Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige den 27 september 2004 Kf 123 a Dnr KS03/ Region Värmland, information om bredbandsutbyggnad Region Värmland informerar om bredbandsutbyggnaden i Värmland. Kf 124 Dnr KS03/ Motion om policy för övernattning i samband med resande i kommunens tjänst, Lisbeth Öjstrand (fp) Lisbeth Öjstrand föreslår i en motion att kommunen antar en etisk-moralisk policy för var kommunens anställda och de förtroendevalda bör övernatta, när de reser på kommunens bekostnad. Bakgrunden till förslaget är att kommunen, som en aktiv jämställdhetshandling mot kvinnoförnedring, inte ska boka rum på hotell som erbjuder pornografi via TV-kanaler. Lisbeth Öjstrand (fp) med instämmande av Ferdinand von Malmborg (mp) yttrar sig och yrkar bifall till motionen. Claes Pettersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisade propositionsordning. Ordföranden prövar Lisbeth Öjstrands motion om policy för övernattning i kommunens tjänst mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 1 Arvika kommun tar avstånd från erotiska filmer som ger uttryck för människoförnedring och stöder också tanken att

2 hotellbokningar i största möjliga utsträckning bör göras på hotell som ej erbjuder pornografi via TV-kanaler. Att formulera en strikt policy bedöms olämpligt, eftersom det är orealistiskt att fullt ut efterleva denna och också svårt att kontrollera att så sker. 2 Motionen anses härmed besvarad. Reservation Lisbeth Öjstrand (fp), Gösta Frödin (fp), Ferdinand von Malmborg (mp), Leif Björnlod (mp), Kari Back (m), Karin Olsson (s) och Andy von Essen (m) reserverar sig mot beslutet. Kf 125 Dnr KS03/ Motion om inrättande av en tjänst som kommunalråd/oppositionsråd, Anders Manholm (m) Anders Manholm föreslår i en motion att ytterligare en tjänst som kommunalråd/oppositionsråd inrättas i kommunen. Tjänsten bör i huvudsak kunna finansieras med de arvoden och timersättningar som den ledande fritidspolitikern kan komma att åtnjuta. Jan Wettmark (m), Leif Björnlod (mp), Mona Smedman (c), Gösta Frödin (fp) och Flemming Vilhelm-Molander (mp) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till Manholms motion. Claes Pettersson (s), Nils-Gunnar Andersson (s) och Åge Zetterberg (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisade propositionsordning. Ordföranden prövar Manholms motion om inrättande av tjänst som oppositionsråd mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 1 Frågan om oppositionsråd förs till översyn av nämndorganisationen inför nästa mandatperiod.

3 2 Motionen anses härmed besvarad. Reservation Alf Danielsson (c), Margareta Gregow (c), Per-Olov Ålander (c), Mona Smedman (c), Jan Wettmark (m), Bo Ekberg (m), Andy von Essen (m), Kari Back (m), Pål Jonson (m), Ferdinand von Malmborg (mp), Flemming Vilhelm-Molander (mp) och Leif Björnlod (mp) reserverar sig till förmån för Manholms motion. Kf 126 Dnr KS03/ Motion om översyn av nämndverksamheter, Lissbritt Aurvind (v) och Kim Hedengård (v) Lissbritt Aurvind och Kim Hedengård föreslår i motion en översyn av nämndverksamheter. Bakgrunden till motionen är att få en samsyn och undvika gränsdragningsproblem. Motionärerna anger Strömstads kommun, som ett bra exempel, där barn- och utbildningsnämnden tagit över ansvaret för all ungdomsrelaterad verksamhet som tidigare legat inom omsorgsnämndens ansvarsområde. 1 Kommunfullmäktige beslutar genomföra en nämndöversyn inför nästa mandatperiod. 2 Kommunstyrelsen får uppdrag att utgöra politisk ledningsgrupp för nämndöversyn. 3 Motionen anses härmed besvarad. Kf 127 Dnr KS04/ Motion om att förordna ytterligare borgerliga vigselförrättare, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod föreslår i en motion att kommunen föreslår länsstyrelsen förordna ytterligare två borgerliga vigselförrättare. Bakgrunden till motionen är de ändrade önskemål som följer av olika värderingar och förändringar i samhället.

4 Administrativa kontoret ges i uppdrag att, efter samråd med Tingsrätten och nuvarande vigselförrättare, lämna förslag till en utökning av antalet vigselförrättare. Kf 128 Dnr KS04/ Motion om grundskolans närmaste framtid, Jan Wettmark (m) Jan Wettmark föreslår i en motion att grundskolans närmaste framtid utreds med tanke på de kraftigt minskade elevkullarna under de kommande sex åren. 1 Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat en utredning om grundskolans framtid för läsåren fram till år Motionen anses härmed besvarad. Kf 129 Dnr KS04/ Motion om aktivitetsbidrag till kommunens anställda för att minska sjuktalen, Lisbeth Öjstrand (fp) Lisbeth Öjstrand föreslår i en motion att de kommunanställda som inte kan utnyttja erbjudandet om ett årskort på simhallen borde kunna få omvandla en del av kortets värde till ett bidrag till alternativa aktiviteter. Yttrande Administrativa kontoret uppger i yttrande att det inom kommunen pågår och har pågått ett antal aktiviteter för att få de anställda att ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Kommunstyrelsen tog, i februari 2004, beslut om inriktningen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och har avsatt medel för dessa åtgärder. Inriktningen prioriterar andra aktiviteter än att ge bidrag till de anställda. Dessa är, förutom badhuskort, bland annat anställning av friskvårdsinspiratörer som ska få anställda att hitta sin egen väg till välbefinnande, möjlighet till

5 minutmassage, pausgymnastik eller avslappning under arbetstid samt möjlighet at delta i ASKIM-aktiviteter till reducerat pris. Det kommer också att satsas på åtgärder för att förebygga den psykosociala arbetsmiljön. Om personalen erbjuds ett bidrag kommer de som redan är aktiva att ta del av detta och inte de som egentligen skulle behöva göra något. Dessutom är det svårt att veta om de som till exempel tar ut ett kort till någon aktivitet verkligen nyttjar detta. 1 Under hösten påbörjas Arvika kommuns program för arbetsmiljö och hälsa, Sunt Liv, med kartläggning och åtgärdsprogram för kommunens anställda, som sedan kommer att ligga till grund för konkreta och individuella åtgärder för arbetsplatsen. 2 Motionen anses besvarad med hänvisning till administrativa kontorets yttrande. Kf 130 Dnr KS04/ Medborgarförslag om ett bad- och rekreationsområde samt en sommarservering i hamnområdet, Lennart Lundholm och Bengt Ericson Lennart Lundholm och Bengt Ericson föreslår i ett medborgarförslag att ett bad- och rekreationsområde byggs i området runt gamla Bergquist Skrot i hamnområdet. Förslaget innebär att ett lämpligt område inhägnas och en pool byggs. På området ska också finnas en sommarservering samt stora gräsytor, att ställa upp solstolar och lägga ut filtar på. I avvaktan på de utredningar om invallning av Kyrkviken och markföroreningar i hamnområdet kan ingen planering av områdets användning aktualiseras. Förslagsställarna är välkomna med synpunkter i den kommande översiktsplaneprocessen. Kf 131 Dnr KS01/

6 KommunTeknik, redovisning av kompletterande utredningar Invallning av Kyrkviken KommunTeknik redovisade i december 2002 genomförd förstudie för Invallning av Kyrkviken. I januari 2003 gav kommunfullmäktige KommunTeknik i uppdrag att genomföra kompletterande utredningar. KommunTeknik redovisar de genomförda utredningarna för invallningen: - Geoteknisk undersökning för dammläget. - Beräkning av avrinningsområde för Kyrkviken och pumpdimensionering. - Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar om: Vattenutbyte, djupförhållanden, naturvärden, landskapspåverkan och kulturmiljö. - Utredning av finansieringslösningar för eventuellt genomförande. Huvuddelen av utredningarna har finansierats genom anslag från kommunfullmäktige (700 tkr, projekt nr 1295). Delar av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har skett inom EU-projektet FLOWS (Interreg IIIB Nordsjön). Budgeten för EU-projektet som rör Invallningen är på 380 tkr, varav konsultkostnader på 150 tkr. Parallellt med utredningarna om Invallning av Kyrkviken pågår arbete inom Projekt Byälven för att studera möjligheterna till ökad avbördning av vatten och möjligheter till åtgärder för begränsning av höga vattennivåer vid översvämningssituationer för hela Byälvsystemet. Projekt Byälven är ett samarbetsprojekt mellan Arvika kommun, Eda kommun, Säffle kommun och Länsstyrelsen i Värmland. Den aktuella etappen av projektet finansieras också via EU-projektet FLOWS. 1 KommunTeknik ges i uppdrag att upprätta ansökan till Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om tillstånd till vattenverksamhet för genomförande av projektet. 2 Uppdra åt KommunTeknik att upphandla och genomföra särskild arkeologisk utredning. 3 Uppdra åt KommunTeknik att inlämna ansökan om högsta möjliga bidrag till genomförande av invallningsprojektet.

7 4 Uppdra åt byggnadsnämnden att upprätta detaljplan inom det aktuella området för projektets genomförande. 5 Anvisa 400 tkr som tilläggsanslag av eget kapital för upprättande av miljödomsansökan, särskild arkeologisk utredning och upprättande av detaljplan. 6 Budgetberedningen ges i uppdrag att revidera förslag till verksamhetsplan för år 2006 och år 2007 så att 4 mkr avsätts vardera året för kommunens finansiering av projektet. Kf 132 Dnr KS04/ KommunTeknik, omdisponering av anslag 2004 KommunTekniks önskemål om tilläggsanslag från eget kapital för projekt 1102, ombyggnad kvarteret Travkusken 300 tkr, projekt 1108, om- och tillbyggnad av Glava skola 700 tkr samt projekt 1115, ombyggnad av Centralskolan 400 tkr, har återremitterats till KommunTeknik. KommunTeknik har prövat möjligheterna till omdisponering inom befintlig investeringsram. 400 tkr ombudgeteras från projekt 1310, lastageplats Lycke, till projekt 1115, ombyggnad av Centralskolan. 700 tkr ombudgeteras från projekt 1169, ventilation Taserudsgymnasiet, till projekt 1108, om- och tillbyggnad av Glava skola. 300 tkr ombudgeteras från projekt 1169, ventilation Taserudsgymnasiet, till projekt 1102, ombyggnad kvarteret Travkusken. Kf 133 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Linda Hedqvist (sd) Linda Hedqvist avsäger sig i skrivelse uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

8 Länsstyrelsen noterar i beslut den 9 september 2004 att Linda Hedqvist avgått som ledamot i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 134 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Kristina Blakstad (m) Kristina Blakstad avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar den 9 september 2004 att utse Gunnar Ahlmark till ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet till och med den 31 oktober Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 137 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Åke Axelsson (c) Åke Axelsson avsäger sig sina uppdrag som ersättare i fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 1 Rolf Bergfjord utses till ersättare i fritidsnämnden efter Åke Axelsson. 2 Dan Gustafsson utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Åke Axelsson. Kf 138 Dnr KS04/ Avsägelse av uppdrag, Annicka Ekendahl (s)

9 Annicka Ekendahl avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 1 Inger Hjerpe utses till ledamot i kommunstyrelsen efter Annicka Ekendahl. 2 Torgny Danielsson utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Inger Hjerpe. KS04/ Kf 140 Dnr KS04/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Britt-Marie Persson ställer frågor om skolskjutsar. Claes Pettersson besvarar frågorna. Erik Danielsson ställer fråga om hemtjänst. Sten Fransson utlovar skiftligt svar vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober.

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Kf 57 Dnr KS03/157 101 Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2003 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/587 261 Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar

Läs mer

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m)

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Protokoll Kommunfullmäktige den 31 januari 2005 Kf 1 Dnr KS04/474 822 Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Jan Wettmark (m) föreslår i en motion att simhallen håller söndagsöppet

Läs mer

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 mars 2000 Kf 31 Dnr KS99/587 401 Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod ger i motion från den 22

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.30 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare JanÅke Hermansson, kommundirektör Anna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-16 235 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer