Föreningen Forskarbyn Ölsdalen inbjuder i samarbete med Samarbetsdynamik AB och Degerfors kommun till konferensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Forskarbyn Ölsdalen inbjuder i samarbete med Samarbetsdynamik AB och Degerfors kommun till konferensen"

Transkript

1 INBJUDAN Föreningen Forskarbyn Ölsdalen inbjuder i samarbete med Samarbetsdynamik AB och Degerfors kommun till konferensen Samarbetsdynamik Open 2009 Den augusti Seminarierna hålls som vanligt i Degerfors Folkets Hus vid Medborgarplatsen Tema: Exempel på försök att bryta diskursens makt Fjolårets konferens belyste genom en rad exempel från olika sektorer i arbetslivet hur orden vi lärt oss att använda för att beskriva vår verksamhet, våra erfarenheter och våra ambitioner fångar oss i så som det varit och nästan omöjliggör för nya idéer att få fäste. Vi kallade det för diskursens makt. Denna tröghet har samma funktion hos sociala system som immunförsvaret har i vårt biologiska system. Det som är främmande och nytt stöts bort. Även när det nya är just det som behövs för överlevnad. I år kommer vi att utgå från exempel på hur man i olika verksamheter och sammanhang försöker bryta diskursens makt för att komma vidare. Ett urval av de projekt som under året diskuterats i Föreningen Forskarbyn ligger till grund för programmet. I Forskarbyns aktiviteter möts praktiker med erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar när det gäller organisationens mänskliga sida. Där träffar man också ett brett utbud av teoretisk kunskap. Teorierna ger ord och relief åt gjorda reflektioner och skapar trovärdighet i att framgången inte bara var slumpens verk. Exemplen demonstrerar begränsningen i det rådande språkbruket och syftar till att ge oss allt rimligare alternativ att uttrycka och få förståelse för det man vet. Forskarbyn Ölsdalen Ölsdalen 134, Degerfors, telefon

2 Information om det praktiska i anslutning till konferensen: hur man anmäler sig, hur man kan ordna logi, hur man tar sig till Degerfors, vad det kostar att delta osv. hittar du på sista sidan. Arbetsformen De olika arbetspassen följer alla samma enkla form. En person som arbetar med respektive projekt gör en översiktlig beskrivning av arbetet så långt det då kommit i slutet av sommaren och av de frågor som just då är aktuella att ta ställning till. Därefter följer ett öppet samtal kring de aspekter som deltagarna vill kommentera, precisera eller hjälpa till att belysa bättre och ur allt flera perspektiv. Varje exempel som presenteras kommer också att inför konferensen beskrivas i en text. Dessa texter kommer att finnas på Forskarbyns hemsida senast den 1 augusti, så att den deltagare som vill kan förbereda sin medverkan i diskussionen. Varje konferens skapar förstås sin egen gruppdynamik det vill säga att inlägg i samtal kommer att referera till tidigare samtal och inlägg i tidigare arbetspass under veckan osv. men det är en ambition bakom upplägget att det skall gå att ansluta till enstaka arbetspass, avvika en stund för att man måste men ändå delta i diskussionen igen under ett senare pass. 2

3 Program den augusti Samling: tisdagen den 18 augusti Hej och välkommen Årets konferens Samarbetsdynamik Open 2009 öppnas Robert Mörk, kommunstyrelsens ordförande Degerfors kommun, Bengt-Åke Wennberg Samarbetsdynamik AB och Monica Hane Föreningen Forskarbyn hälsar välkommen och introducerar årets teman. Så som det pratas om oss och till oss påverkar oss och vår självbild vare sig vi vill eller ej. Utbildningar med uttalat syfte att ge deltagarna självförtroende, inspirera, motivera, aktivera osv. bygger på antaganden om en person utan självförtroende, utan eget engagemang och som måste tas om hand. Är det så man vill se sig? Är det kanske då som man gör motstånd mot förändringar? Så som vi tror att problemen uppstår och hur folk är avgör vilka lösningar som blir möjliga att se och uppfatta som rimliga. När saker efter hand förändras blir lösningar som fungerade bra förr plötsligt helt verkningslösa. Men vi fortsätter ändå med mer av det samma eftersom det är det enda sätt som vi kan tala med varandra om problemet och de enda lösningar vi kan se eftersom det är så som vi fortfarande formulerar problemet. Därför arbetar vi hårt i Forskarbyn för att hitta andra och allt mer relevanta sätt att samtala om till exempel: arbetsmiljöers brister och realistiska hälsofrämjande interventioner skillnader mellan olika gruppers yrkesmässiga fokus utbildningar som påverkar riskfyllda felhandlingar aktörernas samverkan i komplexa tillverkningsprocesser innebörden i uttryck som det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet Detta är hörnstenarna i årets konferens. Tankarna som lett oss fram till årets tema finns i Bengt-Åke Wennbergs text Diskursens makt. Den kan redan nu laddas ner på 3

4 Pass 1: tisdagen den 18 augusti och jag vill inte va tyst När man förstår att det finns alternativa sätt att resonera om olika förhållanden kan man välja att stödja eller utmana ett resonemang, eller i varje fall att själv sluta säga vissa saker. Att bara få syn på det rådande alternativets konsekvenser kan emellertid leda både till förtvivlan och handlingsförlamning; Jag vill inte stödja detta resonemang, men vad kan jag då säga? Att hitta andra sätt att resonera om kända fenomen och situationer blir då en nödvändighet för att inte hamna i en än värre situation, där vi känner oss instängda utan en känsla av att kunna finna en rimlig väg ut. På konferensen 2008 berättade Lisbeth om vilka konsekvenser den rådande diskursen inom psykosocial arbetsmiljö får för stora delar av arbetslivet. Denna gång ämnar Lisbeth demonstrera hur man kan bryta den dominerande diskursen genom att analysera vardagliga situationer från två olika perspektiv; den dominerande, traditionella diskursen och utifrån ett alternativt synsätt. Analysen görs med utgångspunkt från vilka konsekvenser de olika synsätten får för oss som individer, våra organisationer och vårt samhälle. Håller ni med om analyserna? Vilka krav tycker ni blir rimliga att ställa i olika situationer? Detta är exempel på frågor som Lisbeth i år vill diskutera med deltagarna. Inledare: Lisbeth Rydén, MSc, Management Research Program och Managing People Knowledge and Change, båda mastersprogrammen vid Ekonomihögskolan i Lund, och formell partner till Samarbetsdynamik AB. 4

5 Pass 2: tisdagen den 18 augusti Hva handler egentlig Health Promotion om? Health promotion har de senere årene fått et stort gjennomslag - også som en ny strategi for å ivareta helse i arbeidslivet. Den tradisjonelle tenkningen om at helse bevares gjennom å redusere årsakene til uhelse (patogenese) er blitt gammel og treg, sies det. I stedet har vi fått den forførende ideen om at helse oppnås gjennom å styrke de faktorene som positivt bidrar til helse (salutogenese). Selv om teoretikerne bak Health Promotion (Aron Antonovsky, Anders Hansson m.fl.) er opptatt av at helhetlig helsearbeid må bygge på begge strategier, altså både patogenese og salutogenese, avspeiles dette ikke i praktikeres forståelse av Health-promotion. Salutogenesen har slått ned som en vekkelse, som det nye svaret, innen den voksende menigheten av helsefremmere; de som har forstått dette nye, det saliggjørende, det nærmest mystiske. Innen denne menigheten drives dette frem av sentrale karismatiske lederskikkelser som med sterk overbevisning forkynner budskapet om at vi selv er i stand til å skape vår egen helse. Fra et kritisk perspektiv ser det ut til å være høyst nødvendig å korrigere den kursen som HP har tatt. For det første er det viktig å huske på at Health Promotion ikke skal erstatte den problemløsende tilnærmingen til arbetslivets utfordringer. Kunnskapen om sykdommens årsaker er på ingen måte utdatert og helsebevarende strategier må ta menneskers problemer, frustrasjoner, fortvilelse på alvor og aktivt søke erfaringer og historier som forteller om dette. Fornektelse av dette kan være en ytterligere krenkning av mennesker som allerede er krenket. I forlengelse av dette er det andre viktige poenget at den salutogene ideen ikke må bygge ukritisk på positiv psykologi. Selv om kunnskapen om hvordan endring av tankemønstre er viktig, betyr det ikke at dette definerer Health Promotion. Det som må løftes frem sterkere, hvis Health Promotion skal være relevant for dagens arbeidsliv, er myndiggjøring av medarbeidere, såkalt empowerment. Dette handler om å gi medarbeidere økt innflytelse på de strukturelle faktorene som har en påvirkning på deres helse. Empowerment, forstått slik, er mer som en motsetning til kravet om positiv tenkning. Bemyndigede medarbeidere kan i kraft av å identifisere kollektive utfordringer, rette sterkere krav til sine omgivelser (ikke seg selv) på hva som må gjøres for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Ole Jacob vil bruke erfaringer fra eget arbeid som PhD-kandiat og følgeforsker ved Senter for helsefremmende arbeid i nærmiljøet HENÆR-senterer, ved Høyskolen i Vestfold - for å exemplifiere og reflektere rundt disse spørsmålene. Hva er egentlig Health promotion i arbeidslivet: erstatning eller supplement til vår tradisjonelle forståelse av helse? Handler det egentlig om positiv tenkning? Inledare: Ole Jacob Thomassen, Høgskolen i Vestfold, doktorand vid Universitetet i Bergen, har som ett led i sin doktorsavhandling gjort en kritisk analys av hälsofrämjande aktiviteter och funderat över alternativen. 5

6 Pass 3: onsdagen den 19 augusti En liten yrkesgrupp som ändå märks I den vård och omsorg som nu utvecklas förväntas alla yrkesgrupper att marknadsföra sig. De som inte kan bevisa att de gör större nytta än andra och billigare personalkategorier kommer att förlora mark. Det biomedicinska paradigmet har fortfarande en stark ställning och präglar därför både etablerade kvalitetskriterier och synen på evidens. Den typ av interventioner som kännetecknar arbetsterapi, sjukgymnastik, samtalsbaserade psykoterapier osv. har en helt annan teoretisk utgångspunkt och dess effekter och nytta kan därför inte studeras och beräknas på samma sätt som mediciner kan studeras. Relevansen och värdet av att erbjuda den typen av insatser måste i stället kunna ses med egna ögon av den som har att ta ställning till de ekonomiska prioriteringarna. Detta är den vetenskapliga och pedagogiska utmaningen för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). FSA har i många år genomfört en rad olika projekt på temat vägen mot det goda arbetet. En röd tråd genom alla dessa projekt har varit arbetsterapeuternas frustration över att varken vården eller omsorgen, så som den idag drivs och utvecklas, tillräckligt väl tar vara på den potential som arbetsterapeuter ser genom sitt sätt att arbeta. Frustrationen innebär en arbetsmiljörisk men frustration utgör också en information om att det slösas med resurser. Genom att förstå det arbetsterapeutiska arbetssättet på djupet så skulle många troligen kunna se helt nya vägar för en produktiv verksamhetsutveckling. Men då måste man komma till tals. De senaste årens projekt har därför fokuserat på det interdisciplinära samarbetets svårigheter och på hur andra yrkesgrupper skulle kunna förstå poängerna med arbetsterapeuternas insatser bättre inte bara veta bättre vad en arbetsterapeut gör och inte gör. Under våren 2009 har Samarbetsdynamik AB och fd ordföranden i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Inga-Britt Lindström genomfört en serie fokusgruppssamtal både med medlemmar i FSA och med medlemmar i Kommunal för att pröva gensvaret på och potentialen i ett annorlunda sätt att beskriva sina interventioner. Frågan till deltagarna blir vilka konsekvenser som de menar att utfallet av dessa samtal borde få för verksamhetsutvecklingen inom vård och omsorg och för en konstruktiv facklig strategi. Inledare: Inga-Britt Lindström, förbundsordförande i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) under de senaste 30 åren, sedan januari 2009 seniorrådgivare vid FSA och med många aktuella internationella uppdrag för World Federation of Occupational Therapist (WFOT). 6

7 Pass 4: onsdagen den 19 augusti Är det mänskligt att fela medvetet? Lysekils Trafikskola har sedan många år drivit ett eget omfattande kvalitetssäkringsarbete. De har i flera projekt medverkat i Vägverkets utvecklingsarbete kring förarutbildning och kring former för förarprövningar. Vägverket har nyligen introducerat en ny kursplan som bland annat syftar till att minska olyckorna i trafiken. Sedan lång tid tillbaka är alla i branschen överens om att olyckor i princip är en konsekvens av människors handlingar. Vi ser oss inte för, vi tolkar fel eller vi saknar handlingsalternativ. Till dessa tre klassiska orsaker till trafikolyckor har nu en forskare vid Väg och Trafikinstitutet i sin doktorsavhandling lyft upp en fjärde faktor, nämligen medvetna fel som en egen och viktig orsak till olyckor. Trafiklärare har under våren 2009 diskuterat innebörden av detta för den praktiska verksamheten och hur man ser kopplingen till den handledning som en trafiklärare erbjuder, till Vägverkets kursplan för körkortsutbildning och till Vägverkets förfarande för examination. Frågan är emellertid aktuell också i en mängd andra utbildningar som vill förmedla kunskaper och erfarenheter som avses medföra ökad säkerhet. Vilka erfarenheter från medvetna fel i trafiken kan man direkt överföra till andra situationer och andra sektorer i samhället? Inledare: Fredrik Lundqvist, Lysekils Trafikskola. Fredrik är trafiklärare, ägare av företaget Lysekils Trafikskola med 10-talet anställda och utbildad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. 7

8 Årsmöte: onsdagen den 19 augusti Årsmöte i Föreningen Forskarbyn Ölsdalen Därefter gemensam kvällsmacka för alla som vill på lämpligt ställe med hänsyn tagen till väder och vind. Pass 5: torsdagen den 20 augusti Operatörer som medverkar aktivt och kompetent eller ett framtida arbetsliv bemannat med robotar. Vid SSAB Tunnplåt AB i Borlänge har man sedan 2001 drivit ett projekt med syfte att åstadkomma en allt mera aktiv medverkan i det förebyggande underhållet av samtliga operatörer i produktionen. Hittills har projektet inte handlat om ingrepp i själva produktionsprocessen utan har enbart handlat om att öka tillgängligheten på maskinerna och förebygga oplanerade stopp. Jan Andersson och Katarina Ohlander berättade redan vid förra årets konferens om framväxten av sitt så kallade TPU-projekt. Effekterna på arbetstrivsel, ergonomi och lönsamhet är väl dokumenterade. Mycket få arbetsorganisatoriska projekt inom svensk industri har överlevt så länge som TPU. Få andra är lika väl dokumenterade och utvärderade. Nu handlar det om att gå vidare i utvecklingen med erfarenheterna från TPU-arbetet i bagaget. Under våren 2009 genomförs en kompletterande utvärdering av TPU-arbetet i samarbete mellan SSAB i Borlänge, Jernkontoret, Samarbetsdynamik AB och Vinnova. Syftet är att uppmärksamma hur de berörda operatörerna inom SSAB i Borlänge nu ser på medarbetarmedverkan och hur de som deltagit i projektet menar att den vuxit fram. Deras berättelser kan sedan jämföras med etablerade mainstream-sanningar om hur en verksamhetsutveckling av den här typen bör genomföras. Vilka likheter och vilka skillnader kan vi då notera? Tre fokusgrupper bidrar med sina erfarenheter. Berättelserna finns dokumenterade i sin helhet i slutrapporten. I rapporten finns också beskrivet på vilka punkter utvärderarna menar att fokusgruppernas berättelser skiljer sig från mainstream. Frågan på konferensen blir vilka andra viktiga skillnader som man också skulle kunna lyfta fram och varför? Inledare: Bengt-Åke Wennberg, civilingenjör och organisationskonsult, som just nu arbetar med boken Organisatoriska utgångspunkter för ett produktivt samarbete. 8

9 Pass 6: torsdagen den 20 augusti Lokal ekonomi Vad innebär ekonomiskt mest fördelaktigt? Degerfors kommun har i sina styrdokument en synnerligen framsynt formulering en strategi som står pall för den globala ekonomins nyckfullhet. Under våren 2009 har ett projekt startats för att utforska närmare vad som då krävs konkret och i praktiken för att kommunen också skall utvecklas i den riktningen. Det riktigt långsiktiga syftet med arbetet är att varje politiker, varje medborgare och varje tjänsteman skall kunna granska varje beslut och varje aktivitet i relation också till den strategiska ambitionen att stå pall. Detta skall gälla de stora och övergripande besluten i de politiska församlingarna såväl som alla de små vardagliga rutinärendena. Begreppet lokal ekonomi utvecklades ursprungligen av professor Bengt Johannisson vid Universitetet i Växjö och är en central del i alla de aktiviteter som inryms under termen Landsbygdsutveckling. En utvecklingsgren har fokuserat på betydelsen och stimulansen av så kallade samhällsentreprenörer. En annan gren har fokuserat på behovet av att lokalt skapa det för vissa verksamheter nödvändiga riskkapitalet. Personer som har sparade pengar uppmanas att satsa dessa i specifika lokala projekt och företag i stället för i anonyma nationella eller globala fonder. En tredje gren handlar om att pröva i vad mån de kommunala pengarna skulle kunna användas annorlunda så att de skapar större välstånd och räcker till mer kommunal service. Under våren 2009 kommer Forskarbyn Ölsdalen och intresserade personer inom Degerfors kommun att genomföra ett pilotprojekt. Ett första steg är att sammanställa den forskning som belyser vad människor i dagens samhälle upplever som välstånd och god kommunal service. En förutsebar ekonomisk situation tycks till exempel vara en sådan aspekt. Pålitligheten upplevs alltså viktigare än nivån när man väl passerat svältgränsen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) regerar alla kommunens större inköp. I ett andra led i pilotprojektet skall vi därför pröva hur dessa välståndsaspekter skulle kunna inkluderas i kommunens upphandlingsunderlag och på så sätt vidga begreppet ekonomiskt föredelaktigaste anbud till att handla om mer än bara lägsta pris. Lägsta pris kan ju bli ganska dyrt om man inte tar hänsyn till klimatpåverkan, förlust av arbetstillfällen på orten osv. Exemplen på upphandlingar skall väljas så att de är realistiska, men skall ändå göras fiktiva, för att i första hand pröva möjligheten att i den typen av lokala sammanhang ändra diskursens makt. I ett tredje steg återstår att pröva i vad mån de vidare formulerade upphandlingsunderlagen kan anses förenliga med EUs regelverk eller om de uppfattas som alltför protektionistiska. Frågan till deltagarna på konferensen kommer att handla om vilka oönskade effekter de ser av detta vidare sätt att se på vad som är ekonomiskt fördelaktigt. Inledare: Sören Hedberg, näringslivschef i Degerfors kommun 9

10 Pass 7: fredagen den 21 augusti flexibelt slut Eftersnack Humanistiska utvecklingsprojekt som vi vill ha dom och som vi vill göra dom i forskarbyn Inspel av Bengt-Åke Wennberg och därefter samtal om våra gemensamma erfarenheter av humanistiska utvecklingsprojekt och om annat av intresse för föreningen och dess intressenter. Exempelvis har Monica Hane flaggat för, att om det finns utrymme, vilja prata om behovet av en syn på vetenskaplighet som inte blir yrkeskunnandets och den beprövade erfarenhetens fiende ett tema hon funderar mycket på. Hon tänker att en uppgift för vetenskapen är att uppmärksamma världen på sådant man tidigare förbisett eller i varje fall kunnat låta bli att bry sig om. Det vetenskapliga hantverket går då ut på att visa detta tidigare förbisedda på ett sätt som inte kan ifrågasättas som ingen kan säga emot eller ogiltigförklara. När detta något inte längre kan förbises ändrar sig diskursen. Och nya alternativ för vad som då är klokt och förståndigt handlande i den unika situationen måste övervägas alternativ som är förenliga med det som man då inte längre kan förbise. De flesta frågor som ställs i arbetslivet idag berör interaktiva fenomen. Interaktiva fenomen är sådana fenomen som uppstår därför att berörda människor gör det de gör som gensvar på det någon annan just gjort eller sagt. Detta faktum får dramatiska konsekvenser för vad som blir god design och relevant metod i dagens arbetsvetenskapliga studier. Ändå är tanken på det klassiska experimentet med slumpmässiga representativa urval och stabila samband mellan insats och utfall så förhärskande. Trots att vi vet att det i de flesta aktuella sammanhang inte längre är tillämpbart. Men varför har alternativen så svårt att få genomslag lika svårt bland forskare som bland praktiker? I detta pass finns plats för flera inlägg och diskussioner. Anmäl om du vill bidra med ett förberett inlägg under Pass 7, när du anmäler dig till konferensen. Varmt välkommen! 10

11 Praktikaliteter Resa Degerfors ligger ganska mitt emellan Oslo och Stockholm och utefter stambanan. Det innebär att det går bra att ta sig hit med tåg. Även tåg av typ X2000 stannar vid Degerfors Station. Från stationen är det cirka 2 km till Medborgarplatsen och Folkets Hus. Det går att åka lokalbuss med Länstrafiken. Man kan förstås också komma hit med buss. Swebus och andra bussbolag kör E18 och stannar i grannkommunen Karlskoga vid Busstationen. Där byter man till Länstrafiken nr 502 mot Degerfors. Cirka 1 mil. Från Stockholm är det 25 mil och det är ungefär lika långt från Göteborg. Från Stockholm tar man E18 som är motorväg stora delar av vägen ända till Karlskoga. Från Göteborg blir det E20. Närmaste vägen går sedan över Gullspång och Rudskoga. Bredaste vägen över Gullspång, Bäckhammar och Björneborg. Från Östergötland kommer man via Askersund och Laxå. Kommer man Riksväg 50 norr ifrån brukar vi välja Lindesberg, Örebro och E18 mot Karlskoga snarare än den krokiga vägen över Hällefors och Grythyttan eller den lika krokiga över Nora och Gyttorp. Logi Var och en ordnar sitt eget boende efter tycke, smak och finanser. Boka direkt det är mycket på gång i Degerfors den aktuella tiden. Stålverket bygger ut och många entreprenörer konkurrerar med oss om sängplatserna. Man kan bo på: Bruksmässen Hotell telefon e-post: Bruksbo Stationsvägen 16 A möblerade lägenheter med vandrarhemsstandard, telefon ; mobil Monikas Bed and Breakfast Storgatan 31 telefon Dessutom finns campingplats med stugor i olika storlekar och standard. En mil öster ut från Degerfors finns både Svartå Herrgård och Svartå vandrarhem. Och i Karlskoga 1 mil norr ut och med ganska täta bussförbindelser finns gott om hotell och pensionat. 11

12 Anmälan och deltagaravgift Föreningen Forskarbyn Ölsdalen är en ideell förening med syfte att på olika sätt stödja personer som sysslar med det vi kallar praktikerstyrd forskning. Föreningen har ett 40-tal medlemmar och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och donationer. Inga funktionärer har arvode och de personer som gör inspelen till respektive pass under konferensen gör det på grund av eget engagemang i den fråga som diskuteras och utan ersättning. Anmälan om deltagande skickas enklast via e-post till eller via telefon eller mobil Ange namn, adress, telefon och e-postadress samt vilka pass du tänker delta i. För att täcka konferensens lokalkostnader, frukt, kaffe och dokumentation fakturerar vi varje deltagare 200:- per pass. Deltar man i hela konferensens så betalar man 1000:-. Fakturorna kommer att skickas ut till alla anmälda runt den 5e augusti. 12

OPEN Apertum. Välkommen! Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till. utforskande samtal om arbetsliv och samhälle

OPEN Apertum. Välkommen! Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till. utforskande samtal om arbetsliv och samhälle Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till OPEN Apertum utforskande samtal om arbetsliv och samhälle Forskarbyn Ölsdalen 12-14 augusti 2014 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Vad innebär OPEN Apertum? Föreningen

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP VARFÖR INTE?

HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP VARFÖR INTE? HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP ELLER VARFÖR INTE? Föreningen Forskarbyn inbjuder i samarbete med Degerfors Kommun till SAMARBETSDYNAMIK OPEN 2010 den 10-13 augusti i Degerfors Program Tisdagen den

Läs mer

Om svårigheten att komma till tals

Om svårigheten att komma till tals Om svårigheten att komma till tals Forskarbyn Ölsdalen OPEN 2011 16-19 augusti Degerfors Välkommen! OPEN 2011 Folkets Hus i Degerfors, Medborgargatan 11, C-salen Tisdagen den 16 augusti 10.30 12.30 Välkommen!

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn

Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn Verksamhetsberättelsefördenideella FöreningenForskarbyn Verksamhetsåret2009 07 01tillochmed2010 06 30 Föreningenfullföljersittsyftegenomattpraktisktorganiseraochanordnasocialaoch fysiskamiljöersomstödjerutforskande,reflektionochskrivande.förattbidratillatt

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Utvärdering med fokusgrupper

Utvärdering med fokusgrupper Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Utvärdering med fokusgrupper Monica Hane Med metod menar vi hur det empiriska materialet insamlas och bearbetas för att på bästa sätt belysa det som studien skall

Läs mer

SAMARBETETS OUTNYTTJADE KUNSKAPSKAPITAL

SAMARBETETS OUTNYTTJADE KUNSKAPSKAPITAL SAMARBETETS OUTNYTTJADE KUNSKAPSKAPITAL av Bengt-Åke Wennberg, Monica Hane och Inga-Britt Lindström Allt handlar i dag om ekonomi. Men ledare och ekonomer har missat att möjligheten att exploatera ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Är det mänskligt att fela medvetet?

Är det mänskligt att fela medvetet? Är det mänskligt att fela medvetet? Hur får man förståelse för en trafikantutbildning som utgår från den framtida trafikens förutsättningar och som är förenlig med den nya kursplanen (Vägverket 2006 03)?

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING Monica Nylund Torghandeln Göteborg 2014 AKTION= EN MEDVETEN FÖRÄNDRING FORSKNING= FÖLJA VAD SOM HÄNDER SOM KONSEKVENS AV FÖRÄNDRINGEN LÄRANDE= NYA

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Malmö, den 15 maj 2005 José Luiz Barbosa Kultur Produktion Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Malmö

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur får vi fatt i barns flöde av tankar?

Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur får vi fatt i barns flöde av tankar? Pedagogisk dokumentation i förskolan Hur får vi fatt i barns flöde av tankar? Barns lärande är interaktivt och relationellt Miljön Barnsyn/människosyn Kunskapssyn Barn blir Barn får Pedagogens förhållningssätt/

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se)

Informationsbrev. Plats Yxtaholms slott i Flens kommun (yxtaholmsslott.se) Till Ordförande i landstingsstyrelsen och kommunstyrelser Landstingsdirektören samt kommudirektörer som beslutat delta i utbildningssatsningen Att investera i framtiden. Informationsbrev Välkommen till

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN

UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN UTVÄRDERING - VAD, HUR OCH VARFÖR? MALIN FORSSELL TOVE STENMAN KORT OM RAMBÖLL OCH UTVÄRDERING Ca 60 konsulter i Stockholm, totalt 500 i Europa Ca 80 utvärderingar varje år i Sverige Stora utvärderingar,

Läs mer

2012-04-24 Kristina Lindholm

2012-04-24 Kristina Lindholm Genus i följeforskning och lärande utvärdering några teoretiska utgångspunkter 2012-04-24 Kristina Lindholm Följeforskningen av Program för Hållbar Jämställdhet FORSKA MED, INTE PÅ GEMENSAM KUNSKAPSBILDNING

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Formativ bedömning i matematikklassrummet

Formativ bedömning i matematikklassrummet Modul: Taluppfattning och tals användning Del 4: Formativ bedömning Formativ bedömning i matematikklassrummet Peter Nyström, NCM Termen bedömning, eller pedagogisk bedömning kan uppfattas väldigt olika,

Läs mer

Finns det verkligen inga alternativ till medarbetarenkäter?

Finns det verkligen inga alternativ till medarbetarenkäter? Version 110530 Finns det verkligen inga alternativ till medarbetarenkäter? Arne Andersson SMHI I januari 2011 deltog jag i en utforskande dialog under rubriken Finns det verkligen inga alternativ till

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Lärandet är som bäst när det utgår från uttalade behov i verksamheten och medarbetarens förutsättningar.

Lärandet är som bäst när det utgår från uttalade behov i verksamheten och medarbetarens förutsättningar. Inledning Medarbetarna är Försäkringskassans viktigaste tillgång. Kundernas upplevelse av Försäkringskassan avgörs när de möter våra medarbetare. Det är medarbetarnas kompetens som avgör i vilken utsträckning

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kunskapsbaserad verksamhet & Evidensbaserad praktik MDH 2015-02-04

Kunskapsbaserad verksamhet & Evidensbaserad praktik MDH 2015-02-04 Kunskapsbaserad verksamhet & Evidensbaserad praktik MDH 2015-02-04 Vad betyder.. Kunskapsbaserad verksamhet Evidensbaserad praktik? Kraven förändras. Kraven utifrån ökar; Tillsynsmyndigheter Brukare/klienter/anhöriga

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Vad kan jag göra för att visa det? 1A Eleven uppfattar innebörden i

Vad kan jag göra för att visa det? 1A Eleven uppfattar innebörden i Mål att sträva mot i samhällskunskap sträva M 1 A. fattar och praktiserar demokratins värdegrund, utvecklar kunskaper skyldigheter i ett samhälle, 1A känna till de principer s samhället vilar på och kunna

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Hej och välkomna till Europakunskap!

Hej och välkomna till Europakunskap! Hej och välkomna till Europakunskap! Kursen Europakunskap är en statsvetenskapskurs. Statsvetenskapliga perspektiv dominerar kursen, men även vi använder oss även av historiska, ekonomiska, geografiska

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Konvergera/skörda och göra handlingsplaner!

Konvergera/skörda och göra handlingsplaner! Konvergera/skörda och göra handlingsplaner! När vi arbetar med kreativa processer finns oftast en ambition att gå vidare för att skapa handling. Då behöver mötesdesignen innehålla en konvergerande del

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Lönar det sig att vara självisk? Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Boktips Full av underbara enkla tankeexperiment för att demonstrera skillnaden

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer