Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (20) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S) Anita Danielsson (M) Per-Erik Jonsson (S) Göran Brorsson (KD) Annika Ternestål (S) Cristina Göransson (KD) John Norberg (S) Gunnnar Eklöf (V) Beslutande ersättare Frits Söderlind (S) Barbro Olsson (C) Ulrika Vestin (S) Övriga ersättare Kristoffer Park (S) Ellinor Källström (C)-15:00 Christina Eliasson (S) Rune Lundberg (M) Eva Sjöroos (S) Maude Eriksson (KD) Johan Sandin (S) Uno Tjernström (FP) Ove Johnsson (V) Övriga deltagare Se sid 2 Godkännande av Omsorgsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. närvaro Tid och plats för justering Omsorgsförvaltningen Sekreterare Paragrafer = Britt-Marie Nilsson Ordförande = Christina Karlsson Justerare = Göran Brorsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Omsorgsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Omsorgsförvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Britt-Marie Nilsson

2 Omsorgsnämnden (20) Övriga deltagare: Förvaltningschef Silvia Sandin-Viberg Ekonomichef Åsa Grundberg -15:00 Strategisk verksamhetschef Christine Larsson. 13:00-15:00 Personalchef Birgith Larserud 13:00-15:00 Kvalitetsledare Margareta Bolinder 13:00-15:00 MAS Marina Jones Marjut Kinnunen, Skaf sektion 23 Förvaltningssekreterare Britt-Marie Nilsson

3 Omsorgsnämnden (20) Innehållsförteckning 28 Informationsärenden Informationsärenden Tertialuppföljning samt prognos Omsorgsförvaltningens program för konkurrensprövning Målvärden 2009 för omsorgsförvaltningens balanserade styrkort Uppföljning av Samhalls inköp av dagligvaror Redovisning av synpunkter på Handikappomsorgens verksamhet-första kvartalet Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 enligt 16 kap 6 lagen om stöd och service tilll vissa funktionshindrade Medborgarförslag, festmiddag för alla äldre över 75 år Medborgarförslag förslag på fixartjänst för pensionärer från och med 70 år Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen Meddelanden Anmälan av fattade delegationsbeslut, tjänstemän...20

4 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:27 28 Informationsärenden Samverkan med landstinget. Föredragande: Silvia Sandin-Viberg Ekonomisk information: tertialuppföljning maj Föredragande: Silvia Sandin-Viberg och Åsa Grundberg Omsorgsnämnden tar del av informationen.

5 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:27 29 Informationsärenden Deltider/heltider. Föredragande: Birgith Larserud Redovisning av avvikelsehantering Föredragande: Marina Jones Omsorgsnämnden tar del av informationen.

6 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:81 30 Tertialuppföljning samt prognos 1 Sammanfattning av ärendet Utfall är 0,5 Mkr bättre än utfall Omsorgsnämnden prognostiserar med en årsprognos på -3,0 Mkr, enligt omsorgsnämndens budgeterade resultatmål. Föregående månadsuppföljning visade på en negativ budgetavvikelse på 9 Mkr. Förvaltningen fick i uppdrag att komma med åtgärdsförslag. För att budgeten som var lagd 2009 skulle balansera gavs tydliga uppdrag till verksamheterna att rymma fler brukare inom samma budgetram utifrån vår växande verksamhet med fler brukare. För att uppnå detta arbetar omsorgen med ett tydligt givet uppdrag om samordning av våra verksamheter genom förtätning av boenden och daglig verksamhet. För att möta besparingen 2009 på ytterligare 9 Mkr föreslås att arbetet ska påskyndas. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 april Omsorgsnämndens behandling Vid dagens sammanträde föreligger tertialuppföljning för maj Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag för tertialuppföljning samt prognos 1. Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag: att påskynda arbetet med att samordna verksamheterna genom förtätning av boenden och daglig verksamhet. att fortsätta frysa sina överskott där så är möjligt att fortsätta sin restriktiva hållning att intensifiera arbetet med att minska semesterlöneskulden

7 Omsorgsnämnden (20) 30 Forts Prognosen bygger på att inga ytterligare stora individuella ärenden eller verksamhetsförändringar tillkommer samt att omsorgsnämnden tillförs medel för finansiering av intermediär vårdenhet Omsorgsnämnden överlämnar materialet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

8 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:35 31 Omsorgsförvaltningens Program för konkurrensprövning Sammanfattning av ärendet Av Örnsköldsviks kommuns policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet (KF 107/2004) framgår att samtliga nämnder årligen till kommunfullmäktige ska presentera ett program för konkurrensprövning. Omsorgsförvaltningen har reviderat programmet som omsorgsnämnden antog 2 april Omsorgsnämnden konstaterar att mallen Program för konkurrensprövning inte riktigt fungerar nu när LOV (Lag Om Valfrihetssystem) finns. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämndens behandling Under omsorgsnämndens behandling yrkar Anna-Lena Holmström (C) m fl: 1. Bifall till förvaltningens förslag att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera mallen för Program för konkurrensprövning. 2. Bifall till Alliansens Program för konkurrensprövning 2010: Alliansen föreslår att minst 25 % av verksamheten konkurrensutsätts. De kommuner som i dag har verksamhet utlagd redovisar en mer kostnadseffektivt verksamhet samt att tillsynsmöjligheten anses bättre. Östersund och Linköping är goda exempel. Alliansen föreslår att följande verksamheter konkurrensutsätts: 1. Särskilda boenden inom äldre och handikapp omsorg Hemtjänst, Stadshusrestaurangen, gruppboende, träffpunkter, nattpatrull och daglig verksamhet. Inför LOV. Städning av gemensamhetsutrymmen, tillagning av mat och transporter. 2. Förvaltningen ger aktivt stöd till personal som vill starta kooperativ, entreprenad och eget företag. 3. Öppna för att erbjuda ett komplement i dagligverksamhet med sysselsättning inom de gröna näringarna

9 Omsorgsnämnden (20) 31 Forts 4. Äldreboenden erbjuds öppna marknaden för att utvecklas till trygghetsboenden. Christina Karlsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till Program för konkurrensprövning. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Christina Karlssons yrkande. 1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera mallen för Program för konkurrensprövning. 2. Omsorgsnämnden ställer sig bakom Programmet för konkurrensprövning, enligt majoritetens förslag, samt överlämnar det till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet, punkt 2, reserverar sig Anna-Lena Holmström (C), Barbro Olsson (C), Anita Danielsson (M), Cristina Göransson (KD) och Göran Brorsson (KD) till förmån till Alliansens lagda förslag på konkurrensplan 2010.

10 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2007: Målvärden 2009 för omsorgsförvaltningens balanserade styrkort Sammanfattning av ärendet Med utgångspunkt från uppföljningen av omsorgsförvaltningens balanserade styrkort för 2008 (ON 117/2007), som uppdaterades (ON 115/2008), har målvärden för 2009 tagits fram (se material utlämnat på ekonomidagen 18 mars 2009). Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämnden antar förslaget på målvärden för 2009 för omsorgsförvaltningens balanserade styrkort, och ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att uppnå dessa målvärden.

11 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:75 33 Uppföljning av Samhalls inköp av dagligvaror Sammanfattning av ärendet Under en försöksperiod har Samhall utfört inköp av dagligvaror i två hemtjänstområden (Centrala stan, Bjästa Östra). En uppföljning visar bl.a. att: - Brukarna som har deltagit under försöksperioden är nöjda med utförandet av insatsen (inklusive informationen, bemötande) och mer än hälften av dem som har besvarat enkäten kan tänka sig att fortsätta med Samhall som utförare av tjänsten. - Vårdarna är nöjda med informationen de fick innan försöket påbörjades och mer än hälften av dem som har besvarat enkäten anser att informationen mellan vårdtagare, hemtjänsten och Samhall har fungerat bra. Arbetssituationen har påverkats positivt genom att slippa köa, bära tunga kassar och spara tid. Arbetssituation har påverkats negativt genom att tider måste passas, ändå behöva skriva inköpslistor och färre arbetsuppgifter. Två tredjedelar av vårdarna upplever att Samhalls utförande av insatsen har inneburit en avlastning för dem. - En enhetschef uppskattar tidsvinsten till mindre än 40 procent inom ett hemtjänstområde för att Samhall inte har utfört alla arbetsmoment i denna insats. Det har inneburit en fördyring för verksamheten. Tid som har blivit över inom hemtjänsten har använts till administrativt arbete som dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Uppföljningen visar att det, under försöksperioden, inte har resursmässigt gått att byta personalens tid för insatsen mot Samhalls tid och kostnad. Det är viktigt att tillägga att även om utförandet av insatsen inköp av dagligvaror av Samhall (extern utförare) inte har främjat verksamhetens ekonomi har den haft en positiv påverkan ur såväl arbetsmiljöperspektivet som det sociala perspektivet (för vårdtagare och framförallt för Samhalls anställda vilka idag har svårt att erhålla arbetsuppgifter, se bilaga). Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämnden tar del av uppföljningen. Omsorgsnämnden beslutar att avsluta försöket med inköp av matvaror för personer som har beslut om insatsen från kommunen.

12 Omsorgsnämnden (20) 33 Forts Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med Samhall, och den privata näringen, försöka hitta en modell som underlättar inköp av matvaror för personer som själva kan beställa och betala maten. Detta kan eventuellt vara ett uppdrag för den nya arbetsmarknadsenheten.

13 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:74 34 Redovisning av synpunkter på Handikappomsorgens verksamhetförsta kvartalet 2009 Sammanfattning av ärendet Under första kvartalet 2009 har det inkommit en synpunkt som i första hand rört kultur- och fritidsförvaltningen. Synpunkten har kommit från en föreläsare som ej fått sitt föreläsningsarvode i rätt tid. Synpunkten har skickats vidare till kultur- och fritidsförvaltningen för åtgärd. Det har även kommit några synpunkter från en brukare i Handikappomsorgen. Synpunkten har gällt önskemål om förändringar i brukarens dagliga verksamhet. Ärendet har överlämnats till enhetschef Anita Stigebrand för åtgärd. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av synpunkter på Handikappomsorgens verksamhet för första kvartalet 2009.

14 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2008:46, 2008: Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 enligt 16 kap 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sammanfattning av ärendet Kommunernas kvartalsrapportering till länsstyrelsen ska göras med de uppgifter som finns tillgängliga den 31 mars Länsstyrelsen begär även in uppgifter i de fall det inte finns några ej verkställda beslut eller avbruten verkställighet att rapportera i s.k. noll-rapportering. En regelbunden rutin som gör rapporteringen enklare och säkrare ligger både i kommunens och i länsstyrelsens intresse. Örnsköldsviks kommun har inga SOL-ärenden att rapportera denna period. Två LSS-ärenden är rapporterade för kvartal 1, varav en korttidsvistelse och en bostad med särskild service för barn. När det gäller korttidsvistelse har föräldrarna tackat nej till erbjuden plats och vill avvakta. När det gäller bostad med särskild service för barn är boendet under uppbyggnad och beräknas verkställas under augusti/september Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 april Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens insända material till länsstyrelsen. Omsorgsnämnden ställer sig bakom rapporteringen och fastställer denna. Omsorgsnämnden överlämnar även rapporteringen till kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

15 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:29 36 Medborgarförslag, festmiddag för alla äldre över 75 år Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat 12 mars 2008 från Knut Pettersson, Husum, med förslag om festmiddag för alla äldre över 75 år. I förslaget föreslås att kommunen ordnar någon form av festmiddag för alla äldre över 75 år där man hedrar dem. Från 2009 och framåt, uppmärksammas alla som under året fyller 75 år med en festmiddag. Omsorgsförvaltningen har berett ärendet och lämnar följande förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 april Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att frågan hanteras på annat sätt samt att den ekonomiska situationen inte tillåter fester för alla äldre över 75 år.

16 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:55 37 Medborgarförslag förslag på fixartjänst för pensionärer från och med 70 år Sammanfattning av ärendet I föreliggande medborgarförslag daterat den 1 januari 2009 föreslås att de fixartjänster för personer 75 år och äldre som inrättades i mars 2007 ska utökas till att gälla personer 70 år och äldre. Omsorgsförvaltningen har berett ärendet och lämnat följande förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 april Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 75 år och äldre bör gälla även i fortsättningen. Reservation Mot beslutet reserverar sig Anna-Lena Holmström (C).

17 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:11 38 Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen. Sammanfattning av ärendet Anmälan har gjorts av enhetschef vid hemtjänsten, äldreomsorgen efter påtalande från anhöriga. En rörelsehindrad kvinna har någon gång den 5 eller 6 februari 2009 blivit av med 100 kronor samt konsumkuponger till ett mindre värde. Händelsen polisanmäldes av enhetschefen men det finns ingen misstänkt för stölden. Vidtagna åtgärder Etisk/moralisk diskussion i arbetslaget Information och dialog förs med personalen Enhetschefen har pratat med anhöriga om alternativ förvaring av kvinnans pengar. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 mars Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

18 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:11 39 Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen Sammanfattning av ärendet Anmälan har gjorts av enhetschef vid hemtjänsten, äldreomsorgen efter påtalande från anhöriga. Enligt anhöriga till en kvinnlig vårdtagare har hon blivit bestulen på guldsmycken någon gång mellan maj/juni och december Händelsen polisanmäldes av anhöriga till kvinnan men det finns ingen misstänkt för stölden. Vidtagna åtgärder Etisk/moralisk diskussion i arbetslaget Information och dialog förs med personalen Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 mars Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

19 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:10 40 Meddelanden 1. Socialstyrelsens information , Statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård. 2. Socialstyrelsens svar på redovisning av vidtagna åtgärder, Socialstyrelsens lägesrapporter 2008: - Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. - Vård och omsorg om äldre. Rapporterna finns att läsa/hämta på Örnkom, Politikersidan, Omsorgsnämnden och 4. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 09:23, Vårpropositionen Omsorgsförvaltningens sammanställning, Lediga boenden och biståndsbedömda till särskilt boende Omsorgsnämnden tar del av meddelandena.

20 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:33 41 Anmälan av fattade delegationsbeslut, tjänstemän 1. Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen, : särskilt boende, servicehus, hemtjänst, boendestöd, dag- och kvällsverksamhet, hemtjänst-servicehus, kontaktperson, korttidsvistelse, ledsagning, matdistribution, trygghetslarm och växelvård. 2. Delegationsbeslut enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade , daglig verksamhet, personlig assistans, personlig assistans(ek stöd vid sjuklön), ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för vuxna. 3. Anställningar (pärmredovisning): Nr 3-5/2009 Besluts- och stödenheten Nr 28-39/2009 Kostenheten Nr /2009 Handikappomsorgen Nr /2009 Äldreomsorgen Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00 Omsorgsnämnden 2010-11-17 1 (19) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00 Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Omsorgsnämnden 2009-04-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) ordf Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S)

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2007-02-16 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl 08:30-10:00, 13:00-15:00 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20

Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2010-10-21 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20 Beslutande ledamöter Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-15:00.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-15:00. Omsorgsnämnden 2007-10-10 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-15:00. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:35.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:35. Omsorgsnämnden 2009-08-26 1 (23) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:35. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:30, 13:00-15:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:30, 13:00-15:35 Omsorgsnämnden 2010-12-15 1 (23) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:30, 13:00-15:35 Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:10, 13:00-15:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:10, 13:00-15:30 Omsorgsnämnden 2007-12-12 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:10, 13:00-15:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Sofia Olsson (c) Gunnar Holmberg (s) Anita Danielsson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl :10

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl :10 Omsorgsnämnd 2012-02-22 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16:10 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Anna-Lena Holmström (C) ledamöter Kristoffer Park (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45 Omsorgsnämnden 2010-01-27 1 (25) Plats och tid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45 Christina Karlsson (S) ordförande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 08:30-10:00, 13:00-15:30

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 08:30-10:00, 13:00-15:30 Omsorgsnämnden 2007-05-11 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 08:30-10:00, 13:00-15:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Anita Danielsson

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-17:15. Beslutande ledamöter Anna-Belle Strömberg (S) ordf. Anna-Lena Holmström (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-17:15. Beslutande ledamöter Anna-Belle Strömberg (S) ordf. Anna-Lena Holmström (C) Omsorgsnämnd 2011-06-15 1 (29) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-17:15 Sammanträdet ajourneras kl. 16.10-16.20 Beslutande ledamöter Anna-Belle Strömberg (S) ordf. Anna-Lena

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13:

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13: Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13:00 114 143 Ledamöter: Ersättare: Tjg Estelle Karlsson (M) Ordförande 114- Ann-Britt Gladh (M) Tjg 137-143 120, 123-143 Magnus Douhan (C) Tjg 114-136 Miriam

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Omsorgsnämnd 2011-10-19 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf. Anna-Lena Holmström (C) ledamöter Kristoffer Park

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Stadshotellet, Hudiksvall, kl. 08.30-08.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-02-21 10 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund (M) Harry Eklöf

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD) 1 (14) Plats och tid Blosset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer