MATEN SOM FÖRSVANN - En studie om färskvarukassation inom Coop

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATEN SOM FÖRSVANN - En studie om färskvarukassation inom Coop"

Transkript

1 Elin Andersson Martin Köhlerstrand Malin Lindqvist Emma Mellgren Hannes Rydmark MATEN SOM FÖRSVANN - En studie om färskvarukassation inom Coop Uppsala Projektbeställare: Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm Akademisk handledare: Ingrid Strid, Institutionen för Energi och teknik, SLU

2 Sammanfattning Varor som i butik närmar sig sitt bäst före-datum kasseras ofta eftersom kunderna hellre väljer fräschare varor. Istället för att hamna på tallriken slutar livsmedlet i soporna. Den påverkan som produktens framställning har haft på miljön har därmed skett i onödan. Inom handeln torde det finnas både ekonomiska och miljömässiga incitament för att minska den volym varor som slängs. På uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm och i samarbete med Coop har denna studie av färskvarukassation (matsvinn) i livsmedelsbutiker utförts. Syftet var att belysa området och ge kunskapsuppbyggnad för vidare studier samt ge förslag till förändringar för att minska den fysiska förstörelsen i butik. Målen med studien var att undersöka orsaker till fysisk förstörelse och värdet av de färskvaror som slängs. Underlag till rapporten var insamlad kassationsdata under en veckas tid från två Coop Konsumbutiker och en Coop Forumbutik, samt intervjuer av butikspersonal i dessa butiker. Även data som speglade årsvariationen av fysisk förstörelse hos de besökta butikerna samt hos Coop Sveriges samtliga Konsum- och Forumbutiker (Konsum- och Forumsegmentet) bearbetades. Insamlad kassationsdata visade att utgånget datum var den främsta anledningen till kassation i de undersökta butikerna. Orsaken till detta ansågs ligga bland annat i svårigheten att utföra genomtänkta beställningar och att bedöma kunders köpmönster. Forumbutiken hade en lägre kassation (räknat i procent av värdet) än de båda Konsumbutikerna, vilket tros bero på den högre omsättningen i Forumbutiken. Den stora miljöpåverkan som animalieproduktionen har motiverade en uppskattning av den kasserade mängden kött inom Coop Konsum- och Coop Forumsegmentet. Den totala mängden kasserat färskt kött i de två Coop segmenten approximerades till ton per år. Ett förslag till åtgärder för att minska fysisk förstörelse är att Coop utvecklar utbudet av personalutbildning. Tanken är att förbättra arbetsrutiner, öka kunskapen om de olika livsmedlens optimala förvaringsmiljö och den miljöpåverkan livsmedelsframställningen har. Sannolikt spelar även kunders kunskaper om livsmedelskvalitet och innebörden av hållbarhetsmärkningen stor roll för den fysiska förstörelsen av färskvaror. Abstract Customers often reject fresh foods close to their sell by-date in favor of fresher products in the grocery store. This food will end up in the waste bin instead of on the plate. The environmental impact of manufacturing the product has thus been unnecessary. There ought to be both environmental and economical incentives to reduce food waste. On behalf of Konsumentföreningen Stockholm and in cooperation with Coop, this study concerning fresh food waste in grocery stores was performed. The purpose of the study was to clarify underlying causes of fresh food waste and to quantify the value of fresh foods thrown away. The basis for this report was interviews and collected data on food waste in three Coop stores during one week. Data that reflects the variation of fresh food waste in each store and their corresponding retail segment during one year was also processed. The main cause of food spoilage turned out to be expired sell-by date. The reason for this was commonly considered as difficulties with carefully planned orders and to anticipate buying patterns. The environmental impact of animal production justified an estimation of discarded meat. The total quantity of discarded fresh meat in the two retail segments Coop Konsum and Coop Forum was approximated to tons per year. To reduce food spoilage, one proposal for measures is that Coop develops the education supplied for employees. The idea is to improve working practices, increase awareness of the various fresh foods optimum storage conditions and the environmental impact of food production. Most likely, customer knowledge of food quality and the meaning of sell-by date also play a large role in waste of fresh foods. Nyckelord: Färskvaror, kassation, livsmedel, bäst före-datum, butik, svinn i

3 Ordlista Butikssegment: Coop Sverige indelas i olika butikssegment. Exempelvis innefattar segmentet Coop Forum alla Forumbutiker i Sverige. Bäst före-datum: Livsmedel märkta med bäst före-datum ska hålla ytterligare en tid efter detta datum om produkten förvaras på rätt sätt i obruten förpackning. Enligt Livsmedelsverkets vägledning är det tillåtet att sälja produkter med fullt tillfredställande kvalitet efter passerat bäst före-datum. Coop har dock som policy att detta inte ska ske. I rapporten kommer varor med sista förbrukningsdag inkluderas i begreppet bäst före-datum, om inget annat anges. Fysisk förstörelse: Varor som har registrerats i butikens kassationssystem. Termen används inom Coop. Fysisk förstörelse anges i rapporten som procent av inköpspriset för samma periods inköp eller försäljning. Kassation: Används i rapporten synonymt med fysisk förstörelse, undantaget där termen tydligt indikeras betyda att kasta eller kassera varor. PLU-nummer: Varor som inte har streckkod, exempelvis frukt och grönsaker i lösvikt, har ett unikt PLU-nummer som vid registrering i kassan anger varans kilo-/styckpris. Sista förbrukningsdag: Livsmedel märkta med sista förbrukningsdag beräknas kunna förbrukas till och med detta datum om de förvaras på rätt sätt i obruten förpackning. Produkten får enligt lag inte säljas efter att sista förbrukningsdagen har passerats. I rapporten kommer varor med sista förbrukningsdatum inkluderas i begreppet bäst före-datum, om inget annat anges. Svinn, eller fysiskt svinn: Term som används inom media för att beskriva volym/värde kasserade varor. Ska inte förväxlas med svinn som uppstår av andra orsaker såsom administrativa misstag eller avsiktlig stöld. Inom Coop används istället begreppet fysisk förstörelse. Varuvård: Övergripande kontroll av varor, vilken kan innefatta kontroll av bäst före-datum, framflyttning av varor i hyllan (frontning) så att den ser välfylld ut, kontroll av temperatur i kylar med mera. ii

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... i Abstract... i Ordlista... ii 1. INTRODUKTION Den förlorade maten Tidigare studier Syfte & mål MATERIAL & METOD Dataunderlag Intervjuer HANTERINGEN AV VAROR Varuflöde & prisnedsättning System för registrering av fysisk förstörelse RESULTAT Anledning till fysisk förstörelse Fysisk förstörelse för respektive färskvarukategori Årsvariation av fysisk förstörelse Uppskattad mängd kasserat kött Intervjuresultat DISKUSSION Anledningar till fysisk förstörelse Fysisk förstörelse för respektive färskvarukategori Årsvariation av fysisk förstörelse Uppskattad mängd kasserat kött Åtgärder i butik Åtgärdsförslag för Coop SLUTSATSER REFERENSER Bilaga 1. Sammanställning av intervjuer... I iii

5 1. INTRODUKTION 1.1. Den förlorade maten Bruket av jorden för framställning av livsmedel är en stor belastning för miljön. År 2005 stod jordbruksnäringen för uppskattningsvis procent av det totala utsläppet av växthusgaser i världen (Smith et al, 2007). Framställning av konstgödsel och djurhållning är de faktorer som bidrar till merparten av denna siffra (Niggli et al, 2007), se figur 1. Konstgödsel N 2 O (lustgas) Nötkreatur CH 4 (metan) Risfält CH 4 Förbränning av biomassa CH 4 och N 2 O Hantering av gödsel CH 4 och N 2 O Figur 1. Jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Jordbruket står för procent av det totala utsläppet av växthusgaser. Figuren visar vilka områden i jordbruket som bidrar till denna siffra. (Figuren skapad av Smith et al, 2007, hämtad och modifierad ur Niggli et al, 2007). Jordbruket som idag upptar procent av jordens yta (Smith et al, 2007) påverkar även miljön lokalt genom övergödning, försurning och förorening av mark och sjöar. Något som lätt glöms bort i vårt land, där färskvatten finns i överflöd, är den mycket stora förbrukning av färskvatten som livsmedelsframställning kräver. Mellan till liter vatten går åt för att producera mat till en person för en dag (Sacco et al, 2009). Produktionen av livsmedel är resurskrävande, men även transporter och vidareförädling bidrar till den totala miljöbelastningen innan varan slutligen når butik. Avståndet mellan producent och konsument har generellt ökat, vilket kan ha bidragit till dagens konsumenters dåliga kunskaper om livsmedel (Forskningsnytt, 2003). Följaktligen kan konsumenter tendera att förlita sig främst till bäst före-märkningen. Många varor som i butik närmar sig sitt bäst föredatum kasseras eftersom kunderna hellre väljer fräschare varor med ett senare bäst föredatum (Naturvårdsverket 2008). Istället för att hamna på tallriken slutar livsmedlet i soporna. Den påverkan som produktens framställning och hantering har haft på miljön och klimatet har därmed skett i onödan. En viss del av livsmedlets energiinnehåll kan utvinnas om matavfallet tas omhand. Vid förbränning utvinns cirka hälften av energiinnehållet. Energiutvinning genom rötning ger endast en fjärdedel tillbaka, men här kan även näringsämnen som fosfor tas tillvara enligt Thomas Ekvall, docent på Svenska miljöinstitutet IVL (Sveriges Radio, 2009). Denna avfallshantering minskar produkternas miljöpåverkan, men resursslöseriet som slängd mat utgör kvarstår. FAO beräknar att världens livsmedelsproduktion år 2030 måste ha ökat med 50 procent för att klara av att föda den ständigt växande befolkningen (Eliasson et al, 2003). Denna ökade miljöbelastning skulle kunna begränsas genom att onödigt bortfall i hela livsmedelskedjan minimerades. Både ekonomiska och miljömässiga drivkrafter torde finnas inom handeln för att minska den volym varor som slängs i butikerna. 1

6 1.2. Tidigare studier Konsumentföreningen Stockholms två rapporter Rapport från en slaskhink (2009) och Klimatavtryck från hushållens matavfall (2008) samt Naturvårdsverkets rapport Svinn i livsmedelskedjan (2008) har belyst problemen med den kastade matens miljöbelastning. Andra rapporter som belyst frågan är Mat och klimat (SIK, 2008), Nyckeltal med användarhandledning (RVF, 2006), Fakta om maten och miljön (Naturvårdsverket, 2003) och Maten och miljön (LRF, 2002). I rapporten Svinn i livsmedelskedjan (Naturvårdsverket, 2008) dras slutsatsen att variation i efterfrågan gör det svårt för butikspersonalen att beställa hem rätt mängd varor. Det faktum att varor med längst bäst före-datum rutinmässigt väljs i kombination med kravet på välfyllda hyllor är något som ökar butikens kassationer. Enligt rapporten är det färskvarorna frukt och grönsaker, charkuteri och matbröd som slängs mest i butik (Naturvårdsverket, 2008). En rapport av RVF (utgiven av Avfall Sverige, 2006) har genom intervjuer tagit fram nyckeltal för beräkning av matavfallet från butiker. Rapporten rekommenderar att man för stormarknader och andra större butiker räknar med siffran 300 kg per omsatt miljon kronor. För närbutiker rekommenderas 600 kg per omsatt miljon kronor. Matavfallet beräknas vara högre hos butiker som har en mindre omsättning, som har egen charkdisk eller beredningskök och som domineras av livsmedelshandel. Matavfallet beräknas vara lägre hos butiker med större omsättning eller med annan inriktning än enbart livsmedel. Returer till grossist eller leverantör är inte inräknade i dessa nyckeltal. Den största anledningen till matavfallet anges vara passerat bäst före-datum (RVF, 2006) Syfte & mål Syftet med projektet var att undersöka butikers kassation av färskvaror på grund av fysisk förstörelse. Detta för att belysa området och ge kunskapsuppbyggnad för vidare studier samt ge förslag till förändringar för att minska den fysiska förstörelsen i butik. Målen med studien var att granska värdet av de färskvaror som slängdes, orsaker till kassation samt attityder kring färskvarukassation hos butikspersonal. Ett ytterligare mål var att belysa miljöaspekten av färskvarukassation genom att kvantifiera mängden kött som slängdes. 2. MATERIAL & METOD Intervjuer i och datainsamling från tre butiker i Uppsala-Stockholmsområdet gav underlag till rapporten. Data som samlades in var värdet av kasserade färskvaror, anledningar till kassationerna och försäljningssiffror. Butikerna representerade de två butikskoncepten Coop Konsum och Coop Forum. Även data som speglade årsvariationen av fysisk förstörelse hos respektive butik och butikssegment bearbetades. De färskvaror som berördes av studien var kött- och charkuteriprodukter, fisk- och skaldjursprodukter, mejeriprodukter samt frukt och grönsaker. Kategorin bröd exkluderades från undersökningen då ansvaret för beställning och kassation ligger hos leverantören Dataunderlag För samtliga butiker samlades kassationsdata in under en veckas tid, från måndag morgon till och med söndag kväll. Eftersom kassationssystemet med orsaksregistrering (se avsnitt 3.2.) var under implementering i butikerna så insamlades data från olika veckor under Data från den mellanstora Konsumbutiken samlades in under vecka 45, från Forumbutiken under vecka 48 och från den mindre Konsumbutiken under vecka 50. 2

7 Utifrån insamlad data granskades dels fördelningen mellan de olika orsakerna till fysisk förstörelse. Även värdet på den fysiska förstörelsen räknades fram. Denna angavs som procent av inköpspriset för samma periods försäljning. Eftersom Forumbutikens färskvarukategorier var färre än Konsumbutikernas sammanslogs kategorierna ost, kött, charkuteri och färdigmat samt fisk och skaldjur i jämförelsen mellan de tre butikerna. Data som speglade årsvariationen av fysisk förstörelse hos respektive butik och butikssegment tillhandahölls av Coops huvudkontor. Fysisk förstörelse räknades här fram som procent av motsvarande periods inköpspris för varuinköp. Fysisk förstörelse i beräkningen av årsvariation relaterades alltså till varuinköp, till skillnad från jämförelsen mellan färskvarukategorier. Där relaterades istället fysisk förstörelse till försäljningen. Utifrån de tre undersökta butikernas registrering av en veckas kasserad mängd kött approximerades deras årliga köttkassation. Denna registrering av köttkassation användes även till en uppskattning av hela Coop Forum- och Coop Konsumsegmentets årliga köttkassationer. Där kassationsdata inte angavs i enheten kilo utan antal har vikten av en köttprodukt uppskattats till 1 kg. Antalet djur som fötts upp för att producera det kasserade köttet uppskattades utifrån dessa siffror med hjälp av slaktvikter och slaktutbyten Intervjuer I butikerna genomfördes intervjuer om fysisk förstörelse av färskvaror. Butikschef eller färskvaruchef samt områdesansvarig personal för respektive färskvaruavdelning intervjuades. 3. HANTERINGEN AV VAROR 3.1. Varuflöde & prisnedsättning En vara kan färdas olika vägar genom en matvarubutik. Flödet genom den studerade Forumbutiken kan ses i figur 2. Produkter vars kvalitet anmärks i samband med leveranskontroll i butik ska reklameras. Vid annan anmärkning, exempelvis felmärkt förpackning, ska varan returneras eller skrivas av och kasseras. Varor som tillåts in i butik kommer antingen att säljas eller kasseras av olika anledningar. Varor som försvinner genom stöld uteslöts från figuren eftersom denna faktor påverkas av yttre omständigheter. I Forumbutiken registrerades varor med kort datum eller annan anmärkning som fysisk förstörelse, för att sedan kasseras eller säljas till nedsatt pris. Varor som prissänks ges en ny streckkod och får vid försäljning därmed en ny identitet i redovisningen. Prisnedsatta varor som inte lyckats säljas kan kasseras utan registrering som fysisk förstörelse, då de redan är registrerade som kasserade i systemet. I andra butiker (exempelvis Konsumbutikerna som granskades) sker prisnedsättningen med extraprislappar, utan att varan först registreras som fysisk förstörelse. Här sker den faktiska prissänkningen av varan vid försäljning i kassan och varan behåller därmed sin identitet i redovisningen. I dessa butiker registreras varor som fysisk förstörelse först när de slängs. Skillnaden i systemen beror på att butiker som erbjuder kunderna självscanning (exempelvis Forumbutiken) inte kan använda extraprislappar. Här måste samtliga varor ha en streckkod som går att scanna in och en ny streckkod måste därför ges till prisnedsatta varor. 3

8 Figur 2. Varuflöde genom butik. Olika vägar som en vara kan färdas genom en matvarubutik åskådliggörs i figuren, där utgångspunkten är en Forumbutik med självscanning. För Coop-butiker som inte har självscanning är den stora skillnaden mot figuren att alla varor som registreras i systemet för fysisk förstörelse kasseras System för registrering av fysisk förstörelse För arbete i butik används en handterminal, som är en del av Coops butiksdatasystem för varuhantering. Denna fungerar som en dator och har en rad olika funktioner som artikelinformation, inventering, egenkontroll och lager med undermenyer. Fysisk förstörelse registreras genom inmatning av streckkod eller PLU-nummer. Det senare för produkter som saknar streckkod. Även antal eller vikt noteras. Därefter anges anledning till fysisk förstörelse, enligt ett av följande alternativ: Utgånget datum Kross (till exempel skadad förpackning, vakuumsläpp) Produktfel (till exempel bruten kylkedja, utseendedefekt, mögel- eller jästtillväxt) Produktlarm (indragna produkter på grund av exempelvis felaktigt innehåll, felaktig innehållsdeklaration, överskridna gränsvärden) Data om den samlade fysiska förstörelsen för butiken lagras, vilket tillåter personalen att granska statistiken. Butiksdatasystemet lagrar även information rörande beställningar och försäljning. 4. RESULTAT 4.1. Anledning till fysisk förstörelse Fördelningen mellan de olika orsakerna till fysisk förstörelse av färskvaror i de undersökta butikerna redovisas i figur 3. Siffrorna bygger på butikspersonalens registrering (se avsnitt 3.2.) under en veckas tid, uttryckt i varornas inköpspris. Varukategorin frukt och grönt exkluderades ur sammanställningen på grund av osäkra data. Utgånget datum var den främsta anledningen till fysisk förstörelse hos Konsumbutikerna. Hos Forumbutiken var kross den vanligaste orsaken, tätt följt av utgånget datum. Se figur 3. 4

9 Figur 3. Anledning till fysisk förstörelse under en veckas tid. Fördelningen mellan de olika anledningarna till fysisk förstörelse av färskvaror, exklusive frukt och grönt, under en veckas tid för de tre undersökta butikerna inom Coop Konsum- respektive Forumsegmentet Fysisk förstörelse för respektive färskvarukategori Figur 4 och 5 visar hur stor andel av varorna i de olika färskvarukategorierna som kasserades under en veckas tid. Den fysiska förstörelsen anges i procent av inköpspriset av de färskvaror som butiken sålde under samma period, uppdelat i varukategorier. Räkneexempel; mejeriprodukter slängs för 500 kronor under en vecka och samma vecka säljs mejerivaror för kronor räknat i inköpspris. Den fysiska förstörelsen för denna kategori blir då 0,5 procent. Figur 4. Fysisk förstörelse för Konsumbutikerna under en veckas tid, uppdelade varugrupper. Värdet på den fysiska förstörelsen uttrycks som procent av inköpspriset för försäljningen i respektive färskvarugrupp under samma period. Figuren inkluderar enbart de studerade Konsumbutikerna. I figur 4 där endast Konsumbutikerna ingår är färskvaruområdet indelat i sex kategorier. För båda butikerna återfanns den högsta procentuella fysiska förstörelsen i varukategorin kött. När Forumbutiken inkluderades, indelades färskvaruområdet i endast tre kategorier. Då återfanns den högsta procentuella fysiska förstörelsen i varukategorin frukt och grönt, se figur 5. 5

10 Figur 5. Fysisk förstörelse under en veckas tid, sammanslagna varugrupper. Värdet på den fysiska förstörelsen uttrycks som procent av inköpspriset för försäljningen i respektive färskvarugrupp under samma period. Några färskvarukategorier har sammanförts till den gemensamma stapeln kött, fisk, deli & ost Årsvariation av fysisk förstörelse Årsvariationen av fysisk förstörelse i respektive butikssegment kan ses i figur 6. Värdet av de kasserade färskvarorna anges som procent av motsvarande periods färskvaruinköp. Medelvärden av kassationerna från oktober 2008 till och med september 2009 var inom Konsumsegmentet 3,99 procent och 3,30 procent inom Forumsegmentet. Räkneexempel; om det under en period köps in färskvaror för miljoner kronor och det under samma period slängs färskvaror för 50 miljoner kronor, så blir den fysiska förstörelsen 5 procent. Figur 6. Årsvariation av fysisk förstörelse inom segmenten. Fysisk förstörelse under ett års tid i Coops butiksegment Konsum respektive Forum. Värdet av kasserade färskvaror anges som procent av motsvarande periods färskvaruinköp. Medelvärden ses inom parentes för respektive segment. Årsvariationen av fysisk förstörelse i de tre butikerna som ingick i studien kan ses i figur 7. Värdet av de kasserade färskvarorna anges som procent av motsvarande periods färskvaruinköp. Medelvärden av kassationerna från oktober 2008 till och med september 2009 för de butiker som ingick i studien var 5,64 procent för den mindre Konsumbutiken, 4,53 procent för den medelstora Konsumbutiken och 3,74 procent för Forumbutiken. 6

11 Figur 7. Årsvariation av fysisk förstörelse inom butikerna. Variation av fysisk förstörelse under ett år för de tre butikerna. Värdet av kasserade färskvaror anges som procent av motsvarande periods färskvaruinköp. Medelvärde för perioden ses inom parentes för respektive butik Uppskattad mängd kasserat kött Hos den studerade Forumbutiken uppgick mängden kasserat kött under en veckas tid till ungefär 135 kg. Utifrån denna mängd uppskattades den årliga köttkassationen för butiken till cirka kg. Baserat på denna data skulle ungefär kg kött årligen kasseras hos landets 64 Forumbutiker (Coops hemsida 1, 2009). Mängden kött som kasserades under den studerade veckan uppgick till ungefär 47 kg hos den medelstora Konsumbutiken respektive ungefär 25 kg hos den mindre Konsumbutiken. Utifrån dessa siffror approximerades den årliga köttkassationen till cirka kg hos den medelstora Konsumbutiken respektive cirka kg hos den mindre Konsumbutiken. Ett medelvärde av de två butikernas resultat gav en årlig köttkassation på ungefär kg för en Konsumbutik. Totalt skulle då Konsumsegmentets 401 butiker (Coops hemsida 2, 2009) kassera ungefär kg kött per år. För de båda butikssegmenten Coop Forum och Konsum uppskattas den totala mängden kasserat kött således till cirka ton Intervjuresultat Resultatet av de intervjuer som genomfördes med butikschefer på de två Konsumbutikerna, färskvaruchefen på Forumbutiken och områdesansvarig personal i respektive butik finns sammanställda i bilaga DISKUSSION Den fysiska förstörelsen är en komplex fråga för butikerna. Samtidigt som det finns ekonomiska incitament att förebygga fysisk förstörelse måste avvägningar göras mot andra frågor. En minskning av fysisk förstörelse kan exempelvis påverka personalkostnader, försäljning av fullprisprodukter, butikens utbud och kundens uppfattning av butiken på ett negativt sätt. Vidare utredning av dessa samband är av största vikt för att på ett konstruktivt sätt påverka butikens ekonomi och miljöpåverkan. 7

12 Resultaten kan ha påverkats av att butiksdata insamlades under olika veckor. Exempelvis insamlades data från den mellanstora Konsumbutiken precis efter Allhelgonahelgen, data från Forumbutiken insamlades strax innan advent och data från den mindre Konsumbutiken insamlades närmare jul Anledningar till fysisk förstörelse Den vanligaste anledningen till fysisk förstörelse, uttryckt i varornas inköpspris, var för Konsumbutikerna utgånget datum. Forumbutiken rapporterade under den studerade veckan att de hade slängt mest färskvaror, uttryckt i varornas inköpspris, på grund av kross (skadad förpackning, se avsnitt 3.2.). Merparten av varorna som registrerats som kross kan dock med stor sannolikhet vara felrapporterade, eftersom rapporteringssystemet nyligen har implementerats. I tidigare system registrerades alla kasserade varor som kross och vi misstänker att personalens kunskap brister angående vilken kategori den kasserade varan ska registreras under. Merparten av produkterna inom kategorin frukt och grönt saknar bäst före-märkning, vilket försvårar bedömningen av anledning till kassation. Det nuvarande kassationssystemet, med fyra alternativa anledningar till fysisk förstörelse, passar inte frukt och grönt och skulle därför behöva utvecklas. I nuläget blir registrering av anledningen till fysisk förstörelse för produkter i denna kategori subjektiv och godtycklig, något som var tydligt i data från de studerade butikerna. På grund av svårigheten att klassificera anledningen till kassation av frukt och grönt exkluderades kategorin ur figur 3. Hög kassation av frukt och grönt kan förklaras av att dessa varor är mer känsliga och kräver varsam hantering. Frukt och grönsaker är långt ifrån en homogen grupp och varorna kräver för bästa hållbarhet olika förvaringsmiljö sett till exempelvis temperatur och luftfuktighet. Vissa frukter och grönsaker är även känsliga för mognadsgasen etylen. Därför bör inte äpplen, som avger etylen, placeras nära bananer eller avokado eftersom dessa då mognar fortare och deras livslängd förkortas. Varor som palsternacka, broccoli och gurka bör plastas in eller förvaras under lock eftersom de annars lätt torkar ut. Kunder kan ha synpunkter på miljöaspekten av denna plastanvändning, men inplastningen ger stora vinster i produktens hållbarhet. Konsumenter tenderar ofta att lägga en oinplastad frukt eller grönsak i påse, vilket även det slösar plast utan att ge nämnda vinster i hållbarhet som en inplastning gör. En viktig del i miljöarbetet vore att upplysa konsumenten om orsaken till vissa åtgärder, såsom varför viss inplastning sker. Det är även viktigt med utbildning av personal och att förutsättningar för en genomtänkt uppbyggnad av frukt- och gröntavdelning finns, eftersom varuplacering och hantering påverkar den fysiska förstörelsen. Förutom utgånget datum kan en hög kassation av köttprodukter bero på utseendedefekter, exempelvis färgförändringar. Missfärgat kött behöver inte innebära låg kvalitet, utan kan bero på att atmosfären i förpackningen är syrefattig. Syre ger rött kött och snabbare förstörelseprocesser medan syrefattig atmosfär ger brunt kött och längre hållbarhet. Svenska konsumenters krav på rött kött menar vi grundar sig i vanemässigt tänkande. I Norge förpackas kött i en atmosfär som ger bättre hållbarhet, men en i svenska ögon tråkig gråbrun färg. Förväntningar från butikspersonal och konsumenter påverkar således köttkassationen i svenska butiker. En allmän acceptans hos konsumenter kan leda till att den svenska köttindustrin väljer en förpackningsatmosfär som ger längre hållbarhet och därmed leder till en minskad fysisk förstörelse i butik. Extrainsatt och nyanställd personal saknar ofta kunskap om hur varorna ska hanteras för bästa 8

13 hållbarhet och är heller inte insatta i avdelningens rutiner eller beställningsarbetet, vilket kan påverka den fysiska förstörelsen negativt. En ofördelaktig placering i varuhyllan eller ofräscha färskvaror på grund av otillräcklig varuvård minskar chanserna till försäljning, vilket ökar risken att bäst före-datumet passeras och varorna måste kasseras. Det är viktigt att nyanställd personal introduceras bra i arbetet och att det görs attraktivt för personal att stanna så att kompetens behålls i butiken. Personal i de tre butikerna menade att den fysiska förstörelsen till stor del beror på svårigheter i att utföra en väl avvägd beställning, som försvåras av kunders oregelbundna köpmönster. Exempelvis inverkar tidpunkt såsom storhelger, löning och säsong, samt konkurrenters extrapriser och kampanjer. Även butikens egna prissänkningar, extrapriser och kampanjer inverkar. Det är lättare att anpassa beställningarna om leverans kan ske flera gånger i veckan, vilket även butikspersonalen upplevde. Täta leveranser kan vara en förklaring till den låga fysiska förstörelsen inom mejeri. En butik med lägre omsättning har sämre ekonomiska möjligheter till täta leveranser, vilket tillsammans med ojämn kundtillströmning kan öka den fysiska förstörelsen. Svårigheten att förutse kunders köpmönster ökar som ovan nämnt den fysiska förstörelsen, liksom kunders benägenhet att välja varor med längre hållbarhet utan att ett egentligt behov föreligger. En vara i obruten förpackning ska vara av god kvalitet fram till bäst före-datumet. Detta innebär att exempelvis en crème fraiche som konsumeras på bäst före-dagen håller en lika god kvalitet som på produktionsdagen. Många tror att en oöppnad vara blir otjänlig vid bäst före-datumet, men dessa varor är ofta fullt användbara även en tid därefter. Går det att förändra kundens uppfattning om livsmedelskvalitet och hållbarhetsmärkningarnas innebörd så kan mängden livsmedel som går rakt ner i soptunnan minskas. Kunder efterfrågar även valfrihet vilket fordrar ett brett sortiment av varor. Ju bredare sortiment, desto större blir den troliga fysiska förstörelsen eftersom det inom butik ansågs viktigt med välfyllda hyllor. Risken att förlora stamkunder om efterfrågade varor tagit slut upplevdes som stor inom butikerna. En förlorad kund bedömdes ha större inverkan på butikens ekonomi än värdet av de överskottsvaror som köpts in för att hålla hyllorna välfyllda. Det ekonomiska perspektivet på att behålla stamkunder kontra att minska den fysiska förstörelsen är en komplex fråga för butikerna Fysisk förstörelse för respektive färskvarukategori I figur 4 ses färskvaruområdet indelat i sex kategorier och värdet på den fysiska förstörelsen är uttryckt i procent av inköpspriset för försäljningen under samma period, i respektive färskvarugrupp. Där visade sig kött stå för högst fysisk förstörelse. Under en veckas tid slängdes i den mindre Konsumbutiken köttvaror till ett värde av 10 procent, räknat relativt inköpspriset av de köttvaror som såldes under samma tid. Den medelstora Konsumbutikens köttkassation var något högre på 14 procent - vilket inte stämmer överens med teorin att en butik med större omsättning har en lägre fysisk förstörelse. En anledning till detta kan vara att butiken ville försäkra sig om att köttvaror fanns hemma för att tillgodose stamkundernas efterfrågan. Eftersom kött har stor miljöpåverkan och högt pris så påvisar resultaten att minskad fysisk förstörelse av kött är viktigt för butikerna att jobba med. Hos den mindre Konsumbutiken låg den fysiska förstörelsen för de tre kategorierna frukt och grönt, fisk och skaldjur respektive charkuteri och färdigmat omkring 8 procent vardera. Motsvarande siffror hos den medelstora Konsumbutiken låg något lägre, omkring 6 procent. Kassationen inom kategorierna mejeri och ost var mycket låga hos både den mindre och den medelstora Konsumbutiken. När istället färskvarorna indelades i tre större kategorier (se figur 5) så kom frukt och grönt att utgöra den största posten för fysisk förstörelse i samtliga tre butiker. Troligtvis sänktes den 9

14 fysiska förstörelsen hos den sammanslagna kategorin kött, fisk, delikatess och ost på grund av en mycket låg kassation av ost, se ovan. Således visar inte resultaten om Forumbutikens största kassationspost var frukt och grönt eller någon av de mindre ingående kategorierna i den sammanslagna kategorin. Kategoriindelningen var nödvändig för att kunna jämföra de tre butikerna, då Forumbutikens redovisning indelades på detta sätt. I den tillgängliga redovisningen anges fysisk förstörelse i värde, vilket försvårar bedömningen av den volymmässiga kassationen. Kassationsvolymerna av respektive färskvarukategori vore intressant att diskutera med avseende på miljöpåverkan Årsvariation av fysisk förstörelse Den fysiska förstörelsen varierade över året, vilket kan ses i figur 6 för de olika butikssegmenten samt i figur 7 för de undersökta butikerna. Figurerna visar också samband mellan butiksstorlek och fysisk förstörelse. Konsumsegmentets butiker hade en högre fysisk förstörelse än Forumsegmentets stormarknader, vilket stämmer väl överens med teorin att en butik med större omsättning har lägre fysisk förstörelse. Eftersom vissa butiker säljer delar av de kassationsregistrerade varorna till reducerat pris så är den faktiska kassationsnivån hos dessa butiker lägre än den redovisade fysiska förstörelsen, se avsnitt 2.1. Detta gäller exempelvis den undersökta Forumbutiken, som har självscanning. Redovisad fysisk förstörelse är alltså inte alltid detsamma som kassation. Detta faktum påverkar tolkningen av resultatet i figur 6 och 7. Samtliga tre butiker hade en högre fysisk förstörelse under sommaren jämfört med sitt genomsnitt, vilket är särskilt tydligt för den mindre Konsumbutiken. Sommarmånaderna ansågs svåra att planera då kundtillströmningen är mer ojämn, vilket är särkilt kännbart i mindre butiker. Under sommaren arbetar även fler tillfällig och orutinerad butikspersonal. Årsvariationer uppstår även inför högtider, då stora kvantiteter varor kan behöva beställas hem i god tid. Dessa beställningar är, liksom tidigare beskrivet, besvärliga att genomföra. De undersökta butikernas genomsnittliga fysiska förstörelse är enligt figur 7 högre än respektive segments genomsnitt, se figur 6. Förklarande faktorer kan vara butikernas geografiska placering och närliggande konkurrenter Uppskattad mängd kasserat kött Animalieproduktionens miljöpåverkan motiverade en undersökning av mängden kasserat färskt kött inom Coop Sveriges Konsum- och Forumbutiker. Kassation av kött är ett oerhört slöseri med de insatser som krävts för att föda upp djuren, förädla köttprodukterna och kylhålla dessa. Mängden kött som uppskattningsvis slängs under ett års tid inom de två butikssegmenten Konsum och Forum approximerades till ton. Denna siffra bör enbart uppfattas som en fingervisning om kassationens omfattning då den bygger på grovt uppskattade antaganden. De uppskattade mängderna kasserat kött bygger på ett mycket litet butiksunderlag, vars kassationsnivåer var högre än respektive segments årsmedelvärden. Undersökningsperioden var dessutom mycket kort och eventuella variationer i köttkassation över året togs inte i beaktning. En liten del av butikernas köttkassation angavs i antal istället för i vikt. Eftersom vikten för en enhet då uppskattades till 1 kg kan uppskalning till segmentsnivå ge stora felaktigheter. 10

15 Intressant vore att sätta mängden kasserat färskt kött i relation till olika djurarters slaktvikter, för att på så vis få en uppfattning om antalet djur som fötts upp och slaktas i onödan. Då denna undersökning bygger på ett litet dataunderlag och grovt uppskattande antaganden gjordes inte detta. Utifrån ett mer omfattande kassationsunderlag, med uppgifter över mängd kasserat kött för olika djurslag, vore det dock illustrativt att uppskatta djurantalet. Något att ha i åtanke är att inte hela Coop har studerats, utan butikssegmenten Coop Nära och Coop Extra har exkluderats. Inte heller andra svenska butikskedjor är inräknade, exempelvis ICA, Willys och Citygross. År 2008 var Coops andel av dagligvarumarknaden 21,4 procent (Coops hemsida 3, 2010). Ytterligare studier behöver göras för att få en bättre bild av de svenska butikernas kassation av färskt kött Åtgärder i butik Alla de tre undersökta butikerna hade infört övergripande kassationsmål för hela butiken, se bilaga 1. Forumbutiken hade specifika kassationsmål för varje färskvarukategori, något som Konsumbutikerna saknade. Målen användes för att påvisa förändring av fysisk förstörelse över tid och som drivkraft för att förbättra arbetet. Butiksintervjuerna bekräftade att tydliga och avgränsade mål kan öka motivationen att minska den fysiska förstörelsen. Försäljnings- och beställningsstatistik lyftes fram som effektiva verktyg för att förbättra sortiment och beställningar, vilket kan leda till minskad fysisk förstörelse. Även exponeringen av varor är viktig för den fysiska förstörelsen. Genomförda förändringar av arbetsrutinerna uppgavs ha bidragit till en minskning av den fysiska förstörelsen i den medelstora Konsumbutiken. Detta trots att omsättningen samtidigt hade minskat, vilket borde ha lett till en ökad fysisk förstörelse. Förändringar var exempelvis att försäljningen mer regelbundet följdes upp och att väl genomtänkta beställningar prioriterades. De tre butikernas färskvaruavdelningar var indelade på liknande sätt då det gäller ansvarsområden. Personalens uppdelning mellan ansvarsområdena skiljde sig dock, där ansvaret i den mindre Konsumbutiken hamnade hos färre personer jämfört med i den större Konsumbutiken. I Forumbutiken delades ansvaret mellan ännu fler personer, där en eller flera upplärda personer jobbade inom varje färskvarukategori. Indelningen på flera mindre ansvarsområden ger en bättre överblick över varuflödet och leder troligen till bättre beställningar och högre motivation hos butikspersonalen. De tre undersökta butikerna prissänkte varor som hade en till fyra dagar kvar till att bäst föredatumet passerades. Butikspersonal uppfattade detta som både positivt och negativt. En fördel är att varorna säljs istället för att slängas, vilket ändå ger en liten intäkt. Ytterligare en fördel kan vara att butikens anseende förbättras eftersom de gör en insats för miljön. Den mindre Konsumbutiken ansåg dock att prissänkningar istället kan bidra till ett sämre rykte, med motiveringen att det kan se ut som en loppmarknad. För att utreda hur kunder ställer sig till detta bör kundundersökningar genomföras. Den mindre Konsumbutikens mer restriktiva inställning till prissänkning kan, utöver den mindre storleken, vara en förklaring till butikens högre fysiska förstörelse jämfört med Konsumsegmentets medelvärde. En ytterligare nackdel med prissänkningar är att försäljningen av andra fullprisvaror kan riskera att påverkas. Butikspersonal sade sig även vilja undvika vissa kunders beteende att vänta in prissänkningar. Troligen är det nämnda problemet större för vissa butiker än för andra. Många kundgrupper föredrar troligtvis ändå lång hållbarhet till normalpris framför ett lågt pris och kort datum. 11

16 5.6. Åtgärdsförslag för Coop Personalutbildning Bristande kunskaper hos personalen om produkterna kan leda till felaktig hantering och förvaring, vilket förkortar färskvarornas hållbarhet. Vi föreslår därför att utbildning med målen att säkra kompetens och god varuhantering tillhandahålls för både nyutbildning och vidareutbildning av butikspersonal. Faktumet att en stor del av butikspersonalen jobbar deltid eller är tillfälligt anställda problematiserar genomförandet av utbildning för all butikpersonal. Det anses därför extra viktigt med gedigen utbildning för den tillsvidareanställda butikspersonalen, som också bör få stöd i arbetet att introducera nya medarbetare. Hos de studerade butikerna skedde upplärning av ny personal muntligt av befintlig butikspersonal, vilket kan ge ojämn kunskap inom och sinsemellan butiker. Förslagsvis kan arbetsbeskrivningar för respektive färskvaruområde tas fram och hållas uppdaterade, för att ingå som grund i utbildning och det dagliga arbetet. Personal utbildad efter materialet får en mer enhetlig grund för sitt arbete och risken att viktiga moment i utbildningen faller bort minskar. Särskilt för frukt och grönt föreslås att Coop tar fram informationsmaterial om hur de olika varorna bör hanteras. Vi föreslår även att Coop tar fram material om livsmedelsframställningens miljöpåverkan, från primärproduktion till färdig vara. Detta för att implementera koncernens miljöprofil bland butikspersonal. Drivkraften att minska fysisk förstörelse inom de studerade butikerna var grundad till största del i önskan att förbättra det ekonomiska resultatet samt i att minska sopberget som de kasserade varorna gav upphov till. Butikspersonalen verkade dock inte medveten om livsmedelsframställningens stora miljöbelastning (se avsnitt 1.1.). Vi föreslår även, av samma anledningar som ovan diskuterats, att Coops befintliga utbildningar erbjuds över hela landet samt att antalet utbildningstillfällen utökas. Vi tror att mycket går och bör göras i arbetet med butikspersonalens kompetensutveckling, men är samtidigt medvetna om problemet med hög personalomsättning. Förbättra logistikkedjan Ju längre tid sett till varans totala hållbarhetstid som en färskvara står i butikshyllan, desto större är chansen att den säljs. De studerade butikerna påtalade att leveranser ibland innehåller varor med tidigare utgångsdatum än föregående leverans och att färskvaror kan stanna onödigt länge på terminalen innan de skickas till butik. Vi föreslår därför att Coop ser över hela logistikkedjan från produktion via färskvarucentral till butik, samt att arbetet på färskvarucentralerna ses över. För att minska den fysiska förstörelsen är det viktigt att göra så korrekta beställningar som möjligt. I mindre butiker kan detta vara svårt, då många varor måste beställas i större kvantiteter än butiken klarar att sälja under hållbarhetstiden. De studerade Konsumbutikerna påtalade problemet och önskade möjlighet att beställa minde kvantiteter. Detta är i dagsläget möjligt i beställningen av vissa varor, men efterfrågades i större utsträckning av butikerna. Eftersom detta är en viktig del i arbetet för minskad fysisk förstörelse förespråkar vi att Coops färskvarulager fortsätter förbättringsarbetet så att alla färskvaror kan beställas i mindre kvantiteter. 12

17 Tydlig märkning av emballage & backar från färskvarulagret Backar som framförallt frukt och grönt levereras i byter ofta märkning och utseende efter säsong och leverantör, vilket försvårar arbetet för butikspersonal. Detta kan leda till ökad fysisk förstörelse då butikspersonalens tid till varuvård minskas, varornas tid i butikshyllan kan förkortas samt varorna riskerar att dubbelbeställas eller kvarglömmas på lagret. Eftersom den fysiska förstörelsen för frukt och grönt är hög relativt de övriga kategorierna är det viktigt att förbättra personalens förutsättningar att minska kassationen. Vi föreslår att de backar som färskvaror levereras i tydligt märks upp med dess innehåll, då detta skulle underlätta personalens arbete och minska risken att misstag begås. 6. SLUTSATSER Den färskvarukategori som hos de undersökta butikerna gav upphov till högst fysisk förstörelse, uttryckt i varornas inköpspris, var kött följt av frukt och grönt. Utgånget datum visade sig vara den främsta anledningen till fysisk förstörelse. De bakomliggande orsakerna till utgånget datum kan vara felbedömningar vid beställning, kunders oregelbundna köpmönster, konkurrenters eller egna kampanjer, ofördelaktig produktplacering i butikshyllan med mera. Väl genomförda beställningar är viktigt för att minska den fysiska förstörelsen. Prissänkning av varor med kort hållbarhet kan minska kassationen, men leder samtidigt till komplikationer vid beställningsarbetet. Den fysiska förstörelsen är en ekonomiskt komplex fråga för butikerna. Satt i perspektiv till andra frågor som kan påverkas är det inte självklart att reducerad fysisk förstörelse alltid bör prioriteras. Det ekonomiska bortfall som en förlorad stamkund innebär kan exempelvis värderas viktigare att undvika, än kostnaden för de färskvaror som kan komma att kasseras på grund av ett brett och beständigt sortiment. Att jobba aktivt för att sänka färskvarukassationen kan dock skapa positiva värden såsom gott anseende, vilket kan öka försäljningen. Personalutbildning är en viktig del i arbetet för minskad fysisk förstörelse. Genom ökad kunskap om färskvarornas egenskaper kan kompetens och varuhantering inom butiken förbättras. Medvetenheten om färskvaruproduktionens miljöpåverkan kan öka medarbetarnas motivation att minska färskvarukassationen. Kundens uppfattning om livsmedelskvalitet och hållbarhet spelar stor roll för färskvarukassationen. Om förståelsen för livsmedelskvalitet och hållbarhetsmärkningarnas innebörd förbättrades så skulle mängden livsmedel som går rakt ner i soptunnan minskas. 13

18 7. REFERENSER Rapporter: Konsumentföreningen Stockholm Klimatavtryck från hushållens matavfall. Stockholm. Konsumentföreningen Stockholm Rapport från en slaskhink. Stockholm. LRF. Maten och miljön livscykelanalys av sju livsmedel Skövde. Naturvårdsverket Fakta om maten och miljön. Rapport Stockholm. Naturvårdsverket Svinn i livsmedelskedjan. Rapport Stockholm. RVF Nyckeltal med användarhandledning. ISSN Malmö. SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) Mat och klimat. Rapport 776. Göteborg Artiklar: Eliasson, Å., Faurès, J-M., Frenken, K., Hoogeveen, J Aquastat- getting to grips with water information for agriculture. Land and Water Development Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italy. Niggli, U., Fließbach, A., Hepperly, P. and Scialabba, N Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems. FAO, April 2009, Rev Sacco, G., Healy, E., Sessa, R., and Hoogeveen, J. Water Use. Terrestrial essential climate variables. page Salomonsson, L Ekologiskt lantbruk och reformering av CAP. Forskningsnytt om økologiskt landbruk i Norden. Sveriges Lantbruksuniversitet. Smith, P., D. Martino, Z. Cai, D. Gwary, H. Janzen, P. Kumar, B. McCarl, S. Ogle, F. O Mara, C. Rice, B. Scholes, O. Sirotenko, 2007: Agriculture. In Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Internet: Coops hemsida: 1. [http://www.coop.se/butiker-varor--erbjudanden/vara-butiker/coop-forum/] avläst [http://www.coop.se/butiker-varor--erbjudanden/vara-butiker/coop-konsum/] avläst [http://www.coop.se/global/kf/pdf/%c3%85rsredovisningar%20annual%20reports/kf Verksamhetsber%c3%a4ttelse_2008.pdf] avläst Sveriges Radios hemsida: Mat för miljarder slängs. Intervju med Thomas Ekvall. [http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel= ] avläst

19 I

20 II

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. www.hushallninsgssallskapet.se Hushållningssällskapet står för; Kunskap för landets framtid Vi utvecklar och förmedlar kunskap för företagens, människornas och hela landets framtid. Värderingsövningar

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger

Bilaga 2. Rapport från en slaskhink. Attitydundersökning - Maten vi slänger Bilaga 2 Rapport från en slaskhink Attitydundersökning - Maten vi slänger Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm Kontaktpersoner: Louise Ungerth, chef för konsumentfrågor, KfS, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Klimatpåverkan från livsmedel Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Matens klimatpåverkan en ej försumbar del av vår totala konsumtion

Läs mer

FÖRPACKNINGAR på gott och ont

FÖRPACKNINGAR på gott och ont FÖRPACKNINGAR på gott och ont Johanna Berlin SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Konsumentföreningen Stockholm Circus 31 mars FRÅGA 1 Vilket steg i tillverkningen av mjölk påverkar miljön mest?

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

Minskat matsvinn. Hållbara måltider i Örebro län 2015.03.30 Elsa Fries

Minskat matsvinn. Hållbara måltider i Örebro län 2015.03.30 Elsa Fries Minskat matsvinn Hållbara måltider i Örebro län 2015.03.30 Elsa Fries Min resa Hemma i köket HR 2005 Ekocafét Kock, fiskeboda Kostvetarprogrammet, Uppsala Universitet Uppsala Nya Tidning Elsas hälsa Dyraremat,nu!

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson,

Miljöpåverkan av kaninkött. Ulf Sonesson, Miljöpåverkan av kaninkött Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik Upplägg Livcykelanalys l (LCA) Kött och miljöpåverkan Kaninkött (resonemang, inte siffror) LCA Kvantifiering av en

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Institutionen för energi och teknik. Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker. sammanfattning av ett forskningsprojekt kring matsvinn

Institutionen för energi och teknik. Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker. sammanfattning av ett forskningsprojekt kring matsvinn Institutionen för energi och teknik Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker sammanfattning av ett forskningsprojekt kring matsvinn I projektet är definitionen av svinn: livsmedel som levererades till butiken,

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

Streckkodskvalitet i butik

Streckkodskvalitet i butik Streckkodskvalitet i butik Studie genomförd maj/juni 2011 Streckkodskvalitet i butik Mål Målet med studien var att kartlägga hur stor andel av produkterna som kan scannas på ett korrekt sätt i kassalinjen

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad?

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik KSLA 5 december, 2013 SIK- Institutet för Livsmedel

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Kalla fakta för fräschare mat.

Kalla fakta för fräschare mat. 2012 BSH Home Appliances AB. Rätten till ändringar förbehålles. Förbehåll om tryckfel. H885306 0 4/2012 BSH Home Appliances AB Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 siemens-home.se Kalla fakta för

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Vad ska vi äta? Elin Röös

Vad ska vi äta? Elin Röös Vad ska vi äta? Elin Röös Forskare på Sverige lantbruksuniversitet Även knuten till EPOK, Centrum för ekologisk produktion och konsumtion University of Oxford Food Climate Research Network www.fcrn.org.uk

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 2003 Rapport till Konsumentföreningen Stockholm maj 23 SKOP,, har på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm intervjuat cirka 5 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes mellan 9 och 24 maj 23. Svaren

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Allt om tidningsförsäljning

Allt om tidningsförsäljning Allt om tidningsförsäljning Hur du enkelt säljer lönsamma tidningarinnehåller rutiner och checklista! Tidningar är lönsamt Stor varugrupp med stort bidrag Tidningsförsäljningen i handeln omsätter årligen

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Temperaturer i Kött- och Charkkylar

Temperaturer i Kött- och Charkkylar Temperaturer i Kött- och Charkkylar Temperatures in meat-refrigerators Helena Omberg Självständigt arbete inom magisterprogrammet för livsmedelstillsyn 15 p Institutionen för Livsmedelsvetenskap Publikation

Läs mer

Kasta mindre mat FOTO: GETTYIMAGES. Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift

Kasta mindre mat FOTO: GETTYIMAGES. Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift Kasta mindre mat FOTO: GETTYIMAGES Guide till miljövänlig och lönsam köksdrift Förebygga matsvinn Den här guiden innehåller praktiska tips om hur storhushåll kan förebygga och reducera matsvinn. Guiden

Läs mer

Släng inte maten. konsumentstudie

Släng inte maten. konsumentstudie Släng inte maten konsumentstudie Kajsa Alvum Toll, alan0002@stud.slu.se Anna Samuelsson, lisa0002@stud.slu.se Renée Sjödin, resj0001@stud.slu.se Anna Wallby, a06anwa1@stud.slu.se Projektbeställare: Konsumentföreningen

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

för plånboken och miljön.

för plånboken och miljön. En liten guide för plånboken och miljön. En barnfamilj sparar 3.000-6.000 kr om året på att äta upp maten istället för att slänga den. I Sverige står konsumenterna för cirka 2/3 av det totala matavfallet.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL Start 3 november Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL 1 Säg hej till den gröna påsen! Äntligen har det blivit dags för alla boende i KSRR:s medlemskommuner att sortera ut sitt matavfall. Ett viktigt steg

Läs mer

Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv

Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv Jordbruket och klimatet Skövde, 23/1 2013 Bioenergi från jordbruket i ett systemperspektiv Serina Ahlgren Innehåll Översikt bioenergi råvaror och slutprodukter Bioenergianvändning i Sverige Förnybartdirektivet

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Trolla fram de osynliga aktörerna. Hav och Samhälle Marstrand 15 okt 2014 Eva-Lotta Sundblad

Trolla fram de osynliga aktörerna. Hav och Samhälle Marstrand 15 okt 2014 Eva-Lotta Sundblad Trolla fram de osynliga aktörerna Hav och Samhälle Marstrand 15 okt 2014 Eva-Lotta Sundblad Vilka orsakar dålig havsmiljö? Kan de ändra sig? Aktörer och handlingar som ligger bakom belastningen behöver

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS Sortimentslista höst/vinter 2015 NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM Delikatesserna under varumärket Martin Olsson

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan

Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan Livscykelanalys eller LCA- Ett sätt att kommunicera produkters miljöpåverkan Friederike Ziegler, Havsmiljöinstitutets konferens Hav och samhälle, Marstrand 28 november 2012 Något om SIK/SP Upplägg Konsumenten

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

ICA-kundernas matinköp januari

ICA-kundernas matinköp januari ICA-kundernas matinköp januari Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma)

Verksamhetsutövare Företagets, föreningens, nämndens namn, personnamn (vid enskild firma) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ifylld ansökan skickas till: Miljöenheten Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal Verksamheten får inte påbörjas förrän ett beslut om godkännande av verksamheten har

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Grundskolan vecka 34-35

Grundskolan vecka 34-35 Grundskolan vecka 34-35 V. 34 17-21/8 *Köttbullar och pasta *Gulaschgryta på fläskkött med bulgur V 35 24-28/8 **Pasta- och kycklingsallad med currydressing *Medelhavskorv med pasta ***Gräddig fiskgratäng

Läs mer

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet

Innehåll. Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Innehåll Yara i korthet Yara i Finland Marknadsläget för gödselmedel Klimatavtrycksgaranti TraP-forskningsprojektet Yara i korthet Yara är världens största leverantör av mineralgödsel. Det enda gödselbolaget,

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer