Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för den ideella Föreningen Forskarbyn"

Transkript

1 Verksamhetsberättelsefördenideella FöreningenForskarbyn Verksamhetsåret tillochmed Föreningenfullföljersittsyftegenomattpraktisktorganiseraochanordnasocialaoch fysiskamiljöersomstödjerutforskande,reflektionochskrivande.förattbidratillatt erfarenheterochkunskaperfårspridningochacceptansdriverföreningenettsåkallat kunskapsabonnemangsombyggerpåvetenskapligaprinciperförkunskapsgenerering. Kunskapsabonnemangetpublicerarmaterial,harenhemsida,anordnarseminariersamt upprätthållerkontaktermedandraforskarmiljöerochinstitutionerpåområdet. Föreningenskallvarareligiöst,politisktochideologisktobunden. (Urföreningensstadgar) Bakgrund Föreningenssyfteärattstödjapersonerochgruppersomvillreflekteraöverochdokumenterasinverksamhetiarbetslivochsamhälle(praktikdrivenforskning).Föreningens syfteärocksåattbidratillattdessaerfarenheterfåracceptansochspridningiomvärlden. FöreningenharsinarötteridetmedlemsfinansieradeforskningsinstitutetkringarbetsvetenskapligafrågorsomdrevsavSamarbetsdynamikABmellanåren1987och2007. Institutetkallades KunskapsabonnemangetOrganisationensmänskligasida.Varje sommargenomfördesenkonferens öppenförallaintresserade kringetttemasom justdåföreföllaktuelltattbelysadjupareellermeridetalj.dessutomgenomfördesvarje månadettseminariumdärinbjudanendastskickadestillabonnenterna. Vidabonnemangskonferensen2007gjordesanalysenattdefrågorsomefterhandkommitifokusblivitalltmerakomplexa.Därförväcktesidénattförändraarbetsformerna motmerakoncentreradeworkshopskringolikateman.erfarenheternafråndessasamtalskullesedankunnaavrapporterasvidenårligkonferens.dessaworkshopsfickarbetsnamnet Forskarbyn eftersomdeförstaåretgenomfördesgeografisktibynölsdalenianslutningtillsamarbetsdynamikskontor. Isambandmeddettaändradesocksådenjuridiskaformenfrånettabonnemangssystem tillenideellförening.dennabildadesformelltviddenårligakonferensen2008.stadgar fastställdesvidettextraårsmöteviainternetiseptember2008.stadgarochtidigareårs årsmötesprotokollfinnspåhemsidanwww.forskarbyn.se 1

2 Medlemmar Styrelseochstyrelsearbete Styrelsenharunderåret2009/2010beståttav: MonicaHane,ordförande(återstår2årpåmandattiden) Bengt ÅkeWennberg,kassör(återstår1åravmandattiden) LisbethRydén,ledamot(återstår1åravmandattiden) GunillaHallerstedt(återstår1åravmandattiden) DanGullmander(återstår1åravmandattiden) BrittaEdfastsuppleant KarinEklundsuppleant KristerJanzonochRolfAndersson,revisorer Föreningenhadeden30juni201033medlemmar.Årsavgiftenföråret var 200:.Mångamedlemmarvarabonnenterredanikunskapsabonnemanget,mennågra nyamedlemmarharkommittillunderåret.ingendirekt medlemsvärvning förekommermenåretskonferensinbjudantrycktesuppi400exförattkunnadelasutsominformationomföreningen. Styrelsenharefterårsmötetintesamlatsfysisktvidnågotendatillfälle.Informationinfördebeslutsomvaritaktuellaistyrelsenharinhämtatsgenomtelefonkontakteroch mail växlingar.föreningensau(ordförandeochkassör)hardockvidupprepadetillfällendiskuteratföreningensverksamhetmedövrigastyrelseledamöteriseparataöverläggningar. Medlemskontakten Medlemskontaktenharskettgenommailvid5tillfällen.Den9/11;12/12;20/1;24/1 och24/4.innehålletirespektiv återfinnsibilaga1. AktiviteteriForskarbyn Denverksamhetsplansomskickadesutden9november2009återfinsisinhelhetpå i enlighetmedstadgarna attstödjapersonerochgruppersomkännerbehovavattreflekteraöverochdokumenterasinpraktiskaverksamhetiarbetslivochsamhälle.behovetavreflektionochutforskandeuppträdernärmanfinnerattdensamhälls ellerverksamhetsutvecklingmansjälvtrorpåskiljersigfråndetsomstödsavresonemangeni mainstream.viharkallatdettapraktikerdrivenforskning. 2

3 Föreningenfullföljersittsyftegenomattorganiseraochanordnasocialaochfysiskamiljöerochaktivitetersomstödjerettsådantutforskande,reflektionochskrivande och somocksågörattdetkanbliuppenbartiomvärldennärresonemangeni mainstream måstepreciserasdvs. inseatt Itain tnecessarilyso. Föreningenäränsålängeenlitenföreningmedsmåekonomiskaresurser.Styrkanliggerimedlemmarnasförmågaattpåolikasätthjälpasåtochstödjavarandrasambitioner attidenegnasituationensynliggöramotsägelser,hyckleri,särkopplingarellerpåannat sättdestruktivaresonemang. Planenbyggdepåattföreningenvarjeårharenstörreoch öppen konferensisamband medårsmötet.verksamheteniföreningenunderåretsesiförstahandsomenförberedelseförattdeltagandetidennakonferensskallblisåmeningsfulltsommöjligtförså mångamedlemmarsommöjligt menskallibästafallocksåvaratilldirektochomedelbarnyttaunderåretbådefördemsomengagerarsigienaktivitetochförallademsom harenmerindirektnyttaavattdefrågeställningarsombearbetasiföreningenblirallt bättrebelysta. Styrelsentogisittförslagtillplanför fastapåbehovetavattuppmärksamma någraivårkulturdjuptförankradetankefigurer,somvioftavetattvinumåsteöverge mensomfortfarandepräglarvårtspråkochdärmeddenallmännadiskursen.detsomvi isammanträdenochdiskussioner fortochlätt kankommaöverensomattstödjablir därföroftadenönskadeutvecklingensfiende.ibästafallhänderingetallstrotsdefattadebesluten. Planenhar ilikhetmeddeflestaplaner baradelvisfullföjts.iefterhandkanvikonstateraattdenbyggdepåorealistiskaantagandenomomfattningenavderesurserför kunskapsgenereringinomvårtfält,somkanmobiliseraspåheltideellagrunder.vikan samtidigtkonstateraatterfarenheternaunderåretverkligenstödjeruppfattningenatt kunskapsspridningochgenereringbliralltviktigareförattupprätthållaendemokrati värdnamnet.detbliralltfleraochalltmerakomplexafrågor,somvisommedborgare måstekunnataegenställningtill.detblirallttydligareattmångaviktigabeslut påalla olikanivåer fattasutantillgångtillenrelevantbeskrivningavfaktaochavkunskapsläget.bådeivårtarbetslivochisamhälletistort.detblirdärföralltviktigareattnågra ocksåhartidochorkattägnasigåtattsammanställa,kondenseraochsystematiskt granskaalldenkunskapsomfaktisktfinns mensomoftaframställsiensynnerligen fragmenteradform.vibehövertillgångtillbeskrivningarsomförmårattbegripliggöra bådedynamikochkomplexitetiaktuellaskeenden.vibehöverocksåalltbättreforaatt gemensamtreflekteraövervilkakonsekvenserförhandlandetsomolikanyakunskaper innebär. Vikanvidarekonstateraattdetfinnsenolöstproblematikiattdenkunskapsgenerering, somvimenarnumerännågonsinbehövs,nästandefinitionsmässigtharsvårtattfåfinansiering.denbehövsjustdärförattderedanfinansieradeaktörernaavolikaskälinte görden.detfinnsentröghetiallainstitutionellastrukturer.allasocialasystemharen tendensattåterskapasinaegnastrukturerochtröghetenärettskyddmot hotandeinkräktandeidéer.dennadjuptmänskligasocialamekanisminnebäremellertidattde policiessomformasförattavgöravilka innovativa aktivitetersomskallstödjasavkollektivamedelutgårfrånvadsomföreföllinnovativtförfleraårsedan.föreningensverksamhetbyggeralltsåpåattmedlemmarnaihöggradskallfinnaattderas frivilligaoch 3

4 obetaldakunskapandeinsatser kansespåsammasättsomettpolitisktarbeteellersom endelidennödvändigaförberedelseninförettkommandearbete. Följandeaktiviteterhargenomförts: Byggprojektsomsamhällsbyggen DanGullmanderhar,isinegenskapavpraktikantvidSamarbetsdynamikABochsenare somegenföretagare menimyckethöggradsomideelltarbetandeföreningsmedlem genomförtprojektet.ettantalutforskandesamtalhargenomförts.projektetfinnsredovisatirapport127iserienorganisationensmänskligasida.föreningsmedlemmarna LarsJonssonochBengt ÅkeWennbergärmedförfattare. Projektetgenomfördessomenförstudietillettmöjligtkunskapsprojektkringeffektivareupphandlingsformerförbyggprojekt.AmbitionernabakomdettaprojektpresenteradesöversiktligtavSörenHedberg,Degerforskommun,vidförraåretskonferens.Det ideellaarbetetharocksåinnehållitotaligaplaneringsmöten medhandläggarepåvinnovaochomsjälvaansökantillvinnova vilkahittillshuvudsakligenbarabekräftathur starkakonserverandetankefigurerpräglarävendenrådandediskursenominnovationer.rapportenfinnsattladdanerpå Backtooneself ChristinaSchön Ohlssondisputeradeden15januaripåsinavhandling"BacktoOneself". Christinahardesenasteårenvidfleratillfällenberättatomsinansatsochsittavhandlingsarbeteisambandmedföreningenskonferenser.DelaravdetavslutandeskrivarbetetägderumiForskarbynÖlsdalenochföreningsmedlemmarnaLisbethRydénochMonicaHaneärmedförfattareidetfjärdedelarbetet.Forskarbynangessomformelladress. SeBilaga2.Den21decemberarrangeradeföreningenettlitemerainformelltseminariumvidSahlgrenskaAkademinkringavhandlingen;bådeenformavförhandsinformationtillmedlemmarnaochen generalrepetition förattdärmedocksåhjälpachristina attförberedasittförsvar.disputationenblevsynnerligenframgångsrikochfickbåde applåderochberömtillochmedavbetygskommitténförattdenhadeutformatstillen förallaåhöraresåintressantochlärandedialog.alladestoramediernapubliceradeomfattandeintervjuermedchristina.någrareflektionerkringdedelariavhandlingen,som dåinteallsuppmärksammades,återfinnsientextavbengt ÅkeWennbergochMonica Hanepå Lokalekonomiienbygdsperspektiv FleraföreningsmedlemmarharunderåretengageratsigidenförstudiesomDegerfors kommunochsamarbetsdynamikabgenomförtföratttaredapågenomförbarhetenav ettmeraomfattandehuvudprojektkringtemat lokalekonomi.förstudienfick komi gång stödfrånleadermellansjölandet. 4

5 Huvudprojektetsyftartillattbidratillförståelsenavkomplexitetennärdetgälleratt åstadkommanäringslivs ochglesbygdsutveckling.utgångspunktenärenanalysavvilkenidentitethosbygdensboende,somnuaktuellaberättelseromglesbygdensframtid skapar ochavdeiolikasammanhangföreslagnastrategiernastroligainverkanpåin ochutflyttningenidessabygder.projektetavserattstartai ochanvändasomettexempel denfortsattahanteringenavettaktuelltarbeteienstudiecirkelanordnadav SvartåUtvecklingsgruppochavseendeenutvecklingsplanfördenöstradelenavDegerforskommun.Iförlängningenfinnsförhoppningenattävennärliggandekommunerskall anslutaochbidratillanalysarbetet. Iförstudiengenomfördesdialogermedettstortantallokalaaktörer,varsvalochagerandenpåverkarbygdensframtid.Förstudiensyftadetillattutforskaintressetbland dessaaktörerattsenaremedverkaidefokusgruppersomplanerasihuvudprojektet menocksåtillattutformaprojektetsgenomförandemedmaximalhänsyntillaktörernas synpunkterocherfarenheter. Empiriskamaterialivetenskapligastudierförpraktiken. Iarbetetmedförstudienharocksåingåttattsäkerställaattdetiprincipfinnsrelevant kompetensatttillgåföralladeolikabehovavutredningarochinterventioner,somväxt framunderförstudien.ettstortantalföreningsmedlemmarhardärvidtillfrågatsoch visatintresseatterbjudasittkunnande när,omochifallkommunenfinnermöjligheter attgåvidaremedprojektet.förstudienochdenövergripandeprojektplanenförhuvudprojektetåterfinnspå Mångaavföreningensmedlemmararbetarinomakademin mångaharvaltattidoktorsavhandlingensformskapatrovärdighetfördeanalyserdevillgöraavproblemeni enpågåendeaktuellpraxis.deflestafårdåsvårigheterattförklaraochmotiverasittval avmetod.derasarbetssättärvarkeninduktivtellerdeduktivt ochattsägaattmanarbetar bådeoch hjälperförståsintepåhuvudproblemet. FöreningsmedlemmenMariaAndrénsavhandlingfrån2008 Detpedagogiskaövervägandet ärettlysandeochgottexempel.christinaschön OhlssonsavhandlingvidSahlgrenskaAkademinäringetundantag.PeterTillbergberättadevidförraåretskonferens omsinametodologiskaövervägandenförattbelysamilitärtyrkeskunnandeiinternationellauppdrag.lisbethrydénharfåttforskningsanslagmenmåstekunnaövertyga sinakollegeromvarförfokusgrupperihennesfallskaparettrelevantunderlag. Förattnunämnanågra. Vikanibådadessasammanhangförväntaossdiskussioneromreliabilitetochvaliditeti observationernaochomresultatensgeneraliserbarhet.vivetattdessabegreppärproblematiskaisammanhanget menhurkanviargumenteraföralternativet?engruppav föreningsmedlemmarharunderåretletatiandravetenskapligatraditionerändenbiologisktnaturvetenskapligaförattsehurmandärdefinierargodvetenskapligkvalitet? Handlarvårtypavstudierkanskevarkenominduktionelleromdeduktionutanomdet någraförfattarekallarabduktion? 5

6 DessaseminarierhararrangeratsavföreningsmedlemmenGunillaHallerstedtoch genomförtsigöteborgsområdet.forskarbynbåtevikpåtjörnharetablerats.en reflektionefterettavdessaseminarieråterfinnspå Opendesigniställetförkoncepts Fleraföreningsmedlemmarharengageratssigispridningenavdeförmångautveckligprojektgenerellaerfarenheterna,somdokumenteratsblandannatirapporten Myter ochrealiteteromoperatörsmedverkan [Rapport126].FöreningsmedlemmarnaKatarinaOlanderochJanAnderssonharfleragångerbesöktForskarbyn,föratttillsammans medandramedlemmarformulerahurdessaisittsammanhangmycketframgångsrika erfarenheterskullekunnafårelevansiandraverksamheter.katarinahargenomfört ytterligareen cleantownfestival.bengt ÅkeWennbergochLarsBentellharhaftett stortantalkontaktermedolikafackligaorganisationerbådepåarbetsgivar ocharbetstagarsidan.flerareflekterandetexteråterfinnspå Demokratiseringavvetenskapen IintroduktionentillOpen2010framkastastankenattmångaavdesamhällsproblemvi harivårtidintekanlösaspågrundavdenpraxisförkunskapsgenereringochkunskapsspridningsomanvänds.storautvecklingspotentialerliggerocksåavdettaskäli träda.dagenspraxisharsinarötteriupplysningensföreställningarommänniskanoch världen.modernvetenskapvisarattmångaavdegrundantagandensomstyrtvårttänkandeochvåranalysavdessafenomenärföråldradeochbehöverrevideras. EnföreträdarefördennaåsiktärdenbelgiskevetenskapsfilosofenIsabelleStengers. Honharvaltattutifrånvetenskapenshögborg denmodernanaturvetenskapen visa hurdevetenskapligagrundantagandensommanidaganvändersigavintestämmer.vi behöverheltnyaväsensförklaringarförbådemänniskan,hennessocialasystemochvår fysiskavärld. Arbetsmiljöfrågoridagensarbetsliv IsabelleStengersskriverbarapåfranskaochvårföreningsmedlemKarinEklundhar tagitpåsigarbetetattförsökaläsahennesskrifterpåoriginalspråket.detfortsattaarbetetmeddennafrågakommerattdiskuteraspåkonferensenopen2010. FöreningsmedlemmarnaLisbethRydénochOleJacobThomassenarbetarbådapåavhandlingarmedsyfteattkunnauppmärksammaocksådearbetsmiljöfrågor,somhandlaromidentitetochintegritet.LisbethochOle Jacobharunderårethaftseminarieri Forskarbyn.Deharbådavidföreningenstidigarekonferenserredovisatsinateoretiska 6

7 FörberedelserinförOPEN2010 anslag,metodologiskaövervägandenochpraktiskaerfarenheter.nuväntarvipåavhandlingarna. Allaaktiviteterharsjälvklarpåettellerannatsättocksåvaritendelavförberedelsearbetetinföråretskonferens SamarbetsdynamikOPEN2010.Konferensenharettavgränsandetemaochtiteln Hurspridersigegentligenkunskapellervarförinte? Programmetutgåremellertidocksåfrånattdemedlemmarsomvillskallkunnautnyttja konferensenfördär blandvälvilligtinställdaåhörareochkompetentadiskussionspartners kunnaprövadeidéerdejustnuarbetarmedochinspirerasav ävenomdessa idéerintekännsheltfärdigtänkta. Alladeolikapassenharpåettellerannatsättförberettsgenomattgruppenträffats minstenhalvdagellergenomattföreningensauträffat inspelarna enochen.inågra fallharförberedelsearbetetskettgenomettantaltelefonsamtalochgenommailväxling. Viharocksåsträvatefterattiårprövamedheltnyaarbetsformerförkonferensenoch allainspelareharfåttheltfriahänderattbrytamedtraditionendvs.brytaformen kort inspel fridiskussionistorgrupp somdokumenteraspåväggtidning somsedanfotas ochskickassomminnesanteckningar. Ölsdalenden2augusti2010 MonicaHaneochBengt ÅkeWennberg AUistyrelsenförFöreningenForskarbyn 7

8 Medlemskontakterviamailunder verksamhetsåret Den9november2009 Bilaga1 Hej alla föreningsmedlemmar! Nu har styrelsen haft sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret och utarbetat en verksamhetsplan. Vår förhoppning är att den skall ses som en "minimiplan" och att den efter hand växer till sig i alla möjliga riktningar. Vi har inledningsvis föreslagit tre typer av aktiviteter: en inventering av exempel som det finns anledning att titta närmare på huruvida man verkligen kan tro att det i praktiken kommer att bli så som man utlovar små grupper av medlemmar som jobbar fram en PM till nytta för flera och där man preciserar och nyanserar en aktuell frågeställning seminarier där medlemmar kan få en konstruktiv dialog med andra föreningsmedlemmar kring en rapport, en avhandling eller en projektidé. Planen kommer att ligga på föreningens hemsida från och med nästa vecka och kommer att kompletteras efter hand som nya aktiviteter sätts igång. Vi tänker oss att planen skall vara öppet tillgänglig för alla, som en sorts konkretisering av vad vi sysslar med i föreningen. Hur skulle du vilja kunna använda föreningen? Skriv och berätta så försöker vi få till det efter bästa förmåga och inom den ekonomi vi har. Och så har vi ju nästa års konferens OPEN 2010; var; när och hur? Hälsningar från styrelsen i Föreningen Forskarbyn Ölsdalen Den12december2009 Hej igen! Här kommer nu några verkligt glada nyheter från Föreningen Forskarbyn. 1. Christina Schön-Ohlsson spikade sin avhandling "Back to Oneself" i torsdags. Själva disputationen blir den 15e januari. Och den 21/12 klockan träffas vi några stycken i Göteborg för ett lite mera informellt seminarium kring avhandlingen och för att därmed hjälpa Christina att förbereda sitt försvar. Vi träffas i Hälsovetarbacken, Hus 2 Ingång F. Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna. Anmäl dig bara med en mail till mig. Själva avhandlingen finns att ladda ner på länken 2. Lisbeth Rydén, Malmö högskola, ( alltså våran Lisbeth) får kr i forskningsanslag av AFA för att undersöka hur identiteter skapas i arbetslivet och hur detta påverkar hälsan, dvs den projektansökan som Lisbeth presenterade på årets Open konferens i Degerfors. På Afas hemsida finns projektet presenterat i ett pressmeddelande från den 8 december och på vår egen hemsida finns hela projektplanen. 3. Degerfors kommun har lämnat in ansökningar till Vinnova respektive Leader Mellansjölandet dels för projektet "... byggbranschen och dess lokala aktörer" och dels för "... lokal ekonomi i en bygds perspektiv" och i mitten av januari kommer en delegation från Vinnova på besök för att diskutera vidare om detaljer. 4. På tisdag har Kvartett No 2 sitt första möte i Göteborg och hela verksamhetsplanen finns löpande uppdaterad på 8

9 Det kan knappast bli bättre! Hjärtliga hälsningar tills nästa gång från Monica Den20januari2010 Kära medlemmar i Föreningen Forskarbyn! Mera glada nyheter! Christina Schön Olsson är nu medicine doktor. Hon försvarade sin avhandling "Back to oneself" med bravur. Vi som var där var mer än imponerade både över hennes idoga kliniska utvecklingsarbete och av hennes försvar men också lite bekymrade över att den praktikdrivna forskningen tycks vara en så främmande fågel även i den medicinska och patientnära delen av den akademiska världen. En grupp patienter med "obegripligt ont i ryggen" har i studien berättat att de efter behandling " ad modum Christina" återfått ett fullvärdigt liv. Deras utsagor ifrågasattes av många både på längden och tvären. Det faktum att "kontrollgruppen" som fått den bästa tänkbara behandling enligt gällande praxis bara blev sämre, olyckligare, bittrare och mera beroende av experthjälp nämndes inte med ett ord under oppositionen. Det blir en seminarievecka i Degerfors även i år. Vecka 32 dvs augusti. Ingen har argumenterat för att vi skulle välja någon annan plats. Möjligen skall vi försöka hitta en annan lokal; och möjligen inventera bättre vilka boendemöjligheter som finns. Temat och programmet som håller på att ta form handlar om problematiken kring att "framgångsrika exempel just aldrig får framgångsrika efterföljare". Våra allmänna tankefigurer om "kunskapsspridning" förefaller behöva utvecklas. Utveckling och förändring tycks kräva att man övergår från "push" till "pull" och dessutom formar utforskande partnerskap och hur i allsin da r går det då till när praxis är som den är i praktiken? Och vad är det som då är värt att veta i den aktuella situation? Vi återkommer löpande med information om hur programmet växer till sig i sina detaljer. Christina Schön ställer upp med sina färska erfarenheter av att inte få gehör trots studier med både hårda siffror och objektiva mätmetoder. Gunilla Hallerstedt har lovat berätta om varför utbildningen av psykodynamiskt skolade psykoterapeuter läggs upp som den gör. Flera medlemmar är vidtalade men har ännu inte hunnit svara bu eller bä. Vi jobbar just nu på ett "upprop" som presenterar hur tankarna bakom årets tema växt fram till exempel i diskussionerna med Vinnova om "Lokal ekonomi i Degefors" som en pilot inom ramen för deras verksamhet inom området Efterfrågedriven Innovation. Detta papper kommer inom kort!! Har Du lust att på årets Open ta upp något för dig aktuellt spörsmål? Kopplingen till det övergripande temat behöver inte överdrivas det brukar ju kunna bli en röd tråd för var och en i alla fall. I fjol tog flera upp att vi kanske skulle försöka arbeta också med andra arbetsformer än inspel, gruppdiskussion och "väggtidningar". Frågan om olika former än text för att gestalta en kunskap var också aktuell. Hör av dig om du har idéer så utformar vi programmets detaljer efter hand. Hälsningar Styrelsen för Föreningen Forskarbyn genom Ordförande Monica 24januari2010 Hej igen kära Föreningsmedlemmar! Här kommer nu ett upprop från några av oss i Forskarbyn kring temat "kunskapsspridning i sociala system". Hur går det till? Var tänker vi vanligen fel? Vad behöver belysas bättre? Alla goda krafter behövs. Alla kreativa idéer är välkomna. Och helst ville vi väl ha haft svaren redan igår. Precis som vanligt alltså! Hälsningar från Bengt-Åke, Sören, Danne och Monica [ bifogad fil om Upprop.pdf] 9

10 Den24april2010 Hej! Vi har försökt lägga OPEN en vecka tidigare än i fjol för att om möjligt inte krocka med valrörelsen en senare läggning passade väldigt dåligt för väldigt många. Hoppas att ni har tid, lust och möjlighet att delta. Här kommer programmet för OPEN. Vi avser att trycka upp det i ganska många ex. Inte för att vi tror att det kanske kommer flera deltagare det är nog mest våra trogna vänner som kommer ändå men för att vi tror ett papper i handen sprider kunskapen om att vi finns och vilka frågor som forskarbyn behandlar. Vi kommer att skicka en liten bunt till alla medlemmarna att sprida runt sig. Vi tänker också som vanligt att var och en ordnar sitt eget boende det finns lite telefonnummer sist i programmet. Och vi skall försöka få till bokslutet till i mitten på juli. Hjärtliga hälsningar Monica [programmet bifogat i pdf] 10

11 Bilaga 2 11

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

OPEN Apertum. Välkommen! Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till. utforskande samtal om arbetsliv och samhälle

OPEN Apertum. Välkommen! Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till. utforskande samtal om arbetsliv och samhälle Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till OPEN Apertum utforskande samtal om arbetsliv och samhälle Forskarbyn Ölsdalen 12-14 augusti 2014 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Vad innebär OPEN Apertum? Föreningen

Läs mer

HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP VARFÖR INTE?

HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP VARFÖR INTE? HUR SPRIDER SIG EGENTLIGEN KUNSKAP ELLER VARFÖR INTE? Föreningen Forskarbyn inbjuder i samarbete med Degerfors Kommun till SAMARBETSDYNAMIK OPEN 2010 den 10-13 augusti i Degerfors Program Tisdagen den

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 9 2014 Till elever Veckans ordspråk: Det största förtroende en människa kan ge en annan människa är självförtroende. Stig Johansson Hej! Välkomna

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt.

Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Att vilja vara en undulat är naturligtvis ovanligt men inte något farligt. Psykoterapimässan är unik i världen. Den är en stor informationsmässa för allmänheten, politiker, media och människor som arbetar

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Konfidentiellt frågeformulär 2014

Konfidentiellt frågeformulär 2014 Konfidentiellt frågeformulär 2014 Hej! Du har fått detta formulär för du är intresserad av att gå i terapi hos mig. Inför det första besöket är det bra om du har hunnit fylla i formuläret och även returnerat

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan!

Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! Bredbandsbolaget suger, del 2: Den välförtjänta kängan! I en tidigare post Bredbandsbolaget Suger berättade jag lite om Bredbandsbolagets usla support och lovade er en redovisning av de mailkonversationer

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Februari 2012 sid 2 Information från spec-mvc Dagdroppe Nya medarbetare sid 3 sid 4 sid 5 MHV-registret Så kan vården använda 1177 Frågor

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Till alla barn och ungdomar

Till alla barn och ungdomar VÅRD OCH OMSORG Till alla barn och ungdomar som träffar socialsekreterare i Sala Hej, Vi som jobbar som socialsekreterare här i Sala tycker att det viktigaste med vårt arbete är att se till att alla barn

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader

Outplacement. - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Outplacement - Vi bygger en jobbstrategi 3 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

En pekpinne för allas trevnad: INGEN ONÖDIG BILKÖRNING INNE PÅ GÅRDARNA!!

En pekpinne för allas trevnad: INGEN ONÖDIG BILKÖRNING INNE PÅ GÅRDARNA!! Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN JUNI (nr2) 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN JUNI (nr2) 2007 HANTVERKSKAMMAREN Hängstolen har blivit en återkommande favorit varje sommar. Vi har fått in en extra sändning av dessa. Pris 345:- HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN JUNI (nr2) 2007 TROGNA LÄSARE PREMIERAS

Läs mer

Om ni vill få kontakt med andra lärare och inte har deras mejladress går det bra att mejla mig så vidarebefordrar jag, så ni vet.

Om ni vill få kontakt med andra lärare och inte har deras mejladress går det bra att mejla mig så vidarebefordrar jag, så ni vet. 4or vecka 8 Fredag den 17 februari 2012 Sjukanmälan görs på tel nr 08-659 53 13 Hej på er! Jag var hemma sjuk tisdag och onsdag så jag missade teatern med gruppen Zebradans. Kritikerkåren (de teater- och

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 Vecka 11 201303 16-17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 GILLA Vecka 19 201305-11-12 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Tranbärets månadsbrev februari 2016

Tranbärets månadsbrev februari 2016 Tranbärets månadsbrev februari 2016 Nu är februari här! Oj vad tiden går fort, det snöar och smälter bort om vart annat, vilket gör att gården ändras snabbt från torr till kletig. Så roligt vi har när

Läs mer

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26

Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 Sverok Stockholm styrelsemöte 7 2008-09-26 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande Nina valdes till ordförande 1.3 Val av mötessekreterare Christian valdes till sekreterare

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas ORDNA DINA BILDER Var finns bilderna Var bör de finnas VAR ÄR MINA BILDER? Några råd till dej som inte kan hitta dina dokument och bilder eller som tycker att de finns på flera ställen och ändå vet du

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 10 2014 Till elever Veckans ordspråk: Wanting to be someone else, is a waste of the person you are. Curt Corbain Hej! Vi hälsar Linda Masalkovski

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande

Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk. Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Kontakta de olika support avdelningarna OPN / SiteTalk OPN Support Gå www.opn.com och logga in klicka sedan på Support och välj Lägg till nytt meddelande Fyll i ämne där skriver ni vad ärendet eller frågan

Läs mer

MX-RESULTS.COM. Manual. Jonas Gustafsson, MC Alingsås jonas@enebacken.com 0735 12 67 47

MX-RESULTS.COM. Manual. Jonas Gustafsson, MC Alingsås jonas@enebacken.com 0735 12 67 47 MX-RESULTS.COM Manual Jonas Gustafsson, MC Alingsås jonas@enebacken.com 0735 12 67 47 Manual... 1 Inledning... 3 Hitta till mx-results... 4 Att skapa en användare på mx-results och göra rätt val... 5 Lagledare...

Läs mer

Personas, Scenarier och Kravspecifikation

Personas, Scenarier och Kravspecifikation Personas, Scenarier och Kravspecifikation Persona 1: Karl Pålsson Karl Pålsson är an användare utav sociala program som skype, vissa kunskaper om adobe connect och stor vana vid Powerpoint. Kar har fri

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL

ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL ANVÄNDAR HANDLEDNING FÖR ADVITUMS KUNDPORTAL Utfärdad av: Markus Persson Version: 1.1 Datum: 2013-05-31 Innehållsförteckning Område Dokumenttyp Ver.1.1 Advitum Innehållsförteckning... 2 Allmänt... 3 Varför

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk 2007-06-25 Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk Välkommen som nybliven e-mötesdeltagare inom projektet Flexibel vägledning! Här får Du ett välkomstbrev späckat med information i syfte

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness HEMSIDANS ADRESS : http://www.idrottonline.se/orust/svanesundsgif gymnastik eller http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=94244 Administratörer:

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2 Loggbok Måndag 28/1 Vi hade först tänkt göra ett arbete om tandhygienistens arbetsförhållanden, vi hade då tänkt oss att i en klinisk undersökning för att se hur olika tandhygienister arbetar. Men på Lena

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går.

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Planera i god tid och dela inspelningsarbete så att redigeringen

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Plastens Hus Journalnummer: 2010-5358 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT

NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT NÅGON man tycker mycket om HAR DÖTT Alla blir vi ledsna när någon som vi tycker om har dött. Det är svårt att förstå vad döden innebär. Vi människor visar vår sorg på många olika sätt, och inget sätt är

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Mail och enkät exempel SwePaD

Mail och enkät exempel SwePaD Mail och enkät exempel SwePaD Nedan följer några exempel på mail och tillhörande enkät i SwePaD. Mailexempel: Svensk studie om Paleolitisk kost vid typ 2 diabetes (SwePaD) Hej och välkommen till SwePaD!

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer