Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin. Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin. Produktinformation"

Transkript

1 Dolcontin 12-timmarsberedning av morfin Dolcontin Unotard 24-timmarsberedning av morfin DOL120427PSE06 Pfizer AB Sollentuna Tel Produktinformation

2 Farmakokinetik Morfin givet peroralt absorberas väl från tunntarmen (80 90 %), men en relativt stor del metaboliseras direkt i levern (den s.k första passage effekten) och den biologiska tillgängligheten är ca 30 % med en variation av %. Variationen i den biologiska tillgängligheten gör att det är viktigt att anpassa dosen individuellt till patienten. Kortverkande morfin har en halveringstid på ca 2 4 timmar och effektdurationen är ca 4 6 timmar, vilket innebär att morfin bör ges var fjärde timme för att uppnå kontinuerlig smärtlindring. Biverkningar Morfin har förutom analgetisk effekt även andra effekter. Det är viktigt att känna till några av dem för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Morfin påverkar tonus på glatt muskulatur vilket innebär att patienterna ofta blir förstoppade, någonting som skall förebyggas med motorikstimulerande laxantia till samtliga patienter. Laxantia skall ges under hela morfinbehandlingen. Under den initiala behandlingen kan illamående och kräkningar förekomma. De är vanligtvis av övergående natur. Till patienter som skall stå på en kontinuerlig behandling rekommenderas att illamåendet förebyggs med lämpligt antiemetikum. Detta kan vanligtvis trappas ut efter några dagar. Dåsighet kan förekomma när en morfinbehandling inleds och kan även förekomma hos vissa patienter vid dosökning. Denna biverkan är i de flesta fall övergående. Muntorrhet kan förekomma vilket gör det viktigt med en god munhygien. Det är viktigt att informera patienter och anhöriga om väntade biverkningar, gärna både muntligt och skriftligt. Pfizer

3 Dolcontin och Dolcontin Unotard Dolcontin är slow-releasemorfin och finns som depottabletter och depotgranulat för mixtur med 12-timmarseffekt samt Unotard med 24-timmarseffekt. Dolcontin kan förskrivas till patienter som lider av långvariga, svåra opioidkänsliga smärtor, såsom smärta vid cancer. Dolcontin rekommenderas av 17 av 21 läkemedelskommittéer. 1 Dolcontin depottabletter Beskrivning: Dolcontin depottablett är en slowrelease-beredning av morfinsulfat. Morfinet frisätts långsamt vilket ger långsam absorption och en effektduration på ca 12 timmar. Indikation: Långvarig, svår opioidkänslig smärta såsom smärta vid cancer. 2 Användning: Dolcontin depottabletter skall sväljas hela. De får inte krossas eller delas. Insättning: Behandlingen inleds med att en morfindos som ger smärtfrihet ställs in med hjälp av en kortverkande morfinberedning (tabletter eller oral suspension). Därefter ställer man över patienten på samma dygnsdos (mg) av Dolcontin. Dygnsdosen delas i två lika stora delar och ges var 12:e timme. För ytterligare information om praktiskt handläggande, se avsnitt Morfin i vården. Extrados: Vid smärtgenombrott skall kortverkande morfintabletter användas. Extradosen bör vara 1/6 av dygnsdosen Dolcontin (mg). Patienten skall i många fall ha tillgång till extrados i injektionsform. Det ger snabbare tillslag och är även fördelaktigt i de fall patienten besväras av illamående. Parenteral extrados skall vara ungefär hälften av oral extrados. Dosjustering: Om patienten ofta och regelbundet måste ta extradoser kortverkande morfin, behöver troligen Dolcontin-dosen justeras. Man lägger då ihop dosen kortverkande morfin med Dolcontin-dosen. Den nya dygnsdosen delas sedan åter i två lika delar och ges var 12:e timme. Utsättning: För att minska risken för obehagliga utsättningsfenomen (influensasymtom, diarré mm) skall Dolcontin trappas ut gradvis under 1 2 veckor. Patienten skall informeras om utsättningsfenomen och ordineras kortverkande morfin om dessa uppträder. 4 5

4 Insättning: Insättning, biverkningsprofylax, dosjustering och utsättning överensstämmer med rutinerna för Dolcontinbehandling, se under rubrik Dolcontin depottabletter. Styrkor och förpackningar: Dolcontin depottabletter finns i styrkorna 5, 10, 30, 60, 100 mg. Styrkorna har olika färger så att de enkelt kan hållas isär. Dolcontin depotgranulat Beskrivning: Dolcontin depotgranulat är en slowrelease-beredning av morfinsulfat. Morfinet frisätts långsamt vilket ger långsam absorption och en effektduration på ca 12 timmar. Indikation: Långvarig, svår opioidkänslig smärta såsom smärta vid cancer. Användning: Dolcontin depotgranulat kan antingen blandas med vatten, strös över lämplig föda eller ges via sond. Om granulatet blandas med vatten skall innehållet i en dospåse med: 20, 30 och 60 mg blandas med minst 10 ml vatten 100 mg blandas med minst 20 ml vatten Intas direkt efter blandningen. Det kan vara lämpligt att strö granulatet över t ex filmjölk, gröt, yoghurt eller glass. Granulatkornen skall inte tuggas sönder. Vid behov kan depotgranulatet ges via sond (blandas med vatten enligt ovan). Styrkor och förpackningar: Dolcontin depotgranulat finns i dospåsar i styrkorna 20, 30, 60 och 100 mg. Påsarna har olika färger så att de enkelt kan hållas isär. Dolcontin Unotard Beskrivning: Dolcontin Unotard är en slowrelease-beredning av morfinsulfat. Morfinet frisätts långsamt vilket ger långsam absorption och en effektduration på ca 24 timmar. Indikation: Långvarig, svår opioidkänslig smärta såsom smärta vid cancer. Användning: Dolcontin Unotard kapslar sväljes hela eller delas. Innehållet, kornen, får ej tuggas utan sväljs ned hela med ett glas vatten eller strös på en mindre mängd föda, t ex filmjölk eller glass. Det är viktigt att alla kornen sväljs ned för maximal effekt. Kapselns innehåll kan också tillföras via sond. Insättning: Insättning, biverkningsprofylax, dosjustering och utsättning överensstämmer med rutinerna för Dolcontinbehandling, se under rubrik Dolcontin depottabletter. 6 7

5 Styrkor och förpackningar: Dolcontin Unotard finns i styrkorna 30, 60, 90, 120 och 200 mg. Styrkorna har olika färger så att de enkelt kan hållas isär. För ytterligare information samt prisuppgifter se: se Morfin i vården Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel. Narkotiskt analgetikum N02A A01 8 9

6 När är morfinbehandling lämplig? Vid långvariga, svåra opioidkänsliga smärtor såsom smärta vid cancer kan behandling med opioider vara lämplig. De cancerpatienter som inte får full effekt av onkologisk behandling, icke-farmakologiska metoder (t ex TENS) eller icke-opioider blir i de flesta fall hjälpta av morfin. För cancerpatienter är morfin den opioid som bör användas i första hand. Oral behandling med långverkande tabletter är basbehandling. Företrädare för palliativ medicin och smärtbehandling har i aktuella artiklar och i olika consensusdokument betonat detta. 3 I en del fall har man dock anledning att välja alternativa substanser och administrationsvägar. Hur hanterar man oron för biverkningar? På grund av den stora variation som finns mellan olika patienter när det gäller dosering av morfin, måste behandlingsstarten följas upp noggrant så att besvärande biverkningar inte rubbar patientens förtroende för behandlingen. Vårdpersonal, patienter och närstående har ofta en felaktig uppfattning om morfineffekter och risker med behandlingen. Därför är teamarbete och upprepad information nödvändig. Behandlingsstart Biotillgängligheten av morfin varierar mycket från person till person. Även metabolismen och risken för biverkningar kan variera i hög grad. Detta leder i kliniken till att man aldrig på förhand kan veta vilken underhållsdos patienten behöver för att uppnå smärtkontroll utan besvärande biverkningar. Behandlingen inleds med att en morfindos, som ger smärtfrihet, ställs in med hjälp av en kortverkande morfinberedning Därefter ställer man över patienten på samma dygnsdos (mg) av Dolcontin depottabletter. Dygnsdosen av Dolcontin uppdelas och ges var 8-12:e timme. Enligt Läkemedelsverkets rekommendation Smärtlindring i livets slutskede dec 2010 går titrering med depotpreparat också bra. Startdoserna är mg per dygn - den lägre dosen till äldre opioidnaiva patienter. 3 Till äldre patienter rekommenderas enligt Läkemedelsrådet i Region Skåne läkemedelslista 2012, Om smärtlindringen behöver optimeras är peroralt morfin i långverkande beredning (Dolcontin) förstahandsmedel. Till äldre patienter används små doser (5 mg 1-2 gånger/dygn). 4 Informera patienten om att effekten på smärtan troligen inte blir dramatisk med en gång, och att det troligen kommer att erfordras extradoser. Välj en dubbelt så hög startdos om patienten redan behandlas med en svag opioid i full dos (detta läkemedel sätts ut i samband med morfinbehandlingens start). patienten tidigare behandlats med morfin parenteralt och då inte fått biverkningar. Leta gärna i journaler efter givna doser och uppgiven effekt. patienten har ett gott allmäntillstånd. Välj en lägre startdos om patienten rapporterar mycket illamående eller konfusion efter tidigare opioidbehandling. patienten har svåra gallbesvär i anamnesen. patienten är svårt medtagen av sin grundsjukdom. patienten har ett latent illamående. patienten är dement eller konfusionell. Om extrados och dosjustering Vid smärtgenombrott skall kortverkande morfin användas. Dosen skall justeras efter patientens behov. Vid behov av dosökning ges extradoser av kortverkande morfin. För de patienter som behöver extrados är 1/6 dygnsdos ett riktvärde för extradosens storlek. 3 Exempel Om underhållsdosen är 60 mg per dygn skall dosen vid smärtgenombrott vara 10 mg. Patienten och sjuksköterskan skall fritt kunna välja mellan oral och parenteral extrados. Eftersom morfin har en låg biotillgänglighet skall den parenterala dosen vara ungefär hälften av oral dos. De första dygnen med Dolcontin måste tillförda extradoser noteras för att Dolcontin-dosen skall kunna finjusteras. Detta sker helst genom patientens egen bedömning. Ofta behövs dock ett samråd med sjuksköterskan

7 De första dygnen skall dosen justeras till en dos som ger effekt utan be svärande biverkningar. Dosjusteringen skall göras fortlöpande, helst med ledning av VAS-registrering. Sjuksköterskan gör en omvårdnadsplan med rubrik smärta och samråder fortlöpande med patienten om effekt och bieffekter. Utvärderingen och dosjusteringen blir samtidigt ett led i sjuksköterskans utbildning av patient och närstående. Ett vanligt mål är att patienten framgent skall känna trygghet att själv modifiera morfindosen. Läkaren skall således besluta vilken startdos patienten skall ha. besluta vilken biverkningsprofylax som skall ges. lämna muntlig och skriftlig information till patient och närstående. komma överens med sjuksköterskan (gärna skriftlig delegation) hur dostitrering skall genomföras, och bestämma hur patient/närstående och sjuksköterska kan bestämma grunddos och extradosens storlek. Depottabletter eller Unotard? Alternativet till Dolcontin depottablett är Dolcontin Unotard kapsel med 24 timmars effekt eller Dolcontin depotgranulat för mixtur med 12 timmars effekt. Referenser: 1. Enligt Läkemedelsrekommendationer tillgängliga på Internet april Smärta i livets slutskede. Information från Läkemedelsverket Årgång 21, nummer 6, december Region Skånes läkemedelslista Profylax mot illamående och förstoppning Vid behandlingsstart skall profylax mot illamående och förstoppning erbjudas. De patienter som har ett latent illamående eller illamående av opioider i anamnesen bör ta antiemetikum fortlöpande i en vecka, övriga kan erbjudas antiemetikum vid behov. Vanliga medel är Postafen (meklozin) 25 mg x 2 och Stemetil (proklorperazin) 25 mg supp x 1 vid behov. Mot förstoppning ges Laxoberal (natriumpikosulfat) 1 2 doser per dag. Dosen skall vara så stor att avföringen förblir likadan som före morfinbehandlingens start. En vanlig startdos är 5 10 droppar dagligen. Patienten skall i görligaste mån uppmanas att själv styra dosen. Opioidreceptorerna i tarmen undergår inte någon större tolerans utveckling. Därför måste laxeringen fortsätta så länge morfinbehandlingen pågår. Doser på 50 droppar eller mer är inte sällsynta. Informera patienten Vid behandlingsstart skall läkaren informera patienten om förväntad effekt och möjliga biverkningar. Informationsbroschyr skall alltid lämnas till patienten. Betona att behandlingen kan avslutas även efter lång tid om smärtorna försvinner. Berätta också att Dolcontin har ingen maxdos utan doseringen styrs av den smärtstillande effekten och biverkningarna

8 14

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Läkemedelsdelegering

Läkemedelsdelegering Hemsjukvården/Funktionsstö Kungsbacka kommun Läkemedelsdelegering 2009-01-28 Anita Andersson-Lundahl, ssk Lena-Marie Bergendahl, ssk Anna-Carin Lehnberg, ssk Marie Persson, ssk Gunnel Sjögren, ssk Christina

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel

Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Delegeringsutbildning Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård Läkemedel Örebro kommun 2014-05-07 Delegering. Läkemedel, Örebro kommun 1 Innehåll Vanliga läkemedelsgrupper...

Läs mer

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm

Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering. 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Läkemedelshantering Utbildningsmaterial inför delegering 2013-02-20 Mölndals stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial Läkemedelshantering... 2 Ledningssystem för kvalitet... 2 Delegering...

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning.

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. Det är viktigt för en persons välbefinnande att mage och tarm fungerar bra. Magen blir trög av stillasittande och av vissa läkemedel. Därför är förstoppning

Läs mer

Till dig som skall utföra medicinska arbetsuppgifter på delegeringstudiematerial

Till dig som skall utföra medicinska arbetsuppgifter på delegeringstudiematerial Till dig som skall utföra medicinska arbetsuppgifter på delegeringstudiematerial HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Utbildningsgrupp

Läs mer

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR -En personalhandbok Sammanställt av: Anders Birr Elsebet Borg Christine Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD... 4 1. 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

Patientinformation GODA RÅD

Patientinformation GODA RÅD Patientinformation GODA RÅD till dig som har brist på matsmältningsenzymer Den här skriften är framtagen för dig som har problem med din bukspottkörtel, och som därför behöver tillskott av matsmältningsenzymer.

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI 2005 ÖREBRO-REGIONEN Programgrupp Wenche Järhede, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Örebro Lisa Nygren, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO.

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO. 1 Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt som ett beslutsstöd i mötet med patienten som söker läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO. Vidare är handboken ett stöd för läkare och vårdpersonal

Läs mer

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD

2013-12-04. Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 1 2013-12-04 Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen har ställt

Läs mer

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer