Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (20) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S) Anita Danielsson (M) Per-Erik Jonsson (S) Göran Brorsson (KD) Annika Ternestål (S) Cristina Göransson (KD) John Norberg (S) Gunnnar Eklöf (V) Beslutande ersättare Frits Söderlind (S) Barbro Olsson (C) Ulrika Vestin (S) Övriga ersättare Kristoffer Park (S) Ellinor Källström (C)-15:00 Christina Eliasson (S) Rune Lundberg (M) Eva Sjöroos (S) Maude Eriksson (KD) Johan Sandin (S) Uno Tjernström (FP) Ove Johnsson (V) Övriga deltagare Se sid 2 Godkännande av Omsorgsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. närvaro Tid och plats för justering Omsorgsförvaltningen Sekreterare Paragrafer = Britt-Marie Nilsson Ordförande = Christina Karlsson Justerare = Göran Brorsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Omsorgsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Omsorgsförvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Britt-Marie Nilsson

2 Omsorgsnämnden (20) Övriga deltagare: Förvaltningschef Silvia Sandin-Viberg Ekonomichef Åsa Grundberg -15:00 Strategisk verksamhetschef Christine Larsson. 13:00-15:00 Personalchef Birgith Larserud 13:00-15:00 Kvalitetsledare Margareta Bolinder 13:00-15:00 MAS Marina Jones Marjut Kinnunen, Skaf sektion 23 Förvaltningssekreterare Britt-Marie Nilsson

3 Omsorgsnämnden (20) Innehållsförteckning 28 Informationsärenden Informationsärenden Tertialuppföljning samt prognos Omsorgsförvaltningens program för konkurrensprövning Målvärden 2009 för omsorgsförvaltningens balanserade styrkort Uppföljning av Samhalls inköp av dagligvaror Redovisning av synpunkter på Handikappomsorgens verksamhet-första kvartalet Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 enligt 16 kap 6 lagen om stöd och service tilll vissa funktionshindrade Medborgarförslag, festmiddag för alla äldre över 75 år Medborgarförslag förslag på fixartjänst för pensionärer från och med 70 år Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen Meddelanden Anmälan av fattade delegationsbeslut, tjänstemän...20

4 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:27 28 Informationsärenden Samverkan med landstinget. Föredragande: Silvia Sandin-Viberg Ekonomisk information: tertialuppföljning maj Föredragande: Silvia Sandin-Viberg och Åsa Grundberg Omsorgsnämnden tar del av informationen.

5 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:27 29 Informationsärenden Deltider/heltider. Föredragande: Birgith Larserud Redovisning av avvikelsehantering Föredragande: Marina Jones Omsorgsnämnden tar del av informationen.

6 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:81 30 Tertialuppföljning samt prognos 1 Sammanfattning av ärendet Utfall är 0,5 Mkr bättre än utfall Omsorgsnämnden prognostiserar med en årsprognos på -3,0 Mkr, enligt omsorgsnämndens budgeterade resultatmål. Föregående månadsuppföljning visade på en negativ budgetavvikelse på 9 Mkr. Förvaltningen fick i uppdrag att komma med åtgärdsförslag. För att budgeten som var lagd 2009 skulle balansera gavs tydliga uppdrag till verksamheterna att rymma fler brukare inom samma budgetram utifrån vår växande verksamhet med fler brukare. För att uppnå detta arbetar omsorgen med ett tydligt givet uppdrag om samordning av våra verksamheter genom förtätning av boenden och daglig verksamhet. För att möta besparingen 2009 på ytterligare 9 Mkr föreslås att arbetet ska påskyndas. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 april Omsorgsnämndens behandling Vid dagens sammanträde föreligger tertialuppföljning för maj Omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag för tertialuppföljning samt prognos 1. Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag: att påskynda arbetet med att samordna verksamheterna genom förtätning av boenden och daglig verksamhet. att fortsätta frysa sina överskott där så är möjligt att fortsätta sin restriktiva hållning att intensifiera arbetet med att minska semesterlöneskulden

7 Omsorgsnämnden (20) 30 Forts Prognosen bygger på att inga ytterligare stora individuella ärenden eller verksamhetsförändringar tillkommer samt att omsorgsnämnden tillförs medel för finansiering av intermediär vårdenhet Omsorgsnämnden överlämnar materialet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

8 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:35 31 Omsorgsförvaltningens Program för konkurrensprövning Sammanfattning av ärendet Av Örnsköldsviks kommuns policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet (KF 107/2004) framgår att samtliga nämnder årligen till kommunfullmäktige ska presentera ett program för konkurrensprövning. Omsorgsförvaltningen har reviderat programmet som omsorgsnämnden antog 2 april Omsorgsnämnden konstaterar att mallen Program för konkurrensprövning inte riktigt fungerar nu när LOV (Lag Om Valfrihetssystem) finns. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämndens behandling Under omsorgsnämndens behandling yrkar Anna-Lena Holmström (C) m fl: 1. Bifall till förvaltningens förslag att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera mallen för Program för konkurrensprövning. 2. Bifall till Alliansens Program för konkurrensprövning 2010: Alliansen föreslår att minst 25 % av verksamheten konkurrensutsätts. De kommuner som i dag har verksamhet utlagd redovisar en mer kostnadseffektivt verksamhet samt att tillsynsmöjligheten anses bättre. Östersund och Linköping är goda exempel. Alliansen föreslår att följande verksamheter konkurrensutsätts: 1. Särskilda boenden inom äldre och handikapp omsorg Hemtjänst, Stadshusrestaurangen, gruppboende, träffpunkter, nattpatrull och daglig verksamhet. Inför LOV. Städning av gemensamhetsutrymmen, tillagning av mat och transporter. 2. Förvaltningen ger aktivt stöd till personal som vill starta kooperativ, entreprenad och eget företag. 3. Öppna för att erbjuda ett komplement i dagligverksamhet med sysselsättning inom de gröna näringarna

9 Omsorgsnämnden (20) 31 Forts 4. Äldreboenden erbjuds öppna marknaden för att utvecklas till trygghetsboenden. Christina Karlsson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till Program för konkurrensprövning. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Christina Karlssons yrkande. 1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera mallen för Program för konkurrensprövning. 2. Omsorgsnämnden ställer sig bakom Programmet för konkurrensprövning, enligt majoritetens förslag, samt överlämnar det till kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet, punkt 2, reserverar sig Anna-Lena Holmström (C), Barbro Olsson (C), Anita Danielsson (M), Cristina Göransson (KD) och Göran Brorsson (KD) till förmån till Alliansens lagda förslag på konkurrensplan 2010.

10 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2007: Målvärden 2009 för omsorgsförvaltningens balanserade styrkort Sammanfattning av ärendet Med utgångspunkt från uppföljningen av omsorgsförvaltningens balanserade styrkort för 2008 (ON 117/2007), som uppdaterades (ON 115/2008), har målvärden för 2009 tagits fram (se material utlämnat på ekonomidagen 18 mars 2009). Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämnden antar förslaget på målvärden för 2009 för omsorgsförvaltningens balanserade styrkort, och ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att uppnå dessa målvärden.

11 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:75 33 Uppföljning av Samhalls inköp av dagligvaror Sammanfattning av ärendet Under en försöksperiod har Samhall utfört inköp av dagligvaror i två hemtjänstområden (Centrala stan, Bjästa Östra). En uppföljning visar bl.a. att: - Brukarna som har deltagit under försöksperioden är nöjda med utförandet av insatsen (inklusive informationen, bemötande) och mer än hälften av dem som har besvarat enkäten kan tänka sig att fortsätta med Samhall som utförare av tjänsten. - Vårdarna är nöjda med informationen de fick innan försöket påbörjades och mer än hälften av dem som har besvarat enkäten anser att informationen mellan vårdtagare, hemtjänsten och Samhall har fungerat bra. Arbetssituationen har påverkats positivt genom att slippa köa, bära tunga kassar och spara tid. Arbetssituation har påverkats negativt genom att tider måste passas, ändå behöva skriva inköpslistor och färre arbetsuppgifter. Två tredjedelar av vårdarna upplever att Samhalls utförande av insatsen har inneburit en avlastning för dem. - En enhetschef uppskattar tidsvinsten till mindre än 40 procent inom ett hemtjänstområde för att Samhall inte har utfört alla arbetsmoment i denna insats. Det har inneburit en fördyring för verksamheten. Tid som har blivit över inom hemtjänsten har använts till administrativt arbete som dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Uppföljningen visar att det, under försöksperioden, inte har resursmässigt gått att byta personalens tid för insatsen mot Samhalls tid och kostnad. Det är viktigt att tillägga att även om utförandet av insatsen inköp av dagligvaror av Samhall (extern utförare) inte har främjat verksamhetens ekonomi har den haft en positiv påverkan ur såväl arbetsmiljöperspektivet som det sociala perspektivet (för vårdtagare och framförallt för Samhalls anställda vilka idag har svårt att erhålla arbetsuppgifter, se bilaga). Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämnden tar del av uppföljningen. Omsorgsnämnden beslutar att avsluta försöket med inköp av matvaror för personer som har beslut om insatsen från kommunen.

12 Omsorgsnämnden (20) 33 Forts Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med Samhall, och den privata näringen, försöka hitta en modell som underlättar inköp av matvaror för personer som själva kan beställa och betala maten. Detta kan eventuellt vara ett uppdrag för den nya arbetsmarknadsenheten.

13 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:74 34 Redovisning av synpunkter på Handikappomsorgens verksamhetförsta kvartalet 2009 Sammanfattning av ärendet Under första kvartalet 2009 har det inkommit en synpunkt som i första hand rört kultur- och fritidsförvaltningen. Synpunkten har kommit från en föreläsare som ej fått sitt föreläsningsarvode i rätt tid. Synpunkten har skickats vidare till kultur- och fritidsförvaltningen för åtgärd. Det har även kommit några synpunkter från en brukare i Handikappomsorgen. Synpunkten har gällt önskemål om förändringar i brukarens dagliga verksamhet. Ärendet har överlämnats till enhetschef Anita Stigebrand för åtgärd. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 april Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av synpunkter på Handikappomsorgens verksamhet för första kvartalet 2009.

14 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2008:46, 2008: Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 enligt 16 kap 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sammanfattning av ärendet Kommunernas kvartalsrapportering till länsstyrelsen ska göras med de uppgifter som finns tillgängliga den 31 mars Länsstyrelsen begär även in uppgifter i de fall det inte finns några ej verkställda beslut eller avbruten verkställighet att rapportera i s.k. noll-rapportering. En regelbunden rutin som gör rapporteringen enklare och säkrare ligger både i kommunens och i länsstyrelsens intresse. Örnsköldsviks kommun har inga SOL-ärenden att rapportera denna period. Två LSS-ärenden är rapporterade för kvartal 1, varav en korttidsvistelse och en bostad med särskild service för barn. När det gäller korttidsvistelse har föräldrarna tackat nej till erbjuden plats och vill avvakta. När det gäller bostad med särskild service för barn är boendet under uppbyggnad och beräknas verkställas under augusti/september Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 april Omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens insända material till länsstyrelsen. Omsorgsnämnden ställer sig bakom rapporteringen och fastställer denna. Omsorgsnämnden överlämnar även rapporteringen till kommunfullmäktige och revisionen för kännedom.

15 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:29 36 Medborgarförslag, festmiddag för alla äldre över 75 år Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat 12 mars 2008 från Knut Pettersson, Husum, med förslag om festmiddag för alla äldre över 75 år. I förslaget föreslås att kommunen ordnar någon form av festmiddag för alla äldre över 75 år där man hedrar dem. Från 2009 och framåt, uppmärksammas alla som under året fyller 75 år med en festmiddag. Omsorgsförvaltningen har berett ärendet och lämnar följande förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 april Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att frågan hanteras på annat sätt samt att den ekonomiska situationen inte tillåter fester för alla äldre över 75 år.

16 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:55 37 Medborgarförslag förslag på fixartjänst för pensionärer från och med 70 år Sammanfattning av ärendet I föreliggande medborgarförslag daterat den 1 januari 2009 föreslås att de fixartjänster för personer 75 år och äldre som inrättades i mars 2007 ska utökas till att gälla personer 70 år och äldre. Omsorgsförvaltningen har berett ärendet och lämnat följande förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 april Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 75 år och äldre bör gälla även i fortsättningen. Reservation Mot beslutet reserverar sig Anna-Lena Holmström (C).

17 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:11 38 Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen. Sammanfattning av ärendet Anmälan har gjorts av enhetschef vid hemtjänsten, äldreomsorgen efter påtalande från anhöriga. En rörelsehindrad kvinna har någon gång den 5 eller 6 februari 2009 blivit av med 100 kronor samt konsumkuponger till ett mindre värde. Händelsen polisanmäldes av enhetschefen men det finns ingen misstänkt för stölden. Vidtagna åtgärder Etisk/moralisk diskussion i arbetslaget Information och dialog förs med personalen Enhetschefen har pratat med anhöriga om alternativ förvaring av kvinnans pengar. Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 mars Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

18 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:11 39 Anmälan enligt Lex Sarah inom Äldreomsorgen Sammanfattning av ärendet Anmälan har gjorts av enhetschef vid hemtjänsten, äldreomsorgen efter påtalande från anhöriga. Enligt anhöriga till en kvinnlig vårdtagare har hon blivit bestulen på guldsmycken någon gång mellan maj/juni och december Händelsen polisanmäldes av anhöriga till kvinnan men det finns ingen misstänkt för stölden. Vidtagna åtgärder Etisk/moralisk diskussion i arbetslaget Information och dialog förs med personalen Beredande organs förslag till beslut Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 mars Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

19 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:10 40 Meddelanden 1. Socialstyrelsens information , Statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård. 2. Socialstyrelsens svar på redovisning av vidtagna åtgärder, Socialstyrelsens lägesrapporter 2008: - Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. - Vård och omsorg om äldre. Rapporterna finns att läsa/hämta på Örnkom, Politikersidan, Omsorgsnämnden och 4. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 09:23, Vårpropositionen Omsorgsförvaltningens sammanställning, Lediga boenden och biståndsbedömda till särskilt boende Omsorgsnämnden tar del av meddelandena.

20 Omsorgsnämnden (20) Omsn/2009:33 41 Anmälan av fattade delegationsbeslut, tjänstemän 1. Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen, : särskilt boende, servicehus, hemtjänst, boendestöd, dag- och kvällsverksamhet, hemtjänst-servicehus, kontaktperson, korttidsvistelse, ledsagning, matdistribution, trygghetslarm och växelvård. 2. Delegationsbeslut enligt lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade , daglig verksamhet, personlig assistans, personlig assistans(ek stöd vid sjuklön), ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för vuxna. 3. Anställningar (pärmredovisning): Nr 3-5/2009 Besluts- och stödenheten Nr 28-39/2009 Kostenheten Nr /2009 Handikappomsorgen Nr /2009 Äldreomsorgen Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Humanistisk nämnd 2011-06-14 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer