Motion om videofilmning av kommunfullmäktige, Lissbritt Aurvind (v) Motion om att återta namnet Arvika Stad för kommunens huvudort, Sten Fransson (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om videofilmning av kommunfullmäktige, Lissbritt Aurvind (v) Motion om att återta namnet Arvika Stad för kommunens huvudort, Sten Fransson (s)"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige 29 oktober 2001 Kf 93 Dnr KS99/ Motion om videofilmning av kommunfullmäktige, Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind (v) föreslår i motion att kommunfullmäktiges sammanträden videofilmas och visas via lokal-tv. Filmningen gör det möjligt att på biblioteket erbjuda lån av videoinspelningarna. 1 Frågan om TV-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden får initieras på nytt om och när möjligheterna ges. 2 Motionen anses härmed besvarad. Kf 94 Dnr KS01/ Motion om att återta namnet Arvika Stad för kommunens huvudort, Sten Fransson (s) Sten Fransson uppger i motion den 3 april 2001 att i samband med att begreppet stad avskaffades, införlivades en enhetlig kommuntyp som skulle kallas kommun. Följden blev att ordet stad försvann ur det officiella språket, men levde kvar i folkmun som begrepp för kommunens huvudort. Så är också fallet i Arvika. Överallt där man träffar människor i vår bygd pratar man om att åka in till "stan", eller att vara född eller bo i "stan". I några kommuner, bland annat Stockholm, Malmö och Hässleholm har man nu beslutat att återuppta namnet stad på kommunens huvudort. Man får en klar skillnad mellan Malmö kommun och Malmö stad (tätort) på detta sätt. Fransson föreslår att kommunen utreder möjligheterna för att återta namnet Arvika Stad för kommunens huvudort. 1 Begreppet Arvika Stad kan användas när det av sammanhanget helt klart framgår

2 att det inte är kommunen i dess helhet som avses. Kommunens nuvarande logotype förblir oförändrad. Det är upp till var och en att kalla kommunens centralort/tätort för stad så som sker idag. 2 Motionen bifalles. Kf 95 Dnr KS01/ Motion om att tillskriva regeringen för att kommunerna lagligen skall kunna lämna ersättning i form av vårdnadsbidrag/-lön Asta Blom, kristdemokraterna Asta Blom redogör i motionen för gällande regler inom barnomsorgsområdet. Av redogörelsen framgår att kommuner mot bakgrund av det kommunalrättsliga förbudet om stöd till enskild inte får lämna ekonomiskt stöd till föräldrar som vill stanna hemma och själva svara för omsorgen om sina barn. Hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att tillskriva regeringen med krav om en lagändring som möjliggör för kommuner att lämna kommunal ersättning i form av vårdnadsbidrag/-lön. Yrkande Torgny Danielsson, Lissbritt Aurvind, Birgitta Mörk-Karlsson, Annicka Ekendahl, Sten Fransson, Claes Pettersson och Anna Westlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Asta Danielsson Blom, Anders Manholm, Erik A. Eriksson, Leif Björnlod, Gösta Frödin, Margareta Gregow och Johan Wästlund yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisad propositionsordning. Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och ordföranden redovisar följande omröstningsordning: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder yrkandet om bifall till motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 29 ja-röster och18 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bifogad omröstningslista. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Motionärens förslag att tillskriva regeringen med krav om lagändring avslås med

3 hänvisning till att frågan får hanteras inom partierna. Reservation Asta Danielsson Blom, Anders Manholm, Erik A. Eriksson, Karl-Hilding Olsson, Phebe Östman, Leif Björnlod, Anders Kisterud, Leif Nauclér, Gösta Frödin, Kristina Blakstad- Bergström, Peter Serck, Lasse Gärdt, Margareta Gregow, Bo Ekberg, Johan Wästlund, Alf Danielsson, Bengt Persson och Kjell-Åke Holdar reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. Kf 96 Dnr KS01/ Namninsamling med krav om folkomröstning om vårdnadsbidrag En namninsamling med namnunderskrifter har inlämnats till kommunen med krav om en kommunal folkomröstning för att ge möjlighet för kommunen att utge vårdnadsbidrag till föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn. I uppropet anges att kommunen idag betalar större delen av de verkliga barnomsorgskostnaderna medan föräldrar står för en liten del av den verkliga utgiften. Den som väljer att vara hemma med sitt barn har idag inte rätt att få del av dessa pengar och i uppropet understryks att en valfrihet ska finnas. Susanne Jonasson, Camilla Björkqvist och Ann-Sofie Sällström inkommer den 10 oktober med ett förtydligande inför kommunstyrelsens behandling av frågan. De vill markera att de vill att den precisa frågeställningen skall vara "Anser Du att Arvika kommun - efter godkännande av regeringen såsom försökskommun - ska införa ett alternativ för de föräldrar som själva vill sköta sin barnomsorg". Folkomröstningen föreslås genomföras i samband med det allmänna valet nästa år. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens ställningstagande måste bygga på de formuleringar som låg till grund för namninsamlingen. Yrkande Claes Pettersson, Johan Wästlund och Lissbritt Aurvind yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gösta Frödin, Leif Björnlod, Anders Manholm och Erik A. Eriksson yrkar bifall till förslaget att genomföra en folkomröstning. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisad propositionsordning. Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag mot Gösta Frödin m.fl:s yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

4 Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Gösta Frödin m.fl:s yrkande. Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 16 nej-röster. Två ledamöter är frånvarande. Se bifogade omröstningslista. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar - mot bakgrund av att föräldrarnas framställning inte ryms inom kommunens kompetensram - avslå föräldrarnas framställning om att anordna en kommunal folkomröstning om vårdnadsbidrag. Namninsamlingen översändes till samtliga partier representerade i riksdagen. Reservationer Anders Manholm, Erik A. Eriksson, Karl-Hilding Olsson, Leif Björnlod, Anders Kisterud, Leif Nauclér, Gösta Frödin, Kristina Blakstad-Bergström, Phebe Östman, Peter Serck, Lasse Gärdt, Margareta Gregow, Bo Ekberg, Asta Danielsson-Blom, Alf Danielsson och Bengt Persson reserverar sig mot beslutet till förmån för Gösta Frödin m.fl:s yrkande. Kf 97 Dnr KS01/ Budgetuppföljning 2001, delårsbokslut för Arvika kommun Ekonomiavdelningen redovisar nämndernas/förvaltningarnas beräknade budgetavvikelser för år Statsbidrag från Räddningsverket för årets kostnader (5,8 mkr) i samband med översvämningen har beaktats i prognosen. För fjolårets kostnader (13,8 mkr) har statsbidrag däremot inte beaktats. Eventuellt annat statsbidrag för översvämningen har inte heller beaktats i uppföljningen. otalt för kommunen beräknas driftbudgeten ge ett underskott om ca 2,7 mkr. Inom driftbudgeten finns några större avvikelser. Socialnämnden beräknar ett underskott om ca 8,5 mkr och barn- och utbildningsnämnden ett underskott om 2,4 mkr. Övriga nämnder redovisar överskott. Inom investeringsbudgeten beräknas ett underskott om ca 1,4 mkr. 1 Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppmanas att eftersträva en

5 budget i balans. Verksamheter där underskott befaras ska analyseras och åtgärder vidtas. 2 Delårsrapporten godkänns. Kf 98 Dnr KS01/ Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Kommunfullmäktige har tidigare i 75/92 beslutat anta ett normalpensionsreglemente för förtroendevalda benämnt PRF-KL. Med anledning av att det beslutats om omfattande förändringar i det allmänna pensionssystemet som i andra tjänstepensionssystem har förbundskansliet gjort en översyn av PRF-KL. Kommunförbundets styrelse har den 15 juni 2001 beslutat godkänna förslag till bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda för tillämpning på förtroendevald som innehar uppdrag efter den 31 december Det förslag styrelsen godkänt bygger på ett i princip och i huvudsak oförändrat PRF-KL. De nya bestämmelserna benämns PBF. Ändringarna ger bl.a. lika villkor för heltids- och deltidssysselsatta. Fyllda 50 år utgör villkor för rätt till visstidspension. För den som inte får rätt till visstidspension p.g.a. åldersvillkoret gäller nya bestämmelser om avgångsersättning. Kommunförbundet har beslutat sända ut bestämmelserna till kommunerna som underlag för lokala beslut. Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (cirkulär 2001:65) gäller från och med den 1 januari 2003 för förtroendevald som innehar uppdrag efter 31 december Bestämmelserna om pension (PRF-KL) ska senare kompletteras avseende 14 och de övriga delar som berörs därav. PRF-KL upphör att gälla från och med den 1 januari 2003 för sådan förtroendevald som omfattas av bestämmelserna enligt PBF. Kf 99 Dnr KS00/ Ändring av regler för ersättning till förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar m.m.

6 Kommunfullmäktige antog den 30 oktober 2000 regler för ersättning till förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar m.m. Förlorad arbetsinkomst ersätts med max 8 tim/dag och max 0,48 procent av det förhöjda prisbasbeloppet per timme. För att inte någon enskild ska förlora arbetsinkomst föreslår administrativa kontoret att maxregeln 8 tim/dag slopas och att arbetsförtjänst ersätts med det faktiska inkomstbortfall som den enskilde kan styrka med intyg från arbetsgivare. I 11 utgår därför stycket om förlorad arbetsförtjänst. Taket för ersättningen kvarstår. Vidare föreslår kontoret att regeln om kompensation för förlorad ersättning från arbetslöshetskassa slopas med hänvisning till lagliga hinder. Maxregeln om ersättning för förlorad arbetsförtjänst 8 tim/dag slopas. Ersättning sker för det faktiska inkomstbortfall som den enskilde kan styrka med intyg från arbetsgivare dock max 0,48% av det förhöjda prisbasbeloppet. Kf 100 Dnr KS01/ Återställningsarbeten efter översvämningen, parkmark m.m. KommunTeknik redovisar beräknade kostnader för återställning efter höstens översvämning. Den totala omfattningen är ännu inte känd eller möjlig att till fullo överblicka. Filmning av ledningsnätet pågår fortfarande. Beräknade kostnader uppgår till tkr. Kvarvarande anslag för projekt 1290 är tkr varför ytterligare finansiering motsvarande tkr bör övervägas. De åtgärder som föreslås berör Stadsparken, Sågudden, övriga grönytor, Myravallen, Palmviksrondellen inklusive parkeringsytor, damm i Edane, pumpstationer samt avloppsreningsverket vid Vik tkr beviljas av eget kapital till föreslagna återställningsåtgärder. Sammanlagd kostnad uppgår till tkr varav arbetsutskottet finansierat resterande del.. Kf 101 Dnr KS01/ Val 2002, valdistriktsindelning och namn på valdistrikt

7 Kommunfullmäktige ska före oktober månads utgång ha fastställt valdistriktsindelningen för nästa års allmänna val. Länsstyrelsen har framställt en digital karta över valdistrikten och uppmanar kommunerna att fastställa valdistriktsindelningen med hänvisning till dessa kartor. I förslag till ändringar av vallagen föreslås att den övre gränsen för storlek på valdistrikten höjs från till röstberättigade. Länsstyrelsen förelår med anledning av detta att kommunerna ser över indelningen. Vidare föreslås att namnen på distrikten ses över för att undvika beteckningar som östra 1:a osv. Valnämnden diskuterar vid dagens sammanträde frågorna och beslutar lägga fram förslag om sammanslagning av Arvika västra 3 och Arvika östra 1. Arvika västra 3 har 659 röstberättigade. Att besöka en vallokal vid kyrkan eller vid Kyrkebyskolan bör inte ha någon negativ inverkan på möjligheten att rösta. I övrigt föreslås inga förändringar med hänvisning till vikten av att underlätta för kommuninvånarna att avge sina röster. Följande valdistriktsindelning för Arvika kommun fastställs att gälla vid 2002 års val: Nuvarande: Namnförslag: Arvika östra 1 Agneteberg Arvika Arvika östra 2 Haga Arvika Arvika östra 3 Minneberg Arvika Arvika östra 4 Solberga Arvika Arvika östra 5 Styckåsen Arvika Arvika östra 6 Degerängen Arvika Arvika östra 7 Rosendal Arvika Arvika västra 1 Dottevik Arvika Arvika västra 2 Solvik Arvika Arvika västra 3 Sammanslagning Arvika östra 1:a Arvika västra 4 Jössefors Arvika Arvika västra 5 Taserud Arvika Stavnäs/Högerud of Glava of Gunnarskog/Bogen of Gunnarskog of Ny of Älgå of Mangskog of

8 Brunskog 1 Brunskog 2 Edane Brunskog Vikene Brunskog Länsstyrelsens digitala karta fastställs med den ändringen att Arvika östra 1 och Arvika västra 3 läggs samman. Namn på valdistrikten fastställs enligt förslag. Kf 102 Dnr KS01/ , 611 Mottagande av statsbidrag över 100 tkr, anmälan av beslut : Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om mottagande av statsbidrag och EUbidrag på över 100 tkr. För belopp under 100 tkr beslutar respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas att finansiera särskilda, tidsbegränsade utbildningsinsatser genom ianspråktagande av statsbidrag för ändamålet oavsett belopp. Anmälan ska lämnas till kommunfullmäktige vid ärenden överstigande 100 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beslutar i 81/01 ta emot statsbidrag om kronor till kompetensutveckling för undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsnämndens beslut läggs till handlingarna. Kf 104 Dnr KS01/ Interpellation om ansvar vid anläggnings-arbeten i kommunens gatumark, Kjell Åke Holdar (fp) Kjell Åke Holdar vill i interpellation veta vem som ansvarar för framkomlighet och säkerhet på gång- och cykelvägar där det pågår anläggningsarbeten samt vem man vänder sig till med sina klagomål. Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson besvarar interpellationen och hänvisar i svaret till KommunTeknik som är ansvarig väghållare och ger tillstånd för grävning i allmän mark.

9 Kjell-Åke Holdar tackar för svaret. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. Kf 105 Dnr KS01/ Enkel fråga om kommunens företagsklimat, Gösta Frödin (fp) Gösta Frödin vill i enkel fråga veta hur kommunen hanterat kontakterna med företaget "Go to cart AB" med anledning av företagets uttalande i media om att "Arvika gjorde ingenting. De visade absolut inget intresse överhuvudtaget". Frödin vill också veta om kommunen har ett gott företagsklimat samt om kommunen gör tillräckligt för att positivt bemöta och stödja företagare som funderar på att flytta till eller starta ett nytt företag i kommunen. Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. Claes Pettersson besvarar frågan. Företagsetablering och lokalfrågor är ett prioriterat område för kommunstyrelsen och dess förvaltningar. Goda kontakter och en fungerande dialog med näringslivets företrädare är viktigt liksom att ha lokaler att erbjuda vid etablering. I denna aktuella fråga fanns inte passande lokaler för den verksamhet som avsågs bedrivas. Gösta Frödin tackar för svaret. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Kf 107 Dnr KS01/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Inga frågor ställs. Kf 108 Dnr KS01/

10 Information om Fiskevik Torgny Danielsson informerar om bygdens näringsliv och historia. Ordföranden i Fiskeviks Idrottsförening informerar om föreningens verksamhet och överlämnar som gåva till ordföranden en bok om föreningens verksamhet. Ordföranden tackar för att kommunfullmäktige inbjudits till Fiskevik.

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Kf 57 Dnr KS03/157 101 Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2003 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 mars 2000 Kf 31 Dnr KS99/587 401 Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod ger i motion från den 22

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/587 261 Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00-18.40 Beslutande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer