Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/ Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika. 1 KommunTeknik ges i uppdrag att kostnadsberäkna utbyggnad av befintligt koloniområde i Dottevik. 2 Frågan om att anlägga helt nytt koloniområde får utredas vid revidering av översiktsplan. 3 I övrigt får ärendet hanteras i budgetprocessen. Därmed anses motionen besvarad. Kf 21 Dnr KS02/ Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under nästa mandatperiod Enligt kommunallagen ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige bestämmas till ett uddatal och till minst 41 och högst 49 i kommuner med över till och med röstberättigade invånare. Arvika kommun har ca röstberättigade invånare. Kommunfullmäktige bestämmer antalet ersättare. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal som varje parti får i kommunen. Beslut om ändring ska fattas före utgången av mars månad vid valår. Länsstyrelsen ska meddelas beslutet.

2 I 29/98 beslutade kommunfullmäktige fastställa antalet ledamöter till 49 för mandatperioden Andelen ersättare fastställdes till hälften av det antal platser som varje parti erhåller i kommunfullmäktige. 1 För mandatperioden fastställs antalet ledamöter i kommunfullmäktige till Andelen ersättare fastställs till hälften av det antal platser som varje parti erhåller i kommunfullmäktige. Kf 23 Dnr KS02/ Markförsäljning och exploatering i kv. Lövängen KommunTeknik uppger i skrivelse att det inom Sverige för närvarande pågår etablering av en ny dagligvarukedja benämnd LIDL. Företaget har för avsikt att etablera en dagligvarubutik i Arvika om ca kvm byggnadsyta i kvarteret Lövängen norr om OK/Q8. Etableringen baseras på att LIDL ska förvärva den privatägda fastigheten Arvika Lövängen 2 med komplettering av kommunägd mark norr och väster därom. KommunTeknik har förhandlat fram köpekontrakt och exploateringsavtal. Avtalen innebär i korthet att exploatören ska förvärva ca kvm mark av kommunens fastighet Arvika Myråsen 1:1 till en köpeskilling om 30 kr/kvm samt svara för fastighetsbildningskostnader. Ny in- och utfart mot Fallängsvägen samt ny GC-väg från Blästervägen till infarten ska anläggas och befintlig VA-ledning väster om kvarteret ska flyttas till nytt läge. Kommunens kostnader för exploateringen täcks i sin helhet av ersättningar från intressenten och redovisas på verksamhet 8003, industrimark. Avtalen villkoras bland annat av att erforderligt bygglov kan erhållas samt att exploatören kan förvärva fastigheten Arvika Lövängen 1:2. 1 Köpekontrakt och exploateringsavtal mellan Arvika kommun och LIDL godkänns. 2 Kommunfullmäktige godkänner att avtalen undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och planeringschefen Ulf Richardson.

3 Kf 24 Dnr KS02/ Utbyggnad av riksväg 61 Kungsvägen KommunTeknik uppger i skrivelse att Arvika kommun tillsammans med Eda och Kils kommuner uppvaktat vägdirektör Bengt Wolffram och överlämnat en gemensam framställning om utbyggnad av riksväg 61 enligt fastställd vägutredning. För att en etappvis utbyggnad av riksväg 61 ska kunna komma med under kommande planperiod är det nödvändigt att erforderliga detalj- och arbetsplaner tas fram i en samplanering mellan kommunerna och Vägverket. För att påskynda Vägverkets framtagande av arbetsplaner kan det bli nödvändigt att kommunerna deltar som medfinansiärer. Då en utbyggnad av riksväg 61 och en positiv utveckling av järnvägsförbindelserna är av avgörande strategisk betydelse för kommunens framtida utveckling bör särskilda medel avsättas för medverkan till utveckling av transportkorridoren. Yrkande Peter Serck yrkar att ärendet avslås. Claes Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisad propositionsordning. Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag mot Peter Sercks yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. 1 Kommunfullmäktige beviljar 1 miljon kronor av eget kapital som, om det visar sig nödvändigt, utgör medfinansiering vid framtagande av arbetsplaner längs riksväg Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas träffa avtal med Vägverket om medfinansiering av arbetsplanerna. Reservation Peter Serck, Leif Björnlod och Johan Sobelius reserverar sig mot förslaget till förmån för Peters Sercks yrkande.

4 Kf 25 Dnr KS02/ Förslag till nya priser på villatomter KommunTeknik, planeringsavdelningen, uppger i skrivelse att förvaltningen, efter en genomgång av aktuella priser på villatomter i Arvika tätort, konstaterat att det råder kraftiga olikheter i prissättningen. Spannet mellan dyra och billiga tomter är stort. Variationer finns inte bara mellan olika stadsdelar utan förekommer även mellan kvarteren i samma stadsdel. En jämförelse har gjorts när det gäller prisläget på villatomter i andra västvärmländska kommuner. Denna visar att Arvika kommuns priser ligger något högre, framförallt prissättningen i de mindre tätorterna i kommunen. Likartade förhållanden råder i jämförelsekommunerna med avseende på marknadens låga efterfrågan på tomtmark och låg nybyggnation av bostäder. Detta gör det svårt att motivera ett högre prisläge i Arvika kommun. Förslaget till nya priser innebär en generell prissättning samt att spannet mellan de dyraste och billigaste tomterna minskas. 1 Tomtpriserna fastställs enligt upprättat förslag. 2 Tomterna inom kvarteret Blåklockan lämnas inte ut till försäljning förrän övriga tomter på Prästängsområdet etapp I och etapp II är ianspråktagna. Kf 26 Dnr KS02/ Val av godkänd eller auktoriserad revisor i Stiftelsen Glaskogens Naturreservat Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, genom sekreterare Gunnar Engelbrektsson, förslår i skrivelse att minst en godkänd eller auktoriserad revisor utses till revision av Stiftelsen Glaskogens Naturreservat. Enligt 23 i Stiftelsen Glaskogens Naturreservats stadgar har Arvika kommuns beslutande organ att utse revisorer för revision av stiftelsens räkenskaper.

5 För innevarande mandatperiod är Folke Bergman och Mats Karlsson utsedda till revisorer med Jarl Bryntesson och Leif Backlund som ersättare. Enligt stiftelselagen 1994: kap. 4 ska minst en revisor vara auktoriserad eller godkänd, om stiftelsen enligt bokföringslagen är skyldig att upprätta årsredovisning. 1 Sven-Bertil Ryman, Ernst & Young AB, utses till auktoriserad revisor med Anne-Rita Lööf som ersättare. 2 Till förtroendevald revisor utses Folke Bergman med Mats Karlsson som ersättare. Kf 27 Dnr KS02/ Interpellation om Skolverkets granskning av skolan i Arvika Gösta Frödin (fp) ställer i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maud Sundqvist frågan om nämnden tagit eller planerar att ta initiativ till att förbättra informationen till föräldrar och elever på de punkter som Skolverket i sin rapport kritiserat. Vidare frågar Frödin om nämnden planerar ge föräldrar/elever större möjligheter att välja skola? Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och att svaret får vara muntligt. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maud Sundqvist besvarar interpellationen. Interpellationen läggs till handlingarna. Kf 29 Dnr KS02/ Enkel fråga om kommunens konkurrensprogram, Kari Back (m) Kari Back (m) ställer en enkel fråga om det konkurrensprogram som för närvarande är ute på remiss hos kommunens nämnder. Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.

6 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson besvarar frågan. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Kf 30 Dnr KS02/ Ekonomisk debatt Kommunstyrelsens ordförande inbjuder till vägledande ekonomisk debatt inför årets budgetarbete. Claes Pettersson, Anders Manholm, Gösta Frödin, Erik A. Eriksson, Lissbritt Aurvind, Leif Björnlod, Johan Sobelius, Lotta Blomdahl, Lars-Ove Jansson, Anne-Marie Persson, Sten Fransson, Marie-Louis Johansson, Phebe Östman och Johan Wästlund deltar i debatten. Kf 31 Dnr KS02/ Information av rektor om Järvenskolan Rektor Tore Andersson informerar kommunfullmäktiges ledamöter om Järvenskolan och dess verksamhet. Kf 32 Dnr KS02/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Ulf Jonsson ställer en fråga om val till gymnasieskolan och då särkilt om de val som ungdomarna gör till specialutformade program som inte har riksintag. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maud Sundqvist besvarar frågan.

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 mars 2000 Kf 31 Dnr KS99/587 401 Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod ger i motion från den 22

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer