Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund (s) Anita Danielsson (m) Annika Ternestål (s) Göran Brorsson (kd) John Norberg (s) Cristina Göransson (kd) Eva Edberg (s) Gunnar Eklöf (v) Per-Erik Jonsson (s)- 125 Örjan Forsberg (s) 126- tj ers Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Ulrika Vestin (s) Ellinor Källström (c) Christina Eliasson (s) Rune Lundberg (m) Eva Sjöroos (s) Maude Eriksson (kd) Johan Sandin (s) Uno Tjernström (fp) Örjan Forsberg (s) Ove Johnsson (v) Övriga deltagare Se sid 2. Godkännande av Omsorgsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. närvaro Tid och plats för justering Omsorgsförvaltningen Sekreterare Paragrafer = Christine Larsson 125, Kristin Herold, 126- Ordförande = Christina Karlsson Justerare = Göran Brorsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Omsorgsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Omsorgsförvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Britt-Marie Nilsson

2 Omsorgsnämnden (23) Övriga deltagare: Strategisk verksamhetschef Christine Larsson Enhetschef Karin Larsson, - kl 08:45 Personalchef Birgith Larserud, kl 13:00- Ekonomichef Åsa Grundberg, kl 13:00- Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marina Jones, kl 13:00- Avdelningschef Henrik Eriksson, besluts- och stödenheten, kl 13:00- Kvalitetsledare Margareta Bolinder, kl 13:00- Skolsekreterare Kristin Herold, kl 13:00- Ekonom Therese Berggren, kl 13:00- Ekonom Leif Larsson, kl 13:00-

3 Omsorgsnämnden (23) Innehållsförteckning 125 Informationsärenden Informationsärenden Verksamhetsplan 2009 inkl nämndsbudget Uppdatering av riktlinjer för insatser enligt LSS i Örnsköldsviks kommun Beslutsattestanter Internkontroll IT-säkerhet användare Internkontroll avgifter Internkontroll löner Internkontroll kvalitetssäkra data i Procapita Internkontroll kontant- och handkassor Uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll Rapportering internkontroll Anvisningar för handhavande av omsorgsförvaltningens kontant-kassor Anmälan om Lex Sarah inom handikappomsorgen Yttrande på medborgarförslag, tillsättande av planeringsgrupp med mål 2020 för äldreomsorg Förändring avgift för brukares resor Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Sekretess..23

4 Omsorgsnämnden (23) 125 Informationsärenden Öppna jämförelser. Föredragande: Christine Larsson Nationell utmärkelse till årets omvårdnadschef. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen samt gratulerar enhetschef Karin Larsson till utmärkelsen som årets omvårdnadschef Omsn/2008:15

5 Omsorgsnämnden (23) 126 Informationsärenden Deltider/heltider. Föredragande: Birgith Larserud Förändringar vid kostenheten. Föredragande: Christine Larsson Omsorgsnämnden har tagit del av informationen Omsn/2008:15

6 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Verksamhetsplan 2009 inkl nämndsbudget Nämndernas arbete med verksamhetsplaner sker utifrån Budget 2009 som beslutades av kommunfullmäktige 16 juni Omsorgsnämnden tilldelades i det beslutet 5 Mkr i ökad ram. På grund av en försämrad ekonomi i Sverige minskade kommunfullmäktige nämndernas ramar den 27 oktober Omsorgsnämndens tillskott på 5 Mkr minskades då med 4 Mkr till 1 Mkr. I Budget 2009 ingår direktiv kopplade till de skattemedel och resultatmål som nämnderna tilldelats. Utifrån detta ska samtliga nämnder göra en verksamhetsplan inklusive en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin, och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. Verksamhetsplanen ska vara beslutad av nämnd senast 19 december 2008 för delgivning till kommunstyrelsen 7 januari När verksamhetsplanen beslutats av nämnden ska den läggas ut på intranät/internet. Förvaltningen har utifrån givna mål och budgetdirektiv arbetat fram en verksamhetsplan 2009 inkl nämndsbudget. Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige fått tillstånd att ianspråkta 3,0 Mkr av sitt tidigare överskott. Nämndsbudgeten för 2008 är därför lagd med ett underskott på 3,0 Mkr. Förvaltningen har 17 december 2008 haft information till arbetstagarparterna. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämndens behandling Vid omsorgsnämndens behandling yrkar Anna-Lena Holmström (c) att omsorgsnämnden avslår föreliggande verksamhetsplan inklusive nämndsbeslut och att förvaltningen ges i uppdrag att utforma en ny verksamhetsplan utifrån Alliansens lämnade budgetdirektiv vid omsorgsnämndens sammanträde den 22 oktober 2008.

7 Omsorgsnämnden (23) Christina Karlsson (s) yrkar att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Christina Karlssons yrkande. Omsorgsnämnden antar Verksamhetsplanen inkl nämndsbudget 2009 och beslutar att delge dem till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden överlämnar Verksamhetsplan inklusive nämndsbudget 2009 till förvaltningschefen för verkställighet samt vidare delegering ner i organisationen. Reservation Anna-Lena Holmström (c), Sofia Olsson (c), Anita Danielsson (m), Göran Brorsson (kd) och Cristina Göransson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

8 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2006: Uppdatering av riktlinjer för insatser enligt LSS i Örnsköldsviks kommun Då omsorgsnämnden från och med 1 juli 2008 tagit över handläggningen av LSSansökningar för barn och unga från barn- och utbildningsnämnden finns behov att lägga till insatsen korttidstillsyn enligt 9 7 LSS i riktlinjerna: // Korttidstillsyn enl. 9 7 LSS Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig före eller efter skoldagen eller under lov. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. Behovet av tillsyn kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt och med utrymme för individuella lösningar. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet. I regel är det kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd som är det bästa alternativet. Insatsen skall kunna ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. // I det nya förslaget på riktlinjer görs också en rättelse av följande text i informationen om 9 4 kontaktperson. Texten " Stödet kan också ges av en hel familj, s k. stödfamilj." byts ut till texten "Stödet kan också ges av en hel familj, s k. kontaktfamilj." då detta är den korrekta benämningen av det stödet idag. Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 november Omsorgsnämnden antar dessa riktlinjer som sina egna.

9 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Beslutsattestanter 2009 Nuvarande beslutsattestantförteckning gäller för år Därmed bör nytt beslut fattas om beslutsattestanter och ersättare för Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Förvaltningschefen utses till beslutsattestant och ersättare för samtliga verksamheter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. För respektive verksamhet och ansvar utses även överordnad chef till beslutsattestant och ersättare. Annan ersättare utses löpande under året av respektive verksamhetschef. Förslag till beslutsattestanter och ersättare godkännes. Förvaltningschefen bemyndigas att utse och besluta om beslutsattestanter och ersättare för verksamheter/aktiviteter när behov av detta föreligger.

10 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll IT-säkerhet användare Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningen avser att kontrollera de anställdas medvetenhet och efterlevnad av ITsäkerhetsregler. Den planerade granskningen har inte utförts då en stor IT-säkerhetsutbildning (DISA) kommer att utföras av samtliga anställda på omsorgsförvaltningen under Utfallet av denna kommer att återkopplas till nämnden. Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november Omsorgsnämnden godkänner att internkontrollen utgår.

11 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll avgifter Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser att kontrollera debiteringen av den nya avgiftstaxan. Granskningen har skett genom slumpvis urval av 20 brukare som debiterades avgift under september månad. Granskningens resultat Ett fel upptäcktes när det gällde den nya taxan. Det var en mindre utökning av hjälpinsatser som inte var inrapporterad och då inte debiterad. Åtgärd Korrigering har skett på räkningen i oktober. Ytterligare information kommer att gå ut under november om att även mindre förändringar av hjälp ska rapporteras in. Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner föreslagen åtgärd.

12 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll löner Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser kontroll löner. Kontroll har genomförts av arvode/ersättningar till nämnden, löner till PAN-anställda och löner till tillsvidare-anställda. Granskningen har skett genom ett slumpvis urval av de olika kategorierna. Totalt har 30 st löner kontrollerats genom att underlagen till löneutbetalningen och rimligheten kontrollerats mot det faktiskt utbetalda belopp som anges på lönebeskedet. Granskningens resultat Det fanns inga felaktiga löneutbetalningar, men i ett fall noterades en hög arbetstid för en PAN-anställd. Åtgärder Personalavdelningen utreder och informerar om vad som gäller för PAN-anställdas arbetstider. Finns dygns- eller veckobegränsning för arbetstiden? Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner förslagen åtgärd.

13 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll kvalitetssäkra data i Procapita Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser kvalitetssäkring av data i Procapita. Rutiner ska upprättas så att data i Procapita uppdateras när förändring sker. Är indata/utdata i Procapita kvalitetssäkrat? Granskningens resultat En projektgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra omsorgsförvaltningens statistikhantering har under slutet av 2007 tagit fram kvalitetssäkrade rutiner så att korrekta statistikuppgifter tas fram. Det beskrivs t ex vem som har registreringsansvar i respektive processteg och hur man kan följa upp att respektive funktioner har registrerat korrekta uppgifter. Det finns även egenkontrollistor där respektive funktion ska stämma de egna uppgifterna varje månad. Under 2008 har verksamheten arbetat enligt de framtagna rutinerna och vid statistikinlämningstillfällena så har statistikansvariga märkt en kvalitetsförbättring av datat. Påminnelse om fortlöpande egenkontroll sker löpande samt vid utbildningstillfällen. Åtgärder Ingen. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner att ingen åtgärd vidtas.

14 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll kontant- och handkassor Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser att kontrollera kontant- och handkassor. Granskningen har skett genom slumpvis urval av 11 kassor samt en genomgång av rutiner för handkassor och kontantkassor. Granskningens resultat I två av handkassorna var det för mycket pengar på grund av att enhetschefen hade lagt ut pengar, lagt kvitton i kassan och glömt att ta pengar från kassan. De övriga kassorna stämde. Vid genomgången av rutinerna uppmärksammades ett behov av revidering. Åtgärd Rutiner för handkassor och kontantkassor har reviderats. Omsorgsförvaltningens skrivelse 19 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner genomförd åtgärd

15 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2007: Uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. För att rapporteringen ska bli enhetlig har kommunledningskontoret, ekonomi, i uppdrag att utifrån nämndernas rapportering göra en sammanfattande rapport till kommunstyrelsen. De underlag som kommunstyrelsen tar del av från nämnderna är två rapportmallar (internkontroll 2008 och uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll) samt nämndsprotokoll. Omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll enligt bilagd rapporteringsmall. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen av uppföljningen av 2007 års internkontroll och överlämnar den till kommunstyrelsen.

16 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Rapportering internkontroll 2008 Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. För att rapporteringen ska bli enhetlig har kommunledningskontoret, ekonomi, i uppdrag att utifrån nämndernas rapportering göra en sammanfattande rapport till KS. De underlag som KS tar del av från nämnderna är två rapportmallar (internkontroll 2008 och uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll) samt nämndsprotokoll. Omsorgsförvaltningen har gjort en sammanställning av 2008 års internkontroll enligt bilagd rapporteringsmall. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställningen av 2008 års internkontroll med tillhörande åtgärder och överlämnar den till kommunstyrelsen

17 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Anvisningar för handhavande av omsorgsförvaltningens kontantkassor Kommunstyrelsen antog 3 december 2002 vägledning för kontantkassor. Eftersom kommunallagen föreskriver att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att utforma kompletterande, internt anpassade, anvisningar för hantering av omsorgsförvaltningens kontantkassor. Omsorgsnämnden antog anvisningar daterade 3 juli 2003 vid sitt sammanträde 7 oktober Reviderade anvisningar daterade 20 november 2008 är nu framtagna av omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden antar anvisningar, daterade 20 november 2008, för handhavande av omsorgsförvaltningens kontantkassor. Omsorgsnämnden utser förvaltningschefen att besluta om framtida förändringar av anvisningarna för handhavande av omsorgsförvaltningens kontantkassor.

18 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008:2 138 Anmälan om Lex Sarah inom handikappomsorgen Anmälan om stöld har gjorts av en enhetschef inom handikappomsorgen. En grupp personliga assistenter anklagas av vårdtagaren och anhörig för att ha stulit kronor ur ett olåst skrin hos vårdtagaren. Händelsen är polisanmäld av den anhörige. För att i framtiden minimera eller helst undvika att personalen misstänks för stöld beslutades att brukarens kontanter låses in. All eventuell hantering av pengar som personalen ska utföra, bokförs via kassaredovisning samt under överinseende av brukaren eller anhörig. Samtal med personalgruppen om vikten av etik och moral. Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 oktober Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

19 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Yttrande på medborgarförslag, tillsättande av planeringsgrupp med mål 2020 för äldreomsorg Till kommunen har det inkommit ett medborgarförslag på tillsättande av planeringsgrupp med mål 2020 för äldreomsorg. Framtidens pensionärer kommer, enligt förslagsställaren, att ha helt andra krav på omsorgen samt andra ekonomiska möjligheter. Därför anser hon att det behövs en genomgripande planering inför framtiden, där man kan nyttja de resurser som finns på ett annat sätt än de görs idag. Arbetet bör gå att ske i liknande form som världsklass 2015 arbetet sker idag. Kommunens tillväxtavdelning med ansvaret för kommunens arbete i världsklass 2015 ställer sig positiva till att tillsammans med omsorgsförvaltningen ta på sig att leda en sådan grupp. Omsorgsnämnden ser positivt på bildande av en sådan grupp i samverkan världsklassarbetet. Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 november Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

20 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Förändring avgift för brukares resor Handikappomsorgen debiterar idag en avgift för resor till och från fritidsaktiviteter. I avgiften finns det en lägsta egenavgift/minimiavgift, på 30 kronor för varje påbörjad resa. Vid införandet av detta beslut harmonierade denna summa med motsvarande det som tas ut av färdtjänsten. Från och med 1 juni har färdtjänst höjt detta belopp till 38 kronor. De förändringar som färdtjänsten genomför bör även förändra debiteringen till brukare. I nuvarande beslut finns inte angivet vilka regler som skall gälla när kommunens personal kör brukaren till och från aktiviteten. Även för dessa resor bör det finnas regler som jämställs med de regler färdtjänsten använder vid debitering av avgifter. Exempelvis hur långt ett stopp kan vara under en debiterbar resa. Omsorgsnämnden beslutar att minimikostnaden/egenavgiften för resor ska följa färdtjänsts nivå från och med 1 januari Omsorgsnämnden beslutar att brukares resor i handikappomsorgen framåt ska följa de beslut och egenavgifter som gäller för färdtjänst.

21 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Meddelanden 1. Kommunstyrelsen 243/2008 Yttrande över revisionsrapport "Långsiktigt förändringsarbete". 2. Kommunfullmäktige 217/2008 Entledigande och fyllnadsval efter ledamot i omsorgsnämnden, Ulla Talus (kd). 3. Länsrättens dom , Bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453). Mål nr Kammarrättens protokoll , Bistånd; fråga om prövningstillstånd m m. Mål nr Socialstyrelsens beslut , Ärende avseende vård i livets slut. 6. Länsstyrelsens beslut , Angående tidigare genomförd verksamhetstillsyn av barn- och utbildningsnämndens LSS-verksamhet i Örnsköldsviks kommun. 7. Apoteket med Sammanfattande rapport, Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering av 10 enheter inom äldre- och handikappomsorgen. 8. Omsorgsförvaltningens förteckning lediga boenden och biståndsbedömda till särskilt boende, Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena.

22 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Redovisning av delegationsbeslut 1. Delegationsbeslut, yttrande till kommunledningskontoret, Förslag till översiktsplan för vindkraft. 2. Anställningar (pärmredovisning): Nr 19-20/2008 Besluts- och stödenheten Nr /2008 Kostenheten Nr /2008 Handikappomsorgen Nr /2008 Äldreomsorgen Nr 4/2008 Äldreomsorgen, stab Omsorgsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

23 Omsorgsnämnden (23)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2007-12-04 123 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer