Föreningen Forskarbyn Ölsdalen inbjuder i samarbete med Samarbetsdynamik AB och Degerfors kommun till konferensen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Forskarbyn Ölsdalen inbjuder i samarbete med Samarbetsdynamik AB och Degerfors kommun till konferensen"

Transkript

1 INBJUDAN Föreningen Forskarbyn Ölsdalen inbjuder i samarbete med Samarbetsdynamik AB och Degerfors kommun till konferensen Samarbetsdynamik Open 2009 Den augusti Seminarierna hålls som vanligt i Degerfors Folkets Hus vid Medborgarplatsen Tema: Exempel på försök att bryta diskursens makt Fjolårets konferens belyste genom en rad exempel från olika sektorer i arbetslivet hur orden vi lärt oss att använda för att beskriva vår verksamhet, våra erfarenheter och våra ambitioner fångar oss i så som det varit och nästan omöjliggör för nya idéer att få fäste. Vi kallade det för diskursens makt. Denna tröghet har samma funktion hos sociala system som immunförsvaret har i vårt biologiska system. Det som är främmande och nytt stöts bort. Även när det nya är just det som behövs för överlevnad. I år kommer vi att utgå från exempel på hur man i olika verksamheter och sammanhang försöker bryta diskursens makt för att komma vidare. Ett urval av de projekt som under året diskuterats i Föreningen Forskarbyn ligger till grund för programmet. I Forskarbyns aktiviteter möts praktiker med erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar när det gäller organisationens mänskliga sida. Där träffar man också ett brett utbud av teoretisk kunskap. Teorierna ger ord och relief åt gjorda reflektioner och skapar trovärdighet i att framgången inte bara var slumpens verk. Exemplen demonstrerar begränsningen i det rådande språkbruket och syftar till att ge oss allt rimligare alternativ att uttrycka och få förståelse för det man vet. Forskarbyn Ölsdalen Ölsdalen 134, Degerfors, telefon

2 Information om det praktiska i anslutning till konferensen: hur man anmäler sig, hur man kan ordna logi, hur man tar sig till Degerfors, vad det kostar att delta osv. hittar du på sista sidan. Arbetsformen De olika arbetspassen följer alla samma enkla form. En person som arbetar med respektive projekt gör en översiktlig beskrivning av arbetet så långt det då kommit i slutet av sommaren och av de frågor som just då är aktuella att ta ställning till. Därefter följer ett öppet samtal kring de aspekter som deltagarna vill kommentera, precisera eller hjälpa till att belysa bättre och ur allt flera perspektiv. Varje exempel som presenteras kommer också att inför konferensen beskrivas i en text. Dessa texter kommer att finnas på Forskarbyns hemsida senast den 1 augusti, så att den deltagare som vill kan förbereda sin medverkan i diskussionen. Varje konferens skapar förstås sin egen gruppdynamik det vill säga att inlägg i samtal kommer att referera till tidigare samtal och inlägg i tidigare arbetspass under veckan osv. men det är en ambition bakom upplägget att det skall gå att ansluta till enstaka arbetspass, avvika en stund för att man måste men ändå delta i diskussionen igen under ett senare pass. 2

3 Program den augusti Samling: tisdagen den 18 augusti Hej och välkommen Årets konferens Samarbetsdynamik Open 2009 öppnas Robert Mörk, kommunstyrelsens ordförande Degerfors kommun, Bengt-Åke Wennberg Samarbetsdynamik AB och Monica Hane Föreningen Forskarbyn hälsar välkommen och introducerar årets teman. Så som det pratas om oss och till oss påverkar oss och vår självbild vare sig vi vill eller ej. Utbildningar med uttalat syfte att ge deltagarna självförtroende, inspirera, motivera, aktivera osv. bygger på antaganden om en person utan självförtroende, utan eget engagemang och som måste tas om hand. Är det så man vill se sig? Är det kanske då som man gör motstånd mot förändringar? Så som vi tror att problemen uppstår och hur folk är avgör vilka lösningar som blir möjliga att se och uppfatta som rimliga. När saker efter hand förändras blir lösningar som fungerade bra förr plötsligt helt verkningslösa. Men vi fortsätter ändå med mer av det samma eftersom det är det enda sätt som vi kan tala med varandra om problemet och de enda lösningar vi kan se eftersom det är så som vi fortfarande formulerar problemet. Därför arbetar vi hårt i Forskarbyn för att hitta andra och allt mer relevanta sätt att samtala om till exempel: arbetsmiljöers brister och realistiska hälsofrämjande interventioner skillnader mellan olika gruppers yrkesmässiga fokus utbildningar som påverkar riskfyllda felhandlingar aktörernas samverkan i komplexa tillverkningsprocesser innebörden i uttryck som det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet Detta är hörnstenarna i årets konferens. Tankarna som lett oss fram till årets tema finns i Bengt-Åke Wennbergs text Diskursens makt. Den kan redan nu laddas ner på 3

4 Pass 1: tisdagen den 18 augusti och jag vill inte va tyst När man förstår att det finns alternativa sätt att resonera om olika förhållanden kan man välja att stödja eller utmana ett resonemang, eller i varje fall att själv sluta säga vissa saker. Att bara få syn på det rådande alternativets konsekvenser kan emellertid leda både till förtvivlan och handlingsförlamning; Jag vill inte stödja detta resonemang, men vad kan jag då säga? Att hitta andra sätt att resonera om kända fenomen och situationer blir då en nödvändighet för att inte hamna i en än värre situation, där vi känner oss instängda utan en känsla av att kunna finna en rimlig väg ut. På konferensen 2008 berättade Lisbeth om vilka konsekvenser den rådande diskursen inom psykosocial arbetsmiljö får för stora delar av arbetslivet. Denna gång ämnar Lisbeth demonstrera hur man kan bryta den dominerande diskursen genom att analysera vardagliga situationer från två olika perspektiv; den dominerande, traditionella diskursen och utifrån ett alternativt synsätt. Analysen görs med utgångspunkt från vilka konsekvenser de olika synsätten får för oss som individer, våra organisationer och vårt samhälle. Håller ni med om analyserna? Vilka krav tycker ni blir rimliga att ställa i olika situationer? Detta är exempel på frågor som Lisbeth i år vill diskutera med deltagarna. Inledare: Lisbeth Rydén, MSc, Management Research Program och Managing People Knowledge and Change, båda mastersprogrammen vid Ekonomihögskolan i Lund, och formell partner till Samarbetsdynamik AB. 4

5 Pass 2: tisdagen den 18 augusti Hva handler egentlig Health Promotion om? Health promotion har de senere årene fått et stort gjennomslag - også som en ny strategi for å ivareta helse i arbeidslivet. Den tradisjonelle tenkningen om at helse bevares gjennom å redusere årsakene til uhelse (patogenese) er blitt gammel og treg, sies det. I stedet har vi fått den forførende ideen om at helse oppnås gjennom å styrke de faktorene som positivt bidrar til helse (salutogenese). Selv om teoretikerne bak Health Promotion (Aron Antonovsky, Anders Hansson m.fl.) er opptatt av at helhetlig helsearbeid må bygge på begge strategier, altså både patogenese og salutogenese, avspeiles dette ikke i praktikeres forståelse av Health-promotion. Salutogenesen har slått ned som en vekkelse, som det nye svaret, innen den voksende menigheten av helsefremmere; de som har forstått dette nye, det saliggjørende, det nærmest mystiske. Innen denne menigheten drives dette frem av sentrale karismatiske lederskikkelser som med sterk overbevisning forkynner budskapet om at vi selv er i stand til å skape vår egen helse. Fra et kritisk perspektiv ser det ut til å være høyst nødvendig å korrigere den kursen som HP har tatt. For det første er det viktig å huske på at Health Promotion ikke skal erstatte den problemløsende tilnærmingen til arbetslivets utfordringer. Kunnskapen om sykdommens årsaker er på ingen måte utdatert og helsebevarende strategier må ta menneskers problemer, frustrasjoner, fortvilelse på alvor og aktivt søke erfaringer og historier som forteller om dette. Fornektelse av dette kan være en ytterligere krenkning av mennesker som allerede er krenket. I forlengelse av dette er det andre viktige poenget at den salutogene ideen ikke må bygge ukritisk på positiv psykologi. Selv om kunnskapen om hvordan endring av tankemønstre er viktig, betyr det ikke at dette definerer Health Promotion. Det som må løftes frem sterkere, hvis Health Promotion skal være relevant for dagens arbeidsliv, er myndiggjøring av medarbeidere, såkalt empowerment. Dette handler om å gi medarbeidere økt innflytelse på de strukturelle faktorene som har en påvirkning på deres helse. Empowerment, forstått slik, er mer som en motsetning til kravet om positiv tenkning. Bemyndigede medarbeidere kan i kraft av å identifisere kollektive utfordringer, rette sterkere krav til sine omgivelser (ikke seg selv) på hva som må gjøres for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Ole Jacob vil bruke erfaringer fra eget arbeid som PhD-kandiat og følgeforsker ved Senter for helsefremmende arbeid i nærmiljøet HENÆR-senterer, ved Høyskolen i Vestfold - for å exemplifiere og reflektere rundt disse spørsmålene. Hva er egentlig Health promotion i arbeidslivet: erstatning eller supplement til vår tradisjonelle forståelse av helse? Handler det egentlig om positiv tenkning? Inledare: Ole Jacob Thomassen, Høgskolen i Vestfold, doktorand vid Universitetet i Bergen, har som ett led i sin doktorsavhandling gjort en kritisk analys av hälsofrämjande aktiviteter och funderat över alternativen. 5

6 Pass 3: onsdagen den 19 augusti En liten yrkesgrupp som ändå märks I den vård och omsorg som nu utvecklas förväntas alla yrkesgrupper att marknadsföra sig. De som inte kan bevisa att de gör större nytta än andra och billigare personalkategorier kommer att förlora mark. Det biomedicinska paradigmet har fortfarande en stark ställning och präglar därför både etablerade kvalitetskriterier och synen på evidens. Den typ av interventioner som kännetecknar arbetsterapi, sjukgymnastik, samtalsbaserade psykoterapier osv. har en helt annan teoretisk utgångspunkt och dess effekter och nytta kan därför inte studeras och beräknas på samma sätt som mediciner kan studeras. Relevansen och värdet av att erbjuda den typen av insatser måste i stället kunna ses med egna ögon av den som har att ta ställning till de ekonomiska prioriteringarna. Detta är den vetenskapliga och pedagogiska utmaningen för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). FSA har i många år genomfört en rad olika projekt på temat vägen mot det goda arbetet. En röd tråd genom alla dessa projekt har varit arbetsterapeuternas frustration över att varken vården eller omsorgen, så som den idag drivs och utvecklas, tillräckligt väl tar vara på den potential som arbetsterapeuter ser genom sitt sätt att arbeta. Frustrationen innebär en arbetsmiljörisk men frustration utgör också en information om att det slösas med resurser. Genom att förstå det arbetsterapeutiska arbetssättet på djupet så skulle många troligen kunna se helt nya vägar för en produktiv verksamhetsutveckling. Men då måste man komma till tals. De senaste årens projekt har därför fokuserat på det interdisciplinära samarbetets svårigheter och på hur andra yrkesgrupper skulle kunna förstå poängerna med arbetsterapeuternas insatser bättre inte bara veta bättre vad en arbetsterapeut gör och inte gör. Under våren 2009 har Samarbetsdynamik AB och fd ordföranden i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Inga-Britt Lindström genomfört en serie fokusgruppssamtal både med medlemmar i FSA och med medlemmar i Kommunal för att pröva gensvaret på och potentialen i ett annorlunda sätt att beskriva sina interventioner. Frågan till deltagarna blir vilka konsekvenser som de menar att utfallet av dessa samtal borde få för verksamhetsutvecklingen inom vård och omsorg och för en konstruktiv facklig strategi. Inledare: Inga-Britt Lindström, förbundsordförande i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) under de senaste 30 åren, sedan januari 2009 seniorrådgivare vid FSA och med många aktuella internationella uppdrag för World Federation of Occupational Therapist (WFOT). 6

7 Pass 4: onsdagen den 19 augusti Är det mänskligt att fela medvetet? Lysekils Trafikskola har sedan många år drivit ett eget omfattande kvalitetssäkringsarbete. De har i flera projekt medverkat i Vägverkets utvecklingsarbete kring förarutbildning och kring former för förarprövningar. Vägverket har nyligen introducerat en ny kursplan som bland annat syftar till att minska olyckorna i trafiken. Sedan lång tid tillbaka är alla i branschen överens om att olyckor i princip är en konsekvens av människors handlingar. Vi ser oss inte för, vi tolkar fel eller vi saknar handlingsalternativ. Till dessa tre klassiska orsaker till trafikolyckor har nu en forskare vid Väg och Trafikinstitutet i sin doktorsavhandling lyft upp en fjärde faktor, nämligen medvetna fel som en egen och viktig orsak till olyckor. Trafiklärare har under våren 2009 diskuterat innebörden av detta för den praktiska verksamheten och hur man ser kopplingen till den handledning som en trafiklärare erbjuder, till Vägverkets kursplan för körkortsutbildning och till Vägverkets förfarande för examination. Frågan är emellertid aktuell också i en mängd andra utbildningar som vill förmedla kunskaper och erfarenheter som avses medföra ökad säkerhet. Vilka erfarenheter från medvetna fel i trafiken kan man direkt överföra till andra situationer och andra sektorer i samhället? Inledare: Fredrik Lundqvist, Lysekils Trafikskola. Fredrik är trafiklärare, ägare av företaget Lysekils Trafikskola med 10-talet anställda och utbildad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. 7

8 Årsmöte: onsdagen den 19 augusti Årsmöte i Föreningen Forskarbyn Ölsdalen Därefter gemensam kvällsmacka för alla som vill på lämpligt ställe med hänsyn tagen till väder och vind. Pass 5: torsdagen den 20 augusti Operatörer som medverkar aktivt och kompetent eller ett framtida arbetsliv bemannat med robotar. Vid SSAB Tunnplåt AB i Borlänge har man sedan 2001 drivit ett projekt med syfte att åstadkomma en allt mera aktiv medverkan i det förebyggande underhållet av samtliga operatörer i produktionen. Hittills har projektet inte handlat om ingrepp i själva produktionsprocessen utan har enbart handlat om att öka tillgängligheten på maskinerna och förebygga oplanerade stopp. Jan Andersson och Katarina Ohlander berättade redan vid förra årets konferens om framväxten av sitt så kallade TPU-projekt. Effekterna på arbetstrivsel, ergonomi och lönsamhet är väl dokumenterade. Mycket få arbetsorganisatoriska projekt inom svensk industri har överlevt så länge som TPU. Få andra är lika väl dokumenterade och utvärderade. Nu handlar det om att gå vidare i utvecklingen med erfarenheterna från TPU-arbetet i bagaget. Under våren 2009 genomförs en kompletterande utvärdering av TPU-arbetet i samarbete mellan SSAB i Borlänge, Jernkontoret, Samarbetsdynamik AB och Vinnova. Syftet är att uppmärksamma hur de berörda operatörerna inom SSAB i Borlänge nu ser på medarbetarmedverkan och hur de som deltagit i projektet menar att den vuxit fram. Deras berättelser kan sedan jämföras med etablerade mainstream-sanningar om hur en verksamhetsutveckling av den här typen bör genomföras. Vilka likheter och vilka skillnader kan vi då notera? Tre fokusgrupper bidrar med sina erfarenheter. Berättelserna finns dokumenterade i sin helhet i slutrapporten. I rapporten finns också beskrivet på vilka punkter utvärderarna menar att fokusgruppernas berättelser skiljer sig från mainstream. Frågan på konferensen blir vilka andra viktiga skillnader som man också skulle kunna lyfta fram och varför? Inledare: Bengt-Åke Wennberg, civilingenjör och organisationskonsult, som just nu arbetar med boken Organisatoriska utgångspunkter för ett produktivt samarbete. 8

9 Pass 6: torsdagen den 20 augusti Lokal ekonomi Vad innebär ekonomiskt mest fördelaktigt? Degerfors kommun har i sina styrdokument en synnerligen framsynt formulering en strategi som står pall för den globala ekonomins nyckfullhet. Under våren 2009 har ett projekt startats för att utforska närmare vad som då krävs konkret och i praktiken för att kommunen också skall utvecklas i den riktningen. Det riktigt långsiktiga syftet med arbetet är att varje politiker, varje medborgare och varje tjänsteman skall kunna granska varje beslut och varje aktivitet i relation också till den strategiska ambitionen att stå pall. Detta skall gälla de stora och övergripande besluten i de politiska församlingarna såväl som alla de små vardagliga rutinärendena. Begreppet lokal ekonomi utvecklades ursprungligen av professor Bengt Johannisson vid Universitetet i Växjö och är en central del i alla de aktiviteter som inryms under termen Landsbygdsutveckling. En utvecklingsgren har fokuserat på betydelsen och stimulansen av så kallade samhällsentreprenörer. En annan gren har fokuserat på behovet av att lokalt skapa det för vissa verksamheter nödvändiga riskkapitalet. Personer som har sparade pengar uppmanas att satsa dessa i specifika lokala projekt och företag i stället för i anonyma nationella eller globala fonder. En tredje gren handlar om att pröva i vad mån de kommunala pengarna skulle kunna användas annorlunda så att de skapar större välstånd och räcker till mer kommunal service. Under våren 2009 kommer Forskarbyn Ölsdalen och intresserade personer inom Degerfors kommun att genomföra ett pilotprojekt. Ett första steg är att sammanställa den forskning som belyser vad människor i dagens samhälle upplever som välstånd och god kommunal service. En förutsebar ekonomisk situation tycks till exempel vara en sådan aspekt. Pålitligheten upplevs alltså viktigare än nivån när man väl passerat svältgränsen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) regerar alla kommunens större inköp. I ett andra led i pilotprojektet skall vi därför pröva hur dessa välståndsaspekter skulle kunna inkluderas i kommunens upphandlingsunderlag och på så sätt vidga begreppet ekonomiskt föredelaktigaste anbud till att handla om mer än bara lägsta pris. Lägsta pris kan ju bli ganska dyrt om man inte tar hänsyn till klimatpåverkan, förlust av arbetstillfällen på orten osv. Exemplen på upphandlingar skall väljas så att de är realistiska, men skall ändå göras fiktiva, för att i första hand pröva möjligheten att i den typen av lokala sammanhang ändra diskursens makt. I ett tredje steg återstår att pröva i vad mån de vidare formulerade upphandlingsunderlagen kan anses förenliga med EUs regelverk eller om de uppfattas som alltför protektionistiska. Frågan till deltagarna på konferensen kommer att handla om vilka oönskade effekter de ser av detta vidare sätt att se på vad som är ekonomiskt fördelaktigt. Inledare: Sören Hedberg, näringslivschef i Degerfors kommun 9

10 Pass 7: fredagen den 21 augusti flexibelt slut Eftersnack Humanistiska utvecklingsprojekt som vi vill ha dom och som vi vill göra dom i forskarbyn Inspel av Bengt-Åke Wennberg och därefter samtal om våra gemensamma erfarenheter av humanistiska utvecklingsprojekt och om annat av intresse för föreningen och dess intressenter. Exempelvis har Monica Hane flaggat för, att om det finns utrymme, vilja prata om behovet av en syn på vetenskaplighet som inte blir yrkeskunnandets och den beprövade erfarenhetens fiende ett tema hon funderar mycket på. Hon tänker att en uppgift för vetenskapen är att uppmärksamma världen på sådant man tidigare förbisett eller i varje fall kunnat låta bli att bry sig om. Det vetenskapliga hantverket går då ut på att visa detta tidigare förbisedda på ett sätt som inte kan ifrågasättas som ingen kan säga emot eller ogiltigförklara. När detta något inte längre kan förbises ändrar sig diskursen. Och nya alternativ för vad som då är klokt och förståndigt handlande i den unika situationen måste övervägas alternativ som är förenliga med det som man då inte längre kan förbise. De flesta frågor som ställs i arbetslivet idag berör interaktiva fenomen. Interaktiva fenomen är sådana fenomen som uppstår därför att berörda människor gör det de gör som gensvar på det någon annan just gjort eller sagt. Detta faktum får dramatiska konsekvenser för vad som blir god design och relevant metod i dagens arbetsvetenskapliga studier. Ändå är tanken på det klassiska experimentet med slumpmässiga representativa urval och stabila samband mellan insats och utfall så förhärskande. Trots att vi vet att det i de flesta aktuella sammanhang inte längre är tillämpbart. Men varför har alternativen så svårt att få genomslag lika svårt bland forskare som bland praktiker? I detta pass finns plats för flera inlägg och diskussioner. Anmäl om du vill bidra med ett förberett inlägg under Pass 7, när du anmäler dig till konferensen. Varmt välkommen! 10

11 Praktikaliteter Resa Degerfors ligger ganska mitt emellan Oslo och Stockholm och utefter stambanan. Det innebär att det går bra att ta sig hit med tåg. Även tåg av typ X2000 stannar vid Degerfors Station. Från stationen är det cirka 2 km till Medborgarplatsen och Folkets Hus. Det går att åka lokalbuss med Länstrafiken. Man kan förstås också komma hit med buss. Swebus och andra bussbolag kör E18 och stannar i grannkommunen Karlskoga vid Busstationen. Där byter man till Länstrafiken nr 502 mot Degerfors. Cirka 1 mil. Från Stockholm är det 25 mil och det är ungefär lika långt från Göteborg. Från Stockholm tar man E18 som är motorväg stora delar av vägen ända till Karlskoga. Från Göteborg blir det E20. Närmaste vägen går sedan över Gullspång och Rudskoga. Bredaste vägen över Gullspång, Bäckhammar och Björneborg. Från Östergötland kommer man via Askersund och Laxå. Kommer man Riksväg 50 norr ifrån brukar vi välja Lindesberg, Örebro och E18 mot Karlskoga snarare än den krokiga vägen över Hällefors och Grythyttan eller den lika krokiga över Nora och Gyttorp. Logi Var och en ordnar sitt eget boende efter tycke, smak och finanser. Boka direkt det är mycket på gång i Degerfors den aktuella tiden. Stålverket bygger ut och många entreprenörer konkurrerar med oss om sängplatserna. Man kan bo på: Bruksmässen Hotell telefon e-post: Bruksbo Stationsvägen 16 A möblerade lägenheter med vandrarhemsstandard, telefon ; mobil Monikas Bed and Breakfast Storgatan 31 telefon Dessutom finns campingplats med stugor i olika storlekar och standard. En mil öster ut från Degerfors finns både Svartå Herrgård och Svartå vandrarhem. Och i Karlskoga 1 mil norr ut och med ganska täta bussförbindelser finns gott om hotell och pensionat. 11

12 Anmälan och deltagaravgift Föreningen Forskarbyn Ölsdalen är en ideell förening med syfte att på olika sätt stödja personer som sysslar med det vi kallar praktikerstyrd forskning. Föreningen har ett 40-tal medlemmar och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och donationer. Inga funktionärer har arvode och de personer som gör inspelen till respektive pass under konferensen gör det på grund av eget engagemang i den fråga som diskuteras och utan ersättning. Anmälan om deltagande skickas enklast via e-post till eller via telefon eller mobil Ange namn, adress, telefon och e-postadress samt vilka pass du tänker delta i. För att täcka konferensens lokalkostnader, frukt, kaffe och dokumentation fakturerar vi varje deltagare 200:- per pass. Deltar man i hela konferensens så betalar man 1000:-. Fakturorna kommer att skickas ut till alla anmälda runt den 5e augusti. 12

Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn

Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn Verksamhetsberättelsefördenideella FöreningenForskarbyn Verksamhetsåret2009 07 01tillochmed2010 06 30 Föreningenfullföljersittsyftegenomattpraktisktorganiseraochanordnasocialaoch fysiskamiljöersomstödjerutforskande,reflektionochskrivande.förattbidratillatt

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ I VÅR TID

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ I VÅR TID PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ I VÅR TID av Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg I samband med det så kallade Krokomfallet, där en befattningshavare begick självmord och de anhöriga då anklagade arbetsgivaren för

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping!

Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Du har väl anmält dig? Sista datum 23 mars! Föreningen Teknisk Information Varmt välkommen till Vårkonferens 28-29 mars 2012 i Nyköping! Vi satsar denna gång på ett extra matnyttigt innehåll, erkända föreläsare

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR

KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR KLARA LIVET LÄRARHANDLEDNING NIO STÄRKANDE ÖVNINGAR 1 OM KLARA LIVET Den mobilanpassade webbplatsen Klara LIVET är ett stöd för elever som vill utmana sig själva och träna sig i att må bättre. Webbplatsen

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer