Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsefördenideella FöreningenForskarbyn Verksamhetsåret tillochmed Föreningenfullföljersittsyftegenomattpraktisktorganiseraochanordnasocialaoch fysiskamiljöersomstödjerutforskande,reflektionochskrivande.förattbidratillatt erfarenheterochkunskaperfårspridningochacceptansdriverföreningenettsåkallat kunskapsabonnemangsombyggerpåvetenskapligaprinciperförkunskapsgenerering. Kunskapsabonnemangetpublicerarmaterial,harenhemsida,anordnarseminariersamt upprätthållerkontaktermedandraforskarmiljöerochinstitutionerpåområdet. Föreningenskallvarareligiöst,politisktochideologisktobunden. (Urföreningensstadgar) Bakgrund Föreningenssyfteärattstödjapersonerochgruppersomvillreflekteraöverochdokumenterasinverksamhetiarbetslivochsamhälle(praktikdrivenforskning).Föreningens syfteärocksåattbidratillattdessaerfarenheterfåracceptansochspridningiomvärlden. FöreningenharsinarötteridetmedlemsfinansieradeforskningsinstitutetkringarbetsvetenskapligafrågorsomdrevsavSamarbetsdynamikABmellanåren1987och2007. Institutetkallades KunskapsabonnemangetOrganisationensmänskligasida.Varje sommargenomfördesenkonferens öppenförallaintresserade kringetttemasom justdåföreföllaktuelltattbelysadjupareellermeridetalj.dessutomgenomfördesvarje månadettseminariumdärinbjudanendastskickadestillabonnenterna. Vidabonnemangskonferensen2007gjordesanalysenattdefrågorsomefterhandkommitifokusblivitalltmerakomplexa.Därförväcktesidénattförändraarbetsformerna motmerakoncentreradeworkshopskringolikateman.erfarenheternafråndessasamtalskullesedankunnaavrapporterasvidenårligkonferens.dessaworkshopsfickarbetsnamnet Forskarbyn eftersomdeförstaåretgenomfördesgeografisktibynölsdalenianslutningtillsamarbetsdynamikskontor. Isambandmeddettaändradesocksådenjuridiskaformenfrånettabonnemangssystem tillenideellförening.dennabildadesformelltviddenårligakonferensen2008.stadgar fastställdesvidettextraårsmöteviainternetiseptember2008.stadgarochtidigareårs årsmötesprotokollfinnspåhemsidanwww.forskarbyn.se 1

2 Medlemmar Styrelseochstyrelsearbete Styrelsenharunderåret2009/2010beståttav: MonicaHane,ordförande(återstår2årpåmandattiden) Bengt ÅkeWennberg,kassör(återstår1åravmandattiden) LisbethRydén,ledamot(återstår1åravmandattiden) GunillaHallerstedt(återstår1åravmandattiden) DanGullmander(återstår1åravmandattiden) BrittaEdfastsuppleant KarinEklundsuppleant KristerJanzonochRolfAndersson,revisorer Föreningenhadeden30juni201033medlemmar.Årsavgiftenföråret var 200:.Mångamedlemmarvarabonnenterredanikunskapsabonnemanget,mennågra nyamedlemmarharkommittillunderåret.ingendirekt medlemsvärvning förekommermenåretskonferensinbjudantrycktesuppi400exförattkunnadelasutsominformationomföreningen. Styrelsenharefterårsmötetintesamlatsfysisktvidnågotendatillfälle.Informationinfördebeslutsomvaritaktuellaistyrelsenharinhämtatsgenomtelefonkontakteroch mail växlingar.föreningensau(ordförandeochkassör)hardockvidupprepadetillfällendiskuteratföreningensverksamhetmedövrigastyrelseledamöteriseparataöverläggningar. Medlemskontakten Medlemskontaktenharskettgenommailvid5tillfällen.Den9/11;12/12;20/1;24/1 och24/4.innehålletirespektiv återfinnsibilaga1. AktiviteteriForskarbyn Denverksamhetsplansomskickadesutden9november2009återfinsisinhelhetpå i enlighetmedstadgarna attstödjapersonerochgruppersomkännerbehovavattreflekteraöverochdokumenterasinpraktiskaverksamhetiarbetslivochsamhälle.behovetavreflektionochutforskandeuppträdernärmanfinnerattdensamhälls ellerverksamhetsutvecklingmansjälvtrorpåskiljersigfråndetsomstödsavresonemangeni mainstream.viharkallatdettapraktikerdrivenforskning. 2

3 Föreningenfullföljersittsyftegenomattorganiseraochanordnasocialaochfysiskamiljöerochaktivitetersomstödjerettsådantutforskande,reflektionochskrivande och somocksågörattdetkanbliuppenbartiomvärldennärresonemangeni mainstream måstepreciserasdvs. inseatt Itain tnecessarilyso. Föreningenäränsålängeenlitenföreningmedsmåekonomiskaresurser.Styrkanliggerimedlemmarnasförmågaattpåolikasätthjälpasåtochstödjavarandrasambitioner attidenegnasituationensynliggöramotsägelser,hyckleri,särkopplingarellerpåannat sättdestruktivaresonemang. Planenbyggdepåattföreningenvarjeårharenstörreoch öppen konferensisamband medårsmötet.verksamheteniföreningenunderåretsesiförstahandsomenförberedelseförattdeltagandetidennakonferensskallblisåmeningsfulltsommöjligtförså mångamedlemmarsommöjligt menskallibästafallocksåvaratilldirektochomedelbarnyttaunderåretbådefördemsomengagerarsigienaktivitetochförallademsom harenmerindirektnyttaavattdefrågeställningarsombearbetasiföreningenblirallt bättrebelysta. Styrelsentogisittförslagtillplanför fastapåbehovetavattuppmärksamma någraivårkulturdjuptförankradetankefigurer,somvioftavetattvinumåsteöverge mensomfortfarandepräglarvårtspråkochdärmeddenallmännadiskursen.detsomvi isammanträdenochdiskussioner fortochlätt kankommaöverensomattstödjablir därföroftadenönskadeutvecklingensfiende.ibästafallhänderingetallstrotsdefattadebesluten. Planenhar ilikhetmeddeflestaplaner baradelvisfullföjts.iefterhandkanvikonstateraattdenbyggdepåorealistiskaantagandenomomfattningenavderesurserför kunskapsgenereringinomvårtfält,somkanmobiliseraspåheltideellagrunder.vikan samtidigtkonstateraatterfarenheternaunderåretverkligenstödjeruppfattningenatt kunskapsspridningochgenereringbliralltviktigareförattupprätthållaendemokrati värdnamnet.detbliralltfleraochalltmerakomplexafrågor,somvisommedborgare måstekunnataegenställningtill.detblirallttydligareattmångaviktigabeslut påalla olikanivåer fattasutantillgångtillenrelevantbeskrivningavfaktaochavkunskapsläget.bådeivårtarbetslivochisamhälletistort.detblirdärföralltviktigareattnågra ocksåhartidochorkattägnasigåtattsammanställa,kondenseraochsystematiskt granskaalldenkunskapsomfaktisktfinns mensomoftaframställsiensynnerligen fragmenteradform.vibehövertillgångtillbeskrivningarsomförmårattbegripliggöra bådedynamikochkomplexitetiaktuellaskeenden.vibehöverocksåalltbättreforaatt gemensamtreflekteraövervilkakonsekvenserförhandlandetsomolikanyakunskaper innebär. Vikanvidarekonstateraattdetfinnsenolöstproblematikiattdenkunskapsgenerering, somvimenarnumerännågonsinbehövs,nästandefinitionsmässigtharsvårtattfåfinansiering.denbehövsjustdärförattderedanfinansieradeaktörernaavolikaskälinte görden.detfinnsentröghetiallainstitutionellastrukturer.allasocialasystemharen tendensattåterskapasinaegnastrukturerochtröghetenärettskyddmot hotandeinkräktandeidéer.dennadjuptmänskligasocialamekanisminnebäremellertidattde policiessomformasförattavgöravilka innovativa aktivitetersomskallstödjasavkollektivamedelutgårfrånvadsomföreföllinnovativtförfleraårsedan.föreningensverksamhetbyggeralltsåpåattmedlemmarnaihöggradskallfinnaattderas frivilligaoch 3

4 obetaldakunskapandeinsatser kansespåsammasättsomettpolitisktarbeteellersom endelidennödvändigaförberedelseninförettkommandearbete. Följandeaktiviteterhargenomförts: Byggprojektsomsamhällsbyggen DanGullmanderhar,isinegenskapavpraktikantvidSamarbetsdynamikABochsenare somegenföretagare menimyckethöggradsomideelltarbetandeföreningsmedlem genomförtprojektet.ettantalutforskandesamtalhargenomförts.projektetfinnsredovisatirapport127iserienorganisationensmänskligasida.föreningsmedlemmarna LarsJonssonochBengt ÅkeWennbergärmedförfattare. Projektetgenomfördessomenförstudietillettmöjligtkunskapsprojektkringeffektivareupphandlingsformerförbyggprojekt.AmbitionernabakomdettaprojektpresenteradesöversiktligtavSörenHedberg,Degerforskommun,vidförraåretskonferens.Det ideellaarbetetharocksåinnehållitotaligaplaneringsmöten medhandläggarepåvinnovaochomsjälvaansökantillvinnova vilkahittillshuvudsakligenbarabekräftathur starkakonserverandetankefigurerpräglarävendenrådandediskursenominnovationer.rapportenfinnsattladdanerpåwww.forskarbyn.se Backtooneself ChristinaSchön Ohlssondisputeradeden15januaripåsinavhandling"BacktoOneself". Christinahardesenasteårenvidfleratillfällenberättatomsinansatsochsittavhandlingsarbeteisambandmedföreningenskonferenser.DelaravdetavslutandeskrivarbetetägderumiForskarbynÖlsdalenochföreningsmedlemmarnaLisbethRydénochMonicaHaneärmedförfattareidetfjärdedelarbetet.Forskarbynangessomformelladress. SeBilaga2.Den21decemberarrangeradeföreningenettlitemerainformelltseminariumvidSahlgrenskaAkademinkringavhandlingen;bådeenformavförhandsinformationtillmedlemmarnaochen generalrepetition förattdärmedocksåhjälpachristina attförberedasittförsvar.disputationenblevsynnerligenframgångsrikochfickbåde applåderochberömtillochmedavbetygskommitténförattdenhadeutformatstillen förallaåhöraresåintressantochlärandedialog.alladestoramediernapubliceradeomfattandeintervjuermedchristina.någrareflektionerkringdedelariavhandlingen,som dåinteallsuppmärksammades,återfinnsientextavbengt ÅkeWennbergochMonica Hanepåwww.forskarbyn.se. Lokalekonomiienbygdsperspektiv FleraföreningsmedlemmarharunderåretengageratsigidenförstudiesomDegerfors kommunochsamarbetsdynamikabgenomförtföratttaredapågenomförbarhetenav ettmeraomfattandehuvudprojektkringtemat lokalekonomi.förstudienfick komi gång stödfrånleadermellansjölandet. 4

5 Huvudprojektetsyftartillattbidratillförståelsenavkomplexitetennärdetgälleratt åstadkommanäringslivs ochglesbygdsutveckling.utgångspunktenärenanalysavvilkenidentitethosbygdensboende,somnuaktuellaberättelseromglesbygdensframtid skapar ochavdeiolikasammanhangföreslagnastrategiernastroligainverkanpåin ochutflyttningenidessabygder.projektetavserattstartai ochanvändasomettexempel denfortsattahanteringenavettaktuelltarbeteienstudiecirkelanordnadav SvartåUtvecklingsgruppochavseendeenutvecklingsplanfördenöstradelenavDegerforskommun.Iförlängningenfinnsförhoppningenattävennärliggandekommunerskall anslutaochbidratillanalysarbetet. Iförstudiengenomfördesdialogermedettstortantallokalaaktörer,varsvalochagerandenpåverkarbygdensframtid.Förstudiensyftadetillattutforskaintressetbland dessaaktörerattsenaremedverkaidefokusgruppersomplanerasihuvudprojektet menocksåtillattutformaprojektetsgenomförandemedmaximalhänsyntillaktörernas synpunkterocherfarenheter. Empiriskamaterialivetenskapligastudierförpraktiken. Iarbetetmedförstudienharocksåingåttattsäkerställaattdetiprincipfinnsrelevant kompetensatttillgåföralladeolikabehovavutredningarochinterventioner,somväxt framunderförstudien.ettstortantalföreningsmedlemmarhardärvidtillfrågatsoch visatintresseatterbjudasittkunnande när,omochifallkommunenfinnermöjligheter attgåvidaremedprojektet.förstudienochdenövergripandeprojektplanenförhuvudprojektetåterfinnspåwww.forskarbyn.se. Mångaavföreningensmedlemmararbetarinomakademin mångaharvaltattidoktorsavhandlingensformskapatrovärdighetfördeanalyserdevillgöraavproblemeni enpågåendeaktuellpraxis.deflestafårdåsvårigheterattförklaraochmotiverasittval avmetod.derasarbetssättärvarkeninduktivtellerdeduktivt ochattsägaattmanarbetar bådeoch hjälperförståsintepåhuvudproblemet. FöreningsmedlemmenMariaAndrénsavhandlingfrån2008 Detpedagogiskaövervägandet ärettlysandeochgottexempel.christinaschön OhlssonsavhandlingvidSahlgrenskaAkademinäringetundantag.PeterTillbergberättadevidförraåretskonferens omsinametodologiskaövervägandenförattbelysamilitärtyrkeskunnandeiinternationellauppdrag.lisbethrydénharfåttforskningsanslagmenmåstekunnaövertyga sinakollegeromvarförfokusgrupperihennesfallskaparettrelevantunderlag. Förattnunämnanågra. Vikanibådadessasammanhangförväntaossdiskussioneromreliabilitetochvaliditeti observationernaochomresultatensgeneraliserbarhet.vivetattdessabegreppärproblematiskaisammanhanget menhurkanviargumenteraföralternativet?engruppav föreningsmedlemmarharunderåretletatiandravetenskapligatraditionerändenbiologisktnaturvetenskapligaförattsehurmandärdefinierargodvetenskapligkvalitet? Handlarvårtypavstudierkanskevarkenominduktionelleromdeduktionutanomdet någraförfattarekallarabduktion? 5

6 DessaseminarierhararrangeratsavföreningsmedlemmenGunillaHallerstedtoch genomförtsigöteborgsområdet.forskarbynbåtevikpåtjörnharetablerats.en reflektionefterettavdessaseminarieråterfinnspåwww.forskarbyn.se. Opendesigniställetförkoncepts Fleraföreningsmedlemmarharengageratssigispridningenavdeförmångautveckligprojektgenerellaerfarenheterna,somdokumenteratsblandannatirapporten Myter ochrealiteteromoperatörsmedverkan [Rapport126].FöreningsmedlemmarnaKatarinaOlanderochJanAnderssonharfleragångerbesöktForskarbyn,föratttillsammans medandramedlemmarformulerahurdessaisittsammanhangmycketframgångsrika erfarenheterskullekunnafårelevansiandraverksamheter.katarinahargenomfört ytterligareen cleantownfestival.bengt ÅkeWennbergochLarsBentellharhaftett stortantalkontaktermedolikafackligaorganisationerbådepåarbetsgivar ocharbetstagarsidan.flerareflekterandetexteråterfinnspåwww.forskarbyn.se. Demokratiseringavvetenskapen IintroduktionentillOpen2010framkastastankenattmångaavdesamhällsproblemvi harivårtidintekanlösaspågrundavdenpraxisförkunskapsgenereringochkunskapsspridningsomanvänds.storautvecklingspotentialerliggerocksåavdettaskäli träda.dagenspraxisharsinarötteriupplysningensföreställningarommänniskanoch världen.modernvetenskapvisarattmångaavdegrundantagandensomstyrtvårttänkandeochvåranalysavdessafenomenärföråldradeochbehöverrevideras. EnföreträdarefördennaåsiktärdenbelgiskevetenskapsfilosofenIsabelleStengers. Honharvaltattutifrånvetenskapenshögborg denmodernanaturvetenskapen visa hurdevetenskapligagrundantagandensommanidaganvändersigavintestämmer.vi behöverheltnyaväsensförklaringarförbådemänniskan,hennessocialasystemochvår fysiskavärld. Arbetsmiljöfrågoridagensarbetsliv IsabelleStengersskriverbarapåfranskaochvårföreningsmedlemKarinEklundhar tagitpåsigarbetetattförsökaläsahennesskrifterpåoriginalspråket.detfortsattaarbetetmeddennafrågakommerattdiskuteraspåkonferensenopen2010. FöreningsmedlemmarnaLisbethRydénochOleJacobThomassenarbetarbådapåavhandlingarmedsyfteattkunnauppmärksammaocksådearbetsmiljöfrågor,somhandlaromidentitetochintegritet.LisbethochOle Jacobharunderårethaftseminarieri Forskarbyn.Deharbådavidföreningenstidigarekonferenserredovisatsinateoretiska 6

7 FörberedelserinförOPEN2010 anslag,metodologiskaövervägandenochpraktiskaerfarenheter.nuväntarvipåavhandlingarna. Allaaktiviteterharsjälvklarpåettellerannatsättocksåvaritendelavförberedelsearbetetinföråretskonferens SamarbetsdynamikOPEN2010.Konferensenharettavgränsandetemaochtiteln Hurspridersigegentligenkunskapellervarförinte? Programmetutgåremellertidocksåfrånattdemedlemmarsomvillskallkunnautnyttja konferensenfördär blandvälvilligtinställdaåhörareochkompetentadiskussionspartners kunnaprövadeidéerdejustnuarbetarmedochinspirerasav ävenomdessa idéerintekännsheltfärdigtänkta. Alladeolikapassenharpåettellerannatsättförberettsgenomattgruppenträffats minstenhalvdagellergenomattföreningensauträffat inspelarna enochen.inågra fallharförberedelsearbetetskettgenomettantaltelefonsamtalochgenommailväxling. Viharocksåsträvatefterattiårprövamedheltnyaarbetsformerförkonferensenoch allainspelareharfåttheltfriahänderattbrytamedtraditionendvs.brytaformen kort inspel fridiskussionistorgrupp somdokumenteraspåväggtidning somsedanfotas ochskickassomminnesanteckningar. Ölsdalenden2augusti2010 MonicaHaneochBengt ÅkeWennberg AUistyrelsenförFöreningenForskarbyn 7

8 Medlemskontakterviamailunder verksamhetsåret Den9november2009 Bilaga1 Hej alla föreningsmedlemmar! Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret och utarbetat en verksamhetsplan. Vår förhoppning är att den skall ses som en "minimiplan" och att den efter hand växer till sig i alla möjliga riktningar. Vi har inledningsvis föreslagit tre typer av aktiviteter: en inventering av exempel som det finns anledning att titta närmare på huruvida man verkligen kan tro att det i praktiken kommer att bli så som man utlovar små grupper av medlemmar som jobbar fram en PM till nytta för flera och där man preciserar och nyanserar en aktuell frågeställning seminarier där medlemmar kan få en konstruktiv dialog med andra föreningsmedlemmar kring en rapport, en avhandling eller en projektidé. Planen kommer att ligga på föreningens hemsida från och med nästa vecka och kommer att kompletteras efter hand som nya aktiviteter sätts igång. Vi tänker oss att planen skall vara öppet tillgänglig för alla, som en sorts konkretisering av vad vi sysslar med i föreningen. Hur skulle du vilja kunna använda föreningen? Skriv och berätta så försöker vi få till det efter bästa förmåga och inom den ekonomi vi har. Och så har vi ju nästa års konferens OPEN 2010; var; när och hur? Hälsningar från styrelsen i Föreningen Forskarbyn Ölsdalen Den12december2009 Hej igen! Här kommer nu några verkligt glada nyheter från Föreningen Forskarbyn. 1. Christina Schön-Ohlsson spikade sin avhandling "Back to Oneself" i torsdags. Själva disputationen blir den 15e januari. Och den 21/12 klockan träffas vi några stycken i Göteborg för ett lite mera informellt seminarium kring avhandlingen och för att därmed hjälpa Christina att förbereda sitt försvar. Vi träffas i Hälsovetarbacken, Hus 2 Ingång F. Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna. Anmäl dig bara med en mail till mig. Själva avhandlingen finns att ladda ner på länken 2. Lisbeth Rydén, Malmö högskola, ( alltså våran Lisbeth) får kr i forskningsanslag av AFA för att undersöka hur identiteter skapas i arbetslivet och hur detta påverkar hälsan, dvs den projektansökan som Lisbeth presenterade på årets Open konferens i Degerfors. På Afas hemsida finns projektet presenterat i ett pressmeddelande från den 8 december och på vår egen hemsida finns hela projektplanen. 3. Degerfors kommun har lämnat in ansökningar till Vinnova respektive Leader Mellansjölandet dels för projektet "... byggbranschen och dess lokala aktörer" och dels för "... lokal ekonomi i en bygds perspektiv" och i mitten av januari kommer en delegation från Vinnova på besök för att diskutera vidare om detaljer. 4. På tisdag har Kvartett No 2 sitt första möte i Göteborg och hela verksamhetsplanen finns löpande uppdaterad på 8

9 Det kan knappast bli bättre! Hjärtliga hälsningar tills nästa gång från Monica Den20januari2010 Kära medlemmar i Föreningen Forskarbyn! Mera glada nyheter! Christina Schön Olsson är nu medicine doktor. Hon försvarade sin avhandling "Back to oneself" med bravur. Vi som var där var mer än imponerade både över hennes idoga kliniska utvecklingsarbete och av hennes försvar men också lite bekymrade över att den praktikdrivna forskningen tycks vara en så främmande fågel även i den medicinska och patientnära delen av den akademiska världen. En grupp patienter med "obegripligt ont i ryggen" har i studien berättat att de efter behandling " ad modum Christina" återfått ett fullvärdigt liv. Deras utsagor ifrågasattes av många både på längden och tvären. Det faktum att "kontrollgruppen" som fått den bästa tänkbara behandling enligt gällande praxis bara blev sämre, olyckligare, bittrare och mera beroende av experthjälp nämndes inte med ett ord under oppositionen. Det blir en seminarievecka i Degerfors även i år. Vecka 32 dvs augusti. Ingen har argumenterat för att vi skulle välja någon annan plats. Möjligen skall vi försöka hitta en annan lokal; och möjligen inventera bättre vilka boendemöjligheter som finns. Temat och programmet som håller på att ta form handlar om problematiken kring att "framgångsrika exempel just aldrig får framgångsrika efterföljare". Våra allmänna tankefigurer om "kunskapsspridning" förefaller behöva utvecklas. Utveckling och förändring tycks kräva att man övergår från "push" till "pull" och dessutom formar utforskande partnerskap och hur i allsin da r går det då till när praxis är som den är i praktiken? Och vad är det som då är värt att veta i den aktuella situation? Vi återkommer löpande med information om hur programmet växer till sig i sina detaljer. Christina Schön ställer upp med sina färska erfarenheter av att inte få gehör trots studier med både hårda siffror och objektiva mätmetoder. Gunilla Hallerstedt har lovat berätta om varför utbildningen av psykodynamiskt skolade psykoterapeuter läggs upp som den gör. Flera medlemmar är vidtalade men har ännu inte hunnit svara bu eller bä. Vi jobbar just nu på ett "upprop" som presenterar hur tankarna bakom årets tema växt fram till exempel i diskussionerna med Vinnova om "Lokal ekonomi i Degefors" som en pilot inom ramen för deras verksamhet inom området Efterfrågedriven Innovation. Detta papper kommer inom kort!! Har Du lust att på årets Open ta upp något för dig aktuellt spörsmål? Kopplingen till det övergripande temat behöver inte överdrivas det brukar ju kunna bli en röd tråd för var och en i alla fall. I fjol tog flera upp att vi kanske skulle försöka arbeta också med andra arbetsformer än inspel, gruppdiskussion och "väggtidningar". Frågan om olika former än text för att gestalta en kunskap var också aktuell. Hör av dig om du har idéer så utformar vi programmets detaljer efter hand. Hälsningar Styrelsen för Föreningen Forskarbyn genom Ordförande Monica 24januari2010 Hej igen kära Föreningsmedlemmar! Här kommer nu ett upprop från några av oss i Forskarbyn kring temat "kunskapsspridning i sociala system". Hur går det till? Var tänker vi vanligen fel? Vad behöver belysas bättre? Alla goda krafter behövs. Alla kreativa idéer är välkomna. Och helst ville vi väl ha haft svaren redan igår. Precis som vanligt alltså! Hälsningar från Bengt-Åke, Sören, Danne och Monica [ bifogad fil om Upprop.pdf] 9

10 Den24april2010 Hej! Vi har försökt lägga OPEN en vecka tidigare än i fjol för att om möjligt inte krocka med valrörelsen en senare läggning passade väldigt dåligt för väldigt många. Hoppas att ni har tid, lust och möjlighet att delta. Här kommer programmet för OPEN. Vi avser att trycka upp det i ganska många ex. Inte för att vi tror att det kanske kommer flera deltagare det är nog mest våra trogna vänner som kommer ändå men för att vi tror ett papper i handen sprider kunskapen om att vi finns och vilka frågor som forskarbyn behandlar. Vi kommer att skicka en liten bunt till alla medlemmarna att sprida runt sig. Vi tänker också som vanligt att var och en ordnar sitt eget boende det finns lite telefonnummer sist i programmet. Och vi skall försöka få till bokslutet till i mitten på juli. Hjärtliga hälsningar Monica [programmet bifogat i pdf] 10

11 Bilaga 2 11

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer