Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund (s) Anita Danielsson (m) Annika Ternestål (s) Göran Brorsson (kd) John Norberg (s) Cristina Göransson (kd) Eva Edberg (s) Gunnar Eklöf (v) Per-Erik Jonsson (s)- 125 Örjan Forsberg (s) 126- tj ers Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Ulrika Vestin (s) Ellinor Källström (c) Christina Eliasson (s) Rune Lundberg (m) Eva Sjöroos (s) Maude Eriksson (kd) Johan Sandin (s) Uno Tjernström (fp) Örjan Forsberg (s) Ove Johnsson (v) Övriga deltagare Se sid 2. Godkännande av Omsorgsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. närvaro Tid och plats för justering Omsorgsförvaltningen Sekreterare Paragrafer = Christine Larsson 125, Kristin Herold, 126- Ordförande = Christina Karlsson Justerare = Göran Brorsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Omsorgsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Omsorgsförvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Britt-Marie Nilsson

2 Omsorgsnämnden (23) Övriga deltagare: Strategisk verksamhetschef Christine Larsson Enhetschef Karin Larsson, - kl 08:45 Personalchef Birgith Larserud, kl 13:00- Ekonomichef Åsa Grundberg, kl 13:00- Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marina Jones, kl 13:00- Avdelningschef Henrik Eriksson, besluts- och stödenheten, kl 13:00- Kvalitetsledare Margareta Bolinder, kl 13:00- Skolsekreterare Kristin Herold, kl 13:00- Ekonom Therese Berggren, kl 13:00- Ekonom Leif Larsson, kl 13:00-

3 Omsorgsnämnden (23) Innehållsförteckning 125 Informationsärenden Informationsärenden Verksamhetsplan 2009 inkl nämndsbudget Uppdatering av riktlinjer för insatser enligt LSS i Örnsköldsviks kommun Beslutsattestanter Internkontroll IT-säkerhet användare Internkontroll avgifter Internkontroll löner Internkontroll kvalitetssäkra data i Procapita Internkontroll kontant- och handkassor Uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll Rapportering internkontroll Anvisningar för handhavande av omsorgsförvaltningens kontant-kassor Anmälan om Lex Sarah inom handikappomsorgen Yttrande på medborgarförslag, tillsättande av planeringsgrupp med mål 2020 för äldreomsorg Förändring avgift för brukares resor Meddelanden Redovisning av delegationsbeslut Sekretess..23

4 Omsorgsnämnden (23) 125 Informationsärenden Öppna jämförelser. Föredragande: Christine Larsson Nationell utmärkelse till årets omvårdnadschef. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen samt gratulerar enhetschef Karin Larsson till utmärkelsen som årets omvårdnadschef Omsn/2008:15

5 Omsorgsnämnden (23) 126 Informationsärenden Deltider/heltider. Föredragande: Birgith Larserud Förändringar vid kostenheten. Föredragande: Christine Larsson Omsorgsnämnden har tagit del av informationen Omsn/2008:15

6 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Verksamhetsplan 2009 inkl nämndsbudget Nämndernas arbete med verksamhetsplaner sker utifrån Budget 2009 som beslutades av kommunfullmäktige 16 juni Omsorgsnämnden tilldelades i det beslutet 5 Mkr i ökad ram. På grund av en försämrad ekonomi i Sverige minskade kommunfullmäktige nämndernas ramar den 27 oktober Omsorgsnämndens tillskott på 5 Mkr minskades då med 4 Mkr till 1 Mkr. I Budget 2009 ingår direktiv kopplade till de skattemedel och resultatmål som nämnderna tilldelats. Utifrån detta ska samtliga nämnder göra en verksamhetsplan inklusive en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin, och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. Verksamhetsplanen ska vara beslutad av nämnd senast 19 december 2008 för delgivning till kommunstyrelsen 7 januari När verksamhetsplanen beslutats av nämnden ska den läggas ut på intranät/internet. Förvaltningen har utifrån givna mål och budgetdirektiv arbetat fram en verksamhetsplan 2009 inkl nämndsbudget. Omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige fått tillstånd att ianspråkta 3,0 Mkr av sitt tidigare överskott. Nämndsbudgeten för 2008 är därför lagd med ett underskott på 3,0 Mkr. Förvaltningen har 17 december 2008 haft information till arbetstagarparterna. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämndens behandling Vid omsorgsnämndens behandling yrkar Anna-Lena Holmström (c) att omsorgsnämnden avslår föreliggande verksamhetsplan inklusive nämndsbeslut och att förvaltningen ges i uppdrag att utforma en ny verksamhetsplan utifrån Alliansens lämnade budgetdirektiv vid omsorgsnämndens sammanträde den 22 oktober 2008.

7 Omsorgsnämnden (23) Christina Karlsson (s) yrkar att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Christina Karlssons yrkande. Omsorgsnämnden antar Verksamhetsplanen inkl nämndsbudget 2009 och beslutar att delge dem till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden överlämnar Verksamhetsplan inklusive nämndsbudget 2009 till förvaltningschefen för verkställighet samt vidare delegering ner i organisationen. Reservation Anna-Lena Holmström (c), Sofia Olsson (c), Anita Danielsson (m), Göran Brorsson (kd) och Cristina Göransson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

8 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2006: Uppdatering av riktlinjer för insatser enligt LSS i Örnsköldsviks kommun Då omsorgsnämnden från och med 1 juli 2008 tagit över handläggningen av LSSansökningar för barn och unga från barn- och utbildningsnämnden finns behov att lägga till insatsen korttidstillsyn enligt 9 7 LSS i riktlinjerna: // Korttidstillsyn enl. 9 7 LSS Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig före eller efter skoldagen eller under lov. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. Behovet av tillsyn kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt och med utrymme för individuella lösningar. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet. I regel är det kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd som är det bästa alternativet. Insatsen skall kunna ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. // I det nya förslaget på riktlinjer görs också en rättelse av följande text i informationen om 9 4 kontaktperson. Texten " Stödet kan också ges av en hel familj, s k. stödfamilj." byts ut till texten "Stödet kan också ges av en hel familj, s k. kontaktfamilj." då detta är den korrekta benämningen av det stödet idag. Omsorgsförvaltningens skrivelse 7 november Omsorgsnämnden antar dessa riktlinjer som sina egna.

9 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Beslutsattestanter 2009 Nuvarande beslutsattestantförteckning gäller för år Därmed bör nytt beslut fattas om beslutsattestanter och ersättare för Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Förvaltningschefen utses till beslutsattestant och ersättare för samtliga verksamheter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. För respektive verksamhet och ansvar utses även överordnad chef till beslutsattestant och ersättare. Annan ersättare utses löpande under året av respektive verksamhetschef. Förslag till beslutsattestanter och ersättare godkännes. Förvaltningschefen bemyndigas att utse och besluta om beslutsattestanter och ersättare för verksamheter/aktiviteter när behov av detta föreligger.

10 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll IT-säkerhet användare Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningen avser att kontrollera de anställdas medvetenhet och efterlevnad av ITsäkerhetsregler. Den planerade granskningen har inte utförts då en stor IT-säkerhetsutbildning (DISA) kommer att utföras av samtliga anställda på omsorgsförvaltningen under Utfallet av denna kommer att återkopplas till nämnden. Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november Omsorgsnämnden godkänner att internkontrollen utgår.

11 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll avgifter Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser att kontrollera debiteringen av den nya avgiftstaxan. Granskningen har skett genom slumpvis urval av 20 brukare som debiterades avgift under september månad. Granskningens resultat Ett fel upptäcktes när det gällde den nya taxan. Det var en mindre utökning av hjälpinsatser som inte var inrapporterad och då inte debiterad. Åtgärd Korrigering har skett på räkningen i oktober. Ytterligare information kommer att gå ut under november om att även mindre förändringar av hjälp ska rapporteras in. Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner föreslagen åtgärd.

12 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll löner Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser kontroll löner. Kontroll har genomförts av arvode/ersättningar till nämnden, löner till PAN-anställda och löner till tillsvidare-anställda. Granskningen har skett genom ett slumpvis urval av de olika kategorierna. Totalt har 30 st löner kontrollerats genom att underlagen till löneutbetalningen och rimligheten kontrollerats mot det faktiskt utbetalda belopp som anges på lönebeskedet. Granskningens resultat Det fanns inga felaktiga löneutbetalningar, men i ett fall noterades en hög arbetstid för en PAN-anställd. Åtgärder Personalavdelningen utreder och informerar om vad som gäller för PAN-anställdas arbetstider. Finns dygns- eller veckobegränsning för arbetstiden? Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner förslagen åtgärd.

13 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll kvalitetssäkra data i Procapita Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser kvalitetssäkring av data i Procapita. Rutiner ska upprättas så att data i Procapita uppdateras när förändring sker. Är indata/utdata i Procapita kvalitetssäkrat? Granskningens resultat En projektgrupp med uppdrag att kvalitetssäkra omsorgsförvaltningens statistikhantering har under slutet av 2007 tagit fram kvalitetssäkrade rutiner så att korrekta statistikuppgifter tas fram. Det beskrivs t ex vem som har registreringsansvar i respektive processteg och hur man kan följa upp att respektive funktioner har registrerat korrekta uppgifter. Det finns även egenkontrollistor där respektive funktion ska stämma de egna uppgifterna varje månad. Under 2008 har verksamheten arbetat enligt de framtagna rutinerna och vid statistikinlämningstillfällena så har statistikansvariga märkt en kvalitetsförbättring av datat. Påminnelse om fortlöpande egenkontroll sker löpande samt vid utbildningstillfällen. Åtgärder Ingen. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner att ingen åtgärd vidtas.

14 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Internkontroll kontant- och handkassor Omsorgsnämnden har beslutat om en internkontrollplan för år En av granskningarna avser att kontrollera kontant- och handkassor. Granskningen har skett genom slumpvis urval av 11 kassor samt en genomgång av rutiner för handkassor och kontantkassor. Granskningens resultat I två av handkassorna var det för mycket pengar på grund av att enhetschefen hade lagt ut pengar, lagt kvitton i kassan och glömt att ta pengar från kassan. De övriga kassorna stämde. Vid genomgången av rutinerna uppmärksammades ett behov av revidering. Åtgärd Rutiner för handkassor och kontantkassor har reviderats. Omsorgsförvaltningens skrivelse 19 november Omsorgsnämnden har tagit del av granskningen och godkänner genomförd åtgärd

15 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2007: Uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. För att rapporteringen ska bli enhetlig har kommunledningskontoret, ekonomi, i uppdrag att utifrån nämndernas rapportering göra en sammanfattande rapport till kommunstyrelsen. De underlag som kommunstyrelsen tar del av från nämnderna är två rapportmallar (internkontroll 2008 och uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll) samt nämndsprotokoll. Omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll enligt bilagd rapporteringsmall. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen av uppföljningen av 2007 års internkontroll och överlämnar den till kommunstyrelsen.

16 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Rapportering internkontroll 2008 Enligt kommunens internkontrollreglemente ska respektive nämnd årligen rapportera resultatet av granskningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. För att rapporteringen ska bli enhetlig har kommunledningskontoret, ekonomi, i uppdrag att utifrån nämndernas rapportering göra en sammanfattande rapport till KS. De underlag som KS tar del av från nämnderna är två rapportmallar (internkontroll 2008 och uppföljning av 2007 års granskning av internkontroll) samt nämndsprotokoll. Omsorgsförvaltningen har gjort en sammanställning av 2008 års internkontroll enligt bilagd rapporteringsmall. Omsorgsförvaltningens skrivelse 20 november Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställningen av 2008 års internkontroll med tillhörande åtgärder och överlämnar den till kommunstyrelsen

17 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Anvisningar för handhavande av omsorgsförvaltningens kontantkassor Kommunstyrelsen antog 3 december 2002 vägledning för kontantkassor. Eftersom kommunallagen föreskriver att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har omsorgsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att utforma kompletterande, internt anpassade, anvisningar för hantering av omsorgsförvaltningens kontantkassor. Omsorgsnämnden antog anvisningar daterade 3 juli 2003 vid sitt sammanträde 7 oktober Reviderade anvisningar daterade 20 november 2008 är nu framtagna av omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden antar anvisningar, daterade 20 november 2008, för handhavande av omsorgsförvaltningens kontantkassor. Omsorgsnämnden utser förvaltningschefen att besluta om framtida förändringar av anvisningarna för handhavande av omsorgsförvaltningens kontantkassor.

18 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008:2 138 Anmälan om Lex Sarah inom handikappomsorgen Anmälan om stöld har gjorts av en enhetschef inom handikappomsorgen. En grupp personliga assistenter anklagas av vårdtagaren och anhörig för att ha stulit kronor ur ett olåst skrin hos vårdtagaren. Händelsen är polisanmäld av den anhörige. För att i framtiden minimera eller helst undvika att personalen misstänks för stöld beslutades att brukarens kontanter låses in. All eventuell hantering av pengar som personalen ska utföra, bokförs via kassaredovisning samt under överinseende av brukaren eller anhörig. Samtal med personalgruppen om vikten av etik och moral. Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 oktober Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen samt att de åtgärder som vidtagits inom verksamheten får anses vara tillräckliga.

19 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Yttrande på medborgarförslag, tillsättande av planeringsgrupp med mål 2020 för äldreomsorg Till kommunen har det inkommit ett medborgarförslag på tillsättande av planeringsgrupp med mål 2020 för äldreomsorg. Framtidens pensionärer kommer, enligt förslagsställaren, att ha helt andra krav på omsorgen samt andra ekonomiska möjligheter. Därför anser hon att det behövs en genomgripande planering inför framtiden, där man kan nyttja de resurser som finns på ett annat sätt än de görs idag. Arbetet bör gå att ske i liknande form som världsklass 2015 arbetet sker idag. Kommunens tillväxtavdelning med ansvaret för kommunens arbete i världsklass 2015 ställer sig positiva till att tillsammans med omsorgsförvaltningen ta på sig att leda en sådan grupp. Omsorgsnämnden ser positivt på bildande av en sådan grupp i samverkan världsklassarbetet. Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 november Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

20 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Förändring avgift för brukares resor Handikappomsorgen debiterar idag en avgift för resor till och från fritidsaktiviteter. I avgiften finns det en lägsta egenavgift/minimiavgift, på 30 kronor för varje påbörjad resa. Vid införandet av detta beslut harmonierade denna summa med motsvarande det som tas ut av färdtjänsten. Från och med 1 juni har färdtjänst höjt detta belopp till 38 kronor. De förändringar som färdtjänsten genomför bör även förändra debiteringen till brukare. I nuvarande beslut finns inte angivet vilka regler som skall gälla när kommunens personal kör brukaren till och från aktiviteten. Även för dessa resor bör det finnas regler som jämställs med de regler färdtjänsten använder vid debitering av avgifter. Exempelvis hur långt ett stopp kan vara under en debiterbar resa. Omsorgsnämnden beslutar att minimikostnaden/egenavgiften för resor ska följa färdtjänsts nivå från och med 1 januari Omsorgsnämnden beslutar att brukares resor i handikappomsorgen framåt ska följa de beslut och egenavgifter som gäller för färdtjänst.

21 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Meddelanden 1. Kommunstyrelsen 243/2008 Yttrande över revisionsrapport "Långsiktigt förändringsarbete". 2. Kommunfullmäktige 217/2008 Entledigande och fyllnadsval efter ledamot i omsorgsnämnden, Ulla Talus (kd). 3. Länsrättens dom , Bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453). Mål nr Kammarrättens protokoll , Bistånd; fråga om prövningstillstånd m m. Mål nr Socialstyrelsens beslut , Ärende avseende vård i livets slut. 6. Länsstyrelsens beslut , Angående tidigare genomförd verksamhetstillsyn av barn- och utbildningsnämndens LSS-verksamhet i Örnsköldsviks kommun. 7. Apoteket med Sammanfattande rapport, Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering av 10 enheter inom äldre- och handikappomsorgen. 8. Omsorgsförvaltningens förteckning lediga boenden och biståndsbedömda till särskilt boende, Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena.

22 Omsorgsnämnden (23) Omsn/2008: Redovisning av delegationsbeslut 1. Delegationsbeslut, yttrande till kommunledningskontoret, Förslag till översiktsplan för vindkraft. 2. Anställningar (pärmredovisning): Nr 19-20/2008 Besluts- och stödenheten Nr /2008 Kostenheten Nr /2008 Handikappomsorgen Nr /2008 Äldreomsorgen Nr 4/2008 Äldreomsorgen, stab Omsorgsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

23 Omsorgsnämnden (23)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2007-02-16 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl 08:30-10:00, 13:00-15:00 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Omsorgsnämnden 2009-04-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) ordf Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00 Omsorgsnämnden 2010-11-17 1 (19) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-10:45, 13:00-15:00 Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:10, 13:00-15:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:10, 13:00-15:30 Omsorgsnämnden 2007-12-12 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:10, 13:00-15:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Sofia Olsson (c) Gunnar Holmberg (s) Anita Danielsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-15:00.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-15:00. Omsorgsnämnden 2007-10-10 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-15:00. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2009-05-12 1 (20) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl 08:30-10:00, 13:00-15:20 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) Anna-Lena Holmström (C) Lillemor

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20

Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2010-10-21 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, Örnsköldsvik Kl 08:30-09:30, 13:00-15:20 Beslutande ledamöter Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Humanistisk nämnd 2012-06-19 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Omsorgsnämnd 2011-10-19 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf. Anna-Lena Holmström (C) ledamöter Kristoffer Park

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:30, 13:00-15:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:30, 13:00-15:35 Omsorgsnämnden 2010-12-15 1 (23) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:30, 13:00-15:35 Gunnar Holmberg (S) ordförande Lillemor Edlund (S) Anna-Lena

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl :10

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl :10 Omsorgsnämnd 2012-02-22 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16:10 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Anna-Lena Holmström (C) ledamöter Kristoffer Park (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20.15 ande Persson, Reino (s) ordf. 1-6 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 1-6 Hellman, Gertrud (m) 2:e vice ordf. 1-6 Eriksson, Lennart (s) 1-6 Andersson,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:35.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:35. Omsorgsnämnden 2009-08-26 1 (23) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:35. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Starttid 14:00 Sluttid:16:00 Plats Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45 Omsorgsnämnden 2010-01-27 1 (25) Plats och tid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 08:30-09:15, 13:00-15:45 Christina Karlsson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 21 april 2016 klockan 13:15-15:45 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Annica Jonsson (C) ersättare Vakant (S) Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Jamil Barikzey

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13:

Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13: Plats och tid: Sal 1 servicehuset kl. 08:30 13:00 114 143 Ledamöter: Ersättare: Tjg Estelle Karlsson (M) Ordförande 114- Ann-Britt Gladh (M) Tjg 137-143 120, 123-143 Magnus Douhan (C) Tjg 114-136 Miriam

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.40 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer