikation i särskild bilaga) KOMMUNAL FINANSIERING 5. Deltagaravgifter som betalas av kommunerna Övrig kommunal finansiering PRIVAT FINANSIERING 7. Deltagaravgifter som betalas av enskilda Övrig privat finansiering INKOMSTER AV PROJEKTET 9. Inkomster av projektet Ar. 1 9 FINANSIERING AV KOSTNADER SOM GENOMFÖRAREN BETALAR SAMMANLAGT Br. FINANSIELLA BIDRAG SOM SKALL RAPPORTERAS SÄRSKILT OCH SOM BEVILJAS AV ANDRA INSTANSER FÖR KOSTNADER FÖR VILKA INTE GES ESF-FINANSIERING ELLER STATLIG FINANSIERNG: KOMMUNAL FINANSIERING 10. Deltagarnas löne- och resekostnader under utbildningstiden 11. Ersättningar in natura PRIVAT FINANSIERING 12. Deltagarnas löne- och resekostnader under utbildningstiden 13. Övrig privat finansiering 14. Ersättningar in natura, talkoarbete STATLIG FINANSIERING 15. Deltagarnas lönekostnader under utbildningstiden Br ANDRA INSTANSERS FINANSIELLA BIDRAG SOM SKALL RAPPORTERAS SÄRSKILT, SAMMANLAGT

9 9 SAMMANDRAG ÖVER FINANSIERINGEN STATLIG OCH ESF- FINANSIERING (1-3) ANNAN OFFENTLIG FINANSIERING (4) STATLIG FINANSIERING (deltagarnas lönekostnader för utbildningstiden) (15) KOMMUNAL FINANSIERING (5-6, 10-11) PRIVAT FINANSIERING (7-8, 12-14) INKOMSTER (9) FINANSIERING SAMMAN- LAGT Ar + Br År År 2003 År 2004 År 2005 Sammanlagt KOSTNADER SAMMANLAGT Ak + Bk FINANSIERING SAMMAN- LAGT Ar + Br A.14. ORDNANDE AV FINANSIERINGEN Finns det bindande avtal eller avsiktsförklaringar som gäller den medfinansiering genom annan offentlig finansiering, kommunal finansiering och privat finansiering som presenteras i finansieringsplanen? Arcada fortbildning har förbundit sig till finansiering till den del finansiering inte beviljas av externa finansiärer (fonder). Arcadas företagsregister upptar avsiktsförklaringar från företag som visat intresse för e-lärande.

10 10 PROJEKT SOM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Målprogram 1, 2 och 3 PROJEKTANSÖKAN (del B) Del B B.1 BEHOV OCH EFTERFRÅGAN På vilket problem söks lösning genom projektet? Yrkeslärare och personalutbildare (spec. i mindre, svenskspråk. enheter) har kompetensproblem inom den nya nätpedagogiken och -didaktiken. Småföretagare har problem att finna lämpliga verktyg som stöder stöder ekonomiadministrationen av företaget. 5 tid för personlig fortbildning. Projektet söker lösningar på dessa problem. Hur har projektidén fötts? Vilka instanser har deltagit i beredningen av projektet? Vid specialiseringsstudier i ebusiness sedan -98 har lärare, studerande o. företagare efterlyst utbildning i e-lärande. Även Jyväskylä universitets rapport (julkaisuja 7/2000) betonar just vikten av undervisningsarrangemangen och e-lärandets pedagogik. Sedan år 1997 bedrivs vid Arcada ett ODL-projekt (open and distance learning), som syftar till att utveckla den interna kompetensen i nätbaserad undervisning, och som kan effektiveras genom att ODL-projektet inlemmas i detta projekt. Finns det förhandsutredningar eller andra motsvarande uppgifter om efterfrågan? Hurudana utredningar ligger till grund för projektet? Hur har resultaten av projekt som tidigare genomförts för samma målgrupp i regionen utnyttjats vid beredningen av projektet? Kunskapsstrategi för utbildning och forskning , UVM. Suomen virtuaaliyliopisto: Hankesuunnitelma Virtuaaliammattikorkeakoulu, Workshop, Tavastehus Virtuaalinen oppimisympäristö koulutusta järjestävän organisaation työvälineenä, ESR, J:kylän Yliopisto, julkaisuja 7/2000. Behovet har även uttryckts från föreningen Företagarna i Finland. Inom Arcadas lärarkår har behovet av kompetensutveckling inom nätpedagogik och didaktik identifierats (bl.a. en personalenkät i april 2002). I vilken mån känner man redan till vilken grupp av företag / vilka personer som kommer att delta i projektet? Marknadssegmentering och preliminära målgruppsval har gjorts. Arcada Fortbildning har via Företagarna i Finland tillgång till kontakter till företag, som anmält intresse för e-lärande. Arcada samarbetar med yrkeslärar- och företagarorganisationerna. B.2. PRECISERAD BESKRIVNING AV PROJEKTET (fälten A.8.-A.10 i del A) B.2.1. PLANERADE MÅLGRUPPER (A.8. i del A) Om inga målgrupper i form av personer och/eller företag och/eller organisationer kan preciseras, ifylls i tillämpliga delar endast fältet Indirekta målgrupper och övriga instanser till vilka projektverksamheten riktar sig för att beskriva på vilket sätt projektet är inriktat på omvärlden. Personer som deltar i projektet 6 Antalet personer som inleder projektarbetet per år (i antalet ingår inte de personer som deltar bara i kortvarig information och rådgivning) år år år 2003 år 2004 år 2005 sammanlagt av vilka kvinnor inleder Deltagarnas ställning på arbetsmarknaden innan projektet inleds (uppskattning) företagare*) 20 personer sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden 60 personer andra förvärvsarbetande (stödsysselsatta) personer arbetslösa personer i utbildning utanför arbetsmarknaden personer på annat håll utanför arbetsmarknaden personer Tillsammans 80 *) Som företagare betraktas i detta sammanhang personer som omfattas av pensionssystemen för företagare (FöPL, LFöPL) Andra inom målgruppen som deltar i kortvarig verksamhet som ordnas av projektet Personer som deltar i information, rådgivning eller dylikt år år år 2003 år 2004 år 2005 sammanlagt av vilka kvinnor inleder Comment: uppf.rapp. p. 3.3

11 11 Antal företag och organisationer som deltar i projektet Antal företag och andra organisationer som inleder projektarbetet per år (i antalet ingår inte sådana företag eller organisationer som bara deltar i kortvarig information och rådgivning) år år år 2003 år 2004 år 2005 sammanlagt antal företag övriga organisationer Företag som deltar i projektet enligt antalet anställda (uppskattning) Antal anställda under över 499 antal företag 14 st 6 st st 1 st st st Indirekta målgrupper och övriga instanser till vilka projektverksamheten riktar sig Utbildningsansvariga, både inom privata (t.ex. arbetsplatshandledare inom läroavtalsutbildningen) och offentliga sektorn. Konsulter, webbredaktörer, programmerare och PC-stödpersonal inom olika företag och organisationer, nymediabranschen och företag inom läromedelsproduktion. 7 B.2.2. MÅL, RESULTAT OCH EFFEKTER (fält A.9.i del A) Direkta resultatmål som hänför sig till sysselsättningen Sysselsättning av de personer som deltar i projektet Av dem som är arbetslösa när projektet inleds i arbete på den öppna arbetsmarknaden som företagare i utbildning placerar sig omedelbart efter projektet personer pers. pers. Av dem som före projektet stått utanför arbets- i arbete på den öppna arbetsmarknaden som företagare i utbildning marknaden sysselsätts omedelbart efter projektet personer pers. pers. Direkta sysselsättande effekter för de deltagare som arbetar (företagsanställda, företagare, anställda inom offentliga sektorn, lärare, utbildare ed) Deltagarna i projektet säkrar sin sysselsättning inom utbildningssektorn i framtiden. Arbetsmarknaden för personer med kännedom om nätundervisningsteknik, -pedagogik och-didaktik är växande. Nuvarande personal inom utbildningsbranschen bör ha insikter i e-lärande redan inom en snar framtid för att kunna bidra till utvecklingen av läroanstaltarnas IT-strategier som förutsätts i den nationella kunskaps- och utbildningsstrategin för åren Arbetsplatser och nya företag Hur många nya arbetsplatser medför projektet? mål st, av vilka st sysselsätter kvinnor. Hur många nya företag medför projektet? mål st, av vilka st företag grundats av kvinnor. Hur många arbetsplatser säkerställer projektet i de deltagande företagen? mål st, av vilka st sysselsätter kvinnor Indirekta sysselsättande effekter (se anvisningarna) Deltagande i projektet betyder för alla parter kompetensutveckling, som med tanke på IT-branschens stora betydelse, tryggar sysselsättningen i framtiden. Inom utbildningssektorn råder stor brist på professionella nätdistanslärare, -pedagoger och multimedia/innehållsproducenter för e-lärande. P.g.a.projektets karaktär har det inte som målsättning att skapa nya arbetsplatser, och i dagens arbetsliv kan man inte heller ha som mål att säkerställa eller garantera arbetsplatser. Däremot bidrar den kompetensutveckling som såväl företagare som lärare fått genom projektet, till att deras konkurrenskraft förbättras. Resultatmål för åtgärder som syftar till att utveckla mänskliga resurser Direkta resultatmål: antalet examina inom projektet 20 st Indirekta effekter Med examina ovan avses bl.a. yrkesexamina. Arcada har behörighet att anordna s.k. datakörkortsexamina, och kan även anordna specialyrkesexamina för data- och mediabranschen. Inom ramen för projektet kan man delta i utvecklingen av ett elearningkörkort. 8 B.2.3. ARBETSPLAN FÖR PROJEKTET: PRECISERADE ÅTGÄRDER (fält A.10. i del A) Projektets olika arbetsskeden och tidtabellen för genomförandet av dem (inkl. informationsplan och plan för utnyttjande och spridning av resultaten) Se bifogad aktivitetsplan (bilaga 1)

12 B.3. RAPPORTER OCH UPPFÖLJNING AV MÅLEN 12 Formbundna rapporter som finansiären kräver av ett ESF-projekt Hur insamlas uppföljningsuppgifterna om projektet och vem ansvarar för att de samlas in och lämnas till den ansvariga myndigheten? Projektledaren och projektsekreteraren för protokoll och pm över verksamheten samt samlar kopior över samtliga verifikat och fakturor. Protokoll och pm görs så, att de beskriver den pågående verksamheten. All bokföring handhas av Arcadas bokföringsenhet. Projektledaren och sekreteraren sammanställer uppföljningsuppgifterna och bistås av bokföringsenheten. Övrig rapportering och utvärdering samt utnyttjande av dem vid styrningen av projektet Hur, i vilket skede och till vilka instanser lämnas rapporter om projektverksamheten, projektets kvalitet, projektresultaten och de bestående effekterna av projektet på omvärlden? Utvärdering av och rapportering om projektverksamheten sker systematiskt under projektets gång samt vid avslutning av större helheter. Vid utvärdering används Arcadas interna utvärderingssystem som samtidigt utvecklas i samarbete med projektet. Utvärdering vid styrgruppens sammanträden och eventuellt externa utvärderare.

13 13 B. 4. RESURSER FÖR GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET (INSATSER) Personalens arbetsinsatser, lokaler, utrustning osv. (precisering till A.12/Ak.2 i kostnadsförslaget) Projektpersonal (uppgift, tid i månader, organisation) Tore Ståhl, PeM, projektledare, uppgifter enl. personalplanen (bilaga 2), 21 mån, Arcada Monica Löv, PeM, projektsekreterare, uppgifter enl. personalplanen, 7 mån, Arcada Mikael Forsström, IT-tradenom, PC-stöd, uppgifter enl. personalplanen, 14 mån, Arcada Deltidsanställda agenter med olika uppdrag inom projektadministrationen i enlighet med personalplanen Timavlönade assistenter vid Arcada för olika punktinsatser, totalt ca 2 mån. Lokaler, material, utrustning mm. I vems besittning övergår den egendom som anskaffats för projektet när det har slutförts? Arcadas undervisningslokaler står till projektets förfogande och debiteras internt endast i de fall att utbildning anordnas för externa deltagare. Eftersom projektet till största delen kan använda sig av Arcadas existerande arbetsutrymmen och datatekniska infrastruktur har anskaffningar planerats endast i liten skala, och de planeras övergå i Arcadas ägo efter att projektets avslutats. Sökanden samtycker till att denna ansökan kan överföras eller kopieras för att användas av statliga eller regionala utvecklingsmyndigheter samt av alla instanser som nämns i finansieringsplanen och, om det gäller ett expertutlåtande, även av andra instanser. Sökanden har bekantat sig med de anvisningar för ifyllande som hör till ansökningsblanketten och har följt anvisningarna vid ifyllandet av blanketten. Sökanden är medveten om att villkoren för beviljande av stöd kan ändras efter att ansökan har anhängiggjorts och efter att projektet eventuellt har inletts och att staten inte ansvarar för eventuella skadeverkningar på grund av detta. Den sökande instansens namntecknare har försäkrat sig om att de personer som nämns i ansökan samtycker till att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i informationssystemen för uppföljning av strukturfondsprogrammen i enlighet med personuppgiftslagen. Sökanden försäkrar att i ansökan har uppgetts andra finansieringsansökningar och finansieringsbeslut som gäller projektet. Sökanden förbinder sig att genomföra projektet i enlighet med de uppgifter som lämnats i ansökan och försäkrar att uppgifterna är riktiga. Sökanden förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller ESF-verksamhet samt de särskilda villkor som ställs av finansiären och de anvisningar om verksamheten som finansiären meddelar. Sökanden förbinder sig att föra särskild bok över ESF-projektet och tillställa finansiären uppföljnings- och rapportuppgifter samt lämna uppgifter till utomstående evaluerare. Datum och den sökande organisationens underskrift 10 / Namn, namnförtydligande, ställning inom organisationen Henrik Wolff, rektor BILAGOR: Bilaga till ESF-projektansökan: Organisationer som deltar i genomförandet av projektet st Den sökandes egna bilagor: 1. aktivitetsplan för perioden personalplan för perioden förklaringar, motiveringar och kommentarer till de strykningar och ändringar som gjorts i planen 4. kostnads- och finansieringsplan uppgjord enligt vad som förverkligats åren och vad som planerats för åren Övriga officiella bilagor (skall lämnas till myndigheten innan beslutet fattas): Utdrag ur handelsregistret/utdrag ur föreningsregistret/protokollsutdrag eller utdrag ur arbetsordning Intyg över skatterester Utdrag ur förskottsuppbördsregistret

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm

Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. kaj malm Svenska kulturfonden och den svenska fortbildningsverksamheten vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet kaj malm Kaj Malm layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet, 2008 tryckort Helsingfors

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer