Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003"

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige 28 april 2003 Kf 57 Dnr KS03/ Redovisning av motioner som är äldre än ett år och vilkas beredning inte avslutats i april 2003 Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts och som är äldre än ett år. Enligt diariet finns det inte någon motion, som är äldre än ett år. Redovisningen läggs till handlingarna. Kf 58 Dnr KS03/ Årsredovisning för 2002 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för Ansvarsfrihet beviljas styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ för den tiden revisionen omfattar. 2 Efter hörande av kommunrevisionen, godkänna föreliggande bokslut/årsredovisning med däri vidtagna åtgärder. 3 Kommunfullmäktige understryker vikten av att ekonomisk balans uppnås under 2003 inom de nämnder/förvaltningar som redovisar underskott i bokslut för 2002, särskilt inom vård och omsorg och vuxenutbildning där resultaten under 2002 varit

2 otillfredsställande. 4 Representanter för kommunstyrelsen genomför regelbunden uppföljning av verksamheten och kostnadsutvecklingen tillsammans med representanter för socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd inom deras ansvarsområde. 5 Särskilt måste uppmärksammas att kostnader i samband med uppdragsutbildning inte får överstiga de anbud som lämnats. Kf 59 Dnr KS03/ Tilläggsanslag/ombudgetering av investeringsobjekt 2002 Överskottet inom investeringsbudgeten 2002 uppgår till totalt tkr. Ombudgetering föreslås från nämnder och förvaltningar med totalt tkr. Vissa inventarier/maskiner föreslås avräknas ombudgetering av driftavvikelser, vilket uppgår till 432 tkr. Med hänsyn till ovanstående skulle investeringsavvikelsen för 2002 uppgå till totalt tkr. Ombudgeteringen avser investeringsanslag som inte utnyttjats som planerat under Även objekt med underskott kan ombudgeteras om objekt inte färdigställts eller slutredovisats till kommunstyrelsen. Objekt med större budgetavvikelser som slutredovisats under 2002 kommenteras i årsredovisningen. Ekonomiavdelningens förslag om tilläggsanslag/ombudgetering av investeringsobjekt 2002 beviljas. Kf 60 Dnr KS03/ Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget Respektive nämnd/styrelse beslutar om fördelning av det totala ombudgeterade

3 beloppet. Förslagen till fördelning av förvaltningarna inom kommunstyrelsen beslutas av kommunstyrelsen. För kännedom bifogas även övriga nämnders fördelning. Yrkanden Claes Pettersson med instämmande av Anders Manholm, Gösta Frödin och Lisbeth Öjstrand yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Linda Hedqvist med instämmande av Åge Zetterberg och Lotta Blomdahl yrkar att Komvux underskott inte ska belasta övrig verksamhet inom skolan. Flemming Vilhelm-Molander yrkar att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens underskott efterskänkes. Finansiering genom att övriga nämnders överskott inte balanseras till nästa år. Lissbritt Aurvind och Leif Björnlod yttrar sig i ärendet. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner nedan redovisade propositionsordning. Ordföranden prövar Flemming Vilhelm-Molanders yrkande om att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens underskott efterskänkes mot Linda Hedqvists yrkande om att Komvux underskott inte ska belasta övrig verksamhet inom skolan och finner att kommunfullmäktige utser Hedqvist yrkande som motförslag till kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Linda Hedqvist yrkande. Vid omröstningen avges 41 ja-röster, 4 nej-röster, 2 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 1 Kommunfullmäktige godkänner tilläggsanslag/ombudgetering med totalt tkr fördelade på respektive nämnd enligt bilaga 1 utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer i budgetbeslut för år 2002.

4 2 Kommunfullmäktige beslutar vidare att ombudgetera 450 tkr avseende förvärv av byggnader på ofri grund på fastigheten Hamnen 1:2. Beslut om förvärv togs av fullmäktige den 30 september 2002, 79. Reservation Lotta Blomdahl reserverar sig mot beslutet. Kf 61 Dnr KS03/ EMU-omröstning 2003, tilläggsanslag Söndagen den 14 september 2003 kommer en EMU-omröstning att genomföras. Administrativa kontoret uppger i skrivelse att inga medel finns anvisade för folkomröstningen, varför kontoret föreslår att valnämnden beviljas 400 tkr i tilläggsanslag för ändamålet. Valnämnden beviljas tilläggsanslag med 400 tkr av eget kapital. Kf 62 Dnr KS03/ KommunTeknik, förslag till villatomter i området Björkåsen-Lövfallet, Taserud 1991 antogs en detaljplan för området Björkåsen-Lövfallet. Avsikten med planområdet var att Arvika Bostadsbolag företrädesvis skulle bygga parhus, men visa delar av planområdet tillåter även friliggande hus. Området är idag inte bebyggt. KommunTeknik har tagit fram förslag i syfte att skapa mer attraktiva tomter, vilket möjliggör att 8 tomter med arealer på ca 1300 kvm/tomt kan avstyckas i området Björkåsen-Lövfallet. Priset för en tomt föreslås till kr. För att genomföra föreslagen exploatering krävs att befintlig detaljplan ändras. 1 Godkänna förslaget att området Björkåsen-Lövfallet i Taserud kan exploateras för

5 avstyckning av 8 tomter för friliggande villor, till ett försäljningspris på kr per styck. 2 Kommunstyrelsen uppdrar till byggnadsnämnden att ändra befintlig detaljplan så att planbestämmelserna tillåter tomter för friliggande villor i sin helhet. I planprocessen bör övervägas om angivna naturmarker ska utgöra kvartersmark eller allmän plats. 3 Finansiering av exploateringen föreslås ske genom beviljande av tilläggsanslag med 410 tkr samt ökade intäkter med 1020 tkr. Kf 63 Dnr KS03/ Avsägelse av uppdrag, Karin Lindh (mp) Karin Lindh avsäger sig i skrivelse sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt som ersättare i namnberedningen. Miljöpartiet de gröna föreslår att Leif Björnlod utses till ledamot och Flemming Vilhelm- Molander till ersättare i kommunstyrelsen samt att Ursula Friberg utses till ersättare i namnberedningen. Länsstyrelsen har i protokoll den 10 april 2003 utsett Lennart Olsson till ny ledamot och Ferdinand von Malmborg till ersättare i kommunfullmäktige för miljöpartiet de gröna för tiden t.o.m. den 31 oktober Leif Björnlod utses till ledamot och Flemming Vilhelm-Molander till ersättare i kommunstyrelsen. 2 Ursula Friberg utses till ersättare i namnberedningen. 3 Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. Kf 64 Dnr KS03/ Avsägelse av uppdrag, Barbara Hinsch (mp)

6 Barbara Hinsch avsäger sig uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpartiet de gröna föreslår att Per Larsson utses till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Per Larsson utses till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kf 66 Dnr KS03/ Ishallen Vik, begäran om extraanslag för renovering av ishallens kylanläggning Ishallens nuvarande kylanläggning installerades i samband med den ursprungliga byggnationen av utomhusrinken år Befintlig kylanläggning bestående av två kolvkompressorer anslutna till en förångare med påbyggd vätskeavskiljare och med luftkylda kondensorer har under de senaste åren varit i stort behov av renovering och modernisering. För att inte fördröja beslutsgången i upphandlingsförfarandet och därmed försenad säsongsstart anhåller fritidsnämnden om ett extra anslag på tkr. Summan utgör den totala kostnad som framräknats för reparation av ishallens kylanläggning. Extra anslag om tkr av eget kapital beviljas för reparation av ishallens kylanläggning. Kf 67 Dnr KS03/ Namnberedningen, förslag till ändrad adress på f d Koppsängs Vårdhem Namnberedningen föreslår i 10/03 att belägenhetsadresserna inom Koppsäng 2:27 ändras enligt följande: Nuvarande adress: Förslag till ny adress:

7 Koppsängs Vårdhem Koppsängs Vårdhem Annexet Koppsängs Vårdhem Solliden Koppsängs Gård Koppsängs Gård Annexet Koppsängs Gård Solliden Adresserna inom fastigheten Koppsäng 2:27 ändras från Koppsängs Vårdhem till Koppsängs Gård, Koppsängs Vårdhem Annexet till Koppsängs Gård Annexet och Koppsängs Vårdhem Solliden till Koppsängs Gård Solliden. Jäv Lennart Olsson deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. Kf 68 Dnr KS03/ Namnberedningen, förslag till belägenhetsadress på avstyckning från Högerud 1:64 Namnberedningen uppger i 9/03 att ägarna till avstyckning från fastigheten Högerud 1:64 önskar få Övre Mon som belägenhetsadress för sin fastighet. Namnberedningen tillstyrker föreslagen adress med hänvisning till redovisad motivering i ansökan. Fastigheten avstyckning från Högerud 1:64 får belägenhetsadressen Högerud Övre Mon. Kf 69 Dnr KS03/ Lokalbehov inom förskolan i Glava och Gunnarskog Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett ökat behov av antalet förskoleplatser i Glava och Gunnarskog. I Glava föreslås en om- och tillbyggnad av förskolan Lönneberga och för Gunnarskogs

8 del föreslås en tillbyggnad till förskolan Lyan. Den totala investeringskostnaden uppgår till tkr. 1 Utbyggnaden av förskolorna Lyan och Lönneberga till en beräknad kostnad av tkr föreslås att omdisponeras från ombyggnaden av Glava skola. 2 Behov av kompletterande medel ska beaktas under höstens budgetarbete. 3 Vid utbyggnaden förutsätts att hänsyn tas till flexibla lösningar. Kf 74 Dnr KS02/ Värmlands läns Vårdförbund, ändrad förbundsordning samt val av direktion Värmlands läns Vårdförbund uppger i skrivelse att på grund av att kommunallagen har ändrats vad bl.a. gäller kommunalförbund ska förbundsordningen för Värmlands läns Vårdförbund ändras. Vårdförbundet översänder förslag till reviderad förbundsordning med hemställan om godkännande. Kommunfullmäktig ska också utse 1 ordinarie ledamot och 1 personlig ersättare i direktionen för vårdförbundet. 1 Kommunfullmäktige godkänner ändrad förbundsordning för Värmlands läns Vårdförbund att gälla fr.o.m Sten Fransson utses till ordinarie ledamot och Mona Jonasson till personlig ersättare i direktionen för Värmlands läns Vårdförbund för tiden fr.o.m. den 1 januari 2003 t.o. m. den 31 december Kf 75 Dnr KS03/ Enkel fråga om budgetberedningens arbete, Åge Zetterberg (v)

9 Åge Zetterberg ställer en enkel fråga om budgetberedningens arbete. Kommunfullmäktige medger att fråga får ställas. Claes Pettersson besvarar frågan. Frågan och svaret läggs till handlingarna. Kf 77 Dnr KS03/ och KS03/ Allmänhetens frågestund Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor om kommunens verksamhet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars utlovades svar på en fråga från Margareta Friberg. Skriftligt svar redovisas vid dagens sammanträde. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars utlovades svar på en fråga från Susanne Jonasson. Skriftligt svar redovisas vid dagens sammanträde. Therese Carlson ställer en fråga om idrottshall i Brunskog. Claes Pettersson besvarar frågan. Anne-Marie Hylander ställer en fråga om förbrukningsavgifter för vatten. Claes Pettersson besvarar frågan. Erik Torstensson ställer frågor om Fiskeviks, Sulviks och Jössefors skolor. Claes Pettersson besvarar frågorna. Kf 78 Dnr KS03/ Komrev, rapport om granskning av "Kvalitetssystem inom äldreomsorg" och granskning av "Rutiner för inkommande fakturor" Komrevs rapport om granskning av "Kvalitetssystem inom äldreomsorg" och

10 granskning av "Rutiner för inkommande fakturor" har överlämnats till kommunfullmäktige för kännedom. Rapporterna läggs till handlingarna.

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp)

Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 mars 2000 Kf 31 Dnr KS99/587 401 Motion om begränsat användande av pyrotekniska produkter inom planlagt område, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod ger i motion från den 22

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer