Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsefördenideella FöreningenForskarbyn Verksamhetsåret tillochmed Föreningenfullföljersittsyftegenomattpraktisktorganiseraochanordnasocialaoch fysiskamiljöersomstödjerutforskande,reflektionochskrivande.förattbidratillatt erfarenheterochkunskaperfårspridningochacceptansdriverföreningenettsåkallat kunskapsabonnemangsombyggerpåvetenskapligaprinciperförkunskapsgenerering. Kunskapsabonnemangetpublicerarmaterial,harenhemsida,anordnarseminariersamt upprätthållerkontaktermedandraforskarmiljöerochinstitutionerpåområdet. Föreningenskallvarareligiöst,politisktochideologisktobunden. (Urföreningensstadgar) Bakgrund Föreningenssyfteärattstödjapersonerochgruppersomvillreflekteraöverochdokumenterasinverksamhetiarbetslivochsamhälle(praktikdrivenforskning).Föreningens syfteärocksåattbidratillattdessaerfarenheterfåracceptansochspridningiomvärlden. FöreningenharsinarötteridetmedlemsfinansieradeforskningsinstitutetkringarbetsvetenskapligafrågorsomdrevsavSamarbetsdynamikABmellanåren1987och2007. Institutetkallades KunskapsabonnemangetOrganisationensmänskligasida.Varje sommargenomfördesenkonferens öppenförallaintresserade kringetttemasom justdåföreföllaktuelltattbelysadjupareellermeridetalj.dessutomgenomfördesvarje månadettseminariumdärinbjudanendastskickadestillabonnenterna. Vidabonnemangskonferensen2007gjordesanalysenattdefrågorsomefterhandkommitifokusblivitalltmerakomplexa.Därförväcktesidénattförändraarbetsformerna motmerakoncentreradeworkshopskringolikateman.erfarenheternafråndessasamtalskullesedankunnaavrapporterasvidenårligkonferens.dessaworkshopsfickarbetsnamnet Forskarbyn eftersomdeförstaåretgenomfördesgeografisktibynölsdalenianslutningtillsamarbetsdynamikskontor. Isambandmeddettaändradesocksådenjuridiskaformenfrånettabonnemangssystem tillenideellförening.dennabildadesformelltviddenårligakonferensen2008.stadgar fastställdesvidettextraårsmöteviainternetiseptember2008.stadgarochtidigareårs årsmötesprotokollfinnspåhemsidanwww.forskarbyn.se 1

2 Medlemmar Styrelseochstyrelsearbete Styrelsenharunderåret2009/2010beståttav: MonicaHane,ordförande(återstår2årpåmandattiden) Bengt ÅkeWennberg,kassör(återstår1åravmandattiden) LisbethRydén,ledamot(återstår1åravmandattiden) GunillaHallerstedt(återstår1åravmandattiden) DanGullmander(återstår1åravmandattiden) BrittaEdfastsuppleant KarinEklundsuppleant KristerJanzonochRolfAndersson,revisorer Föreningenhadeden30juni201033medlemmar.Årsavgiftenföråret var 200:.Mångamedlemmarvarabonnenterredanikunskapsabonnemanget,mennågra nyamedlemmarharkommittillunderåret.ingendirekt medlemsvärvning förekommermenåretskonferensinbjudantrycktesuppi400exförattkunnadelasutsominformationomföreningen. Styrelsenharefterårsmötetintesamlatsfysisktvidnågotendatillfälle.Informationinfördebeslutsomvaritaktuellaistyrelsenharinhämtatsgenomtelefonkontakteroch mail växlingar.föreningensau(ordförandeochkassör)hardockvidupprepadetillfällendiskuteratföreningensverksamhetmedövrigastyrelseledamöteriseparataöverläggningar. Medlemskontakten Medlemskontaktenharskettgenommailvid5tillfällen.Den9/11;12/12;20/1;24/1 och24/4.innehålletirespektiv återfinnsibilaga1. AktiviteteriForskarbyn Denverksamhetsplansomskickadesutden9november2009återfinsisinhelhetpå i enlighetmedstadgarna attstödjapersonerochgruppersomkännerbehovavattreflekteraöverochdokumenterasinpraktiskaverksamhetiarbetslivochsamhälle.behovetavreflektionochutforskandeuppträdernärmanfinnerattdensamhälls ellerverksamhetsutvecklingmansjälvtrorpåskiljersigfråndetsomstödsavresonemangeni mainstream.viharkallatdettapraktikerdrivenforskning. 2

3 Föreningenfullföljersittsyftegenomattorganiseraochanordnasocialaochfysiskamiljöerochaktivitetersomstödjerettsådantutforskande,reflektionochskrivande och somocksågörattdetkanbliuppenbartiomvärldennärresonemangeni mainstream måstepreciserasdvs. inseatt Itain tnecessarilyso. Föreningenäränsålängeenlitenföreningmedsmåekonomiskaresurser.Styrkanliggerimedlemmarnasförmågaattpåolikasätthjälpasåtochstödjavarandrasambitioner attidenegnasituationensynliggöramotsägelser,hyckleri,särkopplingarellerpåannat sättdestruktivaresonemang. Planenbyggdepåattföreningenvarjeårharenstörreoch öppen konferensisamband medårsmötet.verksamheteniföreningenunderåretsesiförstahandsomenförberedelseförattdeltagandetidennakonferensskallblisåmeningsfulltsommöjligtförså mångamedlemmarsommöjligt menskallibästafallocksåvaratilldirektochomedelbarnyttaunderåretbådefördemsomengagerarsigienaktivitetochförallademsom harenmerindirektnyttaavattdefrågeställningarsombearbetasiföreningenblirallt bättrebelysta. Styrelsentogisittförslagtillplanför fastapåbehovetavattuppmärksamma någraivårkulturdjuptförankradetankefigurer,somvioftavetattvinumåsteöverge mensomfortfarandepräglarvårtspråkochdärmeddenallmännadiskursen.detsomvi isammanträdenochdiskussioner fortochlätt kankommaöverensomattstödjablir därföroftadenönskadeutvecklingensfiende.ibästafallhänderingetallstrotsdefattadebesluten. Planenhar ilikhetmeddeflestaplaner baradelvisfullföjts.iefterhandkanvikonstateraattdenbyggdepåorealistiskaantagandenomomfattningenavderesurserför kunskapsgenereringinomvårtfält,somkanmobiliseraspåheltideellagrunder.vikan samtidigtkonstateraatterfarenheternaunderåretverkligenstödjeruppfattningenatt kunskapsspridningochgenereringbliralltviktigareförattupprätthållaendemokrati värdnamnet.detbliralltfleraochalltmerakomplexafrågor,somvisommedborgare måstekunnataegenställningtill.detblirallttydligareattmångaviktigabeslut påalla olikanivåer fattasutantillgångtillenrelevantbeskrivningavfaktaochavkunskapsläget.bådeivårtarbetslivochisamhälletistort.detblirdärföralltviktigareattnågra ocksåhartidochorkattägnasigåtattsammanställa,kondenseraochsystematiskt granskaalldenkunskapsomfaktisktfinns mensomoftaframställsiensynnerligen fragmenteradform.vibehövertillgångtillbeskrivningarsomförmårattbegripliggöra bådedynamikochkomplexitetiaktuellaskeenden.vibehöverocksåalltbättreforaatt gemensamtreflekteraövervilkakonsekvenserförhandlandetsomolikanyakunskaper innebär. Vikanvidarekonstateraattdetfinnsenolöstproblematikiattdenkunskapsgenerering, somvimenarnumerännågonsinbehövs,nästandefinitionsmässigtharsvårtattfåfinansiering.denbehövsjustdärförattderedanfinansieradeaktörernaavolikaskälinte görden.detfinnsentröghetiallainstitutionellastrukturer.allasocialasystemharen tendensattåterskapasinaegnastrukturerochtröghetenärettskyddmot hotandeinkräktandeidéer.dennadjuptmänskligasocialamekanisminnebäremellertidattde policiessomformasförattavgöravilka innovativa aktivitetersomskallstödjasavkollektivamedelutgårfrånvadsomföreföllinnovativtförfleraårsedan.föreningensverksamhetbyggeralltsåpåattmedlemmarnaihöggradskallfinnaattderas frivilligaoch 3

4 obetaldakunskapandeinsatser kansespåsammasättsomettpolitisktarbeteellersom endelidennödvändigaförberedelseninförettkommandearbete. Följandeaktiviteterhargenomförts: Byggprojektsomsamhällsbyggen DanGullmanderhar,isinegenskapavpraktikantvidSamarbetsdynamikABochsenare somegenföretagare menimyckethöggradsomideelltarbetandeföreningsmedlem genomförtprojektet.ettantalutforskandesamtalhargenomförts.projektetfinnsredovisatirapport127iserienorganisationensmänskligasida.föreningsmedlemmarna LarsJonssonochBengt ÅkeWennbergärmedförfattare. Projektetgenomfördessomenförstudietillettmöjligtkunskapsprojektkringeffektivareupphandlingsformerförbyggprojekt.AmbitionernabakomdettaprojektpresenteradesöversiktligtavSörenHedberg,Degerforskommun,vidförraåretskonferens.Det ideellaarbetetharocksåinnehållitotaligaplaneringsmöten medhandläggarepåvinnovaochomsjälvaansökantillvinnova vilkahittillshuvudsakligenbarabekräftathur starkakonserverandetankefigurerpräglarävendenrådandediskursenominnovationer.rapportenfinnsattladdanerpåwww.forskarbyn.se Backtooneself ChristinaSchön Ohlssondisputeradeden15januaripåsinavhandling"BacktoOneself". Christinahardesenasteårenvidfleratillfällenberättatomsinansatsochsittavhandlingsarbeteisambandmedföreningenskonferenser.DelaravdetavslutandeskrivarbetetägderumiForskarbynÖlsdalenochföreningsmedlemmarnaLisbethRydénochMonicaHaneärmedförfattareidetfjärdedelarbetet.Forskarbynangessomformelladress. SeBilaga2.Den21decemberarrangeradeföreningenettlitemerainformelltseminariumvidSahlgrenskaAkademinkringavhandlingen;bådeenformavförhandsinformationtillmedlemmarnaochen generalrepetition förattdärmedocksåhjälpachristina attförberedasittförsvar.disputationenblevsynnerligenframgångsrikochfickbåde applåderochberömtillochmedavbetygskommitténförattdenhadeutformatstillen förallaåhöraresåintressantochlärandedialog.alladestoramediernapubliceradeomfattandeintervjuermedchristina.någrareflektionerkringdedelariavhandlingen,som dåinteallsuppmärksammades,återfinnsientextavbengt ÅkeWennbergochMonica Hanepåwww.forskarbyn.se. Lokalekonomiienbygdsperspektiv FleraföreningsmedlemmarharunderåretengageratsigidenförstudiesomDegerfors kommunochsamarbetsdynamikabgenomförtföratttaredapågenomförbarhetenav ettmeraomfattandehuvudprojektkringtemat lokalekonomi.förstudienfick komi gång stödfrånleadermellansjölandet. 4

5 Huvudprojektetsyftartillattbidratillförståelsenavkomplexitetennärdetgälleratt åstadkommanäringslivs ochglesbygdsutveckling.utgångspunktenärenanalysavvilkenidentitethosbygdensboende,somnuaktuellaberättelseromglesbygdensframtid skapar ochavdeiolikasammanhangföreslagnastrategiernastroligainverkanpåin ochutflyttningenidessabygder.projektetavserattstartai ochanvändasomettexempel denfortsattahanteringenavettaktuelltarbeteienstudiecirkelanordnadav SvartåUtvecklingsgruppochavseendeenutvecklingsplanfördenöstradelenavDegerforskommun.Iförlängningenfinnsförhoppningenattävennärliggandekommunerskall anslutaochbidratillanalysarbetet. Iförstudiengenomfördesdialogermedettstortantallokalaaktörer,varsvalochagerandenpåverkarbygdensframtid.Förstudiensyftadetillattutforskaintressetbland dessaaktörerattsenaremedverkaidefokusgruppersomplanerasihuvudprojektet menocksåtillattutformaprojektetsgenomförandemedmaximalhänsyntillaktörernas synpunkterocherfarenheter. Empiriskamaterialivetenskapligastudierförpraktiken. Iarbetetmedförstudienharocksåingåttattsäkerställaattdetiprincipfinnsrelevant kompetensatttillgåföralladeolikabehovavutredningarochinterventioner,somväxt framunderförstudien.ettstortantalföreningsmedlemmarhardärvidtillfrågatsoch visatintresseatterbjudasittkunnande när,omochifallkommunenfinnermöjligheter attgåvidaremedprojektet.förstudienochdenövergripandeprojektplanenförhuvudprojektetåterfinnspåwww.forskarbyn.se. Mångaavföreningensmedlemmararbetarinomakademin mångaharvaltattidoktorsavhandlingensformskapatrovärdighetfördeanalyserdevillgöraavproblemeni enpågåendeaktuellpraxis.deflestafårdåsvårigheterattförklaraochmotiverasittval avmetod.derasarbetssättärvarkeninduktivtellerdeduktivt ochattsägaattmanarbetar bådeoch hjälperförståsintepåhuvudproblemet. FöreningsmedlemmenMariaAndrénsavhandlingfrån2008 Detpedagogiskaövervägandet ärettlysandeochgottexempel.christinaschön OhlssonsavhandlingvidSahlgrenskaAkademinäringetundantag.PeterTillbergberättadevidförraåretskonferens omsinametodologiskaövervägandenförattbelysamilitärtyrkeskunnandeiinternationellauppdrag.lisbethrydénharfåttforskningsanslagmenmåstekunnaövertyga sinakollegeromvarförfokusgrupperihennesfallskaparettrelevantunderlag. Förattnunämnanågra. Vikanibådadessasammanhangförväntaossdiskussioneromreliabilitetochvaliditeti observationernaochomresultatensgeneraliserbarhet.vivetattdessabegreppärproblematiskaisammanhanget menhurkanviargumenteraföralternativet?engruppav föreningsmedlemmarharunderåretletatiandravetenskapligatraditionerändenbiologisktnaturvetenskapligaförattsehurmandärdefinierargodvetenskapligkvalitet? Handlarvårtypavstudierkanskevarkenominduktionelleromdeduktionutanomdet någraförfattarekallarabduktion? 5

6 DessaseminarierhararrangeratsavföreningsmedlemmenGunillaHallerstedtoch genomförtsigöteborgsområdet.forskarbynbåtevikpåtjörnharetablerats.en reflektionefterettavdessaseminarieråterfinnspåwww.forskarbyn.se. Opendesigniställetförkoncepts Fleraföreningsmedlemmarharengageratssigispridningenavdeförmångautveckligprojektgenerellaerfarenheterna,somdokumenteratsblandannatirapporten Myter ochrealiteteromoperatörsmedverkan [Rapport126].FöreningsmedlemmarnaKatarinaOlanderochJanAnderssonharfleragångerbesöktForskarbyn,föratttillsammans medandramedlemmarformulerahurdessaisittsammanhangmycketframgångsrika erfarenheterskullekunnafårelevansiandraverksamheter.katarinahargenomfört ytterligareen cleantownfestival.bengt ÅkeWennbergochLarsBentellharhaftett stortantalkontaktermedolikafackligaorganisationerbådepåarbetsgivar ocharbetstagarsidan.flerareflekterandetexteråterfinnspåwww.forskarbyn.se. Demokratiseringavvetenskapen IintroduktionentillOpen2010framkastastankenattmångaavdesamhällsproblemvi harivårtidintekanlösaspågrundavdenpraxisförkunskapsgenereringochkunskapsspridningsomanvänds.storautvecklingspotentialerliggerocksåavdettaskäli träda.dagenspraxisharsinarötteriupplysningensföreställningarommänniskanoch världen.modernvetenskapvisarattmångaavdegrundantagandensomstyrtvårttänkandeochvåranalysavdessafenomenärföråldradeochbehöverrevideras. EnföreträdarefördennaåsiktärdenbelgiskevetenskapsfilosofenIsabelleStengers. Honharvaltattutifrånvetenskapenshögborg denmodernanaturvetenskapen visa hurdevetenskapligagrundantagandensommanidaganvändersigavintestämmer.vi behöverheltnyaväsensförklaringarförbådemänniskan,hennessocialasystemochvår fysiskavärld. Arbetsmiljöfrågoridagensarbetsliv IsabelleStengersskriverbarapåfranskaochvårföreningsmedlemKarinEklundhar tagitpåsigarbetetattförsökaläsahennesskrifterpåoriginalspråket.detfortsattaarbetetmeddennafrågakommerattdiskuteraspåkonferensenopen2010. FöreningsmedlemmarnaLisbethRydénochOleJacobThomassenarbetarbådapåavhandlingarmedsyfteattkunnauppmärksammaocksådearbetsmiljöfrågor,somhandlaromidentitetochintegritet.LisbethochOle Jacobharunderårethaftseminarieri Forskarbyn.Deharbådavidföreningenstidigarekonferenserredovisatsinateoretiska 6

7 FörberedelserinförOPEN2010 anslag,metodologiskaövervägandenochpraktiskaerfarenheter.nuväntarvipåavhandlingarna. Allaaktiviteterharsjälvklarpåettellerannatsättocksåvaritendelavförberedelsearbetetinföråretskonferens SamarbetsdynamikOPEN2010.Konferensenharettavgränsandetemaochtiteln Hurspridersigegentligenkunskapellervarförinte? Programmetutgåremellertidocksåfrånattdemedlemmarsomvillskallkunnautnyttja konferensenfördär blandvälvilligtinställdaåhörareochkompetentadiskussionspartners kunnaprövadeidéerdejustnuarbetarmedochinspirerasav ävenomdessa idéerintekännsheltfärdigtänkta. Alladeolikapassenharpåettellerannatsättförberettsgenomattgruppenträffats minstenhalvdagellergenomattföreningensauträffat inspelarna enochen.inågra fallharförberedelsearbetetskettgenomettantaltelefonsamtalochgenommailväxling. Viharocksåsträvatefterattiårprövamedheltnyaarbetsformerförkonferensenoch allainspelareharfåttheltfriahänderattbrytamedtraditionendvs.brytaformen kort inspel fridiskussionistorgrupp somdokumenteraspåväggtidning somsedanfotas ochskickassomminnesanteckningar. Ölsdalenden2augusti2010 MonicaHaneochBengt ÅkeWennberg AUistyrelsenförFöreningenForskarbyn 7

8 Medlemskontakterviamailunder verksamhetsåret Den9november2009 Bilaga1 Hej alla föreningsmedlemmar! Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret och utarbetat en verksamhetsplan. Vår förhoppning är att den skall ses som en "minimiplan" och att den efter hand växer till sig i alla möjliga riktningar. Vi har inledningsvis föreslagit tre typer av aktiviteter: en inventering av exempel som det finns anledning att titta närmare på huruvida man verkligen kan tro att det i praktiken kommer att bli så som man utlovar små grupper av medlemmar som jobbar fram en PM till nytta för flera och där man preciserar och nyanserar en aktuell frågeställning seminarier där medlemmar kan få en konstruktiv dialog med andra föreningsmedlemmar kring en rapport, en avhandling eller en projektidé. Planen kommer att ligga på föreningens hemsida från och med nästa vecka och kommer att kompletteras efter hand som nya aktiviteter sätts igång. Vi tänker oss att planen skall vara öppet tillgänglig för alla, som en sorts konkretisering av vad vi sysslar med i föreningen. Hur skulle du vilja kunna använda föreningen? Skriv och berätta så försöker vi få till det efter bästa förmåga och inom den ekonomi vi har. Och så har vi ju nästa års konferens OPEN 2010; var; när och hur? Hälsningar från styrelsen i Föreningen Forskarbyn Ölsdalen Den12december2009 Hej igen! Här kommer nu några verkligt glada nyheter från Föreningen Forskarbyn. 1. Christina Schön-Ohlsson spikade sin avhandling "Back to Oneself" i torsdags. Själva disputationen blir den 15e januari. Och den 21/12 klockan träffas vi några stycken i Göteborg för ett lite mera informellt seminarium kring avhandlingen och för att därmed hjälpa Christina att förbereda sitt försvar. Vi träffas i Hälsovetarbacken, Hus 2 Ingång F. Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna. Anmäl dig bara med en mail till mig. Själva avhandlingen finns att ladda ner på länken 2. Lisbeth Rydén, Malmö högskola, ( alltså våran Lisbeth) får kr i forskningsanslag av AFA för att undersöka hur identiteter skapas i arbetslivet och hur detta påverkar hälsan, dvs den projektansökan som Lisbeth presenterade på årets Open konferens i Degerfors. På Afas hemsida finns projektet presenterat i ett pressmeddelande från den 8 december och på vår egen hemsida finns hela projektplanen. 3. Degerfors kommun har lämnat in ansökningar till Vinnova respektive Leader Mellansjölandet dels för projektet "... byggbranschen och dess lokala aktörer" och dels för "... lokal ekonomi i en bygds perspektiv" och i mitten av januari kommer en delegation från Vinnova på besök för att diskutera vidare om detaljer. 4. På tisdag har Kvartett No 2 sitt första möte i Göteborg och hela verksamhetsplanen finns löpande uppdaterad på 8

9 Det kan knappast bli bättre! Hjärtliga hälsningar tills nästa gång från Monica Den20januari2010 Kära medlemmar i Föreningen Forskarbyn! Mera glada nyheter! Christina Schön Olsson är nu medicine doktor. Hon försvarade sin avhandling "Back to oneself" med bravur. Vi som var där var mer än imponerade både över hennes idoga kliniska utvecklingsarbete och av hennes försvar men också lite bekymrade över att den praktikdrivna forskningen tycks vara en så främmande fågel även i den medicinska och patientnära delen av den akademiska världen. En grupp patienter med "obegripligt ont i ryggen" har i studien berättat att de efter behandling " ad modum Christina" återfått ett fullvärdigt liv. Deras utsagor ifrågasattes av många både på längden och tvären. Det faktum att "kontrollgruppen" som fått den bästa tänkbara behandling enligt gällande praxis bara blev sämre, olyckligare, bittrare och mera beroende av experthjälp nämndes inte med ett ord under oppositionen. Det blir en seminarievecka i Degerfors även i år. Vecka 32 dvs augusti. Ingen har argumenterat för att vi skulle välja någon annan plats. Möjligen skall vi försöka hitta en annan lokal; och möjligen inventera bättre vilka boendemöjligheter som finns. Temat och programmet som håller på att ta form handlar om problematiken kring att "framgångsrika exempel just aldrig får framgångsrika efterföljare". Våra allmänna tankefigurer om "kunskapsspridning" förefaller behöva utvecklas. Utveckling och förändring tycks kräva att man övergår från "push" till "pull" och dessutom formar utforskande partnerskap och hur i allsin da r går det då till när praxis är som den är i praktiken? Och vad är det som då är värt att veta i den aktuella situation? Vi återkommer löpande med information om hur programmet växer till sig i sina detaljer. Christina Schön ställer upp med sina färska erfarenheter av att inte få gehör trots studier med både hårda siffror och objektiva mätmetoder. Gunilla Hallerstedt har lovat berätta om varför utbildningen av psykodynamiskt skolade psykoterapeuter läggs upp som den gör. Flera medlemmar är vidtalade men har ännu inte hunnit svara bu eller bä. Vi jobbar just nu på ett "upprop" som presenterar hur tankarna bakom årets tema växt fram till exempel i diskussionerna med Vinnova om "Lokal ekonomi i Degefors" som en pilot inom ramen för deras verksamhet inom området Efterfrågedriven Innovation. Detta papper kommer inom kort!! Har Du lust att på årets Open ta upp något för dig aktuellt spörsmål? Kopplingen till det övergripande temat behöver inte överdrivas det brukar ju kunna bli en röd tråd för var och en i alla fall. I fjol tog flera upp att vi kanske skulle försöka arbeta också med andra arbetsformer än inspel, gruppdiskussion och "väggtidningar". Frågan om olika former än text för att gestalta en kunskap var också aktuell. Hör av dig om du har idéer så utformar vi programmets detaljer efter hand. Hälsningar Styrelsen för Föreningen Forskarbyn genom Ordförande Monica 24januari2010 Hej igen kära Föreningsmedlemmar! Här kommer nu ett upprop från några av oss i Forskarbyn kring temat "kunskapsspridning i sociala system". Hur går det till? Var tänker vi vanligen fel? Vad behöver belysas bättre? Alla goda krafter behövs. Alla kreativa idéer är välkomna. Och helst ville vi väl ha haft svaren redan igår. Precis som vanligt alltså! Hälsningar från Bengt-Åke, Sören, Danne och Monica [ bifogad fil om Upprop.pdf] 9

10 Den24april2010 Hej! Vi har försökt lägga OPEN en vecka tidigare än i fjol för att om möjligt inte krocka med valrörelsen en senare läggning passade väldigt dåligt för väldigt många. Hoppas att ni har tid, lust och möjlighet att delta. Här kommer programmet för OPEN. Vi avser att trycka upp det i ganska många ex. Inte för att vi tror att det kanske kommer flera deltagare det är nog mest våra trogna vänner som kommer ändå men för att vi tror ett papper i handen sprider kunskapen om att vi finns och vilka frågor som forskarbyn behandlar. Vi kommer att skicka en liten bunt till alla medlemmarna att sprida runt sig. Vi tänker också som vanligt att var och en ordnar sitt eget boende det finns lite telefonnummer sist i programmet. Och vi skall försöka få till bokslutet till i mitten på juli. Hjärtliga hälsningar Monica [programmet bifogat i pdf] 10

11 Bilaga 2 11

HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP VARFÖR INTE?

HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP VARFÖR INTE? HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP ELLER VARFÖR INTE? Föreningen Forskarbyn inbjuder i samarbete med Degerfors Kommun till SAMARBETSDYNAMIK OPEN 2010 den 10-13 augusti i Degerfors Program Tisdagen den

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte Kallelse till styrelsemöte Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00. Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan. 14118 Mötets öppnande Föregående protokoll från - styrelsens

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Till alla barn och ungdomar

Till alla barn och ungdomar VÅRD OCH OMSORG Till alla barn och ungdomar som träffar socialsekreterare i Sala Hej, Vi som jobbar som socialsekreterare här i Sala tycker att det viktigaste med vårt arbete är att se till att alla barn

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Outplacement - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk OPN Support Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Fyll i ämne där skriver ni vad ärendet eller frågan

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 GILLA Vecka 19 201305-11-12 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Protokoll # 4-1 - Styrelsemöte 17 november 2011

Protokoll # 4-1 - Styrelsemöte 17 november 2011 Protokoll # 4-1 - Styrelsemöte Närvarande: Arne Edberg Bengt Elgquist (Adjungerad vid 1 och 2) Britt-Marie Wahlgren (Ordf.) Christina Dahlberg-Norlin Göran Holmberg (Sekr.) Göran Larsson (Suppl.) Jan-Olof

Läs mer

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Inbjudan till nätverksträff/ utvecklingsseminarium 369 MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Diskursens makt. Bengt-Åke Wennberg. - en presentation

Diskursens makt. Bengt-Åke Wennberg. - en presentation Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Diskursens makt - en presentation Bengt-Åke Wennberg Den typ av kunskaper det här är fråga om verkar inte spridas genom enkel förmedling av teorier och modeller.

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Utbildningar. Vidareutbildning för behandlare/terapeuter/pedagoger MÅNGSBO VÅRD AB. Process och kommunikation. en termin

Utbildningar. Vidareutbildning för behandlare/terapeuter/pedagoger MÅNGSBO VÅRD AB. Process och kommunikation. en termin MÅNGSBO VÅRD AB Utbildningar Vidareutbildning för behandlare/terapeuter/pedagoger Process och kommunikation en termin En utbildning som ska ge redskap att se och förstå processer och se hur man på olika

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 46 (10 14 november 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 46 (10 14 november 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 46 (10 14 november 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Förändringar i Dexters frånvaroanledningar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Inbjudan till nätverksträff/utvecklingsseminarium 367 i STOCKHOLM KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd

Rapport från förening Syds Arbetsgrupp. - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd Rapport från förening Syds Arbetsgrupp - Avseende visioner för Hjärtebarnsföreningen Syd BAKGRUND Förening syd höll årsmöte den 25 mars 2012. På årsmötet uppstod en bred diskussion om föreningens verksamhet

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sysselsättning med Hästen som hjälpmedel för unga vuna med psykisk ohälsa Journalnummer:

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat. Hedersrelaterat våld

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat. Hedersrelaterat våld Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat Hedersrelaterat våld Förord Regeringen har avsatt 120 miljoner kronor till insatser för ungdomar som

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk 2007-06-25 Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk Välkommen som nybliven e-mötesdeltagare inom projektet Flexibel vägledning! Här får Du ett välkomstbrev späckat med information i syfte

Läs mer

MARIA NYTT. 1 5 September

MARIA NYTT. 1 5 September MARIA NYTT 1 5 September Vi vann en MMK tröja på frågesporten! Fredrik 3a Amanda 3a Jet 3b Viola 3b Ella 3c Gry 3c Jättebra kämpat allihop! Tröjorna finns att köpa för 50kr i olika färger. aktiviteter

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner Aktörer som stöder entreprenörskap - som ALMI, Coompanion - Bistår gärna med att utforma en affärsplan

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer